EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0202

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl mašinų gaminių

COM/2021/202 final

Briuselis, 2021 04 21

COM(2021) 202 final

2021/0105(COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl mašinų gaminių

(Tekstas svarbus EEE)

{SEC(2021) 165 final} - {SWD(2021) 82 final} - {SWD(2021) 83 final}


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.PASIŪLYMO APLINKYBĖS

1.1.Pasiūlymo pagrindimas ir tikslai

Mašinų direktyva (toliau – MD) 1   sukuriama mašinų pateikimo bendrajai rinkai reguliavimo sistema, pagrįsta SESV 114 straipsniu (įstatymų derinimas). Bendrieji MD tikslai yra: i) užtikrinti laisvą mašinų judėjimą vidaus rinkoje ir ii) užtikrinti aukštą naudotojų ir kitų pažeidžiamų asmenų apsaugos lygį. MD laikomasi ES teisės aktų naujojo požiūrio principų. Ji yra sąmoningai suformuluota taip, kad būtų techniniu požiūriu neutrali, o tai reiškia, kad joje nustatyti esminiai sveikatos ir saugos reikalavimai (toliau – saugos reikalavimai), kuriuos būtina atitikti, ir nenurodoma jokio konkretaus techninio sprendimo dėl atitikties šiems reikalavimams. Techninio sprendimo pasirinkimas yra gamintojų prerogatyva, todėl paliekama vietos naujovėms ir naujų projektų kūrimui.

Atliekant direktyvos REFIT įvertinimą 2 , visos suinteresuotosios šalys patvirtino, kad ji yra esminis teisės aktas, nors nustatyta būtinybė tobulinti, supaprastinti ir pritaikyti MD prie rinkos poreikių. Kai kurie Europos Parlamento nariai pareiškė pritarimą Mašinų direktyvos peržiūrai. Visų pirma, „perkeliant teisės aktus“ į XXI amžių ir skatinant ES ekonomikos inovacijas.

Įgyvendinant Komisijos 2020 m. Darbo programos prioritetą „Prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusi Europa“, gaminių saugos direktyvos 2006/42/EB dėl mašinų (MD) 3 peržiūra prisidedama prie skaitmeninės pertvarkos ir bendrosios rinkos stiprinimo. Iš tikrųjų, dėl naujų technologijų ir jų poveikio saugos teisės aktams 2020 m. vasario mėn. Komisija paskelbė Baltąją knygą dėl dirbtinio intelekto ir prie jos pridėtą Ataskaitą dėl dirbtinio intelekto, daiktų interneto ir robotikos poveikio saugai ir atsakomybei 4 . Ataskaitoje, kurioje atlikta naujų technologijų poveikio ir iššūkių, kuriuos jos kelia Sąjungos saugos teisės aktams, analizė, padaryta išvada, kad dabartiniuose gaminių saugos teisės aktuose esama spragų, kurios turi būti pašalintos, konkrečiai, be kita ko, ir Mašinų direktyvoje. Tai dar aktualiau siekiant tvaraus atsigavimo po COVID-19 pandemijos, nes mašinų sektorius yra svarbi mašinų gamybos pramonės dalis ir vienas iš pramoninių ES ekonomikos ramsčių.

Atsižvelgiant į įvertinime pabrėžtus ir Mašinų direktyvos poveikio vertinimo ataskaitoje toliau plėtojamus elementus 5 , taip pat atsakant į Komisijos skaitmeninimo politikos tikslus, šiuo pasiūlymu tikimasi išspręsti šias problemas:

1 problema: MD nepakankamai atsižvelgiama į naują riziką, susijusią su naujomis technologijomis.

Siekiant padidinti pasitikėjimą skaitmeninėmis technologijomis, MD turi suteikti teisinį tikrumą dėl šių technologijų, esamos spragos galėtų trukdyti sudaryti gamintojams vienodas sąlygas, o tai turėtų įtakos MD veiksmingumui.

Dėl šios problemos reikia atkreipti dėmesį į keletą aspektų. Pirmasis susijęs su galima rizika, atsirandančia dėl tiesioginio žmogaus ir roboto bendradarbiavimo, nes eksponentiškai didėja bendradarbiaujančių robotų (kobotų), skirtų dirbti kartu su žmonėmis ir darbuotojais, skaičius. Antras galimos rizikos šaltinis yra prijungtos mašinos. Trečioji susirūpinimą kelianti sritis yra tai, kokios įtakos programinės įrangos atnaujinimai turi mašinos „elgesiui“ po jos pateikimo rinkai. Ketvirtas susirūpinimą keliantis klausimas yra susijęs su gamintojų galimybe atlikti išsamų rizikos vertinimą pagal mašininio mokymosi taikomąsias programas prieš pateikiant gaminį rinkai. Pagaliau, autonominių mašinų ir nuotolinio valdymo stočių atveju dabartinėje MD numatytas vairuotojas arba operatorius, atsakingas už mašinos judėjimą. Vairuotojas gali būti vežamas mašina arba gali būti šalia mašinos, arba gali valdyti mašinas nuotolinio valdymo įtaisu, tačiau neatsižvelgta į vairuotojo nebuvimo galimybę ir nenustatoma jokių reikalavimų autonominėms mašinoms.

2 problema: i) teisinis netikrumas, nes trūksta aiškumo dėl taikymo srities ir apibrėžčių, ir ii) galimos tradicinių technologijų saugos spragos.

MD reikia didesnio teisinio tikrumo dėl jos taikymo srities ir apibrėžčių, dėl to gamintojams kyla kai kurių sunkumų suprasti tinkamą teisinę sistemą, kurią jie turėtų taikyti. Buvo nustatyti kai kurie sutapimai su kitais konkrečiais ES teisės aktais ar jų neatitiktys. Kalbant apie direktyvoje pateiktas apibrėžtis pažymėtina, kad dėl sąvokos „iš dalies sukomplektuota mašina“ kilo keletas abejonių, ypač dėl ribos, skiriančios ją nuo sąvokos „mašina“ apibrėžties, todėl pastaroji yra paaiškinta išsamiau. Be to, būtina tikslinti išimtį dėl transporto priemonių ir padidinti išimties dėl kai kurių gaminių, kuriems taikoma Žemos įtampos direktyva 2014/35/ES 6 , suderinamumą, jei šie gaminiai turi įdiegtą belaidžio interneto funkciją.

Be to, įprasta, kad daromi į rinką pateiktų mašinų pakeitimai, kad, pavyzdžiui, būtų pridėta funkcija ar pagerintos eksploatacinės charakteristikos. Problema susijusi su tuo, kad, jei atliekamas mašinos esminis pakeitimas be gamintojo sutikimo, ji gali nebeatitikti esminių sveikatos ir saugos reikalavimų. Dabartinėje MD į šią situaciją neatsižvelgta.

Yra keletas su naujosiomis technologijomis nesusijusių tradicinėms technologijoms keliamų reikalavimų, kurie buvo įvardyti kaip nepakankamai aiškūs ar saugūs arba per griežti ir galintys trukdyti inovacijoms. Šie reikalavimai yra susiję su kėlimo įtaisų įrengimu, mažo greičio liftais, sėdimų vietų įrengimu, apsauga nuo pavojingųjų medžiagų, elektros oro linijomis bei nešiojamųjų rankinių ir rankinio valdymo mašinų vibracija.

3 problema: trūksta nuostatų dėl didelės rizikos mašinų.

Kai kurios valstybės narės ir suinteresuotosios šalys mano, kad trečiųjų šalių atitikties vertinimas yra labiau pritaikytas tam tikrų mašinų grupių keliamai didelei rizikai šalinti.

Kita problema yra ta, kad dabartinis I priedo didelės rizikos mašinų sąrašas buvo parengtas prieš 15 metų, o rinka per tą laiką labai pasikeitė. Būtina iš jo išbraukti mašinas, kurios nebelaikomos didelės rizikos mašinomis, ir (arba) įtraukti naujas (pvz., mašinas, kuriose įtaisytos saugos funkciją atliekančios dirbtinio intelekto sistemos).

4 problema: piniginės ir su aplinkos apsauga susijusios išlaidos dėl didelio kiekio popierinių dokumentų.

MD reikalaujama, kad gamintojai pateiktų būtiną informaciją apie mašinas, pavyzdžiui, instrukcijas. Siekiant užtikrinti, kad kiekvienas mašinos naudotojas galėtų gauti instrukcijas, spausdintinė versija buvo laikoma geriausiai įgyvendinama galimybe. Tačiau nuo to laiko išaugo interneto ir skaitmeninių technologijų naudojimas. Dėl reikalavimo pateikti spausdintines versijas didėja ekonominės veiklos vykdytojų išlaidos ir administracinė našta bei daromas neigiamas poveikis aplinkai. Tačiau taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad kai kurie naudotojai mažiau išmano skaitmeninius dalykus, tam tikrose aplinkose trūksta interneto prieigos ir skaitmeninis vadovas gali neatitikti gaminio versijos.

5 problema: nesuderinamumas su kitais Sąjungos gaminių saugos teisės aktais.

Naująją teisės aktų sistemą (NTAS) sudaro priemonių, skirtų sujungti visus efektyviam visapusiško reguliavimo sistemos veikimui būtinus elementus, rinkinys, kad būtų užtikrinta pramonės gaminių sauga ir atitiktis reikalavimams, priimtiems siekiant apsaugoti įvairius visuomenės interesus ir užtikrinti tinkamą bendrosios rinkos veikimą. Pagrindinis Komisijos tikslas yra suderinti gaminių derinamuosius teisės aktus su pamatinėmis Sprendimo 768/2008/EB nuostatomis. Nors Mašinų direktyva jau yra naujojo požiūrio direktyva, ji dar nėra suderinta su NTAS.

Dėl to, kad MD nėra suderinta su NTAS, atsiranda neatitikčių su kitais ES gaminių teisės aktais.

6 problema: aiškinimo skirtumai, atsirandantys dėl perkėlimo į nacionalinę teisę.

Kadangi dabartinis mašinų teisės aktas yra direktyva, kuria valstybėms narėms suteikiama galimybė pasirinkti teisėkūros tikslų įgyvendinimo priemones, pradėta skirtingai aiškinti MD nuostatas, o tai lėmė teisinį netikrumą ir suderinamumo trūkumą visoje bendrojoje rinkoje. Be to, kai kuriose valstybėse narėse vėluojama perkelti direktyvą į nacionalinę teisę.

1.2.Suderinamumas su toje pačioje politikos srityje galiojančiomis nuostatomis

Ši iniciatyva atitinka Bendrosios rinkos aktą 7 , kuriame pabrėžiama būtinybė atkurti vartotojų pasitikėjimą rinkoje esančių gaminių kokybe ir rinkos priežiūros sugriežtinimo svarba. Šiuo tikslu reglamentas dėl mašinų gaminių derinamas su Sprendimo Nr. 768/2008/EB nuostatomis 8 . 

Be to, jis gerina suderinamumą su Žemos įtampos direktyva 2014/35/ES 9 , nes atsižvelgiama į tai, kad elektriniai ir elektroniniai gaminiai, kuriems netaikomas šis reglamentas, taip pat nebus įtraukti į Radijo įrangos direktyvą 2014/53/ES 10 , jei juose yra belaidžio interneto funkcija.

1.3.Suderinamumas su kitomis Sąjungos politikos sritimis

Šis pasiūlymas yra suderinamas su Sąjungos dirbtinio intelekto (DI) politika ir būsimu dirbtinio intelekto reglamentu, kuriame bus atsižvelgta į riziką, darančią poveikį į mašinas įtaisytų didelės rizikos AI sistemų saugai arba saugos komponentams pagal būsimą reglamentą dėl mašinų gaminių.

Be to, šis pasiūlymas yra suderinamas su Sąjungos kibernetinio saugumo politika, nes juo nustatomas ryšys su būsimomis kibernetinio saugumo schemomis pagal Reglamentą (ES) 2019/881, kad būtų įrodyta atitiktis būsimam reglamentui dėl mašinų gaminių.

Be to, juo prisidedama prie reglamentavimo aplinkos supaprastinimo.

2.TEISINIS PAGRINDAS, SUBSIDIARUMO IR PROPORCINGUMO PRINCIPAI

2.1.Teisinis pagrindas

Pasiūlymas pagrįstas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsniu, nes reglamento tikslas yra suderinti mašinoms keliamus sveikatos ir saugos reikalavimus visose valstybėse narėse ir pašalinti kliūtis prekybai mašinomis tarp valstybių narių.

2.2.Subsidiarumo principas (neišimtinės kompetencijos atveju) 

Subsidiarumo principas visų pirma yra susijęs su pridėtomis naujomis nuostatomis, kuriomis siekiama pagerinti veiksmingą Direktyvos 2006/42/EB vykdymo užtikrinimą ir suderinamumą su Sąjungos DI politika. Jei nebūtų reguliavimo Sąjungos mastu, valstybės narės galėtų nustatyti skirtingus saugos reikalavimus, todėl galėtų atsirasti naudotojams skirtų gaminių saugos skirtumų, gamintojams prekiaujant mašinomis skirtingose šalyse. Pavyzdžiui, kai kurių rinkos priežiūros institucijų, su kuriomis konsultuotasi, nuomone, būtina užtikrinti, kad dėl programinės įrangos atnaujinimų, kurie nebuvo numatyti atliekant pradinį gamintojo rizikos vertinimą ir kurie daro poveikį saugai, turi būti atlikta mašinos atitikties vertinimo procedūra naujam CE ženklui gauti. Be to, būsimame reglamente dėl mašinų gaminių Sąjungos mastu nustatomi reikalavimai, pagrįsti Europos standartuose pateiktais sprendimais. Atsižvelgiant į platų Sąjungos standartizacijos veiklos lygį, visi būsimo mašinų gaminių reglamento taikymo srities ar reikalavimų pakeitimai turi būti atliekami Sąjungos lygmeniu, kad nebūtų iškreipta rinka, nebūtų sukurta kliūčių laisvam gaminių judėjimui ir nebūtų pakenkta žmonių sveikatos apsaugai bei gerovei. Be to, pridėtomis naujomis nuostatomis bus suderintos ekonominės veiklos vykdytojų pareigos, atsekamumo nuostatos, nuostatas dėl atitikties vertinimo įstaigų vertinimo ir notifikavimo bei dėl rinkos priežiūros.

Kalbant apie veiksmų Sąjungos lygmeniu pridėtinę vertę, reguliavimo veiksmais Sąjungos lygmeniu prisidedama prie vidaus (ir skaitmeninės) bendrosios rinkos plėtros, užtikrinamas teisinis tikrumas ir vienodos veiklos sąlygos pramonei bei nustatomas aukštas mašinų naudotojų pasitikėjimo lygis.

2.3.Proporcingumas

Pirmenybė teikiama 3 galimybei. Naštos mažinimas ir padidinta sauga 

Pagal šią politikos galimybę nustatytos problemos sprendžiamos efektyviausiu ir veiksmingiausiu būdu, siūlant peržiūrėtą MD, kuri būtų tinkama ne tik dabar, bet ir vėlesniais metais, ir užtikrintų suderinamumą su galiojančiais gaminių saugos teisės aktais ir būsima DI sistema.

Pagal 3 politikos galimybę nauji reikalavimai pridedami bei esami reikalavimai aiškinami tikslingai ir proporcingai ir tik tada, kai tai būtina ir dažnai taikoma tam tikrų tipų mašinoms. Padidėja dabartinio akto taikymo srities, apibrėžčių ir reikalavimų, taip pat ir dėl rizikos, susijusios su naujomis technologijomis, teisinis aiškumas ir skatinama šios srities standartizacijos veikla, todėl padidėja sauga ir užtikrinamas aukštesnis pasitikėjimo lygis ir pramonės konkurencingumas (skaitmeninėje) rinkoje. Taip pat didelę riziką keliančios mašinos pritaikomos prie mokslo ir technikos pažangos lygio, panaikinama galimybė atliekant didelės rizikos mašinų atitikties vertinimą taikyti vidaus patikrą ir užtikrinamas visiškas suderinamumas su DI reglamento pasiūlymu. Pagal ją siūloma pramonės labai pageidaujama naštos mažinimo priemonė, suteikianti galimybę naudoti skaitmeninę dokumentaciją, tuo pačiu metu užtikrinant, kad galutiniai naudotojai ir vartotojai paprašę galėtų nemokamai gauti spausdintinę versiją. Galiausiai, pakeista MD įgaus nuoseklumo ir teisinio tikrumo, nes bus suderinta su NTAS ir taps reglamentu. Siekiant užtikrinti proporcingumą, pagal šią politikos galimybę numatytas standartizacijos procesas, kai Komisija parengia naują standartizacijos prašymą, pagal kurį standartizacijos įstaigos turi pateikti išsamius techninius sprendimus, ir Mašinų vadovas, kuriame pateikiama išsamių paaiškinimų ir pavyzdžių.

Kaip paaiškinta poveikio vertinime, pirmenybė teikiama proporcingumo principo laikymosi politikai. Siūlomi saugos reikalavimų pakeitimai yra tiksliniai, skirti tik tam tikrų tipų mašinoms: mašinoms su įdiegtomis naujomis technologijomis, specialiosioms mašinoms ir didelės rizikos mašinoms. Kita vertus, naštos mažinimo priemonės skirtos visų tipų mašinoms (pvz., esminio pakeitimo paaiškinimas, skaitmeniniai dokumentai, suderinimas su NTAS, pavertimas reglamentu). Proporcingumas taip pat užtikrinamas tuo, kad MD yra technologiniu požiūriu neutrali. Pasiūlyme pateikti tik būtiniausi saugos reikalavimų paaiškinimai ar papildymai, šie reikalavimai turės būti papildyti nauju standartizacijos prašymu, kurį Komisija parengtų tam, kad standartizacijos įstaigos turėtų įgaliojimus kurti savanoriškus techninius sprendimus.

2.4.Priemonės pasirinkimas 

Pasiūlymas pateikiamas kaip reglamentas. Siūlomu direktyvos pakeitimu į reglamentą atsižvelgiama į bendrą Komisijos tikslą supaprastinti reglamentavimo sistemą ir būtinybę užtikrinti vienodą siūlomų teisės aktų įgyvendinimą visoje Sąjungoje.

Be to, mašinų direktyva yra visiško suderinimo direktyva, o tai reiškia, kad ja nustatomas aukštas saugos lygis ir valstybėms narėms nesuteikiama teisė nustatyti griežtesnių įsipareigojimų. Šiuo požiūriu reglamentas dėl savo teisinio pobūdžio geriau užtikrintų, kad valstybės narės nenustatytų nacionalinių techninių reikalavimų, kurie viršytų dabartinės direktyvos I priede nustatytus saugos reikalavimus ir (arba) prieštarautų tiems saugos reikalavimams.

Direktyvą pakeitus reglamentu reglamentavimo metodas nepasikeis. Bus visiškai išsaugoti naujojo požiūrio principai, visų pirma, gamintojai galės pasirinkti priemones, naudojamas esminiams reikalavimams (darniesiems standartams arba kitoms techninėms specifikacijoms) įvykdyti, jie taip pat galės iš esamų atitikties įvertinimo procedūrų pasirinkti procedūras, taikomas atitikčiai įrodyti. Teisės akto pobūdis neturės įtakos esamiems mechanizmams, kuriais padedama įgyvendinti teisės aktus (standartizacijos procesui, darbo grupėms, rinkos priežiūrai, valstybių narių administraciniam bendradarbiavimui, rekomendacinių dokumentų rengimui ir kt.), tad pagal šį reglamentą tie mechanizmai veiks taip pat, kaip ir šiuo metu veikia pagal direktyvą.

Galiausiai naudojant reglamentą vidaus rinkos teisės aktų srityje, taip pat atsižvelgiant į suinteresuotųjų šalių išreikštą pageidavimą, galima išvengti perteklinio reglamentavimo. Be to, gamintojai gali tiesiogiai remtis reglamento tekstu, ir jiems nereikia nustatyti ir išnagrinėti 27 į nacionalinę teisę perkeltų teisės aktų. Todėl manoma, kad visoms susijusioms šalims tinkamiausias sprendimas yra pasirinkti reglamentą, nes taip bus galima sparčiau ir nuosekliai taikyti siūlomus teisės aktus ir bus nustatyta ekonominės veiklos vykdytojams aiškesnė reglamentavimo aplinka.

3.EX POST VERTINIMO, KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI

3.1.Galiojančių teisės aktų ex post vertinimas ir tinkamumo patikrinimas

Atliekant direktyvos įvertinimą padaryta išvada, kad peržiūros tikslas turėtų būti: i) spręsti rizikos, atsirandančios dėl naujų technologijų, klausimą, neužkertant kelio technikos pažangai; ii) padidinti kai kurių MD dabartinio teksto pagrindinių sąvokų ir apibrėžčių teisinį aiškumą; iii) supaprastinti dokumentacijos reikalavimus – leisti naudoti skaitmeninius formatus. Dėl to sumažės administracinė našta ekonominės veiklos vykdytojams ir kartu bus daromas papildomas teigiamas poveikis aplinkos apsaugos sąnaudoms; iv) užtikrinti suderinamumą su kitomis gaminių direktyvomis ir reglamentais ir pagerinti teisės aktų vykdymą derinant juos su naująja teisės aktų sistema; v) sumažinti perkėlimo į nacionalinę teisę išlaidas, paverčiant direktyvą reglamentu.

Pasiūlyme atsižvelgta į vertinimo rezultatus.

3.2.Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis

MD peržiūros rengimo metu vyko konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant valstybes nares, gamintojų federacijas, vartotojų ir darbuotojų asociacijas, notifikuotąsias įstaigas ir standartizacijos organizacijų atstovus.

Konsultacijos vyko kaip pasirinktos ekspertų grupės susitikimai, taip pat mašinų darbo grupės ir rinkos priežiūros institucijų mašinų administracinio bendradarbiavimo grupės konsultacijos.

Kai kurios suinteresuotųjų šalių nuomonės pasikeitė po diskusijų mašinų darbo grupėje ir dvišaliuose susitikimuose, visų pirma dėl poreikio tiesiogiai atsižvelgti į naujausių skaitmeninių technologijų keliamą naują riziką.

·1 konkretus tikslas. Įtraukti naują riziką, susijusią su naujausiomis skaitmeninėmis technologijomis

Nors dauguma suinteresuotųjų šalių mano, kad MD pakankamai atsižvelgiama į inovacijas, kai kurie išreiškė susirūpinimą dėl galimo kuriamų skaitmeninių technologijų poveikio saugai.

·2 konkretus tikslas. Užtikrinti nuoseklų taikymo srities ir apibrėžčių aiškinimą ir pagerinti tradicinių technologijų saugą

Kalbant apie taikymo sritį ir apibrėžtis, dauguma suinteresuotųjų šalių sutiko dėl MD 1 straipsnio 2 dalies k punkte nurodytos dabartinės išimties, kad MD netaikoma žemos įtampos gaminiams, kuriems taikoma Žemos įtampos direktyva (LVD), pritaikymo gaminiams, turintiems įdiegtą belaidžio interneto funkciją, ir dėl iš dalies sukomplektuotų mašinų apibrėžties išaiškinimo. Dėl atitikties vertinimo įpareigojimų, susijusių su rinkai pateiktų ar pradėtų naudoti mašinų esminiu pakeitimu, nustatymo suinteresuotųjų šalių nuomonės išsiskyrė. Dėl esminių tradicinėms mašinoms keliamų sveikatos ir saugos reikalavimų patikslinimo dauguma suinteresuotųjų šalių daugiau ar mažiau sutinka, išskyrus kai kuriuos konkrečius atvejus, kuriais, jų nuomone, tikslinti nebūtina, nes riziką apima kiti Sąjungos teisės aktai.

·3 konkretus tikslas. Iš naujo įvertinti didelės rizikos mašinomis laikomas mašinas ir susijusias atitikties procedūras

Į viešų konsultacijų metu užduotą klausimą, ar dėl MD I priede nurodytos gamintojo vidaus patikros galimybės kyla susirūpinimas dėl saugos, gauta nevienareikšmių atsakymų. Kita vertus, atsakymuose į klausimą dažnai nurodoma, kad I priedo patikslinimas ir reguliarus atnaujinimas gali duoti naudos.

·4 konkretus tikslas. Sumažinti reikalavimus rengti popierinius dokumentus

Dėl leidimo naudoti skaitmeninius dokumentų formatus sutiko beveik visos pramonei atstovaujančios suinteresuotųjų šalių grupės. Dauguma valstybių narių ir vartotojų organizacijų pritaria, kad taip pat liktų popierinis formatas.

·5 konkretus tikslas. Užtikrinti suderinamumą su kitais gaminių saugos teisės aktais

Suderinimas su naująja teisės aktų sistema sulaukė beveik visuotinio pritarimo.

·6 konkretus tikslas. Vengti aiškinimo skirtumų, atsirandančių dėl perkėlimo į nacionalinę teisę

Dauguma suinteresuotųjų šalių nori sumažinti galimus Mašinų direktyvos aiškinimo skirtumus, atsirandančius dėl perkėlimo į nacionalinę teisę, ir nurodo galimą direktyvos pavertimo reglamentu naudą. Direktyvą pavertus reglamentu galėtų sumažėti gamintojų papildomos išlaidos, susijusios su aiškinimo skirtumais valstybėse narėse.

3.3.Tiriamųjų duomenų rinkimas ir naudojimas. Poveikio vertinimas

Komisija atliko Mašinų direktyvos peržiūros poveikio vertinimą. 2021 m. vasario 5 d. Reglamentavimo patikros valdyba pateikė nuomonę dėl poveikio vertinimo projekto. Valdybos nuomonė ir galutinis poveikio vertinimas bei jo santrauka skelbiami drauge su šiuo pasiūlymu.

Atliekant poveikio vertinimą pagal surinktą informaciją buvo išnagrinėtos ir palygintos keturios galimybės, kaip spręsti su Mašinų direktyva susijusias problemas ir klausimus.

0 galimybė. Bazinio lygio scenarijus –„jokių pakeitimų“

Pasirinkus šią galimybę standartizacijos procesas vyktų įprastai, neskiriant ypatingo dėmesio rizikai, atsirandančiai dėl naujų technologijų, ir neskiriant ypatingo dėmesio su tradicinėmis technologijomis susijusioms tobulintinoms sritims. Pagal ją taip pat būtų peržiūrėtas MD taikymo vadovas taikant įprastą procesą, su ribotais užmojais ir be ypatingų pastangų siekti bendro sutarimo.

1 galimybė. Pramonės savireguliacija ir Vadovo pakeitimai

Pagal šią galimybę dabartinis aktas nebūtų pakeistas. Paaiškinimai būtų įtraukti į MD taikymo vadovą, siekiant bendro sutarimo, jei įmanoma, patikslinti 1.1 skirsnyje aprašytas pagrindines problemas. Į naują riziką, atsirandančią dėl naujų technologijų (taip pat tam tikrą tradicinių technologijų keliamą riziką), būtų atsižvelgiama parengiant naują Komisijos standartizacijos prašymą, kad būtų skatinamas įprastas standartizacijos procesas.

2 galimybė. Naštos sumažinimas

Šios galimybės pagrindinis tikslas – sumažinti ekonominės veiklos vykdytojų naštą. Siekiant šio tikslo pagal šią galimybę būtų padidintas kai kurių nuostatų teisinis aiškumas ir supaprastinti kai kurie administraciniai įsipareigojimai.

Tačiau siekiant mažinti ekonominės veiklos vykdytojų naštą nebūtų pritaikyti gaminių saugai keliami reikalavimai, todėl nebūtų keičiami gamintojų įsipareigojimai dėl mašinų projektavimo ir gamybos. Į naują riziką, atsirandančią dėl naujų technologijų (taip pat tam tikrą tradicinių technologijų keliamą riziką), būtų atsižvelgiama parengiant specialųjį Komisijos standartizacijos prašymą, kad būtų kuo labiau skatinamas įprastas standartizacijos procesas.

3 galimybė. Naštos sumažinimas ir padidinta sauga

Šia galimybe siekiama padidinti kai kurių nuostatų teisinį aiškumą ir supaprastinti kai kuriuos administracinius įsipareigojimus. Be to, ja siekiama padidinti saugą, pritaikant saugos reikalavimus ir atitikties vertinimą derinant su mašinų gaminio, įskaitant naujas technologijas, keliama rizika.

Buvo nustatyta, kad pirmenybę reikia teikti 3 galimybei, nes:

0 galimybė reiškia, kad nebūtų imamasi jokių veiksmų, ir nebūtų sprendžiamos nustatytos problemos ir klausimai, todėl kiltų pavojus, kad problemos nebus išspręstos, o tikslai nebus pasiekti.

Pagal 1 galimybę gaunami riboti rezultatai. Ji neužtikrina efektyvaus atsako į problemas.

Pagal 2 galimybę padidėja konkurencingumas, nes mažėja našta gamintojams, bet nemažėja nesaugių gaminių kiekis rinkoje.

Priešingai, pagal 3 galimybę padidėja konkurencingumas, nes mažėja našta gamintojams, taip pat padidėja sauga, nes išaiškinami reikalavimai arba pridedama naujų reikalavimų. Tai reiškia papildomas išlaidas atitikčiai užtikrinti, bet taip pat naudą, susijusią su mažesniu nesaugių gaminių kiekiu rinkoje. Tai taip pat yra labiausiai į ateitį orientuota galimybė, nes atsižvelgiama į naujų technologijų keliamą riziką.

3.4.Reglamentavimo tinkamumas ir supaprastinimas

Derinimas su NTAS reiškia geresnį direktyvos veikimą ir jos įgyvendinimą, tačiau taip pat naštos palengvinimą gamintojams, susijusiems su keliais jų gaminiams taikomais gaminių saugos aktais (pvz., dėl mašinų, kurioms taikoma Mašinų ir radijo įrangos direktyva). Supaprastinamas apsaugos procedūrų procesas, į kurį įtraukiami gamintojai ir valstybės narės prieš pranešant apie tai Komisijai, o Komisijai reikia priimti sprendimą tik tais atvejais, kai yra nesutarimas tarp valstybių narių.

Kitas supaprastinimo aspektas yra teisinių pasiūlymų dėl DI ir mašinų papildomumas, kai pagal DI reglamentą atitikties vertinimas perduodamas mašinoms, todėl visų mašinų su DI sistemomis rizikos vertinimas atliekamas tik pagal būsimą mašinų gaminių reglamentą.

Galiausiai, pakeitus direktyvą reglamentu, valstybės narės išvengtų perkėlimo į nacionalinę teisę ir būtų užtikrintas teisės akto aiškinimo ir jo įgyvendinimo suderinamumas.

4.POVEIKIS BIUDŽETUI

Pasiūlymas neturi jokio poveikio Sąjungos biudžetui.

5.KITI ELEMENTAI

5.1.Įgyvendinimo planai ir stebėsena, vertinimas ir ataskaitų teikimo tvarka

Komisija stebės naujų nuostatų įgyvendinimą, taikymą ir atitiktį joms, kad galėtų įvertinti jų efektyvumą. Pagal reglamentą Komisijos bus prašoma reguliariai atlikti vertinimą ir peržiūrą, taip pat pateikti viešą ataskaitą šiuo klausimu Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.2.Išsamus konkrečių pasiūlymo nuostatų paaiškinimas

Taikymo sritis ir terminų apibrėžtys

Pasiūlyto reglamento taikymo sritis išlieka ta pati, tačiau ji patikslinama į 1 straipsnį įtraukiant reglamento dalyką, patikslinant taikymo srities formuluotę ir papildant nauja įtrauka mašinų apibrėžtį, taikomą sąrankai, į kurią tereikia įkelti konkrečiai taikomajai programai skirtą programinę įrangą, kad gamintojai nepriskirtų sąrankos iš dalies sukomplektuotoms mašinoms. Be to, patikslinta saugos komponento apibrėžtis, kad būtų įtraukti ne fiziniai komponentai, pavyzdžiui, programinė įranga.

Yra nauja esminio pakeitimo apibrėžtis, siekiant užtikrinti, kad esminių pakeitimų turinčios rinkai pateiktos ir (arba) pradėtos naudoti mašinos atitiktų esminius sveikatos ir saugos reikalavimus, nurodytus III priede.

Be to, įtrauktos NTAS sprendime 768/2008/EB pateiktos bendrosios apibrėžtys.

Reglamente taip pat paaiškinamas kitų specialiųjų derinamųjų Sąjungos teisės aktų taikymas, jei su mašinomis susijusi rizika nenumatyta III priede.

Išimtys

Siekiant padidinti teisinį tikrumą, išimtis dėl kelių transporto priemonių įtraukiama ne tik į Sąjungos tipo patvirtinimo teisės aktus. Taip daroma tam, kad transporto priemonės, kurioms tie teisės aktai netaikomi, nebūtų savaime įtrauktos į mašinų teisės aktus, nes šie teisės aktai nėra skirti kitokiai nei mašinos funkcijos (pvz., pjovimo, kasimo ir kt.) keliama rizika, taip pat rizikai, susijusiai tik su žmonių ar prekių vežimo funkcija, reguliuoti. Be to, kalbant apie išimtį, susijusią su elektros ir elektronikos gaminių, kuriems taikoma Žemos įtampos direktyva, sąrašu, kadangi kai kuriuose iš šių gaminių, pvz., skalbyklėse, vis dažniau įdiegiamos belaidžio interneto funkcijos, todėl jiems kaip radijo įrangai taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/53/ES 11 , tiems gaminiams taip pat neturėtų būti taikomas šis reglamentas.

Didelės rizikos mašinos

Pasiūlyme nustatytos didelės rizikos mašinų klasifikavimo taisyklės, suteikiant Komisijai įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus siekiant patikslinti I priede pateiktą didelės rizikos mašinų sąrašą. Šis sąrašas yra pasenęs ir turi būti pritaikytas prie technikos pažangos ir naujo tipo didelės rizikos mašinų, pavyzdžiui, mašinų su saugos funkcijas užtikrinančiu DI.

Ekonominės veiklos vykdytojų pareigos

Į pasiūlymą įtraukti gamintojų, importuotojų ir platintojų įsipareigojimai, kurie turi būti suderinti su NTAS sprendimu 768/2008/EB. Taip bus patikslinti atitinkami įsipareigojimai, kurie yra proporcingi ekonominės veiklos vykdytojų atsakomybei. Be to, jei daromas mašinos esminis pakeitimas pagal apibrėžtį, pakeitimą atliekantis asmuo tampa gamintoju ir turi atitikti susijusias pareigas. Didėjant mašinų tiekimo grandinės sudėtingumui, mašinų tiekimo grandinėje dalyvaujančioms kitomis nei ekonominės veiklos vykdytojai trečiosioms šalims taikoma bendroji pareiga bendradarbiauti.

Mašinų atitikties prielaida

Toliau galioja mašinų atitikties prielaida, jei gamintojai taiko susijusius darniuosius standartus arba jų dalis, paskelbtus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Tačiau siekiant užtikrinti atitikties prielaidą, kai nėra darniųjų standartų, Komisija būtų įgaliota priimti technines specifikacijas. Tai būtų atsarginis variantas, naudojamas tik tais atvejais, kai standartizacijos įstaigos negali pateikti standartų arba pateikia standartus, kurie neatitinka Komisijos standartizacijos prašymo ir III priede nurodytų esminių sveikatos ir saugos reikalavimų.

Atitikties vertinimas

Pasiūlyme gamintojui paliekama vidaus patikros galimybė mašinoms, kurios nėra klasifikuojamos kaip didelės rizikos mašinos. Tačiau laikant, kad I priedas prireikus būtų pritaikytas prie technologinės pažangos ir derinamas su NTAS, didelės rizikos mašinų atveju būtų pripažįstamas tik trečiųjų šalių sertifikavimas, net jei gamintojai taiko atitinkamus darniuosius standartus.

Pasiūlyme atnaujinami atitinkami moduliai pagal NTAS Sprendimą 768/2008/EB.

Notifikuotosios įstaigos

Tinkamas notifikuotųjų įstaigų veikimas yra labai svarbus siekiant užtikrinti aukštą sveikatos ir saugos lygį bei visų suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą naujojo požiūrio sistema. Todėl, vadovaujantis NTAS sprendimu, pasiūlyme nustatyti reikalavimai, taikomi už atitikties vertinimo įstaigas (notifikuotąsias įstaigas) atsakingoms nacionalinėms institucijoms. Galutinė atsakomybė už notifikuotųjų įstaigų skyrimą ir priežiūrą paliekama atskiroms valstybėms narėms.

Sąjungos rinkos priežiūra, į Sąjungos rinką patenkančių mašinų kontrolė ir Sąjungos apsaugos procedūra

Į pasiūlymą įtrauktos NTAS sprendimo 768/2008/EB nuostatos. Taip bus sustiprinta rinkos priežiūra ir bus patikslinta apsaugos sąlygos procedūra. Komisijos sprendimų dėl priemonių, kurių valstybės narės ėmėsi dėl ES rinkai pateiktų gaminių, reikėtų tik tuo atveju, kai kitos valstybės narės nesutinka su tokia priemone, dėl to palengvėtų Komisijos darbas.

Esminiai sveikatos ir saugos reikalavimai (ESSR), keliami tradicinėms mašinoms

Siūlomame reglamente patikslinami arba papildomai įtraukiami šie ESSR, siekiant atsižvelgti į mašinų keliamą riziką:

1.1.2. Saugos integravimo principai patikslintas, kad mašinų naudotojai galėtų patikrinti mašinų saugos funkcijas. 

1.6.1 dėl techninės priežiūros patikslintas, kad būtų lengviau laiku ir saugiai gelbėti operatorius jiems įstrigus mašinoje.

Skaitmeniniai dokumentai. Pagal ESSR 1.7.4 dėl instrukcijų ir V priedą dėl gamintojo atitikties deklaracijos gamintojai gali pateikti skaitmenines instrukcijas ir atitikties deklaraciją. Tačiau dokumentus privaloma pateikti popieriniu formatu, jei prašoma.

ESSR 1.7.4 dėl instrukcijų papildomai patikslintas, kad būtų galima gauti informacijos apie pavojingų cheminių medžiagų išlakas iš mašinų, o ESSR 2.2.1.1 ir 3.6.3.1 dėl nešiojamųjų rankinių ir rankinio valdymo mašinų sukeliamos vibracijos – kad būtų galima patikslinti instrukcijas dėl vibracijos, siekiant sumažinti ekspoziciją profesinėms traumoms.

ESSR 2.2 dėl nešiojamųjų rankinių ir rankinio valdymo mašinų patikslintas, kad būtų galima sugauti pavojingų cheminių medžiagų išlakas arba sumažinti jų kiekį.

3 skirsnis dėl rizikos, susijusios su mašinų mobilumu, mažinimo patikslintas atsižvelgiant į autonominių mašinų ir nuotolinio valdymo stočių riziką. 

ESSR 3.2.2 mobiliųjų mašinų sėdynės patikslintas vairuotojų saugai sustiprinti.

Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, jei mašinos liečiasi su elektros oro linijomis, buvo pridėtas ESSR 3.5.4 dėl sąlyčio su įtampingosiomis elektros oro linijomis rizikos. 

ESSR 6.2 dėl valdymo įtaisų patikslintas, kad siekiant taikyti inovacijas mažo greičio liftams būtų galima naudoti, jei įmanoma, kitokio nei palaikančiojo valdymo tipo valdymo įtaisus.

Kėlimo įtaisų įrengimas: siekiant palengvinti rinkos priežiūros veiklą, adresas, kuriuo mašina yra pastoviai įrengta, būtų pridėtas gamintojo atitikties deklaracijoje tik kėlimo mašinoms, įrengtoms pastate ar statinyje.

Esminiai sveikatos ir saugos reikalavimai, keliami mašinoms su naujomis skaitmeninėmis technologijomis:

Rizikos vertinimas, kurį gamintojai turi atlikti prieš pateikiant mašiną rinkai ar pradedant naudoti, taip pat turės apimti riziką, atsirandančią mašiną pateikus rinkai dėl jos kintamo ir nepriklausomo elgesio.

Kibernetinis saugumas ir poveikis saugai

Atsižvelgiant į riziką, kylančią dėl piktavališkų trečiųjų šalių veiksmų ir darančią poveikį mašinų saugai, pasiūlyme pridedamas naujas EHSR 1.1.9 ir patikslinamas ESSR 1.2.1 dėl valdymo sistemų saugos ir patikimumo.

Žmogaus ir mašinos sąveika

Mašinos tampa vis galingesnės, didesnio autonomiškumo, o kai kurios atrodo beveik kaip žmonės, todėl reikia patikslinti ESSR, susijusius su žmogaus ir mašinos sąlyčiu, t. y. ESSR 1.1.6 dėl ergonomikos 1.3.7 dėl rizikos, susijusios su judamosiomis dalimis, ir dėl psichologinės įtampos.

Mašinos su vis didesnėmis galimybėmis

Nors DI sistemų rizika bus reglamentuojama Sąjungos teisės aktais dėl DI, pasiūlymas turi užtikrinti, kad visa mašina būtų saugi, atsižvelgiant į mašinos komponentų, įskaitant DI sistemas, sąveiką. Šiuo atžvilgiu buvo patikslinti šie ESSR: bendrieji principai, 1.1.6 dėl ergonomikos, 1.2.1 dėl valdymo sistemų saugos ir patikimumo bei 1.3.7 dėl rizikos, susijusios su judamosiomis dalimis, ir dėl psichologinės įtampos.

Mašinų saugos atsekamumas

Mašinų sauga vis labiau pradeda priklausyti nuo programinės įrangos charakteristikų, mašiną pateikus rinkai. Siekiant palaikyti atitikties vertinimo procesą ir rinkos priežiūrą, ESSR 1.2.1 dėl valdymo sistemų saugos ir patikimumo ir dėl IV priedo techninėje byloje būtinos pateikti informacijos buvo pridėti keli nauji reikalavimai. 

Įgyvendinimo aktai

Pasiūlymu Komisija įgaliojama, jei reikia, priimti įgyvendinimo aktus, kad būtų užtikrintas vienodas šio reglamento taikymas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai.

Deleguotieji aktai

Pasiūlymu Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atsižvelgiant į technikos pažangą ir žinias arba naujus mokslinius įrodymus, būtų patikslintas I priedo didelės rizikos mašinų sąrašas ir II priedo pavyzdinis saugos komponentų sąrašas.

Vertinimas ir peržiūra

Komisija stebės naujų nuostatų įgyvendinimą, taikymą ir atitiktį joms, kad galėtų įvertinti jų efektyvumą. Pagal reglamentą Komisijos prašoma reguliariai atlikti vertinimą ir peržiūrą, taip pat pateikti viešą ataskaitą šiuo klausimu Europos Parlamentui ir Tarybai.

Baigiamosios nuostatos

Siūlomas reglamentas bus pradėtas taikyti praėjus 30 mėnesių nuo jo įsigaliojimo, kad gamintojai, notifikuotosios įstaigos ir valstybės narės turėtų pakankamai laiko prisitaikyti prie naujų reikalavimų. Tačiau apsaugos sąlygos procedūra turi būti taikoma netrukus po šio reglamento įsigaliojimo, siekiant supaprastinti mechanizmą. Pagal Direktyvą 2006/42/EB pagamintiems gaminiams ir notifikuotųjų įstaigų išduotiems sertifikatams numatyta taikyti pereinamojo laikotarpio nuostatas, siekiant sudaryti sąlygas realizuoti atsargas ir užtikrinti sklandų perėjimą prie naujųjų reikalavimų. Direktyva 2006/42/EB bus panaikinta ir pakeista siūlomu reglamentu.

