EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0314

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl pozicijos, kurios turi būti laikomasi Europos Sąjungos vardu Prekybos komitete, įsteigtame Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimu, dėl Prekybos komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimo

COM/2021/314 final

Briuselis, 2021 06 21

COM(2021) 314 final

2021/0147(NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

dėl pozicijos, kurios turi būti laikomasi Europos Sąjungos vardu Prekybos komitete, įsteigtame Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimu, dėl Prekybos komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimo


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.Pasiūlymo dalykas

Šis pasiūlymas teikiamas dėl sprendimo, kuriuo nustatoma pozicija, kurios turi būti laikomasi Sąjungos vardu Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimu (toliau – Susitarimas) įsteigtame Prekybos komitete, dėl numatomo Prekybos komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimo.

2.Pasiūlymo aplinkybės

2.1.Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimas

Susitarimu sukuriama Sąjungos ir Vietnamo laisvosios prekybos erdvė. Jo tikslai – liberalizuoti ir lengvinti Šalių tarpusavio prekybą ir investicijas. Šie tikslai yra dalis platesnio Šalių pasiryžimo stiprinti savo ekonominius, prekybos ir investicinius ryšius, atsižvelgiant į darnaus vystymosi tikslą, ir skatinti prekybą bei investicijas pagal Susitarimą, atsižvelgiant į aukštą aplinkos ir darbo apsaugos lygį ir atitinkamus tarptautiniu mastu pripažintus standartus bei susitarimus. Susitarimas įsigaliojo 2020 m. rugpjūčio 1 d.

2.2.Prekybos komitetas

Susitarimo 17.1 straipsniu įsteigiamas Prekybos komitetas. Susitarimo 17.2 straipsniu įsteigiami penki specialieji komitetai: Prekybos prekėmis komitetas, Muitinės komitetas, Sanitarijos ir fitosanitarijos priemonių komitetas, Investicijų, prekybos paslaugomis, elektroninės prekybos ir viešųjų pirkimų komitetas ir Prekybos ir darnaus vystymosi komitetas. 17.3 straipsniu taip pat įsteigiamos dvi darbo grupės: Intelektinės nuosavybės teisių, įskaitant geografines nuorodas, darbo grupė ir Variklinių transporto priemonių ir jų dalių darbo grupė.

Prekybos komitetą sudaro Šalių atstovai ir jis posėdžiauja kartą per metus, nebent jis nuspręstų kitaip, arba skubos atvejais Šalies prašymu. Prekybos komitetui bendrai pirmininkauja Vietnamo pramonės ir prekybos ministras ir už prekybą atsakingas Europos Komisijos narys.

Prekybos komitetas, specialieji komitetai ir darbo grupės yra atsakingi už Susitarimo įgyvendinimą ir taikymą atitinkamose srityse.

2.3.Numatomas Prekybos komiteto aktas

Pagal Susitarimo 17.1 straipsnio 4 dalies f punktą Prekybos komitetas gali priimti savo darbo tvarkos taisykles (toliau – numatomas aktas).

3.Pozicija, kurios turi būti laikomasi Sąjungos vardu

Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi, turėtų būti siekiama priimti Prekybos komiteto darbo tvarkos taisykles, kaip numatyta Susitarime.

4.Teisinis pagrindas

4.1.Procedūrinis teisinis pagrindas

4.1.1.Principai

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 218 straipsnio 9 dalyje numatyti sprendimai, kuriais „nustatomos pozicijos, kurios Sąjungos vardu priimamos susitarimu įsteigtame organe, kai tam organui reikia priimti teisinę galią turinčius aktus, išskyrus aktus, papildančius arba pakeičiančius susitarimo institucinę struktūrą“.

Sąvoka „teisinę galią turintys aktai“ apima aktus, turinčius teisinę galią pagal aptariamą organą reglamentuojančias tarptautinės teisės normas. Ji taip pat apima priemones, kurios nėra privalomos pagal tarptautinę teisę, tačiau „gali stipriai paveikti Sąjungos teisės akto leidėjo priimamų teisės aktų [...] turinį“ 1 .

