EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0398

Pasiūlymas TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS dėl Kipro ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo

COM/2021/398 final

Briuselis, 2021 07 08

COM(2021) 398 final

2021/0216(NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

dėl Kipro ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo

{SWD(2021) 196 final}


2021/0216 (NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

dėl Kipro ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė 1 , ypač į jo 20 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)COVID-19 protrūkis sutrikdė Kipro ekonomiką, prieš pandemiją buvę iššūkiai paūmėjo. 2019 m. Kipro vienam gyventojui tenkantis bendrasis vidaus produktas (BVP vienam gyventojui) sudarė 81 % Sąjungos vidurkio. Pagal Komisijos 2021 m. pavasario prognozę Kipro realusis BVP 2020 m. sumažėjo 5,1 % ir numatoma, kad 2020–2021 m. susumavus jis sumažės 2,1 %. Tarp vidutinio laikotarpio ekonominės veiklos rezultatus ilgiau veikiančių aspektų – palyginti nedaug augimo šaltinių pagrįstas augimo modelis ir aukštas susikaupusios privačiosios, viešosios ir išorės skolos lygis, esant tam tikrų pažeidžiamumo aspektų finansų sektoriuje;

(2)2019 m. liepos 9 d. ir 2020 m. liepos 20 d. per Europos semestrą Taryba Kiprui pateikė rekomendacijų. Visų pirma, Taryba rekomendavo veiksmingai kovoti su pandemija, palaikyti ekonomiką ir remti būsimą atsigavimą. Taryba rekomendavo Kiprui, kai leis ekonominės sąlygos, vykdyti fiskalinę politiką, kuria siekiama užtikrinti apdairią vidutinio laikotarpio fiskalinę būklę ir skolos tvarumą, kartu didinant investicijas. Be to, Taryba rekomendavo didinti sveikatos sistemos atsparumą ir pajėgumą užtikrinti kokybiškas ir įperkamas paslaugas, be kita ko, gerinant sveikatos priežiūros darbuotojų darbo sąlygas, ir užtikrinti, kad nacionalinė sveikatos priežiūros sistema, kaip planuota, 2020 m. veiktų visu pajėgumu ir kartu išsaugotų savo ilgalaikį tvarumą. Taryba taip pat rekomendavo Kiprui užtikrinti pakankamas pakaitines pajamas ir galimybę visiems gauti socialinę apsaugą, stiprinti valstybines užimtumo tarnybas, tobulinti informavimo veiklą ir aktyviau įtraukti jaunuolius, skatinti sudaryti lanksčias darbo sąlygas, gerinti švietimo ir mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams, įgyvendinti švietimo ir mokymo sistemos reformą, įskaitant pedagogų vertinimą, didinti darbdavių ir besimokančiųjų dalyvavimą profesinio rengimo ir mokymo sistemoje ir užtikrinti galimybę naudotis įperkamomis ankstyvojo ugdymo ir priežiūros paslaugomis. Taryba taip pat rekomendavo Kiprui užtikrinti tinkamas galimybes gauti finansavimą ir užsitikrinti likvidumą, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms, priimti teisės aktus siekiant supaprastinti strateginiams investuotojams reikalingų leidimų ir licencijų išdavimo procedūras, atnaujinti privatizavimo projektų įgyvendinimą ir siekiant remti ekonomikos atsigavimą, paankstinti brandžių viešųjų investicinių projektų įgyvendinimą ir skatinti privačiąsias investicijas ir investicijas sutelkti į žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, visų pirma į švarią ir efektyvią energijos gamybą bei vartojimą, atliekų tvarkymą ir vandentvarką, darnųjį transportą, skaitmenizaciją, mokslinius tyrimus ir inovacijas. Be to, Kipras paragintas paspartinti veiksmus, kuriais siekiama spręsti problemas, susijusias su mokesčių sistemos ypatumais, dėl kurių fiziniams asmenims ir tarptautinėms įmonėms sudaromos palankesnės sąlygos vykdyti agresyvų mokesčių planavimą, visų pirma vykdant pervedimus į užsienį. Kiprui taip pat patarta padidinti i) teismų sistemos, įskaitant administracinio teisingumo veikimą ir civilinio proceso peržiūrą bei didesnę teismų specializaciją, ir ii) viešojo sektoriaus, įskaitant viešojo administravimo bei vietos valdžios institucijų ir valstybės valdomų subjektų valdymo veiksmingumą ir kokybę, įskaitant skaitmenizaciją, ir imtis priemonių siekiant sustiprinti teisinį reikalavimų vykdymo užtikrinimą ir užtikrinti patikimas, saugias ir sparčias nuosavybės teisių dokumentų išdavimo ir nekilnojamojo turto teisių perdavimo sistemas. Kipras taip pat paragintas sudaryti palankesnes sąlygas neveiksnių paskolų sumažinimui, be kita ko, sukuriant veiksmingą valstybės valdomos turto valdymo bendrovės valdymo sistemą, imantis veiksmų siekiant sugriežtinti mokėjimo drausmę ir sustiprinti kreditą gaunančių įmonių ir ne bankų finansų sektoriaus priežiūrą, be kita ko, visapusiškai integruojant draudimo ir pensijų fondų priežiūros institucijas. Be to, Kipras paragintas spartinti kovos su korupcija reformas, apsaugoti prokuratūros nepriklausomumą ir stiprinti teisėsaugos pajėgumą. Įvertinusi pažangą, padarytą įgyvendinant tas šaliai skirtas rekomendacijas, tuo metu, kai buvo pateiktas ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas, Komisija padarė išvadą, kad rekomendacija imtis visų būtinų priemonių, kad būtų veiksmingai kovojama su pandemija, palaikoma ekonomika ir remiamas būsimas atsigavimas, yra visiškai įgyvendinta;

(3)2021 m. birželio 2 d. pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1176/2011 5 straipsnį 2 dėl Kipro Komisija paskelbė nuodugnią apžvalgą. Komisijos analizėje padaryta išvada, kad Kipre yra susidaręs perviršinis makroekonominis disbalansas, visų pirma susijęs su didele išorės, valdžios sektoriaus ir privačiąja skola ir vis dar didelėmis neveiksniomis paskolomis bei dideliu einamosios sąskaitos deficitu;

(4)[Tarybos rekomendacijoje dėl euro zonos ekonominės politikos euro zonos valstybėms narėms rekomenduota, be kita ko, įgyvendinant savo ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus, imtis šių veiksmų: inter alia, užtikrinti politikos kryptį, kuria remiamas ekonomikos atsigavimas, ir toliau didinti konvergenciją, atsparumą ir tvarų bei integracinį augimą. Tarybos rekomendacijoje taip pat rekomenduota stiprinti nacionalines institucines sistemas, užtikrinti makrofinansinį stabilumą, baigti kurti ekonominę ir pinigų sąjungą ir stiprinti tarptautinį euro vaidmenį;] [Jeigu Tarybos rekomendacija nebus priimta iki Komisijos įgyvendinimo sprendimo priėmimo, prašom išbraukti konstatuojamąją dalį.]

(5)2021 m. gegužės 17 d. pagal Reglamento (ES) 2021/241 18 straipsnio 1 dalį Kipras Komisijai pateikė nacionalinį ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą. Jis pateiktas po konsultacijų, vykdytų pagal nacionalinę teisinę sistemą su vietos valdžios institucijomis, socialiniais partneriais, pilietinės visuomenės organizacijomis, jaunimo organizacijomis ir kitais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais. Nacionalinė atsakomybė už ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus yra sėkmingo jų įgyvendinimo ir ilgalaikio poveikio valstybėje narėje ir patikimumo visoje Europoje pagrindas. Pagal to reglamento 19 straipsnį Komisija ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano aktualumą, efektyvumą, veiksmingumą ir darną įvertino vadovaudamasi to reglamento V priede pateiktomis vertinimo gairėmis;

(6)ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planais turėtų būti siekiama ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės, nustatytos Reglamentu (ES) 2021/241, ir ES ekonomikos gaivinimo priemonės, nustatytos Tarybos reglamentu (ES) 2020/2094 3 , bendrųjų tikslų, siekiant remti atsigavimą po COVID-19 krizės. Jais turėtų būti skatinama Sąjungos ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda, prisidedant prie Reglamento (ES) 2021/241 3 straipsnyje nurodytų šešių ramsčių įgyvendinimo;

(7)valstybių narių įgyvendinamais ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planais visoje Sąjungoje bus koordinuojamos pastangos investuoti ir reformuoti. Koordinuotai ir vienu metu įgyvendinant šias reformas ir investicijas bei tarpvalstybinius projektus, šios reformos ir investicijos vienos kitas papildys ir turės teigiamą šalutinį poveikį visoje Sąjungoje. Taigi maždaug trečdalį priemonės poveikio valstybių narių ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui turėtų sudaryti šalutinis kitose valstybėse narėse taikomų priemonių poveikis;

Subalansuotas atsakas prisidedant prie šešių ramsčių įgyvendinimo

(8)pagal Reglamento (ES) 2021/241 19 straipsnio 3 dalies a punktą ir V priedo 2.1 skirsnį, ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas iš esmės (A reitingas) yra visapusiškas ir deramai subalansuotas atsakas į ekonominę ir socialinę padėtį ir taip tinkamai prisideda prie visų šešių Reglamento (ES) 2021/241 3 straipsnyje nurodytų ramsčių įgyvendinimo, atsižvelgiant į konkrečius atitinkamos valstybės narės uždavinius ir finansinius asignavimus;

(9)ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą sudaro didelis ir subalansuotas reformų ir investicijų rinkinys, kuriuo remiamas pagrindinių Kipro visuomenei ir ekonomikai kylančių politikos uždavinių sprendimas, kartu tinkamai reaguojant į COVID-19 pandemijos poveikį. Planas parengtas orientuojantis į bendrą tikslą didinti ekonomikos atsparumą ir šalies ekonominiu, socialiniu ir aplinkosauginiu požiūriu tvaraus ilgalaikio augimo ir gerovės potencialą. Plane dėmesys sutelkiamas į penkias prioritetines politikos kryptis: sveikatą ir civilinę saugą; perėjimą prie žaliosios ekonomikos; ekonomikos atsparumą ir konkurencingumą; skaitmeninę transformaciją; darbo rinką, socialinę apsaugą, švietimą ir žmogiškąjį kapitalą. Plane aiškiai paaiškinama, kaip kiekviena politikos kryptimi prisidedama prie Reglamento (ES) 2021/241 3 straipsnyje nurodytų šešių ramsčių įgyvendinimo. Tai padeda užtikrinti, kad kiekvienas ramstis būtų įgyvendinamas visapusiškai ir nuosekliai;

(10)planu siekiama prisidėti prie pagrindinių uždavinių, susijusių su žaliąja pertvarka, sprendimo, įskaitant didelį išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, vandens ir atliekų tvarkymo trūkumus, poreikį išsaugoti biologinę įvairovę ir gyvūniją. Šios srities priemonėmis, be kita ko, siekiama įvesti aplinkosaugos mokesčius, įgyvendinti elektros rinkos reformą sudarant palankesnes sąlygas naudoti atsinaujinančiąją energiją, renovuoti pastatų ūkį siekiant didinti energijos vartojimo efektyvumą, žalinti transporto priemonių parką, užtikrinti apsaugą nuo miško gaisrų, jūrų ekosistemos apsaugą ir pažangią vandentvarką. Plane taip pat yra priemonių, kuriomis siekiama prisidėti prie skaitmeninės transformacijos, sutelkiant dėmesį į junglumą ir e. valdžios sprendimus, ir integruoti skaitmenizacijos klausimus į priemones kitose srityse, kaip antai teisingumo reformos, sveikatos priežiūros ir švietimo bei mokymo sistemų srityse. Įmonių, visų pirma mažųjų ir vidutinių įmonių, skaitmenizacija remiama tiesioginėmis priemonėmis, skirtomis jų našumui ir konkurencingumui didinti. Numatoma, kad pažangus, tvarus ir integracinis augimas bus skatinamas didinant įmonių galimybę gauti finansavimą, vykdant tikslines mokslinių tyrimų ir inovacijų reformas ir investicijas, švietimo reformą, kuria prisidedama ir prie mokymosi rezultatų kokybės, ir prie poreikio mažinti socialinius ekonominius skirtumus, ir teisingai ir įtraukiai remiant švaresnį energijos šaltinių derinį ir mažesnį ekonomikos anglies pėdsaką. Be to, finansiniam ir fiskaliniam stabilumui skirtu komponentu siekiama padidinti bankų sektoriaus patikimumą, pagerinti nemokumo sistemos veikimą ir užkirsti kelią didelei privačiajai skolai, kartu sukuriant veiksmingesnę ir teisingesnę mokesčių sistemą, taip padidinant ekonomikos atsparumą. Planu taip pat prisidedama prie Kipro ekonomikai kylančių konkurencingumo, našumo ir poreikio įvairinti augimo modelį uždavinių sprendimo vykdant reformas ir investicijas žemės ūkio maisto produktų, lengvosios pramonės, tvaraus turizmo ir žiedinės ekonomikos sektoriuose;

(11)planu prisidedama prie Kipro ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ir konvergencijos su Sąjunga imantis priemonių, kuriomis didinamas sveikatos priežiūros ir ilgalaikės priežiūros sistemų prieinamumas, atsparumas ir kokybė, renovuojama socialinė infrastruktūra, kovojama su energijos nepritekliumi, suteikiama vienodesnė prieiga prie skaitmeninių infrastruktūrų ir stiprinama užimtumo bei socialinė parama pažeidžiamesnėms grupėms. Kai kurios iš tų priemonių taip pat turėtų būti naudingos sveikatai ir ekonominiam, socialiniam bei instituciniam atsparumui, jos turėtų būti taikomos užtikrinant sąveiką su kitomis tikslinėmis reformomis ir investicijomis, kuriomis siekiama, pavyzdžiui, užpildyti socialinės apsaugos sistemos spragas, sumažinti įgūdžių paklausos ir pasiūlos neatitiktį darbo rinkoje imantis kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo iniciatyvų, taip pat teikiant orientavimo paslaugas, ir modernizuoti bei skaitmenizuoti viešąjį administravimą ir paslaugas, įskaitant mokyklas ir sveikatos priežiūros įstaigas. Plane daug dėmesio skiriama ir naujos kartos, vaikų ir jaunimo politikai, aprėpiant visų lygmenų švietimo ir mokymo sistemos modernizavimą ir stiprinimą, prieinamesnį ankstyvąjį ugdymą ir priežiūrą, geresnę komunikaciją su nesimokančiu, nedirbančiu ir mokymuose nedalyvaujančiu jaunimu ir paramą visais lygmenimis ugdant įgūdžius, kurie yra svarbūs skaitmeninei ir žaliajai pertvarkai;

Visų ar didelės dalies konkrečiai šaliai skirtose rekomendacijose nustatytų uždavinių sprendimas

(12)pagal Reglamento (ES) 2021/241 19 straipsnio 3 dalies b punktą ir V priedo 2.2 skirsnį, numatoma, kad ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas padės veiksmingai (A reitingas) spręsti visus uždavinius, nustatytus atitinkamose konkrečiai valstybei narei skirtose rekomendacijose, arba didelę dalį šių uždavinių, įskaitant mokestinius klausimus, ir Kiprui skirtose rekomendacijose, pateiktose pagal Reglamento (ES) Nr. 1176/2011 6 dalį, arba uždavinius, nustatytus kituose atitinkamuose dokumentuose, kuriuos Komisija oficialiai priėmė per Europos semestrą;

(13)plane pateikiamas išsamus viena kitą papildančių reformų ir investicijų rinkinys, kuriuo padedama veiksmingai spręsti visus ar didelę dalį ekonominių ir socialinių uždavinių, per 2019 ir 2020 m. Europos semestrą išdėstytų Kiprui skirtose Tarybos rekomendacijose. Sprendžiant pirmiau minėtus uždavinius ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planu taip pat numatoma padėti panaikinti Kipro perviršinį makroekonominį disbalansą 4 , visų pirma siejamą su didele išorės, valdžios sektoriaus ir privačiojo sektoriaus skola ir vis dar didelėmis neveiksniomis paskolomis bei dideliu einamosios sąskaitos deficitu;

(14)itin didelio pralaidumo tinklų plėtojimas nepakankamai aptarnaujamose vietovėse ir kabelių tiesimas siekiant pasiruošti gigabitinio ryšio paslaugų teikimui, kaip numatoma, pagerins interneto junglumą Kipre ir paskatins juo naudotis. Numatoma, kad valdžios sektoriaus paslaugų skaitmenizacija ir e. teisingumo, e. sveikatos ir pažangiųjų miestų sukūrimas padės vykdyti skaitmeninę pertvarką. Be to, tikimasi, kad įgyvendinant planą padidės viešojo administravimo veiksmingumas, nes bus sustiprintas personalo departamento strateginis vaidmuo ir šakinių ministerijų administracijų pajėgumas geriau įgyvendinti viešojo administravimo politiką ir žmogiškųjų išteklių funkcijas, sukuriant naują laisvų valstybės tarnautojų darbo vietų užpildymo ir darbuotojų veiklos rezultatų vertinimo sistemą. Numatoma, kad sukūrus naują vietos valdžios institucijų teisinę sistemą pagerės jų veikimas. Be to, numatoma, kad įsteigus kovos su korupcija instituciją bus galima veiksmingiau kovoti su korupcija, o tai taip pat turėtų prisidėti prie viešųjų lėšų naudojimo pažeidimų užkardymo, nustatymo ir ištaisymo. Plane yra priemonių, kuriomis numatoma spręsti klausimus, susijusius su Kipro mokesčių sistemos ypatumais, dėl kurių lengviau vykdyti agresyvų mokesčių planavimą, visų pirma tarptautinėms įmonėms, įskaitant išskaičiuojamųjų mokesčių nustatymą pervedant į užsienį dividendus, autorinius atlyginimus ir palūkanas;

(15)numatoma, kad sukūrus nacionalinę absolventų karjeros stebėjimo sistemą ir atnaujinus vidurinių mokyklų mokymo programas siekiant pagerinti skaitmeninį raštingumą, socialinius emocinius ir verslumo įgūdžius, kartu įgyvendinant kelias mokymo sistemas, kuriomis siekiama tobulinti skaitmeninius, žaliuosius, mėlynuosius ir verslumo įgūdžius įvairiose gyventojų grupėse, pagerės švietimo ir mokymo sistemos kokybė ir atitiktis darbo rinkos poreikiams. Be to, numatoma, kad skaitmenizuojant įdarbinimo paskatų sistemą ir plėtojant veiklos rezultatų valdymo sistemą valstybinių užimtumo paslaugų srityse padidės operacijų veiksmingumas ir pagerės paslaugų kokybė. Tikimasi, kad teikiant konsultavimo ir orientavimo paslaugas ir įgyvendinant įdarbinimo iniciatyvų sistemas, skirtas nesimokančiam, nedirbančiam ir mokymuose nedalyvaujančiam jaunimui, bus užtikrinama geresnė komunikacija su jaunais žmonėmis ir parama jų aktyvumui skatinti. Numatoma, kad švietimo ir mokymo sistema bus patobulinta įdiegus naują pedagogų ir mokyklų vertinimo sistemą, įgyvendinant nacionalinį veiksmų planą dėl įgūdžių paklausos ir pasiūlos neatitikties, plečiant nemokamą privalomą priešmokyklinį ugdymą nuo ketverių metų ir sukuriant dviejų modelių technines mokyklas, toliau stiprinant profesinį rengimą ir mokymą. Be to, numatoma, kad investuojant į ankstyvąjį ugdymą ir priežiūrą ir priimant nacionalinę strategiją ir veiksmų planą pagerės ankstyvojo ugdymo ir priežiūros kokybė ir įperkamumas. Plane taip pat numatomas įstatymas, kuriuo būtų reglamentuojamos lanksčios darbo sąlygos, susijusios su nuotoliniu darbu ir savarankiškai dirbančių asmenų ir naujų užimtumo formų darbuotojų socialinės apsaugos stiprinimu, atsižvelgiant į atitinkamas šaliai skirtas rekomendacijas. Numatoma, kad įgyvendinus planą bus sustiprintas sveikatos priežiūros ir civilinės saugos sistemų pajėgumas, pagerinta kokybė ir padidintas atsparumas, imantis priemonių, kuriomis siekiama modernizuoti įrangą ir kurti specialias informacines sistemas, taip pat skatinti investicijas į ryšių sistemas ir e. sveikatą. Taip pat numatoma plėsti ir statyti papildomus specializuotos sveikatos priežiūros padalinius;

(16)numatoma, kad įsteigus nacionalinę rėmimo agentūrą ir sukūrus finansavimo programas ir sistemas padaugės galimybių gauti finansavimą ir užsitikrinti likvidumą, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Numatoma, kad diegiant dotacijų moksliniams tyrimams ir inovacijoms sistemas ir sukūrus centrinę žinių perdavimo tarnybą padidės investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijas;

(17)ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane yra priemonių, kuriomis tikimasi prisidėti prie žaliosios pertvarkos. Planu skatinama švari ir veiksminga energijos gamyba ir naudojimas imantis įvairių priemonių, įskaitant aplinkosaugos mokesčius, elektros rinkos atvėrimą, žaliųjų investicijų rėmimą ir pastatų ūkio bei kitos infrastruktūros energinės renovacijos projektus. Plane taip pat yra priemonių, kuriomis siekiama stiprinti apsaugą nuo miško gaisrų ir jūrų ekosistemos apsaugą. Su atliekų ir vandens tvarkymo susijusiomis priemonėmis siekiama sumažinti vandens nuostolius, modernizuoti turimą infrastruktūrą ir vandentvarką. Be to, siekiant skatinti darnų transportą numatoma investuoti į netaršias ar mažataršes transporto priemones ir transporto sektoriaus skaitmenizaciją;

(18)planu siekiama mažinti bankų sektoriuje kylančią riziką, susijusią su senomis neveiksniomis paskolomis, įgyvendinant specialų veiksmų planą ir imantis priemonių, kuriomis siekiama pagerinti kredito pirkėjų ir kredito administratorių darbo aplinką. Kalbant apie didelę privačiąją skolą ir mokėjimo drausmę, plane siūloma patobulinta skolų stebėsena, sustiprintas nemokumo sistemos veikimas ir kovos su finansiniu neraštingumu strategija. Numatoma, kad draudimo ir pensijų fondų sektoriaus priežiūrą galima pagerinti padidinant turimus žmogiškuosius išteklius ir patobulinant turimas priežiūros priemones;

(19)galima laikyti, kad rekomendacijos, susijusios su neatidėliotinu fiskalinės politikos atsaku į pandemiją, nepatenka į Kipro ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano taikymo sritį, nepaisant to, kad Kipras, laikydamasis bendrosios nukrypti leidžiančios išlygos nuostatų, iš esmės tinkamai ir pakankamai reagavo į neatidėliotiną poreikį 2020 ir 2021 m. remti ekonominę veiklą fiskalinėmis priemonėmis;

Indėlis į augimo potencialą, darbo vietų kūrimą ir ekonominį, socialinį ir institucinį atsparumą

(20)pagal Reglamento (ES) 2021/241 19 straipsnio 3 dalies c punktą ir V priedo 2.3 skirsnį, numatoma, kad ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas turės didelį poveikį (A reitingas) valstybės narės ekonomikos augimo potencialo didinimui, darbo vietų kūrimui, ekonominio, socialinio ir institucinio atsparumo didinimui, kartu prisidedant prie Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo, be kita ko, propaguojant vaikams ir jaunimui skirtą politiką, taip pat ekonominio ir socialinio COVID19 krizės poveikio mažinimui, taip sustiprinant ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą ir konvergenciją Sąjungoje;

(21)iš Komisijos tarnybų atlikto modeliavimo matyti, kad įgyvendinant planą Kipro BVP iki 2026 m. galėtų išaugti nuo 1,1 % iki 1,8 % 5 . Plane numatomos įvairios investicijos į fizinį ir žmogiškąjį kapitalą ir reformos, kuriomis numatoma prisidėti prie ekonomikos augimo ir didesnio užimtumo. Planu siekiama paspartinti Kipro ekonomikos atsigavimą ir ilgainiui sukurti tvaraus augimo modelio pagrindą. Numatoma, kad didinant augimo potencialą, kuriant darbo vietas ir didinant ekonominį, socialinį ir institucinį atsparumą plane numatytomis priemonėmis bus sumažintas šalies pažeidžiamumas sukrėtimų atveju. Planu taip pat tikimasi prisidėti prie Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo, be kita ko, remiant politiką, pagal kurią sukuriamos vienodos galimybės visiems vaikams ir didinamas jaunimo užimtumas, Kiprui padedama būti įtraukia visuomene, suteikiančia geras galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, ir našia bei tvaria ekonomika;

(22)Kipro plane sprendžiami užimtumo, švietimo ir įgūdžių bei socialiniai uždaviniai, svarbūs siekiant įgyvendinti Europos socialinių teisių ramstį. Siekiant skatinti vienodas galimybes ir galimybę patekti į darbo rinką, plane siūlomos reformos, kuriomis siekiama tobulinti skaitmeninius ir žaliuosius įgūdžius, modernizuoti pedagogų ir mokyklų vertinimo sistemą ir panaikinti bendrą įgūdžių paklausos ir pasiūlos neatitiktį. Taip pat numatomos investicijos į profesinio rengimo ir mokymo modernizavimą ir paramą jaunų žmonių aktyvumui skatinti, papildant „Europos socialinio fondo +“ veiksmus. Siekdamas pagerinti darbo rinkos dinamiką ir darbo sąlygas, Kipras pasiūlė kelias priemones, įskaitant teisėkūros priemones, kuriomis siekiama užtikrinti, kad lanksčios darbo sąlygos būtų taikomos platesniu mastu. Plane laikomasi integruoto požiūrio į darbo rinkos paslaugas ir politiką, kaip antai valstybines užimtumo tarnybas ir aktyvią darbo rinkos politiką, laikantis Komisijos rekomendacijos dėl veiksmingos aktyvios paramos užimtumui 6 . Pagrindinė tikslinė grupė yra jaunimas: plane numatoma su mokymu susijusi tikslinė įdarbinimo paskata. Siekiant pagerinti socialinę apsaugą ir įtrauktį plane siūloma priemonių, kuriomis remiamas deinstitucionalizavimas ir ilgalaikės priežiūros paslaugos;

(23)plane pateikiamas išsamus priemonių rinkinys, skirtas darbo rinkos uždaviniams spręsti ir socialinei sanglaudai didinti. Tarp tų priemonių – reformos ir investicijos švietimo ir įgūdžių srityje, aktyvumo skatinimo politika ir socialinės paslaugos, kova su nelygybe, darbo rinkos modernizavimas ir socialinės įtraukties didinimas. Plane išsamiai aprašytos rinktinės intervencinės priemonės, kuriomis siekiama įveikti Europos socialinių teisių ramsčio socialinių rodiklių suvestinėje nustatytą pažeidžiamumą;

(24)plane numatomos viešojo administravimo reformos, kuriomis siekiama didinti valdžios sektoriaus skaitmenizaciją, mažinti piliečiams ir įmonėms tenkančią administracinę naštą ir toliau spartinti viešųjų investicijų projektų planavimą ir patvirtinimą. Tomis priemonėmis tikimasi ilgainiui padaryti verslo aplinką palankesnę investicijoms, o ekonomiką konkurencingesnę užtikrinant veiksmingas skaitmeninės valdžios paslaugas ir ilgalaikį poveikį našumo didinimui;

Reikšmingos žalos nedarymo principas

(25)pagal Reglamento (ES) 2021/241 19 straipsnio 3 dalies d punktą ir V priedo 2.4 skirsnį, ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planu numatoma užtikrinti, kad jokia ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane numatyta reformų ir investicinių projektų įgyvendinimo priemone (A reitingas) nebūtų padaryta reikšminga žala aplinkos tikslams, kaip tai suprantama pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 7 17 straipsnį (principas „nedaryti reikšmingos žalos“);

(26)Kipro ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane numatoma užtikrinti, kad nė viena iš priemonių nebūtų padaryta reikšminga žala kuriam nors iš šešių aplinkos tikslų, kaip tai suprantama pagal Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnį, būtent klimato kaitos švelninimo, prisitaikymo prie klimato kaitos, tausaus vandens ir jūrų išteklių naudojimo ir apsaugos, žiedinės ekonomikos, taršos prevencijos ir kontrolės ir biologinės įvairovės ir ekosistemų apsaugos ir atkūrimo tikslams. Kipras pateikė paaiškinimų pagal Europos Komisijos reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo technines gaires (2021/C 58/01);

(27)dėl kai kurių priemonių, dėl kurių reikėtų skelbti kvietimus teikti pasiūlymus arba pareikšti susidomėjimą ateityje siekiant atrinkti konkrečius projektus, reikšmingos žalos nedarymo principo reikėtų laikytis su tomis priemonėmis susijusiomis tinkamomis tarpinėmis reikšmėmis užtikrinant, kad kvietimų teikti pasiūlymus ar pareikšti susidomėjimą specifikacijose būtų nustatyti atmetimo kriterijai, kad nebūtų atrenkama veikla, galinti padaryti reikšmingą žalą aplinkos tikslams;

Indėlis į žaliąją pertvarką, įskaitant biologinę įvairovę

(28)pagal Reglamento (ES) 2021/241 19 straipsnio 3 dalies e punktą ir V priedo 2.5 skirsnį, ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane yra priemonių, kuriomis dideliu mastu (A reitingas) prisidedama prie žaliosios pertvarkos, įskaitant biologinę įvairovę, arba dėl jos kylančių uždavinių sprendimo. Paramos siekiant klimato srities tikslų priemonėms skiriamos lėšos sudaro 41 % viso plano asignavimų (apskaičiuota pagal Reglamento (ES) 2021/241 VI priede pateiktą metodiką). Pagal Reglamento (ES) 2021/241 17 straipsnį ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas atitinka 2021–2030 m. nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane pateiktą informaciją;

(29)kalbant apie indėlį siekiant 2030 m. Sąjungos su klimatu ir energetika susijusių tikslų, įgyvendinant planą tikimasi padėti spręsti kai kuriuos pagrindinius politikos uždavinius, nustatytus Komisijos rekomendacijose dėl Kipro nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano. Plane numatomos reformos, susijusios su aplinkosaugos mokesčių įvedimu, elektros energijos rinkos liberalizavimu, energinės pastatų renovacijos palengvinimu ir elektromobilumo paspartinimu. Plane taip pat numatoma daug įvairių energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiosios energijos investicijų, susijusių su namų ūkiais, įmonėmis, savivaldybėmis ir platesniu viešuoju sektoriumi bei nevyriausybinėmis organizacijomis. Plane numatomos investicijos, susijusios su masiniu išmaniųjų skaitiklių diegimu ir Europos ir Azijos jungiamosios linijos projektu, kuris turėtų padėti gaminti elektros energiją iš švaresnių, visų pirma atsinaujinančiųjų šaltinių. Planu taip pat skatinama tradicines transporto priemones pakeisti netaršiomis ir mažataršėmis transporto priemonėmis, taip pat naudoti alternatyviuosius bei švaresnius degalus ir transporto priemones bei viešąjį transportą;

(30)taip pat numatoma, kad planas padės pasiekti Sąjungos aplinkos politikos tikslus, sutelkiant dėmesį į vandentvarką ir žiedinę ekonomiką. Plane pristatoma vandentvarkos reforma ir tarpusavyje susijusių bei viena kitą papildančių investicijų, kuriomis siekiama modernizuoti vandens išteklių tvarkymą ir padaryti jį tvaresnį, rinkinys. Plane taip pat pateikiama priemonių, kuriomis siekiama stiprinti žiedinę ekonomiką turizmo sektoriuje ir pramonės sektoriuje, taip pat plėtoti tvaraus atliekų tvarkymo praktiką, įskaitant perdirbimą. Planu taip pat siekiama toliau spręsti prisitaikymo prie klimato kaitos uždavinius imantis įvairių apsaugos ir prevencijos priemonių apsaugos nuo miško gaisrų ir kovos su potvyniais srityse. Biologinės įvairovės apsaugą siūloma užtikrinti viena priemone, daugiausiai susijusia su jūrų ekosistemos apsauga nuo pavojų;

Indėlis į skaitmeninę pertvarką

(31)pagal Reglamento (ES) 2021/241 19 straipsnio 3 dalies f punktą ir V priedo 2.6 skirsnį, ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane yra priemonių, kuriomis dideliu mastu (A reitingas) prisidedama prie skaitmeninės pertvarkos arba dėl tos pertvarkos kylančių uždavinių sprendimo. Paramos siekiant skaitmeninių tikslų priemonėms skiriamos lėšos sudaro 23 % visų plano asignavimų (apskaičiuota pagal Reglamento (ES) 2021/241 VII priede pateiktą metodiką);

(32)skiriant reikšmingą bendro biudžeto dalį skaitmeniniams aspektams ir juos pabrėžiant daugumoje komponentų, Kipro siūlomame ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane daug dėmesio skiriama skaitmeninei pertvarkai ir su ja susijusių uždavinių sprendimui visuose sektoriuose;

(33)beveik kiekvienas komponentas apima priemones, kuriomis tiesiogiai remiama skaitmeninė pertvarka arba sprendžiami susiję uždaviniai. Svarbiausi indėliai sietini su komponentais, skirtais junglumo infrastruktūrai ir viešojo sektoriaus skaitmenizacijai, taip pat trimis komponentais, susijusiais su e. teisingumu, fiskaliniu bei finansiniu stabilumu ir skaitmeninių įgūdžių rėmimu. Taigi priemonių, susijusių su skaitmenine pertvarka ar su ja susijusių uždavinių sprendimu, yra visame plane. Jomis tikimasi prisidėti prie kelių ekonomikos ir socialinių sektorių, kaip antai švietimo ar sveikatos priežiūros sektorių, skaitmeninės transformacijos ir dėl skaitmeninės pertvarkos šaliai kylančių uždavinių sprendimo;

Ilgalaikis poveikis

(34)pagal Reglamento (ES) 2021/241 19 straipsnio 3 dalies g punktą ir V priedo 2.7 skirsnį, iš esmės (A reitingas) numatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planu padaryti Kiprui ilgalaikį poveikį;

(35)plane pristatoma daug priemonių, kuriomis siekiama prisidėti prie skaitmeninės pertvarkos ir sprendžiamos su žemu viešųjų skaitmeninių paslaugų lygiu susijusios problemos. Numatoma, kad pateiktomis priemonėmis bus užtikrinta fiksuotųjų ir belaidžių labai didelio pralaidumo tinklų, įskaitant mobilųjį ryšį, t. y. 5G, aprėptis apimant 100 % organizuotose bendruomenėse gyvenančių gyventojų, įskaitant 5G diegimą palei pagrindinius sausumos koridorius, ir suteikiama visuotinė ir įperkama prieiga prie gigabitinio ryšio visose miesto ir kaimo vietovėse, įskaitant 5G junglumą. Pagal planą vykdant įvairias reformas ir investicijas taip pat siekiama skatinti e. valdžios paslaugas. Numatoma, kad dėl skaitmeninių projektų, kaip antai skaitmeninės teismų transformacijos, pažangiųjų miestų ir teisėkūros proceso skaitmenizacijos, taip pat valdymo sistemos, darbuotojų vertinimo ir samdymo viešojo administravimo sektoriuje tobulinimo projektų ir vietos valdžios institucijų pertvarkos įvyks struktūrinis ir ilgalaikis viešojo administravimo ir teisingumo sistemos veikimo pokytis, dėl kurio galiausiai turėtų pagerėti verslo aplinka. Nepriklausomos institucijos, kuri koordinuotų ir prižiūrėtų kovos su korupcija priemones, įsteigimas yra pagrindinis plano elementas, susijęs su struktūriniu institucijų pokyčiu;

(36)įgyvendinant Kipro plane numatytas reformas ir investicijas tikimasi ilgalaikių švietimo bei mokymo sistemos ir darbo rinkos pokyčių. Plane numatomos esminės švietimo sistemos reformos, kaip antai naujos pedagogų ir mokyklų vertinimo sistemos sukūrimas, nemokamo privalomo priešmokyklinio ugdymo išplėtimas ir aukštojo mokslo ir vidurinio lavinimo programų pritaikymas prie darbo rinkos poreikių. Plane taip pat numatomas mokymas, kuriuo siekiama skatinti ugdyti studentų, dirbančiųjų ir bedarbių skaitmeninius įgūdžius. Be to, plane numatoma parengti išsamią nacionalinę įgūdžių paklausos ir pasiūlos neatitikties pašalinimo strategiją ir nacionalinę ankstyvojo ugdymo ir priežiūros strategiją. Šiomis priemonėmis tikimasi pagerinti visų amžiaus grupių ir besimokančiųjų švietimo ir mokymo kokybę ir užtikrinti glaudesnius ryšius tarp švietimo sistemos ir darbo rinkos;

(37)ilgalaikį plano poveikį taip pat gali padidinti plano ir kitų programų, finansuojamų iš sanglaudos politikos fondų, sąveika, visų pirma iš esmės sprendžiant teritorines problemas ir skatinant subalansuotą vystymąsi;

Stebėsena ir įgyvendinimas

(38)pagal Reglamento (ES) 2021/241 19 straipsnio 3 dalies h punktą ir V priedo 2.8 skirsnį, ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pasiūlyta tvarka yra tinkama (A reitingas), kad būtų užtikrinta veiksminga ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano stebėsena ir įgyvendinimas, įskaitant numatomą tvarkaraštį, tarpines bei siektinas reikšmes ir susijusius rodiklius;

(39)Stebėsenos komitetas, kuriam pirmininkauja Europos programų, koordinavimo ir plėtros generalinio direktorato (EPCD GD) generalinis direktorius ir kurio veikloje dalyvauja į planą įtrauktų ministerijų ir pavaduojančių ministerijų generaliniai direktoriai, atsako už centralizuotą įgyvendinimo pažangos stebėseną. Visa atsakomybė už ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano stebėseną ir įgyvendinimą tenka EPCD GD Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo direktoratui, kuris yra koordinuojančioji institucija. Jo vaidmuo yra susijęs su priemonių įgyvendinimo koordinavimu, tarpinių reikšmių ir siektinų reikšmių pasiekimo patvirtinimu rengiant pažangos ataskaitas ir ryšio su Komisija palaikymu, be kita ko, teikiant mokėjimų prašymus pagal Reglamentą (ES) 2021/241. Atliekant šį vaidmenį jam padeda dvi specializuotos stebėsenos įstaigos, kurios patvirtina į planą įtrauktų priemonių tarpinių reikšmių ir siektinų reikšmių pasiekimą, kai dėl jų reikia specialių pastabų. Šios vykdomosios įstaigos atsako už įvairių į planą įtrauktų investicijų ir reformų įgyvendinimą; 

(40)Kipro plane nustatytos tarpinės ir siektinos reikšmės sudaro tinkamą plano įgyvendinimo stebėsenos sistemą. Jos yra pakankamai aiškios, realistiškos ir išsamios, kad informaciją apie jų pasiekimą būtų galima atsekti ir patikrinti ir kad siūlomi šių tarpinių ir siektinų reikšmių rodikliai būtų aktualūs, priimtini ir patikimi. Tarpinės ir siektinos reikšmės taip pat svarbios jau baigtoms įgyvendinti priemonėms, kurios atitinka reikalavimus pagal Reglamento (ES) 2021/241 17 straipsnio 2 dalį. Norint pagrįsti mokėjimo prašymą, reikia laikui bėgant tas tarpines ir siektinas reikšmes pasiekti patenkinamai. Kipro valdžios institucijų apibūdinti patikrinimo mechanizmai, duomenų rinkimas ir pareigos atrodo pakankamai patikimos mokėjimų prašymams tinkamai pagrįsti, kai tarpinės ir siektinos reikšmės laikomos pasiektomis;

(41)valstybės narės turėtų užtikrinti, kad apie finansinę paramą, skiriamą pagal priemonę, būtų pranešama ir kad ji būtų patvirtinama pagal Reglamento (ES) 2021/241 34 straipsnį. Techninės paramos, reikalingos planams įgyvendinti, valstybės narės gali prašyti pagal techninės paramos priemonę;

Išlaidų įvertinimas

(42)pagal Reglamento (ES) 2021/241 19 straipsnio 3 dalies i punktą ir V priedo 2.9 skirsnį, ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pateiktas visų numatytų plano išlaidų sumos pagrindimas iš dalies (B reitingas) yra pagrįstas, patikimas, atitinka išlaidų veiksmingumo principą ir yra proporcingas tikėtinam nacionaliniam ekonominiam ir socialiniam poveikiui;

(43)daugumos priemonių atveju pateikta išlaidų įvertinimo informacija yra gana išsami, metodika yra gerai paaiškinta, pateikiant skaičiavimus, kuriuos lengva suprasti ir kurie yra pagrįsti įrodymais. Iš pateiktos informacijos matyti, kad išlaidos atitinka numatytų reformų ir investicijų pobūdį ir rūšį, tad jos laikomos pagrįstomis. Tačiau įvertinta, kad nedidelė išlaidų dalis yra tik iš dalies pagrįstos ir tikėtinos. Galiausiai, ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano visos numatytos išlaidos atitinka išlaidų veiksmingumo principą ir yra proporcingos tikėtinam nacionaliniam ekonominiam ir socialiniam poveikiui;

Finansinių interesų apsauga

(44)pagal Reglamento (ES) 2021/241 19 straipsnio 3 dalies j punktą ir V priedo 2.10 skirsnį, ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pasiūlyta tvarka ir šiame sprendime pateiktos papildomos priemonės yra tinkamos (A reitingas), kad naudojant pagal tą reglamentą skirtas lėšas būtų užkirstas kelias korupcijai, sukčiavimui ir interesų konfliktams, jie būtų nustatyti ir ištaisyti, ir ta tvarka numatoma veiksmingai užkirsti kelią dvigubam finansavimui pagal tą reglamentą ir kitas Sąjungos programas. Tai netrukdo taikyti kitų įrankių ir priemonių, kuriais skatinama laikytis Sąjungos teisės ir užtikrinama, kad jos būtų laikomasi, be kita ko, siekiant užkirsti kelią korupcijai, sukčiavimui ir interesų konfliktams, jiems nustatyti ir pašalinti, taip pat siekiant apsaugoti Sąjungos finansus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2020/2092 8 ;

(45)Kipro kuriama kontrolės ir audito sistema nuosekliai planuojama taip, kad atitiktų Reglamento (ES) 2021/241 reikalavimus. Visų pirma, kol kuriama speciali stebėsenos informacinė sistema planui valdyti ir stebėti pagal Reglamento (ES) 2021/241 22 straipsnio 2 dalies d punktą, reikėtų sukurti tinkamą laikiną saugojimo sistemą. Laikinoje saugojimo sistemoje arba specialioje stebėsenos informacinėje sistemoje reikėtų įrašyti ir saugoti atitinkamus duomenis, susijusius su ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įgyvendinimu, visų pirma su tarpinių ir siektinų reikšmių pasiekimu, ir duomenis apie galutinius gavėjus, rangovus, subrangovus ir tikruosius savininkus pagal Reglamento (ES) 2021/241 22 straipsnio 2 dalies d punktą. Pagal Reglamento (ES) 2021/241 20 straipsnio 5 dalies e punktą Kipras turėtų įdiegti laikiną saugojimo sistemą arba specialią stebėsenos informacinę sistemą su funkcijomis, kurių reikia, kad būtų laikomasi to reglamento 22 straipsnio, ir teikdamas pirmą mokėjimo prašymą patvirtinti, kad jos įgyvendinimas yra užbaigtas. Atlikus specialų sistemos auditą turėtų būti patvirtinta, kad reikiamos funkcijos yra įdiegtos, kaip numatyta Reglamento (ES) 2021/241 22 straipsnio 2 dalies d punkte;

(46)vidaus kontrolės sistema yra pagrįsta patikimais procesais ir struktūromis. Kontrolės ir audito subjektų funkcijos ir pareigos yra aiškios, atitinkamos kontrolės funkcijos yra tinkamai atskirtos ir užtikrinamas auditus atliekančių asmenų nepriklausomumas. Už kontrolę atsakingi veikėjai turi teisinių galių ir administracinių gebėjimų vykdyti numatytas funkcijas ir užduotis. Plane aprašytos kontrolės ir audito procedūros yra įsigaliojusios, o įstaigų pareigos apibrėžtos planą patvirtinusios Ministrų tarybos sprendime. Paskirtosios audito įstaigos yra Kipro Respublikos audito institucija ir Kipro Respublikos vidaus audito tarnyba. Joms pavesta atlikti ex post auditus siekiant patikrinti, ar naudodamos lėšas pagal Reglamentą (ES) 2021/241 vykdomosios institucijos taiko sukčiavimo, korupcijos ir interesų konfliktų prevencijos, nustatymo ir ištaisymo procedūras. Be to, keliais lygmenimis taikomos kontrolės priemonės, kuriomis siekiama išvengti dvigubo finansavimo pagal kitas Sąjungos programas ir laikytis taikytinų taisyklių;

Plano darna

(47)pagal Reglamento (ES) 2021/241 19 straipsnio 3 dalies k punktą ir V priedo 2.11 skirsnį, į planą dideliu mastu (A reitingas) įtrauktos reformų ir viešųjų investicijų projektų įgyvendinimo priemonės, kurios laikomos darniais veiksmais;

(48)Kipro ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pateiktos reformos ir investicijos vienos kitas papildo. Jos grindžiamos išsamiu augimo planu, kuriuo užtikrinamas nuoseklumas, siekiant prisidėti prie išmanios, integracinės ir tvarios ekonomikos plėtros ateityje. Penkios pagrindinės plano politikos kryptys – „Atspari ir veiksminga sveikatos priežiūros sistema, sustiprinta civilinė sauga“, „Neutralus poveikis klimatui, energijos vartojimo efektyvumas ir atsinaujinančiosios energijos skvarba“, „Ekonomikos atsparumo ir konkurencingumo didinimas“, „Skaitmeninės eros link“ ir „Darbo rinka, socialinė apsauga, švietimas ir žmogiškasis kapitalas“ yra tarpusavyje susijusios ir vienos kitas papildo. Jose numatyta priemonių, susijusių su skaitmenine transformacija, kurios yra pagrindiniai Kipro ekonomikos žaliąją ir žiedinę pertvarką skatinantys veiksniai. Plane taip pat numatoma reformų, kuriomis sustiprinamos planuojamos investicijos, kaip antai vandentvarkos sektoriuje ir mokesčių reforma, kuria siekiama skatinti išmetamo teršalų kiekio mažinimą ir žaliąsias investicijas. Pagal politikos kryptį „Ekonomikos atsparumo ir konkurencingumo didinimas“ numatomos viešosios investicijos, kuriomis siekiama didinti konkurencingumą, remti našumą bei ilgalaikį augimą ir kurti naujas darbo vietas, kartu vykdant reformas, kuriomis siekiama tobulinti institucinę struktūrą ir atitinkamai gerinti verslo aplinką. Politikos kryptimi „Darbo rinka, socialinė apsauga, švietimas ir žmogiškasis kapitalas“ prisidedama prie galimybių vykdyti žaliąją ir skaitmeninę pertvarkas, tobulinant visų lygmenų švietimo ir įgūdžių ugdymo sistemą, taip užtikrinant, kad Kipro visuomenė turėtų reikiamus įgūdžius, užtikrinant, kad skaitmeninė ir žalioji pertvarkos būtų teisingos, teikiant pirmenybę tvarių darbo vietų kūrimui, visų pirma jauniems žmonėms, taip pat investicijoms į socialinės priežiūros paslaugas, o politikos kryptimi „Atspari ir veiksminga sveikatos priežiūros sistema, sustiprinta civilinė sauga“ siekiama visuotinės galimybės naudotis kokybiškomis ir veiksmingomis sveikatos priežiūros paslaugomis, įskaitant skaitmenines; Siekiant skatinti didesnę priemonių darną, visų pirma su Europos sanglaudos politikos fondais, skatinamas subalansuotas teritorinis išteklių paskirstymas;

Lygybė

(49)plane keliuose komponentuose numatyta įvairių priemonių, kuriomis tikimasi prisidėti prie lyčių lygybės ir lygių galimybių visiems srities uždavinių sprendimo. Ypač svarbios priemonės yra, be kita ko, tos, kuriomis siekiama padidinti galimybes gauti įperkamas kokybiško ankstyvojo ugdymo ir priežiūros ir ilgalaikės priežiūros paslaugas, taip pat skatinti lanksčias darbo sąlygas, kad asmenys, turintys priežiūros įsipareigojimų, ypač moterys, galėtų lengviau tapti aktyvūs darbo rinkoje, socialinę įtrauktį ir nepalankių socialinių ekonominių sąlygų mažinimą. Taip pat sprendžiami klausimai, susiję su moterų verslumu ar vyresnio amžiaus moterų finansiniu neraštingumu. Numatoma, kad parama nesimokančiam, nedirbančiam ir mokymuose nedalyvaujančiam jaunimui bus naudinga jauniems žmonėms iš pažeidžiamos aplinkos, įskaitant migrantų šeimas. Visame plane atsižvelgiama į neįgaliųjų poreikius ir yra nustatyta kiekybinė siektina reikšmė, susijusi su namų ūkių, kuriuose yra neįgaliųjų, energinio naudingumo didinimu;