2021/0105 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl mašinų gaminių

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

perdavus įstatymo galią turinčio teisės akto projektą nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę 12 ,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB 13 buvo priimta kuriant vidaus rinką, kad būtų suderinti mašinoms taikomi sveikatos ir saugos reikalavimai visose valstybėse narėse ir pašalintos kliūtys prekybai mašinomis tarp valstybių narių;

(2)mašinų sektorius yra svarbi mašinų gamybos pramonės dalis ir vienas iš pramoninių Sąjungos ekonomikos ramsčių. Neatsiejamas saugių mašinų projektavimas ir gamyba bei jų tinkamas montavimas ir priežiūra gali sumažinti daugybės nelaimingų atsitikimų, tiesiogiai susijusių su mašinų naudojimu, socialinius kaštus;

(3)iš patirties, įgytos taikant Direktyvą 2006/42/EB, paaiškėjo, kad yra neatitikčių ir nenuoseklumo, kalbant apie gaminius, kuriems ji taikoma, ir atitikties vertinimo procedūras. Todėl būtina pagerinti, supaprastinti ir pritaikyti toje direktyvoje pateiktas nuostatas atsižvelgiant į rinkos poreikius ir numatyti aiškias taisykles dėl sistemos, pagal kurią mašinų gaminiai gali būti tiekiami rinkai;

(4)kadangi taisyklės, kuriomis nustatomi mašinų gaminiams keliami reikalavimai, visų pirma esminiai sveikatos ir saugos reikalavimai, bei atitikties vertinimo procedūros, turi būti vienodai taikomos visiems veiklos vykdytojams visoje Sąjungoje ir valstybėms narėms neturi būti suteikta galimybė skirtingai jas įgyvendinti, Direktyva 2006/42/EB turėtų būti pakeista reglamentu;

(5)valstybės narės yra atsakingos už žmonių, ypač darbuotojų ir vartotojų, sveikatą ir saugą, ir, jei tinka, naminių gyvūnų ir turto apsaugą savo teritorijoje, visų pirma atsižvelgiant į riziką, kylančią dėl mašinų naudojimo. Siekiant išvengti abejonių, turėtų būti laikoma, kad naminiai gyvūnai apima ir ūkinius gyvūnus;

(6)Europos Parlamento reglamentu (EB) Nr. 765/2008 14 nustatytos atitikties vertinimo įstaigų akreditavimo taisyklės, pateikta gaminių rinkos priežiūros ir gaminių iš trečiųjų valstybių kontrolės tvarka ir nustatyti bendrieji ženklinimo CE ženklu principai. Tas reglamentas turėtų būti taikomas mašinų gaminiams, patenkantiems į šio reglamento taikymo sritį, siekiant užtikrinti, kad tie gaminiai, kuriems taikomas laisvo prekių judėjimo Sąjungoje principas, atitiktų reikalavimus, kuriais užtikrinama aukšto lygio viešųjų interesų apsauga, pavyzdžiui, žmonių sveikata ir sauga, ir, jei tinka, naminių gyvūnų bei turto ir, jei taikoma, aplinkos apsauga;

(7)Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1020 15 nustatytos rinkos priežiūros ir į Sąjungos rinką patenkančių gaminių kontrolės taisyklės. Tas reglamentas jau taikomas mašinoms, nes Direktyva 2006/42/EB yra nurodyta jo I priede;  

(8)Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 768/2008/EB 16 nustatyti bendrieji principai ir pamatinės nuostatos, numatytos taikyti įvairių sektorių teisės aktams. Siekiant užtikrinti suderinamumą su kitais sektorių gaminius reglamentuojančiais teisės aktais, tikslinga tam tikras šio reglamento nuostatas suderinti su tuo sprendimu, jei atsižvelgiant į sektoriaus specifiškumą nebūtinas kitoks sprendimas. Todėl tam tikros apibrėžtys, bendrosios ekonominės veiklos vykdytojų pareigos, atitikties prielaidų taisyklės, ES atitikties deklaracijos rengimo taisyklės, CE ženklinimo taisyklės, reikalavimai atitikties vertinimo įstaigoms, notifikavimo procedūrų ir atitikties vertinimo procedūrų taisyklės, procedūrų, susijusių su rizika keliančiais mašinų gaminiais, taisyklės turėtų būti pritaikyti prie tame sprendime nustatytų pamatinių nuostatų;

(9)šis reglamentas turėtų būti taikomas gaminiams, kurie pateikimo rinkai metu yra Sąjungos rinkai nauji gaminiai, t. y. Sąjungoje įsisteigusio gamintojo pagaminti nauji mašinų gaminiai arba iš trečiosios šalies importuoti gaminiai, nepriklausomai nuo to, ar jie yra nauji, ar naudoti;

(10)jei yra tikimybė, kad mašinų gaminius naudos vartotojas, t. y. neprofesionalus veiklos vykdytojas, gamintojas projektuodamas ir konstruodamas gaminius turėtų atsižvelgti į tai, kad tas vartotojas neturi tokių pačių žinių ir patirties, susijusių su mašinų gaminių tvarkymu. Tokie patys reikalavimai taikytini ir tuomet, kai mašinos gaminys įprastai naudojamas teikiant paslaugą vartotojui;

(11)neseniai rinkai pateiktos pažangesnės mašinos, kurios mažiau priklauso nuo žmonių operatorių. Šios mašinos, žinomos kaip bendradarbiaujantys robotai ar kobotai, dirba atlikdamos nustatytas užduotis ir struktūruotose aplinkose, tačiau šiomis aplinkybėmis gali išmokti atlikti naujus veiksmus ir tapti autonomiškesnės. Tolesnis mašinų tobulinimas, kuris jau yra ar kurio reikia tikėtis, apima informacijos apdorojimą realiuoju laiku, problemų sprendimą, mobilumą, jutiklių sistemas, mokymą, prisitaikymą ir galimybę veikti nestruktūruotose aplinkose (pvz., statybvietėse). Komisijos ataskaitoje dėl dirbtinio intelekto, daiktų interneto ir robotikos poveikio saugai ir atsakomybei 17 teigiama, kad naujų skaitmeninių technologijų, pvz., dirbtinis intelektas, daiktų internetas ir robotika, atsiradimas kelia naujų iššūkių dėl gaminių saugos. Ataskaitoje daroma išvada, kad dabartiniuose gaminių saugos teisės aktuose, įskaitant Direktyvą 2006/42/EB, šiuo klausimu yra keletas spragų, kurias reikia pašalinti. Todėl šis reglamentas turėtų apimti dėl naujų skaitmeninių technologijų kylančią riziką saugai;

(12)siekiant užtikrinti žmonių sveikatą ir saugą, naminių gyvūnų bei turto ir, jei taikoma, aplinkos apsaugą, šis reglamentas turėtų būti taikomas visoms mašinų gaminių tiekimo formoms, įskaitant nuotolinę prekybą, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2019/1020 6 straipsnyje;

(13)siekiant užtikrinti teisinį tikrumą visiems naudotojams, turėtų būti aiškiai nurodyta šio reglamento taikymo sritis, o su jo taikymu susijusios sąvokos turėtų būti apibrėžtos kuo tiksliau;

(14)siekiant išvengti tam pačiam gaminiui skirtų teisės aktų pasikartojimo, tikslinga į šio reglamento taikymo sritį neįtraukti ginklų, įskaitant šaunamuosius ginklus, kuriems taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/853 18 ;

(15)kadangi šio reglamento tikslas yra atsižvelgti į riziką, kylančią dėl mašinų veikimo, o ne dėl prekių ar žmonių vežimo, jis neturėtų būti taikomas transporto priemonėms, kurių vienintelė paskirtis yra prekių ar žmonių vežimas keliais, oru, vandeniu ar geležinkelių tinklais, neatsižvelgiant į greičio ribas. Tačiau ant tokių transporto priemonių įrengtos mašinos arba mobiliosios mašinos, skirtos darbams palengvinti, pavyzdžiui, statybvietėse ar sandėliuose, pvz., savivarčiai ir krautuvai, turi mašinų funkciją, todėl jiems turėtų būti taikomas šis reglamentas. Kadangi žemės ūkio ir miškų ūkio transporto priemonės ir dviratės ar triratės transporto priemonės ir keturračiai, taip pat tokioms transporto priemonėms suprojektuotos ir sukonstruotos sistemos, komponentai, atskiri techniniai mazgai, dalys ir įranga patenka į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 167/2013 19 bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 168/2013) 20 taikymo sritį, jiems neturėtų būti taikomas šis reglamentas;

(16)namų ūkyje naudoti skirti buitiniai prietaisai, kurie nėra elektra valdomi baldai, garso ir vaizdo įranga, informacinių technologijų įranga, biurų mašinos, žemos įtampos perjungimo įrenginiai ir valdymo įrenginiai bei elektroniniai varikliai, patenka į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/35/ES 21 taikymo sritį, todėl jie neturėtų būti įtraukti į šio reglamento taikymo sritį. Kai kuriuose iš tų gaminių, pvz., skalbyklėse, vis dažniau įdiegiamos belaidžio interneto funkcijos, todėl jiems kaip radijo įrangai taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/53/ES 22 . Tokiems gaminiams šis reglamentas taip pat neturėtų būti taikomas;

(17)mašinų sektoriaus raida lėmė vis didėjantį skaitmeninių priemonių naudojimą ir programinė įranga vaidina vis svarbesnį vaidmenį mašinų konstrukcijoje. Todėl mašinų apibrėžtis turėtų būti patikslinta. Atsižvelgiant į tai, mašinoms, kuriose trūksta tik įkeltos konkrečiai taikomajai programai skirtos programinės įrangos, turėtų būti taikoma mašinų apibrėžtis, o ne iš dalies sukomplektuotų mašinų apibrėžtis. Be to, saugos komponentų apibrėžtis turėtų apimti ne tik fizinius, bet ir skaitmeninius įtaisus. Siekiant atsižvelgti į vis platesnį programinės įrangos, kaip saugos komponento, naudojimą, saugos funkciją atliekanti ir rinkai nepriklausomai pateikiama programinė įranga turėtų būti laikoma saugos komponentu;

(18)iš dalies sukomplektuota mašina yra mašinų gaminys, kuris turi būti toliau konstruojamas, kad galėtų atlikti savo konkrečią taikomąją užduotį, t. y. tiksliai nustatytus veiksmus, kuriems atlikti mašinų gaminys yra skirtas. Nėra būtina, kad iš dalies sukomplektuotoms mašinoms būtų taikomi visi šio reglamento reikalavimai, tačiau siekiant užtikrinti viso mašinos gaminio saugą, vis dėlto svarbu, kad laisvas tokių iš dalies sukomplektuotų mašinų judėjimas būtų užtikrintas taikant konkrečią procedūrą;

(19)jei mašinų gaminiai kelia riziką, kuriai taikomi šiame reglamente nustatyti esminiai sveikatos ir saugos reikalavimai, tačiau kuriems taip pat visiškai ar iš dalies taikomi kiti konkretesni Sąjungos teisės aktai, šis reglamentas neturėtų būti taikomas tokiu mastu, kiek tą riziką apimtų tie kiti Sąjungos teisės aktai. Kitais atvejais mašinų gaminiai gali kelti riziką, kuriai netaikomi šiame reglamente nustatyti esminiai sveikatos ir saugos reikalavimai. Pavyzdžiui, mašinų gaminiai, kuriuose įdiegta belaidžio interneto funkcija arba dirbtinio intelekto sistema, gali kelti riziką, į kurią neatsižvelgiama reglamente nustatytuose esminiuose sveikatos ir saugos reikalavimuose, nes šiame reglamente nenagrinėjama tokioms sistemoms būdinga rizika. Dirbtinio intelekto sistemoms turėtų būti taikomi konkretūs Sąjungos teisės aktai dėl dirbtinio intelekto, nes juose nustatyti konkretūs didelės rizikos dirbtinio intelekto sistemoms keliami saugos reikalavimai. Tačiau, siekiant išvengti nenuoseklumo dėl atitikties vertinimo tipo ir vengti nustatyti reikalavimus atlikti du atitikties vertinimus, tuos konkrečius saugos reikalavimus reikėtų tikrinti atliekant šiame reglamente nustatytą atitikties vertinimo procedūrą. Bet kuriuo atveju turėtų būti taikomi šiame reglamente nustatyti esminiai sveikatos ir saugos reikalavimai, kad būtų užtikrintas saugus dirbtinio intelekto sistemos integravimas į visą mašiną, jei taikoma, kad nebūtų pakenkta viso mašinų gaminio saugai;

(20)prekybos mugėse, parodose ir panašiuose renginiuose turėtų būti galima eksponuoti mašinų gaminius, kurie neatitinka šio reglamento reikalavimų, nes tai nekeltų jokios rizikos saugai. Tačiau dėl skaidrumo suinteresuotąsias šalis reikėtų tinkamai informuoti, kad mašinų gaminiai neatitinka reikalavimų ir jų negalima pirkti;

(21)mašinų sektoriaus mokslo ir technikos pažangos lygio raida turi įtakos didelės rizikos mašinų gaminių klasifikavimui. Siekiant tinkamai atsižvelgti į visus didelės rizikos mašinų gaminius, turėtų būti nustatyti Komisijos atliekamo vertinimo kriterijai, pagal kuriuos mašinų gaminiai turėtų būti įtraukti į didelės rizikos mašinų gaminių sąrašą;

(22)kita rizika, susijusi su naujomis skaitmeninėmis technologijomis, yra piktavališkų trečiųjų šalių keliama rizika, daranti įtaką mašinų gaminių saugai. Šiuo atžvilgiu gamintojai turėtų būti įpareigoti priimti proporcingas priemones, kurios būtų skirtos tik mašinų gaminio saugai apsaugoti. Tai netrukdo mašinų gaminiams taikyti kitus Sąjungos teisės aktus, konkrečiai susijusius su kibernetinio saugumo aspektais;

(23)siekiant užtikrinti, kad pateikiami rinkai ar pradėti naudoti mašinų gaminiai nekeltų rizikos žmonių ar naminių gyvūnų sveikatai ir saugai bei nepadarytų žalos nuosavybei ir, jei taikoma, aplinkai, turėtų būti nustatyti esminiai sveikatos ir saugos reikalavimai, kuriuos būtina atitikti, kad mašinų gaminius būtų leidžiama pateikti rinkai. Pateikti rinkai ar pradėti naudoti mašinų gaminiai turėtų atitikti esminius sveikatos ir saugos reikalavimus. Jei vėliau daromi tokius mašinų gaminių pakeitimai fizinėmis ar skaitmeninėmis priemonėmis gamintojo nenumatytu būdu ir tai galėtų reikšti, kad gaminiai nebeatitinka susijusių esminių sveikatos ir saugos reikalavimų, pakeitimas turėtų būti laikomas esminiu. Pavyzdžiui, naudotojai gali įkelti į mašinų gaminį programinę įrangą, kurios gamintojas nenumato ir kuri gali kelti naują riziką. Siekiant užtikrinti, kad toks mašinų gaminys atitiktų susijusius esminius sveikatos ir saugos reikalavimus, esminį pakeitimą atliekantis asmuo turėtų būti įpareigotas atlikti naują atitikties vertinimą prieš pateikiant pakeistą mašinų gaminį rinkai ar prieš pradedant jį eksploatuoti. Tas reikalavimas turėtų būti taikomas tik pakeistai mašinos gaminio daliai, jei pakeitimas neturi įtakos visam mašinos gaminiui. Siekiant išvengti nereikalingos ir neproporcingos naštos, esminį pakeitimą atliekantis asmuo neturėtų būti įpareigotas pakartoti bandymus ir rengti naujus dokumentus, susijusius su mašinų gaminio aspektais, kuriems pakeitimas neturi įtakos. Esminį pakeitimą atlikęs asmuo turėtų įrodyti, kad pakeitimas neturi įtakos visam mašinų gaminiui;

(24)mašinų sektoriuje apie 98 proc. bendrovių yra mažosios ar vidutinės įmonės (MVĮ). Siekdamos sumažinti reguliavimo naštą MVĮ, notifikuotosios įstaigos turėtų pritaikyti mokesčius už atitikties vertinimą ir sumažinti juos proporcingai pagal konkrečius MVĮ interesus ir poreikius;

(25)ekonominės veiklos vykdytojai turėtų būti atsakingi už mašinų gaminių atitiktį šio reglamento reikalavimams jų atitinkamo vaidmens tiekimo grandinėje atžvilgiu, kad būtų užtikrinta aukšto lygio viešųjų interesų apsauga, pavyzdžiui, žmonių sveikata ir sauga, ir, jei tinka, naminių gyvūnų bei turto ir, jei taikoma, aplinkos apsauga, ir sąžininga konkurencija Sąjungos rinkoje;

(26)visi tiekimo ir platinimo grandinėje dalyvaujantys ekonominės veiklos vykdytojai turėtų imtis tinkamų priemonių, kad būtų užtikrinta, kad jie rinkai tiektų šį reglamentą atitinkančius mašinų gaminius. Šiame reglamente turėtų būti aiškiai ir proporcingai paskirstytos pareigos, kurios atitiktų kiekvieno tiekimo ir platinimo grandinėje dalyvaujančio ekonominės veiklos vykdytojo vaidmenį;

(27)tam, kad būtų pagerinti ekonominės veiklos vykdytojų, rinkos priežiūros institucijų ir naudotojų ryšiai, valstybės narės turėtų skatinti ekonominės veiklos vykdytojus greta pašto adreso pateikti interneto svetainės adresą;

(28)atitikties vertinimo procedūrą gali geriausiai atlikti gamintojas, turintis išsamių žinių apie projektavimo ir gamybos procesą. Todėl atitikties vertinimas turėtų ir toliau būti tik gamintojo pareiga;

(29)gamintojas arba gamintojo įgaliotasis atstovas taip pat turėtų užtikrinti, kad būtų atliktas mašinų, kurias jis nori pateikti rinkai, rizikos vertinimas. Šiuo tikslu gamintojas turėtų nustatyti, kurie iš esminių sveikatos ir saugos reikalavimų taikomi tam mašinų gaminiui ir todėl jų atžvilgiu turi būti imtasi priemonių norint užkirsti kelią galimai mašinos gaminio keliamai rizikai. Jei į mašinų gaminį yra integruota dirbtinio intelekto sistema, rizikos vertinimo metu nustatyta rizika turėtų apimti riziką, kuri gali atsirasti mašinų gaminio gyvavimo ciklo metu dėl numatomo jo elgesio kitimo, kad jis galėtų veikti esant kintamiems autonomijos lygiams. Todėl, jei į mašinų gaminį yra integruota dirbtinio intelekto sistema, atliekant mašinų gaminio rizikos vertinimą turėtų būti atsižvelgiama į tos dirbtinio intelekto sistemos rizikos vertinimą, atliktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) ... / ... 23 +;

(30)sudėtinio mašinų gaminio sauga priklauso nuo santykių ir sąveikos tarp jo komponentų bei iš dalies sukomplektuotų mašinų ir atskirų mašinų, kurios įtrauktos į suderintą mašinų sistemos surinkimą. Todėl atliekant rizikos vertinimą gamintojai turėtų būti įpareigoti vertinti visas tas sąveikas. Rizikos vertinimas taip pat turėtų apimti būsimus mašinų gaminyje įdiegtos programinės įrangos atnaujinimus ar tobulinimus, kurie yra numatomi mašinų gaminį pateikus rinkai;

(31)svarbu, kad prieš sudarydamas ES atitikties deklaraciją, gamintojas arba Sąjungoje įsisteigęs gamintojo įgaliotasis atstovas parengtų techninę konstrukcijos bylą, kurią turėtų pateikti nacionalinėms institucijoms ar notifikuotosioms įstaigoms, joms paprašius. Mašinų gaminiui gaminti naudojamų mazgų detalieji planai turėtų būti reikalaujami tik kaip techninės konstrukcijos bylos dalis, jei tokių planų žinojimas yra būtinas vertinant atitiktį šiame reglamente nustatytiems esminiams sveikatos ir saugos reikalavimams;

(32)būtina užtikrinti, kad mašinų gaminiai, patenkantys į Sąjungos rinką iš trečiųjų šalių, atitiktų šio reglamento reikalavimus ir nekeltų rizikos žmonių sveikatai ir saugai ir, jei tinka, naminiams gyvūnams, turtui ir, jei taikoma, aplinkai, ir visų pirma, kad gamintojai atliktų reikiamas tokių mašinų gaminių atitikties vertinimo procedūras.
Todėl reikėtų priimti nuostatą, pagal kurią importuotojai turėtų užtikrinti, kad mašinų gaminiai, kuriuos jie pateikia rinkai, atitiktų šio reglamento reikalavimus ir nekeltų rizikos žmonių sveikatai ir saugai ir, jei tinka, naminiams gyvūnams, turtui ir, jei taikoma, aplinkai. Dėl tos pačios priežasties taip pat reikėtų priimti nuostatą, pagal kurią importuotojai turėtų užtikrinti, kad būtų atliktos atitikties vertinimo procedūros ir kad kompetentingos nacionalinės institucijos galėtų patikrinti ženklinimą CE ženklu ir gamintojų parengtus techninius dokumentus;

(33)kadangi platintojas tiekia mašinų gaminius rinkai jau po to, kai juos rinkai pateikia gamintojas ar importuotojas, platintojas turėtų elgtis pakankamai atsargiai, siekdamas užtikrinti, kad jam arba jai tvarkant mašinų gaminį nebūtų daroma neigiama įtaka jo atitikčiai šio reglamento reikalavimams;

(34)kiekvienas importuotojas, pateikdamas mašinų gaminius rinkai, turėtų ant mašinų gaminio nurodyti savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekių ženklą ir pašto adresą, kuriuo būtų galima į jį ar ją kreiptis. Reikėtų numatyti išimtis tais atvejais, kai to negalima padaryti dėl mašinų gaminio dydžio ar tipo. Tai apima ir tuos atvejus, kai importuotojas turėtų atidaryti pakuotę, kad galėtų ant mašinų gaminio nurodyti savo pavadinimą ir adresą;

(35)siekdami užtikrinti mašinų gaminio vartotojų sveikatą ir saugą, ekonominės veiklos vykdytojai turėtų užtikrinti, kad visi susiję dokumentai, pavyzdžiui, naudotojo instrukcijos, kuriuose pateikta tiksli ir aiški informacija, būtų lengvai suprantami, juose būtų atsižvelgiama į technologines naujoves ir galutinio naudotojo elgsenos pokyčius ir būtų kuo labiau atnaujinti. Jei mašinų gaminiai tiekiami rinkai kelių vienetų pakuotėse, instrukcijos ir informacija turėtų būti pridedamos prie kiekvieno mažiausio parduodamo vieneto;

(36)ekonominės veiklos vykdytojas, kuris pateikia mašinų gaminį rinkai savo vardu ar naudodamas savo prekių ženklą arba pakeičia mašinų gaminį taip, kad gali būti daroma įtaka jo atitikčiai šio reglamento reikalavimams, turėtų būti laikomas gamintoju ir jis turėtų prisiimti gamintojo pareigas;

(37)platintojai ir importuotojai yra glaudžiai susiję su rinka, todėl jie turėtų būti įtraukti į kompetentingų nacionalinių institucijų atliekamą rinkos priežiūros darbą ir būti pasirengę aktyviai jame dalyvauti teikdami toms institucijoms visą būtiną informaciją apie susijusį mašinų gaminį;

(38)užtikrinant mašinų gaminių atsekamumą visoje tiekimo grandinėje galima paprasčiau ir veiksmingiau atlikti rinkos priežiūrą. Todėl iš ekonominės veiklos vykdytojų turėtų būti reikalaujama tam tikrą laikotarpį saugoti informaciją apie savo sandorius dėl mašinų gaminių; Tačiau šis įpareigojimas turėtų būti proporcingas kiekvieno ekonominės veiklos vykdytojo vaidmeniui tiekimo grandinėje ir iš ekonominės veiklos vykdytojų neturėtų būti reikalaujama atnaujinti informaciją, kurios jie nepateikė;

(39)šiame reglamente turėtų būti nustatyti tik esminiai sveikatos ir saugos reikalavimai, papildyti keletu konkretesnių reikalavimų tam tikrų kategorijų mašinų gaminiams. Siekiant palengvinti atitikties tiems sveikatos ir saugos reikalavimams vertinimą, būtina numatyti atitikties prielaidą, taikomą mašinoms, atitinkančioms parengtus darniuosius standartus, kurių nuorodos yra paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1025/2012 24 , siekiant pateikti išsamias tų reikalavimų technines specifikacijas;

(40)nesant atitinkamų darniųjų standartų, Komisijai reikėtų turėti galimybę parengti pagrindinių sveikatos ir saugos reikalavimų technines specifikacijas. Techninių specifikacijų rengimas turėtų būti naudojamas kaip atsarginis sprendimas, palengvinantis gamintojo pareigą atitikti sveikatos ir saugos reikalavimus, pavyzdžiui, jei standartizacijos procesas sustojo dėl to, kad trūksta bendrojo sutarimo tarp suinteresuotųjų šalių arba kai nepagrįstai vėluojama rengti darnųjį standartą. Toks vėlavimas galėtų būti, pavyzdžiui, kai nepasiekiama reikiama kokybė;

(41)atitiktis darniesiems standartams ir Komisijos parengtoms techninėms specifikacijoms turėtų būti savanoriška. Todėl turėtų būti priimtini alternatyvūs techniniai sprendimai, jei techninėje byloje įrodoma mašinos atitiktis susijusiems esminiams sveikatos ir saugos reikalavimams;

(42)siekiant užtikrinti, kad mašinų gaminys būtų saugus, turėtų būti įvykdyti esminiai sveikatos ir saugos reikalavimai. Tie reikalavimai turėtų būti taikomi protingai bei atsižvelgiant į mokslo ir technikos pažangos lygį gamybos metu, taip pat techninius ir ekonominius reikalavimus;

(43)atsižvelgiant į riziką, kylančią dėl piktavališkų trečiųjų šalių veiksmų, turinčių įtakos mašinų gaminių saugai, į šį reglamentą turėtų būti įtraukti esminiai sveikatos ir saugos reikalavimai, kuriems atitikties prielaida tinkamu mastu gali būti nurodyta sertifikate ar atitikties pareiškime, pateiktame pagal atitinkamą kibernetinio saugumo schemą, priimtą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/881 54 straipsnio 3 dalį 25 ;

(44)Reglamente (ES) Nr. 1025/2012 numatyta prieštaravimo darniesiems standartams procedūra, kuri taikoma, jei tie standartai neatitinka arba nevisiškai atitinka šio reglamento reikalavimus;

(45)didelės rizikos mašinų sąrašas, pateiktas Direktyvos 2006/42/EB I priede, kol kas pagrįstas rizika, kylančia dėl šios mašinos numatytojo naudojimo arba pagrįstai numanomo netinkamo naudojimo. Vis dėlto mašinų sektorius apima naujus mašinų gaminių projektavimo ir konstravimo būdus, kurie gali kelti didelę riziką, nepriklausomai nuo tokio numatytojo naudojimo ar pagrįstai numanomo netinkamo naudojimo. Pavyzdžiui, dirbtiniu intelektu pagrįstas mašinų saugos funkcijas užtikrinanti programinė įranga, įtaisyta arba neįtaisyta į mašinų gaminį, turėtų būti klasifikuojama kaip didelės rizikos mašinų gaminys dėl dirbtinio intelekto savybių, pvz., priklausomybės nuo duomenų, neskaidrumo, autonomijos ir prisijungimo galimybės, kurios galėtų labai padidinti žalos tikimybę ir sunkumą bei turėtų didelės įtakos mašinų gaminio saugai. Be to, programinės įrangos, užtikrinančios dirbtiniu intelektu pagrįstas mašinų gaminių saugos funkcijas, rinka kol kas yra labai maža, dėl to trūksta patirties ir duomenų. Todėl dirbtiniu intelektu pagrįstas saugos funkcijas užtikrinančios programinės įrangos atitikties vertinimą turėtų atlikti trečioji šalis;

(46)gamintojai turėtų parengti ES atitikties deklaraciją, kad suteiktų informacijos apie mašinų gaminių atitiktį šiam reglamentui. Iš gamintojų taip pat gali būti reikalaujama parengti ES atitikties deklaraciją pagal kitus Sąjungos teisės aktus. Siekiant užtikrinti efektyvią prieigą prie informacijos rinkos priežiūros tikslais, turėtų būti parengta viena ES atitikties deklaracija visiems Sąjungos aktams. Siekiant sumažinti administracinę naštą ekonominės veiklos vykdytojams, turėtų būti įmanoma, kad ta viena ES atitikties deklaracija būtų byla, sudaryta iš atitinkamų atskirų atitikties deklaracijų;

(47)CE ženklas, kuriuo rodoma gaminio atitiktis, yra matomas viso proceso, apimančio atitikties vertinimą plačiąja prasme, rezultatas. Bendrieji ženklinimo CE ženklu principai nustatyti Reglamente (EB) Nr. 765/2008. Šiame reglamente turėtų būti mašinų gaminių ženklinimo CE ženklu taisyklės;

(48)CE ženklas turėtų būti vienintelis ženklinimas, kuris užtikrina mašinų gaminių atitiktį šio reglamento reikalavimams. Todėl valstybės narės turėtų imtis atitinkamų veiksmų dėl kitų ženklų, kurie gali klaidinti trečiąsias šalis dėl CE ženklo reikšmės ar formos;

(49)tam, kad ekonominės veiklos vykdytojai galėtų įrodyti, o kompetentingos institucijos galėtų užtikrinti, kad rinkai tiekiamos mašinos atitinka esminius sveikatos ir saugos reikalavimus, būtina numatyti atitikties vertinimo procedūras. Sprendime Nr. 768/2008/EB nustatyti atitikties įvertinimo procedūrų moduliai, apimantys procedūras nuo nuosaikiausios iki griežčiausios proporcingai galimam susijusios rizikos ir reikiamos saugos lygiui. Siekiant užtikrinti, kad visuose sektoriuose procedūros būtų taikomos nuosekliai, ir siekiant išvengti ad hoc variantų, atitikties vertinimo procedūros turėtų būti pasirenkamos iš šių modulių;

(50)gamintojai turėtų būti atsakingi už savo mašinų gaminių atitikties šiam reglamentui patvirtinimą. Vis dėlto tam tikrų tipų mašinų gaminiams, kurių rizikos veiksnys yra didesnis, reikėtų griežtesnės sertifikavimo procedūros, kurioje turėtų dalyvauti notifikuotoji įstaiga;

(51)labai svarbu, kad visos notifikuotosios įstaigos savo funkcijas vykdytų vienodai gerai ir sąžiningos konkurencijos sąlygomis. Todėl atitikties vertinimo įstaigoms, kurios siekia notifikavimo, kad galėtų teikti atitikties vertinimo paslaugas, turi būti nustatyti privalomi reikalavimai;

(52)jei atitikties vertinimo įstaiga įrodo atitiktį darniuosiuose standartuose nustatytiems kriterijams, turėtų būti laikoma, kad ji atitinka šiame reglamente nustatytus atitinkamus reikalavimus;

(53)siekiant užtikrinti nuoseklų kokybės lygį atliekant mašinų gaminių atitikties vertinimą, taip pat reikia nustatyti reikalavimus notifikuojančiosioms institucijoms ir kitoms įstaigoms, dalyvaujančioms atliekant notifikuotųjų įstaigų vertinimą, notifikavimą ir stebėseną;

(54)šiame reglamente nustatytą sistemą turėtų papildyti akreditavimo sistema, numatyta Reglamente (EB) Nr. 765/2008; Kadangi akreditacija yra labai svarbi atitikties vertinimo įstaigų kompetencijos vertinimo priemonė, reikėtų ją taikyti ir notifikavimo tikslais;

(55)Reglamente (EB) Nr. 765/2008 numatytą skaidrią akreditaciją, kuria užtikrinamas būtinas pasitikėjimo atitikties sertifikatais lygis, nacionalinės viešosios institucijos visoje Sąjungoje turėtų laikyti pageidautinu atitikties vertinimo įstaigų techninės kompetencijos įrodymo būdu. Vis dėlto nacionalinės institucijos gali manyti turinčios tam vertinimui atlikti tinkamų priemonių. Tokiais atvejais, siekiant užtikrinti tinkamą kitų nacionalinių institucijų atliktų vertinimų patikimumo lygį, šios institucijos turėtų pateikti Komisijai ir kitoms valstybėms narėms reikiamus dokumentinius įrodymus, įrodančius įvertintų atitikties vertinimo įstaigų atitikimą atitinkamiems norminiams reikalavimams;

(56)dažnai atitikties vertinimo įstaigos dalį savo veiklos, susijusios su atitikties vertinimu, paveda atlikti subrangovams arba joms pavaldžioms įstaigoms. Siekiant išsaugoti reikiamą rinkai pateiktų mašinų apsaugos lygį, labai svarbu, kad atitikties vertinimą atliekantys subrangovai ir pavaldžiosios įstaigos atitiktų notifikuotosioms įstaigoms keliamus atitikties vertinimo užduočių atlikimo reikalavimus. Todėl svarbu, kad atliekant notifikuojamų įstaigų kompetencijos bei veiklos rezultatų vertinimą ir jau notifikuotų įstaigų stebėseną taip pat būtų įtraukta subrangovų ir pavaldžių įstaigų veikla;

(57)notifikuotosios įstaigos gali teikti paslaugas visoje Sąjungoje, todėl tikslinga suteikti kitoms valstybėms narėms ir Komisijai galimybę pareikšti prieštaravimus dėl notifikuotosios įstaigos. Todėl svarbu nustatyti laikotarpį, per kurį būtų galima išsiaiškinti visas abejones ar klausimus dėl atitikties vertinimo įstaigų kompetencijos prieš šioms įstaigoms pradedant veikti kaip notifikuotosios įstaigos;

(58)dėl konkurencingumo labai svarbu, kad notifikuotosios įstaigos atitikties vertinimo procedūras taikytų taip, kad ekonominės veiklos vykdytojams neatsirastų nereikalingos naštos. Dėl tos pačios priežasties ir siekiant užtikrinti vienodas sąlygas ekonominės veiklos vykdytojams reikia užtikrinti atitikties vertinimo procedūrų techninio taikymo nuoseklumą. Geriausias būdas tai pasiekti – notifikuotosioms įstaigoms tinkamai koordinuoti tarpusavio veiksmus ir bendradarbiauti;

(59)rinkos priežiūra yra svarbi priemonė, nes ji užtikrina tinkamą ir vienodą Sąjungos teisės aktų taikymą. Todėl reikėtų įgyvendinti teisinę sistemą, pagal kurią rinkos priežiūra galėtų būti atliekama tinkamu būdu;

(60)valstybės narės turėtų imtis visų tinkamų priemonių užtikrinti, kad mašinų gaminius, kuriems taikomas šis reglamentas, būtų galima pateikti rinkai tik tuomet, jei jie tinkamai įrengti ir naudojami pagal paskirtį arba sąlygomis, kurias galima pagrįstai numatyti, ir nekelia pavojaus žmonių sveikatai ar saugai, ir, jei tinka, naminiams gyvūnams, turtui ir, jei taikoma, aplinkai. Mašinų gaminiai, kuriems taikomas šis reglamentas, turėtų būti laikomi neatitinkančiais šiame reglamente nustatytų esminių sveikatos ir saugos reikalavimų tik esant naudojimo sąlygoms, kurios gali atsirasti dėl teisėto ir lengvai nuspėjamo žmonių elgesio;

(61)rinkos priežiūros kontekste turėtų būti nustatytas aiškus skirtumas tarp ginčo dėl darniojo standarto, pagal kurį nustatoma mašinų gaminių atitikties prielaida, ir su mašinų gaminiais susijusios apsaugos sąlygos;

(62)Direktyvoje 2006/42/EB jau numatyta apsaugos procedūra, kuri yra būtina, kad būtų galima užginčyti mašinų gaminių atitiktį. Kad būtų padidintas skaidrumas ir sutrumpintas dokumentų nagrinėjimo laikas, būtina patobulinti esamą apsaugos procedūrą, kad ji taptų veiksmingesnė ir būtų pasiremta valstybių narių turimomis ekspertinėmis žiniomis;

(63)esama apsaugos procedūra turėtų būti papildyta procedūra, pagal kurią suinteresuotosios šalys informuojamos apie priemones, kurių ketinama imtis dėl mašinų gaminių, keliančių riziką žmonių sveikatai ar saugai ir, jei tinka, naminiams gyvūnams bei turtui, ir, jei taikoma, aplinkai. ji taip pat suteiktų galimybę rinkos priežiūros institucijoms bendradarbiaujant su atitinkamais ekonominės veiklos vykdytojais ankstesniame etape imtis veiksmų tokių gaminių atžvilgiu;

(64)jei valstybės narės ir Komisija sutaria dėl valstybės narės taikomų priemonių pagrįstumo, Komisija neturėtų imtis papildomų veiksmų, išskyrus atvejus, kai neatitiktis gali būti priskirta darniojo standarto trūkumams;

(65)siekiant atsižvelgti į technikos pažangą ir žinias arba į naujus mokslinius įrodymus, Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, kuriais iš dalies keičiamas didelės rizikos mašinų gaminių sąrašas ir saugos komponentų pavyzdinis sąrašas. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija vykdytų reikiamas konsultacijas, įskaitant konsultacijas su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai pateikiami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(66)siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai rengti esminių sveikatos ir saugos reikalavimų technines specifikacijas, prašyti notifikuojančiosios valstybės narės imtis būtinų taisomųjų priemonių dėl notifikuotosios įstaigos, kuri neatitinka jos notifikavimo reikalavimų, ir nustatyti, ar yra pagrįsta nacionalinė priemonė, taikoma reikalavimus atitinkančiai mašinai, kuri valstybės narės turimais duomenimis, kelia riziką žmonių sveikatai ir saugai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011 26 ;

(67)Komisija turėtų priimti nedelsiant taikomus įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma, ar nacionalinė priemonė, kurios imtasi dėl reikalavimus atitinkančių, tačiau riziką keliančių mašinų gaminių, yra pagrįsta ar ne, jei to reikia dėl privalomų skubos priežasčių tinkamai pagrįstais atvejais, susijusiais su žmonių sveikatos apsauga ar sauga;

(68)pagal nusistovėjusią praktiką, pagal šį reglamentą įsteigtas komitetas gali vaidinti naudingą vaidmenį nagrinėjant šio reglamento taikymo klausimus, kuriuos, remiantis jo darbo tvarkos taisyklėmis, gali iškelti jo pirmininkas arba valstybės narės atstovas;

(69)kai kiti nei reglamento įgyvendinimo ar pažeidimo klausimai nagrinėjami Komisijos ekspertų grupėje, atsižvelgiant į esamą praktiką Europos Parlamentas turėtų gauti visapusišką informaciją ir dokumentus bei, jei reikia, kvietimą dalyvauti tokiuose posėdžiuose;

(70)Komisija, naudodamasi teise priimti įgyvendinimo aktus, ir atsižvelgdama į jų specialųjį pobūdį, turėtų, netaikydama Reglamento (ES) Nr. 182/2011, nustatyti, ar valstybių narių priemonės, priimtos reikalavimų neatitinkančių mašinų gaminių atžvilgiu, yra pateisinamos;

(71)techninei bylai ir rinkos priežiūrai būtinų mašinų duomenų atsekamumas turi atitikti konfidencialumo taisykles, kad būtų apsaugoti gamintojai;

(72)valstybės narės turėtų nustatyti taisykles dėl sankcijų, taikytinų už šio reglamento pažeidimus, ir užtikrinti tų taisyklių vykdymą. Numatytos sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios;

(73)šio reglamento tikslo, t. y. užtikrinti, kad rinkai pateikti mašinų gaminiai atitiktų reikalavimus, kuriais nustatomas aukštas žmonių sveikatos ir saugos, ir, jei tinka, naminių gyvūnų bei turto ir, jei taikoma, aplinkos apsaugos lygis, kartu užtikrinant vidaus rinkos veikimą, valstybės narės negali deramai pasiekti, tačiau dėl suderinimo poreikio jį galima geriau siekti Sąjungos lygmeniu, Sąjunga gali priimti priemones pagal Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą; Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina tam tikslui pasiekti;

(74)Tarybos direktyva 73/361/EEB 27 dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų dėl lynų, grandinių ir kablių sertifikavimo ir ženklinimo, suderinimo turėtų būti panaikinta, nes Direktyva 2006/42/EB perėmė jos taikymo sritį, įskaitant kėlimo reikmenis, grandines ir lynus;

(75)Direktyva 2006/42/EB keletą kartų buvo iš dalies keista. Kadangi būtini tolesni esminiai pakeitimai ir siekiant užtikrinti vienodą mašinų gaminių taisyklių įgyvendinimą visoje Sąjungoje, Direktyva 2006/42/EB turėtų būti panaikinta;

(76)būtina suteikti pakankamai laiko ekonominės veiklos vykdytojams atlikti savo pareigas pagal šį reglamentą, o valstybėms narėms – sukurti jam taikyti reikalingą administracinę infrastruktūrą. Todėl šio reglamento taikymą reikėtų atidėti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente pateikiami mašinų gaminių projektavimui ir konstrukcijai keliami reikalavimai, kad mašinų gaminius būtų galima tiekti rinkai arba pradėti naudoti, ir nustatomos laisvo mašinų gaminių judėjimo Sąjungoje taisyklės.

2 straipsnis

Taikymo sritis

(1)Šis reglamentas taikomas šiems mašinų gaminiams

(a)mašinoms;

(b)sukeičiamajai įrangai;

(c)saugos komponentams;

(d)kėlimo reikmenims;

(e)grandinėms, lynams, stropams ir austiniams diržams;

(f)nuimamiems mechaninių pavarų įtaisams;

(g)iš dalies sukomplektuotoms mašinoms.

(2)Šis reglamentas netaikomas:

(a)saugos komponentams, skirtiems naudoti kaip atsarginės dalys tokiems patiems komponentams pakeisti ir tiekiamiems originalios mašinos gamintojo;

(b)specialiai atrakcionų aikštelių ir (arba) pramogų parkų įrangai;

(c)branduolinei energetikai specialiai suprojektuotoms ar pradėtoms naudoti mašinoms, kurios gedimo atveju gali skleisti radiacinę spinduliuotę;

(d)ginklams, įskaitant šaunamuosius;

(e)transporto priemonėms, kurių vienintelė paskirtis yra prekių ar žmonių vežimas keliais, oru, vandeniu ar geležinkeliu išskyrus mašinas, įrengtas ant tokių transporto priemonių;

(f)dviratėms ar triratėms transporto priemonėms ir keturračiams, taip pat tokioms transporto priemonėms suprojektuotoms ir sukonstruotoms sistemoms, komponentams, atskiriems techniniams mazgams, dalims ir įrangai, kuri patenka į Reglamento (ES) Nr. 168/2013 taikymo sritį;

(g)žemės ūkio ir miškų ūkio transporto priemonėms, taip pat tokioms transporto priemonėms suprojektuotoms ir sukonstruotoms sistemoms, komponentams, atskiriems techniniams mazgams, dalims ir įrangai, kuri patenka į Reglamento (ES) Nr. 167/2013 taikymo sritį;

(h)jūriniams laivams ir plaukiojantiems įrenginiams atviroje jūroje bei šiuose laivuose arba įrenginiuose įrengtiems mechanizmams;

(i)kariuomenės ar policijos tikslais specialiai suprojektuotoms ir pagamintoms mašinoms;

(j)specialiai tyrimams suprojektuotoms ir pagamintoms mašinoms, skirtoms laikinai naudoti laboratorijose;

(k)šachtų suktuvams (kėlimo įrenginiams);

(l)mašinoms, skirtoms kelti atlikėjus vaidinimo (spektaklio) metu;

(m)šiems elektriniams ir elektroniniams gaminiams, jei jie patenka į Direktyvos 2014/35/ES arba Direktyvos 2014/53/ES taikymo sritį:

i)buitiniams prietaisams, skirtiems naudoti namų ūkyje;

ii)garso ir vaizdo aparatūrai;

iii)informacinių technologijų įrangai;

iv)biurų mašinoms;

v)žemos įtampos perjungimo ir valdymo įrenginiams;

vi)elektriniams varikliams;

(n)šių tipų aukštos įtampos elektrotechniniams gaminiams:

i)perjungimo ir valdymo įrenginiams;

ii)transformatoriams.