4.1.2.Taikymas aptariamuoju atveju

Prekybos komitetas yra organas, įsteigtas susitarimu, būtent Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimu.

Sprendimas, kurį turi priimti Prekybos komitetas, yra teisinę galią turintis aktas.

Numatomas aktas yra privalomas ir juo Susitarimo institucinė struktūra nepapildoma ir nekeičiama.

Todėl siūlomo sprendimo procedūrinis teisinis pagrindas yra SESV 218 straipsnio 9 dalis.

4.2.Materialinis teisinis pagrindas

4.2.1.Principai

Sprendimo pagal SESV 218 straipsnio 9 dalį materialinis teisinis pagrindas pirmiausia priklauso nuo numatomo akto, dėl kurio Sąjungos vardu nustatoma pozicija, tikslo ir turinio. Jeigu numatomu aktu siekiama dviejų tikslų arba jį sudaro dvi dalys ir jeigu vieną iš tų tikslų ar dalių galima laikyti pagrindiniu tikslu arba pagrindine dalimi, o kita dalis ar kiti tikslai yra tik papildomi, sprendimas pagal SESV 218 straipsnio 9 dalį turi būti grindžiamas tik vienu materialiniu teisiniu pagrindu – tuo, kurio reikalauja pagrindinis ar svarbesnis tikslas arba dalis.

4.2.2.Taikymas aptariamuoju atveju

Pagrindinis numatomo akto tikslas ir turinys yra susiję su bendra prekybos politika ir tarptautiniu transportu.

Todėl siūlomo sprendimo materialinis teisinis pagrindas yra Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač jos 91 straipsnio 1 dalis, 100 straipsnio 2 dalis ir 207 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa.

4.3.Išvada

Siūlomo sprendimo teisinis pagrindas turėtų būti SESV 91 straipsnio 1 dalis, 100 straipsnio 2 dalis ir 207 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa kartu su SESV 218 straipsnio 9 dalimi.

5.Numatomo akto skelbimas

Prekybos komiteto sprendimą numatoma paskelbti, kai jis bus priimtas.

2021/0147 (NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

dėl pozicijos, kurios turi būti laikomasi Europos Sąjungos vardu Prekybos komitete, įsteigtame Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimu, dėl Prekybos komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 91 straipsnio 1 dalį, 100 straipsnio 2 dalį ir 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimas (toliau – Susitarimas) buvo Sąjungos sudarytas Tarybos sprendimu (ES) 2020/753 2 ir įsigaliojo 2020 m. rugpjūčio 1 d.;

(2)pagal Susitarimo 17.1 straipsnio 4 dalies f punktą Prekybos komitetas gali priimti savo darbo tvarkos taisykles;

(3)Susitarime numatyta, kad savo pirmame posėdyje Prekybos komitetas turi priimti savo darbo tvarkos taisykles; 

(4)todėl, siekiant užtikrinti veiksmingą Susitarimo įgyvendinimą, tikslinga nustatyti poziciją, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Prekybos komitete, grindžiamą pridedamu Prekybos komiteto sprendimo dėl darbo tvarkos taisyklių projektu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kurios turi būti laikomasi Europos Sąjungos vardu Prekybos komiteto, įsteigto Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimu, pirmame posėdyje dėl Prekybos komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimo, grindžiama prie šio sprendimo pridedamu Prekybos komiteto sprendimo projektu.

2 straipsnis

Priimtas Prekybos komiteto sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Komisijai.

Priimta Briuselyje

   Tarybos vardu

   Pirmininkas

(1)    2014 m. spalio 7 d. Teisingumo Teismo sprendimo Vokietija prieš Tarybą, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, 61–64 punktai.
(2)    OL L 186, 2020 6 12, p. 1.
Top

Briuselis, 2021 06 21

COM(2021) 314 final

PRIEDAS

prie

Pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo

dėl pozicijos, kurios turi būti laikomasi Europos Sąjungos vardu Prekybos komitete, įsteigtame Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimu, dėl Prekybos komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimo


PRIEDĖLIS

PREKYBOS KOMITETO 
SPRENDIMAS Nr. […/2021]

...

dėl darbo tvarkos taisyklių priėmimo

PREKYBOS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimą, ypač į jo 17.1 straipsnio 4 dalies f punktą,

kadangi:

(1)pagal Susitarimo 17.1 straipsnio 4 dalies f punktą Prekybos komitetas gali priimti savo darbo tvarkos taisykles,

NUSPRENDĖ:

1.Priimamos priede pateiktos Prekybos komiteto darbo tvarkos taisyklės.

