EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021DC0538

KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 14-oji KOMISIJOS FINANSINĖ ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI apie EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO GARANTIJŲ FONDĄ 2020 FINANSINIAI METAI

COM/2021/538 final

Briuselis, 2021 09 07

COM(2021) 538 final

KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI

14-oji KOMISIJOS FINANSINĖ ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI apie EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO GARANTIJŲ FONDĄ
2020 FINANSINIAI METAI

{SWD(2021) 239 final}


Turinys

1.BIUDŽETO PROCEDŪRA

1.1.    2020 m. biudžeto projektas ir Taisomasis raštas Nr. 1/2020    

1.2.    2020 m. biudžeto priėmimas    

1.3.    EŽŪGF asignuotosios pajamos    

2.PINIGŲ POZICIJA IR ASIGNAVIMŲ VALDYMAS

2.1.    Asignavimų valdymas    

2.1.1.    2020 finansiniais metais turimi asignavimai    

2.1.2.    2020 finansiniais metais turimų asignavimų panaudojimas    

2.1.3.    Patvirtintų asignavimų biudžeto vykdymas. Komisijos išlaidos, susijusios su tiesioginiu valdymu    

2.2.    Mėnesinės išmokos    

2.2.1.    Valstybėms narėms skirtos mėnesinės išmokos, kurioms taikomas pasidalijamasis valdymas    

3.2020 M. EŽŪGF BIUDŽETO VYKDYMAS

3.1.    EŽŪGF asignavimų panaudojimas    

3.2.    Pastabos dėl biudžeto vykdymo    

3.2.1.    05 02 skyrius. Intervencija žemės ūkio rinkose    

3.2.2.    05 03 skyrius. Tiesioginės išmokos    

3.2.3.    05 04 skyrius. Kaimo plėtra    

3.2.4.    05 07 skyrius. Žemės ūkio išlaidų auditas    

3.2.5.    05 08 skyrius. Politikos strategija ir koordinavimas    

4.EŽŪGF ASIGNUOTŲJŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMAS

Priedai (žr. atskirus dokumentus):

1 priedas

2 priedas

3-I priedas

3-II priedas

4 priedas

2020 m. EŽŪGF asignavimų biudžeto procedūra

EŽŪGF biudžeto vykdymo analizė. 2020 finansiniai metai

EŽŪGF biudžeto vykdymo analizė. 2020 finansiniai metai. Asignuotosios pajamos. C4

EŽŪGF biudžeto vykdymo analizė. 2020 finansiniai metai. Asignuotosios pajamos. C5

EŽŪGF biudžeto vykdymas pagal straipsnius ir valstybes nares. 2020 finansiniai metai

Pastaba. Prie šios ataskaitos pridedamas išsamus Komisijos tarnybų darbinis dokumentas. Visą šio Komisijos tarnybų darbinio dokumento tekstą (anglų kalba) ir pridedamas lenteles (anglų kalba) taip pat bus galima rasti Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato „Europa“ svetainėje ( http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eagf/index_lt.htm ).

1.BIUDŽETO PROCEDŪRA 1

1.1.2020 m. biudžeto projektas ir Taisomasis raštas Nr. 1/2020

2019 m. liepos 5 d. Komisija priėmė 2020 m. biudžeto projektą. Pasiūlyti EŽŪGF įsipareigojimų asignavimai iš viso sudarė 43 531,8 mln. EUR. Taryba savo poziciją dėl 2020 m. biudžeto projekto priėmė 2019 m. rugsėjo 3 d. Pagal ją EŽŪGF įsipareigojimų asignavimai sumažinti 239,9 mln. EUR. Europos Parlamentas savo poziciją priėmė 2019 m. spalio 23 d. Pagal ją EŽŪGF įsipareigojimų asignavimai padidinti 32 mln. EUR, palyginti su biudžeto projektu.

2019 m. spalio 15 d. Komisija paskelbė 2020 m. biudžeto projekto Taisomąjį raštą (TR) Nr. 1, padidindama šiuos įsipareigojimų asignavimų poreikius 304,3 mln. EUR, palyginti su biudžeto projektu. Tačiau šiuos papildomus poreikius daugiau nei kompensavo 354 mln. EUR asignuotųjų pajamų, kurias tikėtasi gauti 2020 m., padidėjimas. Todėl prašomi EŽŪGF įsipareigojimų asignavimai visuose TR sumažinti 49,7 mln. EUR, palyginti su biudžeto projektu.

