EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0374

Rekomendacija TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl dalinio 2007 m. Tarptautinio kavos susitarimo pakeitimo

COM/2021/374 final

Briuselis, 2021 07 08

COM(2021) 374 final

Rekomendacija

TARYBOS SPRENDIMAS

kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl dalinio 2007 m. Tarptautinio kavos susitarimo pakeitimo


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

Ši rekomendacija yra susijusi su sprendimu, kuriuo Komisija įgaliojama Sąjungos vardu dalyvauti derybose, kuriomis siekiama iš dalies peržiūrėti 2007 m. Tarptautinį kavos susitarimą (toliau – Susitarimą) ir kurias nusprendė pradėti Tarptautinė kavos taryba (toliau – TKT).

1.REKOMENDACIJOS APLINKYBĖS

2007 m. Tarptautinis kavos susitarimas

Europos Sąjunga yra viena iš Susitarimo susitariančiųjų šalių.

2007 m. Tarptautiniu kavos susitarimu siekiama užtikrinti glaudesnį tarptautinį bendradarbiavimą pasaulinio lygio klausimais dėl kavos ir kitais susijusiais klausimais, užtikrinti forumą tarpvyriausybinėms konsultacijoms klausimais dėl kavos ir to, kaip pagerinti pasaulinę kavos sektoriaus ekonomiką, renkant ir teikiant informaciją apie pasaulinę kavos rinką sudaryti palankesnes sąlygas prekybai ir skatinti didesnę kavos paklausą pasaulyje. Vienas pagrindinių Susitarimo tikslų – paskatinti jame dalyvaujančias susitariančiąsias šalis plėtoti ekonominiu, socialiniu ir aplinkos požiūriu tvarų kavos sektorių.

Susitarimas pasirašytas 2007 m. ir įsigaliojo 2011 m. vasario 2 d. dešimčiai metų; vėliau jo galiojimas pratęstas vieniems metams (iki 2022 m. vasario 1 d.). Prireikus Susitarimą galima pratęsti ne ilgesniam kaip aštuonerių metų laikotarpiui.

Tarptautinė kavos organizacija ir Tarptautinė kavos taryba

Susitarimo 6 straipsnyje nustatyta, kad pagal 1962 m. Tarptautinį kavos susitarimą įsteigta Tarptautinė kavos organizacija (toliau – Organizacija) vykdo Susitarimo nuostatas bei prižiūri jo veikimą.

Pagal Susitarimo 9 straipsnį Tarptautinė kavos taryba (toliau – TKT) yra aukščiausia Organizacijos institucija, atsakinga už visų funkcijų, būtinų Susitarimo nuostatoms įgyvendinti, vykdymą. TKT sudaro visos Organizacijos narės (Susitarimo 8 straipsnis).

Pagal Susitarimo 49 straipsnį TKT gali siūlyti Susitarimo pakeitimus ir pranešti apie juos visoms susitariančiosioms šalims. Susitarimo 14 straipsnyje nurodyta, kad visi TKT sprendimai, įskaitant Susitarimo pakeitimus, priimami iš esmės bendru sutarimu. Nepasiekusi bendro sutarimo, visus sprendimus ir rekomendacijas TKT priima paskirstytų balsų dauguma 70 proc. arba daugiau dalyvaujančių eksportuojančiųjų narių balsų ir 70 proc. arba daugiau dalyvaujančių importuojančiųjų narių balsų, skaičiuojamų atskirai.

Pagal Susitarimo 12 straipsnį visi TKT nariai kartu turi 2 000 balsų. Kiekvienas TKT narys turi nustatytą balsų skaičių, kuris kasmet koreguojamas remiantis Susitarime nustatytais kriterijais. Balsų paskirstymas taip pat lemia nario įnašą (Susitarimo 20 straipsnio 2 dalis). Šiuo metu didžiausią įnašą Organizacijai teikia Sąjunga.

Tarptautinio kavos susitarimo peržiūra

Dalinė peržiūra siekiant reformuoti Susitarimą yra būtina ir akivaizdžiai atitinka Sąjungos interesus toliau jį suderinti su praktika, kurią Sąjunga skatina kitose tarptautinėse biržos prekių valdybose, ir atsižvelgti į pokyčius pasaulinėje kavos rinkoje nuo 2007 m. Tai buvo reguliariai pabrėžiama pastaruosiuose 2019–2020 m. TKT posėdžiuose.