2.Šis sprendimas įsigalioja [dėl datos bus susitarta].

Priimta ...

Prekybos komiteto vardu

BendrapirmininkiaiPRIEDAS

PREKYBOS KOMITETO DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

nustatytos Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo 17.1 straipsniu

1 STRAIPSNIS

Prekybos komiteto vaidmuo ir pavadinimas

1.    Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo (toliau – Susitarimas) 17.1 straipsniu įsteigtas komitetas yra atsakingas už visus Susitarimo 17.1 straipsnyje nurodytus klausimus.

2.    Šis komitetas jo dokumentuose, įskaitant sprendimus ir rekomendacijas, vadinamas Prekybos komitetu.

2 STRAIPSNIS

Sudėtis ir pirmininkas

1.    Pagal Susitarimo 17.1 straipsnio 1 dalį Prekybos komitetą sudaro Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos atstovai.

2.    Prekybos komitetui bendrai pirmininkauja už prekybą atsakingas Europos Komisijos narys ir Vietnamo pramonės ir prekybos ministras arba atitinkami jų atstovai.

3.    Jeigu Prekybos komitetui bendrai pirmininkauja atitinkami atstovai, kiekviena Šalis praneša kitai Šaliai už bendrą pirmininkavimą Prekybos komitetui atsakingo įgaliotojo pareigūno vardą, pavardę, pareigas ir kontaktinius duomenis. Laikoma, kad šis įgaliotasis pareigūnas yra įgaliotas atstovauti Šaliai iki tos dienos, kurią Šalis praneša kitai Šaliai apie naują bendrapirmininkį.

3 STRAIPSNIS

Sekretoriatas

1.    Kiekvienos Šalies už prekybą atsakingų tarnybų pareigūnai kartu atlieka Prekybos komiteto sekretoriato funkcijas.

2.    Sekretoriatas veikia kaip ryšių centras ir tarpininkas organizuojant Prekybos komiteto darbą, kaip nurodyta šiose darbo tvarkos taisyklėse.

3.    Kiekviena Šalis praneša kitai Šaliai Prekybos komiteto sekretoriato nario pareigas einančio tai Šaliai atstovaujančio pareigūno vardą, pavardę, pareigas ir kontaktinius duomenis. Laikoma, kad šis pareigūnas Šaliai sekretoriate atstovauja iki tos dienos, kurią Šalis praneša kitai Šaliai apie naują sekretoriato narį.

4 STRAIPSNIS

Posėdžiai

1.    Prekybos komitetas posėdžiauja pagal Susitarimo 17.1 straipsnio 2 dalį. Konkrečiai, Prekybos komitetas posėdžiauja kartą per metus, nebent jis nuspręstų kitaip, arba skubos atvejais Šalies prašymu.

2.    Posėdžius sušaukia posėdį rengiančiai Šaliai atstovaujantis bendrapirmininkis.

3.    Posėdis gali būti organizuojamas dalyviams atvykstant asmeniškai, surengiant vaizdo konferenciją arba bet kokiomis kitomis priemonėmis.

5 STRAIPSNIS

Delegacijos

Kiekvienos Šalies Prekybos komiteto sekretoriato narys praneša kitos Šalies sekretoriato nariui apie numatomą Europos Sąjungos ir Vietnamo delegacijų sudėtį, jei įmanoma, likus ne mažiau kaip 14 dienų iki posėdžio. Sąrašuose nurodomas kiekvieno delegacijos nario vardas, pavardė ir pareigos.