2019 m. lapkričio 20 d. Taikinimo komitetas, kurį sudaro Europos Parlamento ir Tarybos nariai, susitarė dėl bendro projekto.

1.2.2020 m. biudžeto priėmimas

2019 m. lapkričio 25 d. ir lapkričio 27 d. paskelbta, kad atitinkamai Taryba ir Europos Parlamentas priėmė 2020 m. biudžetą. Biudžete numatyta bendra EŽŪGF įsipareigojimų asignavimų suma siekė 43 410,1 mln. EUR, o mokėjimų asignavimų – 43 380,0 mln. EUR.

Įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų skirtumas susidaro dėl to, kad tam tikroms priemonėms, kurias tiesiogiai įgyvendina Komisija, naudojami diferencijuotieji asignavimai. Šios priemonės daugiausia susijusios su žemės ūkio produktų pardavimo skatinimu, žemės ūkio politikos strategija ir jos koordinavimo priemonėmis.

Konkrečiai, iš patvirtintų EŽŪGF įsipareigojimų asignavimų 05 politikos sričiai (Žemės ūkis ir kaimo plėtra), kurie siekė 43 410,1 mln. EUR, 2 530,1 mln. EUR buvo numatyta žemės ūkio rinkoms pagal 05 02 skyrių, 40 621,0 mln. EUR – tiesioginėms išmokoms pagal 05 03 skyrių, 205,9 mln. EUR – žemės ūkio išlaidų auditui pagal 05 07 skyrių ir 41,4 mln. EUR – politikos strategijai ir koordinavimui pagal 05 08 skyrių.

Išsamesnė informacija pateikta 1 priede.

1.3.EŽŪGF asignuotosios pajamos 2

Remiantis Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo 3 43 straipsniu, pajamos, gautos ištaisius finansines klaidas pagal sąskaitų ar atitikties patvirtinimo sprendimus, pajamos, gautos susigrąžinus sumas dėl pažeidimų, ir pajamos, gautos taikant pieno mokestį, yra laikomos asignuotosiomis pajamomis EŽŪGF išlaidoms padengti. Pagal šias taisykles asignuotosios pajamos gali būti naudojamos bet kokioms EŽŪGF išlaidoms padengti. Jei dalis tokių pajamų nepanaudojama, ji bus automatiškai perkelta į kitus biudžetinius metus.

Sudarant 2020 m. biudžetą, buvo apskaičiuotos 2020 biudžetiniais metais planuojamos surinkti pajamos ir suma, numatoma perkelti iš 2019 į 2020 biudžetinius metus. Bendra sąmatos suma buvo 1 071 mln. EUR – į šią sumą atsižvelgta biudžeto valdymo institucijai priimant 2020 m. biudžetą. Visų pirma:

¾apskaičiuotos pajamos dėl klaidų ištaisymo, susijusio su atitikties patvirtinimu, ir dėl pažeidimų atitinkamai yra 592 mln. EUR ir 127 mln. EUR, o pajamų iš pieno mokesčio nenumatyta. Taigi, bendra 2020 biudžetiniais metais numatyta surinkti asignuotųjų pajamų suma – 719 mln. EUR;

¾apskaičiuota, kad iš 2019 į 2020 biudžetinius metus turėtų būti perkelta 352 mln. EUR asignuotųjų pajamų.

2020 m. biudžete šios iš pradžių apskaičiuotos 1 071 mln. EUR pajamos buvo skirtos dviem schemoms, t. y.:

¾150 mln. EUR – vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijų veiklos fondams ir

¾921 mln. EUR bazinės išmokos sistemai (tiesioginės išmokos).

Šioms schemoms biudžeto valdymo institucijos patvirtintų asignavimų ir asignuotųjų pajamų suma atitinka bendrą turimų asignavimų įvertį:

¾849 mln. EUR – vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijų veiklos fondams ir

¾17 038 mln. EUR bazinės išmokos sistemai (tiesioginės išmokos).2.PINIGŲ POZICIJA IR ASIGNAVIMŲ VALDYMAS 

2.1.Asignavimų valdymas 

2.1.1.2020 finansiniais metais turimi asignavimai 

EUR

Biudžeto išlaidų skirsnis (1)

Įsipareigojimų asignavimai

Mokėjimų asignavimai

Biudžeto pajamų skirsnis (AP) (2)