2019 m. TKT prašymu Organizacija įsteigė Susitarimo peržiūros darbo grupę.

Pagrindiniai pakeitimai, kuriuos reikia pasiūlyti peržiūrint Susitarimą, yra susiję su Organizacijos valdymu, galima balsavimo ir įnašų sistemos peržiūra ir privačiojo sektoriaus bei pilietinės visuomenės dalyvavimu Organizacijos veikloje.

Bendrųjų Susitarimo tikslų, nurodytų Susitarimo 1 straipsnyje, keisti neketinama.

Komisijos rekomendacijos dėl siūlomų pakeitimų pateikiamos priede.

2.TEISINIS PAGRINDAS, SUBSIDIARUMO IR PROPORCINGUMO PRINCIPAI

Teisinis pagrindas

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 218 straipsnio 3 dalyje numatyta galimybė įgalioti pradėti derybas ir, atsižvelgiant į numatyto sudaryti susitarimo dalyką, skirti Sąjungos derybininką arba derybų grupės vadovą.

SESV 218 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad Taryba gali duoti nurodymus derybininkui ir paskirti specialų komitetą, su kuriuo privaloma konsultuotis vedant derybas.

Numatomi derybų nurodymai turėtų tapti Sąjungos vardu veikiančio derybininko priemone pasiekti 1 punkte išdėstytus bendruosius tikslus. Jie išdėstyti priede.

Todėl siūlomos rekomendacijos procedūrinis teisinis pagrindas yra SESV 218 straipsnio 3 ir 4 dalys.

Subsidiarumo principas (neišimtinės kompetencijos atveju)

Sąjunga yra Susitarimo susitariančioji šalis, o TKT jai atstovauja Komisija. ES valstybės narės nėra atskiros Susitarimo susitariančiosios šalys. Sąjungos derybos dėl dalinės Susitarimo peržiūros priklauso išimtinei Sąjungos kompetencijai.

Proporcingumo principas

Sąjunga suinteresuota peržiūrėti Susitarimą, kad jis būtų patobulintas ir modernizuotas. Šiuo metu ES dalyvavimas Organizacijoje naudingas ir Sąjungai, ir kitoms Organizacijoms narėms. Tikimasi, kad atnaujinus Susitarimą Organizacija sulauks daugiau dėmesio ir galbūt pritrauks naujų narių, o jos darbas taps aktualesnis.

3.EX POST VERTINIMO, KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI

Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis

Sąjunga yra Susitarimo susitariančioji šalis ir nuo 2007 m. ES kavos sektoriuje ir daugelyje ES valstybių narių jos narystei iš esmės pritariama. Laikoma, kad nebūtina konsultuotis su suinteresuotosiomis šalimis dėl proceso, kuriuo siekiama tik pratęsti Sąjungos narystę Organizacijoje, nors ir nustatant tam tikras taisykles, atitinkančias kitų tarptautinių biržos prekių organizacijų, kurių narė yra ES, taisykles.

Poveikio vertinimas

Išsamus poveikio vertinimas nebūtinas, nes mažai tikėtina, kad priemonė turėtų didelį ekonominį ar socialinį poveikį arba poveikį aplinkai. Sėkmingai pakeitus Susitarimą būtų reformuotas valdymas – tai laikoma svarbiausiu Susitarimo modernizavimo atspirties tašku – ir užtikrintas aktyvesnis Organizacijos narių dalyvavimas jos veikloje.

4.POVEIKIS BIUDŽETUI

Laikoma, kad derybos poveikio biudžetui nepadarys.