Saugumo įsivertinimas

(50)plane pateikiamas investicijų į skaitmeninius pajėgumus ir junglumą saugumo įsivertinimas. Kalbant apie investicijas į junglumą, plane nustatomi atitinkami saugumo iššūkiai bei su jais susijusi rizika ir identifikuojamos jų mažinimo priemonės, remiantis bendrais objektyviais kriterijais, įtrauktais į ES 5G tinklų kibernetinio saugumo priemonių rinkinį;

Tarpvalstybiniai ir daugiašaliai projektai

(51)į savo planą Kipras įtraukė du tarpvalstybinius projektus dėl elektros energijos jungiamosios linijos ir jūrinių kabelių duomenų junglumui užtikrinti. Abu projektai tarpvalstybiniu elementu susiję su Graikija. Pirma, Europos ir Azijos jungiamosios linijos statybos projektu siekiama užtikrinti tiekimo saugumą ir konkurencingesnes didmenines elektros energijos kainas ir suteikti galimybę naudoti daugiau elektros iš švaresnių šaltinių, visų pirma atsinaujinančiųjų išteklių, sujungiant Kipro elektros energijos tinklą su Sąjungos kontinentine sistema per Graikijos tinklą Kretoje. Tai dalis didesnių investicijų į tarpvalstybinės jungiamosios linijos, kurios bendras ilgis yra 1 208 km, statybą tarp Kretos, Kipro ir Izraelio. Antra, kalbant apie jūrinius kabelius, projektu siekiama užtikrinti itin didelio pralaidumo atsparų interneto ryšį Kipre įdiegiant naują jūrinę jungtį duomenų junglumui užtikrinti tarp Kipro ir Graikijos. Numatoma, kad pradėjus naudoti naują atskirą pagrindinį maršrutą tarp Kipro ir Graikijos bus remiamas junglumas Kipre. Taip pat numatoma, kad tai turės teigiamą poveikį esamam pajėgumui ir komerciniams pagrindinio junglumo, kurio reikia itin didelio greičio paslaugoms teikti galutiniams naudotojams, pasiūlymams. Galiausiai tikimasi, kad bus užtikrinti geresni veiklos rezultatai, palyginti su esamais duomenų kabeliais;

Konsultacijų procesas

(52)remiantis plane pateikta konsultacijų proceso santrauka, plano parengiamajame etape pagal nacionalinę teisinę sistemą konsultuotasi su visais svarbiais suinteresuotaisiais subjektais, kaip antai socialiniais partneriais, pilietinės visuomenės organizacijomis ir jaunimo organizacijomis. Ankstyvajame plano rengimo etape ir įvairiuose kituose etapuose pagal savo atsakomybės sritis dalyvavo įvairios ministerijos, valdžios institucijos ir vietos valdžios institucijos. Apie plano turinį buvo nuolat informuojamas parlamentas. Be to, buvo konsultuojamasi su Kipro ekonomikos ir konkurencingumo taryba, lygiaverte nacionalinei našumo valdybai. Po konsultacijų su visais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais dalis iš pradžių planuotų reformų ir investicijų buvo pritaikytos arba išbrauktos iš plano;

(53)numatoma, kad koordinavimo su visais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant socialinius partnerius ir pilietinę visuomenę, procesas vyks ir įgyvendinant planą. Siekiant užtikrinti, kad atitinkami dalyviai prisiimtų atsakomybę, įgyvendinant plane numatytas investicijas ir reformas labai svarbu įtraukti visas vietos valdžios institucijas ir suinteresuotąsias šalis, įskaitant socialinius partnerius;

Teigiamas įvertinimas

(54)Komisijai teigiamai įvertinus Kipro ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą ir padarius išvadą, kad planas pakankamai atitinka vertinimo kriterijus, nustatytus Reglamente (ES) 2021/241 pagal to reglamento 20 straipsnio 2 dalį, šiame sprendime turėtų būti turėtų būti išdėstytos planui įgyvendinti būtinos reformos ir investiciniai projektai, atitinkamos tarpinės bei siektinos reikšmės ir rodikliai, taip pat planui įgyvendinti kaip negrąžintina finansinė ir paskolų parama Sąjungos teikiama suma;

Finansinis įnašas

(55)Kipro ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano visos numatytos išlaidos yra 1 206 400 000 EUR. Kadangi ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas pakankamai atitinka vertinimo kriterijus, nustatytus Reglamente (ES) 2021/241, be to, visų jame numatytų išlaidų suma yra didesnė už Kiprui teikiamą didžiausią finansinį įnašą, Kipro ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planui skiriamas finansinis įnašas turėtų būti lygus Kiprui teikiamo finansinio įnašo visai sumai;

(56)pagal Reglamento (ES) 2021/241 11 straipsnio 2 dalį didžiausio finansinio įnašo Kiprui apskaičiavimas turėtų būti atnaujintas ne vėliau kaip 2022 m. birželio 30 d. Iš esmės pagal to reglamento 23 straipsnio 1 dalį dabar Kiprui turėtų būti pateikta suma, dėl kurios teisinis įsipareigojimas būtų prisiimtas ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d. Jei būtina, atnaujinus didžiausią finansinį įnašą, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, nepagrįstai nedelsdama turėtų iš dalies pakeisti šį sprendimą, kad įtrauktų atnaujintą didžiausią finansinį įnašą;

(57)be to, papildomoms reformoms ir investicijoms remti Kipras paprašė paskolos paramos. Didžiausia Kipro prašomos paskolos suma yra mažiau negu 6,8 % jo 2019 m. bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) einamosiomis kainomis. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano visų numatytų išlaidų suma yra didesnė už bendrą Kiprui teikiamo finansinio įnašo ir prašomos paskolos paramos sumą;

(58)teiktina parama turi būti finansuojama lėšomis, kurias remdamasi Tarybos sprendimo (ES, Euratomas) 2020/2053 9 5 straipsniu Komisija skolinasi Sąjungos vardu. Parama turėtų būti mokama dalimis, kai Kipras bus patenkinamai pasiekęs nustatytas atitinkamas su ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įgyvendinimu susijusias tarpines ir siektinas reikšmes;

(59)Kipras paprašė išankstinio finansavimo, sudarančio 13 % finansinio įnašo ir 13 % paskolos. Ta suma turėtų būti skiriama Kiprui vadovaujantis įsigaliojusiu finansavimo susitarimu, numatytu Reglamento (ES) 2021/241 23 straipsnio 1 dalyje, ir to reglamento 15 straipsnio 2 dalyje numatytu paskolos susitarimu;

(60)šis sprendimas neturėtų daryti poveikio jokių procedūrų, susijusių su Sąjungos lėšų skyrimu pagal bet kurią kitą Sąjungos programą, išskyrus Reglamentą (ES) 2021/241, arba procedūrų, kurios susijusios su vidaus rinkos veikimo iškraipymu ir gali būti vykdomos, visų pirma pagal Sutarties 107 ir 108 straipsnius, rezultatams. Jis nėra viršesnis už reikalavimą, kad pagal Sutarties 108 straipsnį valstybės narės praneštų Komisijai apie galimos valstybės pagalbos atvejus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimas

Kipro ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimas remiantis Reglamento (ES) 2021/241 19 straipsnio 3 dalyje numatytais kriterijais patvirtinamas. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane numatytos reformos ir investiciniai projektai, jo stebėsenos ir įgyvendinimo tvarka ir tvarkaraštis, įskaitant atitinkamas tarpines ir siektinas reikšmes, taip pat su paskolos mokėjimu susijusias papildomas tarpines ir siektinas reikšmes, atitinkami rodikliai, susiję su numatytų tarpinių ir siektinų reikšmių pasiekimu, ir Komisijai užtikrinamos visapusiškos prieigos prie pagrindinių susijusių duomenų tvarka yra išdėstyti šio sprendimo priede.

2 straipsnis
Finansinis įnašas

1.Sąjunga Kiprui kaip negrąžintiną paramą pateikia 1 005 946 047 EUR finansinį įnašą 10 . Dėl pateikiamos 818 213 837 EUR sumos turi būti teisiškai įsipareigota ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d. Jei pagal Reglamento (ES) 2021/241 11 straipsnio 2 dalį atnaujinus apskaičiavimą gauta suma Kiprui yra lygi šiai sumai arba už ją didesnė, dėl pateikiamos papildomos 187 732 210 EUR sumos turi būti teisiškai įsipareigota nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.

2.Sąjungos finansinį įnašą Komisija Kiprui pateikia dalimis pagal priedą. 130 772 986 EUR suma pateikiama kaip išankstinio finansavimo mokėjimas, lygus 13 % finansinio įnašo. Išankstinį finansavimą ir paramos dalis Komisija gali išmokėti viena ar keliomis dalinėmis išmokomis. Dalinių išmokų dydis priklauso nuo turimo finansavimo.

3.Išankstinis finansavimas skiriamas vadovaujantis įsigaliojusiu finansavimo susitarimu, numatytu Reglamento (ES) 2021/241 23 straipsnio 1 dalyje. Išankstinis finansavimas patvirtinamas jį proporcingai atskaičius iš paramos dalių mokėjimo.

4.Paramos dalių išmokėjimas pagal finansavimo susitarimą priklauso nuo turimo finansavimo ir pagal Reglamento (ES) 2021/241 24 straipsnį priimto Komisijos sprendimo, kad Kipras patenkinamai pasiekė nustatytas atitinkamas su ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įgyvendinimu susijusias tarpines ir siektinas reikšmes. Įsigaliojus 1 dalyje nurodytiems teisiniams įsipareigojimams, tam, kad atitiktų mokėjimo reikalavimus, tarpinės ir siektinos reikšmės turi būti pasiektos ne vėliau kaip 2026 m. rugpjūčio 31 d.

3 straipsnis
Paskolos parama

1.Sąjunga suteikia Kiprui paskolą, kuri neviršija 200 320 000 EUR.

2.Paskolos paramą Komisija Kiprui pateikia dalimis pagal priedą. 26 041 600 EUR suma pateikiama kaip išankstinio finansavimo mokėjimas, lygus 13 % paskolos. Išankstinį finansavimą ir paramos dalis Komisija gali išmokėti viena ar keliomis dalinėmis išmokomis. Dalinių išmokų dydis priklauso nuo turimo finansavimo.

3.Išankstinis finansavimas skiriamas vadovaujantis įsigaliojusiu paskolos susitarimu, numatytu Reglamento (ES) 2021/241 15 straipsnio 2 dalyje. Išankstinis finansavimas patvirtinamas jį proporcingai atskaičius iš paramos dalių mokėjimo.

4.Paramos dalių išmokėjimas pagal paskolos susitarimą priklauso nuo turimo finansavimo ir pagal Reglamento (ES) 2021/241 24 straipsnį priimto Komisijos sprendimo, kad Kipras patenkinamai pasiekė nustatytas papildomas su paskola ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įgyvendinimu susijusias tarpines ir siektinas reikšmes. Kad atitiktų mokėjimo reikalavimus, papildomos su paskola susijusios tarpinės ir siektinos reikšmės turi būti pasiektos ne vėliau kaip 2026 m. rugpjūčio 31 d.

4 straipsnis
Adresatas

Šis sprendimas skirtas Kipro Respublikai.

Priimta Briuselyje

   Tarybos vardu

   Pirmininkas

(1)    OL L 57, 2021 2 18, p. 17.
(2)    2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1176/2011 dėl makroekonominių disbalansų prevencijos ir naikinimo (OL L 306, 2011 11 23, p. 25).
(3)    2020 m. gruodžio 14 d. Tarybos reglamentas (ES) 2020/2094, kuriuo nustatoma Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė atsigavimui po COVID-19 krizės paremti (OL L 433I, 2020 12 22, p. 23).
(4)    Šis makroekonominis disbalansas yra susijęs su rekomendacijomis, pateiktomis pagal Reglamento (ES) Nr. 1176/2011 6 straipsnį 2019 ir 2020 m.
(5)    Toks modeliavimas atspindi bendrą NGEU poveikį, kuris taip pat apima REACT-EU finansavimą ir didesnį finansavimą programoms „Europos horizontas“, „InvestEU“, TPF, kaimo plėtrai ir rezervui „rescEU“. Jis neapima galimo teigiamo struktūrinių reformų poveikio, kuris gali būti didelis.
(6)    2021 m. kovo 4 d. Komisijos rekomendacija (ES) 2021/402 dėl veiksmingos aktyvios paramos užimtumui po COVID-19 sukeltos krizės (EASE) (OL L 80, 2021 3 8).
(7)    2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088 (OL L 198, 2020 6 22, p. 13).
(8)    2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2020/2092 dėl bendro Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų režimo (OL L 433I, 2020 12 22, p. 1).
(9)    2020 m. gruodžio 14 d. Tarybos sprendimas (ES, Euratomas) 2020/2053 dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2014/335/ES, Euratomas (OL L 424, 2020 12 15, p. 1).
(10)    Ši suma atitinka finansinį asignavimą pagal Reglamento (ES) 2021/241 6 straipsnio 2 dalį atskaičius Kipro proporcingą išlaidų dalį, apskaičiuotą taikant to reglamento 11 straipsnyje pateiktą metodiką.
Top

Briuselis, 2021 07 08

COM(2021) 398 final

PRIEDAS

prie

Pasiūlymo dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo

dėl Kipro ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo

{SWD(2021) 196 final}


PRIEDAS

1 SKIRSNIS. EKONOMIKOS GAIVINIMO IR ATSPARUMO DIDINIMO PLANE NUMATYTOS REFORMOS IR INVESTICIJOS

1.Reformų ir investicijų aprašymas

A. 1.1 KOMPONENTAS. Atspari ir veiksminga sveikatos sistema, geresnė civilinė sauga

Šiuo komponentu siekiama užtikrinti visuotinę prieigą prie aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugų Kipre, taip pat bendrą civilinės saugos parengtį ekstremalioms situacijoms ir reagavimą į jas. Jos tikslas – įvairiomis intervencinėmis priemonėmis didinti sveikatos priežiūros sektoriaus veiksmingumą, prieinamumą ir bendrą atsparumą remiant neseniai įdiegtą nacionalinę sveikatos sistemą. Šios intervencinės priemonės apima: i) sveikatos priežiūros infrastruktūros ir įrangos modernizavimą ir skaitmeninimą, ii) e. sveikatos paslaugų tobulinimą, iii) teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų akreditavimą ir įrodymais pagrįstų klinikinių protokolų bei kokybės stebėsenos sistemų diegimą, taip pat iv) sveikatos priežiūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimo galimybes. Jomis taip pat siekiama stiprinti Kipro civilinės saugos sistemą sukuriant šiuolaikinę viešojo perspėjimo sistemą.

Komponentas skirtas konkrečioms šaliai skirtoms rekomendacijoms, susijusioms su sveikata (2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 1 ir 2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3).

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal technines gaires dėl reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.

A.1.    Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas

1 reforma (C1.1R1). Nacionalinis klinikinių įrodymų ir kokybės gerinimo centras

Reformos tikslas – gerinti sveikatos priežiūros sistemos kokybę ir tvarumą.

Šiuo tikslu, glaudžiai bendradarbiaujant su sveikatos priežiūros specialistais ir pacientais, įsteigiamas Nacionalinis klinikinių įrodymų ir kokybės gerinimo centras, kuris, glaudžiai bendradarbiaudamas su sveikatos priežiūros specialistais ir pacientais, parengia įrodymais pagrįstos medicinos (EBM) klinikinės gaires, protokolus ir būdus visiems priežiūros lygmenims (pirminei, antrinei ir tretinei sveikatos priežiūrai), taip pat stebėsenos ir vertinimo procesus, pvz., klinikinius auditus, tarpusavio peržiūras ir patikrinimus. Be to, turi būti sukurta IT sistema, leidžianti įgyvendinti ir stebėti klinikinius standartus ir protokolus, įskaitant e. mokymosi platformą. Reforma apima sveikatos priežiūros specialistų mokymą, susijusį su atitinkamais naujai sukurtais protokolais ir procesais.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2025 m. gruodžio 31 d.

2 reforma (C1.1R2). Hospitalinių antibiotikų vartojimo ir sveikatos priežiūros elektroninės platformos kūrimas. Susijusios infekcijos

Reformos tikslas – remti skaitmeninę sveikatos priežiūros sektoriaus pertvarką ir didinti sveikatos priežiūros sistemos veiksmingumą ir atsparumą.

Ją sudaro elektroninės platformos, skirtos duomenims iš ligoninių vaistinių (hospitalinių antibiotikų vartojimas), mikrobiologijos laboratorijų (atsparumas antimikrobinėms medžiagoms) ir ligoninių (su sveikatos priežiūra susijusios infekcijos) tvarkyti, sukūrimas.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2025 m. gruodžio 31 d.

1 investicijų grupė (C1.1I1). Naujos priemonės Kipro kraujo donorystės įstaigai ir naujausios su technologijomis susijusios įrangos pirkimui

Investicijų tikslas – sustiprinti centrinę kraujo donorystės įstaigų veiklą Kipre.

Ši priemonė apima naujų įrenginių, skirtų Kipro kraujo donorystės įstaigai, statybą ir naujausios su technologijomis susijusios įrangos įsigijimą. Klinikiniam naudojimui visoje šalyje turi būti galima platinti apie 80 000 kraujo produktų (pvz., raudonųjų kraujo ląstelių, trombocitų ir šviežios užšaldytos plazmos). Naujų įrenginių pirminės energijos poreikis turi būti bent 20 % mažesnis, nei nustatyta pagal beveik nulinės energijos pastato reikalavimą.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. birželio 30 d.

2 investicijų grupė (C1.1I2). Kipro novatoriškos visuomenės sveikatos informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sistema

Priemonės tikslas – sukurti Kipro novatoriškos visuomenės sveikatos informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sistemos modulį „Influenza Sentinel“ siekiant padėti visuomenės sveikatos sektoriaus institucijoms priimti įrodymais pagrįstus sprendimus.

Ji apima būtinų skaitmeninių priemonių (pvz., programinės įrangos ir IRT infrastruktūros) kūrimą, taip pat sveikatos priežiūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, kad jie galėtų naudotis duomenų rinkimo ir informacijos gavimo sistema. Vadovaujantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) ir Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) gairėmis, Kipro novatoriškos visuomenės sveikatos IRT sistemos stebėjimo modulis „Influenza Sentinel“ (ISS) registruoja epidemiologinius duomenis, informuojančius Sveikatos ministeriją apie galimus epidemiologinius protrūkius. Sveikatos ministerija paskirs 150 gydytojų, kurie įves duomenis į Kipro novatoriškos visuomenės sveikatos IRT sistemos stebėjimo modulį „Influenza Sentinel“ (ISS). 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d.

3 investicijų grupė (C1.1I3). Medicinos įrangos pirkimas / pakeitimas ligoninėse

Investicijomis siekiama sudaryti sąlygas privačioms ligoninėms per trumpą laiką investuoti į savo medicinos įrangos modernizavimą ir gerinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.

Ši priemonė apima paramos privačioms ligoninėms schemą, pagal kurią remiamas medicinos įrangos atnaujinimas arba pakeitimas. Paraiškas finansavimui gauti vertina specialusis vertinimo komitetas, kurį skiria sveikatos apsaugos ministras, remdamasis skaidriais atrankos kriterijais.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d.

4 investicijų grupė (C1.1I4). Valstybinių ir privačių ligoninių akreditavimas

Šių investicijų tikslas – remti ligoninių akreditavimą, sudarant sąlygas joms registruotis nacionalinėje sveikatos sistemoje (NHS), ir gerinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimą.

Ją sudaro rėmimo schema, kuria palengvinamas ligoninių akreditavimas, padengiant dalį i) išlaidų, kurias patiria privačios ir valstybinės ligoninės, susijusios su išorės ekspertų teikiamomis akreditavimo konsultacinėmis paslaugomis (apie tai, kaip pasirengti akreditacijai), ir ii) akreditavimo mokesčių, kuriuos ima tarptautiniu mastu pripažintos įstaigos.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d.

6 investicijų grupė (C1.1I6). Bendrųjų tarpvalstybinių e. sveikatos paslaugų diegimas Kipre

Šia priemone siekiama išplėsti e. sveikatos paslaugas, kad tarpvalstybinis keitimasis pacientų sveikatos informacija (visų pirma pacientų santraukomis ir e. receptais) taptų saugaus tarpusavio e. sveikatos tinklo ES dalimi.

Ji apima tarpvalstybinio keitimosi duomenimis tarp Kipro ir ES valstybių narių su veikiančiais nacionaliniais e. sveikatos informacijos centrais (NCPeH), pavyzdžiui, e. receptų, e. leidimų išdavimo, pacientų santraukų ir papildomų duomenų rinkinių (be kita ko, sąskaitų išrašymo formų, laboratorinių rezultatų ir vizualizavimo) vykdymą, kaip susitarta su e. sveikatos skaitmeninių paslaugų infrastruktūra (eHDSI).

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. birželio 30 d.

7 investicijų grupė (C1.1I7). Viešojo perspėjimo sistema, skirta avarinėms operacijoms per SMS remti

Investicijų tikslas – sustiprinti Kipro civilinės saugos sistemą sukuriant šiuolaikinę visiems gyventojams skirtą viešojo perspėjimo sistemą mobiliąja programėle, kad būtų padidintas visuomenės saugumas, parengtis ir atsparumas.

Priemonė apima viešosios įspėjimo sistemos, skirtos visiems gyventojams, įdiegimą naudojant mobiliąją programėlę arba trumpąsias žinutes, skirtas įspėti apie gresiančias ar besivystančias ekstremaliąsias situacijas.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d.

A.2.    Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris

Susijusi priemonė (reforma arba investicija)

Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė

Pavadinimas

Kokybiniai rodikliai
(jei tai tarpinės reikšmės)

Kiekybiniai rodikliai
(jei tai siektinos reikšmės)

Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas

Matavimo vienetas

Bazinis lygis

Tikslas

Ketvirtis

Metai

1

C1.1R1

Nacionalinis klinikinių įrodymų ir kokybės gerinimo centras

Siektina reikšmė

Parengti klinikiniai protokolai, jų auditas ir tarpusavio peržiūra

-

Skaičius

0

50

IV ketv.

2024

Ekspertų grupė parengė, auditavo ir tarpusavyje peržiūrėjo ne mažiau kaip 50 klinikinių protokolų, kurių pagrindinės charakteristikos yra šios:

• įrodymais pagrįstos medicinos (EBM) klinikinės praktikos rekomendacijos,

• įgyvendinimo gairės,

• audito planas.

2

C1.1R1

Nacionalinis klinikinių įrodymų ir kokybės gerinimo centras

Siektina reikšmė

Parengti klinikiniai protokolai, jų auditas ir tarpusavio peržiūra

-

Skaičius

50

90

IV ketv.

2025

Ekspertų grupė parengė, audituoja ir tarpusavyje peržiūrėjo ne mažiau kaip 90 klinikinių protokolų, kurių pagrindinės charakteristikos yra šios:

• įrodymais pagrįstos medicinos (EBM) klinikinės praktikos rekomendacijos,

• įgyvendinimo gairės,

• audito planas.

3

C1.1R2

Hospitalinių antibiotikų vartojimo ir sveikatos priežiūros elektroninės platformos kūrimas. Susijusios infekcijos

Tarpinė reikšmė

Sveikatos priežiūros įstaigų sąrašo patvirtinimas

Sveikatos priežiūros įstaigų sąrašo patvirtinimas

-

-

-

I ketv.

2023

Sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių Sveikatos draudimo organizacijai informaciją apie antibiotikų vartojimą, sąrašo, kurį stebi Sveikatos draudimo organizacija, priėmimas.

4

C1.1R2

Hospitalinių antibiotikų vartojimo ir sveikatos priežiūros elektroninės platformos kūrimas. Susijusios infekcijos

Tarpinė reikšmė

Elektroninė platforma, įskaitant stebėsenos sistemą, veikia visu pajėgumu

Elektroninės platformos sukūrimas ir veikimas

-

-

-

IV ketv.

2025

Elektroninė platforma, skirta duomenims iš ligoninių vaistinių (hospitalinių antibiotikų vartojimas), mikrobiologijos laboratorijų (atsparumas antimikrobinėms medžiagoms) ir ligoninių (sveikatos priežiūros infekcijos (HAI)) apdoroti, turi veikti visu pajėgumu (įrengta visuose naudojimo etapuose ir įvedami tikri duomenys) ir turi būti įdiegta jos veiksmingumo stebėjimo sistema.

5

C1.1I1

Naujos priemonės Kipro kraujo donorystės įstaigai ir naujausios su technologijomis susijusios įrangos pirkimui

Tarpinė reikšmė

Sutarties dėl Kipro kraujo donorystės įstaigos statybos pasirašymas

Sutarties pasirašymas

-

-

-

III ketv.

2022

Sutarties pasirašymas su pasirinktu (-ais) konkurso dalyviu (-iais) (rangovu (-ais)), atrinktu (-ais) konkurso dėl Kipro kraujo donorystės įstaigos statybos konkurso būdu.

6

C1.1I1

Naujos priemonės Kipro kraujo donorystės įstaigai ir naujausios su technologijomis susijusios įrangos pirkimui

Tarpinė reikšmė

Visiškai veikia naujos Kraujo donorystės įstaigos, įskaitant visą įrangą.

Statybos užbaigimas ir veiklos pradžia

-

-

-

II ketv.

2025

Naujos kraujo donorystės įstaigos patalpos turi būti pastatytos ir visiškai veikiančios ir jose turi būti įsikūrusi Kipro kraujo donorystės įstaiga. Naujų įrenginių pirminės energijos poreikis turi būti bent 20 % mažesnis, nei nustatyta beveik nulinės energijos pastato (GNEP) reikalavime. Turi veikti nauja atitinkama įranga ir turi būti užbaigtas esamos įrangos perkėlimas iš dabartinių Kraujo donorystės įstaigos patalpų į naujas patalpas.

7

C1.1I2

Kipro novatoriškos visuomenės sveikatos informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sistema

Tarpinė reikšmė

Sistemos stebėjimo modulis „Influenza Sentinel“ (ISS)

Visiškai veikianti sistema

-

-

 

II ketv.

2022

Veikia Kipro novatoriškos visuomenės sveikatos informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sistemos modulis „Influenza Sentinel“ ir įdiegta jos veiksmingumo stebėjimo sistema.

8

C1.1I2

Kipro novatoriškos visuomenės sveikatos informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sistema

Siektina reikšmė

Paskirti gydytojai, kurie įveda duomenis į gripo sistemos stebėjimo modulį „Influenza Sentinel“.

-

Skaičius

0

150

IV ketv.

2025

Vadovaujantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) ir Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) gairėmis, Kipro novatoriškos visuomenės sveikatos IRT sistemos stebėjimo modulyje „Influenza Sentinel“ (ISS) registruojami epidemiologiniai duomenys, kuriuos į internetinę skaitmeninę platformą įvedė bendrosios praktikos gydytojai, kad informuotų Sveikatos ministeriją apie galimus nukrypimus. Sveikatos ministerija paskirs 150 gydytojų, kurie įves duomenis į Kipro novatoriškos visuomenės sveikatos IRT sistemos ISS modulį.

9

C1.1I3

Medicinos įrangos pirkimas / pakeitimas ligoninėse

Siektina reikšmė

Sveikatos įstaigos, pasinaudojusios finansinės paramos schema

-

Skaičius

0

10

IV ketv.

2023

Bent dešimt įvairių kategorijų pareiškėjų sveikatos priežiūros įstaigų gavo finansinę paramą pagal medicinos įrangos įsigijimo programą.

10

C1.1I3

Medicinos įrangos pirkimas / pakeitimas ligoninėse

Siektina reikšmė

Sveikatos įstaigos, pasinaudojusios finansinės paramos schema

-

Skaičius

10

23

IV ketv.

2025

Bent 23 įvairių kategorijų sveikatos priežiūros įstaigos gavo finansinę paramą pagal medicinos įrangos įsigijimo programą.

11

C1.1I4

Valstybinių ir privačių ligoninių akreditavimas

Siektina reikšmė

Sveikatos įstaigos, pasinaudojusios sistema, pagal kurią padengiamos su akreditavimu susijusios išlaidos

-

Skaičius

0

20

II ketv.

2024

Ne mažiau kaip 20 pareiškėjų sveikatos priežiūros įstaigų, priklausančių įvairioms kategorijoms, buvo remiamos pagal akreditavimo sistemą.

12

C1.1I4

Valstybinių ir privačių ligoninių akreditavimas

Siektina reikšmė

Sveikatos įstaigos, pasinaudojusios sistema, pagal kurią padengiamos su akreditavimu susijusios išlaidos

-

Skaičius

20

45

IV ketv.

2025

Ne mažiau kaip 45 pareiškėjų sveikatos priežiūros įstaigų, priklausančių įvairioms kategorijoms, buvo remiamos pagal akreditavimo sistemą.

13

C1.1I6

Bendrųjų tarpvalstybinių e. sveikatos paslaugų diegimas Kipre

Tarpinė reikšmė

Tarpvalstybinių e. sveikatos paslaugų IT sistemos analizės, projektavimo ir kūrimo etapo užbaigimas

IT sistemos analizės, projektavimo ir kūrimo etapo užbaigimas, kaip nurodyta specialioje perkančiosios organizacijos rezultatų priėmimo grupės ataskaitoje

-

-

-

IV ketv.

2023

Turi būti užbaigtas IT sistemos analizės, projektavimo ir plėtojimo etapas.

Specifikacijos turi apimti:

a) judriojo vaizdo ryšį,

b) geografinę buvimo vietą,

c) pajėgumų paiešką,

d) bendruomenės pacientų paieškos profilį (nustatyti bendruomenes, kuriose kaupiami su pacientais susiję duomenys apie sveikatą, ir pacientų identifikatorių vertimą tarp bendruomenių, turinčių tuos pačius paciento duomenis),

e) kibernetinio saugumo kryžminį aptikimą ir reagavimą (XDR) ir e-ID,

f) automatinį duomenų rinkimą ir vertinimą,

g) Kipro piliečiams ir jame gyvenantiems užsieniečiams: i) atvirojo kodo nacionalinio kontaktinio centro duomenų apie e. sveikatą atnaujinimą, ii) atnaujintą paciento duomenų santrauką ir iii) e. receptą,

h) dalijimąsi nestruktūrizuotais klinikiniais dokumentais ir

i) pacientų prieigą prie tarpvalstybinių duomenų paslaugų, remiantis Klinikinių dokumentų architektūros 6 etapo įgyvendinimo gairėmis, kurias parengė e. sveikatos tinklas.

Taip pat sukuriama nauja paslauga, kad būtų galima keistis struktūrizuotais ir koduotais klinikiniais dokumentais, kurie gali apimti vaizdų ir (arba) nuotraukų pranešimus, išrašymo iš ligoninės dokumentus (vizitų ataskaitas), elektroninius sveikatos įrašus ir laboratorinius rezultatus.

14

C1.1I6

Bendrųjų tarpvalstybinių e. sveikatos paslaugų diegimas Kipre

Tarpinė reikšmė

Visapusiškas tarpvalstybinių sveikatos priežiūros duomenų mainų veikimas

Nacionalinės e. sveikatos institucijos atliekamas sistemos patvirtinimas

-

-

-

II ketv.

2025

Kipro ir šalių, kuriose veikia e. sveikatos nacionaliniai kontaktiniai centrai, tarpvalstybinis keitimasis duomenimis (pvz., e. receptai, e. išdavimas, pacientų duomenų santraukos, kuriomis keičiamasi su Kipru) ir papildomi duomenų rinkiniai (pvz., išrašymo iš ligoninės formos, laboratoriniai rezultatai ir vizualizavimas), kaip susitarta su e. sveikatos skaitmeninių paslaugų infrastruktūra.

15

C1.1I7

Viešojo perspėjimo sistema, skirta avarinėms operacijoms per SMS remti

Tarpinė reikšmė

Naujai sukurta viešojo perspėjimo sistema ir jos stebėsenos sistema veikia visu pajėgumu

Techninis komitetas baigia rengti galutinę sistemų priėmimo ir veikimo pradžios ataskaitą, skirtą

viešojo perspėjimo sistemai

-

-

-

IV ketv.

2025

Veikia viešojo perspėjimo sistema, o mobiliąja programėle ir (arba) SMS turi būti įdiegta stebėsenos sistema, skirta visiems gyventojams.

SMS siuntimo galinių taškų aparatai turi veikti visu pajėgumu.

A.3.    Su paskola susijusių reformų ir investicijų aprašymas

3 reforma (C1.1R3). Laipsniškas sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir kompensavimo sistemos perkėlimas į vertės principu grindžiamus modelius

Reformos tikslas – pradėti taikyti vertės principu grindžiamus sveikatos priežiūros modelius ir palaipsniui pereiti prie jų, kad papildytų dabartiniais kiekiais grindžiamus sveikatos priežiūros modelius, kad būtų pagerinti sveikatos priežiūros rezultatai ir sumažintos išlaidos.

Ji apima tinkamų vertės principu grindžiamų modelių ir iniciatyvų kūrimą, atitinkamus stebėsenos mechanizmus, skirtus reformos sėkmei įvertinti ir stebėti, ir vertės principu grindžiamų modelių įvedimą sprendime dėl pirminės ir stacionarinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo, kaip numatyta bendrosios sveikatos sistemos teisės aktuose.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2023 m. kovo 31 d.

5 investicijų grupė (C1.1I5). Kipro valstybinių ligoninių stiprinimas, modernizavimas ir atnaujinimas

Šių investicijų tikslas – stiprinti, modernizuoti ir (arba) atnaujinti Kipro valstybines ligonines, kad jos galėtų vienodomis sąlygomis konkuruoti su privačiuoju sektoriumi, kartu gerinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir sveikatos priežiūros darbuotojų darbo sąlygas valstybinėse ligoninėse.

Ši priemonė apima šių devynių valstybinių ligoninių tobulinimą, modernizavimą ir (arba) atnaujinimą: 1) Makarijaus ligoninės vaikams išplėtimą, kad vaikams būtų galima pasiūlyti visapusišką gydymą; 2) Pafo ir Limasolio ligoninių hemodializės skyriaus statybą ir (arba) plėtimą; 3) psichikos sveikatos ligoninės statybą; 4) Limasolio bendrosios ligoninės gerinimą; 5) visose Kipro valstybinėse ligoninėse nelaimingų atsitikimų ir ekstremaliųjų situacijų skyrių išplėtimą; 6) Pafo bendrosios ligoninės gerinimą; 7) invazinės spinduliuotės skyriaus išplėtimą, įskaitant medicininę įrangą (pvz., angiografijos įrenginį); 8) COVID-19 padalinio Famagustos ligoninėje statybą ir 9) Limasolio bendrosios ligoninės užkrečiamųjų ligų skyriaus sukūrimą. Pastatų renovacija siekiama vidutiniškai bent 30 % sumažinti pirminės energijos poreikį. Pafo ligoninės hemodializės įrenginio pirminės energijos poreikis turi būti bent 20 % mažesnis, nei nustatyta pagal beveik nulinės energijos pastato reikalavimą.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

A.4.    Su paskola susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris

Susijusi priemonė (reforma arba investicija)

Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė

Pavadinimas

Kokybiniai rodikliai
(jei tai tarpinės reikšmės)

Kiekybiniai rodikliai
(jei tai siektinos reikšmės)

Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas

Matavimo vienetas

Bazinis lygis

Tikslas

Ketvirtis

Metai

16

C1.1R3

Palaipsniui pereiti prie vertės principu grindžiamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir kompensavimo sistemos.

Tarpinė reikšmė

Atsižvelgiama į pirminės sveikatos priežiūros ir stacionarinės sveikatos priežiūros vertės principu grindžiamą išlaidų kompensavimą

Vertės principu grindžiamas kompensavimas, kuris turi atsispindėti sprendime dėl kompensavimo

-

-

-

I ketv.

2023

Metiniai bendrosios sveikatos priežiūros sistemos išlaidų kompensavimo sprendimai koreguojami, kad į juos būtų įtrauktas pirminės ir stacionariosios sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimas pagal vertę.

17

C1. 1I5. Kipro valstybinių ligoninių stiprinimas, modernizavimas ir atnaujinimas

Siektina reikšmė

Patobulintos, pastatytos ir (arba) atnaujintos valstybinės ligoninės

-

Skaičius

0

7

II ketv.

2024

Bent septynios valstybinės ligoninės išplėstos, statomos ir (arba) atnaujinamos. Pastatų renovacija siekiama vidutiniškai bent 30 % sumažinti pirminės energijos poreikį. Pafo ligoninės hemodializės įrenginio pirminės energijos poreikis turi būti bent 20 % mažesnis, nei nustatyta pagal beveik nulinės energijos pastato reikalavimą. Darbų pabaiga patvirtinama perimant išduotus pažymėjimus apie atliktus darbus.

18

C1. 1I5. Kipro valstybinių ligoninių stiprinimas, modernizavimas ir atnaujinimas

Siektina reikšmė

Patobulintos, pastatytos ir (arba) atnaujintos valstybinės ligoninės

-

Skaičius

7

9

II ketv.

2026

Devynios valstybinės ligoninės išplėstos, statomos ir (arba) atnaujinamos. Pastatų renovacija siekiama vidutiniškai bent 30 % sumažinti pirminės energijos poreikį. Pafo ligoninės hemodializės įrenginio pirminės energijos poreikis turi būti bent 20 % mažesnis, nei nustatyta pagal beveik nulinės energijos pastato reikalavimą. Darbų pabaiga patvirtinama perimant išduotus pažymėjimus apie atliktus darbus.

B. 2.1 KOMPONENTAS. Poveikio klimatui neutralizavimas, energijos vartojimo efektyvumas ir atsinaujinančioji energija

Šia Kipro ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano dalimi siekiama spręsti klimato kaitos švelninimo uždavinį prisidedant prie šalies perėjimo prie poveikio klimatui neutralumo.

Komponento tikslai – gerinti aplinkos politiką taikant priemones, susijusias su ekologiniais mokesčiais, elektros energijos rinkos atvėrimu ir palankesnių sąlygų atsinaujinančių išteklių energijos ir renovacijos projektų licencijavimui sudarymu. Šio komponento tikslas – pagerinti pastatų fondo ir kitos infrastruktūros energijos vartojimo efektyvumą ir remti žaliąsias investicijas į MVĮ, namų ūkius, viešąjį sektorių ir NVO. Šiuo komponentu taip pat siekiama sumažinti energijos nepriteklių ir spręsti Kipro energetinės izoliacijos problemą.

Komponentu remiamos 2019 ir 2020 m. konkrečiai šaliai skirtos rekomendacijos, kuriose rekomenduojama sutelkti investicijas ir su investicijomis susijusią politiką į energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančiąją energiją (2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 4 ir 2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3).

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal technines gaires dėl reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.

B.1.    Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas

1 reforma (C2.1R1). Aplinkosauginiai mokesčiai

Priemonės tikslai – skatinti pereiti prie efektyvesnio aplinkos išteklių naudojimo, mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir didinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos skverbtį.

Reformą sudaro teisės aktų pakeitimai, kuriais nustatomas anglies dioksido mokestis degalams, naudojamiems ekonomikos sektoriuose, kuriems netaikoma šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema. Reforma taip pat apima laipsnišką mokesčio už vandenį įvedimą, taip pat mokesčio už buitines ir (arba) sąvartynų atliekas įvedimą. Reforma siekiama apčiuopiamai prisidėti siekiant 2030 m. klimato ir energetikos siektinų reikšmių, kad būtų sumažintas išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis ir padidinta atsinaujinančiosios energijos dalis. Teisės aktų pakeitimai grindžiami nepriklausomo tyrimo, kurį reikia atlikti, išvadomis.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2026 m. birželio 30 d.

2 reforma (C2.1R2). Kipro perdavimo sistemos operatoriaus (TSOC) nepriklausomumas nuo dabartinės Kipro elektros energijos institucijos

Priemonės tikslas – didinti konkurenciją elektros energijos rinkoje sudarant sąlygas naujiems investuotojams dalyvauti elektros energijos gamybos, kaupimo, telkimo, reguliavimo apkrova ir tiekimo veikloje.

Reforma apima Kipro perdavimo sistemos operatoriaus (TSOC) nepriklausomumo nuo dabartinės Kipro elektros energijos institucijos (EAC) užtikrinimą valdymo, finansų ir personalo valdymo požiūriu. Šia priemone taip pat turi būti sudarytos palankesnės sąlygos pakeisti tiekėją, o tai turėtų sumažinti elektros energijos sąnaudas buitiniams ir komerciniams / pramoniniams vartotojams.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2021 m. gruodžio 31 d.

3 reforma (C2.1R3). Vieno langelio principu grindžiamos skaitmeninės vieno langelio sistemos, skirtos atsinaujinančiųjų energijos išteklių projektams supaprastinti ir palengvinti energijos renovaciją pastatuose

Priemonės tikslas – skatinti AEI projektų įgyvendinimą supaprastinant atsinaujinančiųjų energijos išteklių projektų leidimų išdavimo procesą. Šia reforma taip pat siekiama paspartinti pastatų energinę renovaciją.

Reforma apima leidimų išdavimo atsinaujinančiųjų energijos išteklių projektams išdavimo proceso skaitmeninimą ir bendro informacijos centro, teikiančio techninę ir finansinę paramą pastatų energinės renovacijos tikslais, įsteigimą.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2022 m. gruodžio 31 d.

4 reforma (C2.1R4). Energijos kaupimo reguliavimo sistema

Priemonės tikslas – nustatyti reguliavimo sistemą, kuria būtų skatinamas saugyklų dalyvavimas elektros energijos rinkoje.

Reforma apima perdavimo ir paskirstymo taisyklių ir prekybos ir atsiskaitymo taisyklių (TSR) pakeitimą, kad saugyklos galėtų dalyvauti didmeninėje elektros energijos rinkoje. Tikimasi, kad tai paskatins elektros energijos gamybą atsinaujinančiosios energijos sistemose ir prisidės prie visos elektros energijos rinkos efektyvumo ir ekonominio gyvybingumo.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2021 m. gruodžio 31 d.

1 investicijų grupė (C2.1I1). Investicijų į energijos vartojimo efektyvumą skatinimas MVĮ, savivaldybėse, bendruomenėse ir platesniame viešajame sektoriuje

Priemonės tikslas – sumažinti pirminės ir galutinės energijos suvartojimą ir išmetamo CO2 kiekį pastatuose ir (arba) įrenginiuose, kurie priklauso arba kuriuos eksploatuoja MVĮ, vietos valdžios institucijos (savivaldybės ir bendruomenės) ir platesnio viešojo sektoriaus organizacijos.

Investicijos apima paramos bent 275 subjektams teikimą pastatų renovacijai ir gamybos procesų veiksmingumo didinimui. Dotacijų schema taip pat skatinamas energijos vartojimo audito vykdymas, skaitmeninių technologijų diegimas ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių integravimas. Investicijomis siekiama vidutiniškai bent 30 % sumažinti pirminės energijos poreikį.

Tikimasi, kad ši priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal technines gaires dėl reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01) nustatytus poveikio mažinimo veiksmus. Visų pirma, kvietime teikti pasiūlymus dėl šios priemonės matyti, kad biomasės katilų pirkimas atitiktų Direktyvos 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje, Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvos (ES) 2018/2001 ir atitinkamų nacionalinės teisės aktų dėl išmetamų oro teršalų nuostatas.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d.2 investicijų grupė (C2.1I2). Atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir individualių energijos vartojimo efektyvumo priemonių skatinimas būstuose ir energijos nepritekliaus mažinimas namų ūkiuose, kuriuose yra žmonių su negalia

Priemonės tikslas – skatinti naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir taupyti energiją dideliam senų būstų fondui, taip pat subsidijuoti nedidelio masto energijos renovaciją energijos nepriteklių patiriančiuose namų ūkiuose ir namų ūkiuose, kuriuose yra žmonių su negalia.

Investicijas sudaro dvi papriemonės: i) paramos schema, skirta atsinaujinančiųjų išteklių energijai ir individualioms energijos vartojimo efektyvumo priemonėms būstuose skatinti, ir ii) paramos schema, skirta energijos nepritekliui namų ūkiuose, kuriuose yra žmonių su negalia, mažinti.

1 papriemonė. Atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir energijos vartojimo efektyvumo priemonių skatinimas būstuose

Investicijas sudaro dotacijos bent 16 200 būstų (įskaitant pažeidžiamų elektros vartotojų namų ūkius) stogų šiluminei izoliacijai ir (arba) fotovoltinių sistemų įrengimui ir (arba) esamo būsto saulės vandens šildymo (SWH) sistemų įrengimui arba pakeitimui.

2 papriemonė. Energijos nepritekliaus problemos sprendimas namų ūkiuose, kuriuose yra žmonių su negalia

Investicijas sudaro parama nedidelio masto energijos renovacijai, pavyzdžiui, šilumos izoliacijai ir efektyviai energiją vartojančiai įrangai, bent 270 energijos nepriteklių patiriančių namų ūkių ir namų ūkiams, kuriuose yra žmonių su negalia.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

3 investicijų grupė (C2.1I3). Skatinti vietos ir (arba) platesnio masto valdžios institucijas ir NVO naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir taupyti energiją ir sudaryti palankesnes sąlygas vietos bendruomenėms pereiti prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos;

Priemonės tikslas – skatinti naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir taupyti energiją didelę senos infrastruktūros, kurią naudoja vietos valdžios institucijos, dalį, taip pat sukurti tvarios energetikos ir prisitaikymo prie klimato kaitos investicinių projektų sistemą Kipro kaimo bendruomenėse.

Investicijas sudaro dvi papriemonės: i) skatinimas vietos ir (arba) platesnio masto valdžios institucijas ir NVO naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir taupyti energiją ir ii) palengvinti vietos bendruomenių perėjimą prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos. Investicijomis siekiama vidutiniškai bent 30 % sumažinti pirminės energijos poreikį.

1 papriemonė. Skatinti vietos ir (arba) platesnio masto valdžios institucijas ir NVO naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir taupyti energiją

Pagal šią papriemonę nustatoma dotacijų schema, pagal kurią vietos valdžios institucijoms ir NVO teikiama parama didelio masto energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių priemonėms pastatuose, infrastruktūroje ir socialiniuose būstuose.2 papriemonė. Sudaryti palankesnes sąlygas vietos bendruomenėms pereiti prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos

Pagal šią papriemonę teikiama techninė parama kaimo bendruomenių taryboms rengiant tvarios energetikos ir klimato srities veiksmų planus ir įgyvendinant investicijas į energetiką ir klimato kaitą, taip pat kuriant dotacijų sistemą, skirtą investicijoms į tvarią energetiką ir prisitaikymą prie klimato kaitos remti.

Įgyvendinus abi pagalbines priemones, vietos valdžios institucijos arba NVO kartu turi skirti ne mažiau kaip 580 investicijų, skirtų energiniam naudingumui ir atsparumui klimato kaitai didinti.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

4 investicijų grupė (C2.1I4). Išmetamo CO2 kiekio mažinimas pramonės šakose, įmonėse ir organizacijose

Priemonės tikslas – paskatinti pramonės įmones, įmones ir organizacijas dalyvauti pertvarkose, kuriomis siekiama mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro, ir įgyvendinti veiksmų planus, kuriais siekiama sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį jų veiklos ir (arba) tiekimo grandinėse.

Investicijomis siekiama sukurti paramos sistemą, pagal kurią būtų teikiamas finansavimas, atitinkantis šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų įsigijimo išlaidas, kurių reikia išvengti dėl paramos gavėjų veiksmų sumažėjus išmetamųjų teršalų kiekiui. Dėl suteiktos paramos sumažinama ne mažiau kaip 354 566 tonos CO2 ekv.

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų technines gaires dėl reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01), į būsimų projektų kvietimų teikti paraiškas tinkamumo kriterijus neįtraukiamas šis veiklos rūšių sąrašas: i) veikla, susijusi su iškastiniu kuru, įskaitant naudojimą vartotojų grandies rinkoje 1 ; ii) veikla pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kuria siekiama, kad numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų ne mažesnis nei atitinkami taršos rodikliai 2 ; iii) veikla, susijusi su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais 3 ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais 4 ; iv) veiklą, kurią vykdant ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Be to, techninėje užduotyje reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir nacionalinius aplinkos apsaugos teisės aktus.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

5 investicijų grupė (C2.1I5). Viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimas

Priemonės tikslas – palengvinti pasirinktų viešųjų pastatų, t. y. priešgaisrinės tarnybos pastatų, mokyklų, Nikosijos bendrosios ligoninės, vandens valymo įrenginių ir vandens pumpavimo stočių, energijos atnaujinimą ir didesnį energijos vartojimo efektyvumą.

Investicijas sudaro trys paprogramės: i) priešgaisrinės paslaugos ir mokyklos; ii) Nikosijos bendroji ligoninė ir iii) prie tinklo prijungtų fotovoltinės energijos sistemų įrengimas vandens valymo įrenginiuose ir vandens pumpavimo stotyse.

1 papriemonė. Priešgaisrinės paslaugos ir mokyklos

Šią papriemonę sudaro energijos modernizavimas 16 Kipro miesto gaisrinės stočių, ugniagesių brigados būstinėje ir dviejose kaimo gaisrinėse. Pagalbinė priemonė taip pat apima šiluminės izoliacijos ir fotovoltinių sistemų įrengimą bent 405 mokyklose.

Investicijomis siekiama vidutiniškai bent 30 % sumažinti pirminės energijos poreikį.