Prognozės

1. Pradiniai asignavimai EŽŪGF, iš kurių:

43 410 105 687,00

43 380 031 798,00

1. Sprendimai dėl atitikties patvirtinimo

592 000 000,00

1a. Asignavimai, kuriems taikomas pasidalijamasis valdymas

43 245 200 000,00

43 245 200 000,00

2. Pažeidimai

127 000 000,00

1b. Asignavimai, kuriems taikomas tiesioginis valdymas

164 905 687,00

134 831 798,00

3. Papildomas pieno gamintojų mokestis

2. Taisomasis biudžetas

48 655 078,00

48 655 078,00

Visa numatomų AP suma

719 000 000,00

3. Pervedimai į (iš) EŽŪGF per metus

−9 639 000,00

4. Galutiniai asignavimai EŽŪGF, iš kurių:

43 458 760 765,00

43 419 047 876,00

4a. Asignavimai, kuriems taikomas pasidalijamasis valdymas

43 298 480 078,00

43 298 480 078,00

4b. Asignavimai, kuriems taikomas tiesioginis valdymas

160 280 687,00

120 567 798,00

1.    Į 2020 m. biudžetą įtraukti asignavimai, atskaičius 2020 m. numatytas gauti asignuotąsias pajamas ir asignuotąsias pajamas, kurios pagal Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 12 straipsnį perkeltos iš 2019 į 2020 m.

2.    AP – asignuotosios pajamos, kurias numatoma surinkti. Į biudžeto pajamų eilutę (p. m.) neįrašyta jokių pajamų sumų, tačiau biudžeto pastabose nurodyta prognozuojama suma.

2.1.2.2020 finansiniais metais turimų asignavimų panaudojimas

EUR

Įsipareigojimų asignavimų panaudojimas

Mokėjimų asignavimų panaudojimas

Pasidalijamasis valdymas (1)

44 156 243 297,63

44 156 243 297,63

Išlaidos, susijusios su tiesioginiu valdymu

158 591 816,48

98 309 811,62

Iš viso

44 314 835 114,11

44 254 553 109,25

1.    Įsipareigotos skirti sumos. Įsipareigojimai ir mokėjimai atėmus 580 665 888,61 EUR asignuotąsias pajamas (žr. 4 punktą ir 3-I priedą), skirtas pasidalijamajam valdymui – 43 575 577 409,02 EUR.

2020 finansiniais metais faktinė panaudotų įsipareigojimų asignavimų suma sudarė 44 314 835 114,1 EUR, o mokėjimų asignavimų – 44 254 553 109,3 EUR. Išsamesnė informacija apie asignavimų, kuriems taikomas pasidalijamasis valdymas, panaudojimą pateikta 3.2 skirsnyje.

2.1.3.Patvirtintų asignavimų biudžeto vykdymas. Komisijos išlaidos, susijusios su tiesioginiu valdymu 

EUR

Išlaidos, susijusios su tiesioginiu valdymu

Įsipareigojimų asignavimai

Mokėjimų asignavimai

Perkėlimas į 2021 m. (2)

Asignavimai (C1)(1)

160 280 687,00

120 567 798,00

Vykdymas (C1)

158 591 816,48

98 309 811,62

17 490 660,00

Panaikinti asignavimai

1 688 870,52

4 767 326,38

1.    C1 – patvirtinti biudžeto asignavimai. Ši suma apima 4 625 000,00 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų perkėlimą pasidalijamajam valdymui ir iš viso −9 639 000,00 EUR mokėjimų asignavimų perkėlimą iš EŽŪGF.

2.    Perkėlimas į 2021 m. susijęs tik su nediferencijuotaisiais asignavimais.

Turimi įsipareigojimų asignavimai išlaidoms, susijusioms su tiesioginiu valdymu, 2020 m. biudžete sudarė 160,3 mln. EUR. 2020 m. įsipareigota skirti 158,6 mln. EUR sumą. Likusi šių asignavimų dalis – 1,7 mln. EUR – panaikinta.

Dauguma EŽŪGF asignavimų Komisijos išlaidoms, susijusioms su tiesioginiu valdymu, yra diferencijuotieji asignavimai.

Į 2021 m. automatiškai perkelta 17,5 mln. EUR – tai tik nediferencijuotieji asignavimai.

2.2.Mėnesinės išmokos 

2.2.1.Valstybėms narėms skirtos mėnesinės išmokos, kurioms taikomas pasidalijamasis valdymas

2.2.1.1.Išlaidoms skirtos mėnesinės išmokos

Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 18 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad „Komisija išmoka mėnesines išmokas išlaidoms, kurias per ataskaitinį mėnesį patiria valstybių narių akredituotos mokėjimo agentūros, padengti“. Mėnesinės išmokos kiekvienai valstybei narei išmokamos ne vėliau kaip antro mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį išlaidos buvo patirtos, trečią darbo dieną.