Rekomendacija

TARYBOS SPRENDIMAS

kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl dalinio 2007 m. Tarptautinio kavos susitarimo pakeitimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 218 straipsnio 3 ir 4 dalis,

atsižvelgdama į Europos Komisijos rekomendaciją,

kadangi:

(1)Sąjunga yra 2007 m. Tarptautinio kavos susitarimo (toliau – Susitarimas) susitariančioji šalis ir Tarptautinės kavos organizacijos (toliau – Organizacija) narė. Susitarimas Sąjungos vardu buvo sudarytas Tarybos sprendimu 2008/579/EB 1 ir įsigaliojo 2011 m. vasario 2 d.;

(2)pagal Susitarimo 9 straipsnį Tarptautinė kavos taryba (toliau – TKT) yra aukščiausia Organizacijos institucija, atsakinga už visų funkcijų, būtinų Susitarimo nuostatoms įgyvendinti, vykdymą;

(3)pagal Susitarimo 49 straipsnį TKT gali siūlyti Susitarimo pakeitimus ir pranešti apie juos visoms susitariančiosioms šalims. Susitarimo 14 straipsnyje nurodyta, kad visi TKT sprendimai priimami iš esmės bendru sutarimu. Nepasiekusi bendro sutarimo, sprendimus TKT priima paskirstytų balsų dauguma 70 proc. arba daugiau dalyvaujančių eksportuojančiųjų narių balsų ir 70 proc. arba daugiau dalyvaujančių importuojančiųjų narių balsų, skaičiuojamų atskirai;

(4)TKT prašymu buvo įsteigta Susitarimo peržiūros darbo grupė. Ši darbo grupė nustatė, kad trys pagrindiniai dalinės Susitarimo peržiūros klausimai yra Organizacijos valdymas, balsavimo ir įnašų sistema ir privačiojo sektoriaus bei pilietinės visuomenės dalyvavimas Organizacijos veikloje. Šiuo atžvilgiu darbo grupė rengia pasiūlymus dėl Susitarimo pakeitimų, kuriuos turi patvirtinti TKT;

(5)Sąjunga suinteresuota reformuoti Susitarimą, kad jis būtų suderintas su praktika, kurią Sąjunga skatina kitose tarptautinėse biržos prekių valdybose, taip pat su pokyčiais pasaulinėje kavos rinkoje nuo 2007 m.;

(6)todėl tikslinga įgalioti Komisiją dalyvauti derybose dėl Susitarimo dalinės peržiūros,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Komisija įgaliojama Sąjungos vardu vesti derybas dėl 2007 m. Tarptautinio kavos susitarimo pakeitimų.

2 straipsnis

Derybiniai nurodymai išdėstyti priede.

3 straipsnis

Derybos vedamos konsultuojantis su Biržos prekių darbo grupe.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Komisijai.

Priimta Briuselyje

   Tarybos vardu

   Pirmininkas

(1)    2008 m. birželio 16 d. Tarybos sprendimas 2008/579/EB dėl 2007 m. Tarptautinio kavos susitarimo sudarymo ir pasirašymo Europos Bendrijos vardu (OL L 186, 2008 7 15, p. 12).
Top

Briuselis, 2021 07 08

COM(2021) 374 final

PRIEDAS

prie

Rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo

kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl dalinio 2007 m. Tarptautinio kavos susitarimo pakeitimo


PRIEDAS

Derybiniai nurodymai dėl 2007 m. Tarptautinio kavos susitarimo

Komisija Tarptautinėje kavos organizacijoje (toliau – Organizacija) gali pradėti derybas su kitomis 2007 m. Tarptautinio kavos susitarimo (toliau – Susitarimas) susitariančiosiomis šalimis, kad Susitarimas būtų atnaujintas atsižvelgiant į kavos sektoriaus raidą.

Susitarimo peržiūros tikslas turėtų būti pagerinti Organizacijos valdymą, įvertinti balsavimo ir įnašų sistemų pusiausvyrą ir spręsti privačiojo sektoriaus ir pilietinės visuomenės integravimo į Organizacijos veiklą klausimą.

Sąjunga yra Organizacijos darbo grupės dėl Susitarimo ateities, šiuo metu rengiančios rekomendacijas dėl pakeitimų, kurie turi būti įtraukti į 2007 m. Susitarimą ir kurie atitiks Sąjungos valstybių narių tarptautinėse biržos prekių institucijose nustatytus tikslus, narė.