6 STRAIPSNIS

Posėdžių darbotvarkė

1.    Prekybos komiteto sekretoriatas, remdamasis posėdį rengiančios Šalies sekretoriato nario pateiktu pasiūlymu, parengia preliminarią kiekvieno posėdžio darbotvarkę, o kitai Šaliai nustatomas terminas pastaboms pateikti. Jei įmanoma, preliminari darbotvarkė parengiama likus 30 dienų iki posėdžio, bet ne vėliau kaip likus 14 dienų iki posėdžio.

2.    Prekybos komitetas darbotvarkę tvirtina kiekvieno posėdžio pradžioje. Į preliminarią darbotvarkę neįtraukti klausimai į darbotvarkę gali būti įtraukiami bendru sutarimu.

7 STRAIPSNIS

Protokolas

1.    Jei bendrapirmininkiai nenusprendžia kitaip, kiekvieno posėdžio protokolo projektą per 15 dienų nuo posėdžio pabaigos parengia posėdį rengiančios Šalies sekretoriato narys. Protokolo projektas perduodamas kitos Šalies sekretoriato nariui, kad ta Šalis pateiktų savo pastabas.

2.    Protokole paprastai apibendrinamas kiekvienas darbotvarkės punktas ir, kai taikoma, nurodomi:

a)    visi Prekybos komitetui pateikti dokumentai;

b)    bet kokie pareiškimai, kuriuos įtraukti į protokolą paprašė vienas iš Prekybos komiteto bendrapirmininkių, ir

c)    priimti sprendimai, pateiktos rekomendacijos, pareiškimai, dėl kurių sutarta, ir konkrečiais klausimais priimtos išvados.

3.    Protokole pateikiamas visų Prekybos komiteto sprendimų, priimtų nuo paskutinio Komiteto posėdžio taikant rašytinę procedūrą pagal 8 straipsnio 2 dalį, sąrašas.

4.    Protokolo priede taip pat pateikiamas visų Prekybos komiteto posėdžio dalyvių vardų, pavardžių, prievardžių ir pareigų sąrašas.

5.    Posėdį rengiančios Šalies sekretoriato narys patikslina protokolo projektą atsižvelgdamas į gautas pastabas ir Šalys patikslintą protokolo projektą patvirtina per 30 dienų nuo posėdžio dienos arba iki bet kurios kitos bendrapirmininkių sutartos dienos. Kai protokolas patvirtinamas, sekretoriatas parengia du protokolo originalus ir kiekviena Šalis gauna po vieną protokolo originalą.

6.    Kai šios taisyklės taikomos specialiųjų komitetų posėdžiams, specialiųjų komitetų posėdžių protokolai pateikiami paskesniuose Prekybos komiteto posėdžiuose.

8 STRAIPSNIS

Sprendimai ir rekomendacijos

1.    Prekybos komitetas gali priimti sprendimus ir rekomendacijas visais Susitarime numatytais klausimais. Prekybos komitetas sprendimus ir rekomendacijas priima bendru sutarimu, kaip numatyta Susitarimo 17.4 straipsnyje.

2.    Laikotarpiu tarp posėdžių Prekybos komitetas sprendimus ar rekomendacijas gali priimti laikydamasis rašytinės procedūros.

3.    Sprendimo ar rekomendacijos projekto tekstą bendrapirmininkis kitam bendrapirmininkiui pateikia surašytą Prekybos komiteto darbo kalba. Kita Šalis pritarimą sprendimo ar rekomendacijos projektui turi pareikšti per vieną mėnesį arba siūlančiosios Šalies nurodytą ilgesnį laikotarpį. Jei kita Šalis pritarimo nepareiškia, siūlomas sprendimas ar rekomendacija aptariami ir gali būti priimti kitame Prekybos komiteto posėdyje. Sprendimų ar rekomendacijų projektai laikomi priimtais kitai Šaliai pareiškus pritarimą, o jų priėmimas patvirtinamas įrašu Komiteto posėdžio protokole pagal 7 straipsnio 2 dalį.

4.    Kai pagal Susitarimą Prekybos komitetas yra įgaliotas priimti sprendimus ar rekomendacijas, tokie aktai atitinkamai vadinami sprendimais arba rekomendacijomis. Prekybos komiteto sekretoriatas tokiems sprendimams ar rekomendacijoms suteikia eilės numerį, nurodo jų priėmimo datą ir apibūdina jų dalyką. Kiekviename sprendime ar rekomendacijoje nurodoma jų įsigaliojimo data.