3 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

(1)mašina:

(a)sąranka, kurioje įtaisyta arba numatoma įtaisyti kita nei tiesiogiai naudojama žmogaus ar gyvūno fizinė jėga pavaros sistema ir kuri sudaryta iš sujungtų dalių arba komponentų, iš kurių bent vienas juda ir kurie yra sujungti konkrečiam taikymui;

(b)a punkte nurodyta sąranka, kurioje trūksta tik tų komponentų, kurie skirti jai prijungti jos veikimo vietoje ar prie energijos ir judėjimo šaltinių;

(c)a ir b punktuose nurodyta sąranka, paruošta įrengti ir galinti veikti kaip tokia tik tada, jei įrengta ant transporto priemonės arba pastate ar statinyje;

(d)a, b, c punktuose nurodytų mašinų arba 7 punkte nurodytų iš dalies sukomplektuotų mašinų sąrankos, kurios tam pačiam tikslui pasiekti yra išdėstytos ir valdomos taip, kad veiktų kaip viena visuma;

(e)sujungtų dalių ar komponentų, iš kurių bent vienas juda ir kurie yra sujungti, sąranka, skirta kroviniams kelti, ir kurios vienintelis energijos šaltinis yra tiesiogiai naudojama žmogaus fizinė jėga;

(f)a, b, c, d ir e punktuose nurodyta sąranka, į kurią tereikia įkelti konkrečiai taikomajai programai skirtą programinę įrangą;

(2)sukeičiamoji įranga – įtaisas, kuris, pradėjus naudoti mašinų gaminį, yra paties naudotojo įtaisomas į mašinų gaminį, kad pakeistų gaminio funkciją ar priskirtų naują funkciją, jei tik ši įranga nėra įrankis;

(3)saugos komponentas – fizinis ar skaitmeninis mašinos komponentas, įskaitant programinę įrangą, kuris naudojamas saugos funkcijai atlikti ir kuris nepriklausomai pateikiamas rinkai, kurio gedimas ar triktis kelia pavojų žmonių saugai, tačiau kuris nėra būtinas mašinai veikti arba gali būti pakeistas įprastais komponentais, kad mašina veiktų;

(4)kėlimo reikmuo – prie kėlimo mašinų neprijungtas kroviniui laikyti skirtas komponentas arba įranga, esanti tarp mašinos ir krovinio arba ant paties krovinio, arba kuri sudarytų neatsiejamą krovinio dalį ir būtų nepriklausomai pateikiama rinkai, įskaitant stropus ir jų komponentus;

(5)grandinės – grandinės, suprojektuotos ir pagamintos kėlimo tikslams kaip kėlimo mašinų ar kėlimo reikmenų dalis;

(6)lynai – lynai, suprojektuoti ir pagaminti kėlimo tikslams kaip kėlimo mašinų ar kėlimo reikmenų dalis;

(7)stropai – stropai, suprojektuoti ir pagaminti kėlimo tikslams kaip kėlimo mašinų ar kėlimo reikmenų dalis;

(8)austinis diržas – austinis diržas, suprojektuotas ir pagamintas kėlimo tikslams kaip kėlimo mašinų ar kėlimo reikmenų dalis;

(9)nuimamas mechaninių pavarų įtaisas – nuimamas komponentas, skirtas galiai perduoti iš savaeigės mašinos ar traktoriaus kitai mašinai, sujungiant jas pagrindine standžiąja atrama;

(10)iš dalies sukomplektuota mašina – sąranka, kuri yra tokia mašina, kuri negali veikti viena konkrečiam darbui atlikti ir kuri skirta tik įtaisyti į kitą mašiną arba būti sujungta su kita mašina arba su kita iš dalies sukomplektuota mašina ar įranga, taip tapdama mašinų gaminiu;

(11)tiekimas rinkai – mašinų gaminio, skirto platinti ar naudoti Sąjungos rinkoje, tiekimas vykdant komercinę veiklą už atlygį arba nemokamai;

(12)pateikimas rinkai – mašinų gaminio tiekimas Sąjungos rinkai pirmą kartą;

(13)pradėjimas naudoti – mašinų gaminio naudojimas pagal paskirtį Sąjungos rinkoje pirmą kartą;

(14)derinamieji Sąjungos teisės aktai – Sąjungos teisės aktai, kuriais suderinamos gaminių pardavimo sąlygos;

(15)dirbtinio intelekto sistema – dirbtinio intelekto sistema, apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) .../... 28 + 3 straipsnio 1 dalyje; 

(16)esminis pakeitimas – mašinų gaminio pakeitimas, naudojant fizines ar skaitmenines priemones po to, kai tas mašinų gaminys pateikiamas rinkai ar pradedamas naudoti, kurio nenumato gamintojas ir dėl kurio gali būti daroma įtaka mašinų gaminio atitikčiai esminiams sveikatos ir saugos reikalavimams;

(17)gamintojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris gamina mašinų gaminius arba projektavo ar gamino mašinų gaminius ir parduoda tuos mašinų gaminius savo vardu ar naudodamas savo prekių ženklą, arba projektuoja ir konstruoja mašinų gaminius savo reikmėms;

(18)naudojimo instrukcijos – gamintojo pateikiama informacija, kai mašinų gaminys pateikiamas rinkai arba pradedamas naudoti, skirta informuoti mašinų gaminio naudotoją apie gaminio paskirtį ir tinkamą jo naudojimą, taip pat informacija apie visas atsargumo priemones, kurių reikia imtis naudojant ar įrengiant mašinų gaminį, įskaitant informaciją apie saugos aspektus;

(19)įgaliotasis atstovas – Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, gavęs gamintojo rašytinį įgaliojimą veikti jo ar jos vardu nurodytoms užduotims atlikti;

(20)importuotojas – Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, kuris Sąjungos rinkai pateikia mašinų gaminį iš trečiosios šalies;

(21)platintojas – tiekimo grandinėje veikiantis fizinis arba juridinis asmuo, išskyrus gamintoją ir importuotoją, kuris tiekia mašinų gaminį rinkai;

(22)ekonominės veiklos vykdytojai – gamintojas, įgaliotasis atstovas, importuotojas ir platintojas;

(23)techninė specifikacija – dokumentas, kuriame nustatyti techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti mašinų gaminys;

(24)darnusis standartas – darnusis standartas, apibrėžtas Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 2 straipsnio 1 dalies c punkte;

(25)CE ženklas – ženklas, kuriuo gamintojas nurodo, kad mašinų gaminys atitinka taikomus reikalavimus, nustatytus Sąjungos derinimo teisės aktuose, kuriuose numatytas ženklinimas šiuo ženklu;

(26)akreditavimas – akreditavimas, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 765/2008 2 straipsnio 10 dalyje;

(27)nacionalinė akreditacijos įstaiga – nacionalinė akreditacijos įstaiga, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 765/2008 2 straipsnio 11 dalyje;

(28)atitikties vertinimas – procesas, kuriuo nustatoma, ar įvykdyti šiame reglamente nustatyti su mašinų gaminiais susiję esminiai sveikatos ir saugos reikalavimai;

(29)atitikties vertinimo įstaiga – įstaiga, vykdanti atitikties vertinimo veiklą, įskaitant kalibravimą, bandymus, sertifikavimą ir patikrinimus;

(30)notifikuotoji įstaiga – atitikties vertinimo įstaiga, apie kurią pranešta pagal šio reglamento 26 straipsnį;

(31)rinkos priežiūros institucija – rinkos priežiūros institucija, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2019/1020 3 straipsnio 4 punkte;

(32)atšaukimas – priemonės, kuriomis siekiama, kad būtų grąžintas galutiniam naudotojui jau pateiktas mašinų gaminys;

(33)pašalinimas – priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią tiekimo grandinėje esantį mašinų gaminį tiekti rinkai.

4 straipsnis

Laisvas judėjimas

1.Dėl priežasčių, susijusių su šiame reglamente nagrinėjamais aspektais, valstybės narės nedraudžia, neriboja ar nesudaro kliūčių tiekti rinkai arba pradėti naudoti mašinų gaminius, kurie atitinka šį reglamentą.

2.Valstybės narės netrukdo eksponuoti šio reglamento neatitinkančio mašinų gaminio prekybos mugėse, parodose, pristatymuose ar panašiuose renginiuose, jei pateikiamas matomas ženklas, kuriame aiškiai nurodyta, kad jis neatitinka šio reglamento ir nebus tiekiamas rinkai tol, kol nėra užtikrinta jo atitiktis reikalavimams.

Pristatymuose reikia imtis tinkamų žmonių apsaugą užtikrinančių priemonių.

5 straipsnis

Didelės rizikos mašinų gaminiai

1.I priede pateiktiems didelės rizikos mašinų gaminiams taikoma speciali atitikties vertinimo procedūra, kaip nurodyta 21 straipsnio 2 dalyje.

2.Komisijai pagal 45 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atsižvelgiant į technikos pažangą ir žinias arba naujus mokslinius įrodymus, iš dalies keičiamas I priedas, į didelės rizikos mašinų gaminių sąrašą įtraukiant naują mašinų gaminį arba pašalinant iš jo esamą mašinų gaminį pagal 3 ir 4 dalyse nustatytus kriterijus.

3.Mašinų gaminys įtraukiamas į I priede pateiktą didelės rizikos mašinų gaminių sąrašą, jei atsižvelgiant į jo konstrukciją ir paskirtį jis kelia riziką žmonių sveikatai. Mašinų gaminys išbraukiamas iš I priedo didelės rizikos mašinų gaminių sąrašo, jei jis tokios rizikos nebekelia. Tam tikro mašinų gaminio keliama rizika nustatoma atsižvelgiant į žalos atsiradimo tikimybės ir tos žalos rimtumo derinį.

Nustatant žalos tikimybę ir rimtumą, atsižvelgiama į šiuos dalykus:

(a)kiekvienam paveiktam asmeniui padarytos žalos laipsnį;

(b)potencialiai paveiktų asmenų skaičių;

(c)laipsnį, kuriuo potencialiai paveiktos šalys priklauso nuo mašinų gaminio rezultato;

(d)laipsnį, kuriuo potencialiai paveiktos šalys yra pažeidžiamoje padėtyje mašinų gaminio naudotojo atžvilgiu;

(e)mašinų gaminio padarytos žalos grįžtamumo laipsnį;

(f)mašinų gaminio naudojimo konkrečiam tikslui laipsnį;

(g)žalos, kurią praeityje padarė mašinų gaminiai, kurie buvo naudojami konkrečiam tikslui, rodiklius.

4.Komisija, atsižvelgdama į turimą informaciją, nuodugniai įvertina 3 dalyje nustatytus kriterijus. Visų pirma valstybės narės Komisijai perduoda šią informaciją, kai ši informacija joms tampa žinoma dėl rinkos priežiūros veiksmų arba dėl penktoje dalyje nurodytų susirūpinimą keliančių klausimų:

(a)rizikos vertinimą, kaip nurodyta 3 dalyje;

(b)ekonominio efektyvumo analizę;

(c)mašinų avarijų analizę;

(d)pastarųjų ketverių metų mašinų gaminio sukeltų avarijų statistinius duomenis, visų pirma informaciją, gautą iš rinkos priežiūros informacinės ir ryšių sistemos (ICSMS), apsaugos sąlygų, greitojo perspėjimo sistemos (RAPEX) ir Mašinų administracinio bendradarbiavimo darbo grupės ataskaitų.

5.Valstybė narė, kuriai kelia susirūpinimą tai, kad mašinų gaminys yra įtrauktas arba neįtrauktas į I priedo sąrašą, nedelsdama informuoja Komisiją apie susirūpinimą keliančius klausimus ir nurodo priežastis jiems pagrįsti.

6 straipsnis

Saugos įrangos komponentai

1.Pavyzdinis saugos komponentų sąrašas pateiktas II priede.

2.Komisijai pagal 45 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atsižvelgiant į technikos pažangą ir žinias arba naujus mokslinius įrodymus, iš dalies keičiamas II priedas, į pavyzdinį saugos komponentų sąrašą įtraukiant naują saugos komponentą arba pašalinant iš sąrašo esamą saugos komponentą.

3.Komisija kruopščiai įvertina riziką, dėl kurios naują saugos komponentą reikia įtraukti į II priedo saugos komponentų sąrašą arba saugos komponentą išbraukti iš to sąrašo.

4.Valstybė narė, kuriai kelia susirūpinimą saugos komponentų įtraukimas į II priedą arba jų neįtraukimas, nedelsdama praneša Komisijai apie susirūpinimą keliančius klausimus ir nurodo priežastis jiems pagrįsti.

7 straipsnis

Reikalavimai mašinų gaminiams

Mašinų gaminiai tiekiami rinkai arba pradedami naudoti tik tada, jei tinkamai įrengti, prižiūrimi ir naudojami pagal paskirtį arba esant sąlygoms, kurias galima pagrįstai numatyti, jie atitinka III priede nustatytus esminius sveikatos ir saugos reikalavimus.

8 straipsnis

Specialieji derinamieji Sąjungos teisės aktai

Jei tam tikro mašinų gaminio riziką, į kurią atsižvelgiama taikant III priede nustatytus esminius sveikatos ir saugos reikalavimus, visiškai arba iš dalies apima kiti specialesni derinamieji Sąjungos teisės aktai, šis reglamentas netaikomas tam mašinų gaminiui tokiu mastu, kiek tie specialieji Sąjungos teisės aktai apima tokią riziką.

9 straipsnis

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) .../... 29+

Jei mašinų gaminiai turi dirbtinio intelekto sistemą, kuriai taikomi Reglamento (ES) ... / ...esminiai sveikatos ir saugos reikalavimai, šis reglamentas tai dirbtinio intelekto sistemai taikomas tik dėl jos saugaus integravimo į visą mašiną, kad nebūtų pakenkta viso mašinų gaminio saugai.

II SKYRIUS

EKONOMINĖS VEIKLOS VYKDYTOJŲ PAREIGOS

10 straipsnis

Gamintojų pareigos

1.Pateikdami mašinų gaminį rinkai gamintojai užtikrina, kad jis būtų suprojektuotas ir pagamintas atsižvelgiant į III priede nustatytus sveikatos ir saugos reikalavimus.

2.Prieš pateikdami mašinų gaminį rinkai, gamintojai parengia IV priede nurodytus techninius dokumentus (toliau – techniniai dokumentai) ir atlieka arba paveda atlikti atitinkamas atitikties vertinimo procedūras, nurodytas 21 arba 22 straipsnyje.

Jei pagal tą atitikties vertinimo procedūrą įrodoma, kad mašinų gaminys atitinka III priede nustatytus esminius sveikatos ir saugos reikalavimus, gamintojai parengia ES atitikties deklaraciją pagal 18 straipsnį ir paženklina CE ženklu pagal 20 straipsnį, išskyrus iš dalies sukomplektuotas mašinas.

3.Gamintojas saugo techninius dokumentus ir ES atitikties deklaraciją, jei reikia, dešimt metų po mašinų gaminio pateikimo rinkai, kad nacionalinės rinkos priežiūros institucijos galėtų juos patikrinti. Į techninius dokumentus įtrauktas šaltinio kodas arba programuojamoji logika nurodomi, jei reikia, kompetentingoms nacionalinėms institucijoms pateikus pagrįstą prašymą, jei tai būtina, kad šios institucijos galėtų patikrinti atitiktį III priede nustatytiems esminiams sveikatos ir saugos reikalavimams.

4.Gamintojas užtikrina, kad būtų nustatytos procedūros, kurias taikant būtų išlaikoma serijinės gamybos būdu gaminamų mašinų gaminių atitiktis šiam reglamentui. Turi būti tinkamai atsižvelgiama į gamybos proceso, mašinų gaminio projekto arba charakteristikų pakeitimus ir į 17 straipsnyje nurodytų darniųjų standartų arba techninių specifikacijų, pagal kurias deklaruojama mašinų gaminio atitiktis arba kurias taikant tikrinama jo atitiktis, pakeitimus.

Kai to reikia atsižvelgiant į mašinų gaminių keliamą pavojų, gamintojai, siekdami užtikrinti galutinių naudotojų sveikatos apsaugą ir saugą, atlieka rinkai tiekiamų ir pradėtų naudoti mašinų gaminių bandinius, nagrinėja ir, jei būtina, registruoja skundus ir informaciją apie reikalavimų neatitinkančius ir atšauktus mašinų gaminius, taip pat informuoja platintojus apie bet kokią tokią stebėseną.

5.Gamintojai užtikrina, kad ant mašinų gaminių, kuriuos jie pateikė rinkai, būtų nurodytas tipo, partijos arba serijos numeris ar kitas jiems identifikuoti tinkamas elementas, arba, jei dėl mašinų gaminio dydžio ar pobūdžio to neįmanoma padaryti, užtikrina, kad reikiama informacija būtų pateikta ant pakuotės ar mašinų gaminio lydimajame dokumente.

6.Ant mašinų gaminio arba, jei to neįmanoma padaryti, ant pakuotės arba mašinų gaminio lydimajame dokumente gamintojai nurodo savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekių ženklą, pašto adresą ir elektroninio pašto adresą, kuriuo su jais galima susisiekti. Adrese nurodomas vienintelis kontaktinis centras susisiekti su gamintoju. Kontaktiniai duomenys pateikiami galutiniams naudotojams ir rinkos priežiūros institucijoms lengvai suprantama kalba.

7.Gamintojai užtikrina, kad prie mašinų gaminių būtų pridėtos III priedo 1.7 skirsnyje nurodytos instrukcijos ir informacija, pateiktos galutiniams naudotojams lengvai suprantama susijusios valstybės narės nustatyta kalba. Tokios instrukcijos ir informacija turi būti aiškios, suprantamos ir įskaitomos.

8.Gamintojai ES atitikties deklaraciją pateikia kartu su mašinų gaminiu arba į III priedo 1.7 skirsnyje nurodytas instrukcijas ir informaciją įtraukia interneto svetainės, kurioje galima rasti ES atitikties deklaraciją, adresą.

9.Gamintojai, kurie mano arba turi pagrindo manyti, kad rinkai pateiktas arba pradėtas naudoti jų mašinų gaminys neatitinka III priede nustatytų esminių sveikatos ir saugos reikalavimų, nedelsdami imasi būtinų taisomųjų priemonių to mašinų gaminio atitikčiai užtikrinti arba jį pašalinti iš rinkos ar atšaukti, jei tinka. Be to, jei mašinų gaminys kelia riziką, gamintojai nedelsdami apie tai praneša valstybių narių, kuriose jie tiekė rinkai tokius mašinų gaminius, kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, pateikdami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taisomąsias priemones, kurių buvo imtasi.

10.Jei kompetentinga nacionalinė institucija pateikia pagrįstą prašymą, gamintojai tai institucijai lengvai suprantama kalba popierine ar elektronine forma pateikia visą informaciją ir dokumentus, būtinus siekiant įrodyti, kad mašinų gaminys atitinka III priede nustatytus esminius sveikatos ir saugos reikalavimus. Jie bendradarbiauja su ta institucija jos prašymu dėl visų priemonių, kurių imtasi siekiant pašalinti mašinų gaminio, kurį jie pateikė rinkai arba pradėjo naudoti, keliamą riziką.

11 straipsnis

Įgaliotieji atstovai

1.Gamintojas rašytiniu įgaliojimu gali paskirti įgaliotąjį atstovą.

Įgaliotojo atstovo įgaliojimas neapima 10 straipsnio 1 dalyje nustatytų pareigų ir pareigos rengti techninius dokumentus.

2.Įgaliotasis atstovas atlieka gamintojo įgaliojime nustatytas užduotis. Įgaliotajam atstovui leidžiama pagal įgaliojimą atlikti mažiausiai tokius veiksmus:

(a)saugoti ES atitikties deklaraciją ir techninius dokumentus dešimt metų po mašinų gaminio pateikimo rinkai, kad nacionalinės rinkos priežiūros institucijos galėtų juos patikrinti;

(b)pateikti visą informaciją ir dokumentus, būtinus mašinų gaminio atitikčiai įrodyti, jei kompetentinga nacionalinė institucija pateikia pagrįstą prašymą;

(c)kompetentingų nacionalinių institucijų prašymu bendradarbiauti su jomis dėl visų priemonių, kurių imtasi siekiant pašalinti mašinų gaminio, dėl kurio gautas įgaliotojo atstovo įgaliojimas, keliamą riziką.

12 straipsnis

Importuotojų pareigos

1.Importuotojai pateikia rinkai tik tuos mašinų gaminius, kurie atitinka III priede nustatytus esminius sveikatos ir saugos reikalavimus.

2.Prieš pateikdami mašinų gaminį rinkai, importuotojai įsitikina, ar gamintojas atliko reikiamas atitikties vertinimo procedūras, nurodytas 21 arba 22 straipsnyje. Jie įsitikina, ar gamintojas parengė techninius dokumentus, ar mašinų gaminys turi 19 straipsnyje nurodytą CE ženklą ir prie jo pridėti reikiami dokumentai ir ar gamintojas atitiko 10 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytus reikalavimus.

Jei importuotojas mano ar turi pagrindo manyti, kad mašinų gaminys neatitinka III priede nustatytų esminių sveikatos ir saugos reikalavimų, importuotojas nepateikia gaminio rinkai, kol nėra užtikrinama jo atitiktis. Be to, jei mašinų gaminys kelia riziką žmonių sveikatai ir saugai, ir, jei tinka, naminiams gyvūnams ir turtui bei, jei taikoma, aplinkai, importuotojas apie tai informuoja gamintoją ir rinkos priežiūros institucijas.

3.Ant mašinų gaminio arba, jei to neįmanoma padaryti, ant pakuotės arba mašinų gaminio lydimajame dokumente importuotojai nurodo savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekių ženklą, pašto adresą ir elektroninio pašto adresą, kuriuo su jais galima susisiekti. Kontaktiniai duomenys pateikiami galutiniams naudotojams ir rinkos priežiūros institucijoms lengvai suprantama kalba.

4.Importuotojai užtikrina, kad prie mašinų gaminių būtų pridėtos III priedo 1.7 skirsnyje nurodytos instrukcijos ir informacija, pateikta galutiniams naudotojams lengvai suprantama susijusios valstybės narės nustatyta kalba.

5.Kol atsakomybė už mašinų gaminį tenka importuotojams, jie užtikrina, kad sandėliavimo ar transportavimo sąlygos nepakenktų jo atitikčiai III priede nustatytiems esminiams sveikatos ir saugos reikalavimams.

6.Kai to reikia atsižvelgiant į žmonių sveikatai ir saugai ir, jei tinka, naminiams gyvūnams bei turtui ir, jei taikoma, aplinkai mašinų gaminių keliamą riziką, importuotojai atlieka rinkai tiekiamų arba pradėtų naudoti mašinų gaminių bandinių bandymus, tiria ir, jei būtina, registruoja skundus ir informaciją apie reikalavimų neatitinkančius ir atšauktus mašinų gaminius, taip pat informuoja platintojus apie bet kokią tokią stebėseną.

7.Importuotojai, kurie mano arba turi pagrindo manyti, kad rinkai pateiktas arba pradėtas naudoti jų mašinų gaminys neatitinka III priede nustatytų esminių sveikatos ir saugos reikalavimų, nedelsdami imasi būtinų taisomųjų priemonių mašinų gaminio atitikčiai užtikrinti arba jį pašalinti iš rinkos ar atšaukti, jei tinka. Be to, jei mašinų gaminys kelia riziką žmonių sveikatai ir saugai ir, jei tinka, naminiams gyvūnams bei turtui ir, jei taikoma, aplinkai, importuotojai nedelsdami apie tai praneša valstybių narių, kuriose jie tiekė rinkai tokius mašinų gaminius, kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, pateikdami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taisomąsias priemones, kurių buvo imtasi.

8.Importuotojas saugo ES atitikties deklaracijos kopiją dešimt metų po gaminio pateikimo rinkai, kad rinkos priežiūros institucijos galėtų ją patikrinti, ir užtikrina, kad tuos dokumentus galėtų gauti rinkos priežiūros institucijos. Į techninius dokumentus įtrauktas šaltinio kodas arba programuojamoji logika nurodomi, jei reikia, kompetentingoms nacionalinėms institucijoms pateikus pagrįstą prašymą, jei tai būtina, kad šios institucijos galėtų patikrinti atitiktį III priede nustatytiems esminiams sveikatos ir saugos reikalavimams.

9.Jei kompetentinga nacionalinė institucija pateikia pagrįstą prašymą, importuotojai tai institucijai lengvai suprantama kalba popierine ar elektronine forma pateikia visą informaciją ir dokumentus, būtinus siekiant įrodyti, kad mašinų gaminys atitinka III priede nustatytus esminius sveikatos ir saugos reikalavimus. Jie bendradarbiauja su ta institucija jos prašymu dėl visų priemonių, kurių imtasi siekiant pašalinti mašinų gaminio, kurį jie pateikė rinkai, žmonių sveikatai ir saugai ir, jei tinka, naminiams gyvūnams bei turtui ir, jei taikoma, aplinkai keliamą riziką.

13 straipsnis

Platintojų pareigos

1.Tiekdami rinkai mašinų gaminį, platintojai pakankamai rūpestingai laikosi šio reglamento reikalavimų.

2.Prieš tiekdami mašinų gaminį rinkai platintojai patikrina, ar:

(a)mašinų gaminys turi CE ženklą;

(b)prie mašinos gaminio pridėti reikiami dokumentai, taip pat III priedo 1.7 skirsnyje nurodytos instrukcijos ir informacija, pateikta valstybės narės, kurios rinkai tiekiamas mašinų gaminys, galutiniams naudotojams lengvai suprantama kalba;

(c)gamintojas ir importuotojas įvykdė 10 straipsnio 5 bei 6 dalyse ir 12 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus.

3.Jei platintojas mano ar turi pagrindo manyti, kad mašinų gaminys neatitinka III priede nustatytų esminių sveikatos ir saugos reikalavimų, platintojas netiekia mašinų gaminio rinkai, kol nėra užtikrinama jo atitiktis. Be to, jei mašinų gaminys kelia riziką žmonių sveikatai ir saugai, ir, jei tinka, naminiams gyvūnams ir turtui bei, jei taikoma, aplinkai, platintojas apie tai informuoja gamintoją ir rinkos priežiūros institucijas.

4.Kol atsakomybė už mašinų gaminį tenka platintojams, jie užtikrina, kad sandėliavimo ar transportavimo sąlygos nepakenktų jo atitikčiai III priede nustatytiems esminiams sveikatos ir saugos reikalavimams.

5.Platintojai, kurie mano arba turi pagrindo manyti, kad jų rinkai tiekiamas mašinų gaminys neatitinka III priede nustatytų esminių sveikatos ir saugos reikalavimų, užtikrina, kad būtų imtasi būtinų taisomųjų priemonių mašinų gaminio atitikčiai užtikrinti arba jį pašalinti iš rinkos ar atšaukti, jei tinka. Be to, jei mašinų gaminys kelia riziką žmonių sveikatai ir saugai ir, jei tinka, naminiams gyvūnams bei turtui ir, jei taikoma, aplinkai, platintojai nedelsdami apie tai praneša valstybių narių, kuriose jie tiekė rinkai tokius mašinų gaminius, kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, pateikdami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taisomąsias priemones, kurių buvo imtasi.

6.Jei kompetentinga nacionalinė institucija pateikia pagrįstą prašymą, platintojai tai institucijai lengvai suprantama kalba popierine ar elektronine forma pateikia visą informaciją ir dokumentus, būtinus siekiant įrodyti, kad mašinų gaminys atitinka III priede nustatytus esminius sveikatos ir saugos reikalavimus. Jie bendradarbiauja su ta institucija jos prašymu dėl visų priemonių, kurių imtasi siekiant pašalinti mašinų gaminio, kurį jie pateikė rinkai, žmonių sveikatai ir saugai ir, jei tinka, naminiams gyvūnams bei turtui ir, jei taikoma, aplinkai keliamą riziką.

14 straipsnis

Atvejai, kuriais importuotojams ir platintojams taikomos gamintojų pareigos

Importuotojas ar platintojas pagal šį reglamentą laikomas gamintoju ir jam taikomos 10 straipsnyje nustatytos gamintojo pareigos, jei tas importuotojas ar platintojas pateikia mašinų gaminį rinkai savo vardu, arba naudodamas savo prekių ženklą arba atlieka jau pateikto rinkai arba pradėto naudoti mašinų gaminio esminį pakeitimą.

15 straipsnis

Kiti atvejai, kuriais taikomos gamintojų pareigos

Fizinis ar juridinis asmuo, išskyrus gamintoją, importuotoją ar platintoją, kuris atlieka esminį mašinų gaminio pakeitimą, šiame reglamente laikomas gamintoju ir jam taikomi 10 straipsnyje nustatyti gamintojo įsipareigojimai dėl tos mašinų gaminio dalies, kuriai pakeitimas daro įtaką, arba dėl viso gaminio, jei esminis pakeitimas turi įtakos viso mašinų gaminio saugai. 

16 straipsnis

Ekonominės veiklos vykdytojų identifikavimas

1.Rinkos priežiūros institucijų prašymu ekonominės veiklos vykdytojas nurodo:

(a)kiekvieną ekonominės veiklos vykdytoją, kuris jam tiekė mašinų gaminį;

(b)kiekvieną ekonominės veiklos vykdytoją, kuriam jis tiekė mašinų gaminį.

2.Ekonominės veiklos vykdytojai pirmoje pastraipoje nurodytą informaciją turi gebėti pateikti dešimt metų po to, kai jiems buvo pateiktas mašinų gaminys, ir dešimt metų po to, kai jie pateikė mašinų gaminį.

III SKYRIUS

MAŠINŲ ATITIKTIS

17 straipsnis

Mašinų gaminių atitikties prielaida

1.Jei mašinų gaminys atitinka darniuosius standartus arba tam tikras jų dalis, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, daroma prielaida, kad jie atitinka III priede nustatytus esminius sveikatos ir saugos reikalavimus, kuriuos apima tie standartai ar jų dalys.

2.Komisija prašo, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 10 straipsnio 1 dalyje, vienos ar daugiau Europos standartizacijos organizacijų parengti darniųjų standartų, susijusių su III priede nustatytais esminiais sveikatos ir saugos reikalavimais, projektą.

3.Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, pagal kuriuos parengiamos III priede nustatytų esminių sveikatos ir saugos reikalavimų techninės specifikacijos, jei įvykdytos šios sąlygos:

(a)Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nėra paskelbta pagal Reglamentą (ES) Nr. 1025/2012 jokios nuorodos į darniuosius standartus, skirtus atitinkamiems sveikatos ir saugos reikalavimams;

(b)Komisija prašė vienos ar daugiau Europos standartizacijos organizacijų parengti esminių sveikatos ir saugos reikalavimų darniojo standarto projektą, bet standartizacijos procedūra nepagrįstai vėluoja arba jokia Europos standartizacijos organizacija nepriėmė prašymo.

Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 46 straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

4.Laikoma, kad mašinų gaminys, atitinkantis technines specifikacijas ar jų dalis, atitinka III priede nustatytus esminius sveikatos ir saugos reikalavimus, kuriuos apima tos techninės specifikacijos arba jų dalys.

5.Laikoma, kad mašinų gaminiai, kurie buvo sertifikuoti arba kuriems buvo išduota atitikties deklaracija pagal kibernetinio saugumo schemą, priimtą pagal Reglamentą (ES) 2019/881, ir kurios nuorodos yra paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, atitinka III priedo 1.1.9 ir 1.2.1 skirsniuose nustatytus esminius sveikatos ir saugos reikalavimus dėl apsaugos nuo korupcijos bei valdymo sistemų saugos ir patikimumo, jei tuos reikalavimus apima kibernetinio saugumo sertifikatas arba atitikties pareiškimas ar jo dalys.

18 straipsnis

ES atitikties deklaracija

1.ES atitikties deklaracijoje nurodoma, kad įrodyta atitiktis III priede nustatytiems taikomiems esminiams sveikatos ir saugos reikalavimams.

2.ES atitikties deklaracija rengiama pagal V priede nustatytą modulinę struktūrą, joje pateikiama atitinkamuose VI, VII, VIII ir IX prieduose nustatytuose moduliuose nurodyta informacija ir ji nuolat atnaujinama. Ji išverčiama į valstybės narės, kurios rinkai pateikiamas ar kurios rinkai tiekiamas mašinų gaminys, reikalaujamą kalbą ar kalbas.

3.Jei gaminiui taikomas daugiau kaip vienas Sąjungos aktas, pagal kurį reikalaujama parengti ES atitikties deklaraciją, parengiama visiems tokiems Sąjungos aktams viena ES atitikties deklaracija. Toje deklaracijoje nurodomi susiję Sąjungos aktai ir jų paskelbimo nuorodos.

4.Parengdamas ES atitikties deklaraciją gamintojas prisiima atsakomybę dėl mašinų gaminio atitikties šiame reglamente nustatytiems reikalavimams.

19 straipsnis

Bendrieji ženklinimo CE ženklu principai

Ženklinimui CE ženklu taikomi bendrieji Reglamento (EB) Nr. 765/2008 30 straipsnyje nustatyti principai.

20 straipsnis

Žymėjimo CE ženklu taisyklės

1.Mašinų gaminys žymimas CE ženklu taip, kad šis ženklas būtų matomas, įskaitomas ir neištrinamas. Jei taip žymėti neįmanoma arba negalima dėl mašinų gaminio tipo, CE ženklu žymima pakuotė ir lydimieji dokumentai.

2.Mašinų gaminys CE ženklu pažymimas prieš jį pateikiant rinkai.

3.Jei vertinant mašinų gaminio atitiktį pagal IX priedą dalyvauja notifikuotoji įstaiga, po CE ženklo nurodomas tos notifikuotosios įstaigos identifikavimo numeris.

Notifikuotosios įstaigos identifikavimo numerį pažymi pati notifikuotoji įstaiga arba pagal jos instrukcijas tai padaro gamintojas arba gamintojo įgaliotasis atstovas.

4.Po CE ženklo ir, jei taikoma, notifikuotosios įstaigos identifikavimo numerio, gali būti piktograma arba kitas ženklas, rodantis specialiąją riziką ar naudojimo būdą.

5.Valstybės narės, naudodamosi esamais mechanizmais, užtikrina, kad būtų teisingai taikoma ženklinimą CE ženklu reglamentuojanti tvarka, o netinkamo to ženklinimo naudojimo atveju imamasi tinkamų veiksmų.

IV SKYRIUS

ATITIKTIES VERTINIMAS

21 straipsnis

Mašinų gaminių, išskyrus iš dalies sukomplektuotas mašinas, atitikties vertinimo procedūros

1.Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas ir asmuo, atlikęs esminį mašinų gaminio pakeitimą, siekdami patvirtinti mašinos gaminio atitiktį šiam reglamentui, taiko vieną iš 2 ir 3 dalyse nurodytų atitikties vertinimo procedūrų.

2.Jei mašinų gaminys yra į I priedo sąrašą įtrauktas didelės rizikos mašinų gaminys, gamintojas arba gamintojo įgaliotasis atstovas ir asmuo, atlikęs esminį mašinų gaminio pakeitimą, taiko vieną iš šių procedūrų:

(a)VII priede numatytą ES tipo tyrimo procedūra (B modulis), po to VIII priede numatytą tipo atitikties, pagrįstos vidine gamybos kontrole (C modulis), procedūrą;

(b)IX priede nustatytą visišku kokybės užtikrinimu pagrįstą atitikties vertinimo procedūrą (H modulis).

3.Jei mašinų gaminys nėra į I priedo sąrašą įtrauktas didelės rizikos mašinų gaminys, gamintojas arba gamintojo įgaliotasis atstovas ir asmuo, atlikęs esminį mašinų gaminio pakeitimą, taiko VI priede nustatytą vidinės gamybos kontrolės procedūrą (A modulis).

4.Nustatydamos mokesčius už atitikties vertinimą, notifikuotosios įstaigos atsižvelgia į konkrečius mažų ir vidutinių įmonių interesus bei poreikius ir sumažina tuos mokesčius proporcingai jų konkretiems interesams ir poreikiams.

22 straipsnis

Iš dalies sukomplektuotų mašinų atitikties vertinimo procedūros

1.Iš dalies sukomplektuotos mašinos gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas, prieš pateikdami rinkai iš dalies sukomplektuotą mašiną, užtikrina, kad būtų parengti šie dokumentai:

(a)reikiami techniniai dokumentai, atitinkantys IV priedo B dalyje nustatytus reikalavimus;

(b)surinkimo instrukcijos, atitinkančios X priede nustatytus reikalavimus;

(c)ES įmontavimo deklaracija, turinti V priede nustatytą modulinę struktūrą.

2.Iš dalies sukomplektuotos mašinos gamintojas arba gamintojo įgaliotasis atstovas, kompetentingai nacionalinei institucijai paprašius, pateikia, jei reikia, šaltinio kodą arba programuojamąją logiką, įtrauktus į 1 dalies a punkte nurodytą techninę dokumentaciją, jei tai būtina, kad ta institucija galėtų patikrinti atitiktį III priede nustatytiems esminiams sveikatos ir saugos reikalavimams. Surinkimo instrukcijos, nurodytos 1 dalies b punkte, ir įmontavimo deklaracija, nurodyta 1 dalies c punkte, pateikiamos kartu su iš dalies sukomplektuotomis mašinomis, o kai šios mašinos įtaisomos į galutinį mašinų gaminį, sudaro to mašinų gaminio techninės bylos dalį.

23 straipsnis

Žmonių apsauga mašinų gaminių įrengimo ir naudojimo metu

Valstybės narės gali nustatyti reikalavimus, kurie užtikrintų, kad žmonės, įskaitant darbuotojus, būtų apsaugoti mašinų gaminių įrengimo ir naudojimo metu, jei pagal tokias taisykles negalima keisti mašinų gaminio tokiu būdu, kuris nesuderinamas su šiuo reglamentu.

V SKYRIUS

ATITIKTIES VERTINIMO ĮSTAIGŲ NOTIFIKAVIMAS

24 straipsnis

Pranešimas

Valstybės narės pagal notifikavimo procedūrą praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie atitikties vertinimo įstaigas, įgaliotas atlikti atitikties vertinimą pagal šį reglamentą.

25 straipsnis

Notifikuojančiosios institucijos

1.Valstybės narės paskiria notifikuojančiąją instituciją, atsakingą už tai, kad būtų nustatytos ir taikomos reikiamos procedūros, pagal kurias įvertinamos atitikties vertinimo įstaigos, atliekama jų notifikavimo procedūra ir vykdoma notifikuotųjų įstaigų stebėsena, apimanti 32 straipsnio nuostatų laikymąsi.

2.Valstybės narės gali nuspręsti, kad 1 dalyje nurodytą vertinimą ir stebėseną turi vykdyti nacionalinė akreditacijos įstaiga, apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 765/2008, laikantis to reglamento nuostatų.

3.Jei notifikuojančioji institucija deleguoja arba kitaip paveda vykdyti šio straipsnio 1 dalyje nurodytą vertinimą, notifikavimą ar stebėseną įstaigai, kuri nėra vyriausybinis subjektas, ta įstaiga turi būti juridinis asmuo ir mutatis mutandis turi atitikti 26 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Be to, ta įstaiga turi turėti civilinės atsakomybės dėl vykdomos veiklos draudimą.

4.Notifikuojančioji institucija prisiima visą atsakomybę už užduotis, kurias atlieka 3 dalyje nurodyta įstaiga.

26 straipsnis

Notifikuojančiosioms institucijoms taikomi reikalavimai

1.Notifikuojančioji institucija turi būti įsteigta taip, kad nekiltų jos ir atitikties vertinimo įstaigų interesų konflikto.

2.Notifikuojančiosios institucijos organizacinė struktūra turi būti tokia ir institucija turi veikti taip, kad jos veikla būtų objektyvi ir nešališka.

3.Notifikuojančiosios institucijos organizacinė struktūra yra tokia, kad kiekvieną su atitikties vertinimo įstaigos notifikavimu susijusį sprendimą priima kiti nei mašinų gaminio vertinimą atlikę kompetentingi asmenys.

4.Notifikuojančioji institucija negali siūlyti ar vykdyti jokios veiklos, kurią vykdo atitikties vertinimo įstaigos, ar teikti konsultavimo paslaugų komerciniu ar konkurenciniu pagrindu.

5.Notifikuojančioji institucija užtikrina gaunamos informacijos konfidencialumą.

6.Notifikuojančioji institucija turi turėti pakankamai kompetentingų darbuotojų savo užduotims tinkamai atlikti.

27 straipsnis

Notifikuojančiųjų institucijų pareiga pateikti informaciją

Valstybės narės informuoja Komisiją apie savo taikomas atitikties vertinimo įstaigų įvertinimo ir notifikavimo ir notifikuotųjų įstaigų stebėsenos procedūras, taip pat apie bet kokius tų procedūrų pakeitimus.

Komisija tą informaciją paskelbia viešai.

28 straipsnis

Notifikuotosioms įstaigoms taikomi reikalavimai

1.Atitikties vertinimo įstaiga notifikavimo procedūros tikslais turi atitikti 2–11 dalyse nustatytus reikalavimus.

2.Atitikties vertinimo įstaiga turi būti įsteigta pagal valstybės narės nacionalinę teisę ir turi turėti teisinį subjektiškumą.

3.Atitikties vertinimo įstaiga turi būti trečiosios šalies įstaiga, nepriklausoma nuo organizacijos ar vertinamo mašinų gaminio.

Atitikties vertinimo įstaiga gali būti laikoma įstaiga, priklausanti verslo asociacijai arba profesinei federacijai, atstovaujančiai įmonėms, susijusioms su jos vertinamų mašinų gaminių projektavimu, gamyba, tiekimu, surinkimu, naudojimu ar priežiūra, jei įrodoma, kad ji yra nepriklausoma ir kad nėra jokio interesų konflikto.

4.Atitikties vertinimo įstaiga, jos aukščiausiojo lygio vadovai ir už atitikties vertinimo užduotis atsakingi darbuotojai negali būti vertinamo mašinų gaminio projektuotojai, gamintojai, tiekėjai, montuotojai, pirkėjai, savininkai, naudotojai ar prižiūrėtojai, ar bet kurios iš tų šalių atstovai. Tai neturi trukdyti atitikties vertinimo įstaigai naudoti mašinų gaminio, kuris yra būtinas jos veiklai, ar tokį mašinų gaminį naudoti asmeniniais tikslais.

Atitikties vertinimo įstaiga, jos aukščiausio lygio vadovai ir už atitikties vertinimo užduotis atsakingi darbuotojai tiesiogiai nedalyvauja projektuojant, gaminant ar konstruojant, parduodant, įrengiant ir naudojant mašinų gaminius arba atliekant jų techninę priežiūrą, taip pat negali atstovauti toje veikloje dalyvaujančioms šalims. Jie neužsiima jokia veikla, kuri gali kliudyti jiems nepriklausomai priimti sprendimus ar sąžiningai vykdyti atitikties vertinimo veiklą, dėl kurios jiems suteiktas notifikuotosios įstaigos statusas. Tai visų pirma taikoma konsultavimo paslaugoms.

Atitikties vertinimo įstaiga užtikrina, kad jai pavaldžių įstaigų ar subrangovų veikla neturėtų poveikio jos atitikties vertinimo veiklos konfidencialumui, objektyvumui ar nešališkumui.

5.Atitikties vertinimo įstaiga ir jos darbuotojai atitikties vertinimo veiklą vykdo laikydamiesi aukščiausių profesinio sąžiningumo standartų ir turėdami reikiamą specialiosios srities techninę kompetenciją ir nepasiduoda jokiam spaudimui ir paskatoms, visų pirma finansinio pobūdžio, kurie galėtų paveikti jos sprendimus ar jos atitikties vertinimo veiklos rezultatus, ypač jei tą daro tos veiklos rezultatais suinteresuoti asmenys ar asmenų grupės.

6.Atitikties vertinimo įstaiga turi būti pajėgi vykdyti visą VII, VIII ir IX prieduose nurodytą atitikties vertinimo veiklą, dėl kurios ji turi notifikuotosios įstaigos statusą, nepriklausomai nuo to, ar tas užduotis atlieka pati atitikties vertinimo įstaiga, ar jos yra atliekamos tos įstaigos vardu ir atsakomybe.