2 papriemonė. Nikosijos bendroji ligoninė

Pagalbinę priemonę sudaro fotovoltinės sistemos įdiegimas ir įrengimas Nikosijos bendrojoje ligoninėje; jos bendras pajėgumas – 943 kW.

3 papriemonė. Vandens valymo įrenginiai ir vandens siurblinės

Pagalbinę priemonę sudaro prie tinklo prijungtų fotovoltinės energijos sistemų, kurių bendra galia yra 2 MWp, įrengimas vandens valymo įrenginiuose ir vandens siurbimo stotyse.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d.

6 investicijų grupė (C2.1I6). Atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir pažangiųjų tinklų bandymo infrastruktūros atnaujinimas Kipro universitete

Priemonės tikslas – atnaujinti Kipro universiteto atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir pažangiųjų tinklų bandymų infrastruktūrą ir integruoti šią infrastruktūrą į būsimą pažangųjį elektros energijos tinklą.

Investicijas sudaro pažangiųjų elektros energijos tinklų įrangos tiekimas, įrengimas, bandymas, kalibravimas, perdavimas eksploatuoti ir priėmimas, taip pat galutinis infrastruktūros integravimas. Ši priemonė taip pat apima orientavimąsi į darbuotojus ir mokymą.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2024 m. birželio 30 d.

7 investicijų grupė (C2.1I7). Pažangiosios apskaitos infrastruktūros (pažangiosios matavimo infrastruktūros) skirstomosios sistemos operatoriaus (DSO) masinis įrengimas ir eksploatavimas

Priemonės tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas plačiai diegti pažangiuosius skaitiklius Kipre.

Investicijas sudaro 400 000 pažangiųjų skaitiklių pristatymas ir įrengimas galutiniams elektros energijos vartotojams, įskaitant fizinius ir juridinius asmenis.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

8 investicijų grupė (C2.1I8). Žemės ūkyje išmetamo ŠESD kiekio stebėsena ir mažinimas

Priemonės tikslas – sustiprinti žemės ūkio sektoriuje Kipre išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėseną ir prisidėti prie jos mažinimo.

Investicijomis siekiama sukurti žemės ūkiui skirtą ŠESD stebėsenos sistemą, kuri teiktų duomenis veiksmingesnei klimato kaitos švelninimo praktikai įgyvendinti ir padėtų iki 2025 m. pabaigos 10 % sumažinti žemės ūkio išmetamą ŠESD kiekį.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d.

9 investicijų grupė (C2.1I9). Apsauga nuo miškų gaisrų

Priemonės tikslas – pagerinti atitinkamų Kipro valdžios institucijų gebėjimus kovoti su gaisro pavojais ir stiprinti apsaugą nuo rizikos, su kuria susiduria piliečiai, infrastruktūra ir miškai.

Investicijos apima gaisrų gesinimo orlaivių, transporto priemonių, įrangos ir susijusių mokymų bei techninės priežiūros pirkimą priemonės įgyvendinimo laikotarpiu. Tai apima šių transporto priemonių, mašinų ir įrangos tiekimą: 75 transporto priemonės patruliavimo tikslais siekiant apsaugoti miškus ir perkelti darbuotojus įvykus gaisriniams incidentams; 12 didelių gaisrinių sunkvežimių; 25 skubios pagalbos gaisro gesinimo transporto priemonės; keturi buldozeriai priešgaisriniams darbams atlikti, kurie gali būti greitai sunkvežimiais pristatomi į gaisro vietas; keturi antžeminiai buldozeriai, skirti priešgaisrinės apsaugos darbams atlikti; šeši žemės ūkio traktoriai su gaisro prevencijos įranga, skirta priešgaisrinės saugos priemonėms panaudoti; keturračiai ekskavatoriai ir (arba) krautuvai; šeši šakų smulkintuvai; keturi krovėjai (sunkvežimiai) ir šešios 20 tonų autocisternos priešgaisrinės saugos tikslais; vienas gaisro gesinimo orlaivis.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d.

10 investicijų grupė (C2.1I10). Rinkos valdymo sistema, skirta elektros energijos rinkos atvėrimui konkurencijai palengvinti

Priemonės tikslas – įdiegti Kipro perdavimo sistemos operatoriaus rinkos valdymo sistemą, kaip priemonę, palengvinančią elektros energijos rinkos atvėrimą konkurencijai.

Investicijas sudaro Kipro elektros energijos rinkos valdymo sistemos įrengimas ir diegimas ir susijęs 100 % perdavimo sistemos operatoriaus darbuotojų mokymas.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2023 m. kovo 31 d.

B.2.    Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris

Susijusi priemonė (reforma arba investicija)

Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė

Pavadinimas

Kokybiniai rodikliai
(jei tai tarpinės reikšmės)

Kiekybiniai rodikliai
(jei tai siektinos reikšmės)

Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas

Matavimo vienetas

Bazinis lygis

Tikslas

Ketvirtis

Metai

19

C2.1R1

Aplinkosauginiai mokesčiai

Tarpinė reikšmė

Įstatymo, kuriuo nustatomas anglies dioksido mokestis kurui, mokestis už vandenį ir mokestis už buitines ir (arba) sąvartynų atliekas, įsigaliojimas

Įstatymo nuostata, kuria nurodoma, kad įsigalioja įstatymas, kuriuo nustatomas anglies dioksido mokestis kurui, mokestis už vandenį ir mokestis už buitines ir (arba) sąvartynų atliekas

-

-

-

II ketv.

2023

Įsigalioja teisės aktų pakeitimai, kuriais siekiama konkrečiai prisidėti prie 2030 m. siektinos reikšmės sumažinant išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Pakeitimai grindžiami nepriklausomo tyrimo, kurį reikia atlikti, išvadomis. Įstatymu visų pirma nustatomas a) anglies dioksido mokestis degalams, naudojamiems ekonomikos sektoriuose, kuriems netaikoma ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, b) laipsniškai įvedamas mokestis už vandenį, kuris atspindėtų šio gamtos ištekliaus trūkumą ir jo naudojimo aplinkai kaštus, ir c) įvedamas visoje šalyje taikomas mokestis už buitines ir (arba) sąvartynų atliekas.

20

C2.1R1

Aplinkosauginiai mokesčiai

Tarpinė reikšmė

Poveikio vertinimo ataskaita, kurioje vertinamas reformos poveikis aplinkai ir ekonomikai

Poveikio vertinimo ataskaitos, kurioje vertinamas reformos poveikis aplinkai ir ekonomikai, paskelbimas

-

-

-

II ketv.

2026

Poveikio vertinimo ataskaita, kurioje vertinamas reformos poveikis aplinkai ir ekonominis poveikis namų ūkiams ir įmonėms, taip pat prireikus rekomenduojami tolesni mokesčių pakeitimai.

21

C2.1R2

Kipro perdavimo sistemos operatoriaus (TSOC) nepriklausomumas nuo dabartinės Kipro elektros energijos institucijos

Tarpinė reikšmė

2021 m. Elektros energijos rinkos reguliavimo įstatymas

Įstatymo nuostata, nurodanti 2021 m. Elektros energijos rinkos reguliavimo įstatymo įsigaliojimą

-

-

-

IV ketv.

2021

2021 m. Elektros energijos rinkos reguliavimo įstatymo įsigaliojimas, kuriuo siekiama palengvinti elektros energijos rinkos atvėrimą konkurencijai ir skatinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių įsisavinimą: a) Kipro perdavimo sistemos operatoriaus (TSOC) nepriklausomumo nuo dabartinės Kipro elektros energijos institucijos (EAC) (valdymas, finansinis savarankiškumas ir TSOC personalo nepriklausomumas), b) priemonių, būtinų elektros energijos kainai buitiniams ir komerciniams / pramoniniams vartotojams sumažinti, sukūrimas ir c) skaidrumo ir pasitikėjimo sąlygų sudarymas siekiant motyvuoti naujus investuotojus į elektros energijos gamybą ir tiekimą.

22

C2.1R3

Vieno langelio principu grindžiamos skaitmeninės vieno langelio sistemos, skirtos atsinaujinančiųjų energijos išteklių projektams supaprastinti ir palengvinti energijos renovaciją pastatuose

Tarpinė reikšmė

Visapusiškai veikianti IT platforma

Energetikos, prekybos ir pramonės ministerijos patvirtinta visiškai veikianti IT platforma

-

-

-

IV ketv.

2022

Visapusiškai veikianti IT platforma, skirta 1) padėti pareiškėjui skaidriu administraciniu prašymų išduoti leidimą teikimo procesu, kol atsakingos institucijos pateiks vieną ar kelis sprendimus, 2) suteikti pareiškėjui visą būtiną informaciją ir prireikus įtraukti kitas administracines institucijas.

23

C2.1R4

Energijos kaupimo reguliavimo sistema

Tarpinė reikšmė

Perdavimo ir paskirstymo taisyklių ir prekybos ir atsiskaitymo taisyklių (TSR) dalinis keitimas

Perdavimo ir paskirstymo taisyklių ir prekybos ir atsiskaitymo taisyklių pakeitimų paskelbimas Kipro energetikos reguliavimo institucijos interneto svetainėje

-

-

-

IV ketv.

2021

Perdavimo ir paskirstymo taisyklių (TPR) ir prekybos ir atsiskaitymo taisyklių pakeitimo, kuriuo nustatoma būtina reguliavimo sistema (rinkos taisyklės) ir techninės sąlygos, kad saugyklos galėtų:

- dalyvauti didmeninėje elektros energijos rinkoje,

- skatinti ekonomiškai perspektyvios, veiksmingos, saugios ir į vartotojus orientuotos elektros energijos rinkos, kurioje pirmenybė būtų teikiama elektros energijos gamybai iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių sistemų, plėtrą.

24

C2.1I1

Investicijų į energijos vartojimo efektyvumą skatinimas MVĮ, savivaldybėse, bendruomenėse ir platesniame viešajame sektoriuje

Tarpinė reikšmė

Paramos schema, kuria skatinamos investicijos į energijos vartojimo efektyvumą MVĮ, savivaldybėse, bendruomenėse ir platesniame viešajame sektoriuje

Kvietimo teikti paraiškas dėl paramos schemos, kuria skatinamos investicijos į energijos vartojimo efektyvumą MVĮ, savivaldybėse, bendruomenėse ir platesniame viešajame sektoriuje, paskelbimas

-

-

-

IV ketv.

2021

Paskelbus kvietimą teikti paraiškas dėl paramos schemos, skirtos skatinti investicijas į energijos vartojimo efektyvumą MVĮ, savivaldybėse, bendruomenėse ir platesniame viešajame sektoriuje, patikrinus valstybės pagalbos reguliavimą, kurį turi taikyti už valstybės pagalbos kontrolę atsakingas Komisijos narys ir Ministrų Tarybos sprendimas, kuriuo patvirtinami schemos tikslai. Investicijomis siekiama vidutiniškai bent 30 % sumažinti pirminės energijos poreikį.

25

C2.1I1

Investicijų į energijos vartojimo efektyvumą skatinimas MVĮ, savivaldybėse, bendruomenėse ir platesniame viešajame sektoriuje

Siektina reikšmė

Subjektai (MVĮ, savivaldybės, bendruomenės ir platesnis viešasis sektorius), įgyvendinę energijos vartojimo efektyvumo intervencines priemones

 

Skaičius

0

125

IV ketv.

2024

Bent 125 subjektai (MVĮ, savivaldybės, bendruomenės ir platesnis viešasis sektorius) įgyvendino 1) energijos vartojimo efektyvumo intervencines priemones (energijos vartojimo efektyvumo priemones) pastatuose arba 2) energijos vartojimo efektyvumo priemones, susijusias su jų gamybos procesais, arba 3) energijos vartojimo efektyvumo priemones savivaldybių sporto objektuose dėl teikiamos paramos, kuriomis siekiama vidutiniškai bent 30 % sumažinti pirminės energijos poreikį. Atrinkti projektai turi atitikti technines rekomendacijas dėl reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01), naudojant išimčių sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų.

26

C2.1I1

Investicijų į energijos vartojimo efektyvumą skatinimas MVĮ, savivaldybėse, bendruomenėse ir platesniame viešajame sektoriuje

Siektina reikšmė

Subjektai (MVĮ, savivaldybės, bendruomenės ir platesnis viešasis sektorius), įgyvendinę energijos vartojimo efektyvumo intervencines priemones

 

Skaičius

125

275

IV ketv.

2025

Bent 275 subjektai (MVĮ, savivaldybės, bendruomenės ir platesnis viešasis sektorius) įgyvendino 1) energijos vartojimo efektyvumo intervencines priemones (energijos vartojimo efektyvumo priemones) pastatuose arba 2) energijos vartojimo efektyvumo priemones, susijusias su jų gamybos procesais, arba 3) energijos vartojimo efektyvumo priemones savivaldybių sporto objektuose dėl teikiamos paramos, kuriomis siekiama vidutiniškai bent 30 % sumažinti pirminės energijos poreikį. Atrinkti projektai turi atitikti technines rekomendacijas dėl reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01), naudojant išimčių sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų.

27

C2.1I2

Atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir individualių energijos vartojimo efektyvumo priemonių skatinimas būstuose ir energijos nepritekliaus mažinimas namų ūkiuose, kuriuose yra žmonių su negalia

Tarpinė reikšmė

Pirmasis kvietimas teikti paraiškas dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir individualias energijos vartojimo efektyvumo priemones būstuose

Paskelbtas pirmasis kvietimas teikti paraiškas

-

-

-

II ketv.

2021

Pirmasis kvietimas teikti paraiškas skatinti atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir individualias energijos vartojimo efektyvumo priemones būstuose paskelbtas AIE ir Energijos apsaugos fondo interneto svetainėje. Investicijomis siekiama vidutiniškai bent 30 % sumažinti pirminės energijos poreikį.

28

C2.1I2

Atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir individualių energijos vartojimo efektyvumo priemonių skatinimas būstuose ir energijos nepritekliaus mažinimas namų ūkiuose, kuriuose yra žmonių su negalia

Siektina reikšmė

Būstai ir namų ūkiai, kuriuose yra žmonių su negalia, pagerinę savo energinį naudingumą

-

Skaičius

0

8 600

IV ketv.

2023

Bent 8 500 būstų ir 100 namų ūkių, kuriuose yra žmonių su negalia, dėl pritaikytų sprendimų (pagalbinių paslaugų ir energijos orientavimo) ir finansinės paramos, kuria siekiama vidutiniškai bent 30 % sumažinti pirminės energijos poreikį, pagerėjo jų energinis naudingumas.

29

C2.1I2

Atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir individualių energijos vartojimo efektyvumo priemonių skatinimas būstuose ir energijos nepritekliaus mažinimas namų ūkiuose, kuriuose yra žmonių su negalia

Siektina reikšmė

Būstai ir namų ūkiai, kuriuose yra žmonių su negalia, pagerinę savo energinį naudingumą

-

Skaičius

8 600

16 470

II ketv.

2026

Bent 16 200 būstų ir 270 namų ūkių, kuriuose yra žmonių su negalia, dėl pritaikytų sprendimų (pagalbinių paslaugų ir energijos orientavimo) ir finansinės paramos, kuria siekiama vidutiniškai bent 30 % sumažinti pirminės energijos poreikį, pagerėjo jų energinis naudingumas.

30

C2.1I3

Skatinti vietos ir (arba) platesnio masto valdžios institucijas ir NVO naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir taupyti energiją ir sudaryti palankesnes sąlygas vietos bendruomenėms pereiti prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos;

Tarpinė reikšmė

Pirmasis kvietimas teikti paraiškas siekiant remti vietos valdžios institucijas energijos vartojimo efektyvumo priemonių srityje

Paskelbti pirmąjį kvietimą teikti paraiškas

-

-

-

III ketv.

2021

Pirmasis kvietimas teikti paraiškas vietos valdžios institucijoms remti energijos vartojimo efektyvumo priemones paskelbtas AIE ir Energijos išsaugojimo fondo interneto svetainėje. Investicijomis siekiama vidutiniškai bent 30 % sumažinti pirminės energijos poreikį.

31

C2.1I3

Skatinti vietos ir (arba) platesnio masto valdžios institucijas ir NVO naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir taupyti energiją ir sudaryti palankesnes sąlygas vietos bendruomenėms pereiti prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos;

Siektina reikšmė

Vietos valdžios institucijų arba NVO, kurios pagerino savo energinį naudingumą ir atsparumą klimato kaitai, investicijos

-

Skaičius

0

190

IV ketv.

2023

Bent 190 investicijų, kurias vykdo vietos valdžios institucijos arba NVO, pagerinusios savo energinį naudingumą ir atsparumą klimato kaitai dėl techninės pagalbos ir finansinės paramos, kuriomis siekiama vidutiniškai bent 30 % sumažinti pirminės energijos poreikį.

32

C2.1I3

Skatinti vietos ir (arba) platesnio masto valdžios institucijas ir NVO naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir taupyti energiją ir sudaryti palankesnes sąlygas vietos bendruomenėms pereiti prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos;

Siektina reikšmė

Vietos valdžios institucijų arba NVO, kurios pagerino savo energinį naudingumą ir atsparumą klimato kaitai, investicijos

-

Skaičius

190

580

II ketv.

2026

Bent 580 investicijų, kurias vykdo vietos valdžios institucijos arba NVO, pagerinusios savo energinį naudingumą ir atsparumą klimato kaitai dėl techninės pagalbos ir finansinės paramos, kuriomis siekiama vidutiniškai bent 30 % sumažinti pirminės energijos poreikį.

33

C2.1I4

Išmetamo CO2 kiekio mažinimas pramonės šakose, įmonėse ir organizacijose

Siektina reikšmė

Sumažintas išmetamųjų teršalų kiekis

-

Skaičius

0

130 000

IV ketv.

2024

Dėl suteiktos paramos sumažintas bent 130 000 tonų CO2 ekv. Išmetamųjų teršalų kiekio sumažinimas tikrinamas išorės ekspertų ataskaitose. Atrinkti projektai turi atitikti technines rekomendacijas dėl reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01), naudojant išimčių sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų.

34

C2.1I4

Išmetamo CO2 kiekio mažinimas pramonės šakose, įmonėse ir organizacijose

Siektina reikšmė

Išmetamųjų teršalų kiekis dar labiau sumažintas

-

Skaičius

130 000

354 566

II ketv.

2026

Dėl suteiktos paramos sumažintas bent 354 566 tonų CO2 ekv. Išmetamųjų teršalų kiekio sumažinimas tikrinamas išorės ekspertų ataskaitose. Atrinkti projektai turi atitikti technines rekomendacijas dėl reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01), naudojant išimčių sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų.

35

C2.1I5

Viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimas

Siektina reikšmė

Mokyklose įrengtos šiluminės izoliacijos ir fotovoltinės sistemos

-

Skaičius

0

405

I ketv.

2022

Bent 405 mokyklose įrengtos šiluminės izoliacijos ir fotovoltinės sistemos, kurių tikslas – vidutiniškai bent 30 % sumažinti pirminės energijos poreikį.

36

C2.1I5

Viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimas

Siektina reikšmė

Fotovoltinės sistemos sukūrimas ir įrengimas Nikosijos bendrojoje ligoninėje

-

Skaičius

0

943

IV ketv.

2023

Fotovoltinės sistemos įrengimas ir sumontavimas Nikosijos bendrojoje ligoninėje, kurios bendras pajėgumas 943 KW.

37

C2.1I5

Viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimas

Siektina reikšmė

Fotovoltinių sistemų įrengimo vandens siurblinėse ir gaisrinėse pabaigimas

-

Skaičius

0

2 200

IV ketv.

2025

Fotovoltinių sistemų (bendra galia – 2 200 kW) įrengimo vandens siurblinėse ir gaisrinėse pabaigimas.

38

C2.1I6

Atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir pažangiųjų tinklų bandymo infrastruktūros atnaujinimas Kipro universitete

Tarpinė reikšmė

Elektros energijos tinklo atnaujinimo į pažangųjį tinklą įrangos įrengimo sutarties pasirašymas

Sutarties pasirašymas

-

-

-

IV ketv.

2022

Sutarties dėl elektros tinklo atnaujinimo į pažangųjį tinklą įrengimo po sėkmingos viešųjų pirkimų procedūros pasirašymas.

39

C2.1I6

Atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir pažangiųjų tinklų bandymo infrastruktūros atnaujinimas Kipro universitete

Tarpinė reikšmė

Pažangiųjų tinklų įrangos tiekimas, sėkmingas įrengimas ir priėmimas

Paskelbta priėmimo ataskaita

-

-

-

II ketv.

2024

Pažangiųjų tinklų įrangos tiekimas, sėkmingas įrengimas, bandymas, kalibravimas, atidavimas eksploatuoti ir priėmimas, taip pat galutinis infrastruktūros integravimas.

40

C2.1I7

Pažangiosios apskaitos infrastruktūros (pažangiosios matavimo infrastruktūros) skirstomosios sistemos operatoriaus (DSO) masinis įrengimas ir eksploatavimas

Tarpinė reikšmė

Sutarties dėl pažangios elektros skaitiklių infrastruktūros pasirašymas

Sutarties pasirašymas

-

-

-

I ketv.

2022

Sutarties dėl pažangiosios elektros skaitiklių infrastruktūros pasirašymas (aparatinė įranga, programinė įranga ir pagalba ir kitos paslaugos).

41

C2.1I7

Pažangiosios apskaitos infrastruktūros (pažangiosios matavimo infrastruktūros) skirstomosios sistemos operatoriaus (DSO) masinis įrengimas ir eksploatavimas

Siektina reikšmė

Pažangiųjų skaitiklių pristatymas ir įrengimas

-

Skaičius

0

200 000

III ketv.

2024

Sutikimas pristatyti ir įrengti ne mažiau kaip 200 000 pažangiųjų elektros skaitiklių galutiniams elektros energijos vartotojams, įskaitant fizinius ir juridinius asmenis.

42

C2.1I7

Pažangiosios apskaitos infrastruktūros (pažangiosios matavimo infrastruktūros) skirstomosios sistemos operatoriaus (DSO) masinis įrengimas ir eksploatavimas

Siektina reikšmė

Pažangiųjų skaitiklių pristatymas ir įrengimas

-

Skaičius

200000

40 0000

II ketv.

2026

400 000 pažangiųjų elektros skaitiklių pristatymo ir įrengimo galutiniams elektros energijos vartotojams, įskaitant fizinius ir juridinius asmenis, priėmimas.

43

C2.1I8

Žemės ūkyje išmetamo ŠESD kiekio stebėsena ir mažinimas

Tarpinė reikšmė

Žemės ūkio išmetamo ŠESD kiekio matavimo stebėsenos vienetų įsigijimas ir įrengimas

Įrangos patvirtinimas ir montavimas gaunančiojo komiteto

-

-

-

II ketv.

2023

Automobilių ir nuolatinių stebėsenos vienetų pirkimas ir įrengimas žemės ūkio sektoriuje išmetamam ŠESD kiekiui matuoti, siekiant įgyvendinti tinkamą politiką, kuria siekiama mažinti išmetamą ŠESD kiekį.

44

C2.1I8

Žemės ūkyje išmetamo ŠESD kiekio stebėsena ir mažinimas

Siektina reikšmė

Žemės ūkio sektoriuje išmetamo ŠESD kiekio mažinimas

-

% (procentais)

0

10

IV ketv.

2025

Pasiekti, kad žemės ūkio sektoriuje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų sumažintas 10 % stebint išmetamą ŠESD kiekį ir apskaičiuojant nacionalinius išmetamo ŠESD kiekio koeficientus ir taikant išmetamųjų teršalų faktorius pagal šalies nacionalinį ŠESD kiekio aprašą. Remiantis šalies nacionaline apskaitos ataskaita, 2019 m. bendras žemės ūkio paskirties dirvožemių išmetamųjų teršalų kiekis yra 122,8 kt CO2 ekvivalento.

45

C2.1I9

Apsauga nuo miškų gaisrų

Tarpinė reikšmė

Susitarimų ir (arba) sutarčių dėl gaisro gesinimo orlaivių, transporto priemonių, įrangos ir paslaugų teikimo pirkimo pasirašymas

Susitarimų / sutarčių pasirašymas

-

-

-

II ketv.

2022

Susitarimų ir (arba) sutarčių pasirašymas su tiekėjais dėl gaisro gesinimo orlaivių, transporto priemonių, įrangos ir paslaugų teikimo pirkimo siekiant prisidėti prie prisitaikymo prie klimato kaitos ir sumažinti riziką, susijusią su:

miškų gaisrų protrūkiais ir plitimu ir apsaugos nuo piliečiams kylančios rizikos stiprinimu,

infrastruktūra ir miškais po galimo gaisro.

46

C2.1I9

Apsauga nuo miškų gaisrų

Tarpinė reikšmė

Priešgaisrinių orlaivių, transporto priemonių ir įrangos pristatymas

Priėmimo pažymėjimai, išduoti priešgaisriniams orlaiviams, transporto priemonėms ir įrangai pristatyti

-

-

-

IV ketv.

2023

Gaisro gesinimo orlaivių, transporto priemonių ir įrangos pristatymas ir priėmimas.

47

C2.1I9

Apsauga nuo miškų gaisrų

Tarpinė reikšmė

Paslaugų teikimo užbaigimas

Priėmimo pažymėjimai, išduoti paslaugų priėmimui patvirtinti

-

-

-

IV ketv.

2025

Šių paslaugų užbaigimas: 1) gaisrų gesinimo operacijų ir pilotų mokymo, 2) miškininkystės praktikų ir 3) paslaugų, susijusių su 3 bepiločiais orlaiviais (UAV) – bepiločiais orlaiviais.

48

C2.1I10

Rinkos valdymo sistema, skirta elektros energijos rinkos atvėrimui konkurencijai palengvinti

Tarpinė reikšmė

Rinkos valdymo sistemos užbaigimas, diegimas ir naudojimas bei personalo mokymas

Rinkos valdymo sistemos galutinio priėmimo pažymėjimo išdavimas ir darbuotojų mokymo baigimo patikrinimas

-

-

-

I ketv.

2023

Kipro elektros energijos rinkos valdymo sistemos užbaigimas, įrengimas ir diegimas bei perdavimo sistemos operatoriaus darbuotojų mokymas apie įdiegtą informacinę sistemą ir susijusias veiklos procedūras.

B.3.    Su paskola susijusių reformų ir investicijų aprašymas

11 investicijų grupė (C2.1I11). Energetikos izoliacijos panaikinimas. Bendro intereso projektas „EuroAsia Interconnector“

Priemonės tikslas – užtikrinti tiekimo saugumą ir konkurencingesnes didmenines elektros energijos kainas, taip pat sudaryti sąlygas intensyviau naudoti elektros energiją iš švaresnių išteklių, visų pirma iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, sujungiant Kipro elektros energijos tinklą su ES žemynine sistema.

Investicijas sudaro BIP 3.10.2 Kiprą ir Graikiją jungianti jungtis, apimanti 1 000 MW galios keitiklių stotį Kipre ir susijusią infrastruktūrą Kipre ir Kretoje, sujungtą per 898 km AĮNS povandeninių kabelių, kurių pajėgumas 1 000 MW. Tikimasi, kad tai bus dalis platesnio masto investicijų, kuriomis tiesiama tarpvalstybinė jungiamoji linija, kurios bendras ilgis yra 1 208 km tarp Kretos, Kipro ir Izraelio. Tikimasi, kad įvairios projekto dalys bus finansuojamos iš įvairių šaltinių, būtent iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo priemonės, Europos infrastruktūros tinklų priemonės, Europos investicijų banko paskolos, komercinių paskolų ir nuosavo kapitalo.

Tikimasi, kad ši priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal technines gaires dėl reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01) nustatytus poveikio mažinimo veiksmus. Visų pirma, įgyvendinant projektą turi būti tinkamai laikomasi poveikio aplinkai vertinime ir statybos leidime nustatytų poveikio aplinkai mažinimo priemonių. Visos priemonės, nustatytos atliekant PAV ir vertinimą pagal Direktyvą 2000/60/EB, būtinos atitikčiai techninėms gairėms dėl reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01) užtikrinti, įtraukiamos į projektą ir jų laikomasi infrastruktūros statybos, eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo etapuose.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d.

B.4.    Su paskola susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris

Susijusi priemonė

(Reforma arba investicijų grupė)

Tarpinė reikšmė / siektina reikšmė

Pavadinimas

Kokybiniai rodikliai
(jei tai tarpinės reikšmės)

Kiekybiniai rodikliai
(jei tai siektinos reikšmės)

Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas

Matavimo vienetas

Bazinis lygis

Tikslas

Ketvirtis

Metai

49

C2.1I11

Energetinės izoliacijos panaikinimas. Bendro intereso projektas „EuroAsia Interconnector“

Tarpinė reikšmė

AĮNS keitiklių stoties Kofinu ir sausumos infrastruktūros Kipre statybos darbų pradžia

Pasirašyta Kofinou keitiklių stoties statybos sutartis

-

-

-

IV ketv.

2022

AĮNS keitiklių stoties Kofinu ir sausumos infrastruktūros statybos darbų pradžia Kipre po to, kai buvo užtikrinti atitinkami finansavimo šaltiniai, nesusiję su EGADP.

50

C2.1I11

Energetinės izoliacijos panaikinimas. Bendro intereso projektas „EuroAsia Interconnector“

Tarpinė reikšmė

Keitiklių stoties statybos užbaigimas

Keitiklių stoties statybos perėmimo liudijimo išdavimas

-

-

-

IV ketv.

2024

Keitiklių stoties statybos užbaigimas, įskaitant aukštos įtampos ir valdymo įrangos įrengimą

51

C2.1I11

Energetinės izoliacijos panaikinimas. Bendro intereso projektas „EuroAsia Interconnector“

Tarpinė reikšmė

Užbaigtas ir visapusiškai veikiantis Kipro-Kretos (Graikija) elektros energijos jungiamosios linijos įrenginys

Rezultatų priėmimo grupė pasirašo projekto veiklos efektyvumą;

viešas pranešimas apie jungiamosios linijos eksploatavimo pradžią

-

-

-

IV ketv.

2025

Užbaigtas ir visapusiškai veikiantis Kipro–Kretos (Graikija) elektros energijos jungiamosios linijos įrenginys: 1) panaikinama Kipro, kaip ES valstybės narės, energetinė izoliacija ir 2) užtikrinamas energijos tiekimo saugumą, 3) pasiekiamos nacionalinės klimato srities siektinos reikšmės, kaip nurodyta nacionaliniame klimato plane.

C. 2.2 KOMPONENTAS. Darnusis transportas

Šia Kipro ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano dalimi siekiama skatinti švaresnį, pažangesnį, saugesnį ir sąžiningesnį judumą mieste skatinant perėjimą nuo asmeninių automobilių prie tvaresnių transporto rūšių, kaip antai viešasis transportas, važiavimas dviračiu, ėjimas pėsčiomis, ir skatinti naudoti netaršias arba mažataršes transporto priemones, taip pat transporto sektoriuje naudoti skaitmenines sistemas.

Komponentas skirtas konkrečiai šaliai skirtoms rekomendacijoms dėl investicijų į tvarų transportą (2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 4 ir 2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3).

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal technines gaires dėl reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.

C.1.    Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas

1 reforma (C2.2R1). Intelektinės transporto sistemos sukūrimas naudojant skaitmenines porines technologijas

Priemonės tikslas – pagerinti technologinę infrastruktūrą, sudaryti sąlygas geriau ir veiksmingiau stebėti infrastruktūrą ir įdiegti pažangias jos savybes.

Reforma apima pažangios transporto sistemos kūrimą ir įgyvendinimą siekiant pagerinti judumo valdymą miestų teritorijose ir Kipro TEN-T tinkle, taip pat gerinant įvairių suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimą. Reforma apima 300 jutiklių tiekimą, įrengimą ir prijungimą prie nacionalinio prieigos taško. Tikimasi, kad ši įranga taps fizinio judumo tinklų skaitmeninimo geografinės informacinės sistemos (GIS) duomenų bazėje ir judumo paslaugų integravimo pagrindu.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2025 m. gruodžio 31 d.

2 reforma (C2.2R2). Sukurti sąveikios ir veiksmingos elektra varomų transporto priemonių įkrovimo infrastruktūros ir veiksmingos elektromobilių įkrovimo rinkos reguliavimo sistemą

Priemonės tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas sukurti veiksmingą elektromobilumo infrastruktūrą, skirtą EVTP įkrauti.

Reforma siekiama sukurti mechanizmą, skirtą i) įgyvendinti ir stebėti EVTP įkrovimo rinką ir ii) koordinuoti duomenų analizę, kad būtų galima vykdyti veiksmingą tinklo stebėseną ir užtikrinti atitiktį nacionalinei ir ES teisei.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2024 m. gruodžio 31 d.

3 reforma (C2.2R3). Palaipsniui atsisakyti labiausiai taršių transporto priemonių, ypač užterštose miestų teritorijose.

Reformos tikslas – sukurti reglamentavimo sistemą, kad būtų suteiktas postūmis pakeisti senus ir aplinką teršiančius riedmenis, ir skatinti naudoti tvarius kelionės į darbą ir judumo sprendimus.

Vykdant šią reformą sukuriama teisinė sistema, pagal kurią galima įgyvendinti priemones, kurių tikslas – neįtraukti teršiančių transporto priemonių į svarbiausias sritis, pvz., teršalų neišskiriančios zonos, rinkliavos už transporto priemonių judėjimą tam tikrose zonose ir privalomas EVTP naudojimas vykdant tam tikras transporto operacijas. Reformą remia investicijų grupė Nr. 3 (skatinti plačiai naudoti EVTP, LEV ir alternatyvias transporto priemones).

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2025 m. gruodžio 31 d.

1 investicijų grupė (C2.2I1). Tvaraus judumo mieste projektų įgyvendinimas ir prieinamumo didinimo priemonės

Šių priemonių tikslai – sukurti būtiną infrastruktūrą, kad būtų skatinamas judumas mieste su ekologiškesnėmis galimybėmis, gerinama miesto aplinka ir kelių eismo saugumas Limasolyje ir Larnakoje. Investicijos taip pat apima priemones, skirtas pėsčiųjų, dviratininkų ir neįgaliųjų prieinamumui ir saugiam judėjimui visuose miestų centruose gerinti.

Konkrečiau, investicijos apima dviračių takų, autobusų juostų ir atitinkamos ITS įrangos (t. y. išmaniosios šviesoforinės sistemos su autobusų pirmenybės sistema) įdiegimą, dviračių stovėjimo aikštelių, autobusų priedangų įrengimą ir kelių eismo saugumo sąlygų gerinimą pasirinktose sankryžose. Tai taip pat apima priemiesčio stovėjimo aikštelių, avarinių stočių ir atitinkamos ITS įrangos kūrimą, taip pat esamo kelių tinklo miestų centruose atnaujinimą (pvz., pėsčiųjų takų, perėjos pėstiesiems, dviratininkams ir (arba) neįgaliesiems, įspėjimo sistemas regėjimo sutrikimų turintiems asmenims, dviračių stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų takų rampų).

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. kovo 31 d.

2 investicijų grupė (C2.2I2). Elektromobilumo infrastruktūros kūrimas

Priemonių tikslai – sukurti reikiamą infrastruktūrą, kad būtų palengvintas perėjimas prie elektromobilumo ir prisidėta prie įkrovimo prieigų diegimo.

Investicijas sudaro trys paprogramės: i) viešai prieinamų EVTP greitojo įkrovimo stotelių įrengimas; ii) dotacijų schema viešai prieinamų įkrovimo prieigų įrengimui įmonių ir vietos valdžios institucijų patalpose ir iii) dotacijų schema EVTP apmokestinimui iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių

1 papriemonė. Elektrinių transporto priemonių viešųjų greitojo įkrovimo stotelių įrengimas

Investicijas sudaro 10 greito įkrovimo stotelių įrengimas kaip parodomasis elektromobilumo skatinimo projektas. Ji suteikia prieigą prie elektra varomų transporto priemonių greitojo įkrovimo infrastruktūros, todėl tikimasi, kad ji padės pašalinti kliūtis vartotojams, susijusius su EVTP savarankiškumu. 10 greito įkrovimo stotelių įrengiamos viešai prieinamose vietose, pvz., ligoninėse, didelėse viešai prieinamose automobilių stovėjimo aikštelėse arba už viešųjų paslaugų pastatų ribų (pvz., ministerijose ar teismuose).

2 papriemonė. Viešųjų įkrovimo prieigų įrengimo įmonių ir vietos valdžios institucijų patalpose dotacijų sistema

Sistema skatina įkrovimo prieigų įrengimą įmonėms arba vietos valdžios institucijoms priklausančiose viešose zonose.

3 papriemonė. Dotacijų schema EVTP apmokestinimui iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių

Pagal šią schemą numatomos finansinės paskatos, skirtos elektromobilumui būtinos infrastruktūros plėtrai skatinti, visų pirma apmokestinant EVTP iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių. Ši dotacijų schema apima fotovoltinių sistemų ir įkrovimo įrangos įrengimą būstuose, skirtus elektra varomoms privačioms transporto priemonėms įkrauti, ir vietos ir (arba) valdžios institucijų finansavimą EVTP viešųjų įkrovimo punktų statybai. Numatoma, kad didžioji elektros energijos dalis viešuosiuose įkrovimo punktuose bus gaminama iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d.

3 investicijų grupė (C2.2I3). Skatinti plačiai naudoti elektra varomas transporto priemones (EVTP)

Priemonės tikslas – skatinti pirkti EVTP, LEV (t. y. lengvuosius automobilius, išmetančius mažiau kaip 50 g/km CO2), elektrinius dviračius ir viešojo arba nevariklinio transporto priemones (pvz., autobusus, dviračius), kartu palaipsniui pašalinant senesnes taršias transporto priemones iš judėjimo. Tikimasi, kad investicijomis bus papildyta 3-ioji reforma (pažangus laipsniškas labiausiai taršių transporto priemonių atsisakymas, ypač užterštose vietovėse).

Investicijas sudaro trys paprogramės: i) pradėti perėjimą prie elektromobilumo valdžios sektoriuje; ii) EVTP pirkimo paramos schema ir iii) labiausiai taršių transporto priemonių atidavimo į metalo laužą schema kartu su netaršaus ir mažataršio judumo paskatomis.

1 papriemonė. Pradėti perėjimą prie elektromobilumo valdžios sektoriuje

Investicijos apima priemones, kuriomis siekiama pradėti laipsniškai pakeisti vyriausybinį įprastinių transporto priemonių parką elektra varomomis transporto priemonėmis ir skatinti perėjimą prie elektromobilumo. Tai apima 100 elektra varomų transporto priemonių pirkimą valdžios sektoriaus poreikiams ir atitinkamų įkrovimo punktų įrengimą vyriausybės patalpose. Be to, Pašto paslaugų departamentas pakeičia visą savo motociklų parką elektriniais motociklais.

Tikimasi, kad tai bus demonstracinis projektas, skirtas elektromobilumui plačioje visuomenėje skatinti.

2 papriemonė. EVTP pirkimo paramos schema

Pagal šią schemą dotacijos forma numatomos paskatos pirkti ir registruoti EVTP bei pirkti elektrinius dviračius. Ji yra tiesiogiai susijusi su 3-ąja reforma „Pažangus laipsniškas labiausiai taršių transporto priemonių panaikinimas, ypač užterštose miestų teritorijose“, kaip lygiagreti, pagalbinė ir papildoma priemonė.

3 papriemonė. Labiausiai taršių transporto priemonių atidavimo į metalo laužą schema ir paskatos rinktis netaršaus ir mažataršio judumo galimybes

Pagal šią sistemą vairuotojai skatinami atsisakyti senesnių ir labiau taršių transporto priemonių mainais už alternatyvias judumo galimybes, pavyzdžiui, perkant LEV arba elektrinį dviratį ir (arba) metinius nemokamus autobusų bilietus. Tikimasi, kad senesnių transporto priemonių pašalinimas padės sumažinti transporto išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį ir sumažinti jo poveikį oro, vandens, dirvožemio ir triukšmo taršai. Į metalo laužą atiduotas transporto priemones perdirba licencijuoti perdirbėjai. Pirmenybė teikiama seniausioms transporto priemonėms, kurias reikia atiduoti į metalo laužą.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d.

C.2.    Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris

Susijusi priemonė

(Reforma arba investicijų grupė)

Tarpinė reikšmė / siektina reikšmė

Pavadinimas

Kokybiniai rodikliai
(jei tai tarpinės reikšmės)

Kiekybiniai rodikliai
(jei tai siektinos reikšmės)

Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas

Matavimo vienetas

Bazinis lygis

Tikslas

Ketvirtis

Metai

52

C2.2R1

Intelektinės transporto sistemos sukūrimas naudojant skaitmenines porines technologijas

Siektina reikšmė

Ne mažiau kaip 150 jutiklių tiekimas ir įrengimas

-

Skaičius

0

150

I ketv.

2024

Bent 150 eismo jutiklių tiekimas, įrengimas ir prijungimas prie nacionalinio prieigos taško, siekiant skaitmeninti tinklus ir remti pažangiosios transporto sistemos kūrimą.

53

C2.2R1

Intelektinės transporto sistemos sukūrimas naudojant skaitmenines porines technologijas

Siektina reikšmė

Iš viso 300 jutiklių tiekimas ir įrengimas

-

Skaičius

150

300

IV ketv.

2025

Iš viso 300 eismo jutiklių tiekimas, įrengimas ir prijungimas prie nacionalinio prieigos taško, siekiant skaitmeninti tinklus ir remti pažangiosios transporto sistemos kūrimą.

54

C2.2R2

Sukurti sąveikios ir veiksmingos elektra varomų transporto priemonių įkrovimo infrastruktūros ir veiksmingos elektromobilių įkrovimo rinkos reguliavimo sistemą

Tarpinė reikšmė

Teisės aktų, susijusių su elektra varomų transporto priemonių įkrovimo prieigomis, įsigaliojimas

Įstatymo nuostata, nurodanti teisės akto įsigaliojimą

-

-

-

IV ketv.

2024

Įsigaliojo teisės aktai dėl elektra varomų transporto priemonių įkrovimo infrastruktūros ir veiksmingos elektra varomų transporto priemonių įkrovimo rinkos.

Reguliavimo sistema skatina: 1) elektra varomų transporto priemonių įkrovimo rinkos įgyvendinimo ir stebėsenos mechanizmą ir 2) koordinuotą duomenų analizę, leidžiančią vykdyti veiksmingą tinklo stebėseną ir užtikrinti, kad būtų laikomasi nacionalinių ir ES teisės aktų.

55

C2.2R3

Palaipsniui atsisakyti labiausiai taršių transporto priemonių, ypač užterštose miestų teritorijose.

Tarpinė reikšmė

Teisėkūros ir (arba) administracinių aktų, susijusių su laipsnišku labiausiai teršiančių transporto priemonių atsisakymu, įsigaliojimas

Įstatymo galią turinčių ir (arba) administracinių aktų nuostata, nurodanti teisės akto įsigaliojimą

-

-

-

IV ketv.

2023

Įsigaliojo teisės aktai ir (arba) administraciniai aktai, susiję su teršiančių transporto priemonių pašalinimu iš pagrindinių sričių ir (arba) operacijų.

Teisėkūros ir (arba) administraciniais aktais sukuriamas teisinis pagrindas siekiant užtikrinti, kad būtų priimtos ribojamosios priemonės, susijusios su motorinių transporto priemonių judėjimu, siekiant palaipsniui atsisakyti labiausiai teršiančių transporto priemonių.

56

C2.2R3

Palaipsniui atsisakyti labiausiai taršių transporto priemonių, ypač užterštose miestų teritorijose.

Tarpinė reikšmė

Bent dviejų priemonių, kuriomis siekiama atskirti aplinką teršiančius automobilius, įgyvendinimas

Dviejų priemonių įgyvendinimas

-

-

-

IV ketv.

2025

Bent dvi priemonės yra veiksmingos siekiant, kad taršios transporto priemonės nebūtų įtrauktos į pagrindines sritis ir (arba) operacijas, pvz., netaršias zonas, mokesčių taikymą transporto priemonių judėjimui tam tikrose zonose, privalomų priemonių taikymą elektra varomų transporto priemonių naudojimui tam tikrose transporto operacijose arba lygiavertes priemones.

57

C2.2I1

Tvaraus judumo mieste projektų įgyvendinimas ir prieinamumo didinimo priemonės

Tarpinė reikšmė

Sutarčių dėl tvarios transporto infrastruktūros ir pagalbinių įrenginių statybos darbų pasirašymas

Pasirašytos sutartys

-

-

-

II ketv.

2024

Sutarčių dėl 1) dviračių takų, autobusų juostų tiesimo ir stovėjimo aikštelių įrengimo; Tvaraus judumo mieste projekto (SUMP) važiavimo stočių ir 2) pagalbinių įrenginių, susijusių su tvariu transportu, įskaitant dviračių stovėjimo aikštelių ir pėsčiųjų, dviratininkų ir (arba) neįgaliųjų sankryžas, įrengimo sutarčių pasirašymas.

58

C2.2I1

Tvaraus judumo mieste projektų įgyvendinimas ir prieinamumo didinimo priemonės

Siektina reikšmė

Bent 62 km tvarių transporto maršrutų statybos darbų užbaigimas

-

Skaičius

0

62

I ketv.

2026

Užbaigti bent 62 km darnių transporto maršrutų, įskaitant bent 40 km dviračių takų, ne mažiau kaip 14 km autobusų juostų ir ne mažiau kaip 8 km pėsčiųjų takų, statybos darbai.

59

C2.2I1

Tvaraus judumo mieste projektų įgyvendinimas ir prieinamumo didinimo priemonės

Siektina reikšmė

Bent 645 pagalbinių įrenginių, susijusių su tvariu transportu, statybos darbų užbaigimas

-

Skaičius

0

645

I ketv.

2026

Užbaigti bent 645 su tvariu transportu susijusių pagalbinių įrenginių, įskaitant bent 5 stovėjimo aikšteles, kelio stotis su ne mažiau kaip 40 sankryžų, ne mažiau kaip 300 rampų ir ne mažiau kaip 300 dviračių stovėjimo mazgų, statybos darbus.

60

C2.2I2

Elektromobilumo infrastruktūros kūrimas

Siektina reikšmė

Bent 330 įkrovimo prieigų įrengimas dėl suteiktos paramos

-

Skaičius

0

330

IV ketv.

2023

Dėl paramos, teikiamos pagal paramos schemą, viešuosiuose pastatuose, vietos valdžios institucijose, mažosiose ir vidutinėse įmonėse (MVĮ) ir (arba) privačiuose namų ūkiuose įsigyta ir įrengta bent 330 įkrovimo punktų.

61

C2.2I2

Elektromobilumo infrastruktūros kūrimas

Siektina reikšmė

Bent 1 200 įkrovimo prieigų įrengimas dėl suteiktos paramos

-

Skaičius

330

1 200

IV ketv.

2025

Dėl paramos, teikiamos pagal paramos schemą, viešuosiuose pastatuose, vietos valdžios institucijose, mažosiose ir vidutinėse įmonėse (MVĮ) ir (arba) privačiuose namų ūkiuose buvo įsigyta ir įrengta ne mažiau kaip 1 200 įkrovimo punktų (pvz., įprasto, dvigubo, greito įkrovimo ir fotovoltinės apkrovos).

62

C2.2I3

Skatinti plačiai naudoti elektra varomas transporto priemones (EVTP)

Siektina reikšmė

Elektrinių transporto priemonių ir elektrinių dviračių (bent 2 050) pirkimas dėl suteiktos paramos

-

Skaičius

0

2 050

IV ketv.

2023

Dėl paramos, suteiktos pagal paramos schemą, nupirkta ne mažiau kaip 2 050 M1, M2-3, N, L1e-L7e kategorijų elektrinių transporto priemonių ir dviračių.

63

C2.2I3

Skatinti plačiai naudoti elektra varomas transporto priemones (EVTP)

Siektina reikšmė

Elektrinių transporto priemonių ir elektrinių dviračių (bent 5 750) pirkimas dėl suteiktos paramos

-

Skaičius

2 050

5 750

IV ketv.

2025

Dėl paramos, suteiktos pagal paramos schemą, nupirkta ne mažiau kaip 5 750 M1, M2-3, N, L1e-L7e kategorijų elektrinių transporto priemonių ir dviračių.

64

C2.2I3

Skatinti plačiai naudoti elektra varomas transporto priemones (EVTP)

Siektina reikšmė

Didelės taršos transporto priemonių atidavimas į metalo laužą dėl suteiktos paramos

-

Skaičius

0

1 000

IV ketv.

2023

Dėl paramos, teikiamos pagal paramos schemą, bent 1 000 daug teršalų išmetančių transporto priemonių buvo atiduota į metalo laužą ir pakeistos elektriniais dviračiais, metiniais autobusų bilietais ir netaršiomis arba mažataršėmis transporto priemonėmis (mažiau kaip 50 g CO2/km).

65

C2.2I3

Skatinti plačiai naudoti elektra varomas transporto priemones (EVTP)

Siektina reikšmė

Didelės taršos transporto priemonių atidavimas į metalo laužą dėl suteiktos paramos

-

Skaičius

1 000

3 150

IV ketv.

2025

Dėl paramos, teikiamos pagal paramos schemą, bent 3 150 (iki 3 500) didelį teršalų kiekį išmetančių transporto priemonių buvo atiduotos į metalo laužą ir pakeistos elektriniais dviračiais, metinis (-iai) autobuso bilietas (-ai) ir mažataršės transporto priemonės (mažiau kaip 50 g CO2/km).