Mėnesinėmis išmokomis kompensuojamos jau patirtos grynosios išlaidos (atskaičius pajamas); išmokos pervedamos remiantis kas mėnesį valstybių narių pateikiamomis deklaracijomis 4 . Kas mėnesį registruojamos išlaidos ir pajamos tikrinamos ir koreguojamos remiantis šiomis deklaracijomis. Be to, šios išmokos tampa galutinėmis tik po to, kai Komisija atlieka patikrinimus pagal sąskaitų patvirtinimo procedūrą.

Nuo 2019 m. spalio 16 d. iki 2020 m. spalio 15 d. valstybių narių sumokėtoms sumoms padengti taikoma mėnesinių išmokų sistema.

Už visus finansinius metus nuspręsta pervesti bendrą grynąją mėnesinių išmokų sumą, kuri sudarė 44 011,7 mln. EUR. Atsižvelgiant į sumas, kurios susigrąžintos priėmus patvirtinimo sprendimus, ir į kompensuotas sumas, kurių mokėjimas buvo sustabdytas, valstybėms narėms faktiškai išmokėta 43 707,2 mln. EUR.

2.2.1.2.Sprendimai dėl mėnesinių išmokų

Komisija priėmė sprendimą dėl mėnesinių išmokų dėl kiekvieno iš dvylikos finansinių metų laikotarpio. Be to, gruodžio mėn. buvo priimtas papildomas sprendimas, kuriuo buvo koreguojamos visos tų metų išlaidos.

3.2020 M. EŽŪGF BIUDŽETO VYKDYMAS

3.1.EŽŪGF asignavimų panaudojimas

Iš viso panaudota 44 314,8 mln. EUR EŽŪGF asignavimų 5 . Šios išlaidos padengtos pradiniais biudžeto asignavimais panaudojant EŽŪGF asignuotąsias pajamas ir Taisomojo biudžeto Nr. 9 sumą. EŽŪGF asignuotųjų pajamų sumą sudaro iš 2019 m. perkelta suma (348,2 mln. EUR) ir dalis 2020 m. surinktų asignuotųjų pajamų (525,2 mln. EUR iš visos 580,7 mln. EUR sumos). Pagal 05 politikos sritį EŽŪGF išlaidos rinkos priemonėms sudarė 2 662,3 mln. EUR, o tiesioginėms išmokoms – 41 396,3 mln. EUR.

Biudžeto vykdymo duomenys pagal politikos sritis pateikti 2 priede.

4 priede pateiktas išlaidų rinkos priemonėms, tiesioginėms išmokoms ir žemės ūkio išlaidų auditui suskirstymas pagal biudžeto punktus, finansavimo šaltinius ir valstybes nares.

3.2.Pastabos dėl biudžeto vykdymo

Toliau pateikiamos 2, 3-I ir 3-II priedų duomenimis pagrįstos trumpos pastabos dėl asignavimų panaudojimo ir asignuotųjų pajamų panaudojimo. Šiame skirsnyje neaprašytos biudžeto eilutės, kurių įvykdymo lygis labai panašus į biudžete numatytas sumas.

3.2.1.05 02 skyrius. Intervencija žemės ūkio rinkose

3.2.1.1.Įvadas

Iš viso panaudota 2 662,3 mln. EUR šiam skyriui skirtų įsipareigojimų asignavimų; jie buvo finansuojami 2 530,1 mln. EUR patvirtintų asignavimų ir 83,7 mln. EUR asignuotųjų pajamų. Asignuotosiomis pajamomis buvo ketinama padengti vaisių ir daržovių sektoriuje patirtas išlaidas (išsami informacija pateikta 3.2.1.2 punkte). Punktų, kurių poreikiai viršijo patvirtintus biudžeto asignavimus, papildomos išlaidos buvo padengtos iš kitų EŽŪGF biudžeto punktų perkeltomis sumomis arba įtraukus jas į Taisomąjį biudžetą Nr. 9/2020. Rinkos priemonių atveju, jei biudžeto asignavimai buvo nepanaudoti, likę asignavimai buvo perkelti į kitus EŽŪGF biudžeto punktus siekiant prireikus padengti papildomas išlaidas (išsami informacija apie atliktus perskirstymus pateikta 2 priede).