Visais atvejais ir kiekvienai atitikties vertinimo procedūrai bei kiekvienai mašinų gaminio rūšiai, kuriai atitikties vertinimo įstaigą yra notifikuota, jai reikia turėti:

(a)reikiamus darbuotojus, turinčius techninių žinių ir pakankamos bei tinkamos patirties atitikties vertinimo veikloms atlikti;

(b)procedūrų, pagal kurias atliekamas atitikties vertinimas, aprašus, kurie užtikrina skaidrumą ir tų procedūrų atkuriamumą;

(c)tinkamą politiką ir procedūras, pagal kurias veikla, kurią ji vykdo kaip notifikuotoji įstaiga, yra atskirta nuo kitos veiklos;

(d)būtinas procedūras atitikties vertinimo veiklai vykdyti, atsižvelgiant į įmonės dydį, jos veiklos sektorių, struktūrą, tiriamos mašinos techninio sudėtingumo laipsnį ir į tai, ar gamybos procesas yra masinis, ar serijinis.

Atitikties vertinimo įstaiga turi turėti priemones, būtinas su atitikties vertinimo veikla susijusioms techninėms ir administracinėms užduotims tinkamai atlikti, ir galimybę naudotis visa reikiama įranga ar įrenginiais.

7.Už atitikties vertinimo užduočių atlikimą atsakingi darbuotojai turi:

(a)gerą techninį ir profesinį mokymą, apimantį visą atitikties vertinimo veiklą, kurią atitikties vertinimo įstaiga įgaliota atlikti kaip notifikuotoji įstaiga;

(b)pakankamai gerai išmanyti savo atliekamų vertinimų reikalavimus ir turėti tinkamus įgaliojimus atlikti tuos vertinimus;

(c)turėti reikiamų žinių ir išmanyti III priede nustatytus esminius sveikatos ir saugos reikalavimus, 17 straipsnyje nurodytus taikytinus darniuosius standartus, susijusias derinamųjų Sąjungos teisės aktų ir nacionalinės teisės aktų nuostatas;

(d)turėti gebėjimų rengti sertifikatus, įrašus ir ataskaitas, kuriais patvirtinama, kad vertinimas atliktas.

8.Užtikrinamas atitikties vertinimo įstaigos, jos vyresniosios vadovybės ir už atitikties vertinimo veiklos vykdymą atsakingų darbuotojų nešališkumas.

Atitikties vertinimo įstaigos vyresniosios vadovybės ir už atitikties vertinimo veiklos vykdymą atsakingų darbuotojų atlyginimas neturi priklausyti nuo atliktų atitikties vertinimų skaičiaus ar nuo tų vertinimų rezultatų.

9.Atitikties vertinimo įstaiga apsidraudžia atsakomybės draudimu, išskyrus atvejus, kai atsakomybę pagal nacionalinės teisės aktus prisiima valstybė narė arba kai pati valstybė narė tiesiogiai atsako už atitikties vertinimą.

10.Atitikties vertinimo įstaigos darbuotojai laikosi profesinės paslapties reikalavimo dėl visos informacijos, gaunamos vykdant atitikties vertinimo veiklą pagal VII, VIII ir IX priedą, tačiau tai netaikoma valstybės narės, kurioje ta įstaiga vykdo savo veiklą, kompetentingų institucijų atžvilgiu. Saugomos nuosavybės teisės, intelektinės nuosavybės teisės ir komercinės paslaptys.

11.Atitikties vertinimo įstaiga dalyvauja susijusioje standartizacijos veikloje ir notifikuotųjų įstaigų koordinavimo grupės, sudarytos pagal 40 straipsnį, veikloje arba užtikrina, kad apie šią veiklą būtų informuoti už atitikties vertinimo veiklos vykdymą atsakingi jos darbuotojai, o tos grupės darbe priimtais administraciniais sprendimais ir parengtais dokumentais vadovaujasi kaip bendrosiomis gairėmis.

29 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų atitikties prielaida

Jei atitikties vertinimo įstaiga įrodo, kad atitinka kriterijus, nustatytus atitinkamuose darniuosiuose standartuose arba jų dalyse, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, daroma prielaida, kad ji atitinka 28 straipsnyje nustatytus reikalavimus tiek, kiek juos apima taikomi darnieji standartai.

30 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų pavaldžiosios įstaigos ir notifikuotųjų įstaigų sudaromos subrangos sutartys

1.Jei notifikuotoji įstaiga konkrečias su atitikties vertinimu susijusias užduotis paveda atlikti subrangovui ar pavaldžiajai įstaigai, ji užtikrina, kad tas subrangovas arba pavaldžioji įstaiga atitiktų 28 straipsnyje nustatytus reikalavimus, ir apie tai informuoja notifikuojančiąją instituciją.

2.Nepriklausomai nuo to, kur yra įsisteigę subrangovai ar pavaldžiosios įstaigos, notifikuotoji įstaiga prisiima visą atsakomybę už jų atliekamas užduotis.

3.Pavesti veiklą vykdyti subrangovui arba pavaldžiajai įstaigai galima tik gavus kliento sutikimą.

4.Notifikuotosios įstaigos saugo atitinkamus dokumentus, susijusius su subrangovo ar pavaldžios įstaigos kvalifikacijos vertinimu ir jų pagal VII VIII ir IX priedus atliktu darbu, kad notifikuojančioji institucija galėtų juos patikrinti.

31 straipsnis

Paraiška dėl notifikavimo

1.Paraišką dėl notifikavimo atitikties vertinimo įstaiga pateikia valstybės narės, kurioje yra įsisteigusi, notifikuojančiajai institucijai.

2.Prie paraiškos dėl notifikavimo pridedamas atitikties vertinimo veiklos, VII, VIII ir IX prieduose nustatytų atitikties vertinimo procedūrų ir mašinų gaminio tipo, kurį vertinti ta atitikties vertinimo įstaiga teigia turinti kompetenciją, aprašymas, taip pat nacionalinės akreditacijos įstaigos išduotas akreditacijos pažymėjimas, jei yra, kuriuo patvirtinama, kad atitikties vertinimo įstaiga atitinka 28 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

3.Jei susijusi atitikties vertinimo įstaiga negali pateikti 2 dalyje nurodyto akreditacijos pažymėjimo, ji notifikuojančiajai institucijai pateikia visus patvirtinamuosius dokumentus, būtinus jos atitikčiai 28 straipsnyje nustatytiems reikalavimams patikrinti, patvirtinti ir reguliariai stebėti.

32 straipsnis

Notifikavimo procedūra

1.Notifikuojančioji institucija atlieka tik atitikties vertinimo įstaigų, kurios atitinka 28 straipsnyje nustatytus reikalavimus, notifikavimo procedūrą.

2.Notifikuojančioji institucija siunčia pranešimą Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie kiekvieną 1 dalyje nurodytą atitikties vertinimo įstaigą, šiuo tikslu naudodamasi Komisijos sukurta ir prižiūrima elektronine notifikavimo priemone.

3.2 dalyje nurodytame pranešime pateikiama ši informacija:

(a)išsami informacija apie būtinas atlikti atitikties vertinimo veiklas;

(b)atitikties vertinimo modulio ar modulių ir susijusių mašinų gaminių rūšių nuoroda;

(c)reikiamas kompetencijos patvirtinimas.

4.Jei notifikavimas nėra pagrįstas akreditacijos pažymėjimu, kaip nurodyta 31 straipsnio 2 dalyje, notifikuojančioji institucija Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pateikia dokumentus, kuriais patvirtina atitikties vertinimo įstaigos kompetenciją ir tai, kad yra tvarka, skirta užtikrinti, kad ta įstaiga bus reguliariai stebima ir toliau atitiks 28 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

5.Susijusi atitikties vertinimo įstaiga gali vykdyti notifikuotosios įstaigos veiklą tik, jei Komisija ar kitos valstybės narės nepareiškia prieštaravimų per dvi savaites po pranešimo validavimo, jei prie jo yra pridėtas 31straipsnio 2 dalyje nurodytas akreditacijos pažymėjimas, arba per du mėnesius po notifikavimo, jei yra pridėti 31 straipsnio 3 dalyje nurodyti patvirtinamieji dokumentai.

Tik tokia įstaiga pagal šį reglamentą laikoma notifikuotąja įstaiga.

6.Notifikuojančioji institucija praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie visus reikiamus vėlesnius 2 dalyje nurodyto pranešimo pakeitimus.

33 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų identifikavimo numeriai ir sąrašai

1.Komisija suteikia notifikuotajai įstaigai identifikavimo numerį.

Komisija įstaigai suteikia tik vieną tokį numerį, net jei ji yra notifikuojama pagal kelis Sąjungos aktus.

2.Komisija paskelbia notifikuotųjų įstaigų viešąjį sąrašą, įskaitant joms priskirtus identifikavimo numerius ir atitikties vertinimo veiklą, kuriai vykdyti jos yra notifikuotos.

Komisija užtikrina, kad tas sąrašas būtų nuolat atnaujinamas.

34 straipsnis

Notifikavimo procedūrų pakeitimai

1.Jei notifikuojančioji institucija nustato arba yra informuojama, kad notifikuotoji įstaiga nebeatitinka 28 straipsnyje nustatytų reikalavimų arba kad ji neatlieka 35 straipsnyje nustatytų pareigų, notifikuojančioji institucija, priklausomai nuo tų reikalavimų nesilaikymo ar pareigų nevykdymo atvejo sunkumo, atitinkamai apriboja, laikinai sustabdo arba panaikina notifikavimo galiojimą. Apie tai ji nedelsdama informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

2.Jei notifikavimas apribojamas, laikinai sustabdomas ar panaikinamas, arba kai notifikuotoji įstaiga nutraukia savo veiklą, notifikuojančioji institucija imasi tinkamų veiksmų, skirtų užtikrinti, kad tos įstaigos dokumentus tvarkytų kita notifikuotoji įstaiga arba kad jie būtų saugomi ir pateikiami atsakingoms notifikuojančiosioms ir rinkos priežiūros institucijoms paprašius.

35 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų kompetencijos ginčijimas

1.Komisija nagrinėja visus atvejus, kai jai kyla abejonių arba kai jai pranešama apie abejones dėl notifikuotosios įstaigos kompetencijos arba dėl to, ar notifikuotoji įstaiga toliau atitinka jai taikomus reikalavimus ir atlieka jai pavestas pareigas.

2.Komisijos prašymu notifikuojančioji institucija jai pateikia visą su notifikavimo pagrindimu arba atitinkamos notifikuotosios įstaigos kompetencijos užtikrinimu susijusią informaciją.

3.Komisija užtikrina, kad visa jai atliekant tyrimus gauta neskelbtina informacija būtų konfidencialiai tvarkoma.

4.Jei Komisija nustato, kad notifikuotoji įstaiga neatitinka arba nebeatitinka jos notifikavimo reikalavimų, ji priima įgyvendinimo aktą, kuriame reikalaujama, kad notifikuojančioji institucija imtųsi būtinų taisomųjų priemonių, įskaitant, jei būtina, notifikavimo panaikinimą.

Tas įgyvendinimo aktas priimamas pagal 46 straipsnio 2 dalyje nurodytą patariamąją procedūrą.

36 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų veiklos pareigos

1.Notifikuotoji įstaiga atlieka atitikties vertinimus pagal VII VIII ir IX priede nustatytas atitikties vertinimo procedūras.

2.Notifikuotoji įstaiga savo veiklą vykdo proporcingai, stengdamasi neužkrauti nereikalingos naštos ekonominės veiklos vykdytojams ir deramai atsižvelgdama į įmonės dydį, įmonės veiklos sektorių, įmonės struktūrą, tiriamo mašinų gaminio techninio sudėtingumo laipsnį ir į tai, ar gamybos procesas yra masinis, ar serijinis.

Tačiau tai darydama notifikuotoji įstaiga laikosi tokio griežtumo ir apsaugos lygio, kokio reikia, kad būtų užtikrinta mašinų gaminio atitiktis šio reglamento reikalavimams.

3.Jei notifikuotoji įstaiga nustato, kad gamintojas neįvykdė III priede arba 17 straipsnyje nurodytuose darniuosiuose standartuose ar kitose techninėse specifikacijose nustatytų esminių sveikatos ir saugos reikalavimų, ji reikalauja, kad gamintojas imtųsi tinkamų taisomųjų priemonių, ir neišduoda atitikties sertifikato arba nepriima patvirtinimo sprendimo.

4.Jei po atitikties sertifikato išdavimo arba patvirtinimo sprendimo priėmimo notifikuotoji įstaiga, vykdydama atitikties stebėseną, nustato, kad mašinų gaminys nebeatitinka reikalavimų, ji pareikalauja, kad gamintojas imtųsi tinkamų taisomųjų priemonių, ir, jei būtina, laikinai sustabdo arba panaikina to atitikties sertifikato arba patvirtinimo sprendimo galiojimą.

5.Jei taisomųjų priemonių nesiimama arba jos nedaro reikiamo poveikio, notifikuotoji įstaiga prireikus apriboja, laikinai sustabdo arba panaikina atitikties sertifikatus arba patvirtinimo sprendimus, jei tinka.

37 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų sprendimų apskundimas

Notifikuotoji įstaiga užtikrina, kad būtų nustatyta skaidri ir prieinama jos priimtų sprendimų apskundimo procedūra.

38 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų pareiga pateikti informaciją

1.Notifikuotoji įstaiga informuoja notifikuojančiąją instituciją apie:

(a)atsisakymą išduoti atitikties sertifikatą arba priimti patvirtinimo sprendimą, sertifikato arba patvirtinimo sprendimo galiojimo apribojimą, laikiną sustabdymą ar panaikinimą;

(b)visas aplinkybes, turinčias įtakos jos notifikavimo taikymo a sričiai arba sąlygoms;

(c)kiekvieną iš rinkos priežiūros institucijų gautą prašymą suteikti informacijos apie jos vykdomą atitikties vertinimo veiklą;

(d)visą atitikties vertinimo veiklą, vykdomą atsižvelgiant į notifikavimo taikymo sritį, ir bet kokią kitą veiklą, įskaitant ir tarpvalstybiniu mastu vykdomą bei subrangos veiklą, jei apie tai būtų paprašyta.

2.Notifikuotoji įstaiga teikia kitoms notifikuotosioms įstaigoms, vykdančioms panašių rūšių mašinų gaminių atitikties vertinimo veiklą, reikiamą informaciją neigiamų ir, jei prašoma, teigiamų atitikties vertinimo rezultatų klausimais.

39 straipsnis

Patirties mainai

Komisija pasirūpina, kad būtų organizuojamas už notifikavimo politiką atsakingų valstybių narių nacionalinių institucijų keitimasis patirtimi.

40 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų veiklos koordinavimas

Komisija užtikrina, kad notifikuotųjų įstaigų veikla būtų tinkamai koordinuojama ir kad tos įstaigos tinkamai bendradarbiautų sektoriaus notifikuotųjų įstaigų grupėje.

Notifikuotoji įstaiga tiesiogiai arba per paskirtus atstovus dalyvauja tos grupės darbe.

VI SKYRIUS

SĄJUNGOS RINKOS PRIEŽIŪRA, Į SĄJUNGOS RINKĄ PATENKANČIŲ MAŠINŲ GAMINIŲ KONTROLĖ IR SĄJUNGOS APSAUGOS PROCEDŪRA

41 straipsnis

Nacionaliniu lygmeniu taikoma procedūra dėl riziką keliančių mašinų gaminių

1.Jei vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos turi pakankamai priežasčių manyti, kad mašinų gaminys, kuriam taikomas šis reglamentas, kelia riziką žmonių sveikatai ar saugai, ir, jei tinka, naminiams gyvūnams arba turtui ir, jei taikoma, aplinkai, jos atlieka su mašinų gaminiu susijusį vertinimą, apimantį visus atitinkamus šiame reglamente nustatytus reikalavimus. Atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai prireikus tuo tikslu bendradarbiauja su rinkos priežiūros institucijomis.

Jei atlikdamos pirmoje pastraipoje nurodytą vertinimą rinkos priežiūros institucijos nustato, kad mašinų gaminys neatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų, jos nedelsdamos pareikalauja, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas imtųsi tinkamo taisomojo veiksmo, kuris užtikrintų mašinų gaminio atitiktį tiems reikalavimams, pašalintų mašinų gaminį iš rinkos arba jį atšauktų per pagrįstą laikotarpį, kuris būtų proporcingas pirmoje pastraipoje nurodytos rizikos pobūdžiui.

Rinkos priežiūros institucijos apie tai informuoja atitinkamą notifikuotąją įstaigą.

2.Jei rinkos priežiūros institucijos mano, kad neatitiktis neapsiriboja jų nacionaline teritorija, apie vertinimo rezultatus ir veiksmus, kurių jų nurodymu turi imtis ekonominės veiklos vykdytojai, jos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

3.Ekonominės veiklos vykdytojas užtikrina, kad imtasi visų taisomųjų veiksmų dėl visų atitinkamų mašinų gaminių, kuriuos ekonominės veiklos vykdytojas tiekė rinkai visoje Sąjungoje.

4.Jei per 1 dalies antroje pastraipoje nurodytą laikotarpį atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas nesiima reikiamo taisomojo veiksmo, rinkos priežiūros institucijos imasi visų tinkamų laikinųjų priemonių, kad būtų uždraustas arba apribotas mašinų gaminio tiekimas jų nacionalinei rinkai, kad gaminys būtų pašalintas iš rinkos arba atšauktas.

Rinkos priežiūros institucijos apie tas priemones nedelsdamos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

5.4 dalies antrojoje pastraipoje nurodyta informacija apima visus duomenis, visų pirma duomenis, kurių reikia reikalavimų neatitinkančiam mašinų gaminiui, to mašinų gaminio tipui, pareikštos neatitikties ir keliamos rizikos pobūdžiui, nacionaliniu lygmeniu taikomų priemonių pobūdžiui ir trukmei bei atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo pateiktiems argumentams identifikuoti. Visų pirma rinkos priežiūros institucijos nurodo, ar neatitiktis susijusi su viena iš šių priežasčių:

(a)mašinų gaminys neatitinka reikalavimų, susijusių su III priede nustatytais esminiais sveikatos ir saugos reikalavimais;

(b)darniųjų standartų, nurodytų 17 straipsnio 1 dalyje, trūkumai;

(c)techninių specifikacijų, nurodytų 17 straipsnio 4 dalyje, trūkumai.

6.Kitos nei pagal šį straipsnį procedūrą inicijavusi valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie visas priemones, kurių ėmėsi, ir pateikia visą turimą papildomą informaciją apie susijusio gaminio neatitiktį, ir, jei nesutinka su priimta nacionaline priemone, pateikia prieštaravimus.

7.Jei per tris mėnesius nuo 4 dalies antrojoje pastraipoje nurodytos informacijos gavimo jokia valstybė narė ar Komisija nepareiškia prieštaravimo dėl laikinosios priemonės, kurios ėmėsi valstybė narė, ta priemonė laikoma pagrįsta.

8.Valstybės narės užtikrina, kad atitinkamo mašinų gaminio atžvilgiu būtų imtasi reikiamų ribojamųjų priemonių, pavyzdžiui, mašinų gaminys būtų nedelsiant pašalintas iš rinkos.

42 straipsnis

Sąjungos apsaugos procedūra

1.Jei, užbaigus 41 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytą procedūrą, pareiškiami prieštaravimai dėl priemonės, kurios ėmėsi valstybė narė, arba jei Komisija mano, kad nacionalinė priemonė prieštarauja Sąjungos teisės aktams, Komisija nedelsdama pradeda konsultacijas su valstybėmis narėmis ir su atitinkamu ekonominės veiklos vykdytoju ar vykdytojais ir įvertina tą nacionalinę priemonę. Remdamasi to vertinimo rezultatais, Komisija priima sprendimo formos įgyvendinimo aktą, kuriuo nustato, ar nacionalinė priemonė yra pagrįsta.

Komisija savo sprendimą skiria visoms valstybėms narėms ir nedelsdama apie jį praneša joms ir atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui arba vykdytojams.

Tas įgyvendinimo aktas priimamas pagal 46 straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

2.Jei nacionalinė priemonė laikoma pagrįsta, visos valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad reikalavimų neatitinkantis mašinų gaminys būtų pašalintas iš jų rinkos ir atitinkamai informuoja Komisiją.

Jei nacionalinė priemonė laikoma nepagrįsta, atitinkama valstybė narė tą priemonę atšaukia.

3.Jei nacionalinė priemonė laikoma pagrįsta, o mašinų gaminio neatitiktis reikalavimams siejama su šio reglamento 41 straipsnio 5 dalies b ir c punktuose nurodytų darniųjų standartų arba techninių specifikacijų trūkumais, Komisija taiko Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 11 straipsnyje numatytą procedūrą.

43 straipsnis

Reikalavimus atitinkantis mašinų gaminys, kuris kelia rizika

1.Jei valstybė narė, atlikusi vertinimą pagal 41 straipsnio 1 dalį, nustato, kad III priede nustatytus saugos ir sveikatos reikalavimus atitinkantis mašinų gaminys kelia riziką žmonių sveikatai ir saugai ir, jei tinka, naminiams gyvūnams arba turtui ir, jei taikoma aplinkai, ji pareikalauja, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas imtųsi visų tinkamų priemonių, kuriomis būtų užtikrinta, kad pateiktas rinkai konkretus mašinų gaminys nekeltų rizikos, arba mašinų gaminys būtų pašalintas iš rinkos ar atšauktas per pagrįstą laikotarpį, kuris būtų proporcingas pirmoje pastraipoje nurodytos rizikos pobūdžiui.

2.Ekonominės veiklos vykdytojas užtikrina, kad taisomojo veiksmo būtų imtasi dėl susijusių mašinų gaminių, kuriuos ekonominės veiklos vykdytojas tiekė rinkai visoje Sąjungoje.

3.Valstybė narė nedelsdama informuoja apie tai Komisiją ir kitas valstybes nares. Ta informacija apima visus turimus duomenis, visų pirma, tiriamam mašinų gaminiui identifikuoti būtinus duomenis, duomenis apie gaminio kilmę ir jo tiekimo grandinę, rizikos pobūdį bei naudojamų nacionalinių priemonių pobūdį ir trukmę.

4.Komisija nedelsdama pradeda konsultuotis su valstybėmis narėmis ir atitinkamu ekonominės veiklos vykdytoju ar vykdytojais ir įvertina nacionaliniu lygmeniu taikomas priemones. Atsižvelgdama į to vertinimo rezultatus, Komisija priima sprendimo formos įgyvendinimo aktą, kuriuo nustatoma, ar nacionalinė priemonė yra pagrįsta, ir, jei būtina, nurodo imtis tinkamų priemonių.

Tas įgyvendinimo aktas priimamas pagal 46 straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Jei yra tinkamai pagrįstų priežasčių, dėl kurių reikia skubėti ir kurios susijusios su žmonių sveikata ir sauga, Komisija priima nedelsiant taikomą įgyvendinimo aktą pagal 46 straipsnio 4 dalyje nurodytą procedūrą.

5.Komisija sprendimą adresuoja visoms valstybėms narėms ir nedelsdama praneša apie jį valstybėms narėms ir atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui ar vykdytojams.

44 straipsnis

Oficiali neatitiktis

1.Nedarant poveikio 41 straipsniui, jei valstybė narė padaro kurią nors iš toliau nurodytų išvadų dėl mašinų gaminio, ji reikalauja, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas pašalintų atitinkamą neatitiktį:

(a)gaminys CE ženklu pažymėtas pažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 765/2008 30 straipsnį arba šio reglamento 20 straipsnį;

(b)gaminys nepažymėtas CE ženklu;

(c)gaminys pažymėtas notifikuotosios įstaigos, kuri dalyvauja atliekant gamybos kontrolę, identifikavimo numeriu pažeidžiant 20 straipsnio 3 dalį arba juo nepažymėtas;

(d)ES atitikties deklaracija neparengta arba parengta netinkamai;

(e)techninių dokumentų nėra arba yra ne visi techniniai dokumentai;

(f)10 straipsnio 6 dalyje ar 12 straipsnio 3 dalyje nurodyta informacija nepateikta, neteisinga ar neišsami;

(g)neįvykdytas kuris nors kitas 10 ar 12 straipsnyje nustatytas administracinis reikalavimas.

2.Jei 1 dalyje nurodyta neatitiktis nepašalinama, atitinkama valstybė narė imasi visų tinkamų priemonių, kad būtų apribotas ar uždraustas mašinų gaminio tiekimas rinkai arba užtikrinta, kad gaminys būtų atšauktas ar pašalintas iš rinkos.

VII SKYRIUS

DELEGUOTIEJI ĮGALIOJIMAI IR KOMITETO PROCEDŪRA

45 straipsnis

Naudojimasis įgaliojimais

1.Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo … [šio reglamento įsigaliojimo datos]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

4.Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

5.Kai tik Komisija priima deleguotąjį aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.Pagal 5 straipsnio 2 dalį ir 6 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, jei per du mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepateikia prieštaravimų arba jei iki to laikotarpio pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dar dviem mėnesiams.

46 straipsnis

Komiteto procedūra

1.Komisijai padeda komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 straipsnis.

3.Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

4.Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 8 straipsnis kartu su jo 5 straipsniu.

5.Komisija konsultuojasi su komitetu visais klausimais, dėl kurių pagal Reglamentą (ES) Nr. 1025/2012 ar bet kurį kitą Sąjungos aktą privaloma konsultuotis su sektorių ekspertais.

Be to, komitetas gali nagrinėti bet kurį kitą su šio reglamento taikymu susijusį klausimą, kurį, remiantis jo darbo tvarkos taisyklėmis, gali iškelti jo pirmininkas arba valstybės narės atstovas.

VIII SKYRIUS

KONFIDENCIALUMAS IR SANKCIJOS

47 straipsnis

Konfidencialumas

1.Visos šalys laikosi konfidencialumo dėl šios informacijos ir duomenų, gautų vykdant savo užduotis pagal šį reglamentą:

(a)asmens duomenų;

(b)fizinių arba juridinių asmenų komerciniu požiūriu konfidenciali informacija ir komercinės paslaptys, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, nebent informaciją reikėtų atskleisti dėl viešojo intereso.

2.Nedarant poveikio 1 daliai, informacija, kuria konfidencialiai keičiamasi tarp kompetentingų nacionalinių institucijų bei tarp kompetentingų nacionalinių institucijų ir Komisijos, neatskleidžiama be išankstinio informaciją pateikusios kompetentingos nacionalinės institucijos sutikimo.

3.1 ir 2 dalimis nedaromas poveikis Komisijos, valstybių narių ir notifikuotųjų įstaigų teisėms ir pareigoms keistis informacija bei platinti įspėjimus, taip pat atitinkamų asmenų pareigoms teikti informaciją pagal baudžiamąją teisę.

4.Komisija ir valstybės narės gali keistis konfidencialia informacija su trečiųjų valstybių, su kuriomis jos yra sudariusios dvišalius arba daugiašalius konfidencialumo susitarimus, reguliavimo institucijomis.

48 straipsnis

Sankcijos

1.Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikytinų ekonominės veiklos vykdytojams pažeidus šį reglamentą, ir imasi visų būtinų priemonių jų įgyvendinimui užtikrinti. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios ir gali apimti baudžiamąsias sankcijas už rimtus pažeidimus.

2.Valstybės narės praneša apie šias taisykles ir priemones Komisijai iki...[24 mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] ir nedelsdamos praneša apie visus vėlesnius su jomis susijusius pakeitimus.

IX SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

49 straipsnis

Panaikinimas

1.Direktyva 73/361/EEB panaikinama.

Nuorodos į panaikintą Direktyvą 73/361/EEB suprantamos kaip nuorodos į šį reglamentą.

2.Direktyva 2006/42/EB panaikinama po [30 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Nuorodos į panaikintą direktyvą 2006/42/EB laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal XI priede pateiktą atitikties lentelę.

50 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.Valstybės narės … [42 mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] netrukdo tiekti rinkai mašinas, pateiktas rinkai pagal Direktyvą 2006/42/EB iki ...šio reglamento įsigaliojimo data]. Tačiau šio reglamento VI skyrius taikomas mutatis mutandis tokioms mašinoms vietoj tos direktyvos 11 straipsnio, įskaitant mašinas, kurioms procedūra jau pradėta pagal Direktyvos 2006/42/EB 11 straipsnį, nuo…[šio reglamento įsigaliojimo dienos].

2.EB tipo tyrimo sertifikatai ir patvirtinimo sprendimai, išduoti pagal Direktyvos 2006/42/EB 14 straipsnį, galioja iki ... [42 mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos], nebent jie nustoja galioti anksčiau.

51 straipsnis

Vertinimas ir peržiūra

1.Per… [54 mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] ir vėliau kas ketverius metus Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento vertinimo ir peržiūros ataskaitą. Ataskaitos skelbiamos viešai.

2.Atsižvelgdama į technikos pažangą ir į valstybėse narėse įgytą praktinę patirtį, kaip nurodyta 5 straipsnyje, Komisija savo ataskaitoje įvertina toliau nurodytus šio reglamento aspektus:

(a)III priede nustatytus sveikatos ir saugos reikalavimus;

(b)atitikties vertinimo procedūrą, taikomą į I priedo sąrašą įtrauktiems didelės rizikos mašinų gaminiams.

Jei reikia, kartu su ta ataskaita pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies keičiamos atitinkamos šio reglamento nuostatos.

52 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo… [30 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu    Tarybos vardu

(1)    2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB dėl mašinų.
(2)    SWD (2018) 160 final, Mašinų direktyvos įvertinimas.
(3)    2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB dėl mašinų.
(4)    Pateikiama adresu: https://ec.europa.eu/info/publications/commission-report-safety-and-liability-implications-ai-internet-things-and-robotics-0_en  
(5)    SWD (2021) […] final, Mašinų direktyvos poveikio vertinimas.
(6)    2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/35/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, pateikiama adresu: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/35/oj .
(7)    Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui, KOM(2011) 206 galutinis).
(8)    2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos ir panaikinantis Tarybos sprendimą 93/465/EEB (OL L 218, 2008 8 13, p. 82).
(9)    2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/35/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo (OL L 96, 2014 3 29, p. 35).
(10)    2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/53/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB (OL L 153, 2014 5 22, p. 62).
(11)    2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/53/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB (OL L 153, 2014 5 22, p. 62).
(12)    OL C […], […], p. […].
(13)    2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB dėl mašinų, iš dalies keičianti Direktyvą 95/16/EB (OL L 157, 2006 6 9, p. 24).
(14)    2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008, nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL L 218, 2008 8 13, p. 30).
(15)    2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1020 dėl rinkos priežiūros ir gaminių atitikties, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2004/42/EB ir reglamentai (EB) Nr. 765/2008 ir (ES) Nr. 305/2011 (OL L169, 2019 6 25, p. 1).
(16)    2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos ir panaikinantis Tarybos sprendimą 93/465/EEB (OL L 218, 2008 8 13, p. 82).
(17)    Komisijos ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui dėl dirbtinio intelekto, daiktų interneto ir robotikos poveikio saugai ir atsakomybei (COM/2020/64 final). 
(18)    2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/853, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės, OL L 137, 2017 5 24, p. 22).
(19)    2013 m. vasario 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (OL L 60, 2013 3 2, p. 1).
(20)    2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 168/2013 dėl dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (OL L 60, 2013 3 2, p. 52).
(21)    2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/35/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo (OL L 96, 2014 3 29, p. 35).
(22)    2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/53/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB (OL L 153, 2014 5 22, p. 62).
(23) +     OL: tekste įrašykite dokumente nurodyto reglamento numerį … .
(24)    2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB(52), 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB (OL L 316, 2012 11 14, p. 12).
(25)    2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/881 dėl ENISA (Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūros) ir informacinių ir ryšių technologijų kibernetinio saugumo sertifikavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 526/2013 (Kibernetinio saugumo aktas) (OL L 151, 2019 6 7, p. 15).
(26)    2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).
(27)    1973 m. lapkričio 19 d. Tarybos direktyva 73/361/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų dėl lynų, grandinių ir kablių sertifikavimo ir ženklinimo, suderinimo (OL L 335, 1973 12 5, p. 51–55).
(28) +     OL: tekste įrašykite dokumente nurodyto reglamento numerį … ir išnašoje įrašykite to reglamento numerį, datą, antraštę ir OL nuorodą.“
(29) +     OL: tekste įrašykite dokumente nurodyto reglamento numerį … .
Top

Briuselis, 2021 04 21

COM(2021) 202 final

PRIEDAI

prie

pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento

dėl mašinų gaminių

{SEC(2021) 165 final} - {SWD(2021) 82 final} - {SWD(2021) 83 final}


I PRIEDAS

DIDELĖS RIZIKOS MAŠINŲ GAMINIAI

1.Šių tipų diskiniai pjūklai (vienapjūkliai arba daugiapjūkliai) medienai ir panašias fizines savybes turinčioms medžiagoms arba mėsai ir panašias fizines savybes turinčioms medžiagoms apdoroti:

1.1.pjovimo mašinos su pjovimo metu fiksuotu (-ais) diskiniu (-iais) pjūklu (-ais), turinčios nejudantį stalą ar laikiklį, su ruošinių rankiniu padavimu arba išmontuojamu varikliniu padavimu;

1.2.pjovimo mašinos su pjovimo metu fiksuotu (-ais) diskiniu (-iais) pjūklu (-ais), turinčios rankinio valdymo grįžtamai slenkamojo judesio pjovimo stalą arba vežimėlį;

1.3.pjovimo mašinos su pjovimo metu fiksuotu (-ais) diskiniu (-iais) pjūklu (-ais), turinčios įmontuotą mechaninį ruošinių padavimo įtaisą su rankiniu pakrovimu ir (arba) nukrovimu;

1.4.pjovimo mašinos su pjovimo metu mechaniškai judančiu (-iais) diskiniu (-iais) pjūklu (-ais), su rankiniu pakrovimu ir (arba) nukrovimu;

2.rankinio padavimo medienos paviršių obliavimo mašinos;

3.vienapusės reismusinės staklės, turinčios įmontuotą mechaninį padavimo įtaisą, su rankiniu pakrovimu ir (arba) nukrovimu medienai apdoroti;

4.Šių tipų juostiniai pjūklai medienai ir panašias fizines savybes turinčioms medžiagoms arba mėsai ir panašias fizines savybes turinčioms medžiagoms apdoroti, su jų rankiniu pakrovimu ir (arba) nukrovimu:

4.1.pjovimo mašinos su pjovimo metu fiksuotu (-ais) pjūklu (-ais), turinčios nejudantį ar grįžtamai slenkamojo judesio stalą ar laikiklį apdorojamam daiktui;

4.2.pjovimo mašinos su pjūklu (-ais), sumontuotu (-ais) ant grįžtamai slenkamojo judesio vežimėlio.

5.1–4 punktuose ir 7 punkte nurodytų tipų sujungtosios mašinos medienai ir panašias fizines savybes turinčioms medžiagoms apdoroti.

6.Rankinio padavimo dygiavimo mašinos medienai apdoroti su keliais įrankių laikikliais.

7.Rankinio padavimo vertikaliojo suklio frezavimo mašinos medienai ir panašias fizines savybes turinčioms medžiagoms apdoroti.

8.Nešiojamieji grandininiai pjūklai medienai apdoroti.

9.Presai, įskaitant ir lankstymo presus, šaltajam metalų apdorojimui su rankiniu pakrovimu ir (arba) nukrovimu, kurių judančių darbinių dalių eiga gali viršyti 6 mm, o greitis gali viršyti 30 mm/s.

10.Įpurškiamojo arba suspaudžiamojo plastikų formavimo mašinos su rankiniu pakrovimu ir (arba) nukrovimu.

11.Įpurškiamojo arba suspaudžiamojo gumos formavimo mašinos su rankiniu pakrovimu ir (arba) nukrovimu.

12.Šių tipų po žeme dirbančios mašinos:

12.1.lokomotyvai ir vagonai-stabdikliai;

12.2.hidraulinės stogo atramos.

13.Rankomis kraunamos buitinių atliekų surinkimo mašinos su presavimo mechanizmu.

14.Nuimamieji mechaninių pavarų įtaisai ir jų apsaugai.

15.Užtvarai nuimamiesiems mechaninių pavarų įtaisams.

16.Keltuvai transporto priemonių techninei apžiūrai.

17.Žmonių arba žmonių ir krovinių kėlimo įrenginiai, susiję su pavojumi nukristi iš didesnio kaip trijų metrų aukščio.

18.Nešiojamosios tvirtinimo šoviniais ir kitos smūginės mašinos.

19.Apsauginiai įtaisai žmonių buvimui aptikti.

20.Mechaniškai valdomi judamieji blokavimo apsaugai, skirti naudoti kaip techninės apsaugos priemonės 9, 10 ir 11 punktuose nurodytose mašinose.

21.Loginiai elementai saugos funkcijoms užtikrinti.

22.Apsauginė konstrukcija apsivertus (ROPS).

23.Apsaugos nuo krintančių daiktų konstrukcija (angl. FOPS – falling-object protective structure).

24.Programinė įranga saugos funkcijoms užtikrinti, įskaitant DI sistemas.

25.Mašinos su įtaisytomis DI sistemomis saugos funkcijoms užtikrinti.II PRIEDAS

PAVYZDINIS SAUGOS KOMPONENTŲ SĄRAŠAS

1.Užtvarai nuimamiesiems mechaninių pavarų įtaisams.

2.Apsauginiai įtaisai žmonių buvimui aptikti.

3.Mechaniškai valdomi judamieji blokavimo apsaugai, skirti naudoti kaip techninės apsaugos priemonės I priedo 9, 10 ir 11 punktuose nurodytose mašinose.

4.Loginiai elementai saugos funkcijoms užtikrinti.

5.Vožtuvai, skirti pavojingiems mašinų judesiams valdyti, su papildomomis priemonėmis gedimui aptikti.

6.Mašinų emisijos produktų pašalinimo sistemos.

7.Apsaugai ir apsauginiai įtaisai, skirti asmenims apsaugoti nuo judamųjų dalių, veikiančių vykstant mašinos procesui.

8.Kontrolės prietaisai krovimui ir judėjimui kėlimo mašinose valdyti.

9.Sulaikymo sistemos, skirtos žmonėms savo sėdėjimo vietose išsilaikyti.

10.Avarinio stabdymo įtaisai.

11.Iškrovos sistemos potencialiai pavojingų elektrostatinių krūvių kaupimuisi išvengti.

12.III priedo 1.5.7, 3.4.7 ir 4.1.2.6 punktuose nurodyti energijos ribotuvai ir mažinimo įtaisai.

13.Sistemos ir įtaisai triukšmo ir vibracijos skleidimui mažinti.

14.Apsauginė konstrukcija apsivertus (ROPS).

15.Apsaugos nuo krintančių daiktų konstrukcija (angl. FOPS – falling-object protective structure).

16.Dvirankio valdymo prietaisai.

17.Mašinų, skirtų žmonėms kelti ir (arba) nuleisti tarp skirtingų aikštelių, komponentai:

(a)aikštelių durų blokavimo įtaisai;

(b)įtaisai, neleidžiantys krovinį gabenančiam įrenginiui kristi arba nevaldomai judėti į viršų;

(c)viršgreičio ribojimo įtaisai;

(d)energiją kaupiantys buferiai, nelinijiniai arba s su grįžtamojo judesio slopinimu;

(e)energiją išsklaidantys buferiai;

(f)saugos įtaisai, įtaisyti ant hidraulinių galios pavarų keltuvų ir naudojami apsaugai nuo kritimo;

(g)apsauginiai jungikliai, turintys elektroninių komponentų.

18. Programinė įranga saugos funkcijoms užtikrinti, įskaitant DI sistemas.

19.    Filtravimo sistemos, skirtos įtaisyti į mašinų kabinas, siekiant apsaugoti operatorius arba kitus asmenis nuo pavojingų medžiagų ir cheminių medžiagų, įskaitant pesticidus, ir tokių filtravimo sistemų filtrai.

 

III PRIEDAS

ESMINIAI SVEIKATOS IR SAUGOS REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU MAŠINŲ GAMINIŲ PROJEKTAVIMU IR GAMINIMU

BENDRIEJI PRINCIPAI

1. Mašinų gaminio gamintojas arba jo ar jos įgaliotasis atstovas užtikrina, kad rizikos vertinimas atliekamas siekiant nustatyti sveiktos ir saugos reikalavimus, kurie taikomi mašinų gaminiui. Tada mašinų gaminys projektuojamas ir gaminamas taip, kad būtų išvengta ir sumažinta visa susijusi rizika, atsižvelgiant į rizikos vertinimo rezultatus.

Atlikdamas pirmoje pastraipoje nurodyto rizikos vertinimo ir šios rizikos mažinimo kartotinius veiksmus gamintojas arba jo ar jos įgaliotasis atstovas:

(a)nustato mašinų gaminio numatytojo naudojimo ir pagrįstai numanomo netinkamo naudojimo ribas;

(b)nustato riziką dėl sąveikos tarp tam pačiam tikslui pasiekti skirtų mašinų, išdėstytų ir valdomų taip, kad jos veiktų kaip viena visuma, taip gaunant mašinų gaminį, apibrėžtą 3 straipsnio 1 punkto d papunktyje;

(c)identifikuoja pavojus, kuriuos gali sukelti mašinų gaminys, ir su juo susijusias pavojingas situacijas, įskaitant per mašinų gaminio gyvavimo ciklą galinčius kilti pavojus, numatomus mašinų gaminio pateikimo rinkai metu dėl jo numatytos visiškai ar iš dalies kintamos elgsenos ar loginių elementų vystymosi, jei mašinų gaminys suprojektuotas veikti esant kintamiems autonomijos lygiams. Todėl, jei į mašinų gaminį yra integruota dirbtinio intelekto sistema, atliekant mašinų gaminio rizikos vertinimą atsižvelgiama į tos dirbtinio intelekto sistemos rizikos vertinimą, atliktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos+ reglamentą … dėl Europos požiūrio į dirbtinį intelektą + 1 ;

(d)apskaičiuoja riziką, atsižvelgdamas į galimo sužeidimo ar pakenkimo sveikatai sunkumą bei jo atsiradimo tikimybę;

(e)įvertina riziką, siekdamas nustatyti, ar riziką reikia mažinti atsižvelgiant į šio reglamento tikslą;

(f)pašalina pavojus ar sumažina riziką, susijusią su šiais pavojais, taikydamas apsaugos priemones 1.1.2 punkto b papunktyje nustatyta pirmumo tvarka.

2. Pareigos, nustatytos pagal esminius sveikatos ir saugos reikalavimus, taikomos tada, kai atitinkamas pavojus siejamas su mašinų gaminiu jį naudojant gamintojo arba jo ar jos įgaliotojo atstovo numatytomis sąlygomis arba iš anksto numanomais anomaliais atvejais. Tačiau visais atvejais taikomi 1.1.2 punkte nustatyti saugos integracijos principai ir 1.7.3 bei 1.7.4 punktuose nurodyti įpareigojimai dėl mašinų gaminių ženklinimo ir instrukcijos.

3. Šiame priede nustatyti esminiai sveikatos ir saugos reikalavimai yra privalomi. Tačiau, atsižvelgiant į mokslo ir technikos pažangos lygį, gali būti neįmanoma įgyvendinti jais nustatytų tikslų. Tokiu atveju mašinų gaminys projektuojamas ir gaminamas taip, kad juos atitiktų kiek įmanoma geriau.

4. Šis priedas padalytas į šešis skyrius. Pirmasis skyrius yra bendrojo turinio ir taikomas visiems mašinų gaminiams. Kituose skyriuose nurodomi tam tikrų tipų specifiškesni pavojai. Vis dėlto, siekiant įsitikinti, kad yra laikomasi visų atitinkamų esminių reikalavimų, būtina išnagrinėti visą šį priedą. Projektuojant mašinų gaminį, turi būti atsižvelgiama į pirmojo skyriaus ir vieno ar daugiau kitų skyrių reikalavimus, priklausomai nuo pagal šių bendrųjų principų 1 punktą atlikto rizikos vertinimo rezultatų. Esminiai aplinkos apsaugai skirti sveikatos ir saugos reikalavimai taikomi tik 2.4 punkte nurodytam mašinų gaminiui.