D. 2.3 KOMPONENTAS. Pažangi ir tvari vandentvarka

Šiuo Kipro ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu siekiama spręsti vandentvarkos neveiksmingumo problemą. Šio komponento tikslai – užtikrinti tinkamą ir nepertraukiamą geros kokybės geriamojo vandens tiekimą, kuo labiau padidinant nuotekų surinkimo sistemų infrastruktūrą, nuotekų valymą ir pakartotinį išvalytų nuotekų naudojimą žemės ūkyje; vandens nuostolių mažinimas, negauto vandens ir požeminio vandens gavyba, kovos su potvyniais infrastruktūros gerinimas, vartotojams teikiamų paslaugų veiklos efektyvumo didinimas pasitelkiant technologijų pažangą ir finansinių sandorių skaidrumo užtikrinimas.

Komponentas skirtas konkrečiai šaliai skirtai rekomendacijai dėl vandentvarkos (2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3 ir 2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 4).

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal technines gaires dėl reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.

D.1.    Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas

1 reforma (C2.3R1). Vandens išteklių valdymo reforma

Priemonės tikslas – apibrėžti veiksmus, kuriais būtų šalinami struktūriniai vandens išteklių valdymo Kipre trūkumai ir gerinamas jo efektyvumas bei tvarumas.

Reforma apima aukšto lygio darbo grupės (toliau – darbo grupė), kuriai vadovauja Žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos ministerija ir kurios veikloje dalyvauja Vidaus reikalų ministerijos, Finansų ministerijos, Europos programų, koordinavimo ir plėtros generalinio direktorato, visų vandens ir kanalizacijos valdybų, taip pat vietos administravimo koordinavimo įstaigų atstovai, siekiant atstovauti visiems suinteresuotiesiems subjektams nacionalinio vandens valdymo srityje, įsteigimą. Darbo grupė veikia kaip įvairių vandentvarkos institucijų bendradarbiavimo įstaiga ir koordinavimo bei stebėsenos įstaiga, atsakinga už siūlomų investicijų ir veiksmų įgyvendinimą. Darbo grupė pasiūlo veiksmų planą su būtinomis reguliavimo ir pritaikymo priemonėmis, kurios turi būti įgyvendintos per ateinančius 10–15 metų. Siūlomo veiksmų plano tikslai yra: i) padidinti veiklos efektyvumą sujungiant rajono vandenį ir spaudą; nuotekų valdybas, ii) sumažinti negauto vandens kiekį, iii) pagerinti vandens naudojimą ir iv) padidinti vandens plėtros departamento infrastruktūros saugumą ir tvarų veikimą. Darbo grupė koordinuoja ir stebi veiksmų plano įgyvendinimą ir teikia reikiamą techninę pagalbą atitinkamoms vandentvarkos institucijoms, kad jos galėtų įgyvendinti reformų priemones ir į komponentą įtrauktas investicijas.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2025 m. birželio 30 d.

1 investicijų grupė (C2.3I1). Choirokitia-Famagusta konvejerio keitimas

Priemonės tikslai – didinti vandens tiekimo saugumą gerinant konvejerių infrastruktūrą, didinant kanalų, jungiančių pagrindinius vandens šaltinius (pvz., vandens valymo įrenginius) ir vartojimo teritorijas, pajėgumus. Investicijomis taip pat prisidedama prie vandens nuostolių ir gedimų mažinimo, vandens kokybės gerinimo maišant gėlintą ir rafinuotą vandenį prieš jam pasiekiant galutinius vartotojus ir energijos taupymo mažinant vandens pumpavimą.

Priemone siekiama pakeisti esamą vandens konvejerį. Projektas apima topografinių tyrimų atlikimą ir poveikio aplinkai vertinimą. Atlikus pirmiau minėtus parengiamuosius veiksmus ir išdavus reikiamus leidimus, Vandens plėtros departamentas paveda statybos darbus rangovui, kuris atrenkamas vykdant viešuosius pirkimus darbams atlikti.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

2 investicijų grupė (C2.3I2). Vandens valymo įrenginiai. Vandens kokybės gerinimas

Priemonės tikslai – gerinti vandens kokybę, mažinti energijos suvartojimą ir geriamojo vandens gamybos sąnaudas ribojant vandens gėlinimo poreikį, taip pat sumažinti vandens tiekimo ir paskirstymo sutrikimus.

Priemonę sudaro Limasolio, Asprokremmoso, Tersefanou, Kornoso ir Kannaviou vandens valymo įrenginių atnaujinimas. Tai apima esamos šių penkių vandens valymo įrenginių chlorinimo infrastruktūros pakeitimą, Limasolio, Asprokremmoso ir Tersefanou vandens valymo įrenginių aktyvintųjų anglių poliravimo įrenginių įrengimą, Asprokremmos vandens valymo įrenginių pajėgumo didinimą 10 000 m³ per dieną ir stebėsenos bei kontrolės sistemos bei jos automatizavimo sistemos atnaujinimą.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d.

3 investicijų grupė (C2.3I3). Integruota vandens plėtros departamento infrastruktūros stebėsenos ir kontrolės valdymo sistema

Priemonės tikslas – pagerinti vandens išteklių valdymo efektyvumą ir padidinti kompetentingų institucijų veiklos pajėgumus. Šia priemone siekiama sumažinti verslo veiklos sutrikdymo riziką apsaugant įvairias sistemas nuo kibernetinių ir fizinių išpuolių, sumažinti energijos suvartojimą ir išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį didinant efektyvumą, sumažinti drėkinimo negauto vandens kiekį gerinant infrastruktūrą ir stebėsenos pajėgumus, taip pat sumažinti didelį užteršimo pavojų ir užsitęsusių sausrų poveikį, atidžiai valdant vandens išteklius ir prognozuojant.

Priemonę sudaro integruotos platformos, kurią sudaro keli posistemiai, sukūrimas; kiekvienas iš jų turi spręsti pagrindinius uždavinius, įskaitant vandens kokybę, potvynių valdymą, vandens paklausos valdymą ir vandens paskirstymą drėkinimo tikslais, energijos vartojimo efektyvumą, taip pat kibernetinį ir fizinį saugumą. Įgyvendinamos priemonės: i) 500 hidraulinių ir kokybės jutiklių visuose ežeruose, rezervuaruose, upėse ir vandens transporto tinkle iki bendruomenių lygmens; ii) energijos skaitiklių įrengimą siurbimo stočių energijos suvartojimui stebėti, kurie perduodami ir saugomi duomenų bazėje; iii) programinės įrangos platforma, susieta su pažangia analize ir metodais, skirta padėti priimti sprendimus, susijusius su vandens gamyba iš įvairių šaltinių (vandens dezinfekavimas ir valymas iš rezervuarų), atsižvelgiant į vandens tiekimo saugumą, įvairių sistemų vandens gamybos sąnaudas ir sausros prognozes. Be to, priemone sprendžiamos kibernetinio ir fizinio saugumo problemos taikant IRT sistemų apsaugos stiprinimo priemones. Projektas įgyvendinamas tokia veiksmų seka: išsami reikalavimų analizė padedant specializuotiems konsultantams; įrangos įsigijimas ir įrengimas ir IT posistemių įdiegimas, vertinimas ir atidavimas eksploatuoti.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

4 investicijų grupė (C2.3I4). Pažangiųjų vandens ir kanalizacijos tinklų valdymas

Priemonės tikslas – didinti veiklos ir energijos vartojimo efektyvumą skaitmeninant Larnakos kanalizacijos ir drenažo valdybą, Larnakos vandens valdybą ir Limasolio vandens valdybą, visų pirma atnaujinant organizacijų veiklą ir paslaugas ir integruojant šiuo metu naudojamas IT sistemas į bendrą sistemą, skirtą teikti debesijos paslaugas.

Šią priemonę sudaro pažangus ir skaitmeninis kiekvienos iš trijų organizacijų modernizavimas: i) Larnakos kanalizacijos ir drenažo valdyba atlieka technoekonominį tyrimą, kad nustatytų savo energijos pėdsaką ir galimybes sumažinti energijos suvartojimą, pavyzdžiui, taikant saulės ir biodujų sprendimus. Ji taip pat įrengia pažangiuosius skaitiklius, jutiklius ir hidrologinei pusiausvyrai registruoti skirtas sistemas, kad būtų galima laiku aptikti pažeistus vamzdynus ir stebėti patogenus; ii) Larnakos vandens taryba savo skirstomuosiuose tinkluose įrengia vandens kokybės ir slėgio jutiklius, todėl tikimasi, kad bent 50 % įprastinių vartotojų skaitiklių pakeis pažangiaisiais skaitikliais. Be to, ji turi sukurti Skaitmeninio porinio sprendimo paramos priemonę ir duomenų banką. Šios sistemos renka informaciją iš įrengtų jutiklių, pažangiųjų vandens skaitiklių ir esamų sistemų, kurios turi būti sujungtos siekiant tiksliai įvertinti vandens srautą, slėgį ir kokybę, kad būtų galima laiku nustatyti įvykius; iii) Limasolio vandens taryba įprastinius vartotojų skaitiklius pakeičia automatiniais išmaniaisiais skaitikliais ir įrengia slėgio ir kokybės jutiklius inovatyvių paslaugų vartotojams, pvz., išankstinio perspėjimo nuotėkio atveju, infrastruktūros stebėsenai ir plėtrai. Be to, tikimasi, kad ji sukurs pritaikytą programinę įrangą, apimančią visas savo operacijas, ir padės priimti duomenimis grindžiamus sprendimus.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

5 investicijų grupė (C2.3I5). Kovos su potvyniais ir vandens surinkimo priemonės

Priemonės tikslas – valdant potvynių riziką sušvelninti neigiamą poveikį žmonių sveikatai, aplinkai, kultūros objektams ir pajamoms iš potvynių. Konkretus įgyvendintinų veiksmų tikslas – sumažinti eroziją dėl ekstremalių nuotėkių tiek žemės ūkio, tiek miesto vietovėse.

Šią priemonę sudaro kovos su potvyniais ir vandens surinkimo priemonės. Darbai sutelkiami trijose srityse, t. y. Livadijoje, Kladeri ir Nikosijos centre: i) Livadijoje Larnakos savivaldybė modernizuoja ir įrengia potvynių kanalus, patobulindama upės vagą ir upių krantus; ii) Kladeri vietovėje Ypsono savivaldybė turi pastatyti visą 4 600 metrų ilgio lietaus vandens surinkimo tinklą, kuris apimtų teritoriją, kuri baigiasi 35 absorbcinėse duobėse; iii) Nikosijoje Nikosijos savivaldybė jau pasirinko aštuonias zonas, kuriose turi būti įrengta visa kanalizacijos sistema. Šie darbai apima gatvių ir šaligatvių rekonstrukciją ir lietaus vandens tinklo plėtrą.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d.

6 investicijų grupė (C2.3I6). Nikosijos ir Larnakos regionų aprūpinimo vandeniu saugumo didinimas

Priemonės tikslas – padidinti vandens pakankamumą Nikosijos ir Larnakos vandens valdybų poreikiams.

Priemone numatoma Nikosijos regione statyti tris naujos kartos stiklo skysto plieno (GLS) vandens rezervuarus (iš viso 26 000 m³) ir pastatyti 10 000 m³ vandens rezervuarą tam tikroje nustatytoje Klavdia, Larnakoje, teritorijoje.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. birželio 30 d.

7 investicijų grupė (C2.3I7). Rytų Nikosijos infrastruktūra, skirta išvalytų nuotekų pakartotiniam naudojimui

Priemonės tikslas – padidinti Vathia Gonia teritorijoje esančios nuotekų valymo stoties saugojimo pajėgumus, kad būtų galima panaudoti visą išvalytų nuotekų kiekį. Tai pasiekiama statant būtiną infrastruktūrą, kad būtų galima nedelsiant panaudoti vandenį, vengiant bet kokio nuotėkio ir tenkinant ūkininkų, prisijungusių prie drėkinimo tinklo, drėkinimo poreikius.

Projektus įgyvendina Vandens plėtros departamentas, be to, jie apima išvalytų nuotekų iš Vathia Gonia nuotekų valymo įrenginio, esančio rytinėje Nikosijos dalyje, pumpavimą, perdavimą, paskirstymą ir saugojimą. Išvalytas vanduo galiausiai naudojamas drėkinimo tikslais konkrečiuose žemės ūkio regionuose, esančiuose platesnėje rytinėje Nikosijos dalyje, kontroliuojant Kipro Respublikai, taip išvengiant bet kokio išleidimo.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

8 investicijų grupė (C2.3I8). Jūrų ekosistemos apsauga nuo pavojų išsiliejus naftai

Priemonės tikslas – apsaugoti jūrų ekosistemas atnaujinant Žuvininkystės ir jūrų mokslinių tyrimų departamento veiklos pajėgumus, kad būtų galima greitai, tinkamai ir veiksmingai reaguoti į incidentus, susijusius su tarša nafta, ir jūrų taršą.

Priemonę sudaro trijų ploviklių laivų įsigijimas su galimybe savarankiškai išgauti naftą išgaunančių bendrovių, iš kurių dvi veikia netoli kranto linijos, o didesnės – atviroje jūroje, taip pat dviejų savarankiškų aliejaus tirpiklių oro purkštuvų pirkimas.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d.

D.2.    Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris

Susijusi priemonė (reforma arba investicija)

Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė

Pavadinimas

Kokybiniai rodikliai
(jei tai tarpinės reikšmės)

Kiekybiniai rodikliai
(jei tai siektinos reikšmės)

Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas

Matavimo vienetas

Bazinis lygis

Tikslas

Ketvirtis

Metai

66

C2.3R1

Vandens išteklių valdymo reforma

Tarpinė reikšmė

Vandens išteklių valdymo veiksmų plano priėmimas

Veiksmų plano paskelbimas Žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos ministerijos interneto svetainėje

-

-

-

II ketv.

2025

Vandens išteklių valdymo veiksmų plano, kuriame būtų numatytos reguliavimo ir prisitaikymo priemonės, priėmimas. Siūlomo veiksmų plano tikslai yra šie: 1) padėti sujungti rajono vandens ir kanalizacijos valdybas, 2) sumažinti prarandamo vandens kiekį, 3) pagerinti vandens naudojimą ir 4) didinti saugumą ir tvarų vandens plėtros departamento infrastruktūros veikimą.

67

C2.3I1

Choirokitia-Famagusta konvejerio keitimas

Tarpinė reikšmė

Konkurso dokumentų rengimas ir kvietimo dalyvauti konkurse paskelbimas

Paskelbtas kvietimas teikti pasiūlymus dėl konvejerių pakeitimo darbų

-

-

-

III ketv.

2023

Konkurso dokumentų rengimas ir konkurso paskelbimas užbaigus išsamų Choirokitia-Famagusta konvejerio pakeitimo projektą, įskaitant kiekių apskaitą pagal kiekio tikrintoją, topografiją, leidimus, kitus techninius ir aplinkos apsaugos tyrimus ir licencijas. Užbaigtas Projektų įstatymo (127(I)/2018) / Viešųjų pirkimų procedūrų (Įstatymas Nr. 73(I)/2016) poveikio aplinkai vertinimas.

68

C2.3I1

Choirokitia-Famagusta konvejerio keitimas

Siektina reikšmė

Naujo dujotiekio, kurio bendras ilgis 20 km, įrengimas

 

Skaičius

0

20

II ketv.

2026

Naujo dujotiekio, kurio bendras ilgis 20 km, statybos ir įrengimo užbaigimas ir įrangos eksploatavimas. Užbaigtą darbą tikrina kvalifikuotas inžinierių biuras.

69

C2.3I2

Vandens valymo įrenginiai. Vandens kokybės gerinimas

Tarpinė reikšmė

Aktyvintųjų anglių poliravimo įrenginių įrengimo Tersefanou, Asprokremmos ir Limasolio vandens valymo įrenginiuose darbų užbaigimas

Projektų inžinieriaus išduoti sertifikatai kiekvienai iš trijų sutarčių

-

-

-

I ketv.

2024

Aktyvintųjų anglių poliravimo įrenginių įrengimo darbų užbaigimas:

a) Tersefanou vandens valymo įrenginio pajėgumas – 30 000 m³ per dieną;

b) Asprokremmos vandens valymo įrenginių pajėgumas – 30 000 m³ per dieną; taip pat

c) Limasolio vandens valymo įrenginių pajėgumas – 20 000 m³ per dieną.

70

C2.3I2

Vandens valymo įrenginiai. Vandens kokybės gerinimas

Siektina reikšmė

Asprokremmos vandens valymo įrenginio išplėtimo darbų ir automatizavimo sistemos pabaigimas

Skaičius

0

10 000

IV ketv.

2025

Darbų, kuriais siekiama padidinti Asprokremmos vandens valymo įrenginio pajėgumą 10 000 m³ per dieną, įskaitant stebėsenos ir kontrolės sistemos bei automatizavimo sistemos modernizavimą, užbaigimas.

71

C2.3I3

Integruota vandens plėtros departamento infrastruktūros stebėsenos ir kontrolės valdymo sistema

Tarpinė reikšmė

Išsamių reikalavimų analizės ir sistemos projekto dokumento pildymas

Išsamių reikalavimų analizės ir sistemos projekto dokumento patvirtinimas Vandentvarkos departamento valdymo komitete

-

-

-

II ketv.

2022

Reikalavimų analizės ir sistemos projekto dokumente aprašomi visi sistemos aspektai, ypatybės ir funkcijos: kokybės jutikliai, veikimo jutikliai (pvz., srautas, lygis ir slėgis), energijos skaitikliai, ryšių prietaisai, IT įranga (techninė įranga, programinė įranga). Atliekant išsamių reikalavimų analizę ir projektuojant sistemą nustatomas tikslus šiam projektui reikalingos įrangos skaičius ir tipas.

72

C2.3I3

Integruota vandens plėtros departamento infrastruktūros stebėsenos ir kontrolės valdymo sistema

Siektina reikšmė

Ne mažiau kaip 50 % įrangos tiekimas ir įrengimas

% (procentais)

0

50

I ketv.

2024

Pristatoma ir įrengiama ne mažiau kaip 50 % visų vienetų, nurodytų išsamių reikalavimų analizėje ir sistemos projekte (kokybės jutikliai, ryšių priemonės ir kokybės matuokliai).

73

C2.3I3

Integruota vandens plėtros departamento infrastruktūros stebėsenos ir kontrolės valdymo sistema

Tarpinė reikšmė

Visiškai veikiančios integruotos stebėsenos ir kontrolės sistemos sukūrimas

Vandens plėtros departamento projekto įgyvendinimo grupė ir atsakingas pareigūnas tvirtina visos sistemos veikimą ir funkcionalumą

-

-

-

II ketv.

2026

Integruotos stebėsenos ir kontrolės valdymo sistemos, kuri apima patikrinimą, ar sistema gali ankstyvuoju etapu nustatyti įvykius, dėl kurių vandens plėtros departamento darbuotojai turi nedelsdami imtis veiksmų, užbaigimą. Sistema turi gebėti automatiškai reaguoti į tam tikrus įvykius ir kartu įspėti operatorius ir (arba) visuomenę. Sistema turi gebėti rinkti ir analizuoti didelį kiekį duomenų, kurie gali būti naudojami prognozuojant ir padedant priimti sprendimus.

74

C2.3I4

Pažangiųjų vandens ir kanalizacijos tinklų valdymas

Siektina reikšmė

Fotovoltinių įrenginių tiekimas ir įrengimas Larnakos nuotekų valymo įrenginyje

Skaičius

0

700

I ketv.

2023

Fotovoltinės įrangos tiekimas ir įrengimas Larnakos nuotekų valymo įrenginyje, kurio galia ne mažesnė kaip 700 kW.

75

C2.3I4

Pažangiųjų vandens ir kanalizacijos tinklų valdymas

Siektina reikšmė

Ne mažiau kaip 200 kokybės ir slėgio jutiklių tiekimas ir įrengimas

Skaičius

0

200

IV ketv.

2024

Bent 200 kokybės ir slėgio jutiklių tiekimas ir įrengimas Larnakos ir Limasolio vandens tinkluose.

76

C2.3I4

Pažangiųjų vandens ir kanalizacijos tinklų valdymas

Siektina reikšmė

Bent 100 000 pažangiųjų skaitiklių įrengimas ir eksploatavimas

Skaičius

0

100 000

II ketv.

2026

Bent 100 000 veikiančių pažangiųjų skaitiklių (teikiantys suvartojimo rodmenis) ir visiškai pažangi vandens matavimo sistema, stebėsenos sistema, taip pat įrengtos ir veikiančios valdymo ir palaikymo sistemos Larnakoje ir Limasolyje.

77

C2.3I5

Kovos su potvyniais ir vandens surinkimo priemonės

Tarpinė reikšmė

Drenažo tinklo statybos darbų užbaigimas ir Nikosijos gatvių bei šaligatvių rekonstrukcija

Projekto valdymo grupė patvirtina statybos užbaigimą

-

-

-

IV ketv.

2022

Užbaigti drenažo tinklo statybą ir Nikosijos gatvių bei šaligatvių rekonstrukciją Agios Antonios, senamiesčio, Likavito ir Agioi Omologitesrajonuose, kurių bendras ilgis yra apie 6,5 km.

78

C2.3I5

Kovos su potvyniais ir vandens surinkimo priemonės

Tarpinė reikšmė

Lietaus vandens surinkimo ir perdirbimo sistemos Kladeri vietovėje statybos darbų užbaigimas

Projekto valdymo grupė patvirtina statybos užbaigimą

-

-

-

II ketv.

2024

Lietaus vandens surinkimo ir perdirbimo sistemos, apimančios bendrą 4,5 km vandens surinkimo sistemos teritoriją Kladeri vietovėje, statybos užbaigimas.

79

C2.3I5

Kovos su potvyniais ir vandens surinkimo priemonės

Tarpinė reikšmė

Livadijos potvynių kanalo statybos darbų užbaigimas

Projekto valdymo grupė patvirtina statybos užbaigimą

IV ketv.

2025

Potvynių kanalo, kurio bendras pajėgumas – apie 30 000 m³ Livadijoje, statybos darbų užbaigimas.

80

C2.3I6

Nikosijos ir Larnakos regionų aprūpinimo vandeniu saugumo didinimas

Siektina reikšmė

Dviejų emaliuotojo plieno rezervuarų statybos užbaigimas

Skaičius

0

16 000

I ketv.

2023

Dviejų emaliuotojo plieno rezervuarų, kurių bendras pajėgumas 16 000 m³, statybos užbaigimas.

81

C2.3I6

Nikosijos ir Larnakos regionų aprūpinimo vandeniu saugumo didinimas

Siektina reikšmė

Trijų emaliuotojo plieno rezervuarų ir 1 betoninio vandens rezervuaro statybos užbaigimas

Skaičius

16 000

36 000

II ketv.

2025

Trijų stiklinių plieninių rezervuarų ir vieno betoninio vandens rezervuaro, kurio bendras pajėgumas 36 000 m³, statybos užbaigimas.

82

C2.3I7

Rytų Nikosijos infrastruktūra, skirta išvalytų nuotekų pakartotiniam naudojimui

Tarpinė reikšmė

Žiemos saugyklos statybos sutarčių pasirašymas

Leidimus suteikiančio pareigūno pasirašytos sutartys

-

-

-

IV ketv.

2022

Sutarčių dėl žiemos saugyklos, kurios talpa ne mažesnė kaip 1 400 000 m³, statybos, vamzdynų ir pagalbinių darbų pasirašymas.

83

C2.3I7

Rytų Nikosijos infrastruktūra, skirta išvalytų nuotekų pakartotiniam naudojimui

Tarpinė reikšmė

Visiškai veikiančios nuotekų valymo infrastruktūros sukūrimas ir įrengimas

Projekto inžinierius išduoda statybos užbaigimo sertifikatą, kurį tikrina projekto įgyvendinimo grupė

-

-

-

II ketv.

2026

Nuotekų valymo infrastruktūra, įskaitant žiemos saugyklos rezervuarą, kurio pajėgumas ne mažesnis kaip 1 400 000 m³, ir užbaigti, pristatyti ir visiškai veikiantys pagalbiniai darbai.

84

C2.3I8

Jūrų ekosistemos apsauga nuo pavojų išsiliejus naftai

Tarpinė reikšmė

Pristatymas, kokybės patikrinimas siekiant patikrinti jų veiksmingumą ir trijų indų bei dviejų purškimo iš lėktuvų sistemų pripažinimas

Ekspertų ataskaitos ir kokybės sertifikatų, susijusių su laivų ir purškimo iš lėktuvų sistemų veiksmingumu ir pripažinimu, išdavimas

-

-

-

I ketv.

2023

Pristatymas, kokybės patikrinimas siekiant patikrinti jų veiklos efektyvumą ir priimtini trys laivai (vienas maždaug 25 m ilgio laivas, kuris maždaug turi plaukioti Kipro išskirtinėje ekonominėje zonoje, ir du 8–11 m ilgio laivai, kurie maždaug veiks pakrančių vandenyse, ir dvi purškimo iš lėktuvų sistemos).

E. KOMPONENTAS 3.1. Naujas augimo modelis ir ekonomikos įvairinimas

Komponentas skirtas Kipro ekonomikos uždaviniams, susijusiems su konkurencingumu, našumu ir investicijomis, taip pat per dideliam pasitikėjimui tam tikrais ekonomikos sektoriais, pavyzdžiui, turizmu, spręsti.

Komponento tikslas – padėti ekonomikai pereiti prie naujo ekonomikos augimo modelio (Europos tvaraus verslo ir prekybos centro), sprendžiant sektorių problemas.

Pirminis sektorius: tikslas – plėtoti konkurencingą žemės ūkio sektorių, visų pirma pasitelkiant žemės ūkio technologijas ir glaudžiai bendradarbiaujant su įmonėmis, aukštojo mokslo įstaigomis ir mokslinių tyrimų centrais, kad būtų pasiekta geresnių rezultatų.

Antrinis sektorius: tikslas – sukurti konkurencingą lengvosios gamybos sektorių, kuriame būtų daugiausia dėmesio skiriama tokioms sritims kaip žaliosios technologijos ir žemės ūkio technologijos.

Tvarus turizmas: tikslas – plėtoti stiprią kaimo turizmą ir tvarią apgyvendinimo ir maitinimo infrastruktūrą ir pritraukti sveikatingumo ir sveikatingumo turistus pasitelkiant konkurencingas ir geros reputacijos sveikatos priežiūros paslaugas.

Žiedinė ekonomika (daugiausia dėmesio skiriant atliekų tvarkymui): tikslas – padėti pereiti prie žiedinės ekonomikos geriau naudojant žaliavas, mažinant atliekų kiekį, didinant informuotumą apie darnų vystymąsi ir pereinant prie atsinaujinančiosios energijos, kad būtų sušvelninta klimato krizė, apsaugota socialinė gerovė ir sukurta atspari ekonomika. Komponentas padeda įgyvendinti konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją dėl investicijų sutelkimo į žaliąją ir skaitmeninę pertvarką ir atliekomis ir vandentvarka (2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3), dėl poreikio „su investicijomis susijusia ekonomine politika daugiausia dėmesio skirti tvariam transportui, aplinkai“ ir „aplinkai, visų pirma atliekų ir vandentvarkai“ (2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 4).

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal technines gaires dėl reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.

E.1.    Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas

3.1.1 subkomponentas. Atsparus ir konkurencingas pirminis sektorius

1 reforma (C3.1R1). Pereiti nuo 20-ojo amžiaus prie 21-ojo amžiaus žemės ūkio praktikos investuojant į nacionalinį kompetencijos centrą žemės ūkio technologijų srityje

Reformos tikslas – spręsti problemas pirminiame sektoriuje, įskaitant žemą našumą ir technologinių žinių trūkumą, sukuriant centralizuotą veiklos modelį, glaudžiai bendradarbiaujant Žemės ūkio mokslinių tyrimų institutui ir valstybiniams universitetams.

Reforma siekiama įsteigti Kipro žemės ūkio mokslinių tyrimų institutą, kuris būtų šalies žemės ūkio, gyvulininkystės ir aplinkos apsaugos kompetencijos centras, ir stiprinti Žemės ūkio mokslinių tyrimų instituto ir universitetų bendradarbiavimą rengiant naujas mokymo programas.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2023 m. birželio 30 d.

2 reforma (C3.1R2). Internetinė debesija grindžiama platforma, skirta prekybos ir informacijos simetrijos šviežių produktų tiekimo grandinėje gerinimui

Reformos tikslai – pašalinti ilgalaikius šviežios produkcijos tiekimo grandinės trūkumus, ypač susijusius su atsekamumu, rinkos kainų iškraipymu ir informacijos asimetrija, kuri silpnina gamintojų padėtį rinkoje.

Reformą sudaro naujas įstatymas dėl nesąžiningos veiklos, susijusios su vietos šviežių produktų rinkos sandoriais, ir platformos, skirtos registruoti sandorius vietos šviežių produktų rinkoje, veikimas.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2026 m. birželio 30 d.

3 reforma (C3.1R3). Kipro avių ir ožkų populiacijos genetinis gerinimas

Reformos tikslas – didinti pirminio sektoriaus našumą ir tvarumą skatinant žemės ūkio technologijas, pažangią avių ir ožkų dauginimą ir genominį tobulinimą, siekiant optimizuoti pieno produktų gamybą.

Reforma apima paramą avininkystės ir ožkininkystės ūkininkams, kad jie atnaujintų apskaitą ūkiuose, jų gamybos procesus, produktų kokybės vertinimo pastangas ir dalyvavimą nacionaliniu lygmeniu finansuojamame AGRICYGEN projekte, kuriuo jiems būtų teikiamos pažangios žinios ir gairės apie jų gyvūnų genetinę vertę. Tai suteikia galimybę ūkininkams priimti informacija pagrįstus sprendimus dėl gyvūnų reprodukcijos, siekiant pagerinti produktyvumą, visų pirma pieno gamybos srityje.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2026 m. birželio 30 d.

1 investicijų grupė (C3.1I1). Bendradarbiavimu grindžiamos jūrų akvakultūros infrastruktūros (uostų ir sausumos įrenginių) statyba Pentakomo pakrantės zonoje

Priemonės tikslas – užpildyti spragą, susijusią su nepakankama uostų ir žemės infrastruktūra kasdieniams šios veiklos poreikiams patenkinti, tenkinant esamus ir būsimus poreikius, susijusius su daugiau kaip 70 % Kipre veikiančių jūrų akvakultūros vienetų, siekiant užtikrinti sklandų šio sektoriaus veikimą. Šia priemone siekiama išlaikyti akvakultūros gyvybingumą, didinti jos konkurencingumą ir užtikrinti tolesnę tvarią plėtrą ir plėtrą, stiprinant pirminio sektoriaus atsparumą, konkurencingumą ir indėlį į darnų Kipro ekonomikos vystymąsi.

Investicijas sudaro bendradarbiavimo jūrų akvakultūrai Pentakomo rajone infrastruktūros, kuri turi būti specialiai suprojektuota taip, kad atitiktų jūros akvakultūros veiklos poreikius (saugūs aptarnaujantys laivai prišvartuoti, įrangos techninės priežiūros zonos, sandėliavimo zonos, pakrovimo ir iškrovimo vietos ir degalinė), statyba. Ji apima mažo uosto su reikalingais ir tinkamais sausumos įrenginiais, kuriuose būtų galima aptarnauti septynis akvakultūros vienetus, kuriuose yra apie 40 įvairaus dydžio tarnybinių laivų, statybą.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. kovo 31 d.

2 investicijų grupė (C3.1I2). Esamų Kipro vietos tradicinių maisto produktų (gėrimų) izotopinių duomenų bazių tobulinimas sukuriant blokų grandinės platformą, kad būtų užtikrintas jų tapatumas

Priemonės tikslas – naudojantis stabiliomis izotopinėmis duomenų bazėmis sukurti Kipro produktų ir apskritai Europos maisto produktų tapatumo nustatymo mechanizmą ir tinkamą paskirtį atitinkančią tikrinimo metodiką, taip naudojant mokslinius tyrimus ir technologijas. Visų pirma pagal priemonę parengiama tikrinimo metodika, taikoma bent trijose autentiškumo srityse (pieno produktai, medus ir spiritiniai gėrimai), kurioms labai kenkia falsifikavimas ir sukčiavimas.

Investicijas sudaro ekspertų tinklo, kuris reguliavimo ir gamybos suinteresuotiesiems subjektams teikia informaciją apie maisto autentiškumo problemas ir problemas, esamus duomenų rinkinius, turimą metodiką ir saugų keitimąsi duomenimis ir informacija, sukūrimas. Be to, ji parengia tikslų tikrinimo metodiką bent trijose autentiškumo srityse (pieno produktai, medus ir spiritiniai gėrimai), kurioms labai kenkia falsifikavimas ir sukčiavimas. Be to, ji skatina žinių apie „IsoDataBase“ rezultatus perdavimą maisto pramonei, reguliavimo, vykdymo užtikrinimo, mokslinių tyrimų ir vartotojų suinteresuotiesiems subjektams ir sukuria konfigūruojamą žiniatinklio ir mobiliųjų įmonių išteklių planavimą, kuris gali bet kurią popierine forma grindžiamą tiekimo grandinę paversti skaitmenine.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. kovo 31 d.

3 investicijų grupė (C3.1I3). Kelti esamos žemės ūkio bendruomenės kvalifikaciją ir didinti būsimos darbo jėgos profesionalumą investuojant į žmogiškąjį kapitalą

Priemonės tikslas – gerinti ūkininkų bendruomenės įgūdžius perduodant žinias ir skatinant inovacijas. Taip siekiama skatinti konkurencingesnį žemės ūkio sektorių, turintį didesnį potencialą, stiprinant gebėjimus ir perduodant žinias.

Investicijas sudaro 10 stipendijų žemės ūkio sektoriuje, kurių kiekviena sudaro 10 000 EUR, skyrimas būsimai sektoriaus darbo jėgos plėtrai remti. Ja taip pat remiamas žinių ir inovacijų perdavimas esamoje darbo rinkoje naudojantis Žemės ūkio žinių ir inovacijų sistema, turinčia sąsajų su akademine bendruomene, panaikinant atotrūkį tarp praktinio taikymo ir žinių, mokslo, patirties ir mokslinių tyrimų.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2022 m. gruodžio 31 d.

3.1.2 subkomponentas. Novatoriškas ir konkurencingas antrinis sektorius

4 investicijų grupė (C3.1I4). Pirmojo Ekologinio pramonės mokslo parko steigimo inicijavimas

Priemonės tikslas – nustatyti sistemą, kuria būtų skatinamas plyno lauko tiesioginių investicijų augimas, ir įsteigti lengvų gamybos subjektų, kurie daugiausia dėmesio skiria atsinaujinantiesiems energijos ištekliams (pabrėžti saulės energiją), agrotechnologinius sprendimus ir IRT, grupę.

Investicijas sudaro Ministrų Tarybos patvirtintas veiksmų planas, grindžiamas susijusiu tyrimu, dėl Ekologinio pramonės mokslo parko sukūrimo. Parkas – tai įmonių, kurios specializuojasi technologijų įrangos gamybos srityje, grupė, daugiausia dėmesio skiriant atsinaujinančiajai energijai (visų pirma saulės energijai), žemės ūkio technologijų sprendimams ir IRT.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2023 m. rugsėjo 30 d.

5 investicijų grupė (C3.1I5). Nacionalinės komercinės tapatybės sukūrimas ir tradicinio produkto „Halloumi“ populiarinimas

Priemonės tikslas – nustatyti Kipro produktų prekės ženklą, kad būtų skatinamas jų eksportas.

Investicijas sudaro veiksmų planų rengimas remiantis dviem tyrimais: a) dėl nacionalinio komercinio identiteto „Pagaminta Kipre“ (prekės ženklas), kuriame daugiausia dėmesio skiriama Kipro produktų ir paslaugų kokybei ir struktūrinėms savybėms, kartu su salos tradicijos ir istorijos elementais, sukūrimo ir b) studijoms, kuriomis siekiama įgyvendinti „Halloumi“ sūrio strategiją, siekiant padidinti jo, kaip autentiško Kipro produkto, išskirtinumą ir rengti reklaminę ir sąmoningumo didinimo kampaniją.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2022 m. kovo 31 d.

6 investicijų grupė (C3.1I6). Žemės ūkio produktų gamybos ir prekybos įmonių modernizavimo ir skaitmeninimo sistema

Priemonės tikslas – didinti žemės ūkio sektoriaus atsparumą, skatinti ekonominės veiklos įvairinimą ir galiausiai spartinti tvarų ekonomikos augimą. Priemone siekiama skatinti investicijas į naujas įmones arba į esamų įmonių technologinę pažangą, taip padedant joms tiekti rinkai geresnius produktus, didinti našumą ir stiprinti jų augimo perspektyvas, kurti vietos darbo vietas ir suteikti pagrindą tvariam visos ekonomikos augimui.

Investicijos apima naudojimąsi dotacijų schema, pagal kurią teikiama pagalba esamoms ir naujai įsteigtoms įmonėms, ypač MVĮ, užsiimančioms žemės ūkio produktų, kuriems taikomas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedas, perdirbimu, prekyba ir plėtojimu, išskyrus vyną, vyno actą ir veiklą, susijusią su žuvininkyste ir akvakultūra. Schema padeda įmonėms finansuoti investicijas į materialųjį arba nematerialųjį turtą, kad jos modernizuotų ir pagerintų savo gamybos įrenginius, išplėstų ir padidintų savo gamybos pajėgumus, įdiegtų naujas technologijas ir procedūras ir kurtų naujus ar kokybiškesnius žemės ūkio produktus. Finansavimas taip pat turi padėti įmonėms gerinti savo skaitmeninius pajėgumus ir taip padėti joms tobulinti savo procesus.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. kovo 31 d.

7 investicijų grupė (C3.1I7). Didelių įmonių konkurencingumo gamybos sektoriuje didinimo schema

Priemonės tikslas – padėti didelėms įmonėms, turinčioms kapitalo išlaidas modernizavimui, kad jos galėtų augti, tapti konkurencingesnėmis, kurti darbo vietas ir taip prisidėti prie šalies ekonominio vystymosi.

Investicijas sudaro iki 7 000 000 EUR dotacijų schema, skirta esamoms ir naujoms didelėms gamybos sektoriaus įmonėms plėtoti ir skatinti. Kiekviena įmonė gauna ne daugiau kaip 750 000 EUR. Pagal dotacijų schemą įmonės skatinamos išlaikyti savo veiklą ir užimtumą.

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų technines gaires dėl reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01), į būsimų projektų kvietimų teikti paraiškas tinkamumo kriterijus neįtraukiamas šis veiklos rūšių sąrašas 5 : i) veiklą, susijusią su iškastiniu kuru, įskaitant naudojimą vartotojų grandies rinkoje; ii) veiklą pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kuria siekiama, kad numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų ne mažesnis nei atitinkami taršos rodikliai; iii) veiklą, susijusią su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais; iv) veiklą, kurią vykdant ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Be to, techninėje užduotyje reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir nacionalinius aplinkos apsaugos teisės aktus.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

3.1.3 subkomponentas. Tvarus, didelės pridėtinės vertės turizmo sektorius

8 investicijų grupė (C3.1I8). Turizmo sektoriaus pridėtinės vertės didinimas, ypatingą dėmesį skiriant kaimo vietovėms, kalnuotoms ir atokioms vietovėms

Investicijų tikslai – praturtinti turizmo produktus, pritraukti naujų rinkų, kartu mažinti sezoniškumą ir gerinti apstatytą aplinką kaimo vietovėse, kalnuotose ir atokiose vietovėse.

Investicijas sudaro dotacijų parama trijų kategorijų įmonėms: 1) apgyvendinimo pramonės MVĮ, pvz., viešbučiams, kaimo vietovėse, kalnuotose ir atokiose vietovėse renovacijos projektams, 2) tradiciniuose restoranuose arba tradiciniuose produktuose parduodančiose įmonėse, kurios turi būti nurodytos etiketėje „Kipras“ renovacijos darbams, ir 3) apgyvendinimo pramonės MVĮ, pvz., viešbučiuose, įtraukiant medicinos ir pagalbos paslaugas.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

9 investicijų grupė (C3.1I9). Žiedinės ekonomikos skatinimas viešbučių įstaigose

Investicijų tikslai – palengvinti viešbučių verslo modelio perėjimą prie žiedinės ekonomikos arba kurti žiedinius produktus ar paslaugas.

Investicijas sudaro diagnostika, rekomendacijos, mokymas ir ugdomasis vadovavimas, taip pat sertifikavimo rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. kovo 31 d.

10 investicijų grupė (C3.1I10). Turizmo produktų gerinimas kaimo, kalnuotose ir atokiose vietovėse 

Investicijų tikslas – remti ekonomiką kaimo, kalnuotose ir atokiose vietovėse plėtojant lankytojų veiklos pasiūlą, pavyzdžiui, praktinius seminarus, gyvas demonstracijas ir tradicinius suvenyrus. Ja siekiama didinti turizmo sektoriaus įvairinimą, kurti darbo vietas ir mažinti migraciją.

Investicijas sudaro: i) sukurti 300 kilometrų „Autentiškos patirties maršrutą“, nutiestą per kalnuotas, kaimo ir atokias šalies vietoves, ir ii) teikti paramą įmonėms ir vietos bendruomenių valdyboms, skirtoms ribotam privačių ir viešųjų pastatų restauravimui ir daugiausia jų paskirties keitimui, siekiant įsteigti labai mažas ir mažąsias įmones kūrybos ir gamybos sektoriuose, pvz., menininkus, amatus ir tradicinius produktus.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d.

3.1.4 subkomponentas. Žiedinė ekonomika

4 reforma (C3.1R4). Žiedinės ekonomikos stiprinimas pramonėje

Priemonės tikslas – stiprinti žiedinės ekonomikos modelį šalyje įgyvendinant konkretų veiksmų planą. Į veiksmų planą įtraukta dotacijų sistema, skirta verslo investicijoms didinti žiedinėje ekonomikoje, ir tokie veiksmai: i) vartotojų ir verslo bendruomenės informuotumo apie žiedinių produktų naudą aplinkai ir žiedinės ekonomikos privalumus ir verslo galimybes didinimas, ii) konsultavimo paslaugų teikimas verslo diagnostikos, verslo konsultavimo, darbuotojų mokymo ir perėjimo prie žiedinės ekonomikos veiksmų plano rengimo klausimais ir iv) dalijimasis žiedinės ekonomikos rinkos platforma, kad būtų galima susieti medžiagų pasiūlą ir paklausą, mažinti atliekų kiekį.

Dotacijų sistema turi būti atvira MVĮ, siekiančioms pereiti prie žiedinės veiklos modelio. Dotacijos kiekvienam gavėjui gali siekti iki 317 500 EUR, padengiant iki 60 % kiekvienos MVĮ patirtų investicinių išlaidų. Dotacijų sistema turi būti įgyvendinta.

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų technines gaires dėl reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01), į būsimų projektų kvietimų teikti paraiškas tinkamumo kriterijus neįtraukiamas šis veiklos rūšių sąrašas 6 : i) veiklą, susijusią su iškastiniu kuru, įskaitant naudojimą vartotojų grandies rinkoje; ii) veiklą pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kuria siekiama, kad numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų ne mažesnis nei atitinkami taršos rodikliai; iii) veiklą, susijusią su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais; iv) veiklą, kurią vykdant ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Be to, techninėje užduotyje reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir nacionalinius aplinkos apsaugos teisės aktus.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2026 m. birželio 30 d.

5 reforma (C3.1R5). Centrinės ir vietos valdžios koordinavimo įstaigos įsteigimas

Priemonės tikslas – išplėsti atliekų tvarkymą siekiant atliekų prevencijos ir atskiro surinkimo, taip prisidedant prie ES atliekų tvarkymo direktyvų laikymosi ir skatinant žiedinę ekonomiką. Reforma suteikia galimybę techniškai ir finansiškai remti vietos valdžios institucijas, padėti joms palaikyti ryšius su centrine valdžia, kaupti ekspertines žinias ir išnaudoti finansavimo galimybes atliekų tvarkymo srityje.

Reformos esmė – įsteigti centrinės ir vietos valdžios koordinavimo įstaigą, kuri skatintų atliekų tvarkymo hierarchijos ir atliekų tvarkymo plano veiklą ir šiuo požiūriu remtų vietos valdžios institucijas. Ji taip pat dalyvauja mokslinių tyrimų programose, remia bandomąsias programas ir vykdo švietimo ir informavimo kampanijas, kuriomis siekiama atliekų prevencijos ir atliekų atskyrimo, taip pat tvarko atliekų tvarkymo srities programų ir projektų duomenų bazę.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2025 m. birželio 30 d.

11 investicijų grupė (C3.1I12). Atliekų tvarkymas žiedinės ekonomikos link

Priemonės tikslas – veiksmingai prisidėti prie pastangų didinti biologinių atliekų ir sausų perdirbamų atliekų pakartotinį naudojimą ir perdirbimą. Investicijomis siekiama padėti įgyvendinti biologinių atliekų mažinimo tikslus, didinti atliekų prevenciją, nes tai yra svarbiausias būdas efektyviau naudoti išteklius ir mažinti atliekų poveikį aplinkai.

Investicijas sudaro trys sudedamosios dalys: i) 50 mažų ir vidutinio dydžio kompostavimo konteinerių ir 2 000 kompostavimo konteinerių kaimo ir pusiau kaimo bendruomenėse platinimas siekiant palengvinti atskirą biologinių atliekų surinkimą ir tinkamą apdorojimą, ii) 50 žaliųjų kioskų, skirtų sausiems perdirbamiems produktams, plėtojimas, įrengimas, įrengimas ir eksploatavimas, siekiant padėti atokiose vietovėse esančioms savivaldybėms tobulinti savo atliekų tvarkymo sistemas, ir iii) dviejų pakartotinio naudojimo ir remonto centrų statyba ir eksploatavimas strateginėse Kipro vietose, kuriose būtų galima užtikrinti, kad visi 5 regionai galėtų efektyviau naudoti žaliuosius išteklius, ir sukurti su tuo susijusį vietinių išteklių tinklą;

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d.    

E.2.    Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris

Susijusi priemonė (reforma arba investicija)

Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė

Pavadinimas

Kokybiniai rodikliai
(jei tai tarpinės reikšmės)

Kiekybiniai rodikliai
(jei tai siektinos reikšmės)

Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas

Matavimo vienetas

Bazinis lygis

Tikslas

Ketvirtis

Metai

85

C3.1R1

Pereiti nuo 20-ojo amžiaus prie 21-ojo amžiaus žemės ūkio praktikos investuojant į nacionalinį kompetencijos centrą žemės ūkio technologijų srityje

Tarpinė reikšmė

Žemės ūkio bendradarbiavimas

Mokslinių tyrimų institutas ir valstybiniai universitetai, skirti bendroms magistrantūros ir doktorantūros programoms

Pasirašyto (-ų) bendradarbiavimo susitarimo (-ų) įsigaliojimas

-

-

-

IV ketv.

2022

Įsigalioja teisiškai privalomas (-i) dokumentas (-ai), kuriuo (-iais) nustatomas bendradarbiavimas įgyvendinant bendras MSc ir doktorantūros programas, kurias pasirašė Žemės ūkio tyrimų institutas ir valstybiniai universitetai.

86

C3.1R1

Pereiti nuo 20-ojo amžiaus prie 21-ojo amžiaus žemės ūkio praktikos investuojant į nacionalinį kompetencijos centrą žemės ūkio technologijų srityje

Tarpinė reikšmė

Naujos jungtinės magistrantūros ir (arba) doktorantūros studijos platesnėje žemės ūkio srityje

Kompetentingų institucijų pranešimai žiniasklaidai ir komunikacija

-

-

-

II ketv.

2023

Studentų priėmimas ir naujų bendrų magistrantūros ir (arba) doktorantūros studijų pradžia platesnėje žemės ūkio srityje.

87

C3.1R2

Internetinė debesija grindžiama platforma, skirta prekybos ir informacijos simetrijos šviežių produktų tiekimo grandinėje gerinimui

Tarpinė reikšmė

Įstatymas dėl nesąžiningos veiklos sudarant sandorius vietos šviežių produktų rinkoje

Įstatymo nuostata, kurioje nurodoma, kad įsigaliojo naujasis įstatymas dėl nesąžiningos veiklos sudarant sandorius vietos šviežių produktų rinkoje

-

-

-

II ketv.

2022

Įsigalioja naujas įstatymas, kuriuo sprendžiama nesąžiningos prekybos praktikos, susijusios su vietos šviežių produktų rinkos sandoriais, pvz., vienašališki ir atgaline data daromi sutarčių pakeitimai, nutraukimas paskutinę minutę, ilgesni nei 30 dienų mokėjimo terminai, mokėjimas už sugadintus arba neparduotus produktus ir kiti veiksmai, turintys įtakos žemės ūkio produktų gamybos ir platinimo grandinės dalyviams, įsigaliojimas.

88

C3.1R2

Internetinė debesija grindžiama platforma, skirta prekybos ir informacijos simetrijos šviežių produktų tiekimo grandinėje gerinimui

Tarpinė reikšmė

Sandorių registravimo vietos šviežių produktų rinkoje platforma

Žemės ūkio mokslinių tyrimų instituto interneto svetainėje pateikiama informacija apie kompetentingų institucijų prieinamumą ir komunikaciją.

-

-

-

II ketv.

