EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021AE2011

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui ir Tarybai dėl naujos finansavimo strategijos priemonei „Next Generation ES“ finansuoti (COM(2021) 250 final)

EESC 2021/02011

OJ C 374, 16.9.2021, p. 33–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2021 9 16   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 374/33


Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui ir Tarybai dėl naujos finansavimo strategijos priemonei „Next Generation ES“ finansuoti

(COM(2021) 250 final)

(2021/C 374/07)

Pranešėja

Judith VORBACH

Prašymas pateikti nuomonę

Europos Komisija, 2021 5 31

Reglamentavimo pagrindas

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 304 straipsnis

Atsakingas skyrius

Ekonominės ir pinigų sąjungos, ekonominės ir socialinės sanglaudos skyrius

Priimta skyriuje

2021 6 22

Priimta plenarinėje sesijoje

2021 7 8

Plenarinė sesija Nr.

562

Balsavimo rezultatai

(už / prieš / susilaikė)

186 / 0 / 4

1.   Išvados ir rekomendacijos

1.1.

EESRK palankiai vertina tai, kad visos valstybės narės užbaigė nacionalines Tarybos sprendimo (ES, Euratomas) 2020/2053 (1) dėl nuosavų išteklių (toliau – NIS) ratifikavimo procedūras ir todėl 2021 m. birželio 1 d. įsigaliojo naujasis NIS, suteikiantis Komisijai galimybę pradėti skolintis finansinių išteklių ekonomikos gaivinimo priemonei. EESRK ragina visus suinteresuotuosius subjektus nedelsiant imtis tolesnių veiksmų, kad būtų galima skirti lėšas.

1.2.

Priemonės „Next Generation ES“ pasitikėjimą stiprinantis poveikis jau padėjo stabilizuoti ES ir valstybių narių ekonomiką bei skolinimosi išlaidas. NGEU finansavimas padidins ES saugaus turto apimtį ir sustiprins tarptautinį euro vaidmenį. EESRK pažymi, kad NGEU finansavimo strategija grindžiama skolinimusi kapitalo rinkoje ir privačiomis investicijomis.

1.3.

Priešingai nei plataus masto diskusijos dėl NGEU išlaidų, manoma, kad finansavimas yra techninis klausimas. Tačiau gerai veikianti finansavimo strategija yra sklandaus NGEU įgyvendinimo pagrindas. Stabilus finansavimas, patikimas rizikos valdymas, mažos skolinimosi išlaidos ir tvarus finansavimo modelis atitinka pilietinės visuomenės, kuriai galiausiai tenka rinkos rizika, interesus. Skolinimasis ir skolų valdymas turi būti grindžiami demokratine kontrole, teisėtumu ir skaidrumu.

1.4.

Siekiant patenkinti NGEU finansavimo poreikius, reikalinga sudėtinga strategija, kuria būtų užtikrinta, kad ES galėtų laiku ir palankiomis rinkos sąlygomis įvykdyti mokėjimų įsipareigojimus. EESRK pabrėžia, jog svarbu, kad Komisija tiesiogiai valdytų finansavimo strategiją ir palankiai vertina tai, kad Komisija padidino savo atitinkamus žmogiškuosius išteklius šioje srityje. Tačiau tai turėtų būti daroma atsižvelgiant į lyčių pusiausvyrą. Be to, reikėtų įsteigti patariamąją tarybą, kurioje būtų atstovaujama Komisijai, Europos Parlamentui, Tarybai, socialiniams partneriams ir organizuotai pilietinei visuomenei.

1.5.

EESRK pabrėžia, kad svarbu išsaugoti didelį ES kreditingumą ir nedideles skolinimosi išlaidas, kad būtų išvengta pajamų perskirstymo poveikio tarp skolininkų ir skolintojų. Be to, kartu su didėjančiu ekonomikos augimu tai palengvins paskolų grąžinimą. Kreditingumas visų pirma priklausys nuo ES ekonominės, politinės ir socialinės galios ir bus konsoliduojamas stiprinant EPS. Bet kuriuo atveju reikėtų pasirengti krizėms, be kita ko, numatant, kad ECB galėtų veikti kaip „paskutinės instancijos“ pirkėjas.