1.ESMINIAI SVEIKATOS IR SAUGOS REIKALAVIMAI

1.1.BENDROSIOS PASTABOS

1.1.1.Apibrėžtys

Šiame priede:

(a)pavojus – tai potencialus sužeidimo ar pakenkimo sveikatai šaltinis;

(b)pavojinga zona – tai bet kuri zona mašinų gaminyje ir (arba) aplink jį, kurioje asmuo rizikuoja savo sveikata arba sauga;

(c)pažeidžiamas asmuo – tai bet kuris asmuo, visiškai arba iš dalies esantis pavojingoje zonoje;

(d)operatorius – tai asmuo arba asmenys, įrengiantys, naudojantys, reguliuojantys, prižiūrintys, valantys, taisantys arba perkeliantys mašinų gaminį;

(e)rizika – tai sužalojimo ar pakenkimo sveikatai atsiradimo tikimybės ir masto derinys, galintis kilti esant pavojingai situacijai;

(f)apsaugas – tai mašinų gaminio dalis, specialiai naudojama suteikti apsaugą naudojant fizinį užtvarą;

(g)apsauginis įtaisas – tai įtaisas (kitoks nei apsaugas), kuris pats vienas ar kartu su apsaugu mažina riziką;

(h)numatytasis naudojimas – tai mašinų gaminio naudojimas pagal informaciją, pateiktą naudojimo instrukcijose;

(i)pagrįstai numanomas netinkamas naudojimas – tai mašinų gaminio naudojimas kitaip nei numatyta naudojimo instrukcijoje dėl lengvai nuspėjamos žmogaus elgsenos.

1.1.2.Saugos integravimo principai

(a)Mašinų gaminys projektuojamas ir gaminamas taip, kad jis atitiktų savo funkciją ir galėtų būti valdomas, reguliuojamas ir prižiūrimas nekeliant žmonėms rizikos, kai šie veiksmai atliekami ne tik gamintojo numatytomis sąlygomis, bet taip pat atsižvelgiant į pagrįstai numanomą netinkamą jo naudojimą. Apsaugos priemonių tikslas yra siekti, kad būtų išvengta rizikos per visą numatytą mašinų gaminio naudojimo trukmę, įskaitant vežimo, surinkimo, išardymo, padarymo netinkamu ir pavertimo į atliekas etapus.

(b)Gamintojas arba jo ar jos įgaliotasis atstovas privalo, rinkdamasis tinkamiausius būdus, tokia eilės tvarka laikytis šių principų:

I. kiek įmanoma pašalina ar sumažina riziką (saugiosios konstrukcijos mašinų gaminių projektavimas ir gaminimas);

II.imasi visų būtinų apsaugos priemonių dėl rizikos, kurios neįmanoma pašalinti;

III. įspėja naudotojus apie liekamąją riziką dėl priimtų apsaugos priemonių trūkumų, nurodo, ar reikalingas koks nors specialus mokymas, ir nurodo, kokios asmeninės apsaugos priemonės reikalingos.

(c)Gamintojas arba jo ar jos įgaliotasis atstovas, projektuodamas bei gamindamas mašinų gaminį ir rengdamas instrukcijas, nustato ne tik mašinų gaminio numatytąjį naudojimą, bet taip pat pagrįstai numanomą netinkamą jo naudojimą. Mašinų gaminys projektuojamas ir gaminamas taip, kad jo nebūtų galima naudoti nenormaliai, jei toks naudojimas keltų riziką. Jei reikia, instrukcijose naudotojo dėmesys turi būti atkreiptas į būdus, kurie, kaip rodo patirtis, gali pasitaikyti ir kuriais mašinų gaminys neturėtų būti naudojamas.

(d)Mašinų gaminys projektuojamas ir gaminamas taip, kad būtų atsižvelgtai į operatorių veikiančius suvaržymus dėl būtino arba numatomo asmeninės apsaugos priemonės naudojimo.

(e)Mašinų gaminys projektuojamas ir gaminamas taip, kad naudotojas galėtų bandyti saugos funkcijas, o mašinų gaminys turi turėti visą specialią įrangą ir priedus, ir, jei reikia, jam bandyti, reguliuoti, prižiūrėti bei saugiai naudoti būtinų specialiųjų procedūrų aprašymus.

1.1.3.Medžiagos ir produktai

Medžiagos, naudojamos mašinų gaminiui gaminti, arba produktai, naudojami ar sukuriami jo naudojimo metu, neturi kelti pavojaus žmonių saugai arba sveikatai. Visų pirma, jei naudojami skysčiai, mašinų gaminiai projektuojami ir gaminami taip, kad būtų išvengta rizikos dėl skysčių įpylimo, naudojimo, regeneravimo ar išleidimo.

1.1.4.Apšvietimas

Mašinų gaminyje įrengiamas apšvietimas, tinkamas susijusiems veiksmams atlikti, jei jo nebuvimas gali kelti riziką, nepaisant įprasto aplinkos apšvietimo intensyvumo.

Mašinų gaminys projektuojamas ir gaminamas taip, kad dėl apšvietimo neatsirastų dirbti trukdančių šešėlių, nebūtų erzinančio akinamo blizgesio ir ant judamųjų dalių nebūtų šviesos sukeltų pavojingų stroboskopinių reiškinių.

Tinkamai apšviečiamos vidinės dalys, kurias reikia dažnai apžiūrėti ir reguliuoti, bei priežiūros zonos.

1.1.5.Mašinų gaminio projektavimas jo tvarkymui palengvinti

Mašinų gaminį arba kiekvieną jo komponentą:

(a)įmanoma saugiai tvarkyti ir transportuoti;

(b)supakuotos arba suprojektuotos taip, kad jas būtų galima sandėliuoti saugiai ir nepažeidžiant.

Mašinų gaminio ir (arba) jų komponentų transportavimo pagal instrukcijas metu, neturi būti jokios galimybės mašinų gaminiui ir (arba) jo dalims staigiai pajudėti arba kilti pavojams dėl jų nestabilumo.

Jei dėl mašinų gaminio arba įvairių jo komponentų masės, matmenų arba formos negalima jų gabenti rankomis, mašinų gaminys arba kiekvienas jo komponentas:

(a)turi kėlimo įtaisui skirtus reikmenis arba

(b)yra suprojektuotos taip, kad būtų galima šiuos reikmenis pritvirtinti, arba

(c)yra tokios formos, kad būtų galima lengvai pritvirtinti standartinį kėlimo įtaisą.

Jei mašinų gaminį ar jo komponentus reikia kelti rankomis, jis turi:

(a)būti lengvai pakeliama arba

(b)turėti priemonę jam saugiai paimti ir nešti.

Įrankiams ir (arba) mašinų gaminio dalims kelti, jei jos ir nesunkios, bet gali būti pavojingos, numatomos specialiosios kėlimo priemonės.

1.1.6.Ergonomika

Esant numatytoms naudojimo sąlygoms, naudotojo patiriamas diskomfortas, nuovargis bei fizinė ir psichologinė įtampa kiek įmanoma mažinama, atsižvelgiant į ergonomikos principus, pvz.:

(a)atsižvelgiama į operatoriaus sudėjimo, jėgos ir ištvermės įvairovę;

(b)paliekama pakankamai erdvės operatoriaus kūno dalių judesiams;

(c)vengiama mašinos nustatomo darbo tempo;

(d)vengiama stebėjimo, reikalaujančio ilgalaikio susikaupimo;

(e)žmogaus ir mašinų gaminio sąsaja pritaikoma numatomoms operatorių savybėms, įskaitant mašinų gaminį su numatyta visiškai ar iš dalies kintama elgsena, ar loginiais elementais, suprojektuotais veikti kintamais autonomijos lygiais;

(f)mašinų gaminio su numatyta visiškai ar iš dalies kintama elgsena ar loginiais elementais, suprojektuotais veikti kintamais autonomijos lygiais, pritaikymas tinkamu ir reikiamu būdu atsakyti žmonėms (naudojant žodžius ar be žodžių gestais, veido išraiška ar kūno judesiais) ir pranešti apie planuojamus veiksmus (ką jis ruošiasi daryti ir kodėl) operatoriams suprantamu būdu.

1.1.7.Darbo vieta

Darbo vieta projektuojama ir sukuriama taip, kad būtų išvengta bet kokios rizikos dėl išmetamųjų dujų ir (arba) deguonies trūkumo.

Jei mašinų gaminį numatyta naudoti pavojingoje aplinkoje, keliančioje riziką operatoriaus sveikatai ir saugai, arba jei pats mašinų gaminys sukuria pavojingą aplinką, imamasi atitinkamų priemonių, užtikrinančių geras operatoriaus darbo sąlygas ir apsaugą nuo visų iš anksto numanomų pavojų.

Jei reikia, darbo vietoje įrengiama tinkama kabina, suprojektuota, pagaminta ir (arba) įrengta taip, kad atitiktų pirmiau išdėstytus reikalavimus. Išėjimas turi užtikrinti greitą evakuaciją. Be to, jei taikoma, kita nei įprasto išėjimo kryptimi įrengiamas avarinis išėjimas.

1.1.8.Sėdynė

Jei reikia ir kai tai leidžia darbo sąlygos, darbo vietos, sudarančios neatskiriamą mašinų gaminio dalį, suprojektuojamos taip, kad jose būtų galima įmontuoti sėdynes.

Jei numatoma, kad operatorius darbo metu sėdės, o darbo vieta yra neatskiriama mašinų gaminio dalis, sėdynė pateikiama su mašinų gaminiu.

Operatoriaus sėdynė užtikrina jo stabilią padėtį. Be to, sėdynę ir jos atstumą iki valdymo įtaisų turi būti įmanoma pritaikyti operatoriui.

Jei mašinų gaminį veikia vibracija, sėdynė projektuojama ir gaminama taip, kad operatoriui perduodama vibracija būtų sumažinta iki mažiausio galimo lygio. Sėdynės tvirtinamieji elementai turi išlaikyti visas galimas apkrovas. Jei po operatoriaus kojomis nėra grindų, įrengiamos pėdų atramos, padengtos neslidžiąja medžiaga.

1.1.9.Apsauga nuo klastojimo

Mašinų gaminys projektuojamas ir gaminamas taip, kad prie jo prijungus kitą įtaisą per paties jungiamo įtaiso elementą arba per nuotolinį įtaisą, kuris palaiko ryšį su mašinų gaminiu, nekiltų pavojinga situacija.

Jei prijungiamas techninės įrangos komponentas yra labai svarbus tam, kad mašinų gaminys atitiktų susijusius sveikatos ir saugos reikalavimus, jis projektuojamas taip, kad būtų tinkamai apsaugotas nuo atsitiktinio ar tyčinio klastojimo. Mašinų gaminys renka įrodymus apie teisėtą ar neteisėtą patekimą į techninės įrangos komponentą.

Programinė įranga ir duomenys, kurie yra labai svarbūs tam, kad mašinų gaminys atitiktų susijusius sveikatos ir saugos reikalavimus, identifikuojami kaip tokie ir tinkamai apsaugomi nuo atsitiktinio ar tyčinio klastojimo.

Mašinų gaminys identifikuoja įdiegtą programinę įrangą, kuri yra būtina jo saugiam veikimui, ir geba visą laiką pateikti tą informaciją lengvai prieinama forma.

Mašinų gaminys renka įrodymus apie teisėtą ar neteisėtą prieigą prie mašinų gaminyje įdiegtos programinės įrangos arba apie programinės įrangos ar jos konfigūracijos pakeitimą.

1.2.VALDYMO SISTEMOS

1.2.1.Valdymo sistemų sauga ir patikimumas

Valdymo sistemos projektuojamos ir gaminamos taip, kad apsaugotų nuo pavojingų situacijų susidarymo.

Valdymo sistemos projektuojamos ir gaminamos taip, kad:

(a)jos galėtų atlaikyti, jei reikia, atsižvelgiant į aplinkybes ir riziką, numatomus veikimo įtempius ir numatomus bei nenumatomus išorinius veiksnius, įskaitant piktavališkus trečiųjų šalių mėginimus sukurti pavojingą situaciją;

(b)valdymo sistemos techninės įrangos ar loginių elementų gedimas nesukeltų pavojingų situacijų;

(c)valdymo sistemos loginių elementų klaidos nesukeltų pavojingų situacijų;

(d)saugos funkcijos negalėtų būti keičiamos viršijant ribas, gamintojo nustatytas jam atliekant mašinų gaminio rizikos vertinimą. Saugos funkcijų ribų nustatymas yra gamintojo atliekamo rizikos vertinimo dalis, įskaitant visus mašinų gaminio ar operatorių daromus ir mokymosi etapą apimančius nustatymų ar taisyklių pakeitimus, kurie negali peržengti atliekant rizikos vertinimą nustatytų ribų;

(e)pagrįstai numanomos žmogaus klaidos darbo metu nesukurtų pavojingų situacijų;

(f)duomenų, gautų dėl įsikišimo, ir saugos programinės įrangos versijų, įkeltų po to, kai mašinų gaminys pateiktas rinkai arba pradėtas naudoti, atsekamumo žurnalas būtų prieinamas penkerius metus po tokio įkėlimo vien tik tam, kad būtų galima įrodyti mašinų gaminio atitiktį šiam priedui, esant pagrįstam kompetentingos nacionalinės institucijos prašymui;

(g)būtų galima registruoti duomenis apie su sauga susijusį sprendimų priėmimo procesą po to, kai mašinų gaminys pateiktas rinkai arba pradėtas naudoti, ir kad tie duomenys būtų saugomi vienus metus po jų surinkimo vien tik tam, kad būtų galima įrodyti mašinų gaminio atitiktį šiam priedui, esant pagrįstam kompetentingos nacionalinės institucijos prašymui.

Mašinų gaminių su numatyta visiškai ar iš dalies kintama elgsena ar loginiais elementais, suprojektuotais veikti kintamais autonomijos lygiais, valdymo sistemos projektuojamos ir gaminamos taip, kad:

(a)jos neverstų mašinų gaminį atlikti veiksmus, viršijančius jo nustatytą užduotį ir judėjimo erdvę;

(b)visą laiką būtų galima atlikti mašinų gaminio koregavimą, kad būtų išsaugota jo būdinga sauga.

Ypatingas dėmesys skiriamas šiems klausimams:

(a)mašinų gaminys netikėtai nepradėtų veikti;

(b)mašinų gaminio parametrai nekistų nevaldomai, jei toks pakeitimas gali sukurti pavojingas situacijas;

(c)būtų vengiama mašinų gaminio ar operatorių daromų ir mokymosi etapą apimančių nustatymų ar taisyklių pakeitimų, jei tokie pakeitimai gali sukurti pavojingas situacijas;

(d)nebūtų trukdoma mašinų gaminio sustabdymui, jei stabdymo komanda jau yra duota;

(e)jokia mašinų gaminio judamoji dalis ar mašinų gaminio laikomas ruošinys neturi nukristi arba būti išmestas;

(f)nebūtų trukdomas automatinis arba rankinis judamųjų dalių, kad ir kokios jos būtų, stabdymas;

(g)apsauginiai įtaisai liktų visiškai veiksmingi arba duotų stabdymo komandą;

(h)su sauga susijusios valdymo sistemos dalys būtų nuosekliai taikomos visai mašinų gaminio sąrankai.

Jei valdymo įtaisas belaidis, ryšio ar jungties gedimas ar jungties triktis neturi sukelti pavojingos situacijos.

Autonominių mobiliųjų mašinų gaminių valdymo sistema projektuojama taip, kad pati atliktų saugos funkcijas, kaip nustatyta šiame punkte, net jei veiksmus atlikti nurodoma naudojant nuotolinės priežiūros funkciją.

1.2.2.Valdymo įtaisai

Valdymo įtaisai turi būti:

(a)aiškiai matomi ir atpažįstami, jei reikia, naudojant piktogramą;

(b)įrengti taip, kad būtų saugiai valdomi, nedvejojant ar neprarandant laiko ir vienareikšmiškai;

(c)suprojektuoti taip, kad valdymo įtaiso judesys atitiktų jo veikimą;

(d)išdėstyti ne pavojingose zonose, išskyrus tam tikrus valdymo įtaisus, kurie turi būti toje zonoje, pvz., avarinio stabdymo įtaisą ar mokomąjį pultą;

(e)išdėstyti taip, kad juos naudojant nekiltų jokios papildomos rizikos;

(f)suprojektuoti arba apsaugoti taip, kad norimas, susijęs su pavojumi tikslas būtų pasiektas tik atlikus apgalvotą veiksmą,

(g)pagaminti taip, kad galėtų išlaikyti numanomas jėgas, ypatingą dėmesį skiriant avarinio stabdymo įtaisams, kuriuos gali veikti ypač didelės jėgos.

Kai suprojektuoti ir pagaminti valdymo įtaisai yra skirti kelioms skirtingoms funkcijoms atlikti, t. y. kai nėra vienareikšmio atitikmens, atliekamas veiksmas aiškiai rodomas ir, jei reikia, turi būti patvirtintas.

Valdymo įtaisai įrengiami taip, kad jų išdėstymas, eiga ir pasipriešinimas valdymo veiksmui būtų suderinti su atliekamu veiksmu, atsižvelgiant į ergonomikos principus.

Mašinų gaminiai turi turėti indikatorius, kurių reikia jiems saugiai veikti. Operatorius turi matyti jų rodmenis iš valdymo padėties.

Iš kiekvienos valdymo padėties operatorius turi galimybę įsitikinti, kad pavojingose zonose nėra žmonių, arba valdymo sistema projektuojama ir gaminama taip, kad paleidimas būtų negalimas kam nors esant pavojingoje zonoje.

Jei tokių galimybių nėra, prieš paleidžiant mašinų gaminį duodamas įspėjamasis garsinis ir (arba) regimasis signalas. Pažeidžiamiems asmenims paliekama laiko išeiti iš pavojingos zonos arba mašinos paleidimas sulaikomas.

Jei būtina, turi būti priemonės, kurios užtikrintų, kad mašinų gaminys būtų valdomas tik iš valdymo padėčių, įrengtų vienoje ar daugiau iš anksto numatytų zonų ar vietų.

Jei yra daugiau nei viena valdymo padėtis, valdymo sistema projektuojama taip, kad naudojant vieną iš jų, nebūtų įmanoma naudotis kitomis, išskyrus stabdymo valdymo įtaisus ir avarinio stabdymo įtaisus.

Jei mašinų gaminys turi dvi ar daugiau darbo vietų, kiekvienoje vietoje turi būti visi būtini valdymo įtaisai, kad operatoriai vienas kitam netrukdytų ar nesudarytų pavojingos situacijos.

1.2.3.Paleidimas

Paleisti mašinų gaminį turi būti įmanoma tik sąmoningai įjungus tam skirtą valdymo įtaisą.

To paties reikalaujama:

(a)pakartotinai paleidžiant dėl kokios nors priežasties sustabdytą mašinų gaminį;

(b)atliekant reikšmingus darbo sąlygų pakeitimus.

Tačiau pakartotinai paleisti mašinų gaminį arba pakeisti jo darbo sąlygas galima sąmoningai įjungus kitą, nei tam tikslui skirtą valdymo įtaisą, jei tai nesudarys pavojingos situacijos.

Jei mašinų gaminys veikia automatiniu režimu, jį paleisti, pakartotinai paleisti po sustabdymo ar pakeisti jo darbo sąlygas gali būti įmanoma be įsikišimo, jei dėl to nesukuriama pavojinga situacija.

Jei mašinų gaminys turi keletą paleidimo valdymo įtaisų ir operatoriai gali sukelti pavojų vienas kitam, turi būti įrengti papildomi įtaisai tokiai rizikai pašalinti. Jei dėl saugos reikalaujama, kad paleidimas ir (arba) stabdymas būtų atliekami tam tikra seka, turi būti įtaisai, kurie užtikrintų šių veiksmų atlikimą tinkama tvarka.

1.2.4.Stabdymas

1.2.4.1.Normalus stabdymas

Mašinų gaminyje turi būti valdymo įtaisas, kuris leistų mašinų gaminį saugiai ir visiškai sustabdyti.

Kiekviename darbo pulte turi būti valdymo įtaisas, kuris, priklausomai nuo esamų pavojų, sustabdytų tam tikras arba visas mašinų gaminio funkcijas taip, kad mašinų gaminys taptų saugus.

Mašinų gaminio stabdymo valdymo įtaisas turi turėti pirmenybę prieš paleidimo valdymo įtaisą.

Kai tik mašinų gaminys arba jo pavojingos funkcijos sustabdomos, turi būti nutraukiamas energijos tiekimas susijusiems paleidikliams.

1.2.4.2.Darbinis stabdys

Jei dėl darbo priežasčių reikia turėti stabdymo valdymo įtaisą, kuris nenutraukia energijos tiekimo paleidikliams, stabdymo būsena turi būti stebima ir palaikoma.

1.2.4.3.Avarinis stabdymas

Mašinų gaminys turi turėti vieną arba kelis avarinio stabdymo įtaisus, kad būtų galima išvengti esamo arba gresiančio pavojaus.

Taikomos šios išimtys:

(a)mašinų gaminys, kuriame avarinio stabdymo įtaisas nesumažintų rizikos, nes jis nesutrumpintų stabdymo trukmės arba nebūtų galima imtis specialių priemonių rizikai šalinti;

(b)nešiojamasis rankinis ir rankomis valdomas mašinų gaminys.

Įtaisas turi:

(a)turėti aiškiai atpažįstamus, aiškiai matomus ir greitai pasiekiamus valdymo įtaisus;

(b)kiek įmanoma greičiau sustabdyti pavojingą procesą, nesukeliant papildomos rizikos;

(c)prireikus įjungti arba leisti įjungti tam tikros techninės apsaugos priemonės judėjimą.

Kai po stabdymo komandos avarinis stabdymo įtaisas nustoja aktyviai veikti, ta komanda išlaikoma, fiksavus avarinio stabdymo įtaisą tol, kol fiksatorius išjungiamas tam tikru veiksmu; neturi būti įmanoma fiksuoti įtaiso, neįjungiant stabdymo komandos; turi būti įmanoma išjungti įtaisą tik atitinkamu veiksmu, o įtaiso išjungimas neturi iš naujo paleisti mašinų gaminio, bet tik leisti vėl jį paleisti.

Avarinio stabdymo funkcija turi būti ir veikti visą laiką, nepriklausomai nuo darbo režimo.

Avarinio stabdymo įtaisai turi papildyti kitas technines apsaugos priemones, o ne jas pakeisti.

1.2.4.4.Mašinų gaminių sąranka

Tuo atveju, kai mašinų gaminys arba mašinų gaminio dalys suprojektuotos dirbti kartu, jie turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad stabdymo valdymo įtaisai, įskaitant avarinio stabdymo įtaisą, sustabdytų ne tik patį mašinų gaminį, bet ir visą susijusią įrangą, jei jos tolesnis veikimas gali būti pavojingas.

1.2.5.Valdymo ar darbo režimo parinkimas

Pasirinktas valdymo ar darbo režimas turi pirmumą prieš visus kitus valdymo ar darbo režimus, išskyrus avarinį stabdymą.

Jei mašinų gaminys suprojektuotas ir pagamintas taip, kad gali veikti ne vienu, bet keliais valdymo ar darbo režimais, kuriems reikia skirtingų apsaugos priemonių ir (arba) darbo procedūrų, mašinų gaminys turi turėti darbo režimo perjungiklį, kurį būtų galima fiksuoti kiekvienoje iš tų padėčių. Kiekviena perjungiklio padėtis turi būti aiškiai identifikuojama ir atitikti vieną darbo arba valdymo režimą.

Vietoj perjungiklio galima naudoti kitą pasirinkimo būdą, kuris tam tikroms operatorių kategorijoms neleistų naudotis tam tikromis mašinų gaminio funkcijomis.

Jei tam tikriems veiksmams atlikti mašina turi gebėti veikti su pastumtais į šalį ar nuimtais apsaugais ir (arba) išjungtu apsauginiu įtaisu, valdymo ar darbo režimo perjungiklis vienu metu turi:

(a)išjungti visus kitus valdymo ar darbo režimus;

(b)leisti pavojingoms funkcijoms veikti valdant jas tik palaikomojo veiksmo valdymo įtaisais;

(c)leisti pavojingoms funkcijoms veikti tik sumažintos rizikos sąlygomis ir užkertant kelią pavojams dėl susijusių sekų;

(d)neleisti pavojingoms funkcijoms veikti atliekant tyčinį ar netyčinį veiksmą su mašinų gaminio jutikliais.

Jei šių keturių sąlygų negalima įvykdyti vienu metu, valdymo ar darbo režimo perjungiklis turi įjungti kitas apsaugos priemones, suprojektuotas ir pagamintas tam, kad užtikrintų saugią darbo zoną.

Be to, operatoriui turi būti įmanoma iš reguliavimo vietos valdyti dalių, su kuriomis jis ar ji dirba, veikimą.

1.2.6.Elektros maitinimo arba ryšių tinklo jungties gedimas

Dėl elektros maitinimo mašinoms nutrūkimo, įjungimo po pertraukos ar dėl kitokio pobūdžio elektros mitinimo svyravimų arba ryšio tinklo jungties su mašinų gaminių gedimo neturi atsirasti pavojingų situacijų.

Ypatingas dėmesys yra skiriamas šiems dalykams:

(a)mašinų gaminys netikėtai nepradėtų veikti;

(b)mašinų parametrai neturi kisti nevaldomai, jei dėl tokio kitimo gali atsirasti pavojingų situacijų;

(c)nebūtų trukdoma mašinų gaminio sustabdymui, jei stabdymo komanda jau yra duota;

(d)jokia mašinų gaminio judamoji dalis ar mašinų gaminio laikomas ruošinys neturi nukristi arba būti išmestas;

(e)nebūtų trukdomas automatinis arba rankinis judamųjų dalių, kad ir kokios jos būtų, stabdymas;

(f)apsauginiai įtaisai lieka visiškai veiksmingi arba duoda stabdymo komandą.

1.3.APSAUGA NUO MECHANINIŲ RIZIKOS VEIKSNIŲ

1.3.1.Stabilumo netekimo rizika

Mašinų gaminys ir jo komponentai bei jungiamosios detalės turi būti pakankamai stabilūs, kad būtų išvengta nuvirtimo, kritimo ar nevaldomų judesių mašinų gaminio transportavimo, surinkimo, išardymo metu arba atliekant bet kokius kitus veiksmus, susijusius su mašinų gaminiu.

Jei paties mašinų gaminio forma ar numatytas jo įrengimo būdas neužtikrina pakankamo stabilumo, turi būti atitinkamos inkaravimo priemonės ir jos nurodomos instrukcijose.

1.3.2.Lūžimo rizika veikimo metu

Įvairios mašinų gaminio dalys ir jų sujungimai turi išlaikyti įtempius, kurie veikia juos naudojimo metu.

Naudojamų medžiagų ilgaamžiškumas turi atitikti gamintojo arba jo ar jos įgaliotojo atstovo numatytą darbo aplinkos pobūdį, ypač dėl nuovargio, senėjimo, korozijos ir dilimo reiškinių.

Instrukcijose turi būti nurodytas su sauga susijusių tikrinimų ir reikiamos techninės priežiūros tipas bei dažnumas. Jei reikia, jose turi būti nurodytos susidėvinčios dalys ir jų keitimo kriterijai.

Jei, nepaisant naudojamų priemonių, lūžimo ar suirimo rizika išlieka, susijusios dalys įrengiamos, išdėstomos ir (arba) apsaugomos taip, kad jų nuolaužos būtų sulaikytos, išvengiant pavojingų situacijų.

Ir kieti, ir lankstūs skysčių tiekimo vamzdžiai, ypač tie, kuriuos veikia aukštas slėgis, turi išlaikyti numatomus vidinius ir išorinius įtempius bei turi būti gerai pritvirtinti ir (arba) apsaugoti, siekiant užtikrinti, kad jų trūkimas nekeltų rizikos.

Jei apdirbamoji medžiaga į įrankį tiekiama automatiškai, siekiant išvengti rizikos žmonėms, laikomasi šių sąlygų:

(a)kai ruošinys susiliečia su įrankiu, pastarasis turi būti pasiekęs savo įprastą darbinę būseną;

(b)kai įrankis paleidžiamas ir (arba) stabdomas (sąmoningai arba atsitiktinai), ruošinio padavimas ir įrankio veikimas turi būti koordinuoti.

1.3.3.Rizika dėl krintančių ar išmetamų daiktų

Turi būti imamasi atsargumo priemonių, kad būtų išvengta rizikos dėl krintančių ar išmestų daiktų.

1.3.4.Rizika dėl paviršių, briaunų ir kampų

Kiek tai įmanoma pagal paskirtį, prieinamos mašinų dalys neturi turėti aštrių briaunų, aštrių kampų ir šiurkščių paviršių, kurie galėtų sužeisti.

1.3.5.Rizika, susijusi su sudėtiniais mašinų gaminiais

Mašinų gaminys, numatytas atlikti keletą skirtingų veiksmų, kai tarp veiksmų ruošiniai perkeliami rankomis (sudėtinis mašinų gaminys), projektuojamas ir gaminamas taip, kad kiekvieną elementą būtų galima naudoti atskirai, kad kiti elementai negalėtų kelti rizikos pažeidžiamiems žmonėms.

Šiam tikslui galima atskirai paleisti ir sustabdyti kiekvieną neapsaugotą elementą.

1.3.6.Rizika, susijusi su darbo sąlygų pakeitimais

Jei mašinų gaminys atlieka veiksmus įvairiomis naudojimo sąlygomis, jis projektuojamas ir gaminamas taip, kad tokių sąlygų parinkimas ir reguliavimas galėtų būti vykdomas saugiai ir patikimai.

1.3.7.Rizika, susijusi su judamosiomis dalimis

Mašinų gaminio judamosios dalys projektuojamos ir gaminamos taip, kad būtų išvengta sąlyčio, dėl kurio galėtų įvykti nelaimingi atsitikimai, rizikos arba, jei rizika išlieka, jos privalo turėti apsaugus arba apsauginius įtaisus.

Imamasi visų reikiamų priemonių, kad judamosios dalys atsitiktinai neužsikirstų. Jei nepaisant naudojamų atsargumo priemonių užsikirtimo tikimybė išlieka, įrengiami specialūs apsauginiai įtaisai ar įrankiai, jei reikia, įrangai saugiai atblokuoti.

Instrukcijose ir, jei įmanoma, ant paties mašinų gaminio šie specialūs apsauginiai įtaisai identifikuojami ir nurodomas jų naudojimo būdas.

Pavojingas situacijas sudarančio sąlyčio ir psichologinės įtampos dėl sąveikos su mašina rizikos prevencija derinama prie:

(a)žmogaus ir mašinos buvimo kartu vienoje erdvėje be tiesioginio bendradarbiavimo;

(b)žmogaus ir mašinos sąveikos.

Mašinų gaminys su visiškai ar iš dalies kintama elgsena ar loginiais elementais, suprojektuotais veikti kintamais autonomijos lygiais, pritaikomas tinkamu ir reikiamu būdu atsakyti žmonėms (naudojant žodžius ar be žodžių gestais, veido išraiška ar kūno judesiais) ir pranešti apie planuojamus veiksmus (ką jis ruošiasi daryti ir kodėl) operatoriams suprantamu būdu.

1.3.8.Apsaugos nuo judamųjų dalių keliamos rizikos parinkimas

Apsaugai ar apsauginiai įtaisai, suprojektuoti apsaugoti nuo judamųjų dalių keliamos rizikos, parenkami atsižvelgiant į rizikos tipą. Toliau pateikiamos rekomendacijos pasirinkimui palengvinti.

1.3.8.1.Judamosios pavaros dalys

Apsaugai, suprojektuoti žmonėms apsaugoti nuo pavojų, kuriuos kelia judamosios pavaros dalys, turi būti:

(a)tvirtinamieji apsaugai, kaip nurodyta 1.4.2.1 punkte, arba

(b)judamieji blokavimo apsaugai, kaip nurodyta 1.4.2.2 punkte.

Judamieji blokavimo apsaugai naudojami, jei numatoma dažna prieiga.

1.3.8.2.Judamosios dalys, susijusios su procesu

Apsaugai ar apsauginiai įtaisai, suprojektuoti žmonėms apsaugoti nuo pavojų, kuriuos kelia tiesiogiai su procesu susijusios judamosios dalys, turi būti:

(a)tvirtinamieji apsaugai, kaip nurodyta 1.4.2.1 punkte, arba

(b)judamieji blokavimo apsaugai, kaip nurodyta 1.4.2.2 punkte, arba

(c)apsauginiai įtaisai, kaip nurodyta 1.4.3 punkte, arba

(d)pirmiau nurodytų priemonių derinys.

Tačiau, kai dėl veiksmų, kuriuose turi dalyvauti operatorius, tam tikrų tiesiogiai procese dalyvaujančių judamųjų dalių negalima padaryti visiškai nepasiekiamų, tos dalys privalo turėti:

(a)tvirtinamuosius arba judamuosius blokavimo apsaugus, kurie neleistų patekti prie darbui nenaudojamų tų dalių vietų, ir

(b)reguliuojamuosius apsaugus, nurodytus 1.4.2.3 punkte, ribojančius prieigą prie tų judamųjų dalių vietų, prie kurių prieiga yra būtina.

1.3.9.Rizika dėl nevaldomų judesių

Jei mašinų gaminio dalis sustabdoma, bet koks slinkis iš stabdymo padėties dėl įvairių priežasčių, išskyrus veiksmus su valdymo įtaisais, neturi būti leidžiamas, arba neturi kelti rizikos.

1.4.BŪTINOSIOS APSAUGŲ IR APSAUGINIŲ ĮTAISŲ CHARAKTERISTIKOS

1.4.1.Bendrieji reikalavimai

Apsaugai ir apsauginiai įtaisai turi:

(a)būti tvirtos konstrukcijos;

(b)patikimai įtvirtinti vietoje;

(c)nekelti jokio papildomo pavojaus;

(d)nebūti lengvai apeinami arba padaromi neveikiančiais;

(e)būti įrengti reikiamu atstumu nuo pavojingos zonos;

(f)kiek įmanoma mažiau trukdyti stebėti gamybos procesą ir

(g)leisti atlikti pagrindinius įrankių įrengimo ir (arba) keitimo bei techninės priežiūros darbus paliekant prieigą tik į tą vietą, kurioje turi būti atliekamas darbas, jei įmanoma, nenuimant apsaugo arba neišjungiant apsauginio įtaiso.

Be to, jei įmanoma, apsaugai turi saugoti nuo medžiagų arba daiktų išmetimo arba kritimo bei mašinų gaminio išmetamų teršalų.

1.4.2.Apsaugams keliami specialieji reikalavimai

1.4.2.1.Tvirtinamieji apsaugai

Tvirtinamiesiems apsaugams tvirtinti naudojamą sistemą turi būti įmanoma atidaryti arba nuimti tik įrankiais.

Kai apsaugai nuimami, jų tvirtinimo sistema turi likti pritvirtinta prie apsaugų arba mašinų gaminio.

Jei įmanoma, apsaugai neturi likti vietoje be tvirtinimo detalių.

1.4.2.2.Judamieji blokavimo apsaugai

Judamieji blokavimo apsaugai turi:

(a)kai jie atidaryti, likti pritvirtinti, kiek tai įmanoma, prie mašinų gaminio;

(b)būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad juos būtų galima reguliuoti tik sąmoningu veiksmu.

Judamieji blokavimo apsaugai turi būti susieti su blokavimo įtaisu, kuris:

(a)neleidžia paleisti pavojingų mašinų gaminio funkcijų, jei apsaugas neuždarytas;

(b)duoda stabdymo komandą, kai jie yra neuždaryti.

Jei operatorius gali pasiekti pavojingą zoną anksčiau, nei pašalinama mašinų gaminio pavojingų funkcijų keliama rizika, judamieji apsaugai turi būti susieti su apsaugo užraktu ir papildomai su blokavimo įtaisu, kuris:

(a)neleidžia paleisti pavojingų mašinų gaminio funkcijų tol, kol apsaugas neuždarytas ir neužrakintas, ir

(b)apsaugą laiko uždarytą ir užrakintą tol, kol pavojingos mašinų gaminio funkcijos nebekelia sužeidimo rizikos.

Judamieji blokavimo apsaugai projektuojami taip, kad, jei jų nebūtų arba sugestų bent vienas jų komponentas, pavojingos mašinų gaminio funkcijos nebūtų paleistos arba būtų stabdomos.

1.4.2.3.Prieiga ribojantys reguliuojamieji apsaugai

Reguliuojamieji apsaugai, ribojantys prieiga prie darbui būtinų judamųjų dalių, turi būti:

(a)reguliuojami rankomis arba automatiškai, atsižvelgiant į darbo pobūdį, ir

(b)lengvai reguliuojami be įrankių.

1.4.3.Apsauginiams įtaisams keliami specialieji reikalavimai

Apsauginiai įtaisai projektuojami ir įjungiami į valdymo sistemą taip, kad:

(a)judamosios dalys negalėtų pradėti judėti, jei jas gali pasiekti operatorius;

(b)žmonės negalėtų pasiekti judamųjų dalių, kai jos juda, ir

(c)dėl vieno iš judamųjų dalių komponento nebuvimo arba gedimo jos nebūtų paleistos arba būtų stabdomos.

Apsauginius įtaisus įmanoma reguliuoti tik atliekant sąmoningą veiksmą.

1.5.RIZIKA DĖL KITŲ PRIEŽASČIŲ

1.5.1.Elektros tiekimas

Jei mašinų gaminys vartoja elektros energiją, jis projektuojamas, gaminamas ir įrengiamas taip, kad būtų išvengta arba būtų galima išvengti visų su elektra susijusių pavojų.

Direktyvoje 2014/35/ES nustatyti saugos tikslai taikomi mašinų gaminiui. Tačiau su mašinų gaminio atitikties vertinimu, pateikimu rinkai ir (arba) pradėjimu naudoti susiję įpareigojimai dėl elektros keliamo pavojaus reglamentuojami tik šiuo reglamentu.

1.5.2.Statinė elektra

Mašinų gaminys projektuojamas ir gaminamas taip, kad būtų išvengta potencialiai pavojingų statinės elektros krūvių arba būtų apribotas jų atsiradimas, ir (arba) jis turėtų iškrovos sistemą.

1.5.3.Ne elektros energijos tiekimas

Jei mašinų gaminys maitinamas ne elektros, bet kitokio energijos šaltinio, jis projektuojamas, gaminamas ir įrengiamas taip, kad būtų išvengta visos galimos rizikos, susijusios su tokiais energijos šaltiniais.

1.5.4.Montavimo klaidos

Klaidų, kurios, tikėtina, būtų padarytos montuojant arba permontuojant tam tikras dalis ir kurios galėtų būti rizikos šaltiniu, tikimybė pašalinama atitinkamai suprojektuojant ir sukonstruojant tokias dalis, arba, jei tai nebuvo padaryta, pateikiant informaciją ant pačių dalių ir (arba) jų korpusų. Tokia pati informacija turi būti pateikta ant judamųjų dalių ir (arba) jų korpusų, jei rizikai išvengti būtina žinoti jų judėjimo kryptį.

Jei reikia, visa kita papildoma informacija pateikiama instrukcijose.

Tokie galimos rizikos šaltiniai kaip klaidingos jungtys turi būti pašalinti projektuojant, o jei šio reikalavimo negalima įvykdyti – pateikiant apie tai informaciją ant dalių, kurios yra sujungiamos, ir, jei reikia, ant sujungimo priemonių.

1.5.5.Ribinės temperatūros

Turi būti imamasi visų priemonių pašalinti bet kokią sužalojimo riziką, atsirandančią dėl sąlyčio su mašinų gaminio dalimis ar medžiagomis, kurių temperatūra labai aukšta arba labai žema, arba dėl šių dalių artumo.

Būtinų priemonių taip pat imamasi, kad būtų išvengta ar apsaugota nuo labai karštų ir labai šaltų medžiagų išmetimo rizikos.

1.5.6.Gaisras

Mašinų gaminys projektuojamas ir gaminamas taip, kad būtų išvengta gaisro arba perkaitimo rizikos dėl paties mašinų gaminio arba jo gaminamų ar naudojamų dujų, skysčių, dulkių, garų arba kitų cheminių medžiagų.

1.5.7.Sprogimas

Mašinų gaminys projektuojamas ir gaminamas taip, kad būtų išvengta bet kokios sprogimo rizikos dėl paties mašinų gaminio arba jo gaminamų ar naudojamų dujų, skysčių, dulkių, garų arba kitų cheminių medžiagų.

Mašinų gaminys turi atitikti specialiųjų derinamųjų Sąjungos teisės aktų nuostatas, esant sprogimo rizikai dėl jo naudojimo potencialiai sprogioje aplinkoje.

1.5.8.Triukšmas

Mašinų gaminys projektuojamas ir gaminamas taip, kad rizika dėl ore skleidžiamo triukšmo būtų sumažinta iki mažiausio lygio, atsižvelgiant į technikos pažangą ir galimybę naudoti triukšmą mažinančias priemones, ypač šaltinio vietoje.

Skleidžiamo triukšmo lygis gali būti įvertintas atsižvelgiant į palyginamuosius panašių mašinų gaminių skleidžiamo triukšmo duomenis.

1.5.9.Vibracija

Mašinų gaminys projektuojamas ir gaminamas taip, kad rizika dėl mašinų gaminio sukeliamos vibracijos būtų sumažinta iki mažiausio lygio, atsižvelgiant į technikos pažangą ir galimybę naudoti vibraciją mažinančias priemones, ypač šaltinio vietoje.

Vibracijos lygis gali būti įvertintas atsižvelgiant į palyginamuosius panašių mašinų gaminių vibracijos duomenis.

1.5.10.Spinduliuotė

Nepageidaujama mašinų gaminio skleidžiama spinduliuotė pašalinama arba sumažinama iki tokio lygio, kuris neturi neigiamo poveikio žmonėms.

Funkcinė jonizuojančioji spinduliuotė sumažinama iki žemiausio lygio, kurio pakanka tinkamam mašinų gaminio veikimui jo reguliavimo, naudojimo ir valymo metu. Jei yra rizika, imamasi visų būtinų apsaugos priemonių.

Funkcinė nejonizuojančioji spinduliuotė reguliavimo, eksploatavimo ir valymo metu sumažinama iki žmonėms neigiamo poveikio nedarančio lygio.

1.5.11.Išorinė spinduliuotė

Mašinų gaminys projektuojamas ir gaminamas taip, kad išorinė spinduliuotė netrukdytų jo veikimui.

1.5.12.Lazerio skleidžiama spinduliuotė

Jei naudojama lazerinė įranga, atsižvelgiama į šiuos dalykus:

(a)lazerinė mašinų gaminio įranga projektuojama ir gaminama taip, kad būtų išvengta bet kokios atsitiktinės spinduliuotės;

(b)lazerinė mašinų gaminio įranga apsaugoma taip, kad tiesioginė, atspindėtoji ar išsklaidytoji ir antrinė spinduliuotė nebūtų kenksminga sveikatai;

(c)mašinų gaminio lazerinei įrangai stebėti ar reguliuoti skirta optinė įranga turi būti tokia, kad lazerio spinduliuotė nekeltų rizikos sveikatai.

1.5.13.Pavojingų medžiagų ir cheminių medžiagų išlakos

Mašinų gaminys projektuojamas ir gaminamas taip, kad būtų galima išvengti rizikos, susijusios su jo gaminamų pavojingų medžiagų ir cheminių medžiagų įkvėpimu, nurijimu, patekimu ant odos, į akis ir ant gleivinės bei prasiskverbimu pro odą.