3.2.1.2.05 02 08 straipsnis. Vaisiai ir daržovės 

Visų šio sektoriaus priemonių biudžeto poreikiams patenkinti iš viso buvo skirta 902,7 mln. EUR asignavimų. Biudžeto valdymo institucija patvirtino 700,5 mln. EUR asignavimų, nes ji atsižvelgė į apskaičiuotas šiam sektoriui skirtas pajamas (150 mln. EUR). Be to, 2020 biudžetiniais metais 69,8 mln. EUR buvo perkelti iš kitų to paties biudžeto skyriaus eilučių. Be to, priėmus Taisomąjį biudžetą Nr. 9/2020 biudžetas buvo padidintas 48,7 mln. EUR. Valstybių narių 2020 m. patirtos išlaidos sudarė 902,7 mln. EUR.

3.2.1.3.05 02 09 straipsnis. Vynuogių auginimo sektoriaus produktai 

Biudžete numatyta 1 026,1 mln. EUR asignavimų visų šio sektoriaus priemonių nustatytiems poreikiams patenkinti. 30,6 mln. EUR suma buvo perkelta, siekiant padengti panaudotą sumą, kuri iš viso sudarė 1 056,7 mln. EUR. Šios išlaidos taip pat apima 2020 m. viduryje priimtas paramos priemones, kuriomis siekiama kovoti su COVID-19 pandemijos poveikiu vynuogių auginimo sektoriui, visų pirma 250,2 mln. EUR, skirtų distiliavimui, ir 21,1 mln. EUR, skirtų sandėliavimo priemonėms krizės metu.

3.2.1.4.05 02 10 straipsnis. Skatinimas

Kalbant apie skatinimo priemones (valstybių narių išmokas), nepanaudota 9,3 mln. EUR suma, palyginti su biudžeto poreikiais, daugiausia susidarė dėl COVID-19 pandemijos. Susidaręs skirtumas buvo perkeltas į kitus biudžeto straipsnius.

Kalbant apie pardavimo skatinimo veiksmus, kuriems taikomas tiesioginis Europos Komisijos valdymas, Komisijos įsipareigoti asignavimai sudarė visą šiems veiksmams biudžete numatytą sumą (100,9 mln. EUR).

3.2.1.5.05 02 11 straipsnis. Kiti augalų produktai

Biudžete numatyta 234,4 mln. EUR asignavimų, iš kurių pagal biudžeto punktą 05 02 11 04 232 mln. EUR skirti POSEI (išskyrus tiesiogines išmokas). 6,7 mln. EUR buvo perkelti į šį biudžeto straipsnį neįtrauktoms išlaidoms padengti.

3.2.1.6.05 02 12 straipsnis. Pienas ir pieno produktai

Biudžete numatyta visų turimų asignavimų suma siekia 0,1 mln. EUR ir yra skirta visų šio sektoriaus priemonių poreikiams patenkinti, tačiau panaudotas 1 mln. EUR.

Visų pirma, biudžetas buvo papildytas 0,9 mln. EUR, kurie daugiausia skirti sviesto ir grietinėlės sandėliavimo priemonėms. Kitų priemonių, mokykloms skirto pieno ir nugriebto pieno miltelių sandėliavimo priemonių biudžetas taip pat papildytas nedidelėmis sumomis.

3.2.1.7. 05 02 13 straipsnis. Jautiena ir veršiena 

Biudžete numatyta 50 mln. EUR suma kitoms priemonėms (99 eilutė), skirta šiame sektoriuje priimtų išskirtinių priemonių išlaidoms padengti. Atitinkama valstybė narė išnaudojo beveik visą šiai priemonei skirtą sumą, o likusi suma (0,5 mln. EUR) buvo perkelta į šį straipsnį neįtrauktoms išlaidoms padengti. Šiam biudžeto straipsniui įtakos turėjo ir privataus sandėliavimo priemonės, kurių imtasi per COVID-19 pandemiją. 2020 m. biudžete nenumatyta asignavimų jautienos ir veršienos sandėliavimo priemonėms, tačiau tam tikrų išlaidų patirta (0,1 mln. EUR).

3.2.1.8.05 02 15 straipsnis. Kiauliena, kiaušiniai ir paukštiena, bitininkystė ir kiti gyvūninės kilmės produktai

Biudžete numatyta71 mln. EUR asignavimų suma visų šiame straipsnyje numatytų priemonių poreikiams patenkinti. Valstybių narių patirtos išlaidos sudarė tik 50,0 mln. EUR. Susidaręs 21 mln. EUR skirtumas buvo perkeltas į kitus biudžeto straipsnius.