1.6.

Apskritai didelė naujosios finansavimo strategijos dalis yra skirta ryšiams su investuotojais. EESRK palankiai vertina sprendimą dėl skolinimosi ir finansavimo planus, kurie visų pirma užtikrina finansų rinkų skaidrumą. Tačiau komunikacija su visuomene ir jos atstovais niekada neturėtų tapti antruoju prioritetu. Palankiai vertintina tai, kad viena išankstinė dalyvavimo Pirminių maklerių tinkle sąlyga yra, be kita ko, Sąjungos kompetentingos institucijos vykdoma priežiūra. Kadangi būtina laikytis atitinkamų taisyklių, EESRK pritaria galimam OLAF dalyvavimui vykdant šią priežiūrą ir palankiai vertina tai, kad taip pat gali būti paskirtos kitos valdžios institucijos, kurios tikrintų, ar Pirminių maklerių tinklo nariai laikosi sprendime nustatytų taisyklių.

1.7.

Masinis dalyvavimas kapitalo rinkose bus susijęs su įvairia rizika. EESRK pritaria tvirtų rizikos valdymo sistemų sukūrimui ir NGEU sąskaitos laikymui ECB. Atsižvelgiant į viešąjį interesą, susijusį su patikimu rizikos valdymu, vyriausiasis rizikos pareigūnas, rengdamas aukšto lygio rizikos ir atitikties užtikrinimo politiką, turėtų konsultuotis su Europos Parlamentu ir Taryba. Galiausiai, EESRK ragina Komisiją užtikrinti atskaitomybę, skaidrumą ir patikimą finansų valdymą nuo pat NGEU skolinimosi pradžios ir įspėja dėl pernelyg didelio investuotojų skolinimosi už ES ribų, kartu pritaria naujų nuosavų išteklių įvedimui.

1.8.

Apskritai, EESRK palankiai vertina sustiprintą NGEU rizikos pasidalijimo elementą, tačiau taip pat pabrėžia rizikos mažinimo svarbą siekiant užtikrinti finansų rinkos stabilumą ir tinkamai apsaugoti Sąjungos finansinius interesus. Siekiant tinkamai atsižvelgti į pilietinės visuomenės interesus, EESRK palankiai vertina planuojamą NGEU žaliųjų obligacijų sistemą ir siūlo apsvarstyti galimybę išleisti NGEU socialines obligacijas.

2.   Nuomonės rengimo aplinkybės

2.1.

Pagal priemonę „Next Generation ES“ ES ekonomikai bus skirta iki 806 mlrd. EUR (5 % ES BVP) dotacijų ir paskolų forma. ES vardu Komisija šias sumas pasiskolins vykdydama finansavimo operacijas tarptautinėse kapitalo rinkose. NGEU sukurta kaip laikina priemonė. Skolinimosi tvarkaraštis numatytas nuo 2021 m. vidurio iki 2026 m. Per šį laikotarpį Komisija per metus įvykdys 150–200 mlrd. EUR vertės finansavimo operacijų. ES surinktas lėšas valstybės narės turės grąžinti arba tiesiogiai (paskolų atveju) arba per ES biudžetą (negrąžintinos paramos atveju) ne vėliau kaip 2058 m. gruodžio mėn.

2.2.

