EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021BP0321

2021 m. liepos 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2021 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 3/2021 projekto – 2020 finansinių metų pertekliaus įrašymas į biudžetą (09904/2021 – C9-0232/2021 – 2021/0102(BUD))

OJ C 99, 1.3.2022, p. 237–238 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2022 3 1   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 99/237


P9_TA(2021)0321

2021 m. taisomojo biudžeto Nr. 3 projektas: 2020 finansinių metų perteklius

2021 m. liepos 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2021 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 3/2021 projekto – 2020 finansinių metų pertekliaus įrašymas į biudžetą (09904/2021 – C9-0232/2021 – 2021/0102(BUD))

(2022/C 99/30)

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (1), ypač į jo 44 straipsnį,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2020 m. gruodžio 18 d. (2),

atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2020/2093, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa (3) (toliau – DFP reglamentas),

atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo, taip pat dėl naujų nuosavų išteklių, įskaitant veiksmų gaires dėl naujų nuosavų išteklių nustatymo (4),

atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 14 d. Tarybos sprendimą (ES, Euratomas) 2020/2053 dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos (5),

atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 3/2021 projektą, kurį Komisija priėmė 2021 m. balandžio 15 d. (COM(2021)0270),

atsižvelgdamas į 2021 m. birželio 21 d. priimtą ir tą pačią dieną Europos Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 3/2021 projekto (09904/2021 – C9-0232/2021),

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 ir 96 straipsnius,

atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A9-0218/2021),

A.

kadangi Taisomojo biudžeto Nr. 3/2021 projekto tikslas – 2020 finansinių metų biudžeto perteklių, kuris siekia 1 768 617 610 EUR, įrašyti į 2021 m. biudžetą;

B.

kadangi pagrindiniai šio pertekliaus komponentai yra teigiamas rezultatas pajamų dalyje (1 647,3 mln. EUR) ir nepanaudotos lėšos išlaidų dalyje (121,3 mln. EUR);

C.

kadangi pajamų dalyje perteklių daugiausia lemia didesnis, nei tikėtasi, muitų surinkimas;

D.

kadangi, kalbant apie išlaidas, 2020 m. Komisija nevisiškai įvykdė 100,98 mln. EUR mokėjimų (iš kurių 61,7 mln. EUR pagal 5 išlaidų kategoriją „Administravimas“ dėl COVID-19 pandemijos poveikio komandiruotėms, susitikimams, stažuotėms ir įdarbinimui) ir kitos institucijos nepanaudojo 120,38 mln. EUR asignavimų;

1.

atkreipia dėmesį į Komisijos pateiktą Taisomojo biudžeto Nr. 3/2021 projektą, kuris skirtas vien tik tam, kad, vadovaujantis Finansinio reglamento 18 straipsnio 3 dalimi, į biudžetą būtų įrašytas 2020 m. susidaręs 1 768 617 610 EUR perteklius, ir į Tarybos poziciją šiuo klausimu;

2.

pakartoja savo poziciją, kad visos turimos ir nepanaudotos Sąjungos biudžeto lėšos, įskaitant perteklių, turėtų būti naudojamos siekiant labiausiai nukentėjusiesiems nuo COVID-19 pandemijos skubiai suteikti finansinę paramą; šiomis aplinkybėmis ragina valstybes nares visas lėšas, susijusias su numatomu jų BNP pagrįstų įnašų sumažinimu dėl 2020 m. pertekliaus, skirti kovos su COVID-19 pandemijos poveikiu ir Sąjungos ekonomikos gaivinimu ir atsparumo didinimu susijusiems veiksmams finansuoti iš biudžeto, kad būtų užtikrintas optimalus lėšų paskirstymas;

3.

patvirtina Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 3/2021 projekto;

4.

paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 2/2021 yra galutinai priimtas ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.

paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, kitoms atitinkamoms institucijoms ir organams ir nacionaliniams parlamentams.

(1)  OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(2)  OL L 433 I, 2020 12 22, p. 23.

(3)  OL L 433 I, 2020 12 22, p. 11.

(4)  OL L 433 I, 2020 12 22, p. 28.

(5)  OL L 424, 2020 12 15, p. 1.


Top