Išlaidos konkrečiai paramai bitininkystei siekė 36,5 mln. EUR, palyginti su biudžete prognozuotais 39 mln. EUR poreikiais.

Kalbant apie „kitas priemones“, 18,5 mln. EUR buvo perkelta į šį straipsnį neįtrauktoms išlaidoms padengti, nes vienoje valstybėje narėje nebuvo panaudotos visos išskirtinės priemonės, susijusios su paukščių gripo protrūkiais.

3.2.1.9.05 02 18 straipsnis. Mokykloms skirtos programos

Patirtos išlaidos mokykloms skirtoms programoms siekė 162,1 mln. EUR, palyginti su biudžete prognozuotais 215,0 mln. EUR poreikiais. Skirtumas (52,9 mln. EUR) buvo perkeltas į šį straipsnį neįtrauktoms kitoms EŽŪGF išlaidoms padengti. Mažesnis naudojimasis rodo praktinį COVID-19 pandemijos poveikį šių programų, visų pirma pieno produktų ir vaisių bei daržovių paskirstymui 2019−2020 mokslo metais, įgyvendinimui.

3.2.2.05 03 skyrius. Tiesioginės išmokos

2020 finansiniai metai buvo penktieji metai, kai buvo taikoma pertvarkyta tiesioginių išmokų sistema, kaip nuspręsta 2013 m. patvirtinus bendros žemės ūkio politikos reformą. Bendra šio biudžeto skyriaus išmokų suma siekė 41 396,4 mln. EUR. Į šią sumą įskaičiuoti 462,5 mln. EUR, išmokėti siekiant kompensuoti ūkininkams skirtas tiesiogines išmokas, susijusias su finansine drausme, kurios buvo finansuojamos iš 466,8 mln. EUR, perkeltų iš 2019 m. (išsami informacija pateikta 3.2.2.4 punkte). Likusi mokėjimų suma (40 934,0 mln. EUR) buvo finansuojama iš patvirtintų asignavimų (40 621 mln. EUR) ir asignuotųjų pajamų (1 312 mln. EUR). Asignuotosios pajamos buvo panaudotos daliai pagal bazinės išmokos sistemą patirtų išlaidų padengti.

Bendra nepanaudotų patvirtintų asignavimų suma sudarė 537,7 mln. EUR, iš kurių 533,5 mln. EUR buvo perkelta į 2021 finansinius metus. Į šią sumą įeina nepanaudota 478 mln. EUR krizių rezervo suma, atitinkanti 2020 m. veiksmingai taikytą finansinę drausmę, kuri buvo perkelta į 05 03 09 biudžeto straipsnį ir vėliau perkelta į 2021 m., kad valstybės narės išmokėtų kompensacijas atitinkamiems ūkininkams. Likusi 2020 m. surinktų asignuotųjų pajamų suma (55,5 mln. EUR) buvo perkelta į 2021 m. Punktuose, kur poreikiai viršijo patvirtintus biudžeto asignavimus, papildomos išlaidos buvo padengtos patvirtintais asignavimais, perkeltais iš kitų biudžeto punktų, arba perkeltomis asignuotosiomis pajamomis.

Komisija, atsižvelgdama į COVID-19 krizę, priėmė priemonių rinkinį, kad būtų teikiamos didesnės išankstinės tiesioginės išmokos, taip pat užtikrintos lankstesnės kontrolės priemonės.

3.2.2.1.05 03 01 straipsnis. Atsietosios tiesioginės išmokos

Šiame straipsnyje numatytais asignavimais finansuojamos pagrindinės schemos – vienkartinės išmokos už plotus sistema, bazinės išmokos sistema, išmoka už klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką, perskirstymo išmoka ir išmoka jauniesiems ūkininkams. Pagalba pagal visas šiame straipsnyje numatytas schemas mokama nepriklausomai nuo produkcijos, tačiau tam tikromis sąlygomis, pvz., jei laikomasi kompleksinės paramos reikalavimų. 2020 m. turimi asignavimai atsietosioms tiesioginėms išmokoms sudarė 35 459,3 mln. EUR, įskaitant biudžeto valdymo institucijos patvirtintus asignavimus (34 574,0 mln. EUR), pagal straipsnius ir skyrius perkeltas sumas (40,1 mln. EUR) ir asignuotąsias pajamas (845,2 mln. EUR). Valstybių narių patirtos išlaidos, susijusios su visomis šiame straipsnyje nurodytomis schemomis, siekė 35 403,7 mln. EUR, taigi sudarė 99,8 proc. turimų asignavimų.