Komunikatas dėl naujos finansavimo strategijos priemonei „Next Generation ES“ finansuoti (2) priimtas pagal Sprendimo (ES, Euratomas) 2020/2053 5 straipsnio 3 dalį, kurioje reikalaujama, kad Komisija nustatytų būtiną skolinimosi operacijų administravimo tvarką ir reguliariai informuotų Europos Parlamentą ir Tarybą apie visus jos vykdomo skolos valdymo strategijos aspektus. Visoms valstybėms narėms patvirtinus Sprendimą dėl nuosavų išteklių, Komisija įgyvendins finansavimo strategiją, kaip nurodyta komunikate ir patikslinta trijuose sprendimuose (3). Finansavimo priemonės bus ES obligacijos ir ES vekseliai; kaip finansavimo metodai bus naudojami sindikuotieji sandoriai ir aukcionai. Bus priimtas metinis sprendimas dėl skolinimosi, kuriuo bus nustatytos didžiausios pasiskolintinos sumos ir pusmečio finansavimo planai. Komisija stiprins savo struktūras ir sukurs Europos pirminių maklerių tinklą.

3.   Bendrosios pastabas

3.1.

EESRK nuo pat pradžių rėmė NGEU ir ne kartą išreiškė savo pritarimą (4). Savo nuomonėje dėl 2021 m. metinės tvaraus augimo strategijos (5) EESRK patvirtina, kad „iniciatyva „Next Generation ES“ buvo parengta ir priimta tinkama forma ir pačiu laiku“. Dėl pasitikėjimo didinimo NGEU jau daro teigiamą poveikį ES ekonomikai ir sumažino gilios krizės kai kuriose šalyse tikimybę. Tikimasi, kad ilgalaikėje perspektyvoje NGEU gerokai padidins ES gamybos apimtis, o tai reiškia, kad galiausiai visos valstybės narės greičiausiai taps grynosiomis naudos gavėjomis (6). EESRK palankiai vertina tai, kad visos valstybės narės užbaigė nacionalines Sprendimo dėl nuosavų išteklių (toliau – NIS) ratifikavimo procedūras, todėl galima pradėti skolintis, ir ragina visus suinteresuotuosius subjektus nedelsiant imtis tolesnių veiksmų, kad pajudėtų pinigų srautai.

3.2.

Pagrįstai vyksta plataus masto diskusijos dėl NGEU lėšų panaudojimo ir – mažesniu mastu – dėl naujų nuosavų išteklių. Palyginti su tuo, mažai dėmesio skirta NGEU finansavimui, kuris laikomas labiau techniniu, o ne politiniu klausimu. Tačiau NGEU skolinimasis labai padidins Sąjungos finansinius įsipareigojimus ir turi būti vykdomas laikantis demokratinės kontrolės, teisėtumo ir skaidrumo principų. EESRK pabrėžia, kad stabilus ir tvarus finansavimas, patikimas rizikos valdymas, mažos skolinimosi išlaidos atitinka pilietinės visuomenės interesus. Už susidariusias skolas galiausiai bus atsakinga Europos pilietinė visuomenė, o didesnių skolinimosi sąnaudų perskirstymo poveikį pajustų nebe skolininkai, o skolintojai. Gerai veikianti finansavimo strategija yra sklandaus NGEU įgyvendinimo pagrindas.

3.3.

EESRK pažymi, kad siūloma strategija grindžiama finansavimu per tarptautines kapitalo rinkas. Kapitalo rezervai, kaip Europos stabilumo mechanizmo (ESM) atveju, nenumatyti ir neplanuojama pratęsti įsipareigojimų po 2058 m. Tačiau viešai buvo diskutuojama ir apie kitus būdus, pavyzdžiui, nuolatines obligacijas, kurias bendrai garantuotų ir išleistų ECB (7). Ilgalaikėje perspektyvoje, ypač nuolatinės bendrų skolos vertybinių popierių emisijos atveju, reikėtų apsvarstyti galimybę patikėti ECB „paskutinės instancijos“ skolintojo vaidmenį.

3.4.