Derybiniuose nurodymuose turėtų būti atsižvelgiama į Susitarimo supaprastinimo ir racionalizavimo tikslus, kartu išlaikant tarpvyriausybinį Organizacijos vaidmenį, dėl kurio yra įsipareigojusios Organizacijos narės.

1.Valdymas

Tarptautinė kavos taryba (TKT)

Kalbant apie TKT posėdžių periodiškumą, turėtų būti išlaikyta dabartinė dviejų posėdžių per metus sistema. Vienas iš posėdžių galėtų būti virtualus.    

TKT pirmininkui ir pirmininko pavaduotojui turėtų būti suteikti vienerių metų trukmės įgaliojimai palengvinti visų Organizacijos narių dalyvavimą sprendimų priėmimo procese. Pirmininko pavaduotojas galėtų atlikti svarbesnį vaidmenį TKT. Siekdamas pasinaudoti įgyta patirtimi, po pirmųjų metų pirmininko pavaduotojas gali pareikšti TKT savo norą pirmininkauti. TKT gali pareikšti pritarimą, jei pirmininko pavaduotojas laikomas tinkamu.

Organizacijos komitetai

Organizacijos komitetų sujungimas, jei tai aktualu jų darbe, turėtų būti skatinamas siekiant racionalizuoti Organizacijos veikimą. Turėtų būti skatinamas aktyvesnis narių dalyvavimas komitetų darbe.

Pasaulinė kavos konferencija

Turėtų būti išlaikytas dabartinis aukšto lygio Pasaulinės kavos konferencijos kas ketverius ar penkerius metus periodiškumas, tačiau turėtų būti suteikta galimybė lanksčiai prisitaikyti prie konkrečių aplinkybių ar ypatingos situacijos (pvz., kavos rinkos padėties pasikeitimas, kavos sektoriui poveikį darantis išorinis įvykis ir t. t.).

2.Balsai ir įnašai

Eksportuojančios ir importuojančiosios narės

Skirtumas tarp eksportuojančių ir importuojančiųjų narių turėtų būti išlaikytas kaip svarbus pagrindinis sprendimų priėmimo daugelyje tarptautinių biržos prekių institucijų principas.

Balsų ir įnašų apskaičiavimo metodas

Panašu, kad dabartinė tvarka, pagrįsta eksportuojamos arba importuotos kavos kiekiu, yra paprasčiausia ir patikimiausia sistema kiekvienos narės balsavimo teisėms ir finansiniams įnašams į Organizacijos administracinį biudžetą apskaičiuoti. Tačiau galėtų būti išnagrinėtas kitų sistemų (pvz., eksporto / importo vertės, mišrių sistemų ir kt.), naudojamų kitose tarptautinėse biržos prekių institucijose, tinkamumas nurodant jų naudojimo pasekmes Organizacijai.

3.Privačiojo sektoriaus ir pilietinės visuomenės dalyvavimas

Privatusis sektorius ir pilietinė visuomenė turėtų būti tinkamiau įtraukti į Organizacijos darbo procesą. Reikėtų išnagrinėti įvairias galimybes, kad būtų rastas geriausias būdas, kaip jos galėtų aktyviau dalyvauti modernizavus Susitarimą.

Kalbant apie privačiojo sektoriaus tinkamumą dalyvauti, Susitarime turėtų būti pripažįstama jo įvairovė – nuo mažų gamintojų iki didelės tarptautinės bendrovės – ir jų atitinkami galimi vaidmenys Organizacijoje.

Pageidautina skatinti prekybos ir (arba) profesinių asociacijų dalyvavimą, tačiau, jei būtų pasiūlytas atskirų korporacijų dalyvavimas Organizacijoje, reikėtų išnagrinėti konkrečias teisines apsaugos priemones, kad būtų užtikrintas Organizacijos nepriklausomumas.

Privataus sektoriaus ir pilietinės visuomenės dalyvavimo patvirtinimo procesas nacionalinių bendrovių ar organizacijų atveju turėtų vykti per atitinkamą Organizacijos narį.

Vis dėlto dedant bet kokias pastangas tinkamiau įtraukti privatųjį sektorių turėtų būti išsaugotas tarpvyriausybinis Organizacijos pobūdis.

Top