Jei tokios rizikos negalima pašalinti, mašinų gaminys įrengiamas taip, kad pavojingas medžiagas ir chemines medžiagas būtų galima sulaikyti, sugauti, išsiurbti, nusodinti purškiant vandenį, filtruoti arba apdoroti kitu tokiu pat efektyviu būdu.

Kai mašinų gaminiui dirbant įprastu režimu procesas nėra visiškai uždaras, sulaikymo ir (arba) sugavimo, filtravimo ar atskyrimo ir išsiurbimo įtaisai išdėstomi taip, kad jų veikimas būtų kiek įmanoma veiksmingesnis.

1.5.14.Įtraukimo į mašiną rizika

Mašinų gaminys projektuojamas, gaminamas arba jame įrengiamos priemonės, apsaugančios nuo žmogaus patekimo į jį, arba, jei tai neįmanoma, pagalbai iškviesti skirtos priemonės.

1.5.15.Slydimo, užkliuvimo ir griuvimo rizika

Mašinų gaminio dalys, kuriomis žmonės yra priversti judėti arba ant jų stovėti, projektuojamos ir gaminamos taip, kad būtų išvengta slydimo, užkliuvimo ar griuvimo ant dalių arba nuo jų.

Jei reikia, šios dalys turi būti su ranktūriais, kurie tvirtinami pagal naudotoją ir kurie suteikia jam galimybę išlaikyti pusiausvyrą.

1.5.16.Žaibas

Mašinų gaminyje, kurį naudojimo metu būtina apsaugoti nuo žaibo, įrengiama sistema, užtikrinanti elektrinio krūvio nukreipimą į žemę.

1.6.TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

1.6.1.Mašinų gaminio techninė priežiūra

Reguliavimo ir techninės priežiūros vietos turi būti pavojingų zonų išorėje. Turi būti galimybė atlikti sustabdyto mašinų gaminio reguliavimo, techninės priežiūros, remonto, valymo ir aptarnavimo veiksmus.

Jei dėl techninių priežasčių vienos ar kelių pirmiau nurodytų sąlygų negalima įvykdyti, imamasi priemonių užtikrinti, kad šiuos veiksmus būtų galima atlikti saugiai (žr. 1.2.5 punktą).

Automatizuotose mašinose ir, jei būtina, kituose mašinų gaminiuose turi būti jungiamasis įtaisas gedimų diagnostikos įrangai prijungti.

Automatizuotų mašinų komponentai, kuriuos reikia dažnai keisti, turi būti lengvai ir saugiai nuimami bei pakeičiami. Prieiga prie šių komponentų turi būti tokia, kad šiuos veiksmus būtų galima atlikti naudojant būtinas technines priemones pagal nurodytą darbo metodą.

1.6.2.Prieiga prie darbo ir aptarnavimo vietų

Mašinos projektuojamos ir gaminamos taip, kad būtų galima saugiai patekti į tas vietas, į kurias reikia įeiti mašinos naudojimo, reguliavimo, techninės priežiūros ir valymo metu.

Jei tai mašinos, į kurias žmonės turi patekti jose dirbti, reguliuoti, prižiūrėti arba valyti, mašinos prieigų matmenys nustatomi ir pritaikomi naudoti gelbėjimo įrangą taip, kad būtų galima laiku išgelbėti žmonės.

1.6.3.Energijos šaltinio atjungimas

Mašinų gaminys turi turėti priemonę jam atjungti nuo visų energijos šaltinių. Tokie atjungimo įtaisai turi būti aiškiai pažymėti. Turi būti galimybė juos užrakinti, jei jungiant iš naujo gali būti keliama rizika žmonėms. Atjungimo įtaisus turi būti įmanoma užrakinti, jei operatorius iš visų savo buvimo vietų negali patikrinti, ar energijos tiekimas vis dar atjungtas.

Tuo atveju, kai mašinų gaminiams elektros energija tiekiama per kištukinę jungtį, pakanka tik šį kištuką ištraukti, jei operatorius iš visų savo buvimo vietų gali matyti, kad kištukas yra ištrauktas.

Energiją atjungus, turi būti galimybė visą mašinų gaminio grandinėse likusią ar sukauptą energiją tiesiog išsklaidyti, nesant rizikos žmonėms.

Taikoma pirmesnėse pastraipose nustatytų reikalavimų išimtis: tam tikros elektros grandinės gali likti sujungtos su savo energijos šaltiniais, kad, pvz., laikytų detale, saugotų informaciją, apšviestų mašinų gaminio vidų ir kt. Šiuo atveju imamasi visų specialiųjų priemonių operatoriaus saugai užtikrinti.

1.6.4.Operatoriaus dalyvavimas

Mašinų gaminys projektuojamas, gaminamas ir įrengiamas taip, kad operatoriui reikėtų kuo mažiau dalyvauti mašinos darbe. Jei operatoriaus dalyvavimo išvengti negalima, atliekamas veiksmas turi būti lengvas ir saugus.

1.6.5.Vidinių dalių valymas

Mašinos projektuojamos ir gaminamos taip, kad jų vidines dalis, kuriose buvo pavojingų cheminių medžiagų arba preparatų, būtų galima išvalyti iš išorės; iš išorės taip pat turi būti įmanoma atblokuoti, jei reikia. Jei neįmanoma išvengti patekimo į mašiną, ji projektuojama ir gaminama taip, kad būtų galima saugiai valyti.

1.7.INFORMACIJA

1.7.1.Informacija ir įspėjimai ant mašinų gaminio

Informaciją ir įspėjimus ant mašinų gaminio būtų geriau pateikti lengvai suprantamais simboliais ar piktogramomis.

1.7.1.1.Informacija ir informavimo įtaisai

Informacija, kuri reikalinga mašinų gaminiui valdyti, turi būti nedviprasmiška ir lengvai suprantama. Jos neturi būti per daug, kad operatorius nebūtų perkraunamas.

Vaizdo rodymo įtaisai arba kitos ryšio tarp operatoriaus ir mašinų gaminio interaktyviosios priemonės turi būti lengvai suprantamos ir lengvai naudojamos.

1.7.1.2.Įspėjamieji įtaisai

Jei dėl galimo neprižiūrimo mašinų gaminio trikties gali kilti pavojus žmonių sveikatai ir saugai, mašinų gaminys turi būti įrengtas taip, kad kaip įspėjimą duotų atitinkamą garsinį arba šviesos signalą.

Jei mašinų gaminys turi įspėjamuosius įtaisus, jie turi būti nedviprasmiški ir lengvai suvokiami. Operatorius turi turėti galimybę kiekvienu momentu patikrinti tokių įspėjamųjų įtaisų veikimą.

Turi būti laikomasi specialiųjų Sąjungos teisės aktų, susijusių su spalvomis ir saugos signalais, reikalavimų.

1.7.2.Įspėjimas apie liekamąją riziką

Jei, nepaisant būdingos saugios konstrukcijos priemonių bei panaudojus technines apsaugos priemones ir papildomas apsaugos priemones, rizika lieka, turi būti numatyti būtini įspėjimai, įskaitant įspėjimo įtaisus.

1.7.3.Mašinų gaminio ženklinimas

Visi mašinų gaminiai turi būti matomai, įskaitomai ir neištrinamai paženklinti, nurodant:

(a)gamintojo ir, jei tinka, jo ar jos įgaliotojo atstovo, prekybinį pavadinimą ir visą adresą,

(b)mašinų gaminio pavadinimą;

(c)CE ženklą;

(d)serijos arba tipo žymenį;

(e)serijos numerį, jei jis yra;

(f)pagaminimo metus, t. y. gamybos proceso užbaigimo metus.

Tvirtinant CE ženklą, draudžiama mašinų gaminį žymėti ankstesne arba vėlesne data.

Be to, mašinų gaminys, suprojektuotas ir pagamintas naudoti potencialiai sprogioje aplinkoje, turi būti atitinkamai paženklintas.

Ant mašinų gaminio taip pat turi būti pateikta su jo tipu susijusi ir saugaus naudojimo informacija. Šiai informacijai taikomi 1.7.1 punkto reikalavimai.

Jei mašinų gaminio dalį reikia kelti kėlimo įrenginiu, jos masė pažymima įskaitomai, neištrinamai ir nedviprasmiškai.

1.7.4.Instrukcijos

Prie mašinų gaminio pridedamos instrukcijos yra originalios instrukcijos arba išverstos originalios instrukcijos, o pastaruoju atveju prie išverstų instrukcijų pridedamos originalios instrukcijos.

Išimties tvarka techninės priežiūros instrukcijos, skirtos naudoti specialistams, turintiems gamintojo arba jo ar jos įgaliotojo atstovo įgaliojimus, gali būti parengtos tik viena šiems specialistams suprantama Sąjungos oficialiąja kalba.

Instrukcijos gali būti pateiktos skaitmeniniu formatu. Tačiau pirkėjui paprašius mašinų gaminio pirkimo metu, instrukcijos pateikiamos nemokamai popieriniu formatu.

Jei instrukcijos pateikiamos skaitmeniniu formatu, gamintojas:

(a)pažymi ant mašinų gaminio ir lydimajame dokumente prieigos prie skaitmeninių instrukcijų kelią;

(b)aiškiai aprašo, kuri instrukcijos versija atitinka mašinų gaminio modelį;

(c)pateikia tokiu formatu, kuriuo galutinis naudotojas galėtų atsisiųsti instrukcijas ir išsaugoti jas elektroniniame įtaise, kad jis arba ji visą laiką turėtų prieigą prie instrukcijų, ypač sugedus mašinai. Šis reikalavimas taip pat taikomas mašinų gaminiui, kurio instrukcijų vadovas yra įkeltas į mašinų gaminio kompiuterio programą. Bendrieji instrukcijų rengimo principai

1.7.4.1.Bendrieji instrukcijų rengimo principai

(a)Instrukcijos parengiamos viena ar daugiau oficialiųjų Sąjungos kalbų. Žodžiai „Originali instrukcija“ užrašomi ant kalbinio teksto varianto (-ų), kurį (-iuos) patikrina gamintojas arba jo ar jos įgaliotasis atstovas.

(b)Jei originalios instrukcijos nėra valstybės narės, kurioje mašinų gaminį numatyta naudoti, oficialiąja (-iomis) kalba (-omis), gamintojas arba jo ar jos įgaliotasis atstovas, arba asmuo, tiekiantis mašinų gaminį į tam tikrą kalbinį regioną, parengia vertimą į šią (šias) kalbą (-as). Vertimo dokumente įrašomas tekstas: „Originalios instrukcijos vertimas“.

(c)Instrukcijų turinys apima ne tik informaciją apie mašinų gaminio numatytąjį naudojimą, bet taip pat atsižvelgiama į pagrįstai numanomą netinkamą jo naudojimą.

(d)Jei mašinų gaminys skirtas naudoti neprofesionaliems operatoriams, naudojimo instrukcijos formuluojamos ir išdėstomos atsižvelgiant į bendrojo išsilavinimo ir nuovokumo lygį, kurio būtų galima tikėtis iš tokių operatorių.

1.7.4.2.Instrukcijų turinys

1. Kiekviename instrukcijų vadove pateikiama, jei reikia, mažiausiai tokia informacija:

(a)gamintojo ir, jei tinka, jo ar jos įgaliotojo atstovo, prekybinis pavadinimas ir visas adresas;

(b)mašinų gaminio pavadinimas, nurodytas ant pačio mašinų gaminio, išskyrus serijos numerį (žr. 1.7.3 punktą);

(c)ES atitikties deklaracija arba dokumentas, kuriame pateiktas ES atitikties deklaracijos turinys, nurodyti mašinų gaminio duomenys, nebūtinai įtraukiant serijos numerį ir parašą, arba interneto adresas, pagal kurį galima rasti prie ES atitikties deklaraciją.

(d)bendrasis mašinų gaminio aprašymas;

(e)brėžiniai, schemos, aprašai ir paaiškinimai, kurių reikia mašinų gaminiui naudoti, prižiūrėti, remontuoti ir jo tinkamam veikimui patikrinti;

(f)darbo vietos (-ų), kurią (-ias) galėtų užimti operatoriai, apibūdinimas;

(g)mašinų gaminio numatytojo naudojimo sąlygos;

(h)įspėjimai dėl būdų, kurie, kaip rodo patirtis, gali pasitaikyti ir kuriais mašinų gaminys neturėtų būti naudojamas;

(i)surinkimo, montavimo ir sujungimo instrukcijos, įskaitant brėžinius, schemas ir prijungimo priemones, važiuoklės arba įrenginio, ant kurio turi būti įrengtas mašinų gaminys, žymuo;

(j)įrengimo ir surinkimo instrukcijos triukšmui ir vibracijai sumažinti;

(k)mašinų gaminio atidavimo naudoti ir naudojimo instrukcijos, jei reikia, operatorių mokymo instrukcijos;

(l)informacija apie liekamąją riziką, kuri išlieka nepaisant būdingos saugios konstrukcijos priemonių bei panaudojus technines apsaugos priemones ir papildomas apsaugos priemones;

(m)instrukcijos apie apsaugos priemones, kurių turi imtis naudotojas, įskaitant, jei reikia, numatytas asmenines apsaugos priemones;

(n)įrankių, kurie gali būti prijungti prie mašinų gaminio, pagrindinės charakteristikos;

(o)sąlygos, kurioms esant mašinų gaminys atitinka stabilumui keliamus reikalavimus naudojimo, gabenimo, surinkimo, išardymo pasibaigus naudojimo trukmei, bandymo ar numanomų gedimų metu;

(p)instrukcijos, kurios turi užtikrinti, kad gabenimo, kėlimo ir laikymo veiksmai būtų atliekami saugiai, nurodant mašinų gaminio ir įvairių jo dalių, jei jas dažnai reikia gabenti atskirai, mases;

(q)veikimo metodas nelaimingo atsitikimo ar gedimo atveju; jei yra užsikirtimo tikimybė, veikimo būdas įrangai saugiai atblokuoti;

(r)reguliavimo ir techninės priežiūros veiksmų, kuriuos turi atlikti naudotojas, taip pat prevencinių priežiūros priemonių, kurių reikia laikytis atsižvelgiant į mašinų gaminio konstrukciją ir naudojimą, aprašymas; 

(s)instrukcijos, skirtos saugiai atlikti reguliavimą ir techninę priežiūrą, įskaitant apsaugos priemones, kurių reikia imtis šių veiksmų metu;

(t)naudojamų atsarginių dalių, jei jos turi įtakos operatorių sveikatai ir saugai, specifikacijos;

(u)ši informacija apie ore skleidžiamą triukšmą:

I.A svertinis skleidžiamo garso slėgio lygis darbo vietose, jei jis viršija 70 dB (A); jei šis lygis neviršija 70 dB (A), tai turi būti nurodyta;

II.pikinis momentinis C svertinis garso slėgio lygis darbo vietose, jei jis viršija 63 Pa (130 dB, kai sąlyginis garso slėgio slenkstis 20 μPa),

III.mašinų gaminio skleidžiamas A svertinis garso galios lygis, jei A svertinis skleidžiamo garso slėgio lygis darbo vietose viršija 80 dB (A).

Šios vertės yra faktiškai išmatuotos konkretaus mašinų gaminio vertės arba nustatytos pagal techniškai palyginamo mašinų gaminio, kuris yra tipinis gaminamo mašinų gaminio atžvilgiu, atliktus matavimus.

Jei mašinų gaminys labai didelis, vietoje A svertinio garso galios lygio galima nurodyti A svertinį skleidžiamo garso slėgio lygį tam tikrose vietose aplink mašinų gaminį.

Jei darniųjų standartų arba pagal 17 straipsnio 3 dalį Komisijos priimtų techninių specifikacijų negalima taikyti, garso lygis matuojamas taikant mašinų gaminiui tinkamiausią metodą. Pateikiant skleidžiamo garso vertes, nurodoma abipusė šių verčių neapibrėžtis. Aprašomos mašinų gaminio darbo sąlygos matavimo metu ir taikomi matavimo metodai.

Jei darbo vieta (-os) yra nenustatyta (-os) arba negali būti nustatyta (-os), A svertiniai garso slėgio lygiai matuojami 1 metro atstumu nuo mašinų gaminio paviršiaus ir 1,6 metro aukštyje nuo grindų arba prieigos platformos. Nurodoma didžiausiojo garso slėgio lygio vieta ir jo vertė.

Dėl mašinų gaminių triukšmo mažinimo instrukcijose tam tikrais atvejais nurodomi, jei reikia, įrangos tinkamo surinkimo ir įrengimo būdai (taip pat žr. 1.7.4.2 punkto 1 dalies j papunktį).

Jei konkrečiuose Sąjungos teisės aktuose nustatyti kiti reikalavimai, keliami garso slėgio lygių ar garso galios lygių matavimui, taikomi tie teisės aktai, o atitinkamos šio punkto nuostatos netaikomos;

(v)jei mašinų gaminys gali skleisti nejonizuojančiąją spinduliuotę, galinčią pakenkti žmonėms, ypač asmenims, kuriems implantuotos aktyvios ar neaktyvios medicinos priemonės, informacija apie operatorių ir pažeidžiamuosius asmenis veikiančią spinduliuotę;

(w)jei pagal mašinų gaminio konstrukciją iš mašinų gaminio gali būti pavojingų cheminių medžiagų išlakos, sugavimo, filtravimo ar išleidimo įtaiso charakteristikos, jei toks įtaisas netiekiamas kartu su mašinų gaminiu, ir kuris nors iš šių dalykų:

I.iš mašinų gaminio išmetamų pavojingų medžiagų ir cheminių medžiagų srautas,

II.iš mašinų gaminio išmetamų arba su mašinų gaminiu naudojamų pavojingų medžiagų arba cheminių medžiagų koncentracija aplink mašinų gaminį,

III.sugavimo arba filtravimo įtaiso efektyvumas ir sąlygos, kurių reikia laikytis šiam efektyvumui užtikrinti laikui bėgant.

Pirmoje pastraipoje nurodytos vertės yra faktiškai išmatuotos konkretaus mašinų gaminio vertės arba jos nustatytos atsižvelgiant į techniškai palyginamo mašinų gaminio, atitinkančio mokslo ir technikos pažangos lygį, matavimus.

1.7.4.3.Reklaminė literatūra

Reklaminė literatūra, kurioje aprašytas mašinų gaminys, neturi prieštarauti instrukcijoms dėl sveikatos ir saugos aspektų. Reklaminėje literatūroje, kurioje aprašytos mašinų gaminių eksploatacinės charakteristikos, turi būti pateikta ta pati informacija apie išlakas, kaip ir instrukcijose.

2.TAM TIKROMS MAŠINŲ GAMINIŲ KATEGORIJOMS KELIAMI PAPILDOMI ESMINIAI SVEIKATOS IR SAUGOS REIKALAVIMAI

Maisto, kosmetikos ir farmacijos produktų gamybos, rankinės ir (arba) rankinio valdymo mašinos, nešiojamosios tvirtinimo ir kitos smūginės mašinos, medžio ir panašias fizines savybes turinčių medžiagų apdirbimo mašinos ir pesticidų skleidimo mašinos turi atitikti visus šiame skyriuje aprašytus esminius sveikatos ir saugos reikalavimus (žr. Bendrųjų principų 4 punktą).

2.1.MAISTO, KOSMETIKOS AR FARMACIJOS PRODUKTŲ GAMYBOS MAŠINOS

2.1.1.Bendrieji dalykai

Mašinos, skirtos naudoti su maisto ar kosmetikos ir farmacijos produktais, projektuojamos ir gaminamos taip, kad būtų išvengta infekcijos, ligų ar užkrėtimo rizikos.

Turi būti laikomasi šių reikalavimų:

(a)medžiagos, kurios liečiasi arba yra skirtos liestis su maisto produktais, kosmetika ar farmacijos produktais, turi atitikti susijusiuose Sąjungos teisės aktuose nustatytas sąlygas. Mašinos projektuojamos ir gaminamos taip, kad tas medžiagas būtų galima nuvalyti prieš kiekvieną naudojimą. Jei tai neįmanoma, naudojamos vienkartinės dalys;

(b)visi kiti nei vienkartinio naudojimo dalių su maistu, kosmetikos ar farmacijos produktais besiliečiantys paviršiai turi būti:

I.lygūs, be jokių griovelių ar įtrūkimų, kuriuose galėtų kauptis organinės medžiagos. Tas pats taikoma ir jų jungtims;

II.suprojektuoti ir pagaminti taip, kad sąrankose būtų kuo mažiau iškyšų, briaunų ar įdubų;

III.lengvai valomi ir dezinfekuojami, jei reikia, nuėmus lengvai išardomas dalis; vidinių paviršių kreivumo spindulys turi būti pakankamas, kad juos būtų galima kruopščiai išvalyti;

(c)iš maisto, kosmetikos ir farmacijos produktų, taip pat valymo, dezinfekavimo ir skalavimo priemonių išsiskiriantys skysčiai, dujos ir aerozoliai iš mašinos turi būti visiškai pašalinami (jei įmanoma, esant „valymo“ padėčiai);

(d)mašinos projektuojamos ir gaminamos taip, kad į tas vietas, kurių negalima išvalyti, negalėtų patekti jokios medžiagos ir gyviai, ypač vabzdžiai, ir ten nesikauptų jokios organinės medžiagos;

(e)mašinos projektuojamos ir gaminamos taip, kad jokios sveikatai pavojingos pagalbinės medžiagos, įskaitant naudojamus tepalus, negalėtų liestis su maisto, kosmetikos ar farmacijos produktais. Jei būtina, mašinos projektuojamos ir gaminamos taip, kad būtų galima nuolat tikrinti atitiktį šiam reikalavimui.

2.1.2.Instrukcijos

Maisto, kosmetikos ir farmacijos produktams ruošti ir gaminti skirtų mašinų instrukcijose nurodomi rekomenduojami preparatai ir metodai, skirti mašinai valyti, dezinfekuoti ir skalauti ne tik lengvai prieinamose vietose, bet ir tose vietose, kurių pasiekti neįmanoma ar nepatartina.

2.2.NEŠIOJAMOSIOS RANKINĖS IR (ARBA) RANKINIO VALDYMO MAŠINOS

2.2.1.Bendrieji dalykai

Nešiojamosios rankinės ir (arba) rankinio valdymo mašinos turi:

(a)priklausomai nuo mašinų tipo turėti pakankamų matmenų atraminį paviršių ir pakankamai rankenų bei atitinkamo dydžio atramų, išdėstytų taip, kad užtikrintų mašinų stabilumą numatytomis darbo sąlygomis;

(b)išskyrus atvejus, jei tai techniškai neįmanoma, arba jei yra nepriklausomas valdymo įtaisas, rankenose, kurių negalima visiškai saugiai paleisti, turi būti rankinio paleidimo ir stabdymo valdymo įtaisai, išdėstyti taip, kad operatorius galėtų juos valdyti nepaleisdamas rankenų;

(c)būti suprojektuotos taip, kad nebūtų netikėto įjungimo ir (arba) veikimo, operatoriui paleidus rankenas, rizikos. Jei šis reikalavimas nėra techniškai įvykdomas, imamasi lygiaverčių priemonių;

(d)jei reikia, turi būti įmanoma stebėti pavojingą zoną ir apdirbamosios medžiagos bei įrankio sąlytį;

(e)turėti įtaisą arba prijungtą ištraukimo sistemą su išėjimo atvamzdžiu arba lygiavertę sistemą pavojingų cheminių medžiagų išlakoms sugauti ar sumažinti. Šis reikalavimas netaikomas, jei dėl to atsirastų nauja rizika, kai pagrindinė mašinos funkcija yra pavojingų cheminių medžiagų purškimas, ir vidaus degimo variklių išlakoms. Nešiojamosios mašinos rankenos projektuojamos ir gaminamos taip, kad ką paleisti ir sustabdyti būtų nesudėtinga.

2.2.1.1.Instrukcijos

Instrukcijose pateikiama ši informacija apie vibraciją, išreikštą pagreičiu (m/s2) ir perduodamą nešiojamosiomis rankinėmis ir rankinio valdymo mašinomis:

(a)nuolatinių plaštakos ir rankos sistemą veikiančių virpesių suminė vibracijos vertė;

(b)pagreičio dėl pakartotinių smūginių virpesių, kurie veikia plaštakos ir rankos sistema, vidutinė pikinės amplitudės vertė;

(c)abiejų matavimų neapibrėžtis.

Pirmoje pastraipoje nurodytos vertės yra faktiškai išmatuotos konkrečios mašinos vertės arba jos nustatytos atsižvelgiant į techniškai palyginamo mašinų gaminio, atitinkančio mokslo ir technikos pažangos lygį, matavimus.

Jei darniųjų standartų arba pagal 17 straipsnio 3 dalį Komisijos priimtų techninių specifikacijų negalima taikyti, vibracijos duomenys matuojami mašinai taikant tinkamiausią matavimo kodeksą.

Nurodomos darbo sąlygos matavimų metu ir taikyti matavimo metodai arba pateikiama nuoroda į taikytą darnųjį standartą.

2.2.2.Nešiojamosios tvirtinimo ir kitos smūginės mašinos

2.2.2.1.Bendrieji dalykai

Nešiojamosios tvirtinimo ir kitos smūginės mašinos projektuojamos ir gaminamos taip, kad:

(a)energija smūgiuojamam elementui perduodama tarpiniu komponentu, neatsiskiriančiu nuo įtaiso;

(b)paleidimo įtaisas neleidžia smūgiuoti tol, kol mašina nenustatoma teisingai ir remiasi į pagrindo medžiagą reikiamu slėgiu;

(c)būtų apsaugotos nuo atsitiktinio paleidimo; jei būtina, nustatoma atitinkama paleidimo ir valdymo įtaisų veiksmų seka smūgiavimui pradėti;

(d)būtų apsaugotos nuo atsitiktinio paleidimo tvarkymo metu arba nuo smūgio;

(e)užtaisymo ir išėmimo veiksmai galėtų būti atliekami lengvai ir saugiai.

Jei būtina, prie įtaiso būtų įmanoma pritvirtinti apsaugą (-us) nuo skeveldrų, o atitinkamą (-us) apsaugą (-us) pateikia mašinos gamintojas.

2.2.2.2.Instrukcijos

Instrukcijose pateikiama būtina informacija apie:

(a)priedus ir sukeičiamąją įrangą, kuri gali būti naudojama su mašina;

(b)tinkamus tvirtinimo arba kitus mašinos darbe naudojamus smūgiuojamuosius elementus;

(c)jei reikia, tinkamus naudoti šovinius.

2.3.MEDIENOS IR PANAŠIAS FIZIKINES SAVYBES TURINČIŲ MEDŽIAGŲ APDIRBIMO MAŠINOS

Medienos ir panašias fizikines savybes turinčių medžiagų apdirbimo mašinos turi atitikti šiuos reikalavimus:

(a)mašinos projektuojamos, gaminamos ar įrengiamos taip, kad apdirbamąjį ruošinį būtų galima saugiai padėti ir kreipti; jei ruošinys ant darbastalio laikomas rankomis, darbastalis turi būti pakankamai stabilus ir netrukdyti ruošiniui judėti;

(b)jei mašinos galėtų būti naudojamos ruošinių arba jų dalių išmetimo rizikos sąlygomis, jos projektuojamos, gaminamos arba įrengiamos taip, kad tokio išmetimo būtų išvengta, o jei tai neįmanoma, išmetimas nesukeltų rizikos operatoriui ir (arba) pažeidžiamiems asmenims;

(c)mašinos turi automatinį stabdį, kuris sustabdo įrankį per gana trumpą laiką, jei atsiranda sąlyčio su lėtėjančiu įrankiu rizika;

(d)jei įrankis įtaisytas nevisiškai automatizuotoje mašinoje, ji projektuojama ir gaminama taip, kad būtų pašalinta arba sumažinta atsitiktinio sužeidimo rizika.

2.4.PESTICIDŲ SKLEIDIMO MAŠINOS

2.4.1.Apibrėžtis

Pesticidų skleidimo mašinos – mašinos, specialiai skirtos augalų apsaugos produktų, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų tiekimo rinkai 2 straipsnio 1 dalyje, skleidimui 2 .

2.4.2.Bendrieji dalykai

Pesticidų skleidimo mašinų gamintojas arba jo ar jos įgaliotasis atstovas užtikrina, kad būtų atliekamas pesticidų keliamo nenumatyto poveikio aplinkai vertinimas pagal rizikos vertinimo ir rizikos mažinimo procesą, nurodytą bendrųjų principų 1 punkte.

Pesticidų skleidimo mašina projektuojama ir gaminama, atsižvelgiant į pirmoje pastraipoje nurodyto rizikos vertinimo rezultatus taip, kad ją galima būtų naudoti, reguliuoti ir prižiūrėti, nedarant nenumatyto pesticidų poveikio aplinkai.

Visais atvejais neturi būti nuotėkio.

2.4.3.Valdymo įtaisai ir stebėsena

Turi būti įmanoma lengvai ir tiksliai valdyti, stebėti ir nedelsiant sustabdyti pesticidų skleidimą iš darbo vietų.

2.4.4.Užpildymas ir ištuštinimas

Mašina projektuojama ir gaminama taip, kad ją būtų lengva užpildyti reikiamu pesticidų kiekiu, jų neišlaistant, ir užtikrinti patogų ir visišką ištuštinimą, išvengiant pesticidų išsipylimo ir vandens šaltinių užteršimo šių veiksmų atlikimo metu.

2.4.5.Pesticidų skleidimas

2.4.5.1.Paskleidimo norma

Mašinose įrengiamos patogaus, tikslaus ir patikimo paskleidimo normos reguliavimo priemonės.

2.4.5.2.Pesticidų pasiskirstymas, nusėdimas ir nunešimas

Mašina projektuojama ir gaminama taip, kad būtų užtikrintas pesticidų nusėdimas tikslinėse zonose siekiant sumažinti patekimą į kitas zonas ir išvengti pesticidų nunešimo į aplinką. Jei reikia, užtikrinamas tolygus paskirstymas ir vienodas nusėdimas.

2.4.5.3.Bandymai

Gamintojas arba jo ar jos įgaliotasis atstovas atlieka arba yra atlikęs reikiamus kiekvieno tipo susijusių mašinų bandymus, kad būtų galima patikrinti, ar reikiamos mašinos dalys atitinka 2.4.5.1 ir 2.4.5.2 punktuose nustatytus reikalavimus.

2.4.5.4.Nuostoliai sustabdymo metu

Mašinos projektuojamos ir gaminamos taip, kad būtų išvengta nuostolių sustojus skleisti pesticidus.

2.4.6.Priežiūra

2.4.6.1.Valymas

Mašinos projektuojamos ir gaminamos taip, kad jas būtų galima lengvai ir gerai išvalyti neteršiant aplinkos.

2.4.6.2.Aptarnavimas

Mašinos projektuojamos ir gaminamos taip, kad būtų lengva pakeisti susidėvėjusias dalis neteršiant aplinkos.

2.4.7.Patikrinimai

Prie mašinos galima lengvai prijungti reikalingus matavimo prietaisus mašinos tinkamam veikimui patikrinti.

2.4.8.Purkštukų, koštuvų ir filtrų ženklinimas

Purkštukai, koštuvai ir filtrai ženklinami taip, kad būtų galima aiškiai identifikuoti jų tipą ir dydį.

2.4.9.Naudojamo pesticido pavadinimo nurodymas

Jei reikia, mašinoje įrengiamas specialus laikiklis, ant kurio operatorius gali padėti naudojamo pesticido pavadinimą.

2.4.10.Instrukcijos

Instrukcijose pateikiama ši informacija:

(a)atsargumo priemonės, kurių reikia imtis atliekant maišymo, užpildymo, skleidimo, tuštinimo, valymo, aptarnavimo ir transportavimo veiksmus, kad būtų išvengta aplinkos užteršimo;

(b)išsamios naudojimo įvairioje numatomoje darbo aplinkoje sąlygos, įskaitant ir tai, kaip tinkamai paruošti bei sureguliuoti mašinas, kad būtų užtikrintas pesticidų nusėdimas tikslinėse zonose ir būtų sumažintas patekimas į kitas zonas, kad būtų išvengta pasklidimo į aplinką ir, jei reikia, kad būtų užtikrintas pesticidų tolygus pasiskirstymas ir vienodas nusėdimas;

(c)purkštukų, filtrų ir koštuvų, kurie gali būti naudojami su mašina, tipų ir dydžių asortimentas;

(d)galinčių dėvėtis dalių, kurios daro įtakos tinkamam mašinos veikimui, pvz., purkštukų, koštuvų ir filtrų tikrinimo dažnumas ir jų keitimo kriterijai ir būdai;

(e)kalibravimo, kasdienės priežiūros, paruošimo žiemai ir kitų tikrinimų, reikalingų tinkamam mašinos veikimui užtikrinti, nuoroda;

(f)pesticidų, kurie gali sukelti netinkamą mašinos veikimą, tipai;

(g)nurodymas, kad operatorius turėtų vis atnaujinti naudojamo pesticido pavadinimą, patalpintą ant specialaus 2.4.9 punkte nurodyto laikiklio;

(h)specialiosios įrangos ar reikmenų prijungimas bei naudojimas ir būtinos atsargumo priemonės;

(i)nurodymas, kad mašinoms gali būti taikomi nacionaliniai reikalavimai dėl paskirtomis įstaigomis atliekamo reguliaraus patikrinimo, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/128/EB 3 ;

(j)mašinos elementai, kurie tikrinami, siekiant užtikrinti tinkamą jos veikimą;

(k)reikiamų matavimo prietaisų prijungimo instrukcijos.

3.PAPILDOMI ESMINIAI SVEIKATOS IR SAUGOS REIKALAVIMAI RIZIKAI DĖL MAŠINŲ MOBILUMO KOMPENSUOTI

Mašinos, kurios kelia riziką dėl savo mobilumo, turi atitikti visus šiame skyriuje aprašytus esminius sveikatos ir saugos reikalavimus (žr. Bendrųjų principų 4 punktą).

3.1.BENDROJI INFORMACIJA

3.1.1.Apibrėžtys

(a)Mašinos, kurios kelia riziką dėl savo mobilumo, yra:

I.mašinos, kurių veikimui reikalingas mobilumas darbo metu arba nuolatinis arba pusiau nuolatinis judėjimas tarp nuolatinių darbo vietų sekos, arba

II.mašinos, kurios dirba vienoje vietoje, tačiau kurios gali būti įrengtos taip, kad galėtų būti lengviau perkeltos iš vienos vietos į kitą.

(b)Vairuotojas – už mašinos judėjimą atsakingas asmuo, kuris gali važiuoti mašina arba kuris gali eiti pėsčias, lydėdamas mašina, arba kreipti mašiną nuotolinio valdymo įtaisu arba nuotoliniu būdu prižiūrėti autonominių mobiliųjų mašinų gaminį, neatsižvelgiant į atstumą ir valdymo ryšio priemones.

(c)Autonominė mobilioji mašina – tai autonominį režimą turinti mobilioji mašina, kurios visos pagrindinės mobiliųjų mašinų saugos funkcijos užtikrinamos jos važiavimo ir darbo veiksmų zonoje, nesant nuolatinės mašinos ir operatoriaus sąveikos.

3.2.DARBO VIETOS

3.2.1.Vairavimo vieta

Matomumas iš vairavimo vietos turi būti toks, kad vairuotojas galėtų valdyti mašiną bei jos darbo įrankius numatytomis jų naudojimo sąlygomis visiškai užtikrindamas savo bei kitų pažeidžiamų asmenų saugą. Jei būtina, numatomi atitinkami įtaisai nepakankamo tiesioginio matomumo rizikai pašalinti.

Mašinos, kuriomis vežamas vairuotojas, projektuojamos ir gaminamos taip, kad vairuotojo vietoje esančiam vairuotojui nebūtų jokios rizikos atsitiktinai paliesti ratus ir vikšrus.

Mašinose važiuojančių vairuotojų vairavimo vieta projektuojama ir gaminama taip, kad būtų galima įrengti vairuotojo kabiną, jei tai nekelia rizikos ir jai yra pakankamai vietos. Kabinoje yra vairuotojo instrukcijoms skirta vieta.

3.2.2.Sėdynė

Jei yra operatorių ar kitų mašina važiuojančių žmonių traiškymo tarp mašinos dalių ir aplinkinių daiktų, mašinai apvirtus arba nuvirtus ant šono, rizika, ypač mašinų, kuriose yra įrengta 3.4.3 arba 3.4.4 punktuose nurodyta apsauginė konstrukcija, mašina projektuojama su sulaikymo sistema, išlaikančia žmones savo vietose arba apsauginėje konstrukcijoje, kuri nevaržytų veiksmams atlikti būtinų judesių arba sėdynių pakabos konstrukcijos sukeltų judesių konstrukcijos atžvilgiu, arba joje įrengiama tokia sulaikymo sistema. Tokios sulaikymo sistemos neįrengiamos, jei jos didina riziką.

Vairavimo vietoje yra duodamas matomas arba garsinis signalas, įspėjantis vairuotoją, jei sulaikymo sistema neveikia.

3.2.3.Kitų asmenų vietos

Jei pagal naudojimo sąlygas numatoma, kad mašinose, be vairuotojo, kartais ar nuolat bus vežami arba su jomis dirbs ir kiti asmenys, įrengiamos atitinkamos vietos, kuriose jie būtų saugiai vežami arba dirbtų.

3.2.1 punkto antra ir trečia pastraipos taip pat taikomos vietoms, numatytoms kitiems nei vairuotojas asmenims.

3.2.4.Nuotolinio valdymo funkcija

Autonominių mobiliųjų mašinų gaminiai turi turėti autonominiam režimui būdingą nuotolinio valdymo funkciją. Ši funkcija leidžia operatoriui nuotoliniu būdu gauti informaciją iš mašinos. Taikant nuotolinio valdymo funkciją galima tik nuotoliniu būdu paleisti ir sustabdyti mašiną. Mašina projektuojama ir gaminama taip, kad būtų galima atlikti šiuos veiksmus tik tada, kai vairuotojas tiesiogiai ar netiesiogiai mato mašinos judėjimą ir darbo zoną, o apsauginiai įtaisai veikia.

Informacija, kurią vairuotojas gauna iš mašinos, kai įjungta nuotolinio valdymo funkcija, turi užtikrinti vairuotojui galimybę išsamiai ir tiksliai matyti mašinos darbą, judėjimą ir saugų padėties nustatymą jos važiavimo ir darbo zonoje.

Ši informacija įspėja vairuotoją apie esamas arba galinčias susidaryti nenumatytas ar pavojingas situacijas, kai reikalingas vairuotojo dalyvavimas.

Jei nuotolinio valdymo funkcija neaktyvi, mašina neturi galėti veikti.

3.3.VALDYMO SISTEMOS

Jei būtina, imamasi veiksmų siekiant užkirsti kelią valdymo įtaisų naudojimui be leidimo.

Nuotolinių valdymo įtaisų atveju ant kiekvieno valdymo įtaiso aiškiai nurodoma tuo valdymo įtaisu valdoma mašina.

Nuotolinio valdymo sistema projektuojama ir gaminama taip, kad valdytų tik:

(a)konkrečią mašiną;

(b)konkrečią funkciją.

Nuotolinio valdymo mašinos projektuojamos ir gaminamos taip, kad reaguotų tik į joms numatytų valdymo įtaisų signalus.

3.3.1.Valdymo įtaisai

Vairuotojas gali įjungti visus valdymo įtaisus, skirtus mašinai valdyti iš vairavimo vietos, išskyrus tas funkcijas, kurios gali būti saugiai įjungtos tik kitur esančiais valdymo įtaisais. Visų pirma, šioms funkcijoms priskiriamos funkcijos, už kurias yra atsakingi kiti nei vairuotojas operatoriai, arba tos, kurias vairuotojas saugiai valdyti gali tik palikęs vairavimo vietą.

Jei yra pedalai, jie projektuojami, gaminami ir įrengiami taip, kad vairuotojas galėtų saugiai valdyti esant kiek įmanoma mažesnei netinkamo valdymo rizikai. Pedalų paviršiai yra neslidūs ir lengvai valomi.

Jei valdymo įtaisų veikimas gali kelti pavojų, ypač pavojingus judesius, mašinų valdymo įtaisai, išskyrus iš anksto nustatytų padėčių įtaisus, grįžta į neutraliąją padėtį, kai tik operatorius juos atleidžia.

Ratinių mašinų vairavimo sistema projektuojama ir gaminama taip, kad būtų mažesnė vairaračio ar vairalazdės judesių, kurie atsiranda dėl smūgių į vairuojamuosius ratus, jėga.

Visi diferencialui blokuoti skirti valdymo įtaisai projektuojami ir įtaisomi taip, kad mašinai judant diferencialas būtų laisvas.

1.2.2 punkto šešta pastraipa dėl garsinio ir (arba) regimojo įspėjamųjų signalų taikoma tik krypties keitimo atveju.

3.3.2.Paleidimas ir judėjimas

Savaeigės mašinos su vairavimo vieta gali judėti tik tada, jei vairuotojas yra prie valdymo įtaisų.

Jei darbui atlikti mašinoje yra įrengti įtaisai (pvz., stabilizatoriai, krano strėlės ir kt.), viršijantys jos normalius gabaritus, vairuotojas turi turėti priemones, kuriomis prieš pajudant mašinai galėtų lengvai patikrinti, ar tokių įtaisų padėtis nekliudo mašinai saugiai judėti.

Šis reikalavimas galioja ir toms dalims, kurios turi būti tam tikroje padėtyje, o jei reikia, ir užrakintos tam, kad judėjimas būtų saugus.

Jei dėl to nėra kitokios rizikos, mašinų judėjimas turi priklausyti nuo pirmiau nurodytų dalių saugios padėties nustatymo.

Variklio paleidimo metu negali būti netyčinio judėjimo.

Autonominių mobiliųjų mašinų gaminio judėjimo atveju atsižvelgiama į riziką, susijusią su zona, kurioje numatoma judėti ir dirbti.

3.3.3.Važiavimo funkcija

Nepažeidžiant kelių eismo taisyklių reikalavimų, savaeigės mašinos ir jų priekabos turi atitikti lėtėjimo, sustojimo, stabdymo ir stovėjimo reikalavimus taip, kad visomis numatytomis darbo, apkrovos, greičio, kelio dangos ir nuolydžio sąlygomis būtų užtikrinta sauga.

Vairuotojas turi turėti galimybę pagrindiniu įtaisu sulėtinti savaeigių mašinų judėjimą ir jas sustabdyti. Jei taip reikia dėl saugos, sugedus pagrindiniam įtaisui arba nustojus tiekti energiją, reikalinga pagrindiniam įtaisui įjungti, turi būti avarinis įtaisas su visiškai nepriklausomu ir lengvai pasiekiamu valdymo įtaisu judėjimui lėtinti ir stabdyti.

Jei reikia saugai užtikrinti, įrengiamas stovėjimo įtaisas, neleidžiantis stovinčiai mašinai pajudėti iš vietos. Šis įtaisas gali būti sujungtas su vienu iš antroje pastraipoje nurodytu įtaisu, jei jis yra grynai mechaninis.

Nuotolinio valdymo mašinose turi būti įtaisai, kurie nedelsiant automatiškai stabdo veiksmą ir apsaugo nuo galimai pavojingo veiksmo šiose situacijose:

(a)jei vairuotojas nebegali valdyti;

(b)jei gaunamas stabdymo signalas;

(c)jei nustatoma su sauga susijusios sistemos dalies triktis;

(d)jei per nustatytą laiką negaunamas patvirtinimo signalas.

1.2.4 punktas netaikomas važiavimo funkcijai.

Autonominių mobiliųjų mašinų gaminiai turi atitikti kurias nors iš šių sąlygų:

(a)jie juda ir dirba uždaroje zonoje, turinčioje įrengtą periferinę apsaugos sistemą, kurią sudaro apsaugai ar apsauginiai įtaisai;

(b)jie turi įtaisus, skirtus aptikti šalia mašinų gaminių esančius žmones, naminius gyvūnus ar kitas kliūtis, jei šios kliūtys galėtų kelti riziką žmonių ar naminių gyvūnų sveikatai ir saugai arba saugiam mašinų darbui.