Atsižvelgiant į didelius NGEU finansavimo poreikius, priemonės sudėtingą ir galbūt neaiškų lėšų išmokėjimo grafiką bei tiksliai nežinomus biudžeto paketus, būtina parengti išsamią finansavimo strategiją, kad būtų galima skolintis rinkose. Finansų rinkos pokyčiai turi būti numatyti siekiant užtikrinti, kad Sąjunga galėtų laiku įvykdyti mokėjimo įsipareigojimus, neprivalėdama pritraukti kapitalo nepalankiomis rinkos sąlygomis. Tam reikia rinkos įgūdžių ir lankstumo sprendžiant, kada vykdyti finansavimo operacijas ir kokius finansavimo metodus naudoti siekiant užtikrinti kuo mažesnę vykdymo riziką ir finansavimo išlaidas. EESRK pabrėžia, jog svarbu, kad Komisija tiesiogiai valdytų finansavimo strategiją, o ne pavestų tai atlikti tretiesiems asmenims. Reikia sukurti naujus veiklos pajėgumus ir Komisija pagrįstai didina savo atitinkamus žmogiškuosius išteklius ir kompetenciją. EESRK ragina Komisiją tai darant laikytis lyčių pusiausvyros principo.

3.5.

Be to, EESRK atkreipia dėmesį į tai, kad kartu su NGEU finansavimo strategija išplečiama Komisijos atsakomybė ir palankiai vertina įsipareigojimą reguliariai informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą apie visus skolos valdymo strategijos aspektus laikantis Tarpinstitucinio susitarimo nuostatų (8). Kasmet atnaujinama informacija bus pradėta teikti nuo 2021 m. trečiojo ketvirčio. Atsižvelgiant į didelį visuomenės susidomėjimą tvirtu NGEU finansavimu, atrodo, kad tai yra minimalus dalyvavimo lygis. EESRK siūlo įsteigti NGEU finansavimo patariamąją tarybą. NGEU rizikos ir atitikties komiteto nariai turėtų kas pusmetį susitikti su Europos Parlamento, Tarybos, socialinių partnerių ir organizuotos pilietinės visuomenės atstovais, atsakingais už finansų rinkos klausimus.

3.6.

Dėl aukšto ES kredito reitingo ir stabilios perspektyvos Komisija galės skolintis palankesnėmis finansinėmis sąlygomis ir perduoti naudą valstybėms narėms. EESRK pabrėžia, kad svarbu per visą finansavimo laikotarpį išlaikyti nedideles skolinimosi išlaidas. Kartu su numatomais didesniais ekonomikos augimo tempais, tai labai palengvins grąžinimą. Visų pirma ES kreditingumas priklausys nuo jos ekonominės, politinės ir socialinės galios ir bus konsoliduotas stiprinant EPS. Kita vertus, išcentrinės jėgos ir užsitęsę valstybių narių konfliktai gali ją susilpninti. Skolinių įsipareigojimų prisiėmimas (9) kai kurių valstybių narių sąskaita gali sukelti didelę politinę įtampą (10). Be to, reikėtų numatyti ekonominio pobūdžio arba su finansų rinka, sveikata ar kt. susijusias krizes. Todėl labai svarbu parengti finansavimo strategiją, grindžiamą kuo atsparesniu ir tvaresniu pagrindu, į kurį taip pat gali būti įtrauktas EIB kaip „paskutinės instancijos“ pirkėjas.

3.7.

Nors NGEU finansavimo veikla jau prasidėjo, naujų nuosavų išteklių įvedimo grafikas yra kur kas mažiau konkretus. 2021 m. viduryje Komisija pateiks pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl naujų nuosavų išteklių, grindžiamų anglies dioksido pasienio koregavimo mechanizmu, ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema ir skaitmeniniu mokesčiu. Kiti pasiūlymai, kurie bus pateikti 2024 m., galėtų apimti finansinių sandorių mokestį arba su įmonių sektoriumi susijusį finansinį įnašą. Jei naujų nuosavų išteklių atsiras iki 2028 m. sausio mėn., jie bus panaudoti siekiant anksčiau pradėti grąžinimą. EESRK ragina Komisiją teikti 2024 m. numatytus pasiūlymus ir pasisako už greitą naujų nuosavų išteklių įvedimą. Tinkamai įgyvendinti nauji nuosavi ištekliai ne tik kompensuotų tuos atvejus, kai dėl mokesčių konkurencijos neįmanoma veiksmingai užtikrinti mokesčių vykdymo nacionaliniu lygmeniu, bet ir prisidėtų prie teisingo grąžinimo sistemos bei kovos su klimato kaita. Tai taip pat padėtų išvengti būtinybės didinti nacionalinius įnašus arba mažinti ES biudžeto išlaidas.