2024

Visiškai veikianti platforma, skirta sandoriams vietos šviežių produktų rinkoje registruoti, pateikiama Žemės ūkio tyrimų instituto interneto svetainėje.

89

C3.1R3

Kipro avių ir ožkų populiacijos genetinis gerinimas

Siektina reikšmė

Ūkių apskaitos tobulinimas ir ūkininkų dalyvavimas projekte „AGRICYGEN“

-

Skaičius

0

40

IV ketv.

2023

Bent 40 ūkininkų atnaujino apskaitą ūkiuose, gamybos procesus, produktų kokybės vertinimo pastangas ir dalyvauja nacionaliniu lygmeniu finansuojamame „AGRICYGEN“ projekte.

90

C3.1R3

Kipro avių ir ožkų populiacijos genetinis gerinimas

Siektina reikšmė

Pažangių registravimo ir genominio vertinimo procesų patvirtinimas ir geriausių rezultatų turinčių gyvūnų atranka

-

Skaičius

0

15 000

II ketv.

2026

Ūkininkai taiko pažangius registravimo ir genominio vertinimo procesus ir atrinko geriausius rezultatus atitinkančius gyvūnus, remdamiesi ne mažiau kaip 15 000 gyvūnų genomo analizės rezultatais.

91

C3.1I1

Jūrų akvakultūros srities statyba

Tarpinė reikšmė

Bendradarbiavimu grindžiamos jūrų akvakultūros kūrimas

Sutarties pasirašymas

-

-

-

I ketv.

2023

Pasirašyti sutartį dėl bendradarbiavimu grindžiamos jūrų akvakultūros infrastruktūros (uostų ir sausumos infrastruktūros), kuri specialiai skirta akvakultūros veiklai, statybos.

92

C3.1I1

Jūrų akvakultūros srities statyba

Tarpinė reikšmė

Veikianti bendradarbiavimu grindžiama jūrų akvakultūros infrastruktūra

Perkančiosios organizacijos pasirašytas pareiškimas dėl sukurtos infrastruktūros pristatymo ir eksploatavimo

-

-

-

I ketv.

2026

Sukurti visapusiškai veikiančią ir (arba) veikiančią bendradarbiaujančią jūrų akvakultūros infrastruktūrą (uosto ir sausumos įrenginius), kuri būtų specialiai suprojektuota akvakultūros veiklai ir tenkintų daugiau kaip 70 % Kipre veikiančių jūrų akvakultūros vienetų poreikius.

93

C3.1I2

Tradicinių Kipro produktų izotopinių duomenų bazės tobulinimas.

Tarpinė reikšmė

Skysčių chromatografijos ir izotopų masės spektrometras (LC-IRMS)

Pirkimo dokumentuose ir pasirašytoje sutartyje nurodytos standartinės kokybės ir laiko įrangos priėmimo patvirtinimas

-

-

-

IV ketv.

2021

Naujos skysčių chromatografijos ir izotopų masės spektrometrų (LC-IRMS) įrangos pirkimas ir įdiegimas, skirtas izotopiniam apibūdinimui.

94

C3.1I2

Tradicinių Kipro produktų izotopinių duomenų bazės tobulinimas.

Siektina reikšmė

Vietos tradiciniai maisto produktai ir (arba) gėrimai, susiję su sistema

-

Skaičius

0

10

I ketv.

2025

Integruotos izotopų duomenų bazės (bent dešimčiai tradicinių / vietinių maisto produktų / gėrimų), sujungtos su blokų grandinės sistema.

95

C3.1I3

Esamų ir būsimų ūkininkų kvalifikacijos kėlimas

Siektina reikšmė

Skirtos stipendijos

-

Skaičius

0

5

IV ketv.

2022

Ne mažiau kaip penkios stipendijos, skiriamos vidurinių mokyklų absolventams, kad jie galėtų studijuoti su žemės ūkiu susijusius laipsnius, bendradarbiaujant su Žemės ūkio departamentu, Žemės ūkio mokslinių tyrimų institutu ir vietos universitetais.

96

C3.1I4

Pradėti kurti ekopramoninį mokslo parką

Tarpinė reikšmė

Mokslo parko veiksmų planas

Ministrų tarybos sprendimo ir veiksmų plano paskelbimas

-

-

-

III ketv.

2023

Ministrų tarybos patvirtintas Ekologinio pramonės mokslo parko sukūrimo veiksmų planas

97

C3.1I5

Nacionalinės komercinės tapatybės sukūrimas ir tradicinio produkto „Halloumi“ populiarinimas

Tarpinė reikšmė

a) Prekių ženklo „Pagaminta Kipre“ ir b) sūrio „Halloumi“ populiarinimo veiksmų planai

Ministrų tarybos sprendimo ir veiksmų plano paskelbimas

-

-

-

I ketv.

2022

Ministrų taryba priima veiksmų planus, kuriuos sudaro:

1) padėti įmonėms reklamuoti savo produktus ir paslaugas remiantis prekių ženklu „Pagaminta Kipre“ ir

2) didinti sūrio „Halloumi“, kaip autentiško Kipro produkto, išskirtinumą ir rengti jam skirtą reklaminę ir sąmoningumo didinimo kampaniją.

98

C3.1I6

Žemės ūkio produktų gamybos ir prekybos įmonių modernizavimo ir skaitmeninimo sistema

Siektina reikšmė

Dotacijos MVĮ, užsiimančioms prekyba žemės ūkio produktais ir jų gamyba

-

Skaičius

0

65

IV ketv.

2024

Dotacijų skyrimas bent 65 mažosioms ir vidutinėms įmonėms, užsiimančioms žemės ūkio produktų gamyba ir prekyba, siekiant jas modernizuoti ir skaitmeninti

99

C3.1I6

Žemės ūkio produktų gamybos ir prekybos įmonių modernizavimo ir skaitmeninimo sistema

Siektina reikšmė

Dotacijos MVĮ, užsiimančioms prekyba žemės ūkio produktais ir jų gamyba

-

Skaičius

65

176

I ketv.

2026

Dotacijų skyrimas bent 176 MVĮ, užsiimančioms žemės ūkio produktų gamyba ir prekyba, siekiant modernizuoti ir skaitmeninti

100

C3.1I7

Didelių įmonių konkurencingumo gamybos sektoriuje didinimo schema

Tarpinė reikšmė

Dotacijų sistemos, skirtos didelėms gamybos sektoriaus įmonėms, pradžia

Kvietimo teikti paraiškas paskelbimas ministerijos interneto svetainėje

-

-

-

II ketv.

2022

Ministrų Tarybai patvirtinus schemą, paskelbtas kvietimas teikti paraiškas dėl dotacijų skyrimo bent trims didelėms gamybos sektoriaus įmonėms, siekiant plėsti esamą verslą investicijomis, kuriomis gerinamas technologinis lygis, gamybos procesas ir našumas. Techninė užduotis, įskaitant tinkamumo kriterijus, kuriais užtikrinama, kad atrinkti projektai atitiktų technines rekomendacijas dėl reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01), naudojant pašalinių subjektų sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų.

101

C3.1I7

Didelių įmonių konkurencingumo gamybos sektoriuje didinimo schema

Siektina reikšmė

Dotacijos didelėms gamybos sektoriaus įmonėms

-

Skaičius

0

3

IV ketv.

2024

Skirti dotacijas bent trims didelėms gamybos sektoriaus įmonėms, siekiant plėsti esamą veiklą investicijomis, kuriomis gerinamas technologinis lygis, gamybos procesas ir našumas.

102

C3.1I7

Didelių įmonių konkurencingumo gamybos sektoriuje didinimo schema

Siektina reikšmė

Dotacijos didelėms gamybos sektoriaus įmonėms

-

Skaičius

3

10

II ketv.

2026

Skirti dotacijas ne mažiau kaip 10 didelių gamybos sektoriaus įmonių siekiant plėsti esamą veiklą investicijomis, kuriomis gerinamas technologinis lygis, gamybos procesas ir našumas.

103

C3.1I8

Turizmo sektoriaus pridėtinės vertės didinimas, daugiausia dėmesio skiriant šalims, kalnuotoms ir atokioms vietovėms

Siektina reikšmė

Subsidija MVĮ turizmo sektoriui skatinti

-

Skaičius

0

175

II ketv.

2023

Dotacijos, skiriamos ne mažiau kaip 175 MVĮ, kurias sudaro maisto įstaigos, tavernos, labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės, parduodančios tradicinius produktus, investuojančios į renovaciją arba atnaujinimą.

104

C3.1I8

Turizmo sektoriaus pridėtinės vertės didinimas, daugiausia dėmesio skiriant šalims, kalnuotoms ir atokioms vietovėms

Siektina reikšmė

Subsidija viešbučiams turizmo sektoriui skatinti

-

Skaičius

0

57

II ketv.

2026

Dotacijos, skiriamos ne mažiau kaip 57 viešbučiams ir kitoms turizmo įstaigoms kaimo vietovėse, kalnuotose ir atokiose vietovėse, investicijoms į renovaciją ar atnaujinimą, įskaitant skaitmenines investicijas.

105

C3.1I9

Žiedinės ekonomikos skatinimas viešbučių įstaigose

Siektina reikšmė

Žiedinės ekonomikos ugdomojo vadovavimo sistema

-

Skaičius

0

50

II ketv.

2022

Pasirašyti bendradarbiavimo susitarimai su ne mažiau kaip 50 viešbučių dėl specialiai pritaikytos verslo treniruotės žiedinės ekonomikos tikslais.

106

C3.1I9

Žiedinės ekonomikos skatinimas viešbučių įstaigose

Siektina reikšmė

Žiedinės ekonomikos ugdomojo vadovavimo sistema

-

Skaičius

0

18

I ketv.

2026

Atlikus auditą bent 18 viešbučių buvo sertifikuoti pagal nacionalinius standartus kaip žiediniai viešbučiai.

107

C3.1I10

Turizmo produktų gerinimas kaimo, kalnuotose ir atokiose vietovėse

Tarpinė reikšmė

Afroditės maršrutas

Projekto grupės (perkančiosios organizacijos) pasirašytas pareiškimas dėl projekto priėmimo

-

-

-

IV ketv.

2024

Afroditės maršruto, kuriuo istoriniai, religiniai ir aplinkosaugos vietovės taškai (pvz., gamtos keliai) sujungiami specialiu 2 km atstumu, užbaigimas, didinant informuotumą apie aplinką ir skatinant biologinę įvairovę.

108

C3.1I10

Turizmo produktų gerinimas kaimo, kalnuotose ir atokiose vietovėse

Siektina reikšmė

Dotacijos įmonėms ir vietos bendruomenių taryboms, siekiant skatinti labai mažas ir mažąsias įmones kūrybos ir gamybos sektoriuose, pavyzdžiui, menininkus, rankdarbius ir tradicinius produktus

-

Skaičius

0

105

IV ketv.

2025

Bent 105 įmonės ir vietos bendruomenių valdybos renovavo, atnaujino arba vizualiai atnaujino privačius ir viešuosius pastatus/infrastruktūrą kaimo vietovėse, kalnuotose ir atokiose vietovėse ir perorientavo jų paskirtį, kad galėtų steigti labai mažas ir mažąsias įmones kūrybos ir gamybos sektoriuose, pavyzdžiui, menininkus, rankdarbius ir tradicinius produktus.

109

C3.1R4

Žiedinės ekonomikos stiprinimas pramonėje

Tarpinė reikšmė

Kipro nacionalinio žiedinės ekonomikos stiprinimo veiksmų plano patvirtinimas

Ministrų tarybos sprendimo dėl nacionalinio veiksmų plano patvirtinimo paskelbimas.

-

-

-

IV ketv.

2021

Ministrų tarybos patvirtintas nacionalinis žiedinės ekonomikos stiprinimo Kipre veiksmų planas

110

C3.1R4

Žiedinės ekonomikos stiprinimas pramonėje

Siektina reikšmė

Pagalba MVĮ, kurios pereina prie žiedinės veiklos modelio

-

Skaičius

0

40

II ketv.

2026

Pagalba, teikiama bent 40 reikalavimus atitinkančių MVĮ, laikantis techninių rekomendacijų dėl reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01), naudojant išimčių sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų.

111

C3.1R5

Centrinės ir vietos valdžios koordinavimo įstaigos įsteigimas

Tarpinė reikšmė

Centrinės ir vietos valdžios koordinavimo teisės aktai

Įstatymo nuostata, nurodanti teisės akto įsigaliojimą

-

-

-

II ketv.

2025

Įsigalioja teisės aktai, kuriais įsteigiama centrinės ir vietos valdžios koordinavimo įstaiga. Koordinavimo įstaiga nustato atliekų tvarkymo didinimo mechanizmą, prisideda prie atitikties ES atliekų tvarkymo direktyvoms ir skatina žiedinę ekonomiką.

112

C3.1I12

Atliekų tvarkymas žiedinės ekonomikos link

Tarpinė reikšmė

Žaliųjų kioskų, pakartotinio naudojimo ir remonto centrų ir kompostavimo sistemų įrengimo sutarčių pasirašymas

Sutarčių pasirašymas

-

-

-

III ketv.

2023

Pasirašytos sutartys dėl 1) ne mažiau kaip 50 žaliųjų kioskų sausam perdirbimui skirtiems įrenginiams įrengimo ir įrengimo, 2) dviejų pakartotinio naudojimo įrenginių statybos ir arba) pakartotinio naudojimo ir remonto centrų ir 3) ne mažiau kaip 2 050 kompostavimo sistemų įrengimo.

113

C3.1I12

Atliekų tvarkymas žiedinės ekonomikos link

Siektina reikšmė

Pakartotinio naudojimo ir remonto centrų veiklos pradžia

-

Skaičius

0

2

IV ketv.

2025

Pakartotinio naudojimo ir remonto centrų statybos ir veikimo pradžia.

114

C3.1I12

Atliekų tvarkymas žiedinės ekonomikos link

Siektina reikšmė

Kompostavimo sistemų kūrimo, įrengimo ir veikimo pradžia

-

Skaičius

0

2 050

IV ketv.

2025

Kompostavimo sistemų įdiegimas, įrengimas ir veikimo pradžia.

115

C3.1I12

Atliekų tvarkymas žiedinės ekonomikos link

Siektina reikšmė

Žaliųjų kioskų įrengimo užbaigimas ir veikimo pradžia

-

Skaičius

0

50

IV ketv.

2025

Žaliųjų kioskų, skirtų sausiems perdirbamiems produktams, įsteigimas, įrengimas ir veikimo pradžia.

E.3.    Su paskola susijusių reformų ir investicijų aprašymas

11 investicijų grupė (C3.1I11). Kipro žaliųjų taškų tinklo tobulinimas ir plėtra bei surinkimo punktų ir perdirbimo kampelių tinklo sukūrimas

Priemonės tikslai yra kietųjų atliekų tvarkymo gerinimas, aplinkos ir visuomenės sveikatos apsauga. Ja siekiama sušvelninti nekontroliuojamą ir neteisėtą atliekų išmetimą viešosiose teritorijose, padidinti utilizavimo ir antrinio perdirbimo medžiagų kiekį ir didinti naudotojų informuotumą apie darnų vystymąsi ir žiedinę ekonomiką.

Investicijomis numatoma pastatyti keturiolika žaliųjų taškų, apimančių bent 50 500 m² plotą, siekiant padėti piliečiams ir vietos valdžios institucijoms suvežti į sąvartynus konkrečius buitinių ir komunalinių atliekų srautus. Investicijomis numatoma ne tik sukurti naujus žaliuosius taškus, bet ir sukurti perdirbimo vietų tinklą ir surinkimo punktų tinklą, kad kaimo bendruomenių piliečiai galėtų šalinti savo atliekas.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

13 investicijų grupė (C3.1I13). Oroundos gyvulininkystės atliekų ir gyvūninės kilmės produktų tvarkymo įrenginių steigimas

Priemonės tikslas – sukurti regioninę gyvulininkystės atliekų tvarkymo infrastruktūrą, kuri būtų naudinga platesnėje Oroundos komplekso teritorijoje esantiems ūkiams, siekiant rasti integruotą veiksmingo organinių atliekų, daugiausia iš kiaulių, naminių paukščių, avių, ožkų ir galvijų ūkių, tvarkymo sprendimą. Toms bendruomenėms investicijomis siekiama užtikrinti uždarą veiklą, kuo labiau sumažinti išorės veiksnius ir atkurti maistingąsias medžiagas dirvožemiui gerinti, taip pat mažinti socialinį poveikį ir poveikį aplinkai.

Investicijomis numatoma statyti nuotekų valymo, bendro atliekų tvarkymo ir anaerobinio skaidymo įrenginius, kad būtų galima apdoroti didelius šioje vietovėje susidarančių gyvulių atliekų kiekius, gaminti elektros energiją iš biodujų, kovoti su dykumėjimu vietos lygmeniu, sumažinti blogo kvapo sklidimą vietos bendruomenių teritorijose iki mažiau kaip 10 % dienos trukmės, sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir drėkinimui skirtą vandenį.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

Tikimasi, kad ši priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal technines gaires dėl reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01) nustatytus poveikio mažinimo veiksmus. Visų pirma pirmaisiais įgyvendinimo metais atliekamas priemonės poveikio aplinkai vertinimas, o reikalavimas laikytis reikšmingos žalos nedarymo principo įtraukiamas į visas viešųjų pirkimų procedūras.

E.4.    Su paskola susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris

Susijusi priemonė (reforma arba investicija)

Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė

Pavadinimas

Kokybiniai rodikliai
(jei tai tarpinės reikšmės)

Kiekybiniai rodikliai
(jei tai siektinos reikšmės)

Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas

Matavimo vienetas

Bazinis lygis

Tikslas

Ketvirtis

Metai

116

C3.1I11. Kipro žaliųjų taškų tinklo tobulinimas ir plėtra bei surinkimo punktų ir perdirbimo kampelių tinklo sukūrimas

Siektina reikšmė

Keturių žaliųjų taškų statybos, plėtros ir veikimo pradžia

-

Skaičius

0

4

IV ketv.

2023

Keturių žaliųjų taškų Avgorou, Troulloi, Eptagonia ir Alambra statybos, išplėtimo ir eksploatavimo pradžia pagal Nacionalinį strateginį nacionalinio žaliųjų taškų tinklo plėtros planą

117

C3.1I11. Kipro žaliųjų taškų tinklo tobulinimas ir plėtra bei surinkimo punktų ir perdirbimo kampelių tinklo sukūrimas

Siektina reikšmė

14 žaliųjų taškų statybos, plėtros ir eksploatavimo užbaigimas

-

Skaičius

4

14

II ketv.

2026

Keturiolikos žaliųjų taškų Avgorou, Troulloi, Eptagonia, Alambra, Aglantzia, Latsia, Derynia, Sotera, Pelentri, Egkomi, Lakatamia, Pano Platres, Kalo Horio Limassol, Souni Zanatzia statybos, išplėtimo ir eksploatavimo pradžia pagal Nacionalinį strateginį nacionalinio žaliųjų taškų tinklo plėtros planą

118

C3.1I13. Oroundos gyvulininkystės atliekų ir gyvūninės kilmės produktų tvarkymo įrenginių steigimas

Tarpinė reikšmė

Nuotekų valymo įrenginių statyba ir bendras kompostavimas

Gautos statybos licencijos ir įrodymai apie baigtą žemės įsigijimą

-

-

-

I ketv.

2024

Visos atitinkamos valdžios institucijos, pvz., Aplinkos departamentas, Miestų planavimo ir būsto departamentas bei Žemės ir apžvalgų departamentas, gavo visas licencijas statyti nuotekų valymo ir bendro kompostavimo įrenginius (aplinkos, statybos ir eksploatavimo leidimus ir licencijas) ir baigė atitinkamą žemės įsigijimą.

119

C3.1I13. Oroundos gyvulininkystės atliekų ir gyvūninės kilmės produktų tvarkymo įrenginių steigimas

Tarpinė reikšmė

Anaerobinio skaidymo įrenginių pabaigimas ir eksploatavimo pradžia

Projekto inžinieriaus išduoto ir techninio valdymo komiteto patvirtinto sertifikato perėmimas

-

-

-

II ketv.

2026

Anaerobinio skaidymo įrenginių, gaminančių biodujas (metaną), kurios bus naudojamos elektros energijai gaminti 3,5 MWh (20 valandų per dieną) visu pajėgumu, 365 dienas per metus, pabaigimas ir eksploatavimo pradžia. Pagaminta elektros energija tiekiama į tinklą.

F. 3.2 KOMPONENTAS. Mokslinių tyrimų ir inovacijų stiprinimas

Pagal Kipro ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentą sprendžiami uždaviniai, su kuriais susiduria Kipras, kiek tai susiję su mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros ekosistema, kuriai tenka palyginti ribotas vaidmuo ekonomikos augimui. Taip yra daugiausia dėl menkos mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos (MTIM) absolventų dalies, ribotos viešosios mokslinių tyrimų sistemos sąveikos su verslo sektoriumi ir ribotų galimybių gauti rizikos finansavimą.

Komponento tikslai – stiprinti mokslinių tyrimų organizacijų ir įmonių ryšius, komercializuoti mokslinių tyrimų rezultatus, didinti mokslinių tyrimų ir plėtros (MTP) intensyvumą ir viešųjų bei privačiųjų organizacijų investicijas, taip pat užtikrinti, kad visa viešosiomis lėšomis finansuojama mokslinių tyrimų infrastruktūra būtų prieinama visai ekosistemai. Be to, juo siekiama padidinti finansinę paramą startuoliams, veiklą plečiančioms įmonėms, MVĮ, internacionalizuoti vietos mokslinių tyrimų ir inovacijų (MTI) ekosistemą, ugdyti vietos talentus ir pritraukti talentus iš užsienio, kad jie galėtų dirbti mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje.

Komponentas skirtas konkrečioms šalims skirtoms rekomendacijoms, kuriomis siekiama daugiau dėmesio skirti su investicijomis susijusiai ekonominei politikai mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje (2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3 ir 2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 4).

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal technines gaires dėl reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.

F.1.    Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas

1 reforma (C3.2R1). Išsami nacionalinė mokslinių tyrimų ir inovacijų politika, grindžiama duomenimis grindžiamomis politikos priemonėmis, siekiant remti mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos ekosistemą ir stiprinti politikos formavimo ir įgyvendinimo sąsajas

Priemonės tikslas – skatinti veiksmingą MTI valdymo sistemos koordinavimą, skatinti informuotumo didinimą ir inovacijų kultūrą, sutelkti suinteresuotąsias šalis ir plėtoti bei stiprinti pagrindines nacionalinės mokslinių tyrimų ir inovacijų ekosistemos sudedamąsias dalis (trijų lygmenų: politikos formavimas, strategija ir įgyvendinimas, suinteresuotieji subjektai ir naudotojai / piliečiai).

Reformą sudaro Nacionalinės mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijos veiksmų plano įgyvendinimas. Tai bus daroma politiškai patvirtinus veiksmų planą, kartu priėmus nacionalinę mokslinių tyrimų ir inovacijų strategiją ir patikslintą Kipro pažangiosios specializacijos strategiją. Ją taip pat sudaro šešių kompetencijos centrų į poveikį orientuotos stebėsenos ir paramos mechanizmo sukūrimas ir skaitmeninės priemonės, skirtos dinamiškai MTI ekosistemai (suinteresuotieji subjektai, politikos priemonės ir priemonės, MTI veiklos rezultatai, novatoriškų įmonių registras ir sektorių analizė), kūrimas.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2024 m. gruodžio 31 d.

2 reforma (C3.2R2). Paskatos investicijoms ir žmogiškajam kapitalui į mokslinius tyrimus ir inovacijas skatinti ir pritraukti

Priemonės tikslas – pritraukti investicijų į novatoriškas įmones ir verslo bei mokslo talentus iš užsienio.

Reforma apima mokesčių schemos, taikomos investicijoms į novatoriškas bendroves, taikymo išplėtimą juridiniams asmenims (kurie šiuo metu yra fiziniai asmenys). Pagal šią paskatą reikalavimus atitinkančios investicijos, kurių suma neviršija 150 000 EUR vienam investuotojui, apima nuosavą kapitalą, paskolas, garantijas ir faktoringą. Be to, ji apima dabartinių paskatų sistemų, kuriomis siekiama pritraukti talentus iš trečiųjų šalių, įskaitant mokslininkams ir jų šeimoms skirtą mokslo VISA schemą ir pradedančiųjų įmonių ir jų šeimų steigėjams skirtą VISA schemą, peržiūrą, skatinimą ir, jei reikia, pakeitimą.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2022 m. rugsėjo 30 d.

3 reforma (C3.2R3). Nustatyti politiką ir paskatas, kad būtų palengvinta ir skatinama prieiga prie viešosiomis lėšomis finansuojamos mokslinių tyrimų infrastruktūros ir laboratorijų

Priemonės tikslas – optimizuoti verslo bendruomenės naudojimąsi viešosiomis lėšomis finansuojama mokslinių tyrimų infrastruktūra ir laboratorijomis.

Reformą sudaro i) veiksmų planas, kuriame daugiausia dėmesio skiriama optimaliam mokslinių tyrimų infrastruktūros panaudojimui, patvirtinimas ir veiksmų, kuriais siekiama skatinti ir stiprinti mokslinių tyrimų organizacijų, akademinės bendruomenės ir privačiojo sektoriaus bendradarbiavimą, priėmimas; ii) dinamiškos skaitmeninės priemonės, kuria galėtų naudotis visi MTI ekosistemos suinteresuotieji subjektai, kūrimas ir diegimas, informacijos sklaida, priemonės ir paslaugos, skirtos palengvinti įvairių mokslinių tyrimų ir inovacijų organizacijų ir grupių (viešųjų ir privačiųjų) bendradarbiavimo susitarimą dėl viešosiomis lėšomis finansuojamų mokslinių tyrimų infrastruktūros ir laboratorijų; iii) viešosiomis lėšomis finansuojamų mokslinių tyrimų institucijų teisinės ir veiklos sistemos peržiūra ir veiksmų, kuriais siekiama sudaryti palankesnes sąlygas optimaliam mokslinių tyrimų infrastruktūros naudojimui ir jį remti atveriant prieigą kitoms mokslinių tyrimų institucijoms ir verslo sektoriui, skatinimas; iv) priemonės ir paskatos (pvz., į Mokslinių tyrimų ir inovacijų fondo dotacijos susitarimą įtraukti nuostatą dėl finansuojamos infrastruktūros atvėrimo) nustatymas siekiant stiprinti mokslinius tyrimus vykdančių organizacijų bendradarbiavimą su įmonėmis ir atskirtosiomis įmonėmis.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2024 m. gruodžio 31 d.

1 investicijų grupė (C3.2I1). Įsteigti ir valdyti centrinę žinių perdavimo įstaigą

Priemonės tikslas – pagerinti technologijų perdavimą Kipre gerinant akademinės bendruomenės ir įmonių bendradarbiavimą ir mokslinių tyrimų komercializaciją.

Investicijas sudaro Mokslinių tyrimų ir inovacijų fondo žinių perdavimo biuro (KTO) sukūrimas ir veiklos pradžia, kad būtų pateiktas ekonomiškai efektyvus sprendimas technologijų perdavimui remti, grindžiamas mokslinių tyrimų rezultatų kritinės masės įgijimo ir masto ekonomijos principais. KTO teikia žinių perdavimo paslaugas, palengvinančias mokslinių tyrimų komercializaciją, universitetams, kitoms mokslinių tyrimų organizacijoms ir įmonėms. Orientacinis paslaugų sąrašas: a) komercinimo perspektyvų vertinimas, b) konsultacijos intelektinės nuosavybės teisių klausimais, c) pateikti patentai ir intelektinės nuosavybės teisių išlaikymo bylos, d) komercializacijos strategijos rengimas, e) technologijų rinkodara, f) parama steigiant papildomas bendroves ir g) finansavimo teikimas taikomųjų mokslinių tyrimų srityje. Reforma taip pat apima esamos žinių perdavimo institucinės struktūros Kipre peržiūrą, įskaitant atitinkamus teisės aktus, taip pat nacionalinę ir institucinę politiką, susijusią su komerciniu intelektinės nuosavybės naudojimu, žinių perdavimu ir atsiskyrusių bendrovių steigimu.

Nuo 2026 m. sausio 1 d. KTO finansuoja savo veiklą, pasiliekant 20 % pajamų iš KTO valdomų susitarimų veiklos išlaidoms padengti, kurios turi būti nurodytos Mokslinių tyrimų ir inovacijų fondo ir paramos gavėjo sutartiniuose susitarimuose.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d.

2 investicijų grupė (C3.2I2). Inovacijų finansavimo programos ir finansavimo schemos augimui skatinti; pradedančiųjų įmonių, novatoriškų įmonių ir MVĮ konkurencingumas

Priemonės tikslas – teikti paramą dotacijomis pagal inovacijų programas (pvz., sparčias inovacijas, išankstinę sėklą, sėklą, inovacijas) kaip priemonę novatoriškoms MVĮ ir startuoliams gauti finansavimą.

Investicijas sudaro parama dotacijomis pagal inovacijų programas (pvz., sparčiąsias inovacijas, parengiamojo etapo, veiklos pradžios etapo, novatoriškumo), skirtas įmonėms kurti novatoriškus produktus ir paslaugas, kurie būtų orientuoti į tarptautinę orientaciją nuo koncepcijos iki rinkai parengtų produktų ir paslaugų. Finansavimo programomis i) skatinamas įmonių bendradarbiavimas su mokslinių tyrimų organizacijomis; ii) sudaromos palankesnės sąlygos mokslinių tyrimų rezultatų komercializacijai, orientuojantis į rinkai artimesnės produkcijos ir rezultatų pateikimą, taip sudarant sąlygas trumpesniam ekonominiam poveikiui; iii) padedama kurti darbo vietas; iv) skatinamas įmonių klasterių kūrimas ir v) siekiama spartesnio perėjimo prie ekologiškos ekonomikos ir skaitmeninės efektyvumo ir našumo eros. Pagal šias programas reikalaujama, kad įmonės pritrauktų privačias ir (arba) nuosavas lėšas kartu su viešuoju finansavimu (suteiktu iš Mokslinių tyrimų ir inovacijų fondo) ir taip prisidėtų prie bendro mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros investicijų padidėjimo.

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų technines gaires dėl reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01), į būsimų projektų kvietimų teikti paraiškas tinkamumo kriterijus neįtraukiamas šis veiklos rūšių sąrašas 7 : i) veiklą, susijusią su iškastiniu kuru, įskaitant naudojimą vartotojų grandies rinkoje; ii) veiklą pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, kurią vykdant numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų ne mažesnis nei atitinkami taršos rodikliai; iii) veiklą, susijusią su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais; iv) veiklą, kurią vykdant ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Be to, techninėje užduotyje reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir nacionalinius aplinkos apsaugos teisės aktus.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

3 investicijų grupė (C3.2I3). Teminė perėjimo prie žaliosios ekonomikos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa

Priemonės tikslas – teikti paramą dotacijomis pagal temines MTI programas, kurių technologinis pasirengimo lygis yra palyginti aukštas ir kuriose daugiausia dėmesio skiriama perėjimui prie žaliosios ekonomikos.

Investicijas sudaro parama dotacijomis projektams, kuriuose naudojamos naujausios skaitmeninės technologijos, kad būtų pateikti ekonomiškai efektyvūs perėjimo prie žaliosios ekonomikos sprendimai ir taip padidinti šalies mokslinių tyrimų pajėgumai. Remiami projektai sutelkiami į atsinaujinančiąją energiją, energijos vartojimo efektyvumą ir tvarų transportą, apima bendradarbiavimą su mokslinių tyrimų ir inovacijų kompetencijos centrais ir palengvina mokslinių tyrimų rezultatų komercializavimą.

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų technines gaires dėl reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01), į būsimų projektų kvietimų teikti paraiškas tinkamumo kriterijus neįtraukiamas šis veiklos rūšių sąrašas 8 : i) veiklą, susijusią su iškastiniu kuru, įskaitant naudojimą vartotojų grandies rinkoje; ii) veiklą pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, kurią vykdant numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų ne mažesnis nei atitinkami taršos rodikliai; iii) veiklą, susijusią su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais; iv) veiklą, kurią vykdant ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Be to, techninėje užduotyje reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir nacionalinius aplinkos apsaugos teisės aktus.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

4 investicijų grupė (C3.2I4). Finansavimo schemos, skirtos remti organizacijas, vykdančias mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklą, susijusią su dvejopomis technologijomis, įskaitant naujų ar modernizuotų esamų laboratorijų kūrimą ir įslaptintų laboratorijų kūrimą

Priemonės tikslas – skatinti dvejopo naudojimo mokslinius tyrimus ir naudoti technologijas, kurios kitu atveju būtų naudojamos tik vyriausybės ir (arba) kariniais tikslais siekiant civilinių, komercinių ir visuomeninių interesų.

Investicijas sudaro parama dotacijomis, kuri leistų mokslinių tyrimų organizacijoms ir bendrovėms dalyvauti MTTP dvejopo naudojimo technologijų srityje. Finansavimo planais sudaromos sąlygos atnaujinti mokslinių tyrimų kompetencijos centrų, akademinių institucijų, mokslinių tyrimų organizacijų ir mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros dvejopo naudojimo technologijų srityje mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros srityje mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros pajėgumus. Visų pirma jos suteikia galimybę šioms organizacijoms įgyti slaptumo žymų pažymėjimus, kad galėtų dalyvauti konsorciumuose dėl Europos finansavimo (pavyzdžiui, programoje „Europos horizontas“, Europos gynybos fonde), taip pat stiprinti savo mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgumus ir konkurencingumą dvejopo naudojimo technologijų srityje.

Finansavimas sutelkiamas tik į civilinį verslą, o mokslinių tyrimų rezultatai ir infrastruktūra turi būti naudingi tik civilinėms reikmėms. Priemonė atitinka 2009 m. gegužės 5 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 428/2009, nustatantį Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą, susijusį su dvejopo naudojimo technologijomis įgyvendinant finansavimo schemą, ir yra parengta pagal dokumentą „ES dvejopo naudojimo prekių finansavimas. Praktinis Europos regioninės valdžios institucijų ir MVĮ naudojimosi ES lėšomis vadovas“.

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų technines gaires dėl reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01), į būsimų projektų kvietimų teikti paraiškas tinkamumo kriterijus neįtraukiamas šis veiklos rūšių sąrašas 9 : i) veiklą, susijusią su iškastiniu kuru, įskaitant naudojimą vartotojų grandies rinkoje; ii) veiklą pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, kurią vykdant numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų ne mažesnis nei atitinkami taršos rodikliai; iii) veiklą, susijusią su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais; iv) veiklą, kurią vykdant ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Be to, techninėje užduotyje reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir nacionalinius aplinkos apsaugos teisės aktus.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

F.2.    Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris

Susijusi priemonė (reforma arba investicija)

Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė

Pavadinimas

Kokybiniai rodikliai
(jei tai tarpinės reikšmės)

Kiekybiniai rodikliai
(jei tai siektinos reikšmės)

Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas

Matavimo vienetas

Bazinis lygis

Tikslas

Ketvirtis

Metai

120

C3.2R1

Nacionaliniai MTI politikos ir politikos priemonės

Tarpinė reikšmė

Nacionalinės MTI strategijos ir jos įgyvendinimo veiksmų plano priėmimas

Ministrų tarybos sprendimo paskelbimas

-

-

-

IV ketv.

2022

Parengti integruotą MTI strategiją, kurioje būtų pateikta ilgalaikė perspektyva, valstybės ir suinteresuotųjų subjektų, dalyvaujančių nacionalinėje MTI sistemoje, vardu būtų užtikrintos sutelktos pastangos ir įsipareigojimai dėl įgyvendinimo laikui bėgant, ir skaitmeninė priemonė, skirta dinamiškam MTI ekosistemos kartografavimui.

121

C3.2R1

Nacionaliniai MTI politikos ir politikos priemonės

Tarpinė reikšmė

Mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijos veiksmų plano užbaigimas

Ministrų tarybos patvirtintos pažangos ataskaitos, patvirtinančios veiksmų plano įvykdymą, paskelbimas

-

-

-

IV ketv.

2024

Nacionalinės mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijos veiksmų plano priemonių įgyvendinimas, kaip matyti iš pažangos ataskaitos. 

122

C3.2R2

Paskatos investicijoms ir žmogiškajam kapitalui MTI

Tarpinė reikšmė

Juridinių asmenų atleidimas nuo mokesčių investuojant į novatoriškas bendroves

Įstatymo nuostata, nurodanti teisės akto įsigaliojimą

-

-

-

I ketv.

2022

Įstatymo, kuriuo nustatoma, kad investuojančioms bendrovėms (juridiniams subjektams) taikomas atleidimas nuo mokesčių už investicijas į novatoriškas bendroves, įsigaliojimas.

123

C3.2R3

Politika, kuria skatinama prieiga prie viešosiomis lėšomis finansuojamos mokslinių tyrimų infrastruktūros ir laboratorijų

Tarpinė reikšmė

Skaitmeninis registras mokslinių tyrimų infrastruktūrai registruoti ir skelbti

Nuoroda į skaitmeninį registrą, paskelbtą Mokslinių tyrimų, inovacijų ir skaitmeninės politikos ministerijos pavaduotojo interneto svetainėje

-

-

-

IV ketv.

2022

Skaitmeninio registro, skirto mokslinių tyrimų infrastruktūrai registruoti ir skelbti, sukūrimas ir veikimo pradžia, kad suinteresuotosioms šalims būtų lengviau pateikti prašymą dėl prieigos prie tokios infrastruktūros. Ji apima visų viešosiomis lėšomis finansuojamų mokslinių tyrimų įstaigų (pagal programą „Horizontas 2020“, nacionalines schemas) žemėlapį. Ji taip pat didina mokslinių tyrimų institucijų matomumą ir remia bendradarbiavimą su privačiuoju sektoriumi.

124

C3.2R3

Politika, kuria skatinama prieiga prie viešosiomis lėšomis finansuojamos mokslinių tyrimų infrastruktūros ir laboratorijų

Tarpinė reikšmė

Mokslinius tyrimus vykdančių organizacijų bendradarbiavimas su įmonėmis ir atskirtosiomis įmonėmis

Mokslinių tyrimų ir inovacijų fondo svetainėje priimtų priemonių ir paskatų skelbimas

-

-

-

IV ketv.

2024

Priimti priemones ir paskatas, kuriomis būtų stiprinamas mokslinius tyrimus vykdančių organizacijų bendradarbiavimas su įmonėmis ir atskirtosiomis įmonėmis, pavyzdžiui, į Mokslinių tyrimų ir inovacijų fondo dotacijos susitarimą įtraukti nuostatą dėl finansuojamos infrastruktūros atvėrimo.

125

C3.2I1

Įsteigti ir valdyti centrinį žinių perdavimo biurą (KTO)

Tarpinė reikšmė

KTO veiklos pradžia

Pirmojo KTO atvejo atidarymas

-

-

-

II ketv.

2022

Mokslinių tyrimų ir inovacijų fondas, atsakingas už KTO veiklos pradžią, pasamdė arba pasamdė aukštos kvalifikacijos darbuotojus ir (arba) ekspertus, kad jie teiktų ekspertinių žinių perdavimo paslaugas. Turi būti įdiegtos sistemos ir priemonės, padedančios veikti KTO. KTO pradeda teikti paslaugas universitetams, kitoms mokslinių tyrimų organizacijoms ar įmonėms.

126

C3.2I1

Įsteigti ir valdyti centrinį žinių perdavimo biurą (KTO)

Siektina reikšmė

Baigtos bylos, kuriomis patvirtinama, kad teikiamos atitinkamos žinių perdavimo paslaugos

-

Skaičius

0

30

IV ketv.

2025

Bent 30 baigtų atvejų, kai centrinė KTO teikė žinių perdavimo universitetams, kitoms mokslinių tyrimų organizacijoms ar įmonėms paslaugas.

127

C3.2I2

Pradedančiųjų įmonių, novatoriškų įmonių ir MVĮ inovacijų finansavimo programos

Tarpinė reikšmė

Susitarimų dėl 50 % biudžeto dotacijų pasirašymas

Pasirašyti susitarimai dėl dotacijų

-

-

-

IV ketv.

2022

Pasirašyti dotacijų susitarimus, pagal kuriuos įsipareigojama bent 50 % viso naujų įmonių, novatoriškų įmonių ir MVĮ inovacijų finansavimo programų biudžeto (sutartys, kurių bendra vertė yra ne mažesnė kaip 26 000 000 EUR) su technine užduotimi, įskaitant tinkamumo kriterijus, kuriais užtikrinama, kad atrinkti projektai atitiktų technines rekomendacijas dėl reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01), naudojant pašalinimo sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų.

128

C3.2I2

Pradedančiųjų įmonių, novatoriškų įmonių ir MVĮ inovacijų finansavimo programos

Siektina reikšmė

Organizacijos, kurioms suteikta parama, kad galėtų vykdyti su moksliniais tyrimais susijusią veiklą

-

Skaičius

0

70

III ketv.

2023

Finansinė parama bent 70 organizacijų, vykdančioms su moksliniais tyrimais susijusią veiklą, pavyzdžiui, pramoninius mokslinius tyrimus, eksperimentinių mokslinių tyrimų inovacijų veiklą, startuolių veiklą, žinių perdavimo veiklą, įskaitant (bet neapsiribojant) veiklą, susijusią su intelektinės nuosavybės valdymu ir apsauga, mokslinių tyrimų organizacijų ir bendrovių ryšių užmezgimu, žinių perdavimo pajėgumų stiprinimu ir mokslinių tyrimų rezultatų komercializavimu, laikantis techninių rekomendacijų „dėl reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01), naudojant pašalinimo iš rinkos sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES teisės aktų.

129

C3.2I2

Pradedančiųjų įmonių, novatoriškų įmonių ir MVĮ inovacijų finansavimo programos

Siektina reikšmė

Organizacijos, kurioms suteikta parama, kad galėtų vykdyti su moksliniais tyrimais susijusią veiklą

-

Skaičius

70

200

II ketv.

2026

Finansuoti paramą bent 200 organizacijų, kad jos galėtų vykdyti su moksliniais tyrimais susijusią veiklą pagal technines gaires dėl reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01), naudojant išimčių sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų.

130

C3.2I3

MTI finansavimo programa dėl perėjimo prie žaliosios ekonomikos

Tarpinė reikšmė

Susitarimų dėl dotacijų visam biudžetui pasirašymas

Mokslinių tyrimų ir inovacijų fondo direktoriaus pasirašyti susitarimai dėl dotacijų

-

-

-

IV ketv.

2022

Pasirašyti dotacijų susitarimus dėl MTI finansavimo programos dėl perėjimo prie žaliosios ekonomikos, įskaitant tinkamumo finansuoti kriterijus, kuriais užtikrinama, kad atrinkti projektai atitiktų technines rekomendacijas dėl reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01), naudojant pašalinimo sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų.

131

C3.2I3

MTI finansavimo programa dėl perėjimo prie žaliosios ekonomikos

Siektina reikšmė

Organizacijos, remiamos dotacijomis, skirtomis perėjimo prie žaliosios ekonomikos mokslinių tyrimų (MTI) veiklos

-

Skaičius

0

10

II ketv.

2026

Ne mažiau kaip 10 įmonių, kurios remiamos dotacijomis perėjimo prie žaliosios ekonomikos mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklai, laikantis techninių rekomendacijų dėl reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01), naudojant išimčių sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų.

132

C3.2I4

Finansavimas organizacijoms, vykdančioms mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklą, susijusią su dvejopomis technologijomis

Tarpinė reikšmė

Susitarimų dėl dotacijų, pagal kuriuos 80 % viso biudžeto skiriama mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklai, susijusiai su dvejopomis technologijomis, finansuoti, pasirašymas

Pasirašyti susitarimai dėl dotacijų

-

-

-

II ketv.

2023

Pasirašyti dotacijų susitarimus, pagal kuriuos 80 % viso biudžeto (sutartys, kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 2 400 000 EUR) skiriama mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklai, susijusiai su dvejopomis technologijomis, finansuoti, įskaitant tinkamumo kriterijus, kuriais užtikrinama, kad atrinkti projektai atitiktų technines rekomendacijas dėl reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01), naudojant išimčių sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų.

133

C3.2I4

Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklą, susijusią su dvejopomis technologijomis, vykdančios finansavimo organizacijos

Siektina reikšmė

Klasifikuotų laboratorijų plėtros finansavimas

-

Skaičius

0

16

II ketv.

2026

Ne mažiau kaip 16 įmonių gauna finansavimą klasifikuotoms laboratorijoms plėtoti. Įmonė gali būti skaičiuojama daugiau nei vieną kartą, jei ji dalyvauja daugiau nei viename projekte, laikantis techninių rekomendacijų dėl reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01), naudojant išimčių sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų.

G. 3.3 KOMPONENTAS. Parama verslui siekiant konkurencingumo

Šiuo Kipro ekonomikos atgaivinimo ir atsparumo didinimo komponentu sprendžiamos mažo ekonomikos našumo ir konkurencingumo problemos, kurias lemia vidutinis mažas įmonių dydis, sudėtingas licencijų išdavimo procesas, kurio prašoma investicijoms, ir sunkumai gauti finansavimą verslui. Šio komponento tikslai – remti verslininkus ir įmones, didinti jų konkurencingumą ir indėlį į ekonomikos augimą tobulinant investavimo ir verslo veiklos reglamentavimo sistemą ir didinti MVĮ našumą, daugiausia pasitelkiant skaitmeninimą. Ją sudaro šešios reformos ir šešios investicijų grupės, kurios turi būti užbaigtos iki 2026 m. II ketv.

Komponentas skirtas 2020 m. konkrečiai šaliai skirtai rekomendacijai Nr. 3 ir 2019 m. konkrečiai šaliai skirtai rekomendacijai Nr. 4.

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal technines gaires dėl reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.

G.1.    Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas

1 reforma (C3.3R1). Palankesnių sąlygų strateginėms investicijoms sudarymas

Priemonės tikslas – sukurti naują sistemą, kuria būtų remiamos strateginės investicijos, siekiant skatinti investicinę veiklą šalyje taikant supaprastintas taisykles ir mechanizmus, supaprastinant licencijų išdavimo ir leidimų išdavimo procedūras, mažinant administracinę naštą ir didinant strateginių investicijų aplinkos veiksmingumą. Strateginių investicijų apibrėžtis apima investicijas į strateginius sektorius (įskaitant sveikatos ir socialinę priežiūrą, švietimą, kultūrą, sportą, aplinką, pramonę, turizmą, energetiką, mokslinius tyrimus, plėtrą ir inovacijas), kurie labai prisideda prie ekonomikos vystymosi.

Reforma apima teisės aktų, kuriais sudaromos palankesnės sąlygos strateginėms investicijoms, įsigaliojimą, kiek tai susiję su investicijų licencijų ir statybos leidimų gavimo veiksmingumu. Strateginėms investicijoms tvarkyti paskiriamas specialus vyriausybinis sektorius. Ją sudaro veiklos gairių parengimas, procesų srautai ir kiti ISO 9001:2015 proceso integravimo reikalavimai. Ji su kitais departamentais parengia susitarimo memorandumą, susijusį su tam tikromis proceso dalimis, siekdama užtikrinti, kad mechanizmas būtų įgyvendinamas skubos tvarka. Be to, jis apima darbuotojų mokymą, susijusį su procedūromis, kurios turi būti įdiegtos. Be to, reformai bus naudinga sukurti skaitmeninę platformą, kuri sudarytų sąlygas skaitmeniniu būdu taikyti, nagrinėti ir išduoti planavimo ir statybos leidimus naudojantis taikomųjų programų valdymo priemone ir GIS sistema (projektas pagal 3.4 komponentą „statybų leidimų išdavimo e. sistemos stiprinimas“).

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2023 m. birželio 30 d.

2 reforma (C3.3R2). Sparčiojo verslo aktyvinimo mechanizmo stiprinimas

Priemonės tikslai – procedūrų supaprastinimas, valstybinių tarnybų skaitmeninimas ir Verslo paramos centro, teikiančio visą būtiną ir naudingą informaciją ir paslaugas, veikla.

Reforma apima sąveikios skaitmeninės platformos sukūrimą, kuria stiprinamas jau veikiantis spartaus verslo aktyvavimo mechanizmas. Naudodamasis platforma investuotojas gali sekti savo taikomąją programą, tačiau kompetentingos institucijos taip pat galės sąveikauti, keistis dokumentais ir tvarkyti paraišką.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2025 m. gruodžio 31 d.

3 reforma (C3.3R3). Bendrovių įstatymo modernizavimas

Priemonės tikslas – remti verslo aplinkos gerinimą peržiūrint Bendrovių įstatymą, kad jis taptų aiškesnis aiškinant ir taikant teisės aktus praktikoje.

Reforma siekiama modernizuoti Kipro bendrovių įstatymą, remiantis kitų bendrosios teisės jurisdikcijų geriausios praktikos pavyzdžiais, kad būtų sukurtas žinių ir aiškumo pagrindas teismų praktikos ir literatūros forma, kad būtų lengviau praktiškai aiškinti ir taikyti teisę. Taip pat peržiūrimos pridedamos Bendrovių taisyklės. Be to, Kipras paskiria teisės ekspertų grupę, kuri vykdys naujojo Bendrovių įstatymo ir reglamentų konsultavimo ir rengimo paslaugų projektą. Be to, įstatymų peržiūra apima bankroto bylas pagal Bendrovių įstatymą, t. y. likvidavimą, akceptavimą ir egzaminavimą. Be to, rengiant sąskaitą, į reformą įtraukiamas poveikio MVĮ tyrimas.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2025 m. gruodžio 31 d.