3.2.2.2.05 03 02 straipsnis. Kitos tiesioginės išmokos

Į šį biudžeto straipsnį įtraukti asignavimai buvo naudojami išlaidoms, susijusioms su „kitomis tiesioginėmis išmokomis“, padengti. Šis straipsnis apima schemas, kurias įgyvendinant, nustačius aiškiai apibrėžtas sąlygas ir aiškias ribas, išmoka ir produkcija vis tiek gali būti susietos. 2013 m. įvykdžius reformą, į šį straipsnį buvo įtrauktos savanoriška susietoji parama ir smulkiųjų ūkininkų sistema, o kelios eilutės buvo naudojamos tik palyginti nedideliems su jau užbaigtomis schemomis susijusiems dar neišmokėtiems mokėjimams padengti.

2020 m. biudžete į šį straipsnį įtraukta 5 569,0 mln. EUR asignavimų. Valstybės narės patyrė 5 530,0 mln. EUR išlaidų, t. y. mažiau, negu į biudžetą įtraukta asignavimų.

3.2.2.3.05 03 09 straipsnis. Tiesioginių išmokų, susijusių su finansine drausme, kompensavimas

Biudžeto valdymo institucija šiam straipsniui asignavimų neskyrė. Šiuo straipsniu siekiama surinkti patvirtintus, bet nepaskirtus asignavimus, visų pirma nepanaudotus krizių rezervo asignavimus, kad jie būtų perkelti tam, kad jais būtų finansuojamas finansinės drausmės, taikomos tiesioginėms išmokoms, kompensavimas 6 .

Iš 466,8 mln. EUR sumos, kuri atitinka 2019 m. taikytą finansinę drausmę ir kuri buvo perkelta į 2020 m. biudžetą kompensavimo tikslais, valstybės narės kompensavo 462,5 mln. EUR. 4,3 mln. EUR skirtumas sugrįžo į 2020 m. biudžetą, kad ši suma būtų sugrąžinta valstybėms narėms įtraukus ją į kitų biudžetinių metų taisomąjį biudžetą.

3.2.2.4.05 03 10 straipsnis. Žemės ūkio sektoriaus krizių rezervas

Į šį biudžeto straipsnį įrašyti asignavimai skirti priemonių, reikalingų didelėms žemės ūkio gamybos ar paskirstymo krizėms įveikti, išlaidoms padengti. Šis krizių rezervas turi būti sudarytas kiekvienų metų pradžioje pagal finansinės drausmės mechanizmus, nustatytus Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 25 ir 26 straipsniuose ir Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 8 straipsnyje, sumažinant tiesiogines išmokas 7 . 2020 m. 478,0 mln. EUR krizių rezervas nebuvo panaudotas.

Todėl 2020 m. pabaigoje patvirtintų, bet nepaskirtų asignavimų suma, atitinkanti 2019 paraiškų teikimo metais faktiškai taikytą finansinę drausmę, buvo perkelta į 05 03 09 biudžeto straipsnį, kad būtų perkelta į kitus finansinius metus, siekiant kompensuoti ūkininkams už 2020 kalendoriniais metais taikytą finansinę drausmę.

3.2.3.05 04 skyrius. Kaimo plėtra

Pagal 05 04 01 straipsnį (EŽŪOGF Garantijų skyriaus finansuojamos kaimo plėtros užbaigimas – 2000–2006 m. programavimo laikotarpis) galutinė bendra susigrąžinta suma siekė 0,4 mln. EUR.

3.2.4.05 07 skyrius. Žemės ūkio išlaidų auditas

3.2.4.1.05 07 01 straipsnis. Žemės ūkio išlaidų kontrolė

Šiame straipsnyje nurodytos priemonės, kurių imtasi siekiant sustiprinti patikrų vietoje priemones ir pagerinti patikrinimo sistemas, kad būtų apribota sukčiavimo ir pažeidimų, dėl kurių nukenčia Sąjungos biudžetas, rizika. Į jį taip pat įtrauktos išlaidos galimiems klaidų ištaisymams, susijusiems su sąskaitų ir atitikties patvirtinimu, valstybių narių naudai finansuoti.

Europos Sąjunga tiesiogiai finansavo palydovinių nuotraukų įsigijimą pagal integruotą administravimo ir kontrolės sistemą, skirdama 11,2 mln. EUR sumą.

Po sąskaitų patvirtinimo pataisų suma valstybių narių naudai buvo 5,4 mln. EUR, t. y. mažesnė, negu biudžete numatyta 17,4 mln. EUR suma.