3.8.

Maždaug 800 mlrd. EUR vertės NGEU skolinimasis padidins eurais išreikšto saugaus turto apimtį iki maždaug 2 trln. EUR, įskaitant SURE (11) ir dar 800 mlrd. EUR vertės turtą, išleistą ESM/EFPIS ir EIB prieš pandemiją (12). Europos saugaus turto, apimančio visus terminus iki 30 metų, stiprinimas suteiks naujų saugių investicijų priemonių, padės bankams įvairinti valstybių valdomas obligacijas, padidins euro zonos patrauklumą ir sustiprins tarptautinį euro vaidmenį. Be to, dėl pasitikėjimą didinančio NGEU poveikio taip pat gali sumažėti valdžios ir privačiojo sektoriaus skolinimosi išlaidos, visų pirma euro zonos šalyse, kurios labai skiriasi lyginant su Vokietija. NGEU skolinimas taip pat suteiks galimybę valstybėms narėms rinkos neramumų, darančių poveikį nacionalinių obligacijų emisijoms, atveju. EESRK palankiai vertina rizikos pasidalijimo elemento stiprinimą, tačiau taip pat pabrėžia rizikos mažinimo svarbą užtikrinant patikimą finansų rinkos reguliavimą ir priežiūros konvergenciją.

4.   Konkrečios pastabos

4.1.

EESRK palankiai vertina tai, kad metiniu pamatiniu sprendimu dėl skolinimosi bus nustatytos, pavyzdžiui, ilgalaikio ir trumpalaikio finansavimo didžiausios ribos ir kad skolinimasis bus organizuojamas remiantis šešių mėnesių finansavimo planais, pagrįstais informacija apie būsimus mokėjimus. Akivaizdu, kad jais siekiama rinkų skaidrumo užtikrinant emisijų nuspėjamumą investuotojams ir sudarant palankesnes sąlygas koordinuoti veiklą su kitais emitentais, taip pat jais remiantis bus teikiama informacija Europos Parlamentui ir Tarybai. EESRK puikiai supranta investuotojų ir emitentų santykių svarbą, tačiau pabrėžia, kad komunikacija su visuomene ir jos atstovais niekada neturėtų būti antraeilis prioritetas ir kad reikia labai saugoti Sąjungos finansinius interesus.

4.2.

Nuolat planuojant likvidumą bus užtikrinta, kad grynųjų pinigų rezervas būtų pakankamas, kad būtų išvengta likvidumo trūkumo, kartu išvengiant nereikalingų ir didelių grynųjų pinigų likučių. Atsižvelgiant į ribotus kapitalo rinkų įsisavinimo pajėgumus ir tai, kad dėl likvidumo trūkumo būtų sutrikdytas NGEU įgyvendinimas, EESRK prašo pirmenybę teikti tvirtiems rizikos rezervams, o ne pernelyg didelių sąnaudų sumažinimui, ir aiškiai pritaria tam, kad prudencinis grynųjų pinigų rezervas būtų laikomas ECB specialioje sąskaitoje, siekiant išvengti bet kokios sandorio šalies rizikos.

4.3.