4 reforma (C3.3R4). Sukurti ir įsteigti nacionalinę skatinimo agentūrą (NSA)

Reformos tikslas – pagerinti mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) galimybes gauti finansavimą, sudarant palankesnes sąlygas gauti paskolas, garantijas ir nuosavo kapitalo finansavimą, ir didinti ES finansavimo įsisavinimo pajėgumus naudojant ES priemones.

Reformą sudaro ex ante vertinimo analizė, apimanti MVĮ galimybes gauti finansavimą visuose ekonomikos sektoriuose, daugiausia dėmesio skiriant žaliajai ir žiedinei ekonomikai, skaitmeninėms galimybėms ir alternatyviam finansavimui. Ataskaitoje apibrėžiama siūlomos NSA intervencijos apimtis. Nacionalinės skatinimo agentūros teisinė ir organizacinė struktūra nustatoma galutinai atrinkus jos veiklos sritį. Siūloma struktūra sudaro sąlygas dideliam NSA veiklos skaidrumui ir savarankiškumui. Agentūra neeksploatuoja banko licencijos, todėl jos nereikia kapitalizuoti a priori. Įgyvendinimą stebi iniciatyvinis komitetas, kuriame dalyvauja Finansų ministerijos ir Energetikos, prekybos ir pramonės ministerijos atstovai.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2025 m. rugsėjo 30 d.

5 reforma (C3.3R5). Kipro vertybinių popierių biržos strateginė investuotoja

Reformos tikslas – privatizuoti Kipro vertybinių popierių biržą.

Reformą sudaro šiuo metu vykdomas konkursas, kurio metu Kipro vertybinių popierių birža siekia paskirti gerą reputaciją turintį nepriklausomą patarėją arba jo konsorciumą, turintį daug atitinkamos patirties, kad galėtų rasti tinkamiausią strateginį investuotoją Kipro vertybinių popierių biržai. Sutarties privatizavimo etapas užbaigiamas Kipro Respublikos Atstovų Rūmams galutinai patvirtinus, įvykdžius visas kitas sąlygas.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2024 m. gruodžio 31 d.

6 reforma (C3.3R6). Paskatos susijungimui ir įsigijimui skatinti

Priemonės tikslas – skatinti didinti MVĮ dydį.

Reformą sudaro tikslinės paskatos įmonių susijungimui arba įsigijimui skatinti, siekiant plėsti veiklą ir tapti konkurencingesnėmis. Visų pirma, reforma apima ataskaitos ir prie jos pridėto veiksmų plano patvirtinimą, kurį atlieka Ministrų Taryba, įvertinusi panašius režimus ES ir pasikonsultavusi su suinteresuotaisiais subjektais dėl konkrečių paskatų susijungimams ir įsigijimams skatinti.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2022 m. gruodžio 31 d.

2 investicijų grupė (C3.3I2). Reguliavimo sistemos sukūrimas siekiant sudaryti sąlygas „FinTech“

Priemonės tikslas – sudaryti sąlygas „FinTech“, startuoliams ir kitoms novatoriškoms bendrovėms plėsti savo naujų produktų ar paslaugų pasiūlą reguliavimo institucijoms nustatant bandymų pagrindą, kuris leistų joms prižiūrint atlikti tiesioginius eksperimentus kontroliuojamoje aplinkoje.

Investicijomis siekiama palengvinti tinkamos ir patrauklios „FinTech“ ir naujoviškų technologijų reguliavimo tvarkos kūrimą ir užtikrinti pusiausvyrą tarp sklandaus novatoriškų produktų ar paslaugų diegimo ir investuotojų apsaugos užtikrinimo.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2024 m. rugsėjo 30 d.

3 investicijų grupė (C3.3I3). Konsultavimo paslaugos mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ)

Priemonės tikslas – skatinti MVĮ plėtrą Kipre ir didinti jų konkurencingumą teikiant specialiai pritaikytas konsultavimo paslaugas ir taikant kitas nefinansinės paramos priemones.

Investicijos apima MVĮ ekspertų pagalbą, konsultacijas verslo klausimais, tikslinį mokymą ir verslo derinimo veiklą.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d.

4 investicijų grupė (C3.3I4). Įmonių skaitmeninio modernizavimo schema

Investicijų tikslas – didinti skaitmeninių technologijų integraciją į esamas ir būsimas Kipre įsteigtas MVĮ. Konkrečiau, priemone siekiama stiprinti įmonių skaitmeninę tapatybę, didinti informacijos ir ryšių technologijas naudojančių mažųjų ir vidutinių įmonių, įskaitant e. prekybos sektorių, dalį ir skatinti skaitmeninį verslumą.

Investicijos apima maždaug 30 000 EUR dydžio finansinių dotacijų teikimą kiekvienam pagalbos gavėjui, kuris sudaro dalį to, ką jie investavo į reikalavimus atitinkančias investicijas į savo įmonių skaitmeninio sektoriaus modernizavimą.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

5 investicijų grupė (C3.3I5). Remti Kipro įmonių ekstraversiją ir atvirumą tarptautinei prekybai

Investicijų tikslas – sustiprinti naujų ir esamų veikiančių žemės ūkio ir pramonės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos bei paslaugų teikėjų srityse, ekstraversiją.

Investiciją sudaro 8 000 000 EUR dotacijų schema, skirta ne mažiau kaip 140 Kipro įmonių, finansuojant veiksmus, kuriais siekiama sustiprinti jų ekstraversiją įmonėms, vykdančioms veiklą žemės ūkio ir pramonės produktų gamybos ir (arba) perdirbimo bei prekybos ir paslaugų teikėjų srityse. Finansavimo išlaidos, kurias galima pasirinkti, gali apimti konsultavimo ir kitas tinkamas finansuoti išlaidas pagal valstybės pagalbos taisykles.

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų technines gaires dėl reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01), į būsimų projektų kvietimų teikti paraiškas tinkamumo kriterijus neįtraukiamas šis veiklos rūšių sąrašas 10 : i) veiklą, susijusią su iškastiniu kuru, įskaitant naudojimą vartotojų grandies rinkoje; ii) veiklą pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kuria siekiama, kad numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų ne mažesnis nei atitinkami taršos rodikliai; iii) veiklą, susijusią su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais; iv) veiklą, kurią vykdant ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Be to, techninėje užduotyje reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir nacionalinius aplinkos apsaugos teisės aktus.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

6 investicijų grupė (C3.3I6). Valstybės finansuojamas nuosavo kapitalo fondas

Priemonės tikslas – įsteigti fondą, kurio lėšomis būtų remiamos vyriausybės pastangos didinti galimybes naudotis alternatyviais finansavimo šaltiniais, siekiant i) skatinti ekonomikos vystymąsi ir augimą bei didinti mažų ir vidutinių įmonių konkurencingumą Kipre; ii) didinti alternatyvių finansavimo šaltinių prieinamumą, visų pirma novatoriškoms ir pradedančiosioms įmonėms, ir iii) prisidėti prie nuosavo kapitalo ir rizikos kapitalo investicijų ekosistemos stiprinimo.

Investicijas sudaro konkurso procedūra, kurios tikslas – atrinkti ir paskirti išorės fondo valdytoją numatomam penkerių metų investavimo laikotarpiui.

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų technines gaires dėl reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01), Kipro ir fondo, atsakingo už finansinę priemonę, teisinis susitarimas ir tolesnė finansinės priemonės investavimo politika,

I.kuria reikalaujama, kad „InvestEU“ fondui būtų taikomos Komisijos techninės tvarumo patikrinimo gairės; taip pat

II.atmesti šį veiklos rūšių ir turto sąrašą: i) veiklą ir turtą, susijusius su iškastiniu kuru, įskaitant naudojimą vartotojų grandies rinkoje 11 ; ii) veiklą ir išteklius pagal ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), siekiant, kad numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų ne mažesnis už atitinkamus lyginamuosius taršos rodiklius 12 ; iii) su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais 13 ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais susijusią veiklą ir turtą 14 ir iv) veiklą ir turtą, kai ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai; taip pat

III.reikalauti, kad visuose sandoriuose, įskaitant tuos, kuriems netaikomas tvarumo patikrinimas, būtų tikrinama kiekvieno fondo projektų teisinė atitiktis atitinkamiems ES ir nacionaliniams aplinkosaugos teisės aktams.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

G.2.    Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris

Susijusi priemonė (reforma arba investicija)

Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė

Pavadinimas

Kokybiniai rodikliai
(jei tai tarpinės reikšmės)

Kiekybiniai rodikliai
(jei tai siektinos reikšmės)

Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas

Matavimo vienetas

Bazinis lygis

Tikslas

Ketvirtis

Metai

134

C3.3R1

Palankesnių sąlygų strateginėms investicijoms sudarymas

Tarpinė reikšmė

Strateginių investicijų įstatymas

Įstatymo nuostata, nurodanti įstatymo įsigaliojimą

-

-

-

I ketv.

2022

Įsigaliojo įstatymas, kuriuo remiamos strateginės investicijos Kipre ir kuris apima šiuos elementus: supaprastinti strateginių investicijų licencijavimo procedūras, kiekvieno projekto vadovą, laiku išduoti statybos leidimus.

135

C3.3R1

Palankesnių sąlygų strateginėms investicijoms sudarymas

Tarpinė reikšmė

Organizacinių pajėgumų stiprinimas siekiant sudaryti palankesnes sąlygas strateginėms investicijoms

Oficialiajame leidinyje paskelbti valdžios sektoriaus, padedančio vykdyti reformą, sukūrimą ir proceso sistemą bei gaires, taip pat nurodyti koordinuojančiosios institucijos atliekamą mokymo baigimo patikrinimą.

-

-

-

II ketv.

2023

Oficialiajame leidinyje paskelbti Miestų planavimo ir būsto departamente įsteigto sektoriaus, skirto strateginės sistemos pagerinimui, sukūrimą; proceso sistemos ir gairių rengimo skelbimas ir koordinuojančiosios institucijos teikia ataskaitas apie pagrindinių darbuotojų mokymą, skirtą reformai įgyvendinti.

136

C3.3R2

Sparčiojo verslo aktyvinimo mechanizmo stiprinimas

Tarpinė reikšmė

Platformos, kurioje investuotojai galėtų sekti savo internetines paraiškas ir bendrauti su kompetentingomis institucijomis, sukūrimas

Prekybos ministerijos pranešimas apie platformą, priimančią taikomąsias programas

-

-

-

IV ketv.

2022

Patobulintos prašymų išduoti verslo leidimus paslaugos, gairės dėl įsisteigimo ir veiklos, informacijos apie visus būtinus leidimus, kurių bendrovė reikalauja veiklai pradėti, teikimas, palankesnės sąlygos išduoti leidimus gyventi ir dirbti Kipre trečiųjų šalių piliečiams sukuriant platformą, kurioje investuotojai galėtų sekti savo paraiškas internetu ir bendrauti su kompetentingomis institucijomis.

137

C3.3R2

Sparčiojo verslo aktyvinimo mechanizmo stiprinimas

Siektina reikšmė

Per platformą teikiamų paraiškų investicijoms vertinimas

-

Skaičius

0

50

IV ketv.

2025

Bent 50 paraiškų investicijoms per platformą vertinimo užbaigimas.

138

C3.3R3

Bendrovių įstatymo modernizavimas

Tarpinė reikšmė

Įstatymo projekto pateikimas tvirtinti Parlamentui, pertvarkant Bendrovių įstatymą

Įstatymo projekto pateikimas Parlamentui po to, kai jį priims Ministrų taryba

-

-

-

III ketv.

2024

Įstatymo projekto pateikimas Parlamentui patvirtinti. Įstatymo projektu restruktūrizuojamas Bendrovių įstatymas. Visų pirma ji modernizuoja Kipro bendrovių įstatymą, taikydama kitų bendrosios teisės jurisdikcijų geriausią praktiką, kad suteiktų žinių ir aiškumo teismų praktikos ir literatūros forma ir padėtų praktiškai aiškinti ir taikyti teisę.

139

C3.3R3

Bendrovių įstatymo modernizavimas

Tarpinė reikšmė

Bendrovių įstatymo įsigaliojimas

Įstatymo nuostata, nurodanti įstatymo įsigaliojimą

-

-

-

IV ketv.

2025

Bendrovių įstatymo, kuriuo restruktūrizuojamas Bendrovių įstatymas, įsigaliojimas. Visų pirma ji modernizuoja Kipro bendrovių įstatymą, taikydama kitų bendrosios teisės jurisdikcijų geriausią praktiką, kad suteiktų žinių ir aiškumo teismų praktikos ir literatūros forma ir padėtų praktiškai aiškinti ir taikyti teisę.

140

C3.3R4

Sukurti ir įsteigti nacionalinę skatinimo agentūrą (NSA)

Tarpinė reikšmė

Ministrų tarybos patvirtintas Nacionalinės skatinimo agentūros sukūrimo ir įsteigimo planas

Ministrų tarybos sprendimo paskelbimas

-

-

-

II ketv.

2023

Ministrų taryba patvirtina Nacionalinės skatinamojo finansavimo agentūros sukūrimo ir įsteigimo veiksmų planą, kuris sudaro palankesnes sąlygas mažosioms ir vidutinėms įmonėms gauti paskolas, garantijas ir nuosavo kapitalo finansavimą ir didina ES finansavimo įsisavinimo ES priemonėmis pajėgumus

141

C3.3R4

Sukurti ir įsteigti nacionalinę skatinimo agentūrą (NSA)

Tarpinė reikšmė

Kipro nacionalinės skatinimo agentūros veiklos pradžia

Nuolatinio sekretoriaus patvirtinta pradinė struktūra

-

-

-

III ketv.

2025

Kipro nacionalinės paaukštinimo agentūros veiklos pradžia, įskaitant reikiamų darbuotojų įdarbinimą

142

C3.3R5

Kipro vertybinių popierių biržos strateginė investuotoja

Tarpinė reikšmė

Strateginio investuotojo, kuris pirks kontrolinį akcijų paketą Kipro vertybinių popierių biržoje, atranka

Ministrų taryba patvirtino susitarimą

-

-

-

IV ketv.

2024

Strateginio investuotojo, kuris pirks kontrolinį akcijų paketą Kipro vertybinių popierių biržoje, atranka, atitinkamų susitarimų pasirašymas, sandorio užbaigimas finansiniu požiūriu.

143

C3.3R6

Paskatos susijungimams ir įsigijimams skatinti.

Tarpinė reikšmė

Įmonių susijungimo ir įsigijimo skatinimo veiksmų planas

Ministrų taryba priėmė ataskaitą ir prie jos pridedamą veiksmų planą

-

-

-

IV ketv.

2022

Ministrų taryba, įvertinusi panašią tvarką ES ir pasikonsultavusi su suinteresuotaisiais subjektais, patvirtino ataskaitą ir prie jos pridedamą veiksmų planą dėl konkrečių paskatų susijungimams ir įsigijimams skatinti.

144

C3.3I2

Reguliavimo sistemos sukūrimas siekiant sudaryti sąlygas „FinTech“

Tarpinė reikšmė

Reguliavimo sistemos sukūrimas, atsižvelgiant į „FinTech“ ir inovacines technologijas

Kipro vertybinių popierių ir biržų komisijos pranešimas apie reguliavimo sistemos sukūrimą.

-

-

-

II ketv.

2023

Sukurti reguliavimo sistemą, kuri padėtų sukurti tinkamą ir patrauklią „FinTech“ ir novatoriškų technologijų reguliavimo tvarką ir užtikrintų pusiausvyrą tarp sklandaus novatoriškų produktų ar paslaugų diegimo ir investuotojų apsaugos užtikrinimo.

145

C3.3I3

MVĮ skirtos konsultavimo paslaugos

Tarpinė reikšmė

MVĮ konsultavimo paslaugų rėmimo schema

Viešas pranešimas apie programos pradžią

-

-

-

III ketv.

2022

Pradėti taikyti paramos MVĮ konsultavimo paslaugoms schemą paskelbus atvirą kvietimą teikti paraiškas, kuriuo siekiama stiprinti MVĮ konkurencingumą ir remti jų verslo augimą, siekiant didinti našumą ir pardavimą, modernizuoti gamybos liniją ir technologijas, atnaujinti produktų asortimentą ir gamybos procesus.

146

C3.3I3

MVĮ skirtos konsultavimo paslaugos

Siektina reikšmė

MVĮ, gaunančios akredituotų konsultantų paramą

-

Skaičius

0

375

IV ketv.

2025

Ne mažiau kaip 375 MVĮ pagal paramos schemą turi gauti akredituotų konsultantų paramą su technine užduotimi, įskaitant tinkamumo kriterijus, kuriais užtikrinama, kad atrinkti projektai atitiktų technines rekomendacijas dėl reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01), naudojant išimčių sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų. Paslaugų teikimą tikrina Energetikos, prekybos ir pramonės ministerijos Kompiuterizuota sistema – Pramonės ir technologijų tarnyba – ją tikrina schemą valdantys Pramonės ir technologijų departamento darbuotojai, prieš pateikdami patvirtintas paraiškas apskaitos skyriui atlikti administracinį patikrinimą ir išmokėti dotaciją.

147

C3.3I4

Įmonių skaitmeninio modernizavimo schema

Tarpinė reikšmė

Kvietimo teikti paraiškas paskelbimas Ministrų tarybai patvirtinus schemą

Oficialus kvietimo teikti paraiškas paskelbimas spaudoje, MECI/ITS interneto svetainėje ir MECI/ITS socialinėje žiniasklaidoje

-

-

-

II ketv.

2023

Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas dotacijoms, apimančioms tam tikrą išlaidų procentinę dalį, kuriomis gerinama įmonių skaitmeninė tapatybė arba padidinamas informacinių ir ryšių technologijų (įskaitant e. prekybos sektorių) besinaudojančių mažųjų ir vidutinių įmonių skaičius, arba skatinamas skaitmeninis verslumas, arba, Ministrų tarybai patvirtinus įmonių skaitmeninio modernizavimo schemą.

148

C3.3I4

Įmonių skaitmeninio modernizavimo schema

Siektina reikšmė

MVĮ remiamos pateikus mokėjimo paraiškas.

-

Skaičius

0

290

II ketv.

2026

Ne mažiau kaip 290 MVĮ, kurioms buvo suteikta parama pateikus mokėjimo paraiškas ir atlikus administracinius patikrinimus bei patikras vietoje, kurias atliko atsakinga sistemos valdymo grupė.

149

C3.3I5

Remti Kipro įmonių ekstraversiją ir atvirumą tarptautinei prekybai

Siektina reikšmė

Prekybos ekstraversijos veiklai remti skirtos įmonės

-

Skaičius

0

40

IV ketv.

2023

Po mokėjimo prašymo pateikimo ir atsakingos sistemos valdymo grupės atlikto patikrinimo bent 40 įmonių rėmė prekybos ekstraversijos veiklą.

Kvietimo teikti pasiūlymus sąlygos apima tinkamumo finansuoti kriterijus, kuriais užtikrinama, kad atrinkti projektai atitiktų technines rekomendacijas dėl reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01), naudojant pašalinių subjektų sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų.

150

C3.3I5

Remti Kipro įmonių ekstraversiją ir atvirumą tarptautinei prekybai

Siektina reikšmė

Prekybos ekstraversijos veiklai remti skirtos įmonės

-

Skaičius

40

140

II ketv.

2026

Ne mažiau kaip 140 įmonių gavo paramą prekybos ekstraversijos veiklai po to, kai buvo pateikta mokėjimo paraiška ir atsakinga schemos valdymo grupė atliko patikrinimą pagal technines rekomendacijas dėl reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01), naudodamos išimčių sąrašą ir laikydamosi reikalavimo laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų.

151

C3.3I6

Valstybės finansuojamas nuosavo kapitalo fondas

Tarpinė reikšmė

Registruoto alternatyvaus investavimo fondo sukūrimas Kipro vertybinių popierių ir biržų komisijos registre

RAIF registracija Kipro vertybinių popierių ir biržos komisijos (CySEC) registre

-

-

-

IV ketv.

2022

Kipro vertybinių popierių ir biržų komisijos (CySEC) registre užbaigtas registruoto alternatyvaus investavimo fondo (RAIF) įsteigimas. Fondas didina alternatyvių finansavimo šaltinių prieinamumą, visų pirma novatoriškoms ir pradedančiosioms įmonėms.

Investavimo politika apima pagal šią priemonę remiamų sandorių tinkamumo finansuoti kriterijus, taikomus subjektams, į kuriuos investuojama, siekiant užtikrinti atitiktį techninėms gairėms dėl reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01), taikant tvarumo patikrinimą, reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų ir reikalavimą paramos gavėjams, kurie per praėjusius finansinius metus gavo daugiau kaip 50 % savo pajamų iš į sąrašą įtrauktų veiklos rūšių ar turto, priimti ir paskelbti perėjimo prie žaliosios ekonomikos planus.

152

C3.3I6

Valstybės finansuojamas nuosavo kapitalo fondas

Siektina reikšmė

Fondo remiami subjektai, į kuriuos investuojama

-

Skaičius

0

12

II ketv.

2026

Fondo lėšomis remiama ne mažiau kaip 12 investuojančių įmonių (startuolių ir novatoriškų įmonių).

G.3.    Su paskola susijusių reformų ir investicijų aprašymas

1 investicijų grupė (C3.3I1). Integruota įmonių registro ir oficialaus administratoriaus informacinė sistema.

Priemonės tikslai – sukurti, plėtoti, įgyvendinti, prižiūrėti ir naudoti integruotos registrų platformos sprendimą, kuriuo remiami Įmonių registro ir oficialaus administratoriaus Įmonių skyriaus ir Intelektinės ir pramoninės nuosavybės skyriaus procesai ir paslaugos, kad būtų skatinama skaitmeninė dviejų pirmiau minėtų atkarpų transformacija, kad jie taptų skaitmeninės veiklos lyderiais, internetiniais pajėgumais ir išskirtinėmis klientų aptarnavimo paslaugomis, kurios teikiamos taikant veiksmingus vidaus procesus ir remiamos lanksčiomis IT sistemomis.

Investicijas sudaro sistemos aparatinės ir programinės įrangos įrengimas, tinklo infrastruktūros sukūrimas ir naujos sistemos darbuotojų mokymas.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d.

G.4.    Su paskola susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris

Susijusi priemonė (reforma arba investicija)

Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė

Pavadinimas

Kokybiniai rodikliai
(jei tai tarpinės reikšmės)

Kiekybiniai rodikliai
(jei tai siektinos reikšmės)

Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas

Matavimo vienetas

Bazinis lygis

Tikslas

Ketvirtis

Metai

153

C3.3I1

Įmonių registro ir oficialaus administratoriaus integruota informacinė sistema

Tarpinė reikšmė

Užbaigtas sistemų aparatinės ir programinės įrangos įrengimas ir sujungimas į tinklą

Sistemos aparatinės įrangos ir aparatinės įrangos diegimo užbaigimo ir veikimo; programinės įrangos ir tinklų kūrimo užbaigimas baigtas

-

-

-

I ketv.

2023

Sistemos aparatinės įrangos įdiegimas; programinė įranga ir tinklaveika baigta (serveriai, standieji diskai, asmeniniai kompiuteriai ir periferiniai įrenginiai, RDBMS, operacinės sistemos ir maršruto parinktuvai).

154

C3.3I1

Įmonių registro ir oficialaus administratoriaus integruota informacinė sistema

Siektina reikšmė

Personalo mokymas

-

% (procentais)

0

100

IV ketv.

2025

100 % įmonių registro, oficialaus administratoriaus ir Informacinių technologijų paslaugų departamento darbuotojų mokymas apie įdiegtą informacinę sistemą ir susijusias veiklos procedūras.

H. 3.4 KOMPONENTAS. Modernizuoti viešąsias ir vietos valdžios institucijas, didinti teisingumo veiksmingumą ir kovoti su korupcija

Šiuo Kipro ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu sprendžiamos ilgalaikės problemos, susijusios su viešojo administravimo veikimu centriniu ir vietos lygmenimis, teisingumo sistema ir kovos su korupcija sistema. Komponento tikslai yra šie: i) didinti valdymo procesų veiksmingumą, efektyvumą ir aktualumą, atsižvelgiant į dabartinius piliečių ir įmonių uždavinius, poreikius ir lūkesčius, ii) stiprinti Vidaus reikalų ministerijos ir vietos valdžios institucijų administracinius gebėjimus ir bendradarbiavimą siekiant užtikrinti veiksmingą naujojo vietos administravimo modelio įgyvendinimą, iii) gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą, kokybę ir efektyvumą spartinant teisingumo vykdymą ir mažinant neišnagrinėtų bylų skaičių ir iv) siekti didesnio vyriausybės pastangų kovoti su korupcija nuoseklumo.

Į komponentą įtrauktomis reformomis ir investicijomis prisidedama prie konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų dėl viešojo sektoriaus veiksmingumo gerinimo, visų pirma dėl viešojo administravimo ir vietos valdžios veikimo (2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 1 ir 2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 4), dėl lanksčių darbo sąlygų skatinimo (2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 2), dėl teismų sistemos veiksmingumo ir skaitmeninimo gerinimo (2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 5 ir 2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 4) ir dėl kovos su korupcija reformos (2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 5) įgyvendinimo.

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal technines gaires dėl reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.

H.1.    Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas

3.4.1 subkomponentas. Viešojo sektoriaus modernizavimą,

1 reforma (C3.4R1). Stiprinti administracinius gebėjimus ir gerinti viešojo administravimo veikimą siekiant geresnio politikos formavimo ir įgyvendinimo

Reformos tikslas – gerinti bendro viešojo administravimo veikimą gerinant žmogiškųjų išteklių valdymo sistemą ir restruktūrizuoti bei stiprinti Kipro policijos administracinius gebėjimus.

Reformą sudaro du elementai:

I)Viešojo administravimo ir personalo departamento administracinių gebėjimų ir strateginio vaidmens valdant žmogiškuosius išteklius stiprinimo veiksmų plano, susijusio su viešojo administravimo ir žmogiškųjų išteklių valdymo politikos formavimu ir stebėsena viešajame sektoriuje, pavyzdžiui, politikos formavimu, žmogiškųjų išteklių valdymo gairių ir pagrindinių principų formulavimu ir pagrindinių principų rengimu, esamos politikos, teisės aktų ir praktikos peržiūra ir darbo santykiais, plėtojimas ir įgyvendinimas. Be to, reforma stiprinami ministerijų pajėgumai įgyvendinti viešojo administravimo politiką ir žmogiškųjų išteklių funkcijas, kartu užtikrinant tinkamą atskaitomybę ir gebėjimą reaguoti;

II)Kipro policijos reorganizavimas ir modernizavimas kuriant ir įgyvendinant naują viešosios tvarkos palaikymo ir operacijų modelį, naują mokymosi ir tobulėjimo valdymo sistemą ir naują žmogiškųjų išteklių valdymo sistemą.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2025 m. gruodžio 31 d.

2 reforma (C3.4R2). Reglamentuoti lanksčias darbo sąlygas viešajame sektoriuje

Reformos tikslas – didinti viešosios tarnybos našumą ir veiksmingumą taikant lanksčias darbo sąlygas, pvz., dirbti nuotoliniu būdu, iš dalies nuotoliniu būdu ir ne visą darbo dieną.

Reformą sudaro lanksčios darbo tvarkos viešajame sektoriuje įgyvendinimas remiantis Viešojo administravimo ir personalo departamento atliktu geriausios praktikos ir galimų apribojimų, kuriuos nustatė kitos nacionalinės viešojo administravimo institucijos, išorės tyrimo rekomendacijų vertinimu. Tyrime peržiūrimos lanksčios darbo tvarkos sąlygos viešojoje tarnyboje, taikomos kitose jurisdikcijose.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2024 m. gruodžio 31 d.

3 reforma (C3.4R3). Nustatyti naują vertinimo ir atrankos proceso sistemą, skirtą užpildyti laisvas darbo vietas valstybės tarnyboje, ir naujas darbuotojų veiklos rezultatų vertinimo taisykles

Reformos tikslas – pagerinti viešosios tarnybos veikimą peržiūrint įdarbinimo ir paaukštinimo sistemą bei veiklos rezultatų vertinimo sistemą.

Reformą sudaro: i) nauja valstybės tarnybos sistema, pagal kurią būtų vertinami ir atrenkami kandidatai į paaukštinimo pareigas, įskaitant vadovaujančias pareigas, atsižvelgiant į nuopelnus; ii) nauja veiklos rezultatų vertinimo sistema, kuri būtų naudojama vystymosi ir paaukštinimo darbe tikslais, kad vertinimas ir paaukštinimas tarnyboje būtų skaidresnis, sąžiningesnis, labiau pagrįstas įgūdžiais ir veiksmingesnis; iii) įdarbinimo procedūrų tobulinimas rengiant mokymus, atnaujinant paslaugų sistemas (reikalavimų ir pareigų viešojo administravimo srityje rinkinį) ir keičiant du atitinkamus įstatymus dėl įdarbinimo.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2025 m. kovo 31 d.

4 reforma (C3.4R4). Stiprinti administracinius gebėjimus ir skaidrumą didinant viešųjų pirkimų profesionalumą ir toliau skaitmeninant jų procesą

Reformos tikslas – padidinti viešųjų pirkimų veiksmingumą ir efektyvumą įdiegiant naujus viešųjų pirkimų procesus naudojant skaitmenines priemones ir didinant darbuotojų žinias bei kompetenciją.

Reforma apima integruotos visiškai suskaitmenintos e. viešųjų pirkimų sistemos, kurioje naudojamos šiuolaikinės technologijos, įdiegimą, taip sumažinant dalyviams tenkančią administracinę naštą, kartu užtikrinant atskaitomybę ir skaidrumą. Ją papildo priemonės, kuriomis siekiama didinti viešųjų pirkimų profesionalumą, pavyzdžiui, peržiūrėti centrinės profesionalių viešųjų pirkimų funkcijos organizacinę struktūrą ir viešųjų pirkimų specialistų mokymą ir sertifikavimą.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2025 m. gruodžio 31 d.

5 reforma (C3.4R5). Teisės tarnybos gebėjimų stiprinimas

Reformos tikslas – įgyvendinti skaitmeninę Teisės tarnybos pertvarką, siekiant padidinti jos veiksmingumą ir efektyvumą, taip pat našumą, darbo kokybę ir darbuotojų darbo sąlygas.

Reforma apima visų Teisės tarnybos procesų ir procedūrų skaitmeninimą įdiegiant IT sistemą (e. teisės sistemą), kuri pristatoma kaip visas programinės įrangos kaip paslaugos sprendimas. Ji apima esamos internetinės valdymo sistemos tiekimą, plėtojimą ir pritaikymą, siekiant užtikrinti tokias funkcijas kaip elektroninių bylų ir aplankų kūrimas, bylų valdymas ir stebėsena, vidaus komunikacija ir darbo srautai, bylų sekimas, finansų valdymas ir mokėjimai. Įgyvendinant projektą, veiklos analizėje įvertinami proceso pertvarkymo poreikiai. Visos turimos popierinės rinkmenos perkeliamos į pagrindinę e. teisės sistemą.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2023 m. gruodžio 31 d.

1 investicijų grupė (C3.4I1). Perėjimo sistemos racionalizavimas įgyvendinant grafikų planavimo sistemą

Investicijų tikslas – optimizuoti perėjimo modelius ir didinti našumą bei veiksmingumą viešojo sektoriaus organizacijose, kurios teikia paslaugas skirtingais laiko pokyčiais.

Investicijas sudaro tvarkaraščio planavimo sistemos, kurioje numatytos kasdienio administravimo ir taktinio planavimo priemonės, įgyvendinimas, pamainų planų (rotacijų) automatizavimas ir savalaikis automatinis bendravimas su darbuotojais ir vadovais. Sistemos turėtų būti susietos su viešajame sektoriuje diegiamos įmonių išteklių planavimo sistemos žmogiškųjų išteklių valdymo moduliu (neįtraukiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą). Ši priemonė apima sąrašo planavimo sistemos administratorių naudotojų mokymą.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

2 investicijų grupė (C3.4I2). Teisėkūros proceso skaitmeninimas

Investicijų tikslas – pagerinti reglamentavimo kokybę ir padidinti teisinį tikrumą bei skaidrumą modernizuojant teisės aktų rengimo procesą ir skelbiant taikytinus teisės aktus.

Investicijos apima teisės aktų rengimo platformos sukūrimą, kad būtų lengviau rengti, konsoliduoti, valdyti ir saugoti įstatymus ir kitus teisės aktus. Sistema taip pat tampa oficialiu vyriausybės bendru skaitmeninės prieigos punktu, suteikiančiu visuomenei galimybę sąveikiu formatu susipažinti su visais teisės aktų tekstais. Investicijos apima visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų įkėlimą į naująją platformą.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d.

3 investicijų grupė (C3.4I3). Ekonominės politikos modeliavimo centras

Investicijų tikslas – gerinti politikos formavimą ir įgyvendinimą didinant kiekybinio modeliavimo metodų naudojimą reguliavimo poveikio vertinimui.

Investicijos apima modeliavimo priemonių ir viešojo sektoriaus darbuotojų kompetencijos plėtojimą, kad būtų galima geriau įvertinti politikos poveikį. Tai pasiekiama i) įsteigiant ekonominės politikos modeliavimo centrą, perleidžiant politikos analizės ir vertinimo priemones ir duomenis; ii) perduodant politikos analizės ir vertinimo žinias Finansų ministerijos darbuotojams ir iii) kuriant didelių duomenų kiekių ir duomenų analizės priemones.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d.

3.4.2 subkomponentas. Vietos administracija ir teritorijų reforma

6 reforma (C3.4R6). Nauja vietos valdžios institucijoms skirta teisinė sistema ir atitinkamos paramos priemonės

Priemonės tikslas – reformuoti Kipro vietos valdžios sistemą siekiant pagerinti jo sprendimų priėmimo galią ir administracinį savarankiškumą, padidinti valdymo veiksmingumą ir suderinti išteklius bei atsakomybę, kad būtų užtikrintas finansinis tvarumas.

Reformos esmė – priimti naujus teisės aktus, kuriais: sumažinamas savivaldybių skaičių ir sukuriamos bendruomenių grupės, skirtos centralizuotam paslaugų teikimui, siekiant pagerinti administracinius gebėjimus; įdiegiamas naujas administravimo modelis ir nauja savivaldybių personalo struktūra; perduodama centrinės valdžios kompetencija ir ištekliai savivaldybėms, visų pirma leidimų išdavimo, socialinės politikos, vietos infrastruktūros priežiūros, mokyklų ir vietos paslaugų teikimo piliečiams srityse; pertvarkomas savivaldybių finansavimas; užtikrinama tinkama teisinė priežiūra, skaidrumas ir demokratinė atskaitomybė. Reforma taip pat apima gebėjimų stiprinimą rengiant mokymus.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2024 m. gruodžio 31 d.

7 reforma (C3.4R7). Miesto žemės konsolidavimas

Reformos tikslas – sumažinti spaudimą savivaldybių plėtrai ir didinti dirvožemio sandarumą sudarant palankesnes sąlygas naudoti turimą žemę statyboms.

Reformą sudaro miesto žemės konsolidacijos teisės aktų sistemos sukūrimas ir miesto žemės konsolidacijos bendrųjų planų įgyvendinimas pasirinktose teritorijose arba saloje strategiškai svarbiose srityse. Reforma taip pat apima ekspertų tyrimo parengimą, skaitmeninę platformą, skirtą sudaryti sąlygas miesto žemės konsolidacijai, ir miestų žemės konsolidacijos bandomųjų pagrindinių planų rengimą.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2025 m. gruodžio 31 d.

4 investicijų grupė (C3.4I4). Statybos leidimų išdavimo e. sistemos tobulinimas

Investicijų tikslas – padidinti statybos leidimų išdavimo procedūrų veiksmingumą.

Investicijas sudaro: i) esamos IT sistemos „Hippodamos“ planavimo ir leidimų išdavimo e. taikymo aplinkos plėtimas, kad visos planavimo ir statybos institucijos (savivaldybės) galėtų teikti paraiškas dėl planavimo ir statybos leidimų iš bendros platformos; ii) sistemos „Hoppodamos“ atnaujinimas, kad būtų galima skaitmeniniu būdu teikti, nagrinėti ir išduoti planavimo ir statybos leidimus; iii) kitų „Hippodamos“ modulių atnaujinimas ir išplėtimas, pavyzdžiui, statybos sutarčių valdymą ir administravimą.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2024 m. gruodžio 31 d.

5 investicijų grupė (C3.4I5). Pažangūs miestai

Investicijų tikslas – koordinuoti vykdomas pažangiųjų miestų iniciatyvas ir parengti nacionalinį įgyvendinimo planą.

Investicijas sudaro pažangiojo miesto nacionalinio pagrindinio plano, kuriame daugiausia dėmesio skiriama trims prioritetiniams pažangiesiems sprendimams savivaldybėms, pateikimas: pažangus automobilių statymas, pažangus apšvietimas ir pažangus atliekų surinkimas. Investicijos apima pažangiųjų miestų infrastruktūros (centrinės platformos) projektavimą ir įgyvendinimą, taip pat trijų prioritetinių pažangiųjų sprendimų kūrimą ir įgyvendinimą, įskaitant jutiklių įdiegimą. Tikimasi, kad investicijos apims 30 savivaldybių. Centrinė platforma turi būti pakankamai lanksti, kad ateityje galėtų papildyti naujus pažangiųjų miestų sprendimus.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

6 investicijų grupė (C3.4I6). Nikosijos miesto atgaivinimas ir atgaivinimas

Investicijų tikslas – atgaivinti Nikosijos vidinį miestą pritraukiant jaunus gyventojus, naujas investicijas ir skatinant ekonominę veiklą.

Investicijas sudaro: i) mokyklos „Faneromeni“, kuri bus naudojama kaip Kipro universiteto padalinys, renovacija; ii) pastatų pirkimas ir renovacija vidiniame mieste, kuris bus pertvarkytas į studentų apgyvendinimą; iii) privačiojo sektoriaus paskatų, skirtų studentų apgyvendinimui šioje vietovėje, įdiegimas.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

3.4.3 subkomponentas. Veiksminga teisingumo sistema

8 reforma (C3.4R8). Teisingumo veiksmingumas

Reformos tikslas – sumažinti didelį teismuose neišnagrinėtų bylų skaičių ir padidinti bendrą teisingumo sistemos veiksmingumą ir kokybę.

Reforma apima veiksmų plano, kuriuo siekiama pašalinti neišnagrinėtas bylas ir apeliacinius skundus, su konkrečiais metiniais tikslais, parengimą ir teisėjų darbo grupės, kuri turėtų koordinuoti veiksmų plano, kuriuo siekiama sumažinti neišnagrinėtų bylų skaičių, įgyvendinimą, įsteigimą. Veiksmų planas turėtų būti užbaigtas iki 2021 m. gruodžio 31 d. Neišnagrinėtos bylos apibrėžiamos kaip ilgiau nei dvejus metus nagrinėjamos bylos. 2020 m. gruodžio 31 d.: 24 777 nagrinėjamos civilinės bylos, 2 222 apeliaciniai skundai civilinėse bylose ir 475 neišspręsti administracinių bylų apeliaciniai skundai. Reforma taip pat apima patikslintų Civilinio proceso taisyklių, kurias Aukščiausiasis Teismas priėmė 2021 m. gegužės 19 d. ir kurios padidins teismo procesų, įskaitant bylų nagrinėjimą, veiksmingumą, įgyvendinimą.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2026 m. birželio 30 d.

9 reforma (C3.4R9). Teismų skaitmeninė pertvarka

Reformos tikslas – spręsti teisingumo sistemos neveiksmingumo problemą, kurią sukelia teismai, veikiantys pagal rankinius ir popierinius dokumentus. Skaitmeninant sistemą turi būti supaprastintas ir paspartintas teisingumas.

Reforma apima i) i-teisingumo sistemos įdiegimą ir veikimą: laikiną sprendimą, kaip patenkinti skubiausius poreikius prieš pradedant naudotis e. teisingumu, ii) integruotą e. teisingumo sistemą ir iii) skaitmeninį garso įrašą teismo procesuose. E. teisingumo sistema turi būti prieinama teismams, advokatams, piliečiams, Respublikos teisės biurui ir policijai. Joje įdiegiamos kelios funkcijos, kaip antai skaitmeninis bylų registravimas ir mokėjimas, bylų skirstymas į kategorijas, bylų paieška, dokumentų rengimas ir valdymas, sekimo ir stebėjimo sistemos, padedančios sekti bylų siuntimą, stebėti, kaip laikomasi nutarimų ir protokolų, valdyti bylų paskirstymą posėdžiui, sprendimų vykdymą ir valdymą, bylų užbaigimą ir įrodymų valdymą.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2025 m. kovo 31 d.

7 investicijų grupė (C3.4I7). Teisėjų mokymas

Investicijų tikslas – spręsti žemo teisėjų mokymo ir mokymosi visą gyvenimą lygio problemą.

Investicijas sudaro teisėjų mokymas apie peržiūrėtas Civilinio proceso taisykles ir (arba) kiti Kipro teisėjų mokymo mokyklos organizuojami teisėjų mokymai įvairiomis teisinėmis temomis ir teisėjų įgūdžiai.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d.

8 investicijų grupė (C3.4I8). Teismų infrastruktūros modernizavimas

Investicijų tikslas – spręsti problemas, susijusias su teisingumo sistemos neveiksmingumu, kurį lemia nepakankami teismų pastatai, tiek kiekybės, tiek kokybės požiūriu.

Investicijas sudaro Famagustos apylinkės teismo pastato išplėtimo statyba.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2021 m. gruodžio 31 d.

3.4.4 subkomponentas. Kova su korupcija

10 reforma (C3.4R10). Teisinės ir institucinės kovos su korupcija sistemos tobulinimas

Reformos tikslas – užtikrinti didesnį kovos su korupcija nuoseklumą įgyvendinant nacionalinį horizontalųjį kovos su korupcija veiksmų planą.

Reformą sudaro: i) teisės aktai, kuriais siekiama apsaugoti informatorius, didinti viešųjų sprendimų priėmimo procesų skaidrumą ir užkirsti kelią interesų konfliktams, ii) nepriklausomos kovos su korupcija institucijos, kuri koordinuoja visų kovoje su korupcija dalyvaujančių įstaigų pastangas ir prižiūri, kad įvairios kompetentingos tarnybos laiku įgyvendintų veiksmus, įsteigimas ir koordinavimas, iii) visuomenės informuotumas apie kovą su korupciją ir korupcijos prevencija ir mokymai ir iv) vidaus audito padalinių stiprinimas visose ministerijose ir Vidaus audito tarnyboje.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2024 m. birželio 30 d.

H.2.    Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris

Susijusi priemonė (reforma arba investicija)

Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė

Pavadinimas

Kokybiniai rodikliai
(jei tai tarpinės reikšmės)

Kiekybiniai rodikliai
(jei tai siektinos reikšmės)

Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas

Matavimo vienetas

Bazinis lygis

Tikslas

Ketvirtis

Metai

155

C3.4R1

Stiprinti administracinius gebėjimus ir gerinti viešojo administravimo veikimą siekiant geresnio politikos formavimo ir įgyvendinimo

Tarpinė reikšmė

Veiksmingo žmogiškųjų išteklių klausimų valdymo nacionaliniame viešajame administravime veiksmų planas

 

Veiksmų plano priėmimas Ministrų taryboje

-

-

-

I ketv.

2022

Ministrų taryba priėmė veiksmų planą, kuris apima:

- Viešojo administravimo ir personalo departamento (PAPD) gaires, šablonus ir įgyvendinimo paramą šakinėms ministerijoms žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais, pavyzdžiui, reorganizavimu ir restruktūrizavimu, procedūrų supaprastinimu ir darbo jėgos planavimu;

- patikslintos PAPD organizacinės struktūros įgyvendinimą;

- PAPD darbuotojų mokymosi ir tobulinimo planą;

- šakinės ministerijos administracijos mokymo planą.

156

C3.4R1

Stiprinti administracinius gebėjimus ir gerinti viešojo administravimo veikimą siekiant geresnio politikos formavimo ir įgyvendinimo

Tarpinė reikšmė

Nauja Kipro policijos žmogiškųjų išteklių valdymo sistema

Policijos vadovo ir Teisingumo ir viešosios tvarkos ministerijos nuolatinio sekretoriaus priėmimas ir įsigaliojimas

-

-

-

IV ketv.

2023

Įsigaliojo nauja Kipro policijos žmogiškųjų išteklių valdymo sistema, kuri apima šias sritis:

- darbo aprašymų analizės ir kūrimo;

- įdarbinimo;

- motyvavimo;

- mokymo ir profesinio tobulėjimo;

- kompensavimo ir priedų;

- darbo ir darbuotojų santykių ir komunikacijos;

- pensininkų valdymo;

- sveikatos ir saugos;

- žmogiškųjų išteklių valdymo strategijos.

157

C3.4R1

Stiprinti administracinius gebėjimus ir gerinti viešojo administravimo veikimą siekiant geresnio politikos formavimo ir įgyvendinimo

Tarpinė reikšmė

Veiksmingo žmogiškųjų išteklių klausimų valdymo nacionaliniame viešajame administravime veiksmų plano įgyvendinimas

Ministrų tarybos patvirtinta galutinė veiksmų plano įgyvendinimo ataskaita

-

-

-

IV ketv.

2025

Veiksmų planas įgyvendintas:

- šakinių ministerijų administracijos gairės ir vadovai, susiję su įdarbinimo procedūromis, drausminėmis procedūromis, darbo jėgos planavimu, pertvarkymu ir procesų peržiūrų supaprastinimu;

- teisės aktų pakeitimai, jei reikia;

- personalo mokymas šakinių ministerijų administracijoje.

158

C3.4R2

Reglamentuoti lanksčias darbo sąlygas viešajame sektoriuje

Tarpinė reikšmė

Sprendimas dėl lanksčių darbo sąlygų viešajame sektoriuje

Ministrų tarybos sprendimas

-

-

-

I ketv.

2023

Atliekamas lanksčių darbo sąlygų viešajame sektoriuje tyrimas. PAPD įvertina tyrimo rekomendacijas, kuriose atsižvelgiama į tinkamas apsaugos priemones, kuriomis siekiama pagerinti viešosios paslaugos veiksmingumą. Įvertinusi tyrimo rekomendacijas, sprendimą dėl jų įgyvendinimo priima Ministrų taryba.

159

C3.4R2

Reglamentuoti lanksčias darbo sąlygas viešajame sektoriuje

Tarpinė reikšmė

Susitarimų dėl lanksčių darbo sąlygų įgyvendinimas

PAPD galutinė ataskaita dėl Ministrų tarybos sprendimo įgyvendinimo

-

-

-

IV ketv.

2024

Įgyvendinti Ministrų tarybos sprendimą, prireikus iš dalies pakeičiant įstatymus ir (arba) reglamentus, informuojant apie politikos kryptis ir rengiant mokymus, remiantis Viešojo administravimo personalo departamento parengtu veiksmų planu.

160

C3.4R3

Nustatyti naują vertinimo ir atrankos proceso sistemą, skirtą užpildyti laisvas darbo vietas valstybės tarnyboje, ir naujas darbuotojų veiklos rezultatų vertinimo taisykles

Tarpinė reikšmė

Teisės aktų dėl laisvų darbo vietų viešųjų paslaugų srityje vertinimo ir atrankos proceso ir darbuotojų veiklos rezultatų vertinimo nuostatų įsigaliojimas.

Atitinkamo (-ų) įstatymo (-ų) ir kitų teisės aktų nuostata, nurodanti jų atitinkamą įsigaliojimą

-

-

-

IV ketv.

2021

Pagrindiniai elementai yra šie:

i) įsigalioja įstatymas, pagal kurį vertinami ir atrenkami kandidatai į valstybės tarnybos pareigų paaukštinimo pareigas, įskaitant vadovaujančias pareigas, taikant naujus kriterijus ir metodus, pagrįstus objektyviu vertinimu ir nuopelnais, ir
ii) įsigalioja nauji nuostatai, skirti įgyvendinti naują viešojo sektoriaus darbuotojų veiklos rezultatų vertinimo sistemą, kuri bus naudojama vystymosi ir paaukštinimo darbe tikslais, siekiant, kad veiklos rezultatų vertinimo procedūra ir paaukštinimo mechanizmas būtų skaidresni, sąžiningesni, pagrįsti įgūdžiais ir veiksmingesnis.

161

C3.4R3

Nustatyti naują vertinimo ir atrankos proceso sistemą, skirtą užpildyti laisvas darbo vietas valstybės tarnyboje, ir naujas darbuotojų veiklos rezultatų vertinimo taisykles

Tarpinė reikšmė

Nauja veiklos rezultatų vertinimo ir laisvų darbo vietų viešojoje tarnyboje užpildymo sistema.

Naujos sistemos taikymo pradžia

-

-

-

I ketv.

2025

Valstybės tarnautojų veiklos rezultatai vertinami ir laisvos darbo vietos užpildomos pagal naująją teisinę sistemą, ją veiksmingai įgyvendinus, be kita ko, apmokant atitinkamus darbuotojus.