5.    Prekybos komiteto priimti sprendimai ir rekomendacijos parengiami dviem egzemplioriais, kurių autentiškumą patvirtina bendrapirmininkiai, ir kiekvienai Šaliai perduodamas vienas egzempliorius.

9 STRAIPSNIS

Skaidrumas

1.    Šalys bendru sutarimu gali nuspręsti rengti viešus posėdžius.

2.    Kiekviena Šalis gali nuspręsti, ar Prekybos komiteto sprendimus ir rekomendacijas skelbti savo atitinkamame oficialiajame leidinyje ar internete.

3.    Visi Šalies pateikti dokumentai turėtų būti laikomi konfidencialiais, nebent ta Šalis nuspręstų kitaip.

4.    Preliminarios posėdžių darbotvarkės skelbiamos viešai prieš Prekybos komiteto posėdžius. Pagal 7 straipsnį suderinti posėdžių protokolai skelbiami viešai.

5.    2–4 dalyse nurodyti dokumentai skelbiami ir atskleidžiami laikantis kiekvienos Šalies taikomų duomenų apsaugos taisyklių ir Susitarimo 17.15 straipsnio.

10 STRAIPSNIS

Kalbos

1.    Prekybos komiteto darbo kalba yra anglų kalba.

2.    Prekybos komitetas sprendimus dėl Susitarimo keitimo arba aiškinimo priima Susitarimo autentiškų tekstų kalbomis. Visi kiti Prekybos komiteto sprendimai, įskaitant sprendimą, kuriuo priimamos šios darbo tvarkos taisyklės, priimami 1 dalyje nurodyta darbo kalba.

3.    Kiekviena Šalis atsako už sprendimų ir kitų dokumentų vertimą raštu į savo oficialiąją (-iąsias) kalbą (-as), jei to reikalaujama pagal šį straipsnį, ir padengia su tokiu vertimu raštu susijusias išlaidas.

11 STRAIPSNIS

Išlaidos

1.    Kiekviena Šalis padengia visas dėl dalyvavimo Prekybos komiteto posėdžiuose patirtas išlaidas – visų pirma personalo, kelionių ir pragyvenimo išlaidas, taip pat vaizdo konferencijų arba telekonferencijų, pašto ir telekomunikacijų išlaidas.

2.    Posėdžių organizavimo ir dokumentų dauginimo išlaidas apmoka posėdį rengianti Šalis.

3.    Vertimo žodžiu į Prekybos komiteto darbo kalbą ir iš tos kalbos paslaugų teikimo per posėdžius išlaidas padengia posėdį rengianti Šalis.

12 STRAIPSNIS

Specialieji komitetai ir darbo grupės

1.    Prekybos komitetui raštu pranešama apie pagal Susitarimą įsteigtų specialiųjų komitetų ar darbo grupių paskirtus ryšių centrus. Visa susijusi korespondencija, dokumentai ir pranešimai, kuriais dėl Susitarimo įgyvendinimo tarpusavyje keičiasi kiekvieno specialiojo komiteto ir darbo grupės ryšių centrai, vienu metu perduodami Prekybos komiteto sekretoriatui.

2.    Pagal Susitarimo 17.2 straipsnio 6 dalį specialusis komitetas Prekybos komitetui praneša apie kiekvieno savo posėdžio rezultatus ir išvadas.

13 STRAIPSNIS

Darbo tvarkos taisyklių keitimas

Šios darbo tvarkos taisyklės gali būti keičiamos raštu Prekybos komiteto sprendimu pagal 8 straipsnį.

14 STRAIPSNIS

Jungtiniam komitetui teikiama informacija

Pagal Susitarimo 17.1 straipsnio 5 dalį Prekybos komitetas atitinkamai apie savo ir specialiųjų komitetų veiklą informuoja pagal Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą įsteigtą Jungtinį komitetą, kuris yra bendros institucinės struktūros dalis, reguliariai rengiamuose Jungtinio komiteto posėdžiuose.

Top