Priklausymas Pirminių maklerių tinklui suteikia finansų įstaigoms teisę dalyvauti aukcionuose ir apima rinkos likvidumo skatinimą, sąžiningų konsultacijų ir rinkos informacijos teikimą Komisijai, kartu laikantis pirkimo ir ataskaitų teikimo įsipareigojimų. EESRK palankiai vertina tai, kad pareiškėjai jau turi būti aktyviais ES pirminių maklerių tinklo nariais ir būti prižiūrimi kompetentingos Sąjungos institucijos. Pirminiai makleriai atliks svarbų vaidmenį NGEU finansavimo srityje ir bet koks aplaidumas ar nusižengimas gali lemti didesnes skolinimosi išlaidas. Be to, reikia atsižvelgti į sandorio šalies riziką, taip pat į pirminių maklerių įtaką rinkoje ir jų sisteminę svarbą.

4.3.1.

Kadangi pirminių maklerių tinklo nariams tenka didelė atsakomybė, būtina, kad jie laikytųsi atitinkamų taisyklių. Sprendime (13) nustatytų taisyklių laikymosi priežiūra didžiąja dalimi grindžiama pačių pirminių maklerių prievolėmis teikti ataskaitas. Be to, EESRK pritaria galimam OLAF dalyvavimui vykdant priežiūrą ir palankiai vertina tai, kad ne tik Komisija, bet ir kitos valdžios institucijos gali būti paskirtos trečiosiomis šalimis, kad būtų galima patikrinti, ar pirminių maklerių tinklo nariai laikosi sprendimo.

4.3.2.

Komisija taip pat parengs metodą, pagal kurį nustatys, kurie pirminiai makleriai gali dalyvauti sindikuotuosiuose sandoriuose, ir jie bus skiriami kiekvienam skolinimosi sandoriui. Ypač aktyvūs nariai turėtų būti tinkami veikti kaip sindikuotųjų sandorių pagrindiniai valdytojai ir bendravaldžiai ir jiems turėtų būti atlyginama. Ši maklerių grupė taip pat turėtų vykdyti rinkos formavimą, skatinti investuotojų susidomėjimą emisijomis ir teikti Komisijai sąžiningas konsultacijas ir rinkos informaciją. EESRK atkreipia dėmesį į svarbų finansų įstaigų vaidmenį finansuojant veiklą ir į galimus interesų konfliktus, ypač susijusius su patariamuoju vaidmeniu. Bet kuriuo atveju labai pageidautina, kad valdžios institucijose būtų užtikrinti aukšto lygio finansų rinkos pajėgumai ir žvalgyba.

4.4.

Plataus masto dalyvavimas kapitalo rinkose bus susijęs su didele rizika, o atsakomybė už tai galiausiai teks Europos pilietinei visuomenei. EESRK visiškai sutinka su Komisija, kad „atsižvelgiant į precedento neturintį operacijų mastą ir reikalingos finansavimo strategijos sudėtingumą, itin svarbu, kad NGEU operacijoms būtų taikoma patikima ir nepriklausoma rizikos valdymo ir atitikties sistema“. Iš tiesų, reikia užtikrinti, kad NGEU operacijos būtų vykdomos laikantis aukščiausių sąžiningumo, padorumo ir patikimo finansų valdymo standartų. EESRK pritaria tam, kad būtų sukurtos patikimos valdymo ir rizikos valdymo sistemos, įskaitant principų ir struktūrų sukūrimą, kad būtų užtikrinta patikima ir nepriklausoma visų NGEU finansinių operacijų priežiūra.

4.4.1.

Pagrindinis šios sistemos ramstis bus vyriausiasis rizikos pareigūnas, kuris, vykdydamas savo užduotis, turės visišką autonomiją ir, be kita ko, teiks ataskaitas Biudžeto generalinio direktorato generaliniam direktoriui ir už biudžetą atsakingam Kolegijos nariui. Jis bus atsakingas už aukšto lygio rizikos ir atitikties užtikrinimo politikos parengimą ir užtikrins, kad visos NGEU operacijos atitiktų jos reikalavimus, kartu padedant atitikties užtikrinimo pareigūnui ir Rizikos ir atitikties komitetui. Atsižvelgiant į patikimo rizikos valdymo svarbą ir su tuo susijusį viešąjį interesą, turėtų būti apsvarstyta nuostata, kad vyriausiasis rizikos pareigūnas, rengdamas aukšto lygio rizikos ir atitikties politiką, turėtų konsultuotis su Europos Parlamentu ir Taryba.