Mašinų gaminių, sujungtų su viena arba daugiau priekabų ar velkama įranga, įskaitant autonominių mobiliųjų mašinų gaminių, sujungtų su viena arba daugiau priekabų ar velkama įranga, judesiai nekelia rizikos žmonėms, naminiams gyvūnams ar bet kokiai kitai kliūčiai tokių mašinų gaminių ir priekabų ar velkamos įrangos pavojaus zonoje.

3.3.4.Pėsčiojo valdomų mašinų judėjimas

Pėsčiojo valdoma savaeigė mašina gali judėti tik vairuotojui atliekant susijusio valdymo įtaiso palaikomąjį veiksmą. Visų pirma, ji neturi pradėti judėti variklio paleidimo metu. Pėsčiojo valdomos mašinos valdymo sistema projektuojama taip, kad dėl nenumatyto mašinos judėjimo vairuotojo link kiek įmanoma būtų sumažinta rizika, visų pirma dėl:

(a)traiškymo;

(b)sužeidimo besisukančiais įrankiais.

Mašinos važiavimo greitis suderinamas su pėsčiojo ėjimo greičiu.

Jei mašinoje gali būti įrengtas sukamasis įrankis, turi būti neįmanoma įjungti šio įrankio, esant įjungtai atbulinei pavarai, išskyrus atvejį, kai mašina juda varoma to sukamojo įrankio. Pastaruoju atveju atbulinės eigos greitis neturi būti pavojingas vairuotojui.

3.3.5.Valdymo grandinės gedimas

Dėl energijos tiekimo vairo stiprintuvui, jei toks yra, nutrūkimo mašiną turi būti įmanoma vairuoti visą jos stabdymo trukmę.

Autonominių mobiliųjų mašinų vairo sistemos gedimas neturi daryti įtakos mašinų saugai.

3.4.APSAUGA NUO MECHANINIŲ RIZIKOS VEIKSNIŲ

3.4.1.Nevaldomi judesiai

Mašinų gaminys projektuojamas, gaminamas ir, jei tinka, užkeliamas ant savo judamojo pagrindo taip, kad judėjimo metu nevaldomi sunkio centro padėties svyravimai neturėtų įtakos mašinų gaminio stabilumui arba nesukeltų per didelės jo konstrukcijos deformacijos.

3.4.2.Judamosios pavaros dalys

Nukrypstant nuo 1.3.8.1 punkto nuostatų variklių atveju, judamieji apsaugai, neleidžiantys patekti prie judamųjų dalių variklio skyriuje, gali būti be blokavimo įtaisų, jei jiems atidaryti reikia įrankio ar rakto arba valdymo įtaiso, esančio vairavimo vietoje, jei pastaroji yra visiškai uždaroje kabinoje su užraktu, neleidžiančiu patekti į ją pašaliniams asmenims.

3.4.3.Apvirtimas ir virtimas ant šono

Jei yra rizika, kad savaeigės mašinos su jose važiuojančiu vairuotoju, operatoriumi (-iais) ar kitu (-ais) asmeniu (-imis) gali apvirsti arba virsti ant šono, įrengiama atitinkama apsauginė konstrukcija, jei ji nedidina rizikos.

Ši konstrukcija turi būti tokia, kad, mašinai apvirtus ar nuvirtus ant šono, ji užtikrintų pakankamą ribotos deformacijos erdvę vežamam (-iems) asmeniui (-ims).

Gamintojas arba jo ar jos įgaliotasis atstovas atlieka arba yra atlikęs atitinkamus kiekvieno tipo susijusios konstrukcijos bandymus, kad būtų galima patikrinti, ar konstrukcija atitinka antroje pastraipoje nustatytą reikalavimą.

3.4.4.Krintantys daiktai

Jei yra rizika, kad ant savaeigių mašinų su jose važiuojančiu vairuotoju, operatoriumi (-iais) ar kitu (-ais) asmeniu (-imis) gali kristi daiktai ar medžiagos, mašinos projektuojamos ir gaminamos atsižvelgiant į šią riziką ir, jei yra vietos, jose įtaisoma atitinkama apsauginė konstrukcija.

Ši konstrukcija yra tokia, kad, jei kristų daiktai ar medžiagos, ji užtikrintų pakankamą ribotos deformacijos erdvę vežamam (-iems) asmeniui (-ims).

Gamintojas arba jo ar jos įgaliotasis atstovas atlieka arba yra atlikęs atitinkamus kiekvieno tipo susijusios konstrukcijos bandymus, kad būtų galima patikrinti, ar konstrukcija atitinka antroje pastraipoje nustatytą reikalavimą.

3.4.5.Prieigos priemonės

Rankenos ir laipteliai projektuojami, gaminami ir įtaisomi taip, kad operatoriai naudotųsi jais instinktyviai ir nenaudotų valdymo įtaisų prieigai palengvinti.

3.4.6.Vilkimo įtaisai

Visos velkančiosios ar velkamosios mašinos turi turėti vilkimo ar prikabinimo įtaisus, suprojektuotus, pagamintus ir įtaisytus taip, kad būtų užtikrintas patogus ir patikimas sujungimas ir atjungimas bei užkirsta galimybė atsitiktiniam atsijungimui naudojimo metu.

Tiek, kiek to reikia dėl standžios vilkties apkrovos, vilkimo įtaisai tokiose mašinose turi turėti tokias atramas, kurių atraminiai paviršiai atitiktų apkrovos dydį ir pagrindą.

3.4.7.Jėgos perdavimas iš savaeigės mašinos (ar traktoriaus) į priimančiąją mašiną

Savaeigę mašiną (ar traktorių) su priimančiosios mašinos pirmąja fiksuota atrama jungiantys nuimamieji mechaniniai pavaros įtaisai projektuojami ir gaminami taip, kad visos darbo metu judančios dalys būtų apsaugotos per visą jų ilgį.

Savaeigės mašinos (ar traktoriaus) pusėje vieta, prie kurios pritvirtinamas nuimamasis mechaninės pavaros įtaisas, apsaugoma arba nejudančiu ir prijungtu prie savaeigės mašinos (arba traktoriaus) apsaugu, arba bet kokiu kitu tokią pat apsauginę funkciją atliekančiu įtaisu.

Šis apsaugas turi būti atidaromas, kad būtų galima patekti prie nuimamojo pavaros įtaiso. Uždarius apsaugą, lieka pakankamai vietos, kad mašinai (ar traktoriui) judant, pavaros velenas negadintų apsaugo.

Priimančios mašinos pusėje įstatomas velenas turi būti uždengtas prie mašinos pritvirtintu apsauginiu gaubtu.

Sukimo momento ribotuvai ar laisvosios eigos movos prie transmisijos su universaliaisiais lankstais gali būti tvirtinami tik varomosios mašinos pusėje. Nuimamasis mechaninės pavaros įtaisas turi būti atitinkamai pažymėtas.

Visos priimančios mašinos, kurių veikimas reikalauja, kad nuimamasis mechaninės pavaros įtaisas būtų prijungtas prie savaeigės mašinos ar traktoriaus, turi tokią nuimamojo mechaninės pavaros įtaiso tvirtinamąją sistemą, kad, kai mašinos yra atjungtos, nei šis įtaisas, nei jo apsaugai nebūtų sugadinti dėl sąlyčio su žeme ar mašinos dalimi.

Išorinės apsaugo dalys projektuojamos, gaminamos ir įrengiamos taip, kad nesisuktų kartu su nuimamuoju mechaninės pavaros įtaisu. Apsaugas pavaros veleną turi dengti iki pat jo vidinių žiočių galo, jei naudojami paprastieji universalieji lankstai, ir mažiausiai iki išorinio lanksto arba lankstų centro, jei naudojami plačiakampiai universalieji lankstai.

Jei patekimo į darbo vietą priemonė yra prie nuimamojo mechaninių pavarų įtaiso, ji projektuojama ir gaminama taip, kad veleno apsaugai nebūtų naudojami kaip laipteliai, nebent jie būtų specialiai tam suprojektuoti ir pagaminti.

3.5.APSAUGA NUO KITŲ RIZIKOS VEIKSNIŲ

3.5.1.Baterijos

Baterijos korpusas projektuojamas ir gaminamas taip, kad, apvirtus arba nuvirtus ant šono, elektrolitas neužtikštų ant operatoriaus ir kad būtų išvengta garų kaupimosi operatorių buvimo vietose.

Mašinų gaminys projektuojamas ir gaminamas taip, kad bateriją būtų galima atjungti specialiu šiam tikslui numatytu lengvai pasiekiamu įtaisu.

Mobiliųjų mašinų, įskaitant autonominius mobiliuosius mašinų gaminius, automatinio įkrovimo baterijos projektuojamos taip, kad būtų išvengta 1.3.8.2 ir 1.5.1 punktuose nurodytų pavojų, įskaitant mašinos sąlyčio ar susidūrimo su žmogumi ar kita mašina riziką, kai mašina savarankiškai juda į įkrovimo stotį.

3.5.2.Gaisras

Priklausomai nuo gamintojo numatomų pavojų, mašinos, atsižvelgiant į matmenis, turi:

(a)vietos įrengti lengvai pasiekiamiems gesintuvams arba

(b)įmontuotą gesinimo sistemą.

3.5.3.Pavojingų cheminių medžiagų išlakos

1.5.13 punkto antra ir trečia pastraipos netaikomos mašinoms, kurių pagrindinė funkcija – produktų purškimas. Tačiau turi būti pašalinta rizika operatoriui būti veikiamam tokių pavojingų išlakų.

Mobilioje mašinoje su joje važiuojančiu vairuotoju, kurios pagrindinė funkcija yra produktų purškimas, įrengiamos filtravimo kameros arba lygiavertės saugos priemonės.

3.5.4.Sąlyčio su įtampingosiomis elektros oro linijomis rizika

Priklausomai nuo mašinų gaminių aukščio, mobiliųjų mašinų gaminys, jei reikia, projektuojamas, gaminamas ir įrengiamas taip, kad būtų išvengta sąlyčio su įtampingąja elektros oro linija rizikos arba elektros lanko susidarymo tarp bet kurios mašinos dalies arba mašiną vairuojančio operatoriaus ir įtampingosios elektros oro linijos rizikos.

Jei neįmanoma visiškai išvengti sąlyčio su įtampingąja elektros oro linija ar elektros lanko susidarymo rizikos, mobiliųjų mašinų gaminiai projektuojami, gaminami ir įrengiami taip, kad būtų išvengta arba būtų galima išvengti visų elektrinių pavojų, įvykus sąlyčiui su įtampingąja elektros oro liniją ar susidarius elektros lankui.

3.6.INFORMACIJA IR NURODYMAI

3.6.1.Ženklai, signalai ir įspėjimai

Visi mašinų gaminiai privalo turėti ženklus ir (arba) lenteles su instrukcijomis dėl naudojimo, reguliavimo ir techninės priežiūros, jei būtina, žmonių sveikatai ir saugai užtikrinti. Šios priemonės parenkamos, projektuojamos ir gaminamos taip, kad būtų aiškiai matomos ir neištrinamos.

Nepažeidžiant kelių eismo taisyklių reikalavimų, mašinų gaminys, kuriuo vežamas vairuotojas, turi turėti šią įrangą:

(a)garsinio įspėjimo įtaisą žmonėms įspėti;

(b)numatytas naudojimo sąlygas atitinkančią šviesos signalų sistemą; šis reikalavimas netaikomas mašinų gaminiui, skirtam dirbti tik po žeme ir naudojančiam ne elektros energiją;

(c)jei būtina, tarp mašinų gaminio ir priekabos yra atitinkama jungtis signalams valdyti.

Nuotolinio valdymo mašinos, kurios, dirbdamos įprastomis sąlygomis, kelia žmonėms susidūrimo ar traiškymo riziką, turi turėti reikiamą priemonę, signalizuojančią apie mašinos judesius, arba priemonę žmonėms apsaugoti nuo tokios rizikos. Tokie pat reikalavimai keliami mašinų gaminiui, kuris naudojimo metu nuolat kartoja judėjimą į priekį ir atgal išilgai vienos ašies, jei vairuotojas tiesiogiai nemato zonos už mašinos galo.

Mašinos konstrukcija turi būti tokia, kad įspėjimo ir signalizavimo įtaisai negalėtų būti netyčia atjungti. Jei tai svarbu saugai, tokie įtaisai turi turėti priemonę patikrinti, ar jie tinkamai veikia, o jų gedimas būtų rodomas operatoriui.

Jei mašinų ar jų darbo įrankių judėjimas yra ypač pavojingas, ant mašinų turi būti ženklai, įspėjantys, kad negalima artintis prie veikiančių mašinų; šie ženklai turi būti aiškiai įskaitomi iš pakankamo atstumo, užtikrinančio netoliese atsidūrusių asmenų saugą.

3.6.2.Ženklinimas

Ant visų mašinų pateikiama tokia įskaitoma ir neištrinama informacija:

(a)nominalioji galia, išreikšta kilovatais (kW);

(b)įprastinės konfigūracijos mašinos masė kilogramais (kg),

ir, jei reikia:

(a)didžiausia traukiamoji jėga, numatyta sujungimo kabliui niutonais (N),

(b)didžiausioji vertikalioji apkrova, numatyta sujungimo kabliui niutonais (N).

3.6.3.Instrukcijos

3.6.3.1.Vibracija

Instrukcijose pateikiama ši informacija apie vibraciją, išreikštą pagreičiu (m/s2) ir mašinos perduodama plaštakos ir rankos sistemai arba visam kūnui:

(a)nuolatinių plaštakos ir rankos sistemą veikiančių virpesių suminė vibracijos vertė;

(b)pagreičio dėl pakartotinių smūginių virpesių, kurie veikia plaštakos ir rankos sistema, vidutinė pikinės amplitudės vertė;

(c)didžiausia visą kūną veikianti svertinio pagreičio vidutinė kvadratinė vertė, jei ji didesnė kaip 0,5 m/s2. Jei ši neviršija 0, 5 m/s2, tai turi būti nurodyta;

(d)matavimų neapibrėžtis.

Šios vertės turi būti faktiškai išmatuotos konkrečios mašinos vertės arba nustatytos pagal techniškai palyginamos mašinos, kuri yra tipinė gaminamos mašinos atžvilgiu, matavimus.

Jei darniųjų standartų arba pagal 17 straipsnio 3 dalį Komisijos priimtų techninių specifikacijų negalima taikyti, vibracija matuojama susijusiai mašinai taikant tinkamiausią matavimo kodeksą.

Aprašomi taikyti matavimo kodeksai ir darbo sąlygos matavimo metu.

3.6.3.2.Įvairiapusiškas naudojimas

Mašinų gaminio, naudojamo įvairiems tikslams priklausomai nuo naudojamos įrangos, instrukcijose ir sukeičiamosios įrangos instrukcijose pateikiama informacija, būtina saugiai surinkti ir naudoti pagrindinį mašinų produktą bei sukeičiamąją įrangą, kuri gali būti įrengta.

3.6.3.3.Autonominių mobiliųjų mašinų gaminiai

Autonominių mobiliųjų mašinų gaminių naudojimo instrukcijose nurodomos jų numatomo judėjimo kelio, darbo zonų ir pavojingų zonų charakteristikos.

4.PAPILDOMI ESMINIAI SVEIKATOS IR SAUGOS REIKALAVIMAI PAVOJAMS DĖL KĖLIMO VEIKSMŲ KOMPENSUOTI

Mašinos, kurios kelia pavojų atliekant kėlimo veiksmus, turi atitikti visus šiame skyriuje aprašytus esminius sveikatos ir saugos reikalavimus (žr. Bendrųjų principų 4 punktą).

4.1.BENDROJI INFORMACIJA

4.1.1.Apibrėžtys

(a)Kėlimo veiksmas – tai iš daiktų ir (arba) žmonių susidedančių pavienių apkrovų, kurių buvimo lygį tam tikru metu reikia keisti, judėjimas;

(b)valdomas krovinys – tai toks krovinys, kuris visą kelia juda naudojant fiksuotos padėties standžiąsias ar lanksčiąsias kreipes;

(c)darbinis koeficientas – tai gamintojo arba jo ar jos įgaliotojo atstovo garantuotos apkrovos, kurią gali išlaikyti komponentas, ir ant komponento pažymėtos didžiausiosios darbinės apkrovos aritmetinis santykis;

(d)bandymo koeficientas – tai apkrovos, naudotos atliekant statinius ar dinaminius kėlimo mašinos ar kėlimo reikmens bandymus, ir ant tos kėlimo mašinos ar kėlimo reikmens ar mašinos pažymėtos didžiausiosios darbinės apkrovos aritmetinis santykis;

(e)statinis bandymas – tai toks bandymas, kai kėlimo mašinos ar kėlimo reikmenys iš pradžių apžiūrimi ir veikiami jėga, atitinkančia didžiausią darbinę apkrovą, padauginta iš atitinkamo statinio bandymo koeficiento, o paskui dar apžiūrima nurodytą apkrovą nuėmus, kad būtų įsitikinta, ar nėra pažeidimų;

(f)dinaminis bandymas – tai toks bandymas, kai mašinos dirba esant visoms galimoms konfigūracijoms visa didžiausia darbine apkrova, padauginta iš atitinkamo dinaminio bandymo koeficiento, atsižvelgiant į kėlimo mašinos dinaminę elgseną, siekiant patikrinti, ar ji tinkamai veikia;

(g)gabenimo talpa – tai mašinos dalis, ant kurios arba kurioje keliami žmonės ir (arba) kroviniai.

4.1.2.Apsauga nuo mechaninių rizikos veiksnių

4.1.2.1.Rizika dėl stabilumo stokos

Mašinos projektuojamos ir gaminamos taip, kad būtų užtikrintas 1.3.1 punkte reikalaujamas stabilumas naudojimo ir nenaudojimo metu, taip pat visuose mašinų gabenimo, surinkimo ir išmontavimo etapuose, iš anksto numatyto komponentų gedimo atveju, taip pat, kai atliekami naudojimo vadove numatyti bandymai. Todėl gamintojas arba jo ar jos įgaliotasis atstovas taiko atitinkamus tikrinimo metodus.

4.1.2.2.Kreipėmis ir bėgių keliais važiuojančios mašinos

Mašinos turi turėti įtaisus, veikiančius ant kreipių ar bėgių kelių, kad būtų išvengta nuvažiavimo nuo bėgių.

Jei, nepaisant šių įtaisų, nuvažiavimo nuo bėgių arba bėgių ar važiuoklės gedimo rizika išlieka, įrengiami įtaisai, kurie neleidžia įrangai, komponentui ar kroviniui nukristi, o pačiai mašinai – apvirsti.

4.1.2.3.Mechaninis stipris

Mašinos, kėlimo reikmenys ir jų komponentai turi gebėti išlaikyti visą naudojimo trukmę juos veikiančius įtempius naudojimo ir, jei taikoma, nenaudojimo metu visomis numatytomis įrengimo bei darbo sąlygomis ir esant visoms reikiamoms konfigūracijoms, atsižvelgiant, jei reikia, į atmosferos veiksnius ir žmonių naudojamą jėgą. Šio reikalavimo taip pat laikomasi gabenant, surenkant ir išmontuojant mašinas.

Mašinos ir kėlimo reikmenys projektuojami ir gaminami taip, kad numatytojo naudojimo sąlygomis būtų išvengta gedimų dėl nuovargio ir susidėvėjimo.

Naudojamos medžiagos parenkamos pagal gamintojo numatomą darbo aplinką, ypatingą dėmesį atkreipiant į koroziją, dilimą, atsparumą smūgiams, ribines temperatūras, nuovargį, trapumą, spinduliuotę ir senėjimą.

Mašinos ir kėlimo reikmenys projektuojami ir gaminami taip, kad galėtų išlaikyti statinio bandymo perkrovas be liekamųjų deformacijų ar akivaizdžių defektų. Skaičiuojant stiprį atsižvelgiama į statinio bandymo koeficiento, pasirinkto reikiamam saugos lygiui užtikrinti, vertę; Tas koeficientas dažniausiai yra toks:

(a)rankinės pavaros mašinų ir kėlimo reikmenų: 1,5;

(b)kitų mašinų: 1,25.

Mašinos projektuojamos ir gaminamos taip, kad nebūtų gedimų, kai dinaminiams bandymams atlikti naudojama didžiausia darbinė apkrova, padauginta iš dinaminio bandymo koeficiento. Šis dinaminio bandymo koeficientas pasirenkamas taip, kad būtų užtikrintas reikiamas saugos lygis: paprastai šis koeficientas yra lygus 1,1. Paprastai bandymai atliekami esant gamintojo nurodytiems nominaliesiems greičiams. Jei mašinos valdymo grandinė leidžia vienu metu atlikti keletą judesių, bandymai atliekami nepalankiausiomis sąlygomis, paprastai derinant susijusius judesius.

4.1.2.4.Skridiniai, būgnai, krumpliaračiai, lynai ir grandinės

Skridinių, būgnų ar krumpliaračių skersmuo turi atitikti lynų ar grandinių, su kuriomis jie gali būti naudojami, matmenis.

Būgnai ir krumpliaračiai projektuojami, gaminami ir įrengiami taip, kad jų grandines ar lynus būtų galima vynioti jiems nenukrentant.

Lynai, tiesiogiai naudojami kroviniui kelti ar laikyti, turi būti be jokių sandūrų, išskyrus galines. Tačiau lynų sandūros gali būti įrenginiuose, kuriuose pagal konstrukciją lynus numatoma reguliariai keisti atsižvelgiant į naudojimo reikmes.

Ištisinių lynų ir jų antgalių darbinis koeficientas pasirenkamas taip, kad būtų užtikrintas reikiamas saugos lygis. Paprastai šis koeficientas yra lygus 5.

Kėlimo grandinių darbinis koeficientas pasirenkamas taip, kad būtų užtikrintas reikiamas saugos lygis. Paprastai šis koeficientas yra lygus 4.

Siekiant patikrinti, ar yra pasiektas reikiamas darbinis koeficientas, gamintojas arba jo ar jos įgaliotasis atstovas privalo atlikti arba būti atlikęs reikiamus kiekvieno tipo kroviniams tiesiogiai kelti naudojamos grandinės, lyno ir lyno antgalių bandymus.

4.1.2.5.Kėlimo reikmenys ir komponentai

Kėlimo reikmenys ir jų komponentai rūšiuojami dėl jų nuovargio ir senėjimo procesų per tam tikrą darbo ciklų skaičių, atsižvelgiant į jų numatytą naudojimo trukmę pagal konkrečiam naudojimo atvejui nustatytas darbo sąlygas.

Be to:

(a)vielinio lyno ir lyno antgalio derinio darbinis koeficientas pasirenkamas taip, kad būtų užtikrintas reikiamas saugos lygis; paprastai šis koeficientas yra lygus 5. Lynai turi būti be jokių sandūrų arba kilpų, išskyrus lynų galuose;

(b)jei naudojamos grandinės su suvirintomis grandimis, pastarosios turi būti trumpagrandės. Grandinių darbinis koeficientas pasirenkamas taip, kad būtų užtikrintas reikiamas saugos lygis; paprastai šis koeficientas yra lygus 4;

(c)tekstilinių lynų, stropų ar diržų darbinis koeficientas priklauso nuo medžiagos, gamybos būdo, matmenų ir naudojimo. Šis koeficientas pasirenkamas taip, kad būtų užtikrintas reikiamas saugos lygis; paprastai jis yra lygus 7, jei jų gamybai naudojamos medžiagos yra labai geros kokybės, o gamybos būdas atitinka jų numatytąjį naudojimą. Jei taip nėra, paprastai nustatomas didesnis koeficientas, kad būtų galima užtikrinti lygiavertį saugos lygį. Tekstiliniai lynai, stropai ir diržai negali turėti jokių mazgų, jungčių arba sandūrų, išskyrus tuos, kurie yra diržo galuose; šis reikalavimas netaikomas žiediniam stropui;

(d)visų stropų ar su stropais naudojamų metalinių komponentų darbinis koeficientas pasirenkamas taip, kad būtų užtikrintas reikiamas saugos lygis; paprastai šis koeficientas yra lygus 4;

(e)daugiašakio stropo didžiausia darbinė apkrova nustatoma pagal silpniausio stropo darbinį koeficientą, stropų skaičių ir mažinimo faktorių, priklausantį nuo stropų konfigūracijos;

(f)siekiant patikrinti, ar yra pasiektas reikiamas darbinis koeficientas, gamintojas arba jo ar jos įgaliotasis atstovas atlieka arba yra atlikęs kiekvieno a, b, c ir d nurodyto tipo komponento reikiamus bandymus.

4.1.2.6.Judesių valdymas

Judesiams valdyti skirti įtaisai turi veikti taip, kad mašinos, ant kurių jie įtaisyti, būtų saugios.

(a)Mašinos yra projektuojamos ir gaminamos arba turi tokius įtaisus, kad jų komponentų judėjimo amplitudė neviršytų nurodytų. Prieš paleidžiant tokius įtaisus, prireikus privalo būti įjungiamas įspėjamasis signalas.

(b)Jei toje pačioje vietoje vienu metu manevruoja keli nejudamieji arba ant bėgių įrengti mašinų gaminiai ir kyla rizika susidurti, tokios mašinos projektuojamos ir gaminamos taip, kad būtų galima įrengti tokios rizikos išvengti padedančias sistemas.

(c)Mašinos projektuojamos ir gaminamos taip, kad kroviniai negalėtų pavojingai slinkti ar laisvai ir netikėtai kristi, net kai iš dalies ar visiškai nutraukiamas energijos tiekimas arba kai operatorius nebevaldo mašinos.

(d)Įprastomis darbo sąlygomis nėra galimybės nuleisti krovinį naudojant vien tik trintinius stabdžius, išskyrus tokias mašinas, pagal kurių numatytas funkcijas jie turi veikti tokiu būdu.

(e)Krovinius laikantys įtaisai projektuojami ir gaminami taip, kad krovinys netikėtai nenukristų.

4.1.2.7.Krovinių judėjimas tvarkymo metu

Mašinų darbo vieta įrengiama taip, kad kuo geriau būtų matomos judamųjų dalių trajektorijos, siekiant išvengti galimų susidūrimų su žmonėmis, įranga ar kitomis tuo pačiu metu manevruojančiomis ir tokį pavojų sukelti galinčiomis mašinomis.

Valdomus krovinius keliančios mašinos projektuojamos ir gaminamos taip, kad judantis krovinys, gabenimo talpa ar atsvaras, jei toks yra, nesužeistų žmonių.

4.1.2.8.Stacionariose aikštelėse sustojančios mašinos

4.1.2.8.1. Gabenimo talpos judesiai

Stacionariose aikštelėse sustojančių mašinų gabenimo talpų judėjimas pakeliui į aikštelę ir joje kreipiamas standžiai. Žirklinio pakėlimo sistemos taip pat laikomos standžiai kreipiamomis.

4.1.2.8.2. Įėjimas į gabenimo talpą

Jei žmonės gali įeiti į gabenimo talpą, mašinos projektuojamos ir gaminamos taip, kad įeinant gabenimo talpa nejudėtų, ypač įėjimo į ją ir išėjimo iš jos metu.

Mašinos projektuojamos ir gaminamos taip, kad kėlimo talpos ir aptarnaujamos aikštelės lygio skirtumas nekeltų rizikos suklupti.

4.1.2.8.3. Rizika dėl sąlyčio su judančia gabenimo talpa

Jei reikia atitikti 4.1.2.7 punkto antroje pastraipoje pateiktą reikalavimą, į važiavimo zoną neturi būti įmanoma patekti įprasto darbo metu.

Jei tikrinimo ar techninės priežiūros metu yra rizika, kad po gabenimo talpa ar ant jos esantis žmogus gali būti prispaustas tarp šios gabenimo talpos ir nejudamųjų dalių, numatoma pakankamai laisvos vietos, naudojant saugumo saleles arba įrengiant vežtuvo judėjimą blokuojančią mechaninę įrangą.

4.1.2.8.4. Rizika, kurią kelia iš gabenimo talpos krintantys kroviniai

Jei yra rizika, kad nuo gabenimo talpos gali nukristi krovinys, mašina projektuojama ir gaminama taip, kad tokios rizikos būtų išvengta.

4.1.2.8.5. Aikštelės

Neturi būti aikštelėse esančių žmonių susidūrimo su judančia gabenimo talpa ar kitomis judamosiomis dalimis rizikos.

Jei yra rizika, kad, kai gabenimo talpos nėra sustojimo aikštelėse, žmogus gali įkristi į važiavimo zoną, įtaisomi apsaugai šiai rizikai pašalinti. Tokie apsaugai neturi atsidaryti eigos zonos kryptimi. Juose turi būti įrengtas gabenimo talpos padėties valdomas blokavimo įtaisas, apsaugantis:

(a)nuo pavojingo gabenimo talpos judėjimo tol, kol apsaugai yra uždaryti ir užrakinti;

(b)nuo pavojingo apsaugo atidarymo tol, kol gabenimo talpa nesustoja atitinkamoje aikštelėje.

4.1.3.Tinkamumas pagal paskirtį

Prieš pateikiant kėlimo mašinas ir kėlimo reikmenis rinkai arba prieš pradedant juos naudoti pirmą kartą, gamintojas arba jo ar jos įgaliotasis atstovas turi užtikrinti, imdamasis atitinkamų priemonių arba būti tas priemones įvykdęs, kad kėlimo reikmenys ir parengtos darbui mašinos, neatsižvelgiant į tai, ar jos yra rankinio ar mechaninio valdymo, galėtų saugiai atlikti nurodytas funkcijas.

Statiniai ir dinaminiai bandymai, nurodyti 4.1.2.3 punkte, atliekami su visomis naudoti paruoštomis kėlimo mašinomis.

Jei nėra galimybės mašinas surinkti gamintojo arba jo ar jos įgaliotojo atstovo patalpose, gamintojas, jo ar jos įgaliotasis atstovas arba kitas žmogus gamintojo vardu imasi priemonių mašinų naudojimo vietoje. Priešingu atveju priemonių galima imtis gamintojo patalpose arba naudojimo vietoje.

4.2.MAŠINŲ GAMINIAMS, KURIŲ ENERGIJOS ŠALTINIS NĖRA RANKŲ JĖGA, TAIKOMI REIKALAVIMAI

4.2.1.Judesių valdymas

Palaikantysis valdymo įtaisas naudojamas mašinos ar jos įrangos judėjimui valdyti. Tačiau daliniams arba visiems judesiams atlikti, kai nėra jokio keliamo krovinio ar mašinų susidūrimo rizikos, šie įtaisai gali būti pakeisti valdymo įtaisais, automatiškai nustatančiais sustojimus iš anksto pasirinktuose lygiuose, operatoriui nevaldant palaikančiojo valdymo įtaiso.

4.2.2.Apkrovimo valdymas

Mašinos, kurių didžiausia darbinė apkrova yra ne mažesnė kaip 1000 kg ar kurių virtimo momentas ne mažesnis kaip 40 000 Nm, turi turėti įtaisus, kurie įspėtų vairuotoją ir apsaugotų nuo pavojingų judesių:

(a)dėl perkrovos, kai viršijama didžiausioji darbinė apkrova arba didžiausiasis darbinis momentas;

(b)viršijamas virtimo momentas.

4.2.3.Lynais valdomi įrenginiai

Lyninės gabenimo talpos, traktoriai ar traktorių važiuoklės turi būti įtempti atsvarais arba turi turėti įtaisą, nuolat reguliuojantį įtempimą.

4.3.INFORMACIJA IR ŽENKLAI

4.3.1.Grandinės, lynai ir austiniai diržai

Kiekviena kėlimo grandinės, lyno ar austinio diržo atkarpa, kuri nėra sąrankos dalis, ženklinama, o jei tai neįmanoma, turi plokštelę ar nenuimamą žiedą, ant kurių būtų nurodytas gamintojo arba jo ar jos įgaliotojo atstovo pavadinimas bei adresas ir susijusio sertifikato žymuo.

Pirmiau nurodytame sertifikate pateikiama mažiausiai tokia informacija:

(a)gamintojo ir, jei reikia, jo ar jos įgaliotojo atstovo pavadinimas bei adresas;

(b)grandinės ar lyno aprašas, kuriame nurodyta:

I.nominalieji matmenys,

II.konstrukcija,

III.medžiaga, iš kurios pagaminta,

IV.taikytas medžiagos specialusis metalurginio apdorojimo būdas;

(c)taikytas bandymo metodas;

(d)didžiausioji grandinės arba lyno apkrova naudojimo metu. Gali būti pateikiamas verčių intervalas, atsižvelgiant į numatomus taikymo atvejus.

4.3.2.Kėlimo reikmenys

Ant kėlimo reikmenų pateikiami šie duomenys:

I.medžiagos identifikavimo duomenys, kai tokia informacija reikalinga saugiam naudojimui;

II.didžiausia darbinė apkrova.

Tuo atveju, kai kėlimo reikmenų praktiškai neįmanoma paženklinti, pirmoje pastraipoje nurodyta informacija pateikiama ant plokštelės ar kitos lygiavertės priemonės, gerai pritvirtintos prie kėlimo reikmens.

Ši informacija turi būti lengvai įskaitoma ir pateikta tokioje vietoje, kurioje ji neišnyktų kėlimo reikmenims nusidėvint ir kurioje nebūtų pakenkta reikmens stipriui.

4.3.3.Kėlimo mašinos

Ant mašinos turi būti aiškiai pažymėta didžiausioji darbinė apkrova. Šis žymėjimas turi būti aiškiai įskaitomas, nenutrinamas ir nekoduotas.

Jei didžiausioji darbinė apkrova priklauso nuo mašinos konfigūracijos, kiekvienoje darbo vietoje yra keliamosios galios plokštelė, kurioje geriausia diagramų forma ar lentelių pavidalu pateikiamos kiekvienos konfigūracijos leidžiamos darbinės apkrovos.

Tik kroviniams kelti skirtos mašinos, turinčios gabenimo talpą, į kurią gali patekti žmonės, turi turėti aiškų ir nenutrinamą įspėjimo ženklą, draudžiantį kelti žmones. Šis įspėjimo ženklas turi būti matomas kiekvienoje vietoje, kurioje galima patekti į gabenimo talpą.

4.4.INSTRUKCIJOS

4.4.1.Kėlimo reikmenys

Su kiekvienu kėlimo reikmeniu ar su kiekviena nedaloma parduodamų reikmenų siunta pateikiamos instrukcijos, kuriose būtų nurodyta mažiausiai tokia informacija:

(a)numatytasis naudojimas;

(b)naudojimo ribos (ypač tų reikmenų, pavyzdžiui, magnetinių ar vakuuminių padėklų, kurie nevisiškai atitinka 4.1.2.6 punkto e papunkčio reikalavimus);

(c)surinkimo, naudojimo ir techninės priežiūros instrukcijos;

(d)naudotas statinio bandymo koeficientas.

4.4.2.Kėlimo mašinos

Prie kėlimo mašinų pridedamos instrukcijas, kuriose pateikiama ši informacija:

(a)mašinų techninės charakteristikos, visų pirma:

I.didžiausia darbinė apkrova ir, jei reikia, 4.3.3 punkto antroje pastraipoje aprašytos kėlimo galios plokštelės arba lentelės kopija,

II.atramas ar inkaravimo įtaisus veikiančios jėgos ir, jei reikia, bėgių kelių charakteristikos,

III.jei reikia, balasto apibūdinimas ir jo įrengimo priemonės;

(b)darbo žurnalo, jei jis nepateikiamas kartu su mašina, turinys;

(c)naudojimo patarimai, ypač kaip operatoriui kompensuoti krovinio tiesioginio matomumo stygių;

(d)jei reikia, gamintojo arba jo ar jos įgaliotojo atstovo arba jų vardu atliktų bandymų išsami ataskaita, kurioje aprašomi atlikti statiniai ir dinaminiai bandymai;

(e)mašinoms, kurios nėra surenkamos gamintojo patalpose tokia forma, kokia jos turi būti naudojamos, būtinos instrukcijos, kaip atlikti 4.1.3 punkte nurodytas priemones prieš pradedant jas naudoti.

5.POŽEMINIAMS DARBAMS SKIRTIEMS MAŠINŲ GAMINIAMS TAIKOMI PAPILDOMI ESMINIAI SVEIKATOS IR SAUGOS REIKALAVIMAI

Požeminiams darbams skirtos mašinos turi atitikti visus šiame skyriuje aprašytus esminius sveikatos ir saugos reikalavimus (žr. Bendrųjų principų 4 punktą).

5.1.RIZIKA DĖL STABILUMO STOKOS

Mechanizuotieji sutvirtinimai projektuojami ir gaminami taip, kad perkėlimo metu būtų išlaikoma nurodyta judėjimo kryptis ir kad jie neslystų prieš tai arba tuo metu, kai juos pradeda veikti apkrova, ir po to, kai apkrova pašalinama. Jie turi atskiros hidraulinės atramos viršutinių plokščių inkaravimo įtaisus.

5.2.JUDĖJIMAS

Mechanizuotieji sutvirtinimai turi užtikrinti netrukdomą žmonių judėjimą.

5.3.VALDYMO ĮTAISAI

Bėgiais judančių mašinų akseleratoriaus ir stabdžių valdymo įtaisai turi būti rankiniai. Tačiau paleidimo įtaisai gali būti valdomi pėda.

Mechanizuotųjų sutvirtinimų valdymo įtaisai projektuojami ir išdėstomi taip, kad perkėlimo veiksmo metu operatoriai toje vietoje būtų apsaugoti atrama. Valdymo įtaisai apsaugomi nuo atsitiktinio atjungimo.

5.4.STABDYMAS

Savaeigėse bėgiais judančiose požeminių darbų mašinose yra paleidimo įtaisas, veikiantis mašinos judėjimą valdančią grandinę taip, kad judėjimas būtų sustabdomas, jei vairuotojas nebevaldo judėjimo.

5.5.GAISRAS

Jei mašinose yra labai degių dalių, jos privalo atitikti 3.5.2 punkto b papunkčio reikalavimą.

Požeminių darbų mašinų stabdymo sistema projektuojama ir gaminama taip, kad nekibirkščiuotų ar nesukeltų gaisro.

Požeminių darbų mašinos su vidaus degimo varikliais privalo turėti tik tokius variklius, kuriuose naudojamas kuras su mažu garavimo slėgiu ir kuriuose negali atsirasti jokia elektros kibirkštis.

5.6.IŠMETAMIEJI TERŠALAI

Vidaus degimo variklių išmetamieji teršalai neturi būti išleidžiami aukštyn.

6.PAPILDOMI ESMINIAI SVEIKATOS IR SAUGOS REIKALAVIMAI, TAIKOMI MAŠINŲ GAMINIAMS, KELIANTIEMS YPATINGĄ RIZIKĄ DĖL ŽMONIŲ KĖLIMO

Dėl žmonių kėlimo riziką keliantys mašinų gaminiai turi atitikti visus šiame skyriuje aprašytus esminius sveikatos ir saugos reikalavimus (žr. Bendrųjų principų 4 punktą).

6.1.BENDROJI INFORMACIJA

6.1.1.Mechaninis stipris

Gabenimo talpa, įskaitant esamus liukus, projektuojama ir gaminama taip, kad jos erdvės ir stiprio pakaktų didžiausiajam leidžiamam asmenų skaičiui gabenti ir atitiktų didžiausiąją darbinę apkrovą.

4.1.2.4 ir 4.1.2.5 punktuose nurodytų komponentų darbiniai koeficientai yra nepakankami žmonių kėlimo mašinoms, todėl jie paprastai dvigubinami. Žmonėms arba žmonėms ir kroviniams kelti skirtos mašinos turi turėti gabenimo talpos pakabinimo ar atramos sistemą, suprojektuotą ir pagamintą taip, kad užtikrintų reikiamą bendrąjį saugos lygį ir pašalintų gabenimo talpos kritimo riziką.

Jei gabenimo talpai pakabinti naudojami lynai arba grandinės, paprastai turi būti mažiausiai du nepriklausomi lynai ar grandinės, kurių kiekviena turi savo inkaravimo įtaisą.

6.1.2.Ne žmogaus jėga varomų mašinų apkrovimo valdymas

Nepriklausomai nuo didžiausiosios darbinės apkrovos ir virtimo momento, taikomi 4.2.2 punkto reikalavimai, jei gamintojas negali įrodyti, kad nėra perkrovos arba virtimo rizikos.

6.2.VALDYMO ĮTAISAI

Jei pagal saugos reikalavimus nereikia kitų sprendimų, gabenimo talpa paprastai projektuojama ir gaminama taip, kad joje būdami žmonės galėtų valdyti judesius aukštyn ir žemyn, ir, jei reikia, kitokius gabenimo talpos judesius.

Veikimo metu šie valdymo įtaisai turi pirmumą prieš kitus tą patį judėjimą valdančius įtaisus, išskyrus avarinio stabdymo įtaisą.

Pirmoje pastraipoje nurodyti judesių valdymo įtaisai turi būti palaikančiojo valdymo tipo, išskyrus atvejus, kai gabenimo talpa yra visiškai uždara. Jei nėra jokios žmonių arba daiktų ant gabenimo talpos susidūrimo arba kritimo rizikos ir nėra jokios kitos rizikos dėl gabenimo talpos judėjimo aukštyn ir žemyn, vietoj palaikančiojo valdymo įtaisų gali būti naudojami valdymo įtaisai, kurie leistų automatiškai sustoti iš anksto pasirinktose padėtyse.

6.3.RIZIKA GABENIMO TALPOJE AR ANT JOS ESANTIEMS ŽMONĖMS

6.3.1.Gabenimo talpos judesių keliama rizika

Mašinos žmonėms kelti projektuojamos, gaminamos ir įrengiamos taip, kad gabenimo talpos greitėjimas arba lėtėjimas nekeltų rizikos žmonėms.

6.3.2.Žmonių iškritimo iš gabenimo talpos rizika

Gabenimo talpa neturi pasvirti tiek, kad iškiltų rizika joje esantiems žmonėms iškristi, įskaitant tuos atvejus, kai mašina ir gabenimo talpa juda.

Jei gabenimo talpa suprojektuota kaip darbo vieta, imamasi priemonių, kad būtų užtikrintas jos stabilumas ir išvengta pavojingų judesių.

Jei 1.5.15 punkte nurodytų priemonių nepakanka, gabenimo talpos turi turėti leidžiamų gabenti žmonių skaičiui pakankamą tinkamų inkaravimo taškų skaičių. Inkaravimo įtaisų vietos turi būti pakankamai tvirtos, kad jas būtų galima naudoti asmeninėms apsaugos nuo kritimo iš aukščio priemonėms.

Grindų ar lubų liukai ar šoninės durys projektuojami ir gaminami taip, kad jų nebūtų galima atidaryti netyčia, ir atsidaro į tą pusę, kurioje nėra rizikos žmonėms iškristi joms netikėtai atsidarius.

6.3.3.Ant gabenimo talpos galinčių nukristi daiktų keliama rizika

Jei yra rizika, kad ant gabenimo talpos gali nukristi daiktų ir taip kilti pavojus žmonėms, gabenimo talpa turi turėti apsauginį stogą.

6.4.STACIONARIAS AIKŠTELES APTARNAUJANČIOS MAŠINOS

6.4.1.Rizika gabenimo talpoje ar ant jos esantiems žmonėms

Gabenimo talpa projektuojama ir gaminama taip, kad nebūtų jokios rizikos gabenimo talpoje ar ant jos esantiems žmonėms ir (arba) daiktams susidurti su pritvirtintomis ar judančiomis dalimis. Jei būtina, kad būtų įvykdytas šis reikalavimas, pati gabenimo talpa visiškai uždaroma durimis, turinčiomis blokavimo įtaisą, kuris apsaugo nuo pavojingų gabenimo talpos judesių, jei durys būtų neuždarytos. Durys lieka uždarytos, jei gabenimo talpa sustoja tarp aikštelių, jei yra rizika iškristi iš gabenimo talpos.