Po sąskaitų atitikties patvirtinimo pataisų suma valstybių narių naudai buvo didesnė, negu tikėtasi (186,5 mln. EUR, palyginti su biudžete numatyta 176,6 mln. EUR suma).

3.2.4.2.05 07 02 straipsnis. Ginčų sprendimas

Į šį biudžeto straipsnį įrašyti asignavimai, kuriais siekiama padengti išlaidas, kurias Komisijai gali tekti apmokėti Teisingumo Teismo sprendimu, įskaitant ieškinių dėl žalos ir palūkanų patenkinimo išlaidas. 2020 m. biudžete numatyta 1,0 mln. EUR asignavimų suma, iš kurios buvo panaudota 0,3 mln. EUR. Daugelis likusių asignavimų buvo perkelti į kitus biudžeto punktus.

3.2.5.05 08 skyrius. Politikos strategija ir koordinavimas 

Pagal šį skyrių įsipareigoti asignavimai sudarė 35,1 mln. EUR, o biudžete numatyta 41,4 mln. EUR asignavimų suma. 5 mln. EUR suma buvo perkelta į šį skyrių neįtrauktiems poreikiams padengti.

4.EŽŪGF ASIGNUOTŲJŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMAS 

Iš 2019 į 2020 m. faktiškai buvo perkelta 348,2 mln. EUR asignuotųjų pajamų ir jos visos buvo panaudotos 2020 biudžetinių metų išlaidoms finansuoti pagal Finansinio reglamento 14 straipsnį. Kaip nurodyta 3-II priede, iš šios sumos padengtos 46,1 mln. EUR išlaidos gamintojų organizacijų veiklos fondams vaisių ir daržovių sektoriuje ir 302,1 mln. EUR išlaidos bazinės išmokos sistemai.

 

Remiantis 3-I priede pateiktais duomenimis, 2020 m. surinktos asignuotosios pajamos sudarė 580,7 mln. EUR ir jos gautos:

¾po atitikties patikrinimo procedūrų atlikus klaidų ištaisymą – 450,9 mln. EUR;

¾susigrąžinus sumas dėl pažeidimų – 127,9 mln. EUR;

¾iš surinkto pieno mokesčio – 1,9 mln. EUR.

Iš 2020 m. surinktų asignuotųjų pajamų panaudotos šios sumos:

¾369,7 mln. EUR – pagal bazinės išmokos sistemą (tiesioginės išmokos);

¾117,9 mln. EUR – išmokoms už klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką (tiesioginės išmokos);

¾37,6 mln. EUR – gamintojų organizacijų veiklos fondams.

Likusi 2020 m. surinktų asignuotųjų pajamų suma (55,5 mln. EUR) buvo automatiškai perkelta į 2021 m. biudžetą.

Išsami informacija pateikta 3-I ir 3-II prieduose.

(1)      Ši procedūra apibūdinta 1 priede.
(2)    Šios sumos neįtrauktos į biudžeto pajamų eilutes (670 straipsnis – EŽŪGF asignuotosios pajamos), kuriose nurodyta „p. m.“ (pro memoria), tačiau prognozuojama suma minima biudžeto pastabose dėl šio straipsnio.
(3)    OL L 347, 2013 12 20, p. 549.
(4)    Valstybės narės šias mėnesio išlaidų deklaracijas pateikia N+1 mėnesio 12-ą dieną.
(5) Į šią sumą įtrauktas finansinės drausmės, susijusios su žemės ūkio sektoriaus krizių rezervu, kompensavimas, perkeltas iš 2019 finansinių metų, ir asignuotosios pajamos.
(6)      Šie asignavimai gali būti perkelti pagal Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 12 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktą ir trečią pastraipą, o pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 26 straipsnio 5 dalį skirti valstybėms narėms išmokėti kompensacijoms galutiniams gavėjams, kuriems tais finansiniais metais, į kuriuos perkeliami asignavimai, taikoma finansinė drausmė pagal to reglamento 26 straipsnio 1–4 dalis.
(7)    OL L 347, 2013 12 20, p. 608.
Top

Briuselis, 2021 09 07

COM(2021) 538 final

PRIEDAI

prie

KOMISIJOS ATASKAITOS EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI

14-OJI KOMISIJOS FINANSINĖ ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI apie EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO GARANTIJŲ FONDĄ


2020 FINANSINIAI METAI


{SWD(2021) 239 final}


Top