162

C3.4R4

Stiprinti administracinius gebėjimus ir skaidrumą didinant viešųjų pirkimų profesionalumą ir toliau skaitmeninant jų procesą

Tarpinė reikšmė

Nauja integruota e. viešųjų pirkimų sistema

Pirmieji konkursai paskelbti pagal naująją e. viešųjų pirkimų sistemą.

-

-

-

IV ketv.

2025

Naujoji integruota e. viešųjų pirkimų sistema turi veikti visu pajėgumu, įskaitant visą naudotojų kūrimą, testavimą ir mokymą.

Pagrindinės sistemos funkcijos:

- pritarti tam, kad privatūs naudotojai teiktų duomenis tik vieną kartą;

- teikti statistines ataskaitas;

- remti besiformuojančių technologijų, kurias perkančiosios organizacijos ir ekonominės veiklos vykdytojai gali naudoti vykdydami savo administracines funkcijas, naudojimą;

- sudaryti palankesnes sąlygas perkančiųjų organizacijų administraciniam darbui;

- teikti naudotojams patogią sąsają su ekonominės veiklos vykdytojais, daugiausia dėmesio skiriant MVĮ;

- skelbti viešųjų pirkimų procedūrų atviruosius duomenis;

- teikti perkančiosioms organizacijoms ir sprendimus priimantiems asmenims informaciją apie viešųjų pirkimų procedūras per visą projekto gyvavimo ciklą.

163

C3.4R5

Teisės tarnybos gebėjimų stiprinimas

Tarpinė reikšmė

Nauja Teisės tarnybos IT sistema

Naujos IT sistemos eksploatavimo pradžia

-

-

-

IV ketv.

2023

Visiškas Teisės tarnybos programinės įrangos kaip paslaugos sprendimo įdiegimas, kuris pasižymi šiomis savybėmis:

- elektroninių bylų ir aplankų kūrimas,

- bylų valdymas ir stebėsena,

- vidaus komunikacija ir darbo srautai,

- bylų sekimas, finansų valdymas ir mokėjimai,

- spausdintų rinkmenų skaitmeninimas.

Baigtas naudotojų mokymas.

164

C3.4I1

Perėjimo sistemos racionalizavimas įgyvendinant grafikų planavimo sistemą

Tarpinė reikšmė

Naujos sąrašų planavimo sistemos įgyvendinimas viešojo sektoriaus organizacijose

Pradėta naudoti nauja tvarkaraščių planavimo sistema

-

-

-

II ketv.

2026

Baigti kurti ir pradėti naudoti tvarkaraščių planavimo sistema. Pagrindinės sistemos funkcijos:

- kasdienės administravimo ir taktinės planavimo priemonės, automatizuoto perėjimo planavimas ir komunikacija darbuotojams ir vadovams;

- darbo jėgos ir perkėlimo valdymo, stebint darbo sąnaudas, nebuvimą darbe ir viršvalandžius.

165

C3.4I2

Teisėkūros proceso skaitmeninimas

Tarpinė reikšmė

Kipro teisės aktų rengimo platformos įgyvendinimas

Naujos sistemos eksploatavimo pradžia

-

-

-

I ketv.

2025

Platformos veikimo pradžia ir administratorių bei privilegijuotų naudotojų mokymo užbaigimas.

Visapusiškai veikianti teisės aktų rengimo platforma sudaro sąlygas:

- sąskaitų rengimas ir tvarkymas per interneto redaktorių, suteikiant galimybę eksportuoti XML formatu visais teisės aktų rengimo proceso etapais,

- centrinė duomenų bazė teisiniams tekstams saugoti ir platinti kaip atviriesiems duomenims per programų sąsajas, taip pat dideliais kiekiais;

- teisės aktų ir pakeitimų konsolidavimo priemonė.

166

C3.4I2

Teisėkūros proceso skaitmeninimas

Tarpinė reikšmė

Teisės aktų skaitmeninimas ir reguliavimas naujoje platformoje

Viešas paskelbimas platformoje

-

-

-

IV ketv.

2025

Visi ankstesni įstatymai ir kiti teisės aktai buvo įkelti į naująją platformą, kad visus teisės aktus būtų galima rasti vyriausybės platformoje.

167

C3.4I3

Ekonominės politikos modeliavimo centras

Tarpinė reikšmė

Ekonominės politikos analizės modeliavimo centro įsteigimas

Centro eksploatavimo pradžia

-

-

-

IV ketv.

2023

Centro visiškas veikimas ir įranga, įskaitant mokslo darbuotojų grupės paskyrimą. Grupę sudaro makroekonominių modelių ekspertai, ekonometrikos specialistai, duomenų analizės ekspertai ir ekonomistai.

168

C3.4I3

Ekonominės politikos modeliavimo centras

Siektina reikšmė

Sukurtų poveikio vertinimo modelių ir duomenų analizės priemonių skaičius

-

Skaičius

0

20

IV ketv.

2025

Turi būti imituojamos, išbandomos ir taikomos ekonominės politikos analizei ir prognozėms skirtos ne mažiau kaip 20 makroekonominių poveikio vertinimo modelių ir naujų Kipro ekonomikos duomenų analizės priemonių, grindžiamų skirtingomis metodikomis.

169

C3.4R6

Nauja vietos valdžios institucijoms skirta teisinė sistema ir atitinkamos paramos priemonės

Tarpinė reikšmė

Nauja vietos valdžios institucijų teisinė sistema

Įstatymo nuostata, nurodanti teisės akto įsigaliojimą

-

 

-

II ketv.

2024

Intervenciją sudaro trijų įstatymų įsigaliojimas: Savivaldybių įstatymas, Bendruomenių įstatymas (iš dalies keičiantis) ir Vietos savivaldos organizacijų įstatymas).

Naujoji teisinė sistema apima:

- savivaldybių skaičiaus sumažinimą;

- bendruomenės grupių, skirtų paslaugoms teikti, kūrimą;

- naujos centrinės valdžios kompetencijos ir lėšų perdavimą savivaldybėms;

- naują savivaldybių finansavimo sistemą;

- teisinės priežiūros, skaidrumo ir atskaitomybės taisykles;

- vandentiekio, kanalizacijos ir kietųjų atliekų tvarkymo efektyvumo gerinimas, taip pat leidimų suteikimas įsteigiant penkias teritorines vietos administravimo organizacijas.

170

C3.4R6

Nauja vietos valdžios institucijoms skirta teisinė sistema ir atitinkamos paramos priemonės

Siektina reikšmė

Vietos valdžios institucijų darbuotojų, dalyvaujančių gebėjimų stiprinimo veikloje, skaičius

-

Skaičius

0

500

IV ketv.

2024

Įvairių teminių gebėjimų stiprinimo programų, skirtų vietos administracijai, pabaigimas ir mokymas mažiausiai 500 dalyvių (vietos valdžios institucijų narių ir darbuotojų).

171

C3.4R7

Miesto žemės konsolidavimas

Tarpinė reikšmė

Miesto žemės konsolidacijos įstatymo įsigaliojimas

Įstatymo nuostata, nurodanti įstatymo įsigaliojimą

-

-

 

III ketv.

2022

Įstatymo dėl miesto žemės konsolidacijos įsigaliojimas siekiant sumažinti miestų plėtrą racionaliai išnaudojant esamus gyvenamuosius rajonus

172

C3.4R7

Miesto žemės konsolidavimas

Siektina reikšmė

Gyvenamųjų zonų miestų planavimo pagrindinių planų skaičius

-

Skaičius

0

10

IV ketv.

2025

Parengti, paskelbti ir patvirtinti pagrindiniai gyvenamųjų zonų miestų planavimo planai, kad juos būtų galima naudoti pasirinktose teritorijose arba strateginės svarbos teritorijose. Į pagrindinius planus įtraukiami ir perskirstomi žemės sklypai, suskirstyti į segmentus ir neprieinami (neviršijant teritorijos plėtros ribų).

173

C3.4I4

Statybos leidimų išdavimo e. sistemos tobulinimas

Tarpinė reikšmė

Sistemos „Hippodamos“ e. taikymo aplinkos gerinimas

Dėl patobulintos e. taikomosios aplinkos gaunamos paraiškos

-

-

-

IV ketv.

2022 

Esamos sistemos „Hippodamos“ e. taikymo aplinkos gerinimo užbaigimas, kad visoms planavimo ir statybos institucijoms (savivaldybėms) bendroje platformoje būtų galima teikti paraiškas dėl planavimo ir statybos leidimų.

174

C3.4I4

Statybos leidimų išdavimo e. sistemos tobulinimas

Tarpinė reikšmė

„Hippodamos“ planavimo ir kontrolės bei projektų valdymo funkcijų gerinimas

Visiškai skaitmeninis leidimų išdavimo ir statybos sutarčių valdymo procesas

-

-

-

IV ketv.

2024

Planavimo ir kontrolės priemonės, projektų valdymo priemonės ir esamos sistemos „Hippodamus“ aparatinės ir programinės įrangos tobulinimo, siekiant užtikrinti papildomas funkcijas, užbaigimas.

175

C3.4I5

Pažangūs miestai

Siektina reikšmė

Pažangiųjų jutiklių įdiegimas įgyvendinant pažangiųjų miestų iniciatyvą

-

Skaičius

0

97 000

IV ketv.

2024

Įgyvendinant pažangiųjų miestų iniciatyvą, kurią sudaro išmanieji stovėjimo jutikliai, pažangiojo apšvietimo jutikliai ir pažangieji atliekų tvarkymo jutikliai, įrengti ir įrengti savivaldybėse ir sujungti su centrine pažangiųjų miestų platforma, visiškai įdiegti bent 97 000 pažangiųjų jutiklių.

176

C3.4I5

Pažangūs miestai

Siektina reikšmė

Mobiliųjų programėlių, sukurtų įgyvendinant pažangiųjų miestų iniciatyvą, kūrimas

-

Skaičius

0

3

II ketv.

2026

Sukurti tris mobiliąsias taikomąsias programas (išmanųjį automobilių stovėjimą, pažangų apšvietimą, pažangų atliekų tvarkymą), kurias naudotojai galėtų parsisiųsti.

177

C3.4I6

Nikosijos miesto atgaivinimas ir atgaivinimas

Siektina reikšmė

Renovuoti kambariai ir pakeisti į studentų bendrabučius

-

Skaičius

0

250

IV ketv.

2024

Nikosijos vidiniame mieste renovuota ne mažiau kaip 250 kambarių, pertvarkytų į studentų bendrabučius.

178

C3.4I6

Nikosijos miesto atgaivinimas ir atgaivinimas

Siektina reikšmė

Renovuoti kambariai ir pakeisti į studentų bendrabučius

-

Skaičius

250

560

II ketv.

2026

Nikosijos vidiniame mieste renovuota ne mažiau kaip 560 kambarių, pertvarkytų į studentų bendrabučius.

179

C3.4I6

Nikosijos miesto atgaivinimas ir atgaivinimas

Tarpinė reikšmė

Mokyklos „Faneromeni“ renovacija

Mokyklos „Faneromeni“ renovacijos užbaigimas

-

-

-

II ketv.

2026

Faneromeni mokykla buvo iš esmės renovuota ir visiškai atnaujinta antiseisminiu požiūriu į Kipro universiteto Architektūros mokyklą ir yra paruošta naudoti 

180

C3.4R8

Teisingumo veiksmingumas

Tarpinė reikšmė

Naujų civilinio proceso taisyklių įsigaliojimas

Naujų Civilinio proceso taisyklių (paskelbtų Oficialiajame leidinyje) nuostata, kurioje nurodoma, kad įsigaliojo Proceso taisyklės 2023 m. rugsėjo 1 d.

-

-

-

III ketv.

2023

Naujų Civilinio proceso taisyklių taikymas naujose bylose, kurios teismui buvo pateiktos nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. Naujosiomis civilinio proceso taisyklėmis bus modernizuotas bylų nagrinėjimas, kad bylos šalims būtų laiku teikiamos pigesnės ir prieinamesnės paslaugos.

181

C3.4R8

Teisingumo veiksmingumas

Siektina reikšmė

Neišnagrinėtų bylų ir apeliacinių skundų skaičiaus mažinimas

-

% (procentais)

0

20

II ketv.

2024

Daugiau kaip dvejus metus neišnagrinėtų bylų ir apeliacinių skundų skaičiaus sumažinimas 20 %, palyginti su 2020 m. gruodžio 31 d. lygiu, kaip patvirtinta veiksmų plano, kuriuo siekiama sumažinti neišnagrinėtų bylų skaičių, metinėje pažangos ataskaitoje.

182

C3.4R8

Teisingumo veiksmingumas

Siektina reikšmė

Tolesnis neišnagrinėtų bylų ir apeliacinių skundų skaičiaus mažinimas

-

% (procentais)

20

40

II ketv.

2026

Daugiau kaip dvejus metus neišnagrinėtų bylų ir apeliacinių skundų skaičiaus sumažinimas 40 %, palyginti su 2020 m. gruodžio 31 d. lygiu, kaip patvirtinta veiksmų plano, kuriuo siekiama sumažinti neišnagrinėtų bylų skaičių, metinėje pažangos ataskaitoje.

183

C3.4R9

Teismų skaitmeninė pertvarka

Tarpinė reikšmė

E. teisingumo sistema

Abiejų sistemų projektų grupės tikrina sutartį ir priima rezultatus. Abi sistemos prieinamos teismo interneto svetainėje

-

-

-

IV ketv.

2022

E. teisingumo sistemos įdiegimas ir visiškas veikimas bei operatyvinės i-teisinės sistemos paramos vietoje užbaigimas. Abi sistemos turi būti prieinamos teismo interneto svetainėje.

184

C3.4R9

Teismų skaitmeninė pertvarka

Tarpinė reikšmė

Skaitmeninis garso įrašymas teismo procese

Sutarties patikrinimas ir sistemos projekto grupės atliekamas rezultatų patvirtinimas.

-

-

-

I ketv.

2025

Skaitmeninio garso įrašymo instaliavimas ir visapusiškas veikimas teismo procesuose.

185

C3.4I7

Teisėjų mokymas

Siektina reikšmė

Teisėjų mokymas

-

Skaičius

0

110

IV ketv.

2025

Bent 110 (iš 130) teisėjų baigė mokymus apie naujas Civilinio proceso taisykles ir kitus teisminius įgūdžius.

186

C3.4I8

Teismų infrastruktūros modernizavimas

Tarpinė reikšmė

Famagustos apylinkės teismo išplėtimas

Projekto valdymo grupė patvirtina statybos užbaigimą.

-

-

-

IV ketv.

2021

Famagustos apylinkės teismo pastato išplėtimo statybos užbaigimas, siekiant paremti naujų teismo salių eksploatavimą, kad būtų pabandyta ne tik nagrinėti baudžiamąsias bylas, bet ir civilines bylas.

187

C3.4R10

Teisinės ir institucinės kovos su korupcija sistemos tobulinimas

Tarpinė reikšmė

Įstatymo, kuriuo įsteigiama Nepriklausoma kovos su korupcija institucija, įsigaliojimas

Įstatymo nuostatos dėl įstatymo įsigaliojimo ir Nepriklausomos kovos su korupcija institucijos, į kurią buvo įdarbintos pagrindinės vadovaujamos pareigybės ir įdarbintas personalas, veiklos pradžios.

-

-

-

I ketv.

2022

Nepriklausoma kovos su korupcija institucija įsteigta remiantis atitinkamo įstatymo įsigaliojimu ir veikia. Institucija koordinuoja visų įstaigų, dalyvaujančių kovoje su korupcija ir korupcijos prevencijoje, pastangas ir prižiūri, kad įvairios kompetentingos tarnybos laiku įgyvendintų veiksmus.

188

C3.4R10

Teisinės ir institucinės kovos su korupcija sistemos tobulinimas

Tarpinė reikšmė

Įstatymo dėl skaidrumo sprendimų priėmimo ir susijusių klausimų srityje įsigaliojimas

Įstatymo nuostata, nurodanti įstatymo įsigaliojimą

-

-

-

IV ketv.

2021

Įsigaliojo įstatymas dėl skaidrumo sprendimų priėmimo ir susijusių klausimų srityje, įskaitant nuostatas, kuriomis siekiama užkirsti kelią interesų konfliktams. Įstatymu nustatoma pareiga viešinti asmenų, suinteresuotų dalyvauti viešųjų sprendimų priėmimo procedūrose, ir valstybės tarnybos ar platesnio viešojo sektoriaus pareigūnų ar narių arba darbuotojų kontaktus pareigūnų, kurie pagal savo pareigas turi kompetenciją ar galimybę pradėti tokias procedūras arba suformuluoti jų turinį, prisidėti ar nustatyti galutinį tokių procedūrų rezultatą, labui. Informacija apie tokį kontaktą, jo turinys ir paskirtis oficialiai užregistruojami ir skelbiami viešai.

189

C3.4R10

Teisinės ir institucinės kovos su korupcija sistemos tobulinimas

Tarpinė reikšmė

Informatorių apsaugos įstatymo įsigaliojimas

Įstatymo nuostata, nurodanti įstatymo įsigaliojimą

-

-

-

IV ketv.

2021

Įsigaliojo įstatymas, kuriuo informatoriai, pranešantys apie sukčiavimą ir korupciją, apsaugomi nuo vidaus sankcijų. Į įstatymą įtraukiamos papildomos nuostatos dėl asmenų, pranešančių apie korupcijos atvejus viešajame ir privačiajame sektoriuose (pranešėjų, su veiksmais nesusijusių asmenų), apsaugos, papildant Liudytojų apsaugos įstatyme Nr. 95(I)/2001 jau numatytą apsaugą. Įstatyme taip pat numatomos atleidimo nuo baudų priemonės tiems, kurie dalyvauja vykdant korupcinius veiksmus, tačiau savanoriškai praneša policijai, ir (arba) siūlo bendradarbiauti su valdžios institucijomis, po kurių atliekamas išsamus bylos tyrimas ir baudžiamasis persekiojimas.

H.3.    Su paskola susijusių reformų ir investicijų aprašymas

9 investicijų grupė (C3.4I9). Pagalbos privačiajam ir viešajam sektoriams schema sertifikavimui pagal ISO 37001 (Kove su papirkinėjimu)

Investicijų tikslas – prisidėti prie kovos su korupcija privačiajame ir viešajame sektoriuose įdiegiant ISO 37001 akreditaciją, kuri padeda didinti skaidrumą, mažinti kyšius ir kurti etišką verslo kultūrą.

Investicijas sudaro parama privačiajam ir viešajam sektoriams, įskaitant vietos valdžios institucijas, konsultavimo paslaugoms ir sertifikavimui nuo kyšininkavimo pagal ISO 37001 standartą.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d.

H.4.    Su paskola susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris

Susijusi priemonė (reforma arba investicija)

Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė

Pavadinimas

Kokybiniai rodikliai
(jei tai tarpinės reikšmės)

Kiekybiniai rodikliai
(jei tai siektinos reikšmės)

Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas

Matavimo vienetas

Bazinis lygis

Tikslas

Ketvirtis

Metai

190

C3.4I9

Pagalbos schema privačiam ir viešajam sektoriams sertifikavimui pagal ISO 37001

(kova su papirkinėjimu).

Siektina reikšmė

ISO 37001 kovos su papirkinėjimu valdymo sistemos.

-

Skaičius

0

120

IV ketv.

2025

Ne mažiau kaip 120 organizacijų yra ISO akredituotos pagal standartą „ISO 37001 KOVOS SU PAPILKINĖJIMU VALDYMO SISTEMOS“ dėl suteiktos paramos

I. 3.5 KOMPONENTAS. Fiskalinio ir finansinio stabilumo užtikrinimas

Šiuo Kipro ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu sprendžiamos fiskalinio ir finansinio pažeidžiamumo problemos, įskaitant su tuo susijusį makroekonominį disbalansą. Tikslas – apsaugoti finansinį stabilumą mažinant bankų sektoriuje įsisenėjusią riziką, nustatant kovos su dideliu privačiojo sektoriaus įsiskolinimu priemones ir gerinant priežiūrą ne bankų sektoriuje. Siekdamas užtikrinti fiskalinį stabilumą, Kipras siekia kovoti su mokesčių slėpimu, mokesčių vengimu ir agresyviu mokesčių planavimu ir teikti politikos formuotojams išsamius duomenis, kad būtų sukurta teisinga mokesčių sistema. Tikimasi, kad numatytomis priemonėmis bus užtikrintas veiksmingesnis pajamų surinkimas ir teisingesnė Kipro mokesčių sistema, sumažinant agresyvaus mokesčių planavimo šalutinį poveikį.

Komponentas pritaria tam, kad būtų atsižvelgiama į konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas dėl finansinio stabilumo ir privačiojo sektoriaus įsiskolinimo (2019 m. konkrečiai šaliai skirtos rekomendacijos Nr. 2 ir 5) ir dėl mokesčių sistemos ypatybių, kurios palengvina asmenų ir tarptautinių įmonių agresyvų mokesčių planavimą, šalinimo (2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 4 ir 2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 1).

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal technines gaires dėl reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.

I.1.    Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas

Finansinio stabilumo užtikrinimas

1 reforma (C3.5R1). Kredito įstaigų krizių valdymo teisinė sistema 

Priemonės tikslas – padidinti bankų sektoriaus atsparumą nustatant nuoseklios ir konkrečios procedūros, skirtos finansinių sunkumų patiriančioms kredito įstaigoms remti, sistemą.

Reformą sudaro: i) nacionalinės kredito įstaigų nemokumo sistemos peržiūra ir keitimas, siekiant padidinti jos veiksmingumą ir efektyvumą, atsižvelgiant į geriausią Europos praktiką; ii) nustatyti prevencinio kredito įstaigų rekapitalizavimo ir vyriausybės lygmens stabilizavimo priemonių sistemą siekiant dalyvauti pertvarkant kredito įstaigą.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2023 m. rugsėjo 30 d.

2 reforma (C3.5R2). Neveiksnių paskolų problemos sprendimo sistema ir veiksmų planas

Priemonės tikslas – mažinti finansinę riziką, susijusią su įsisenėjusiomis neveiksniomis paskolomis bankų sektoriuje, toliau stengiantis gerinti bankų turto kokybę ir gerinant paskolų aptarnavimo darbo aplinką.

Reforma apima i) veiksmų plano, kuriuo siekiama spręsti likusių senųjų neveiksnių paskolų problemą, įgyvendinimą ir ii) trijų iš dalies keičiančių įstatymų, susijusių su kreditų įsigyjančiomis bendrovėmis ir administratoriais, paketo priėmimą (paskolų administratorių skyrimą reguliuoja ir prižiūri centrinis bankas; suteikti paskolų administratoriams ir kreditus įsigyjančioms bendrovėms prieigą prie žemės registro ir pranešimo reikalavimų suderinimas, kai paskolą įsigyja kredito įsigyjanti bendrovė). Iki 2023 m. birželio 30 d. parengiama ir Ministrų Tarybos patvirtinta veiksmų plano pažangos ataskaita, kurioje stebimas neveiksnių paskolų mažinimas bankų sektoriuje siekiant orientacinių 6 % BVP ir 3 % grynojo neveiksnių paskolų santykio pamatinių verčių 15 ir prireikus siūlomos politikos priemonės.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2023 m. birželio 30 d.

3 reforma (C3.5R3). Nekilnojamojo turto sandorių sistemos trūkumų šalinimo strategija (nuosavybės teisių dokumentai)

Reformos tikslas – spręsti nuosavybės dokumentų išdavimo ir perdavimo sistemos neveiksmingumo problemą, dėl kurios nuosavybės teisės nėra apibrėžtos, apsunkina teisės naudotis turtu atėmimo procedūras ir trukdo realizuoti įkaitą.

Reformą sudaro: i) nagrinėjamų bylų nagrinėjimas ir nuosavybės dokumentų išdavimas, ii) naujos planavimo ir statybos leidimų politikos, šiuo metu apimančios du gyvenamuosius vienetus, taikymas keturiems sklype esantiems gyvenamiesiems vienetams, o tai sutrumpina statybos ir erdvės leidimų išdavimo laiką, iii) Gatvių ir pastatų reguliavimo įstatymo peržiūra, siekiant nustatyti tinkamas paskatas prižiūrinčiam inžinieriui toliau atgrasyti nuo pažeidimų, dėl kurių nebūtų išduoti nuosavybės dokumentai, iv) iš dalies pakeičiant nekilnojamojo turto pardavimo (specialaus įvykdymo) sutartį, kuria bus iš anksto užtikrinama, kad nekilnojamojo turto perdavimas yra įvykdytas, kai tik pirkėjai įvykdo savo sutartinius įsipareigojimus.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2023 m. gruodžio 31 d.

4 reforma (C3.5R4). Nauja teisinė sistema ir keitimosi duomenimis ir kreditų biurais sistema

Priemonės tikslas – kovoti su dideliu privačiojo sektoriaus įsiskolinimu gerinant naujų paskolų kredito rizikos vertinimą plėtojant kreditų registrą, kad rinka galėtų siūlyti tokias paslaugas, kaip kredito balai, visiškai laikantis duomenų apsaugos taisyklių.

Reforma siekiama iš dalies pakeisti esamą keitimosi kreditų duomenimis sistemą, pagal kurią Kipro bankų asociacijai priklausanti privati bendrovė yra kreditų registras, kad būtų galima teikti kreditų vertinimo paslaugas. Pagrindiniai pakeitimo elementai yra sumažinti teisinį netikrumą, susijusį su sistemos nuosavybe ir skirtingais kredito registro ir kredito biurų vaidmenimis, užtikrinti, kad būtų tęsiama kredito įstaigų pareiga rinkti duomenis apie kredito priemones ir iš Bankroto departamento teikti duomenis, taip pat apibrėžti prieigos prie duomenų sąlygas ir jų apsaugą.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2024 m. gruodžio 31 d.

5 reforma (C3.5R5). Atsakomybės stebėsenos registro sukūrimo veiksmų planas

Priemonės tikslas – pagerinti valdžios institucijų gebėjimą rengti ir įgyvendinti tikslinę politiką, kuria siekiama užkirsti kelią privačiojo sektoriaus skolai ir ją valdyti. To siekiama sukuriant įsipareigojimų stebėsenos registrą, kuriame būtų nurodytos visų skolų visų rūšių kreditoriams sumos.

Reformą sudaro veiksmų plano, kuris apima kreditingumo įsipareigojimų registro sukūrimą ir plėtojimą siekiant nustatyti fizinių ir juridinių asmenų kredito balus, įgyvendinimas, fiziniams ir juridiniams asmenims skirtos kredito reitingų sistemos sukūrimas ir sistemos ryšys su kitomis kredito reitingų agentūromis.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2024 m. gruodžio 31 d.

6 reforma (C3.5R6). Nemokumo sistemos stiprinimas

Šios reformos tikslas – stiprinti nemokumo sistemos įgyvendinimą, skatinti nemokumo sistemų ir priemonių naudojimą ir užtikrinti visapusišką ir veiksmingą Nemokumo departamento veikimą.

Reforma apima: i) likusių 2018 m. veiksmų plane nurodytų priemonių ir veiksmų, kurie dar nebuvo įgyvendinti, įgyvendinimą ir ii) skaitmeninių sistemų, kurios būtinos Bankroto departamento darbui gerinti ir kuriomis skatinamas nemokumo priemonių naudojimas, sukūrimą. 2018 m. Ministrų taryba patvirtino veiksmų planą, kuris atspindi nacionalinę nemokumo srities politiką. Ši reforma apima tokius veiksmus kaip sistemų skaitmeninimas (esamų sistemų stiprinimas ir naujų sistemų diegimas), Bankroto departamento darbuotojams teikiamas mokymas, klientų aptarnavimo linijos ir vartotojams skirto interneto portalo diegimas ir visiškas nemokumo specialistų reglamentavimo sistemos įgyvendinimas.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2025 m. birželio 30 d.

7 reforma (C3.5R7). Kovos su finansiniu netikrumu strategija

Priemonės tikslas – skatinti finansinį raštingumą. Ja siekiama gerinti plačiosios visuomenės finansinį švietimą, gerinti finansinių sprendimų priėmimą, ištaisyti neteisingus požiūrius ir šališkumą, remti labiau informuotus ir finansiškai atsakingus piliečius ir galiausiai padėti gerinti skolų grąžinimo drausmę.

Reforma apima kovos su finansiniu neraštingumu strategijos parengimą: i) nustatyti finansinio neraštingumo problemas, ii) peržiūrėti tarptautinę literatūrą šia tema ir iii) pateikti įgyvendinimo veiksmų planą. Strategija apima konkrečius tikslus, išmatuojamus tikslus, finansinio raštingumo skatinimo kanalus ir konkrečius įgyvendinimo veiksmus (ilgalaikes ir trumpalaikes). Reforma taip pat apima visišką trumpalaikių strategijos priemonių įgyvendinimą.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2023 m. gruodžio 31 d.

8 reforma (C3.5R8). Draudimo ir pensijų fondų priežiūros stiprinimas

Priemonės tikslas – sustiprinti draudimo ir pensijų fondų priežiūrą.

Reforma apima: i) priežiūros institucijų administracinių gebėjimų stiprinimą, ii) priemonių, būtinų užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijai (EDPPI) (pvz., peržiūrėtos Profesinių pensijų skyrimo įstaigų (PPĮ II) direktyvos) nustatytų reguliavimo sistemų, rengimą ir įgyvendinimą ir iii) konkrečių priežiūros veiksmų vykdymą pagal planus, pateiktus EDPPI, siekiant užtikrinti finansinį stabilumą ir apsaugoti pensijų fondų narių ir draudimo polisų turėtojų interesus.

Pensijų sektorių prižiūrintis Profesinių pensijų išmokų fondų registro (RORBF) departamentas nuolatinius darbuotojus padidina 13 asmenų. Draudimo sektorių prižiūrinti Draudimo bendrovių kontrolės tarnyba (ICCS) turi padidinti savo nuolatinį personalą trimis asmenimis.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2023 m. gruodžio 31 d.

1 investicijų grupė (C3.5I1). Kipro vertybinių popierių ir biržos komisijos priežiūros funkcijų stiprinimas

Priemonės tikslas – skaitmeninimo būdu sustiprinti Kipro vertybinių popierių ir biržų komisijos (CySEC) priežiūros pajėgumus, kad būtų galima geriau prižiūrėti sandorius.

Investicijas sudaro pažangios skaitmeninės sistemos, grindžiamos debesijos architektūra ir apimančios Europos rinkos infrastruktūros reglamento (ERIR), Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių reglamento (SFTR) ir Finansinių priemonių rinkų reglamento (FPRR) priežiūros poreikius, kūrimas. Naujoji sistema turi atitikti šiuos požymius: i) prisijungti prie Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) centro; įkelti ir iš anksto apdoroti sandorių duomenis, ii) apibendrinti ir atlikti užklausas dėl duomenų, kad būtų galima gauti reguliavimo įžvalgų, iii) rengti tvarkaraščius ir ad hoc ataskaitas.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Fiskalinio stabilumo užtikrinimas

9 reforma (C3.5R9). Mokesčių surinkimo ir Mokesčių departamento veiksmingumo gerinimas

Priemonės tikslas – užtikrinti veiksmingesnį ir efektyvesnį mokesčių surinkimą užtikrinant aukštesnio lygio skaitmeninimą ir mokestinių prievolių vykdymą ir gerinti klientų aptarnavimą.

Reforma apima įvairių mokesčių vienetų, procedūrų ir procesų integravimą, kad būtų galima teikti vieno langelio principu grindžiamas paslaugas mokesčių mokėtojams, teisės aktų pakeitimus ir naujos IT sistemos įgyvendinimą bei mokesčių departamento skaitmeninimą. Pastarosios apima: a) bendrą registraciją mokesčių bazėje ir sistemoje „Taxisnet“ (kai fiziniai asmenys, juridiniai asmenys ir darbdaviai elektroniniu būdu pateikia pajamų mokesčio deklaracijas); b) integruotą mokesčių audito procesą, pagrįstą rizikos vertinimu; c) integruotą grąžinamųjų išmokų auditą; d) integruotą ir patobulintą bendrą paslaugų punktą, įskaitant tiesioginį PVM mokėjimą ir įmonių prijungimą prie Mokesčių departamente esančio serverio nenaudojant specialių mechanizmų; e) vieno leidimo taikyti mokesčius procedūrą; f) galimybę nedelsiant pakoreguoti sistemą, kad būtų atsižvelgta į visus teisės aktų ir (arba) procedūrų pakeitimus, ir išplėsti saugias sąsajas su kitomis informacinėmis sistemomis; g) duomenų analizės pajėgumus ir h) visų mokesčių mokėtojų popierinių dokumentų, susijusių su nekilnojamuoju turtu (nekilnojamuoju turtu) ir kapitalo prieaugio, skenavimą ir elektroninį saugojimą, taikant atitinkamus saugumo, vientisumo ir konfidencialumo kriterijus. Naujai įsigytas pastatas integruotam Nikosijos rajono biurui ir Didelių mokesčių mokėtojų biurui stiprina pastangas integruoti apylinkių mokesčių tarnybas sostinėje iš penkių skirtingų biurų pastatų skirtingose vietovėse, kurios anksčiau buvo laikomos technologiškai netinkamomis, ir leidžia teikti mokesčių mokėtojų paslaugas iš vienos Nikosijos rajono vietos. Teisės aktų pakeitimai apima: a) neseniai priimtą teisės aktą, kuriuo siekiama įgyvendinti reikalavimą, kad kiekvienas fizinis asmuo, turintis pajamų, kaip apibrėžta Pajamų mokesčio įstatymo 5 straipsnyje, privalomai teiktų mokesčių deklaracijas, neatsižvelgiant į ribą, kuri pradedama taikyti nuo 2020 mokestinių metų (taikant išimtis); b) pajamų mokesčių nemokėjimo kriminalizavimą.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2025 m. gruodžio 31 d.

10 reforma (C3.5R10). Agresyvaus mokesčių planavimo problemos sprendimas

Bendras reformos priemonių tikslas – didinti mokesčių sistemos veiksmingumą, efektyvumą ir teisingumą kovojant su tarptautinių įmonių vykdomu mokesčių slėpimu ir agresyviu mokesčių planavimu.

Priemonę sudaro trys skirtingos reformų papriemonės.

Pirmoji reformos dalinė priemonė – išskaičiuojamojo mokesčio taikymas palūkanų, dividendų ir autorinių atlyginimų mokėjimams į užsienį ir papildomas rezidavimo pelno mokesčiu kriterijus, grindžiamas kiekvieno subjekto įsteigimu. Išskaičiuojamasis mokestis taikomas jurisdikciją turintiems subjektams, įtrauktiems į mokesčių klausimais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašo I priedą, visų pirma iki 2021 m. gruodžio 31 d. priimant įstatymą, numatant, kad jis įsigalios ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d.

Rezidavimo pelno mokesčiu kriterijus papildo valdymo ir kontrolės testą. Jis turi būti pradėtas taikyti iki 2021 m. gruodžio 31 d., numatant, kad jis įsigalios ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d. Pirmasis kriterijus yra valdymas ir kontrolė, o tais atvejais, kai bendrovė įsteigta Kipre, tačiau jos valdymas ir kontrolė vykdoma kitoje jurisdikcijoje ir ji laikoma Kipro rezidentu mokesčių tikslais ir apmokestinama pagal atitinkamą Pajamų mokesčio įstatymo nuostatą, jeigu bendrovė nėra rezidentė mokesčių tikslais kitur (siekiant išvengti dvigubo rezidavimo statuso).

Pagal antrąją reformos papriemonę įvedamas išskaičiuojamasis mokestis palūkanų, dividendų ir autorinių atlyginimų mokėjimams į užsienį į mažų mokesčių jurisdikcijas. Kalbant apie palūkanų ir autorinių atlyginimų mokėjimus, Kipro valdžios institucijos gali išnagrinėti metodą, pagal kurį šių dviejų rūšių išlaidos negali būti atskaitomos. Toks teisės aktų pakeitimas įsigalioja ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d.

Pagal trečiąją reformos papriemonę Kipras, atlikdamas nepriklausomą vertinimą, kuris turi būti užbaigtas iki 2024 m. gruodžio 31 d., įvertina viso su agresyviu mokesčių planavimu susijusių priemonių rinkinio veiksmingumą. Atliekant šį vertinimą Kipro mokesčių sistema vertinama holistiškai, įskaitant visas iki to laiko priimtas priemones. Atlikus vertinimą, Kipras turi imtis politikos veiksmų, kad pašalintų visus nustatytus trūkumus, įskaitant teisės aktų pakeitimus, kurie įsigalios iki 2026 m. birželio 30 d.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2026 m. birželio 30 d.

2 investicijų grupė (C3.5I2). Muitinės ir elektroninės mokėjimo sistemos modernizavimas

Priemonės tikslas – sukurti ir įgyvendinti Sąjungos muitinės kodekse numatytas elektronines sistemas. Tikimasi, kad ši priemonė supaprastins ir paspartins muitinės formalumus ir sumažins visų suinteresuotųjų subjektų administracines išlaidas ir taip užtikrins veiksmingesnį pajamų surinkimą.

Investicijas sudaro dvylikos sistemų, kurias sudaro trys skirtingi tipai: i) deklaravimo sistemos (pvz., manifestą, automatizuotą importą, tranzitą, automatizuotą eksporto ir akcizais apmokestinamų prekių gabenimo kontrolės sistemą), kurios palaiko ryšį su operaciniais komponentais, valdymo komponentais ir išorinėmis sąsajomis naudojant integracijos lygmenį; ii) veiklos sistemos, kurias sudaro rizikos analizė, apskaita, auditas, tarifai, muitinės sandėliai, bylų valdymas, priežiūra ir kvotos, ir iii) valdymo sistemos, kurias sudaro veiklos taisyklių valdymas, verslo procesų valdymas, bazinių duomenų valdymas, vidaus IAM ir ataskaitų teikimas.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d.

I.2.    Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris

Susijusi priemonė (reforma arba investicija)

Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė

Pavadinimas

Kokybiniai rodikliai
(jei tai tarpinės reikšmės)

Kiekybiniai rodikliai
(jei tai siektinos reikšmės)

Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas

Matavimo vienetas

Bazinis lygis

Tikslas

Ketvirtis

Metai

191

C3.5R1 Kredito įstaigų krizių valdymo teisinės sistemos sukūrimas

Tarpinė reikšmė

Kredito įstaigų nacionalinės nemokumo sistemos pakeitimo ir vyriausybės priemonių finansiniam stabilumui išsaugoti įsigaliojimas

Teisės aktų nuostatos, nurodančios jų įsigaliojimą

-

-

-

III ketv.

2023

Šių dviejų teisės aktų rinkinių įsigaliojimas:

a) kredito įstaigų nemokumo įstatymas, kuriuo kompetentingoms institucijoms suteikiama lankstumo ir būtinų priemonių, kad jos galėtų veiksmingai likviduoti nemokias kredito įstaigas, ir b) Finansinio stabilumo įstatymas ir finansinė parama pagal pertvarkymo įstatymą, kuriuo nustatoma valstybės kišimosi sistema, visų pirma pasitelkiant prevencinį kredito įstaigos rekapitalizavimą ir vyriausybės lygmens stabilizavimo priemones, siekiant dalyvauti pertvarkant įstaigą.

192

C3.5R2 neveiksnių paskolų problemos sprendimo sistema ir veiksmų planas

Tarpinė reikšmė

Teisės aktų dėl kredito įsigijimo bendrovių (CAC) ir kredito paslaugų teikėjų pakeitimų paketo įsigaliojimas siekiant pagerinti neveiksnių paskolų valdymo darbo aplinką

Įstatymo nuostata, nurodanti atitinkamų įstatymų įsigaliojimą

-

-

-

IV ketv.

2021

Įsigaliojo šie trys įstatymai:
a) 2021 m. Kredito priemonių pirkimo ir susijusių klausimų (iš dalies keičiančių) įstatymą, pagal kurį neveiksnių paskolų administratorių veiklą reguliuoja ir prižiūri Centrinis bankas;

b) 2021 m. Nekilnojamojo turto (perdavimo, registravimo ir vertinimo) (iš dalies keičiantis) įstatymas, kuriuo neveiksnių paskolų administratoriams ir kreditų įsigyjančioms bendrovėms suteikiama prieiga prie žemės registro

c) 2020 m. Įrodymų (pakeitimo) įstatymas, kuriuo suderinami pranešimo reikalavimai tuo atveju, kai paskolą įsigyja kredito įsigyjanti bendrovė.

193

C3.5R3

Nekilnojamojo turto sandorių sistemos trūkumų šalinimo strategija (nuosavybės teisių dokumentai)

Siektina reikšmė

Su nuosavybės teisės akto išdavimu susijusių neišnagrinėtų bylų skaičiaus sumažėjimas

-

% (procentais)

0

80

II ketv.

2023

Neišduotų nuosavybės dokumentų (teisinis dokumentas, kuriuo įrodoma teisė į nuosavybę) skaičiaus sumažėjimas. Laukiama, kol bus išleisti nuosavybės teisės aktai, susiję su 1 050 pakeitimais, t. y. 20 000 nuosavybės dokumentų. Iš visų 20 000 dar neišnagrinėtų nuosavybės dokumentų išduodama 80 %.

194

C3.5R3

Nekilnojamojo turto sandorių sistemos trūkumų šalinimo strategija (nuosavybės teisių dokumentai)

Tarpinė reikšmė

Naujos planavimo ir statybos leidimo politikos pratęsimas

Vidaus reikalų ministro įsakymas

-

-

-

IV ketv.

2022

Nauja planavimo ir statybos leidimų politika taikoma ne daugiau kaip keturiems gyvenamiesiems vienetams gyvenamuosiuose sklypuose. Politika suteikia galimybę teikti paraiškas elektroniniu būdu ir nustato nustatytus planavimo ir statybos leidimų išdavimo terminus (dešimt dvidešimt dienų).

195

C3.5R3

Nekilnojamojo turto sandorių sistemos trūkumų šalinimo strategija (nuosavybės teisių dokumentai)

Tarpinė reikšmė

Nekilnojamojo turto pardavimo įstatymo pakeitimo (konkretus atlikimas) įsigaliojimas

Įstatymo nuostata, nurodanti iš dalies pakeisto Turto pardavimo įstatymo (konkretus atlikimas) įsigaliojimą

-

-

-

IV ketv.

2022

Iš dalies pakeisto Turto pardavimo (konkrečios veiklos) įstatymo įsigaliojimas, siekiant iš anksto apsaugoti pirkėjų interesus. Pakeitimu sudaromos sąlygos perduoti antraštinės dalies dokumentus, užtikrinant visišką saugą ir teisinį tikrumą, kartu kuo labiau sumažinant veiklos išlaidas ir vėlavimą atliekant patikrinimus pirminiame etape, kad būtų nustatytos konkrečios perdavimo kliūtys prieš sumokant pirkimo kainą. Siekiama sukurti nekilnojamojo turto pirkėjų interesų apsaugos mechanizmą ir iš anksto užtikrinti, kad nekilnojamojo turto perdavimas būtų įvykdytas iš karto, kai tik pirkėjas įvykdo savo sutartinius įsipareigojimus.

196

C3.5R3

Nekilnojamojo turto sandorių sistemos trūkumų šalinimo strategija (nuosavybės teisių dokumentai)

Tarpinė reikšmė

Gatvių ir statybos reglamento peržiūra

Įstatymo nuostata, nurodanti iš dalies pakeisto Gatvių ir statybos reglamento įsigaliojimą

-

-

-

IV ketv.

2023

Įsigaliojo Įstatymas, kuriuo iš dalies keičiamas Gatvių ir statybos reglamentas, kuriuo prižiūrinčiam inžinieriui nustatomos tinkamos paskatos i) prižiūrėti projekto plėtrą pagal išduotą leidimą, toliau atgrasyti nuo pažeidimų, dėl kurių būtų neišduodami nuosavybės dokumentai, ir ii) kompetentingai institucijai pateikti pažymą, patvirtinančią darbų užbaigimą pagal išduotą leidimą.

197

C3.5R4

Nauja teisinė sistema ir keitimosi duomenimis ir kreditų biurais sistema

Tarpinė reikšmė

Įstatymo dėl keitimosi duomenimis ir kreditų biurų sistemos ir sistemos įsigaliojimas

Įstatymo nuostata, nurodanti įstatymo įsigaliojimą

-

-

-

I ketv.

2023

Įsigaliojo įstatymas dėl keitimosi duomenimis ir kreditų biurais sistemos ir sistemos, kuriuo pašalinamos dabartinės sistemos kliūtys, kad jis galėtų teikti kreditų vertinimo paslaugas. Pagrindiniai pakeitimo elementai yra padaryti Kipro centrinį banką sistemos savininku, nustatyti pareigą rinkti duomenis apie kredito įstaigų kredito priemones ir teikti Bankroto departamento duomenis, taip pat apibrėžti prieigos prie duomenų sąlygas ir jų apsaugą.

198

C3.5R4

Nauja teisinė sistema ir keitimosi duomenimis ir kreditų biurais sistema

Tarpinė reikšmė

Patobulinta skaitmeninė keitimosi duomenimis ir kreditų biurų sistema

Sėkmingas kredito balų nustatymas

-

-

-

IV ketv.

2024

Visiškai įdiegti ir pradėti eksploatuoti patobulintą skaitmeninę keitimosi duomenimis ir kreditų biurais sistemą pagal įstatymą dėl keitimosi duomenimis ir kreditų biurais sistemos ir sistemos, taip pat pradėti teikti kreditų vertinimo paslaugas.

199

C3.5R5

Atsakomybės stebėsenos registro sukūrimo veiksmų planas

Tarpinė reikšmė

Atsakomybės stebėsenos registro sukūrimo veiksmų planas

Veiksmų plano patvirtinimas Ministrų taryboje

-

-

-

IV ketv.

2022

Veiksmų plane nurodomi būtini žingsniai, kad būtų įdiegtas atsakomybės stebėsenos registras, kuriame:
- sukurti elektroninę duomenų bazę, kurioje būtų kaupiami duomenys apie įvairių viešųjų ir privačių kreditorių, pavyzdžiui, viešojo kreditų registro, įsipareigojimus;

- sudaryti sąlygas parengti ir įgyvendinti tikslinę politiką, skirtą privačiojo sektoriaus įsiskolinimo prevencijai ir valdymui.

200

C3.5R5

Atsakomybės stebėsenos registro sukūrimo veiksmų planas

Tarpinė reikšmė

Atsakomybės stebėsenos registro sukūrimo veiksmų planas

Veiksmų plano įgyvendinimo patvirtinimas Ministrų taryboje

-

-

-

IV ketv.

2024

Visiškai įgyvendinti Atsakomybės stebėsenos registro sukūrimo veiksmų planą, kuriame:

- sukurti elektroninę duomenų bazę, kurioje būtų kaupiami duomenys apie įvairių viešųjų ir privačių kreditorių, pavyzdžiui, viešojo kreditų registro, įsipareigojimus;
- sudaryti sąlygas parengti ir įgyvendinti tikslinę politiką, skirtą privačiojo sektoriaus įsiskolinimo prevencijai ir valdymui.

201

C3.5R6 Nemokumo sistemos stiprinimas ir stiprinimas

Tarpinė reikšmė

Visiškas teisinės ir institucinės nemokumo sistemos įgyvendinimas ir visapusiškas veikimas

Oficialiajame leidinyje patvirtintas darbuotojų paskyrimas. Pažangos ataskaitos patvirtinimas Ministrų taryboje

-

-

-

IV ketv.

2022

Visiškas teisinės ir institucinės sistemos, susijusios su nemokumu, įgyvendinimas ir visapusiškas veikimas: a) darbuotojų skyrimas į visus Bankroto departamento organizacinės struktūros lygmenis ir darbuotojų mokymo organizavimas, b) nemokumo bylų skatinimo komunikacijos plano parengimas, c) klientų aptarnavimo linijos patvirtinimas, d) nemokumo specialistų tęstinio profesinio tobulėjimo sistemos sukūrimas. 

202

C3.5R6 Nemokumo sistemos stiprinimas ir stiprinimas

Tarpinė reikšmė

Visų Bankroto departamentui sukurtų skaitmeninių sistemų eksploatavimas

Pažangos ataskaitos patvirtinimas Ministrų taryboje

-

-

-

II ketv.

2025

Naujos skaitmeninės sistemos didina esamų Bankroto departamento veiklos ir techninių sistemų aktualumą ir veiksmingumą.

203

C3.5R7

Kovos su finansiniu netikrumu strategija

Tarpinė reikšmė

Kovos su finansiniu netikrumu strategija

Kovos su finansiniu nešališkumu strategijos patvirtinimas Ministrų taryboje

-

-

-

IV ketv.

2023

Kovos su finansiniu netikrumu strategija apima konkrečius tikslus, išmatuojamus tikslus, finansinio raštingumo skatinimo kanalus ir konkrečius įgyvendinimo veiksmus (ilgalaikes ir ilgalaikes priemones). Reforma taip pat apima visišką trumpalaikių strategijos priemonių įgyvendinimą.

204

C3.5R8 Draudimo ir pensijų fondų priežiūros stiprinimas

Siektina reikšmė

Profesinių pensijų išmokų registro (RORBF) ir Draudimo bendrovių kontrolės tarnybos (ICCS) žmogiškųjų išteklių stiprinimas

-

Skaičius

0

16

III ketv.

2022

Padidinti darbuotojų skaičių trylika Profesinių pensijų išmokų fondų registro (RORBF) darbuotojų ir tris Draudimo bendrovių kontrolės tarnybos (ICCS) darbuotojus. Tai yra nuolatinis darbuotojų skaičiaus padidinimas.