Mašinos projektuojamos ir gaminamos taip ir, jei reikia, turėti tokius įtaisus, kad gabenimo talpa negalėtų nevaldomai pajudėti į viršų ar apačią. Šie įtaisai turi sustabdyti gabenimo talpą, jai pasiekus didžiausią darbinę apkrovą ir leidžiamą greitį.

Stabdymo veiksmas neturi sukelti žmonėms kenksmingo lėtėjimo, neatsižvelgiant į apkrovos sąlygas.

6.4.2.Valdymo įtaisai aikštelėse

Kiti nei avarinio valdymo įtaisai aikštelėse neturi pradėti gabenimo talpos judėjimo, kai:

(a)veikia gabenimo talpoje esantys valdymo įtaisai,

(b)gabenimo talpa nėra aikštelėje.

6.4.3.Įėjimas į gabenimo talpą

Aikštelėse ir ant gabenimo talpos esantys apsaugai projektuojami ir gaminami taip, kad užtikrintų saugų perėjimą iš gabenimo talpos ir į ją, atsižvelgiant į numatytą kelti krovinių ir asmenų ribą.

6.5.ŽENKLINIMAS

Gabenimo talpoje turi būti pateikta saugai užtikrinti būtina informacija, įskaitant informaciją apie:

(a)gabenimo talpa kelti leidžiamą žmonių skaičių,

(b)didžiausia darbinė apkrova.

IV PRIEDAS

A. MAŠINŲ GAMINIŲ TECHNINIAI DOKUMENTAI

Techniniuose dokumentuose nurodomos gamintojo naudojamos priemonės, skirtos užtikrinti, kad mašinų gaminys atitiktų taikytinus III priede nustatytus esminius sveikatos ir saugos reikalavimus.

Į techninių dokumentų rinkinį turi būti įtraukti bent šie elementai:

(a)mašinų gaminio ir jo numatytojo naudojimo išsamus aprašymas;

(b)rizikos, atsižvelgiant į kurią mašinų gaminys projektuojamas ir gaminamas, vertinimas;

(c)mašinų gaminiui taikomų esminių sveikatos ir saugos reikalavimų sąrašas;

(d)konstrukciniai ir gamybiniai mašinų gaminio ir jo komponentų, sąrankų ir grandinių brėžiniai ir schemos;

(e)d punkte nurodytiems brėžiniams bei schemoms ir mašinų gaminio veikimui suprasti būtini aprašai ir paaiškinimai;

(f)darniųjų standartų arba pagal 17 straipsnio 3 dalį Komisijos priimtų techninių specifikacijų, taikytų projektuojant ir gaminant mašiną, nuorodos. Jei darnieji standartai taikyti iš dalies, dokumentuose nurodomos taikytos jų dalys;

(g)jei darnieji standartai nėra taikomi arba taikomi tik iš dalies, kitų techninių specifikacijų, taikomų siekiant užtikrinti atitiktį taikytiniems esminiams sveikatos ir saugos reikalavimams, aprašai;

(h)konstrukcinių skaičiavimų, tikrinimų ir tyrimų, atliktų siekiant patikrinti mašinų gaminio atitiktį taikytiniems esminiams sveikatos ir saugos reikalavimams, rezultatai;

(i)bandymų, atliktų siekiant patikrinti, ar mašinos atitinka taikytinus esminius sveikatos ir saugos reikalavimus, ataskaitos;

(j)priemonių, kurias gamintojas naudojo gaminant mašinas, siekiant užtikrinti gaminamų mašinų atitiktį projekto specifikacijoms, aprašas;

(k)gamintojo instrukcijų ir informacijos, pateiktos III priedo 1.7.4 punkte, kopija;

(l)jei reikia, V priede nustatyta iš dalies sukomplektuotos mašinos įmontavimo deklaracija ir būtinos tokios mašinos surinkimo instrukcijos;

(m)jei mašinų gaminiai yra serijinės gamybos, vidinės priemonės, kurios būtų įgyvendintos siekiant užtikrinti, kad mašinų gaminys visą laiką atitiktų šį reglamentą;

(n)į techninius dokumentus įtrauktas su sauga susijusius programinės įrangos šaltinio kodas arba programuojamoji logika, kad būtų galima įrodyti mašinų gaminio atitiktį šiam reglamentui, atsižvelgiant į kompetentingos nacionalinės institucijos pateiktą pagrįstą prašymą, jei tai būtina, kad tos institucijos galėtų patikrinti atitiktį III priede nustatytiems esminiams sveikatos ir saugos reikalavimams;

(o)jei jutiklius turinčio nuotoliniu būdu valdomo ar autonominio mašinų gaminio su sauga susiję veiksmai valdomi jutiklių duomenimis, jei reikia, sistemos bendrųjų charakteristikų, galimybių ir apribojimų, duomenų, kūrimo, bandymo ir taikytų validavimo procesų aprašymas, nepažeidžiant Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) ... / ... nustatytų dirbtinio intelekto (DI) sistemoms keliamų reikalavimų 4+, jei su sauga susijusi programinė įranga turi DI sistemą;

(p)gamintojo atliktų komponentų, jungiamųjų detalių ar sukomplektuotų mašinų tyrimų ir bandymų, skirtų nustatyti, ar atsižvelgiant į projektą ar konstrukciją mašinas galima saugiai surinkti ir pradėti naudoti, rezultatai.

B. ATITINKAMI IŠ DALIES SUKOMPLEKTUOTŲ MAŠINŲ TECHNINIAI DOKUMENTAI

Techniniuose dokumentuose nurodomos gamintojo naudojamos priemonės, skirtos užtikrinti, kad iš dalies sukomplektuoti mašinų gaminiai atitiktų taikytinus III priede nustatytus esminius sveikatos ir saugos reikalavimus.

Į techninių dokumentų rinkinį turi būti įtraukti bent šie elementai:

(a)iš dalies sukomplektuotos mašinos ir jos numatytojo naudojimo išsamus aprašymas;

(b)rizikos, atsižvelgiant į kurią iš dalies sukomplektuota mašina projektuojama ir gaminama, vertinimas; iš dalies sukomplektuotai mašinai taikomų esminių sveikatos ir saugos reikalavimų sąrašas;

(c)konstrukciniai ir gamybiniai iš dalies sukomplektuotos mašinos ir jos komponentų, sąrankų ir grandinių brėžiniai ir schemos;

(d)d punkte nurodytiems brėžiniams bei schemoms ir iš dalies sukomplektuotos mašinos veikimui suprasti būtini aprašai ir paaiškinimai;

(e)18 straipsnyje nurodytų darniųjų standartų, taikytų projektuojant ir gaminant iš dalies sukomplektuotą mašiną, nuorodos. Jei darnieji standartai taikyti iš dalies, dokumentuose nurodomos taikytos jų dalys;

(f)jei darnieji standartai nėra taikomi arba taikomi tik iš dalies, kitų techninių specifikacijų, taikomų siekiant užtikrinti atitiktį taikytiniems esminiams sveikatos ir saugos reikalavimams, aprašai;

(g)konstrukcinių skaičiavimų, tikrinimų ir tyrimų, atliktų siekiant patikrinti iš dalies sukomplektuotos mašinos atitiktį taikytiniems esminiams sveikatos ir saugos reikalavimams, rezultatai;

(h)bandymų, atliktų siekiant patikrinti, ar iš dalies sukomplektuotos mašinos atitinka taikytinus esminius sveikatos ir saugos reikalavimus, ataskaitos;

(i)priemonių, kurias gamintojas naudojo gaminant iš dalies sukomplektuotas mašinas, siekiant užtikrinti gaminamų iš dalies sukomplektuotų mašinų atitiktį projekto specifikacijoms, aprašas;

(j)iš dalies sukomplektuotų mašinų surinkimo instrukcijų, pateiktų III priedo 1.7.4 punkte, kopija;

(k)jei iš dalies sukomplektuotų mašinų gaminiai yra serijinės gamybos, vidinės priemonės, kurios būtų įgyvendintos siekiant užtikrinti, kad iš dalies sukomplektuotų mašinų gaminys visą laiką atitiktų esminius sveikatos ir saugos reikalavimus;

(l)į techninius dokumentus įtrauktas su sauga susijusios programinės įrangos šaltinio kodas arba programuojamoji logika, atsižvelgiant į kompetentingos nacionalinės institucijos pateiktą pagrįstą prašymą, jei tai būtina, kad tos institucijos galėtų patikrinti atitiktį III priede nustatytiems esminiams sveikatos ir saugos reikalavimams:

(m)jei jutiklius turinčių nuotoliniu būdu valdomų ar autonominių iš dalies sukomplektuotų mašinų su sauga susiję veiksmai valdomi jutiklių duomenimis, jei reikia, sistemos bendrųjų charakteristikų, galimybių ir apribojimų, duomenų, kūrimo, bandymo ir taikytų validavimo procesų aprašymas, nepažeidžiant Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) ... / ... dėl Europos požiūrio į dirbtinį intelektą nustatytų dirbtinio intelekto (DI) sistemoms keliamų reikalavimų 5+, jei su sauga susijusi programinė įranga turi DI sistemą;

(n)gamintojo atliktų komponentų, jungiamųjų detalių ar sukomplektuotų mašinų tyrimų ir bandymų, skirtų nustatyti, ar atsižvelgiant į projektą ar konstrukciją mašinas galima saugiai surinkti ir pradėti naudoti, rezultatai.V PRIEDAS

MAŠINŲ GAMINIŲ, IŠSKYRUS IŠ DALIES SUKOMPLEKTUOTAS MAŠINAS, ES ATITIKTIES DEKLARACIJA Nr.… 6  

Ši deklaracija taikoma tik mašinų gaminiams, išskyrus iš dalies sukomplektuotas mašinas, tokios būklės, kokios jie buvo pateikti rinkai, ir neapima komponentų, kurie yra pridedami, ir (arba) veiksmų, kuriuos vėliau atlieka galutinis naudotojas, išskyrus atvejus, kai atliekamas esminis mašinos pakeitimas.

1.ES atitikties deklaracijoje pateikiami toliau nurodyti duomenys: Mašinų gaminys (gaminys, tipas, partija arba serijos numeris):

2.Gamintojo ir, kai tinka, jo arba jos įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:

3.Adresas, kuriuo mašinų gaminys yra nuolat įrengtas, nurodomas tik pastate ar statinyje įrengto kėlimo mašinų gaminio atveju:

4.Ši atitikties deklaracija išduota tik gamintojo atsakomybe:

5.Deklaracijos objektas (mašinų gaminio identifikavimo duomenys atsekamumui užtikrinti; gali būti pridėtas pakankamai aiškus spalvotas paveikslas, jei tai yra reikalinga mašinos gaminiui identifikuoti):

6.Deklaracijos objektas, aprašytas 4 punkte, atitinka susijusius derinamuosius Sąjungos teisės aktus:

7.Nuorodos į susijusius darniuosius standartus arba pagal 17 straipsnio 3 dalį Komisijos priimtas technines specifikacijas, įskaitant standarto datą, arba nuorodos į kitas technines specifikacijas, įskaitant specifikacijos datą, kurių atžvilgiu deklaruojama atitiktis;

8.Jei taikoma, notifikuotoji įstaiga… (pavadinimas, numeris)… atliko ES tipo tyrimą (B modulis) ir išdavė ES tipo tyrimo sertifikatą… (nuoroda į tą sertifikatą), toliau atitiktis tipui, pagrįsta vidine gamybos kontrole (C modulis):

9.Jei taikoma, atliekama mašinų gaminio atitikties vertinimo procedūra… (arba vidinė gamybos kontrolė (A modulis) arba visiškas kokybės užtikrinimas (H modulis)… prižiūrint notifikuotajai įstaigai… (pavadinimas, numeris):

10.Papildoma informacija:

Už ką ir kieno vardu pasirašyta: …

(išdavimo data ir vieta):

(vardas ir pavardė, pareigos) (parašas):

ES IŠ DALIES SUKOMPLEKTUOTOS MAŠINOS ĮMONTAVIMO DEKLARACIJA Nr.… 7

Įmontavimo deklaracijoje turi būti šie duomenys:

1.Iš dalies sukomplektuotos mašinos / gaminys (gaminys, tipas, partija ar serijos numeris):

2.Gamintojo ir, kai tinka, jo arba jos įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:

3.Ši įmontavimo deklaracija išduota tik gamintojo atsakomybe:

4.Deklaracijos objektas (iš dalies sukomplektuotos mašinos identifikavimo duomenys atsekamumui užtikrinti; gali būti pridėtas pakankamai aiškus spalvotas paveikslas, jei tai yra reikalinga iš dalies sukomplektuotai mašinai identifikuoti):

5.Sakinys, patvirtinantis, kurie esminiai Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) ... / ... + 8 reikalavimai yra taikomi ir vykdomi, taip pat kad atitinkami techniniai dokumentai surinkti pagal IV priedo B dalį ir, jei reikia, sakinys, patvirtinantis iš dalies sukomplektuotos mašinos atitiktį kitiems susijusiems derinamiesiems Sąjungos teisės aktams:

6.Nuorodos į susijusius darniuosius standartus arba pagal 17 straipsnio 3 dalį Komisijos priimtas technines specifikacijas, įskaitant standarto datą, arba nuorodos į kitas technines specifikacijas, įskaitant specifikacijos datą, kurių atžvilgiu deklaruojama atitiktis;

7.Įsipareigojimas perduoti nacionalinėms institucijoms argumentuotai paprašius atitinkamą informaciją apie iš dalies sukomplektuotą mašiną. Tai apima perdavimo būdą, nepažeidžiant iš dalies sukomplektuotos mašinos gamintojo intelektinės nuosavybės teisių:

8.Jei reikia, pareiškimas, kad iš dalies sukomplektuota mašina neturi būti pradedama naudoti tol, kol nebūtų deklaruota galutinės mašinos, į kurią ji būtų įmontuota, atitiktis šiam reglamentui:

9.Papildoma informacija:

Už ką ir kieno vardu pasirašyta: …

(išdavimo data ir vieta):

(vardas ir pavardė, pareigos) (parašas):

VI PRIEDAS

VIDINĖ GAMYBOS KONTROLĖ

(A modulis)

1.Vidinė gamybos kontrolė yra atitikties vertinimo procedūra, pagal kurią gamintojas įvykdo 2, 3 ir 4 punktuose nustatytas pareigas, ir, prisiimdamas visą atsakomybę, užtikrina ir pareiškia, kad mašinų gaminys atitinka taikytinus šio reglamento reikalavimus.

2.Techniniai dokumentai

Gamintojas parengia IV priede aprašytus techninius dokumentus.

3.Gamyba

Gamintojas imasi visų būtinų priemonių, kad gamybos procesas ir jo stebėsena užtikrintų pagaminto mašinų gaminio atitiktį 2 punkte nurodytiems techniniams dokumentams ir taikytiniems šio reglamento reikalavimams.

4.Žymėjimas CE ženklu ir ES atitikties deklaracija

4.1.Prie kiekvieno atskiro mašinų gaminio, kuris atitinka taikytinus šio reglamento reikalavimus, gamintojas pritvirtina CE ženklą.

4.2.Gamintojas parengia kiekvieno mašinų gaminio modelio ES atitikties deklaraciją pagal 20 straipsnį ir saugo ją kartu su techniniais dokumentais dešimt metų nuo mašinų gaminio pateikimo rinkai arba pradėjimo naudoti, kad juos būtų galima pateikti nacionalinėms institucijoms. ES atitikties deklaracijoje nurodomas mašinų gaminys, kuriam ji buvo parengta.

Atitikties deklaracijos kopija pateikiama atitinkamoms institucijoms paprašius.

5.Įgaliotasis atstovas

4 punkte nustatytas gamintojo pareigas jo vardu ir atsakomybe gali vykdyti jo įgaliotasis atstovas, jei jos nurodytos įgaliojime.

VII PRIEDAS

ES TIPO TYRIMAS

(B modulis)

1.ES tipo tyrimas yra atitikties vertinimo procedūros dalis, kurią taikydama notifikuotoji įstaiga tiria mašinų gaminio techninį projektą, taip pat tikrina ir patvirtina, kad mašinų gaminio techninis projektas atitinka taikytinus šio reglamento reikalavimus.

2.ES tipo tyrimas atliekamas kaip mašinų gaminio techninio projekto tinkamumo vertinimas, nagrinėjant techninius dokumentus ir atliekant numatytos gamybos (gamybos tipo) tipinio mašinų gaminio pavyzdžio tyrimą.

3.ES tipo tyrimo paraiška

Gamintojas ES tipo tyrimo paraišką pateikia vienai pasirinktai notifikuotajai įstaigai.

Paraiškoje nurodoma:

(a)gamintojo pavadinimas ir adresas bei, jei paraišką pateikia jo įgaliotasis atstovas, to įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas;

(b)rašytinis pareiškimas, kad tokia pat paraiška nėra pateikta jokiai kitai notifikuotajai įstaigai;

(c)IV priede aprašyti techniniai dokumentai;

(d)numatytos gamybos tipinio mašinų gaminio pavyzdys (-iai). Notifikuotoji įstaiga gali prašyti daugiau pavyzdžių, jei jų reikia bandymų programai įvykdyti. Jei mašinų gaminiai yra serijinės gamybos, kai kiekvienas vienetas pritaikomas individualiam naudotojui, pateikiami skirtingoms naudotojų grupėms skirti tipiniai pavyzdžiai, o jei mašinų gaminiai gaminami atskirais vienetais, siekiant pritaikyti specialiosioms individualaus naudotojo reikmėms, pateikiamas bazinis modelis.

4.ES tipo tyrimas

Notifikuotoji įstaiga:

(a)tiria techninius dokumentus, kad galėtų įvertinti mašinų gaminio techninio projekto tinkamumą. Atliekant tokį tyrimą, nereikia atsižvelgti į IV priedo antros pastraipos j punktą;

(b)nagrinėja priemonių aprašą jų tinkamumui įvertinti, jei mašinų gaminiai yra serijinės gamybos, kai kiekvienas vienetas pritaikomas individualiam naudotojui;

(c)tikrina, ar pavyzdys (-iai) yra pagamintas (-i) pagal techninius dokumentus, ir nustato elementus, suprojektuotus pagal taikytinas susijusių darniųjų standartų arba pagal 17 straipsnio 3 dalį Komisijos priimtų techninių specifikacijų nuostatas, taip pat elementus, suprojektuotus taikant kitas technines specifikacijas;

(d)atlieka arba paveda atlikti reikiamus tyrimus ir bandymus, kad būtų patikrinta, ar, gamintojui pasirinkus taikyti atitinkamų darniųjų standartų sprendimus, tie sprendiniai taikomi tinkamai;

(e)atlieka arba paveda atlikti atitinkamus tyrimus ir bandymus, kad būtų patikrinta, ar tais atvejais, kai nėra taikomi susijusių darniųjų standartų arba pagal 17 straipsnio 3 dalį Komisijos priimtų techninių specifikacijų sprendimai, gamintojo priimti sprendimai, įskaitant nurodytus kitose taikytose techninėse specifikacijose, atitinka susijusius esminius sveikatos ir saugos reikalavimus ir yra tinkamai taikomi.

5.Įvertinimo ataskaita

Notifikuotoji įstaiga parengia vertinimo ataskaitą, kurioje nurodo pagal 4 punktą atliktus veiksmus ir jų rezultatus. Nepažeisdama savo įsipareigojimų notifikuojančiųjų institucijų atžvilgiu, kaip nurodyta 32 straipsnyje, notifikuotoji įstaiga paskelbia visą tos ataskaitos turinį arba jos dalį tik gavusi gamintojo sutikimą.

6.ES tipo tyrimo sertifikatas

6.1.Jei tipas atitinka taikytinus esminius sveikatos ir saugos reikalavimus, notifikuotoji įstaiga gamintojui išduoda ES tipo tyrimo sertifikatą.

Naujo išduoto sertifikato ir, jei reikia, atnaujinto sertifikato galiojimo laikotarpis neturi viršyti penkerių metų.

6.2.ES tipo tyrimo sertifikate turi būti pateikta bent ši informacija:

(a)notifikuotosios įstaigos pavadinimas ir identifikavimo numeris;

(b)gamintojo pavadinimas ir adresas bei, jei paraišką pateikia jo įgaliotasis atstovas, to įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas;

(c)mašinų gaminio, kuriam taikomas sertifikatas, identifikavimo duomenys (tipo numeris);

(d)pareiškimas, kad mašinų gaminio tipas atitinka taikytinus esminius sveikatos ir saugos reikalavimus;

(e)jei visiškai ar iš dalies taikomi darnieji standartai arba pagal 17 straipsnio 3 dalį Komisijos priimtos techninės specifikacijos, tų standartų arba jų dalių nuorodos;

(f)jei taikomos kitos techninės specifikacijos, tų techninių specifikacijų nuorodos;

(g)jei taikoma, mašinų gaminio eksploatacinių charakteristikų lygis (-ai) arba apsaugos klasė;

(h)išdavimo data, galiojimo pabaigos data ir, kai taikoma, atnaujinimo data (-os);

(i)visos su sertifikato išdavimu susijusios sąlygos.

6.3.ES tipo tyrimo sertifikatas gali turėti vieną ar daugiau priedų.

6.4.Jei tipas neatitinka taikytinų esminių sveikatos ir saugos reikalavimų, notifikuotoji įstaiga atsisako išduoti ES tipo tyrimo sertifikatą ir apie tai pranešti pareiškėjui, nurodydama išsamias tokio atsisakymo priežastis.

7.ES tipo tyrimo sertifikato peržiūra

7.1.Notifikuotoji įstaiga visą laiką seka visus visuotinai pripažinto mokslo ir technikos pažangos lygio pokyčius, kurie rodytų, kad patvirtintas tipas gali nebeatitikti esminių sveikatos ir saugos reikalavimų, ir sprendžia, ar dėl tokių pokyčių būtina atlikti papildomą tyrimą. Jei taip, notifikuotoji įstaiga apie tai praneša gamintojui.

7.2.Apie visus patvirtinto tipo pakeitimus ir visus techninių dokumentų pakeitimus, kurie gali turėti įtakos mašinų gaminio atitikčiai taikytiniems esminiams sveikatos ir saugos reikalavimams arba to sertifikato galiojimo sąlygoms, gamintojas praneša notifikuotajai įstaigai, saugančiai su ES tipo tyrimo sertifikatu susijusius techninius dokumentus. Tokiems pakeitimams būtinas papildomas patvirtinimas, išduodamas kaip originaliojo ES tipo tyrimo sertifikato priedas.

7.3.Gamintojas užtikrina, kad mašinų gaminys toliau atitiktų taikytinus esminius sveikatos ir saugos reikalavimus, atsižvelgiant į mokslo ir technikos pažangos lygį.

7.4.Gamintojas prašo notifikuotosios įstaigos peržiūrėti ES tipo tyrimo sertifikatą bet kuriuo iš šių atvejų:

(a)jei daromas patvirtinto tipo pakeitimas, kaip nurodyta 7.2 punkte;

(b)jei pasikeičia mokslo ir technikos pažangos lygis, kaip nurodyta 7.3 punkte;

(c)ne vėliau kaip iki sertifikato galiojimo pabaigos datos.

Siekiant sudaryti sąlygas notifikuotajai įstaigai vykdyti savo užduotis, gamintojas turi pateikti savo paraišką ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių ir ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki ES tipo tyrimo sertifikato galiojimo pabaigos.

7.5.Notifikuotoji įstaiga ištiria mašinų gaminio tipą ir, atitinkamais atvejais atsižvelgdama į padarytus pakeitimus, atlieka reikiamus bandymus, siekdama užtikrinti, kad patvirtintas tipas ir toliau atitiktų taikytinus esminius sveikatos ir saugos reikalavimus. Jei notifikuotoji įstaiga įsitikina, kad patvirtintas tipas ir toliau atitinka taikytinus esminius sveikatos ir saugos reikalavimus, ji atnaujina ES tipo tyrimo sertifikatą. Notifikuotoji įstaiga užtikrina, kad peržiūros procedūra būtų užbaigta prieš pasibaigiant ES tipo tyrimo sertifikato galiojimui.

7.6.Jei 7.4 punkto a ir b papunkčiuose nurodytos sąlygos nevykdomos, taikoma supaprastinta peržiūros procedūra. Gamintojas notifikuotajai įstaigai pateikia šiuos duomenis:

(a)savo pavadinimą (vardą, pavardę), adresą ir susijusio ES tipo tyrimo sertifikato identifikavimo duomenis;

(b)patvirtinimą, kad nėra patvirtinto tipo pakeitimų, kaip nurodyta 7.2 punkte, įskaitant medžiagas, komponentų dalis arba sąrankų dalis, arba susijusių darniųjų standartų, arba pagal 17 straipsnio 3 dalį Komisijos priimtų techninių specifikacijų ar kitų taikomų techninių specifikacijų pakeitimų;

(c)patvirtinimą, kad nepasikeitė mokslo ir technikos pažangos lygis, kaip nurodyta 7.3 punkte, bei

(d)dabartinių gaminių brėžinių ir nuotraukų kopijos, jei dar nepateiktos, gaminio ženklinimas ir informacija;

Jei notifikuotoji įstaiga patvirtina, kad nėra padaryta 7.2 punkte nurodytų patvirtinto tipo pakeitimų, ir nepasikeitė mokslo ir technikos pažangos lygis, kaip nurodyta 7.3 punkte, taikoma supaprastinta peržiūros procedūra, o 7.5 punkte nurodyti tyrimai ir bandymai neatliekami. Tokiu atveju notifikuotoji įstaiga atnaujina ES tipo tyrimo sertifikatą.

Su tuo atnaujinimu susijusios išlaidos turi būti proporcingos supaprastintos procedūros administracinei naštai.

Jei notifikuotoji įstaiga nustato, kad pasikeitė mokslo ir technikos pažangos lygis, kaip nurodyta 7.3 punkte, taikoma 7.5 punkte nustatyta procedūra.

7.7.Jei po peržiūros notifikuotoji įstaiga padaro išvadą, kad ES tipo tyrimo sertifikatas nebegalioja, įstaiga jį panaikina, o gamintojas nutraukia susijusio mašinų gaminio pateikimą rinkai.

8.Kiekviena notifikuotoji įstaiga informuoja savo notifikuojančiąją instituciją apie jos išduotus arba panaikintus ES tipo tyrimo sertifikatus ir (arba) jų papildymus ir periodiškai arba gavusi prašymą pateikia savo notifikuojančiajai institucijai tokių atsisakytų išduoti, sustabdytų arba kitaip apriboto galiojimo sertifikatų ir (arba) jų papildymų sąrašą.

Kiekviena notifikuotoji įstaiga informuoja kitas notifikuotąsias įstaigas apie ES tipo tyrimo sertifikatus ir (arba) jų papildymus, kuriuos ji atsisakė išduoti, panaikino, kurių galiojimą sustabdė arba kitaip apribojo, o gavusi prašymą, – apie jos išduotus ES tipo tyrimo sertifikatus ir (arba) jų papildymus.

Komisija, valstybės narės ir kitos notifikuotosios įstaigos, pateikusios prašymą, gali gauti ES tipo tyrimo sertifikatų ir (arba) jų papildymų kopijas. Pateikusios prašymą, Komisija ir valstybės narės gali gauti techninių dokumentų kopijas ir notifikuotosios įstaigos atliktų tyrimų rezultatus.

ES tipo tyrimo sertifikato, jo priedų ir papildymų kopijas, taip pat techninę bylą su gamintojo pateiktais dokumentais notifikuotoji įstaiga saugo penkerius metus po to sertifikato galiojimo pabaigos.

9.Gamintojas saugo ES tipo tyrimo sertifikato, jo priedų bei papildymų kopijas ir techninius dokumentus dešimt metų po mašinų gaminio pateikimo rinkai dienos, kad juos būtų galima pateikti nacionalinėms institucijoms.

10.Gamintojo įgaliotasis atstovas gali pateikti 3 punkte nurodytą paraišką ir įvykdyti 7.2, 7.4 ir 9 punktuose įtvirtintas pareigas, jei jos nurodytos įgaliojime.

VIII PRIEDAS

ATITIKTIS TIPUI, PAGRĮSTA VIDINE GAMYBOS KONTROLE (C modulis)

1.Atitiktis tipui, pagrįsta vidine gamybos kontrole, yra atitikties vertinimo procedūros dalis, pagal kurią gamintojas įvykdo 2 ir 3 punktuose nustatytas pareigas, ir prisiimdamas visą atsakomybę, užtikrina ir deklaruoja, kad susijęs mašinų gaminys atitinka ES tipo tyrimo sertifikate aprašyta tipą ir taikytinus šio reglamento reikalavimus.

2.Gamyba

Gamintojas imasi visų būtinų priemonių, kad gamybos procesas ir jo stebėsena užtikrintų pagaminto mašinų gaminio atitiktį ES tipo tyrimo sertifikate aprašytam tipui ir taikytiniems šio reglamento reikalavimams.

3.CE ženklas ir ES atitikties deklaracija

3.1.Gamintojas pritvirtina CE ženklą prie kiekvieno atskiro mašinų gaminio, kuris atitinka ES tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir šio reglamento taikytinus reikalavimus.

3.2.Gamintojas parengia rašytinę mašinų gaminio modelio ES atitikties deklaraciją ir saugo ją 10 metų nuo mašinų gaminio pateikimo rinkai, kad ją būtų galima pateikti nacionalinėms institucijoms. ES atitikties deklaracijoje nurodomas mašinų gaminys, kuriam ji buvo parengta.

Atitikties deklaracijos kopija pateikiama atitinkamoms institucijoms paprašius.

4.Įgaliotasis atstovas

3 punkte nustatytas gamintojo pareigas jo arba jos vardu ir atsakomybe gali vykdyti jo arba jos įgaliotasis atstovas, jei jos nurodytos įgaliojime.

IX PRIEDAS

VISIŠKU KOKYBĖS UŽTIKRINIMU PAGRĮSTA ATITIKTIS

(H modulis)

1.Visišku kokybės užtikrinimu pagrįsta atitiktis yra atitikties vertinimo procedūra, kai gamintojas įvykdo 2 ir 5 punktuose nustatytas pareigas ir, prisiimdamas visą atsakomybę, užtikrina ir deklaruoja, kad susijęs mašinų gaminys atitinka jam taikomus šio reglamento reikalavimus.

2.Gamyba

Gamintojas naudoja patvirtintą susijusio mašinų gaminio projektavimo, gamybos ir galutinio gaminio tikrinimo bei bandymo kokybės sistemą, nurodytą 3 punkte, ir jis turi būti prižiūrimas, kaip nurodyta 4 punkte.

3.Kokybės sistema

3.1.Gamintojas pateikia pasirinktai notifikuotajai įstaigai paraišką įvertinti jo arba jos kokybės sistemą dėl susijusio mašinų gaminio.

Paraiškoje nurodoma:

(a)gamintojo pavadinimas ir adresas bei, jei paraišką pateikia jo įgaliotasis atstovas, to įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas;

(b)techniniai dokumentai, parengti vienam kiekvienos numatytų gaminti gaminių kategorijos modeliui. Jei taikoma, techninius dokumentus sudaro bent:

i)    bendrasis mašinų gaminio aprašymas;

ii)    projekto eskizas ir komponentų, mazgų, grandinių ir kt. brėžiniai ir schemos;

iii)    tiems brėžiniams, schemoms ir mašinų gaminio veikimui suprasti būtini aprašymai ir paaiškinimai;

iv)    darniųjų standartų arba pagal 17 straipsnio 3 dalį Komisijos priimtų techninių specifikacijų ir (arba) kitų visiškai ar iš dalies taikytų susijusių techninių specifikacijų, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, ir sprendimų, priimtų siekiant atitikti esminius šio reglamento reikalavimus, jei tie darnieji standartai nėra taikomi, aprašymų sąrašas.
Jei darnieji standartai taikyti iš dalies, techniniuose dokumentuose nurodomos taikytos dalys;

v)    atliktų projektinių skaičiavimų, tyrimų ir kt. rezultatai;

vi)    bandymų ataskaitos;

vii)    kokybės sistemos dokumentai ir

viii)    rašytinė deklaracija, kad ta pati paraiška nebuvo pateikta jokiai kitai notifikuotajai įstaigai.

3.2.Kokybės sistema užtikrina gaminių atitiktį jiems taikomiems šio reglamento reikalavimams.

Visi gamintojo priimti kokybės sistemos elementai, reikalavimai ir nuostatos sistemingai bei metodiškai dokumentuojami rašytinių veiklos strategijų, procedūrų ir instrukcijų forma. Kokybės sistemos dokumentai parengiami taip, kad jais remiantis būtų galima vienodai aiškinti kokybės programas, planus, vadovus ir įrašus.

Juose visų pirma tinkamai aprašomi:

(a)kokybės tikslai ir organizacinė struktūra, vadovybės pareigos ir įgaliojimai, susiję su projektavimu ir gaminio kokybe;

(b)techninės projekto specifikacijos, įskaitant standartus, kurie būtų taikomi, ir, jei darnieji standartai arba pagal 17 straipsnio 3 dalį Komisijos priimtos techninės specifikacijos ir (arba) kitos techninės specifikacijos nebūtų taikomos visos apimties, priemonės, kurios būtų naudojamos siekiant užtikrinti, kad būtų atitiktis mašinų gaminiui taikomiems esminiams šio reglamento reikalavimams;

(c)projekto kontrolės ir tikrinimo metodai, procedūros ir sistemingi veiksmai, kurie būtų taikomi projektuojant nagrinėjamos kategorijos mašinų gaminį;

(d)atitinkami gamybos, kokybės kontrolės ir kokybės užtikrinimo metodai, procesai ir sistemingi veiksmai, kurie būtų naudojami;

(e)tyrimai ir bandymai, kurie būtų atliekami prieš gamybos pradžią, gamybos metu bei pagaminus, ir jų atlikimo dažnumas,

(f)su kokybe susiję įrašai, pvz., patikrinimų ataskaitos, bandymų ir kalibravimo duomenys, ataskaitos apie susijusio personalo kvalifikaciją ir kt.;

(g)priemonės, skirtos stebėti, ar užtikrinama reikiama projekto ir gaminių kokybė ir ar efektyviai veikia kokybės sistema.

3.3.Notifikuotoji įstaiga vertina kokybės sistemą ir nustato, ar ji atitinka 3.2 punkte nurodytus reikalavimus.

Ji daro prielaidą, kad tuos reikalavimus atitinka tie kokybės sistemos elementai, kurie atitinka susijusį darnųjį standartą ir (arba) techninę specifikaciją įgyvendinančio nacionalinio standarto reikiamas specifikacijas.

Be kokybės valdymo sistemų srities patirties, audito grupėje turi būti bent vienas narys, turintis atitinkamo gaminio vertinimo patirties ir išmanantis susijusią gaminio technologiją, taip pat audito grupė turi žinoti taikytinus šio reglamento reikalavimus. Atliekant auditą surengiamas vertinimui atlikti skirtas apsilankymas gamintojo patalpose. Audito grupė peržiūri 3.1 punkto b papunkčio ii dalyje nurodytus techninius dokumentus, kad patikrintų gamintojo gebėjimą identifikuoti taikytinus šio reglamento reikalavimus ir atlikti būtinus tyrimus, kad užtikrintų mašinų gaminio atitiktį tiems reikalavimams.

Apie sprendimą pranešama gamintojui arba jo ar jos įgaliotajam atstovui.

Pranešime pateikiamos audito išvados ir motyvuotas sprendimas dėl vertinimo.

3.4.Gamintojas įsipareigoja vykdyti su patvirtinta kokybės sistema susijusias pareigas ir užtikrinti, kad sistema toliau veiktų tinkamai ir veiksmingai.

3.5.Gamintojas praneša notifikuotajai įstaigai, kuri patvirtino kokybės sistemą, apie visus numatomus kokybės sistemos pakeitimus.

Notifikuotoji įstaiga įvertina siūlomus pakeitimus ir nusprendžia, ar pakeista kokybės sistema toliau atitiktų 3.2 punkte nurodytus reikalavimus, ar reikia ją iš naujo įvertinti.

Apie sprendimą ji praneša gamintojui. Pranešime pateikiamos tyrimo išvados ir motyvuotas sprendimas dėl įvertinimo.

4.Notifikuotosios įstaigos atsakomybe atliekama priežiūra

4.1.Priežiūros tikslas – įsitikinti, ar gamintojas deramai vykdo pareigas, susijusias su patvirtinta kokybės sistema.

4.2.Gamintojas leidžia notifikuotajai įstaigai vertinimo tikslais patekti į projektavimo, gamybos, tikrinimo, bandymų bei sandėliavimo vietas, taip pat suteikia jai visą būtiną informaciją, visų pirma:

(a)kokybės sistemos dokumentus;

(b)projektui skirtoje kokybės sistemos dalyje numatytus kokybės įrašus, pvz., analizių, skaičiavimų, bandymų ir kt. rezultatus;

(c)gamybai skirtoje kokybės sistemos dalyje numatytus kokybės įrašus, pvz., tikrinimų ataskaitas ir bandymų duomenis, kalibravimo duomenis, susijusio personalo kvalifikacijos ataskaitas ir kt.

4.3.Notifikuotoji įstaiga atlieka periodinį auditą, kad galėtų įsitikinti, ar gamintojas prižiūri ir taiko kokybės sistemą, ir pateikia audito ataskaitą gamintojui.

4.4.Be to, notifikuotoji įstaiga gali netikėtai apsilankyti pas gamintoją. Tokių apsilankymų metu notifikuotoji įstaiga gali atlikti, jei būtina, gaminių bandymus arba pavesti juos atlikti, kad būtų galima patikrinti, ar kokybės sistema veikia tinkamai. Notifikuotoji įstaiga pateikia gamintojui savo apsilankymo ataskaitą ir, jei buvo atlikti bandymai, bandymų ataskaitą.

5.Atitikties ženklas ir atitikties deklaracija

5.1.Ant kiekvieno atskiro gaminio, kuris atitinka taikytinus šio reglamento reikalavimus, gamintojas pritvirtina šiame reglamente nustatytą reikiamą atitikties ženklą ir 3.1 punkte nurodytos notifikuotosios įstaigos atsakomybe jos identifikavimo numerį.

5.2.Gamintojas parengia rašytinę mašinų gaminio modelio atitikties deklaraciją ir saugo ją dešimt metų nuo mašinų gaminio pateikimo rinkai, kad ją būtų galima pateikti nacionalinėms institucijoms. Atitikties deklaracijoje nurodomas gaminio modelis, kuriam ji buvo parengta.

Atitikties deklaracijos kopija pateikiama atitinkamoms institucijoms paprašius.

6.Gamintojas ne trumpiau kaip dešimt metų po mašinų gaminio pateikimo rinkai saugo nacionalinėms institucijoms pateikti skirtus toliau nurodytus dokumentus:

(a)3.1 punkte nurodytus techninius dokumentus;

(b)dokumentus, susijusius su 3.1 punkte nurodyta kokybės sistema;

(c)3.5 punkte nurodytus patvirtintus pakeitimus;

(d)notifikuotosios įstaigos sprendimus ir ataskaitas, nurodytas 3.5, 4.3 ir 4.4 punktuose.

7.Kiekviena notifikuotoji įstaiga informuoja apie ją pranešusias notifikuojančiąsias institucijas apie išduotus arba panaikintus kokybės sistemos patvirtinimus ir periodiškai arba gavusi apie ją pranešusių notifikuojančiųjų institucijų prašymą pateikia joms atsisakytų išduoti, laikinai sustabdytų arba kitaip apribotų galiojimo atžvilgiu kokybės sistemos patvirtinimų sąrašą.

Kiekviena paskelbtoji įstaiga informuoja kitas notifikuotąsias įstaigas apie atsisakytus išduoti, sustabdyto galiojimo ar panaikintus kokybės sistemos patvirtinimus, o gavusi prašymą – ir apie išduotus kokybės sistemos patvirtinimus.

8.Įgaliotasis atstovas

3.1, 3.5, 5 ir 6 punktuose nustatytas gamintojo pareigas jo arba jos vardu ir atsakomybe gali vykdyti jo arba jos įgaliotasis atstovas, jei jos nurodytos įgaliojime.

X PRIEDAS

IŠ DALIES SUKOMPLEKTUOTŲ MAŠINŲ SURINKIMO INSTRUKCIJOS

Iš dalies sukomplektuotų mašinų surinkimo instrukcijose turi būti aprašytos sąlygos, kurias reikia atitikti siekiant užtikrinti, kad iš dalies sukomplektuota mašina būtų tinkamai įtaisyta į galutinį mašinų gaminį ir kad galutinis mašinų gaminys nepakenktų žmonių sveikatai ir saugai ir, jei tinka, naminiams gyvūnams ir turtui bei, jei taikoma, aplinkai.

Surinkimo instrukcijos rašomos oficialiąja Sąjungos kalba, suprantama mašinų gaminio, su kuriuo turi būti surenkama iš dalies sukomplektuota mašina, gamintojui arba jo įgaliotajam atstovui.

XI PRIEDAS

ATITIKTIES LENTELĖ

Direktyva 2006/42/EB.

Šis reglamentas

1 straipsnis

2 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnis

8 straipsnis ir 9 straipsnis

4 straipsnis

-

5 straipsnis

7 straipsnis

6 straipsnis

4 straipsnis

7 straipsnis

17 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 1 dalis

45 straipsnis

8 straipsnio 2 dalis

-

9 straipsnis

-

10 straipsnis

42 straipsnio 3 dalis

11 straipsnis

Nuo 41 straipsnio iki 44 straipsnio

12 straipsnis

21 straipsnis

13 straipsnis

22 straipsnis

14 straipsnis

Nuo 24 straipsnio iki 40 straipsnio

15 straipsnis

23 straipsnis

16 straipsnis

19 straipsnis

17 straipsnis

20 straipsnis

18 straipsnis

47 straipsnis

19 straipsnis

-Direktyva 2006/42/EB

Šis reglamentas

20 straipsnis

-

21 straipsnis

51 straipsnis

21 a straipsnis

45 straipsnis

22 straipsnis

46 straipsnis

23 straipsnis

48 straipsnis

24 straipsnis

-

25 straipsnis

49 straipsnis

26 straipsnis

-

27 straipsnis

-

28 straipsnis

52 straipsnis

29 straipsnis

52 straipsnis

I priedas. Bendrieji principai

III priedas. Bendrieji principai

I priedo 1 skirsnis

III priedo 1 skirsnis

I priedo 2 skirsnis

III priedo 2 skirsnis

I priedo 3 skirsnis

III priedo 3 skirsnis

I priedo 4 skirsnis

III priedo 4 skirsnis

I priedo 5 skirsnis

III priedo 5 skirsnis

I priedo 6 skirsnis

III priedo 6 skirsnis

II priedo A ir B dalys

V priedas

III priedas

-

IV priedas

I priedas

V priedas

II priedas

VI priedas

X priedas

VII priedo A ir B dalys

IV priedo A ir B dalysDirektyva 2006/42/EB.

Šis reglamentas

VIII priedas

VI priedas

IX priedas

VII priedas

X priedas

VIII priedas

XI priedas

28 straipsnis

(1)    +OL: tekste įrašykite dokumente nurodyto reglamento numerį … ir išnašoje įrašykite to reglamento numerį, datą, antraštę ir OL nuorodą.
(2)    2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL L 309, 2009 11 24, p. 1).
(3)    2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/128/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų (OL L 309, 2009 11 24, p. 71).
(4) +     OL: tekste įrašykite dokumente nurodyto reglamento numerį … ir išnašoje įrašykite to reglamento numerį, datą, antraštę ir OL nuorodą.
(5) +     OL: tekste įrašykite dokumente nurodyto reglamento numerį … ir išnašoje įrašykite to reglamento numerį, datą, antraštę ir OL nuorodą.
(6)    Gamintojas gali pasirinkti, ar suteikti atitikties deklaracijai numerį.
(7)    Suteikti numerį atitikties deklaracijai nėra privaloma.
(8)    OL: tekste įrašykite dokumente nurodyto reglamento numerį … ir išnašoje įrašykite to reglamento numerį, datą, antraštę ir OL nuorodą.
Top