205

C3.5R8 Draudimo ir pensijų fondų priežiūros stiprinimas

Tarpinė reikšmė

Priežiūros priemonės, įskaitant duomenų rinkimo ir analizės priemonę

Paramos priemonės pensijų fondų ir draudimo bendrovių priežiūrai stiprinti

-

-

-

IV ketv.

2023

Visapusiškai įgyvendinti priemones (pvz., procedūras, kontrolinius sąrašus, tinkamumo ir tinkamumo paraiškas), kurios būtinos siekiant laikytis naujų teisės aktų (kuriais numatoma įsteigti, vykdyti veiklą ir prižiūrėti 2020 m. Profesinių pensijų išmokų institucijų įstatymą – L 10(I)/2020).

206

C3.5I1 Kipro vertybinių popierių ir biržos komisijos priežiūros funkcijų stiprinimas

Tarpinė reikšmė

Kipro vertybinių popierių ir biržos komisijos sandorių priežiūros skaitmeninė sistema

Projektų valdymo komitetas laiku patikrina, ar priimtini rezultatai; kokybė ir standartai, kaip nurodyta konkurso dokumentuose

-

-

-

IV ketv.

2023

Visiškai įgyvendinti naują skaitmeninę sandorių priežiūros sistemą. Nauja skaitmeninė sistema pasižymi šiomis savybėmis:
- sandorių duomenų įkėlimas ir išankstinis apdorojimas;

- duomenų agregavimas ir užklausos, siekiant gauti reglamentavimo įžvalgų;

- tvarkaraščio ir
ad hoc ataskaitų rengimas.

207

C3.5R9 Mokesčių surinkimo gerinimas ir Mokesčių departamento veiklos veiksmingumas

Tarpinė reikšmė

PVM paslaugų teikimas integruotoje mokesčių administravimo sistemoje (ITAS)

Projekto valdybos patvirtinimas, susijęs su naujos integruotos PVM sistemos užbaigimu, įdiegimu ir veikimu

-

-

-

I ketv.

2022

Kipro mokesčių departamentas (CTD) įdiegia integruotą mokesčių administravimo sistemą (ITAS), kuria remiamos mokesčių administravimo funkcijos ir procesai. Šioje sistemoje turi būti įdiegtos ir įdiegtos su PVM paslaugomis susijusios funkcijos.

208

C3.5R9 Mokesčių surinkimo gerinimas ir Mokesčių departamento veiklos veiksmingumas

Tarpinė reikšmė

Tiesioginių mokesčių administravimo departamento veiklos integravimas į sistemą ITAS

Projekto valdyba patvirtina sistemos rezultatus, t. y. tiesioginių mokesčių sistemos ITAS įdiegimo užbaigimą ir veikimą, ir veikimo pradžios ataskaitą

-

-

-

II ketv.

2024

Mokesčių administravimo paslaugos, susijusios su tiesioginiais fizinių ir juridinių asmenų mokesčiais (be PVM), veikia per sistemą ITAS.

209

C3.5R10 Agresyvaus mokesčių planavimo problemos sprendimas

Tarpinė reikšmė

Įstatymo dėl kovos su agresyviu mokesčių planavimu įsigaliojimas

Įstatymo nuostata, nurodanti įstatymo įsigaliojimą

-

-

-

IV ketv.

2022

Įsigaliojo įstatymas, kuriuo siekiama kovoti su agresyviu mokesčių planavimu: a) nustatant išskaičiuojamąjį mokestį, taikomą palūkanų, dividendų ir autorinių atlyginimų mokėjimams, į Tarybos išvadų dėl patikslinto mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašo I priedą įtrauktiems jurisdikciją turintiems subjektams ir b) nustatant papildomą gyvenamosios vietos pelno mokesčiu kriterijų, grindžiamą kiekvieno subjekto įsteigimu.

210

C3.5R10 Agresyvaus mokesčių planavimo problemos sprendimas

Tarpinė reikšmė

Įstatymo, kuriuo siekiama kovoti su agresyviu mokesčių planavimu atliekant mokėjimus mažų mokesčių jurisdikcijose, įsigaliojimas

Įstatymo nuostata, nurodanti įstatymo įsigaliojimą

-

-

-

IV ketv.

2024

Įsigaliojo įstatymas, kuriuo siekiama kovoti su agresyviu mokesčių planavimu atliekant mokėjimus mažų mokesčių jurisdikcijose, įvedant išskaičiuojamąjį mokestį, taikomą palūkanoms, dividendams ir autorinių atlyginimų mokėjimams mažų mokesčių jurisdikcijose. Kalbant apie palūkanų ir autorinių atlyginimų mokėjimus, Kipro valdžios institucijos gali išnagrinėti metodą, pagal kurį šių dviejų rūšių išlaidos negali būti atskaitomos.

211

C3.5R10 Agresyvaus mokesčių planavimo problemos sprendimas

Tarpinė reikšmė

Teisės aktų pakeitimų, kuriais atsižvelgiama į nepriklausomo su agresyviu mokesčių planavimu susijusių priemonių veiksmingumo vertinimo išvadas, įsigaliojimas

Įstatymo nuostata, nurodanti įstatymo įsigaliojimą

-

-

-

II ketv.

2026

Kipras, atlikdamas nepriklausomą vertinimą, kuris turi būti užbaigtas iki 2024 m. gruodžio 31 d., įvertina viso su agresyviu mokesčių planavimu susijusių priemonių rinkinio veiksmingumą. Atliekant šį vertinimą Kipro mokesčių sistema vertinama holistiškai, įskaitant visas iki to laiko priimtas priemones. Atlikęs vertinimą, Kipras turi imtis politinių veiksmų, be kita ko, teisės aktų pakeitimų forma, kad būtų pašalinti visi nustatyti trūkumai.

212

C3.5I2 Muitinių ir elektroninės mokėjimo sistemos modernizavimas

Siektina reikšmė

Informacinių sistemų, numatytų Sąjungos muitinės kodekse (SMK), įdiegimas

-

Skaičius

0

2

IV ketv.

2023

Sukurtos, įdiegtos ir pradėtos naudoti bent dvi iš šių su importu susijusių informacinių sistemų:

1. Automatizuota eksporto sistema
2. Naujoji kompiuterizuota tranzito sistema

3. ES vieno langelio sistema

4. Sąjungos muitinės kodeksas

5. Garantijos valdymas

6. Sąjungos muitinės kodeksas
7. Sistema „SURVEILLANCE 3“

8. Sąjungos muitinės kodeksas. „Importo kontrolės sistema 2“

9. Importo prašymai pagal Sąjungos muitinės kodeksą

10. Muitų sąjungos veiklos rezultatų vertinimas. Valdymo informacinė sistema

11. Sąjungos muitinės kodeksas. Sąjungos statuso įrodymas

12. Vienodas vartotojų valdymas ir skaitmeninis parašas

213

C3.5I2 Muitinių ir elektroninės mokėjimo sistemos modernizavimas

Siektina reikšmė

SMK numatytų informacinių sistemų veikimo pradžia

-

Skaičius

2

12

IV ketv.

2025

Sukurta, įdiegta ir pradėta naudoti 12 informacinių sistemų

J. 4.1 KOMPONENTAS. Atnaujinti junglumo infrastruktūrą

Šis Kipro ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentas padeda spręsti infrastruktūros problemas duomenų junglumo srityje, visų pirma kaimo vietovėse, siekiant sumažinti kaimo ir miesto atotrūkį, taip pat lyčių, amžiaus, pajamų ir švietimo skirtumus.

Komponento tikslas – visiems piliečiams suteikti daugiau galimybių naudotis ryšių infrastruktūra, taip mažinant skaitmeninę atskirtį ir remiant įtraukią skaitmeninę pertvarką.

Komponentas skirtas konkrečiai šaliai skirtai rekomendacijai dėl investicijų į skaitmeninę pertvarką ir skaitmeninimą (2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 4 ir 2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3).

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal technines gaires dėl reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.

J.1.    Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas

1 reforma (C4.1R1). Suteikti įgaliojimus nacionalinei reguliavimo institucijai (OCECPR)

Priemonės tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas investicijoms į itin didelio pralaidumo tinklus (VHCN) nepakankamai aptarnaujamose vietovėse ir jas paspartinti, teikiant suinteresuotiesiems subjektams atitinkamą informaciją, kad būtų padidintas skaidrumas ir rinkos operatoriams būtų suteikta daugiau paskatų sparčiau investuoti į labai didelio pralaidumo tinklus, taip didinant junglumą Kipre.

Reformos esmė – priimant antrinės teisės aktus suteikti tinkamas priemones Elektroninių ryšių ir pašto reguliavimo komisaro biurui (OCECPR) pradėti apklausą, kad būtų surinkti geografiniai duomenys apie elektroninių ryšių tinklus. Tada duomenys turi būti prieinami per interneto portalą, kuriame pateikiama išsami informacija apie tinklo plėtrą tose vietovėse, kuriose jų reikia. Tikimasi, kad tai padės užpildyti spragą privačiosiomis investicijomis į labai didelį navigacinį tinklą.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2024 m. gruodžio 31 d.

2 reforma (C4.1R2). Suteikti galių Nacionaliniam plačiajuosčio ryšio kompetencijos biurui (DMRIDP)

Priemonės tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas VHCN infrastruktūros kūrimui supaprastinti jos diegimui būtinas administracines procedūras ir kartu įgyvendinti Rekomendaciją dėl ryšio priemonių rinkinio (geriausios praktikos, kaip sumažinti elektroninių ryšių tinklų diegimo sąnaudas ir užtikrinti veiksmingą prieigą prie 5G radijo spektro), rinkinį).

Reforma siekiama nustatyti administracines kliūtis ir kliūtis, trukdančias greitai įdiegti labai didelį susirūpinimą keliantį tinklą, ir galimas priemones joms pašalinti. Po to įsigalioja teisės aktai, kuriais siekiama veiksmingai šalinti tokias kliūtis ir kliūtis.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2024 m. birželio 30 d.

1 investicijų grupė (C4.1I1). Labai didelių pajėgumų tinklų plėtra nepakankamai aptarnaujamose vietovėse

Priemonės tikslas – pagerinti junglumą su labai didelio tankio ryšio tinklu (pvz., šviesolaidžiu ir 5G), remiant itin didelio tankio tinklo kūrimą su privačiais interesais nesusijusiose zonose ir taip šalinant plačiajuosčio ryšio prieinamumo teritorinius skirtumus. 

Investicijos apima viešųjų konkursų organizavimą atviro konkurso būdu, skirtą telekomunikacijų operatoriams, atrenkant rangovus, kurie vykdys tinklo projektavimą, statybą ir eksploataciją, taip pat dalį finansavimo. Kipro Respublikos geografinę teritoriją, kurią kontroliuoja Kipro Vyriausybė, numatoma suskirstyti į tris dalis. Didžiausia viešojo finansinio įnašo suma kiekvienai pirkimo daliai nustatoma atskirai, o skyrimo kriterijai turėtų apimti prašomą viešąją paramą ir galutiniams vartotojams bei kitiems mažmeniniams operatoriams siūlomą kainą. Didmeninės prekybos įpareigojimai nustatomi rangovams.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d.

2 investicijų grupė (C4.1I2). Stiprinti pastatų kabelius, kad jie būtų parengti veikti esant tam tikram gigabitų skaičiui, ir skatinti junglumo diegimą

Priemonės tikslai – skatinti perėjimą prie skaitmeninių technologijų remiant platų VHCN diegimą.

Investicijas sudaro paklausos subsidijos (čekių) schemos, skirtos tik fiziniams asmenims (t. y. išskyrus įmones), įgyvendinimas, skatinant juos tęsti pastatų vidaus kabelių tiesimą, kad jie būtų pasirengę prijungti prie VHCN netoli jų patalpų. Ji taikoma vienos nuomos vienetams, taip pat daugiabučiams pastatams, kuriuose nėra vidinių kabelių, galinčių palaikyti itin didelio pajėgumo paslaugas. Nustatoma kiekvienos patalpos čekio vertė. Galutiniai naudotojai turi galėti pasirinkti savo pasirinktą įrengėją darbams atlikti. Užbaigę darbus, montuotojai į IT sistemą įkelia pastato parengimo veikti esant tam tikram gigabitų skaičiui sertifikatą kartu su priėmimo forma, pasirašyta čekį išdavusio savininko ir (arba) nuomininko, taip paskatindami čekio išpirkimą.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. birželio 30 d.

3 investicijų grupė (C4.1I3). Povandeninis ryšys su Graikija

Priemonės tikslas – sukurti Kiprui didelio pralaidumo atsparų pagrindinio interneto ryšį sukuriant naują povandeninę Kipro ir Graikijos duomenų junglumo jungtį.

Investicijas sudaro naujų povandeninių kabelių tiesimas siekiant prijungti Kiprą prie Graikijos posistemio, per kurį Kipras galės naudotis kai kuriais svarbiausiais regiono interneto mainais (Atėnais, Sofija ir Chanija). Naujo atskiro pagrindinio maršruto tarp Kipro ir Graikijos įrengimu strategiškai remiamas susisiekimas saloje. Taip pat tikimasi, kad tai turės teigiamą poveikį turimiems pajėgumams ir magistralinio ryšio komerciniams pasiūlymams, kurių reikia labai didelės spartos paslaugoms galutiniams paslaugų gavėjams teikti. Be to, jos veikimo charakteristikos (atsparumo, saugumo, dubliavimo ir delsos požiūriu) turi būti geresnės, palyginti su dabartiniais pasenusiais kabeliais. Investicijas turi atlikti rangovas, atrinktas atviro konkurso tvarka. Atrankos kriterijai turėtų apimti bendrus pajėgumus (pvz., skaidulų / bangų ilgio / pajėgumo), kabelinės sistemos operatoriams ir (arba) klientams siūlytiną komercinę kainą, taip pat prašomą viešosios paramos sumą.

Tikimasi, kad ši priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal technines gaires dėl reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01) nustatytus poveikio mažinimo veiksmus. Visų pirma, įgyvendinant projektą turi būti tinkamai laikomasi poveikio aplinkai vertinime ir statybos leidime nustatytų poveikio aplinkai mažinimo priemonių. Visos priemonės, nustatytos atliekant PAV ir vertinimą pagal Direktyvą 2000/60/EB, būtinos atitikčiai techninėms gairėms dėl reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01) užtikrinti, įtraukiamos į projektą ir jų laikomasi infrastruktūros statybos, eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo etapuose.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

J.2.    Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris

Susijusi

priemonė

(Reforma arba investicijų grupė)

Tarpinė reikšmė / siektina reikšmė

Pavadinimas

Kokybiniai rodikliai
(jei tai tarpinės reikšmės)

Kiekybiniai rodikliai
(jei tai siektinos reikšmės)

Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas

Matavimo vienetas

Bazinis lygis

Tikslas

Ketvirtis

Metai

214

C4.1R1

Suteikti įgaliojimus nacionalinei reguliavimo institucijai (OCECPR)

Tarpinė reikšmė

Geografinio tyrimo pradžia ir antrinės teisės aktų įsigaliojimas

Antrinės teisės aktų įsigaliojimas ir tyrimo pradžia

-

-

-

I ketv.

2022

Antrinės teisės aktai įsigalioja ir apima pagrindinius su tyrimu susijusius aspektus, pavyzdžiui, reikiamos informacijos rūšį, analizės laipsnį ir formą, taip pat asmenis, iš kurių reikalaujama pateikti reikalaujamą informaciją.

Pagal Europos elektroninių ryšių kodekso 22 straipsnį pradedamas elektroninių tinklų, kuriais galima teikti plačiajuosčio ryšio tinklus ir fizinę infrastruktūrą, aprėpties geografinis tyrimas.

215

C4.1R1

Suteikti įgaliojimus nacionalinei reguliavimo institucijai (OCECPR)

Tarpinė reikšmė

Plačiajuosčio ryšio ir infrastruktūros kartografavimo interneto portalas veikia ir yra prieinamas tikslinei auditorijai

Interneto portalas plačiajuosčiam ryšiui ir infrastruktūros kartografavimui yra prieinamas

-

-

-

IV ketv.

2024

Plačiajuosčio ryšio ir infrastruktūros kartografavimo interneto portalas yra užbaigtas, išbandytas, veikiantis ir prieinamas tikslinei auditorijai (pvz., už elektroninių ryšių ir pašto reguliavimą atsakingo Komisijos nario biurui, valdžios institucijoms, elektroninių ryšių tinklo operatoriams ir galutiniams naudotojams).

216

C4.1R2

Suteikti galių Nacionaliniam plačiajuosčio ryšio kompetencijos biurui (DMRIDP)

Tarpinė reikšmė

Labai didelio pralaidumo tinklų diegimo administracinių aktų įsigaliojimas

Administracinių aktų nuostata, nurodanti atitinkamų aktų įsigaliojimą

-

-

-

II ketv.

2024

Įsigaliojus administraciniams aktams, kuriais veiksmingai supaprastinamos ir mažinamos administracinės kliūtys (pvz., sutrumpinamos leidimų išdavimo procedūros ir sumažinami mokesčiai, taip pat palengvinama prieiga prie fizinės infrastruktūros), susijusios su itin didelio pralaidumo tinklų diegimu pagal Rekomendaciją dėl ryšio priemonių rinkinio (įskaitant geriausios praktikos rinkinį, kaip sumažinti elektroninių ryšių tinklų diegimo sąnaudas ir užtikrinti veiksmingą prieigą prie 5G radijo spektro).

217

C4.1I1

Labai didelio pralaidumo tinklų plėtra nepakankamai aptarnaujamose vietovėse

Tarpinė reikšmė

Itin didelio pralaidumo tinklų diegimo nepakankamai aptarnaujamose vietovėse pradžia

Pasirašė sutartis su rangovais dėl itin didelio pralaidumo tinklų diegimo srityse, kurios nėra svarbios privatiems investuotojams į itin didelio pralaidumo tinklus

-

-

-

IV ketv.

2023

Su rangovais, atrinktais atviro konkurso būdu, pasirašytos sutartys dėl itin didelio pralaidumo tinklų (visų pirma fiksuotojo ir judriojo ryšio (5G) tinklų, užtikrinančių ne mažesnę kaip 100 Mbps parsisiuntimo spartą, kuri turi būti lengvai keičiama į gigabitą fiksuotos prieigos atveju), diegimo vietovėse, kuriose privatūs itin didelio pralaidumo tinklo investuotojai nėra suinteresuoti.

218

C4.1I1

Labai didelio pralaidumo tinklų plėtra nepakankamai aptarnaujamose vietovėse

Siektina reikšmė

Itin didelio pralaidumo tinklų plėtra nepakankamai aptarnaujamose vietovėse

-

Skaičius

0

10 000

IV ketv.

2024

Ne mažiau kaip 10 000 patalpų vietovėse, kurios nėra svarbios privatiems investuotojams į itin didelio pralaidumo tinklus, yra užtikrintos itin didelio pralaidumo tinklais su fiksuotojo arba judriojo ryšio (5G) tinklu, užtikrinančiais ne mažesnę kaip 100 Mbps parsisiuntimo spartą, kuri turi būti lengvai atnaujinama iki gigabitų (fiksuoto ryšio tinklams).

219

C4.1I1

Labai didelio pralaidumo tinklų plėtra nepakankamai aptarnaujamose vietovėse

Siektina reikšmė

Itin didelio pralaidumo tinklų diegimo nepakankamai aptarnaujamose vietovėse užbaigimas

-

Skaičius

10 000

44 000

IV ketv.

2025

Ne mažiau kaip 44 000 patalpų vietovėse, kurios nėra svarbios privatiems investuotojams į itin didelio pralaidumo tinklus, yra užtikrintos itin didelio pralaidumo tinklais su fiksuotojo arba judriojo ryšio (5G) tinklu, užtikrinančiais ne mažesnę kaip 100 Mbps parsisiuntimo spartą, kuri turi būti lengvai atnaujinama iki gigabitų (fiksuoto ryšio tinklams).

220

C4.1I2

Stiprinti pastatų kabelius, kad jie būtų parengti veikti esant tam tikram gigabitų skaičiui, ir skatinti junglumo diegimą

Siektina reikšmė

Tam tikram gigabitų skaičiui paruošto kabelio plėtra pastate

-

Skaičius

0

24 300

II ketv.

2023

Pastato vidaus kabeliai atnaujinti, kad būtų galima užtikrinti gigabitinio ryšio teikimą bent 24 300 namų.

221

C4.1I2

Stiprinti pastatų kabelius, kad jie būtų parengti veikti esant tam tikram gigabitų skaičiui, ir skatinti junglumo diegimą

Siektina reikšmė

Tam tikram gigabitų skaičiui paruošto kabelio užbaigimas pastate

-

Skaičius

24 300

82 000

II ketv.

2025

Pastato vidaus kabeliai atnaujinti, kad būtų galima užtikrinti gigabitinį ryšį bent 82 000 namų.

222

C4.1I3

Povandeninis ryšys su Graikija

Tarpinė reikšmė

Povandeninių kabelių projektavimo, statybos ir eksploatavimo sutarties pasirašymas

Sutarties pasirašymas

-

-

-

IV ketv.

2024

Sutarties pasirašymas su įmone, atsakinga už povandeninių kabelių projektavimą, statybą ir eksploatavimą pasibaigus atviram konkursui.

223

C4.1I3

Povandeninis ryšys su Graikija

Siektina reikšmė

Povandeninių interneto kabelių statybos užbaigimas

Statybos užbaigimas, paslaugos prieinamumas

Km

0

700

II ketv.

2026

Nuo 2020 m. užbaigti 700 km povandeninių interneto kabelių, skirtų ryšiui su Graikija nuo Yeroskipou iki Kretos, tiesimą. Kabeliai veikia.

K. 4.2 KOMPONENTAS. Skatinti e. valdžią

Šis Kipro ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentas padeda spartinti Kipro skaitmeninę transformaciją, skaitmeninant vyriausybės paslaugas, didinant internetinių, saugių ir greitų paslaugų piliečiams veiksmingumą ir teikimą vartotojams patogiu, efektyviu ir efektyviu būdu. Tikimasi, kad tai palengvins piliečių ir viešųjų tarnybų sąveiką, nereikalaujant fizinio dalyvavimo.

Komponento tikslas – sukurti saugią, integruotą ir modernią skaitmeninę architektūrą, kad būtų galima pereiti prie skaitmeninės valdžios.

Komponentas skirtas konkrečiai šaliai skirtai rekomendacijai dėl investicijų į skaitmeninę pertvarką ir skaitmeninimą (2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 4 ir 2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3).

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal technines gaires dėl reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.

K.1.    Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas

1 reforma (C4.2R1). Skaitmeninių paslaugų gamykla (DSF)

Priemonės tikslas – sukurti naują paslaugų teikimo modelį, skirtą vartotojams patogiu, veiksmingu ir efektyviu būdu plėtoti ištisines kokybiškas skaitmenines paslaugas visuomenei, kad galiausiai būtų palengvinta sąveika su viešosiomis paslaugomis, nereikalaujant fizinio dalyvavimo.

Reforma apima šio naujo įgyvendinimo modelio – DSF – kūrimą ir plėtojimą. Pirma, pagal projektą i) įsteigiama pagrindinė DSF grupė (ją sudaro įvairių specialybių ekspertai, turintys tinkamus įgūdžius ir kvalifikaciją), ii) nustatomi skaitmeninių paslaugų plėtojimo standartai ir procedūros ir iii) kuriamos ir plėtojamos įvairios skaitmeninės paslaugos. Antra, naudojant nustatytas metodikas, skaitmeninės paslaugos kuriamos pramoniniu būdu, bendradarbiaujant su privačiuoju sektoriumi. Paslaugos piliečiams saugiai teikiamos per bendrą vyriausybės interneto portalą „Gov.Cy“. Tikimasi, kad vieno prisijungimo ir skaitmeninė tapatybė bus pagrindiniai saugaus e. paslaugų teikimo veiksniai. Be to, tikimasi, kad bus naudojami esami bendri mechanizmai, pavyzdžiui, e. mokėjimas, keli mokėjimo būdai (pvz., vizos, momentiniai mokėjimai ir tiesioginė bankininkystė) ir pranešimas (pvz., SMS, e. paštas).

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2026 m. birželio 30 d.

2 reforma (C4.2R2). Naujos nuotolinės kompiuterijos politikos, susijusios su vyriausybės IT sistemomis ir paslaugomis, nustatymas ir įgyvendinimas

Priemonės tikslas – parengti vyriausybės nuotolinių išteklių politiką, visų pirma duomenų klasifikavimą, duomenų rezidavimo vietą, vyriausybės IT sistemų prieglobą ir veikimą viešoje debesijoje arba valdžios sektoriaus privačioje debesijos (G-Cloud) aplinkoje.

Reformą sudaro G-Cloud sukūrimas tam tikrų vyriausybės departamentų (ministerijų) IT sistemoms ir skaitmeninėms paslaugoms (pvz., įmonių registrų tvarkytojui, muitinės sistemai ir mokesčių departamento sistemai). Nuomojant turi būti įsigyjami du vietiniai duomenų centrai, o konsultavimo paslaugos ir mokymai, susiję su G-Cloud plėtra, turi būti įgyjami. Taip pat tikimasi, kad bus paskelbtas konkursas dėl G-Cloud aplinkos plėtros ir eksploatavimo.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2025 m. gruodžio 31 d.

3 reforma (C4.2R3). Policijos procedūrų skaitmeninimas („Digipol“)

Priemonės tikslas – panaikinti popierinių procedūrų naudojimą ir fizinį piliečių dalyvavimą pereinant prie suskaitmenintų Kipro policijos pajėgų procedūrų. Tikimasi, kad tai bus naudinga ir piliečiams, ir policijos pareigūnams, nes procedūros turi būti supaprastintos ir veiksmingos.

Reforma apima naujos platformos („Digipol“), skirtos policijos procedūroms ir paslaugoms, kad piliečiai galėtų užmegzti nuotolinį ryšį, sukūrimą. Ja naudosis ir piliečiai, ir policijos pareigūnai. Siekiant kuo labiau padidinti susidomėjimą policijos pareigūnams ir piliečiams organizuojami mokymai (pvz., internetiniai kursai, vaizdo įrašai, laipsniški vadovai) siekiant padėti pereiti prie internetinių paslaugų.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2025 m. rugsėjo 30 d.

4 reforma (C4.2R4). Tikrųjų savininkų registro sukūrimas

Priemonės tikslas – sukurti registrą, kuriame būtų teikiami visų įmonių ir kitų juridinių asmenų tikrųjų savininkų duomenys. Tokia registracija didina įmonių pasitikėjimą ir skaidrumą Kipre, aiškiai nurodant, kas galiausiai turi ir kontroliuoja bendroves ir kitus juridinius asmenis.

Reforma apima registro sukūrimą. Šiuo metu interneto platforma sukurta kaip laikinas sprendimas, tačiau jos funkcijos yra ribotos. Vykdant reformą turi būti rastas sprendimas su visomis būtinomis funkcijomis, padedančiomis tvarkyti registrą ir tvarkyti atitinkamą informaciją (pvz., siųsti pranešimus dėl atnaujinimo, užtikrinti pavėluoto paraiškų teikimo mokesčių mokėjimą, naudotis nustatyto lygio paieškos priemonėmis). Tikimasi, kad tai padės registruoti visų įmonių ir kitų juridinių asmenų tikrųjų savininkų duomenis ir užtikrinti sąsają su kitų valstybių narių tikrųjų savininkų registrais.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2023 m. gruodžio 31 d.

1 investicijų grupė (C4.2I1). Skaitmeninimas įvairiose centrinės valdžios ministerijose / tarnybose

Priemonės tikslas – suskaitmeninti pagrindinius darbo srautus keliose ministerijose ir centrinės valdžios tarnybose, didinti vyriausybės paslaugų teikimo veiksmingumą, supaprastinti vyriausybės teisės aktų laikymąsi, stiprinti piliečių dalyvavimą ir pasitikėjimą valdžia ir sutaupyti lėšų.

Investicijas sudaro skaitmeninimas šiose ministerijose, ministerijų padaliniuose ar vyriausybės tarnybose: i) Transporto, ryšių ir darbų ministerijos kelių transporto departamente, ii) Laivybos padalinyje, iii) Užsienio reikalų ministerijoje, iv) Europos programų, koordinavimo ir plėtros generaliniame direktorate ir v) Vidaus reikalų ministerijos miesto planavimo ir būsto departamente (architektūros paveldo srityje). Europos programų, koordinavimo ir plėtros generalinio direktorato skaitmeninimą sudaro saugyklų sistemos ir galutinės specialiosios informacijos stebėjimo sistemos, skirtos svarbiems duomenims, susijusiems su ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planu (visų pirma tarpinių ir siektinų reikšmių pasiekimu, duomenimis, susijusiais su galutiniais gavėjais, rangovais, subrangovais ir tikraisiais savininkais), registruoti ir saugoti, sukūrimas.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d.

2 investicijų grupė (C4.2I2). Kipro uostų administracijos skaitmeninimas

Priemonės tikslas – suskaitmeninti pagrindinius Kipro uostų direkcijos (CPA) procesus, kad jie būtų veiksmingesni ir efektyvesni, įskaitant laivų ir atitinkamų valdžios institucijų bendravimą ir laivų eismo stebėsenos Kipro vandenyse gerinimą. Pastarasis tikslas – užtikrinti saugią laivų laivybą, sumažinti žalos aplinkai riziką, kylančią dėl išsiliejimo iš avarijų, ir sumažinti laivų išmetamų teršalų kiekį nubrėžiant veiksmingesnius maršrutus.

Investicijas sudaro: i) keli CPA tinklo infrastruktūros, aparatinės ir programinės įrangos bei serverių pajėgumų patobulinimai; ii) naujų valdymo sistemų įdiegimas siekiant automatizuoti procedūras; iii) esamos uostų bendrijos sistemos pertvarką, siekiant padidinti jūrų transporto sektoriaus veiksmingumą ir sumažinti administracinę naštą, ir iv) laivų eismo kontrolės stočių įrengimas Larnakos ir Vasiliko uostuose (be esamų Limasolio uoste).

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d.

K.2.    Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris

Susijusi priemonė (reforma arba investicija)

Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė

Pavadinimas

Kokybiniai rodikliai
(jei tai tarpinės reikšmės)

Kiekybiniai rodikliai
(jei tai siektinos reikšmės)

Užbaigimo tvarkaraštis
(nurodyti ketvirtį ir metus)

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas

Matavimo vienetas

Bazinis lygis

Tikslas

Ketvirtis

Metai

224

C4.2R1

Skaitmeninių paslaugų gamykla

Tarpinė reikšmė

Skaitmeninių paslaugų gamyklos paslaugų teikimo modelio apibrėžtis

Mokslinių tyrimų, inovacijų ir skaitmeninės politikos viceministro sprendimas dėl grupės įsteigimo; standartų skelbimas ministerijos pavaduotojo interneto svetainėje

-

-

-

IV ketv.

2022

Skaitmeninių paslaugų gamyklos paslaugų teikimo modelis buvo apibrėžtas taip, kad būtų galima veiksmingai teikti kokybiškas ir patogias naudoti skaitmenines paslaugas visuomenei. Tai apima: a) pagrindinės skaitmeninių paslaugų gamyklos grupės sukūrimą (įskaitant privačiojo sektoriaus ekspertų paslaugų pirkimą) ir b) skaitmeninių paslaugų kūrimo standartų ir procedūrų nustatymą.

225

C4.2R1

Skaitmeninių paslaugų gamykla

Siektina reikšmė

Platesnis valdžios paslaugų teikimas internetu per Skaitmeninių paslaugų gamyklą

-

Skaičius

0

45

IV ketv.

2023

Skaitmeninimas ir bent 45 anksčiau neskaitmeninės paslaugos visuomenei skaitmeninimas ir teikimas internetu per Skaitmeninių paslaugų fabriką, naudojant nustatytą paslaugų teikimo modelį (pagal tarpinę reikšmę, kurios eilės numeris – 224) ir lanksčią metodiką.

226

C4.2R1

Skaitmeninių paslaugų gamykla

Siektina reikšmė

Internetu per Skaitmeninių paslaugų fabriką visuomenei teikiama ne mažiau kaip 150 anksčiau neskaitmeninių paslaugų

-

Skaičius

45

150

II ketv.

2026

Skaitmeninimas ir bent 150 anksčiau neskaitmeninės paslaugos visuomenei skaitmeninimas ir teikimas internetu per Skaitmeninių paslaugų fabriką, naudojant nustatytą paslaugų teikimo modelį (pagal tarpinę reikšmę, kurios eilės numeris – 224) ir lanksčią metodiką.

227

C4.2R2

Naujos nuotolinės kompiuterijos politikos, susijusios su vyriausybės IT sistemomis ir paslaugomis, nustatymas ir įgyvendinimas

Tarpinė reikšmė

Vyriausybės debesija (G-cloud) veikia

Paslaugos, perkeltos į G-cloud

-

-

-

IV ketv.

2022

G-cloud veikia, duomenų saugojimo debesijos paslaugas teikia bent įmonių registratoriui, Skaitmeninių paslaugų gamyklai ir muitinės sistemai. Šios trys paslaugos buvo perkeltos į G-cloud ir nebenaudoja senosios IT sistemos.

228

C4.2R2

Naujos nuotolinės kompiuterijos politikos, susijusios su vyriausybės IT sistemomis ir paslaugomis, nustatymas ir įgyvendinimas

Siektina reikšmė

Duomenų centrai veikia ir siūlo debesijos paslaugas

-

Skaičius

0

2

IV ketv.

2025

Du nauji duomenų centrai, įskaitant patalpas, aparatinę ir programinę įrangą, veikia visu pajėgumu ir teikia debesijos paslaugas.

229

C4.2R3

Policijos procedūrų skaitmeninimas „Digipol“

Tarpinė reikšmė

„Digipol“, veikianti pagal bandomąjį projektą

Kipro policijos deklaracija, kuria patvirtinama, kad veikia naujoji platforma („Digipol“)

-

-

-

II ketv.

2023

Naujoji platforma („Digipol“) veikia bandomuoju pagrindu. Policijos naudotojai gali naudotis „Digipol“ bandomuoju projektu, skirtu policijos pareigūnams skirtoms tarnyboms.

230

C4.2R3

Policijos procedūrų skaitmeninimas „Digipol“

Siektina reikšmė

Piliečiai naudojasi „Digipol“

-

Skaičius

0

500

III ketv.

2025

„Digipol“ yra pasiekiama internetu per Kipro policijos IRT infrastruktūrą. Bent 500 piliečių pasinaudojo viena ar daugiau piliečiams skirtos platformos „Digipol“ paslaugų.

231

C4.2R4

Tikrųjų savininkų registro sukūrimas

Tarpinė reikšmė

Tikrųjų savininkų registras, kuriuo galima naudotis

Tikrųjų savininkų registras viešai prieinamas internete nacionaliniu ir Europos lygmenimis

-

-

-

IV ketv.

2023

Tikrųjų savininkų registras įdiegiamas ir tampa prieinamas naudoti nacionaliniu ir Europos lygmenimis, kad naudotojai galėtų patikrinti juridinių asmenų galutinę tikrųjų savininkų informaciją ir pasiekti, kad naudos gavėjų savininkų registrai būtų sujungti su kitomis valstybėmis narėmis.

232

C4.2I1

Skaitmeninimas įvairiose centrinės valdžios ministerijose. Paslaugos

Tarpinė reikšmė

Saugyklos audito ir kontrolės sistema: informacija EGADP įgyvendinimui stebėti

Audito ataskaita, kuria patvirtinamos saugyklos sistemos funkcijos

-

-

-

I ketv.

2022

Įdiegiama ir veikia kaupyklų sistema, skirta stebėti, kaip įgyvendinamas EGADP. Sistema turi turėti bent šias funkcijas:

1) rinkti duomenis ir stebėti tarpinių bei siektinų reikšmių pasiekimą; 2) rinkti, saugoti ir užtikrinti prieigą prie duomenų, kurių reikalaujama pagal Reglamento (ES) 2021/241 22 straipsnio 2 dalies d punkto i–iii papunkčius.

233

C4.2I1

Skaitmeninimas įvairiose centrinės valdžios ministerijose. Paslaugos

Siektina reikšmė

Kelių centrinės valdžios ministerijų ir departamentų skaitmeninio modernizavimo pradžia

-

Skaičius

0

4

I ketv.

2022

Sutartys su paslaugų teikėjais, atrinktais taikant viešųjų pirkimų procedūras, pasirašytos siekiant skaitmeninti ir (arba) skaitmeniniu būdu atnaujinti bent keturias iš šių centrinės valdžios ministerijų ir (arba) departamentų:
1. Susisiekimo ministerijos kelių transporto departamentą,

2. Laivybos padalinį,

3. Užsienio reikalų ministeriją,

4. Europos programų, koordinavimo ir plėtros generalinį direktoratą,

5. Vidaus reikalų ministerijos miesto planavimo ir būsto departamentą (architektūros paveldo).

234

C4.2I1

Skaitmeninimas įvairiose centrinės valdžios ministerijose. Paslaugos

Siektina reikšmė

Kelių centrinės valdžios ministerijų ir departamentų skaitmeninio modernizavimo pažanga

-

Skaičius

0

4

IV ketv.

2023

Keturiose vyriausybės ministerijose ir (arba) departamentuose, įtrauktuose į tikslinį sąrašą, kurio eilės numeris 233, baigtos diegti sistemos.

235

C4.2I1

Skaitmeninimas įvairiose centrinės valdžios ministerijose. Paslaugos

Siektina reikšmė

Kelių centrinės valdžios ministerijų ir departamentų skaitmeninio modernizavimo užbaigimas

-

Skaičius

4

5

IV ketv.

2025

Užbaigtas sistemų, skirtų visoms penkioms vyriausybės ministerijoms ir (arba) departamentams iš tikslinio sąrašo, kurio eilės numeris 233, diegimas.

236

C4.2I2

Kipro uostų administracijos skaitmeninimas

Siektina reikšmė

Kipro uostų administracijos skaitmeninio modernizavimo pradžia

-

Skaičius

0

4

II ketv.

2023

Sutartys su paslaugų teikėjais, atrinktais taikant viešųjų pirkimų procedūrą, pasirašytos siekiant sukurti ir (arba) patobulinti bent keturias iš šių septynių Kipro uostų administracijos sistemų. Šie darbai:
1. uosto bendruomenės sistemos modernizavimas;
2. LTS stoties įrengimas;
3. CPA archyvų skaitmeninimas;
4. IT infrastruktūros (pvz., tinklo, perjungiklių) modernizavimas;
5. IS sistemos atnaujinimas;
6. žmogiškųjų išteklių valdymo sistemos įrengimas;
7. CPA serverių atnaujinimas

ir šių e. paslaugų plėtojimas:
• administraciniai ir pranešimo formalumai tarp laivų, atvykstančių į Kipro Respubliką ir (arba) išvykstančių iš jos;
• laivybos į Larnakos ir Vasiliko uostus ir iš jų stebėsena ir sauga.

237

C4.2I2

Kipro uostų administracijos skaitmeninimas

Siektina reikšmė

Kipro uostų administracijos skaitmeninio modernizavimo pažanga

-

Skaičius

0

4

IV ketv.

2024

Visuose atitinkamuose uostuose užbaigti ir įrengti bent keturias iš sąraše nurodytų sistemų, kurių eilės numeris 236.

238

C4.2I2

Kipro uostų administracijos skaitmeninimas

Siektina reikšmė

Kipro uostų administracijos skaitmeninio modernizavimo užbaigimas

-

Skaičius

4

7

IV ketv.

2025

Visuose atitinkamuose uostuose įrengtos ir veikia visos septynios tikslinės sistemos, kurių eilės numeris 236, o visa aparatinė įranga ir (arba) įranga yra instaliuota ir parengta naudoti.

L. 5.1 KOMPONENTAS. Švietimo sistemos modernizavimas, kvalifikacijos kėlimas ir perkvalifikavimas

Pagal šį Kipro ekonomikos atkūrimo ir atsparumo didinimo plano komponentą sprendžiamos problemos, susijusios su mažu dalyvavimu profesinio rengimo ir mokymo (PRM) ir mokymosi visą gyvenimą programose, didėjančia įgūdžių pasiūlos ir paklausos neatitiktimi (ypač jaunų absolventų) ir prastais skaitmeniniais įgūdžiais. Joje taip pat nagrinėjama mokymo kokybė ir ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros prieinamumas ir įperkamumas ketverių metų vaikams. Jos tikslas: i) pagerinti švietimo ir mokymo kokybę ir veiksmingumą visais lygmenimis, ii) skatinti naudotis darbo rinkai aktualiomis perkvalifikavimo ir kvalifikacijos kėlimo galimybėmis, visų pirma susijusiomis su dvejopa pertvarka, visoje visuomenėje, neatsižvelgiant į užimtumo statusą, įgūdžių lygį ar amžių, ir iii) modernizuoti mokyklų struktūras, kad jos atitiktų perėjimą prie skaitmeninių technologijų.

Į komponentą įtrauktomis reformomis ir investicijomis atsižvelgiama į konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas dėl švietimo ir įgūdžių (2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 2 ir 2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3), ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą (2019 m. šaliai skirta rekomendacija Nr. 3), taip pat dėl skaitmeninių įgūdžių (2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 4 ir 2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3).

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal technines gaires dėl reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.

L.1.    Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas

1 reforma (C5.1R1). Švietimo ir darbo rinkos gebėjimų paklausos ir pasiūlos neatitikties problemos sprendimas (vidurinis ir aukštasis mokslas)

Reformos tikslas – spręsti įgūdžių pasiūlos ir paklausos neatitikties tarp darbo rinkos ir vidurinio bei aukštojo mokslo sistemų problemą.

Šiuo tikslu įgyvendinamos pagrindinės nacionalinio veiksmų plano iniciatyvos, įskaitant: i) aukštojo mokslo absolventų karjeros stebėjimo sistemos įdiegimą, ii) vidurinių mokyklų mokymo programų reformą siekiant pagerinti socialinius emocinius ir verslumo įgūdžius, iii) vidurinio ugdymo moksleivių stebėjimo darbo vietoje programą ir iv) naujas vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo programas, pritaikytas prie darbo rinkos poreikių. Be to, tai apima aukštos kokybės mokymą vidurinio ugdymo mokymo personalui glaudžiai bendradarbiaujant su darbo rinkos ekspertais, taip pat mokyklų laboratorijų modernizavimą naudojant naujausias technologijas ir įrangą.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2025 m. gruodžio 31 d.

2 reforma (C5.1R2). Nauja mokytojų ir mokyklų vertinimo sistema

Reformos tikslas – gerinti švietimo kokybę, taigi ir mokinių mokymosi rezultatus.

Šia reforma modernizuojama ir atnaujinama dabartinė mokytojų ir mokyklų vertinimo sistema, sukuriant bendrą pradinio, vidurinio ir techninio bei profesinio rengimo vertinimo sistemą su diferencijuotais elementais. Į šią šiuolaikinę mokyklų ir mokytojų vertinimo sistemą įtraukiami mokytojų ir vertintojų mokymai.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2025 m. gruodžio 31 d.

3 reforma (C5.1R3). Nemokamo privalomojo priešmokyklinio ugdymo pratęsimas nuo ketverių metų amžiaus

Šios reformos tikslas – didinti ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros prieinamumą ir įperkamumą, skatinant vaikų priežiūros pareigų turinčių asmenų, daugiausia moterų, patekimą į darbo rinką, taip pat vaikų mokymosi rezultatus ir socialinę įtrauktį.

Ji apima laipsnišką aštuonių mėnesių amžiaus pratęsimą nemokamose privalomose priešmokyklinėse mokyklose (nuo ketverių metų ir aštuonių mėnesių ir vyresnių vaikų iki ketverių metų ir vyresnių vaikų). Kartu su priemone teikiama dotacija mokesčiams už mokslą bendruomenės ar privačiuose darželiuose padengti vaikams, kurie negali būti priimti į viešuosius darželius dėl ribotų gebėjimų.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2026 m. birželio 30 d.

4 reforma (C5.1R4). Mokyklų padalinių skaitmeninė transformacija siekiant ugdyti skaitmeninius įgūdžius ir įgūdžius, susijusius su gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos (MTIM) švietimu

Reformos tikslas – remti švietimo sistemos perėjimą prie skaitmeninių technologijų.

Ši priemonė apima švietimo struktūrų modernizavimą kuriant e. klases ir klasių įrangą su skaitmeninėmis priemonėmis, mokymo programų ir mokomosios medžiagos pertvarkymą siekiant gerinti skaitmeninius įgūdžius ir MTIM metodiką, taip pat skaitmeninės įrangos (skreitinių kompiuterių ir (arba) planšetinių kompiuterių) pirkimo išlaidų mažinimas žemos socialinės ir ekonominės aplinkos studentams. Be to, į ją įtraukiamas skaitmeninių įgūdžių ir STEM metodinio mokymo teikimas bent 675 (iš kurių 300 pradinių, 300 vidurinių ir 75 vidurinio profesinio mokymo mokytojų) mokytojams 5 metus (iš viso ne mažiau kaip 3 375 mokytojai, o tai sudaro apie 32 % visų mokytojų (pradinio ugdymo ir vidurinio ugdymo)).

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2026 m. birželio 30 d.

5 reforma (C5.1R5). E. įgūdžių veiksmų planas. Konkrečių veiksmų įgyvendinimas

Šia priemone siekiama gerinti visų gyventojų grupių skaitmeninius gebėjimus.

Ji apima i) e. įgūdžių politikos sistemos ir veiksmų plano rengimą, ii) tikslinių viešojo sektoriaus specialistams skirtų programų, kuriomis skatinami tarpsektoriniai gebėjimai, rengimą ir įgyvendinimą, taip pat iii) perkvalifikavimo ir (arba) kvalifikacijos kėlimo intervencijų, kuriomis didinamas privačiojo sektoriaus darbuotojų ir bedarbių skaitmeninis raštingumas, rengimą, ypatingą dėmesį skiriant moterims ir pažeidžiamoms grupėms. Be to, ši priemonė apima komunikacijos strategiją, kuria siekiama skatinti mokymąsi visą gyvenimą ir skaitmeninę kultūrą Kipre, investicijas į skaitmeninę infrastruktūrą skaitmeniniam mokymui remti ir e. mokymosi platformos, kurioje būtų pateikiama pagrindinė medžiaga apie skaitmeninius įgūdžius ir tarpsektorines kompetencijas, prieinamos visoms tikslinėms grupėms, kūrimą.

Reforma baigiama įgyvendinti iki 2025 m. gruodžio 31 d.

1 investicijų grupė (C5.1I1). Dviejų pavyzdinių technikos mokyklų statyba

Investicijų tikslas – sudaryti studentams ir pedagogams šiuolaikinę gerai parengtą mokymosi aplinką, kuria būtų didinamas Kipro profesinio rengimo ir mokymo (PRM) pajėgumas, kokybė ir patrauklumas.

Ši priemonė apima dviejų naujų techninių mokyklų statybą: vieną Limasolyje (kuri pakeis dabartinę A’ technikos mokyklą) ir vieną Larnakoje (pakeitusi Agios Lazaros technikos mokyklą).

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

2 investicijų grupė (C5.1I2). Įgūdžių ugdymas, perkvalifikavimas ir įgūdžių tobulinimas

Šių investicijų tikslas – stiprinti gyventojų skaitmeninius įgūdžius pagal e. įgūdžių veiksmų planą, gilinti žaliųjų ir mėlynųjų ekonomikos sektorių asmenų žinias ir įgūdžius ir skatinti verslumo gebėjimus.

Ši priemonė apima mokymą, kuriuo siekiama stiprinti skaitmeninius, žaliuosius ir mėlynuosius įgūdžius visiems, bedarbių verslumo mokymą, ypatingą dėmesį skiriant moterims ir pažeidžiamoms grupėms, taip pat vyresnių nei 55 metų asmenų skaitmeninių įgūdžių mokymą.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d.

L.2. Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris

Susijusi priemonė (reforma arba investicija)

Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė

Pavadinimas

Kokybiniai rodikliai
(jei tai tarpinės reikšmės)

Kiekybiniai rodikliai
(jei tai siektinos reikšmės)

Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas

Matavimo vienetas

Bazinis lygis

Tikslas

Ketvirtis

Metai

239

C5.1R1

Švietimo ir darbo rinkos gebėjimų paklausos ir pasiūlos neatitikties problemos sprendimas (vidurinis ir aukštasis mokslas)

Tarpinė reikšmė

Pagrindinių nacionalinio veiksmų plano priemonių įgyvendinimas

Ataskaitų skelbimas ir kompetentingų institucijų pranešimai

-

-

-

IV ketv.

2024

Visapusiškas pagrindinių nacionalinio veiksmų plano priemonių įgyvendinimas, įskaitant bent:

a) paskelbtą ataskaitą apie preliminarius tyrimo „Graduate Tracking of Cyprus Higher Education“ rezultatus;

b) pertvarkytas 320 vidurinių mokyklų mokymo programų siekiant pagerinti skaitmeninį raštingumą, emocinį intelektą, socialinius emocinius įgūdžius ir verslumo įgūdžius; taip pat

c) parengtas dvi naujas tyrimų programas.

240

C5.1R1

Švietimo ir darbo rinkos gebėjimų paklausos ir pasiūlos neatitikties problemos sprendimas (vidurinis ir aukštasis mokslas)