4.4.2.

Išlieka klausimų dėl rizikos valdymo skolinimosi veiklos pradžioje, ypač laikotarpiu iki vyriausiojo rizikos pareigūno paskyrimo ir trijų mėnesių laikotarpiu, suplanuotu parengti aukšto lygio rizikos ir atitikties užtikrinimo politiką. Siekdama kompensuoti paskolų ir pagrindinių finansavimo priemonių terminų nesutapimus, ypač 2021 m., Komisija taikys tam tikras finansų rinkos priemones, įskaitant apsikeitimo sandorius ir galbūt komercinius vekselius, kurie yra ypač rizikingi. EESRK ragina Komisiją nuo pat NGEU skolinimosi pradžios užtikrinti atskaitomybę, skaidrumą ir patikimą finansų valdymą.

4.5.

Akivaizdu, kad norint tinkamai valdyti diversifikuotą finansavimo strategiją reikalinga išsami ir detali apskaitos sistema. EESRK palankiai vertina tai, kad sustiprintos Komisijos administravimo ir apskaitos funkcijos. Išbandytos ir patikrintos programinės įrangos naudojimas turi būti privalomas. EESRK pabrėžia svarbų atsakingo Komisijos apskaitos pareigūno vaidmenį užtikrinant tinkamą visų NGEU operacijų apskaitą ir ECB atidarytą NGEU sąskaitą.

4.6.

EESRK pripažįsta, kad didelę naujosios finansavimo strategijos dalį sudaro santykių su investuotojais strategijos ir papildomų priemonių rengimas. Planuojama leisti ES finansavimo informacinį biuletenį, per kurį Komisija galės reguliariai ir skaidriai informuoti investuotojus. Vykdydama sistemingą struktūrizuotų apsilankymų programą Komisija taip pat aktyviai bendradarbiaus su investuotojais visame pasaulyje. Tačiau EESRK įspėja dėl pernelyg didelio skolinimosi iš ES nepriklausančių investuotojų, kuris, ypač krizės metu, galėtų būti susijęs su didėjančia rizika, pavyzdžiui, staigiu skolinimo veiklos nutraukimu.

4.7.

Komisija sieks surinkti 30 % NGEU lėšų išleisdama žaliąsias obligacijas, kurios iš viso galėtų sudaryti iki 250 mlrd. EUR žaliųjų obligacijų emisijos, tokiu būdu ES taptų viena didžiausių pasaulyje žaliųjų obligacijų emitentų, taip pat sustiprėtų ES politinė ir rinkos lyderystė tvaraus finansavimo srityje. EESRK palankiai vertina planuojamą NGEU žaliųjų obligacijų sistemą, grindžiamą valstybių narių įsipareigojimu užtikrinti, kad 37 % pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę finansuojamų išlaidų būtų skirta kovai su klimato kaita. Be to, taip pat reikėtų padidinti socialinių obligacijų emisiją pagal NGEU ir papildyti SURE programai skirtą 100 mlrd. EUR sumą. Kad galėtų gautų paramą pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę, ES šalys taip pat turėtų parengti projektus, be kita ko, integracinio augimo ir socialinės sanglaudos politikos srityse – tai pagrindas socialinių obligacijų išleidimo sistemai kurti. Tokiu būdu finansavimo strategijoje būtų galima visapusiškai atsižvelgti į pilietinės visuomenės interesus.

Briuselis, 2021 m. liepos 8 d.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Christa SCHWENG


(1)  2020 m. gruodžio 14 d. Tarybos sprendimas (ES, Euratomas) 2020/2053 dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2014/335/ES, Euratomas (OL L 424, 2020 12 15, p. 1).

(2)  COM(2021) 250 final.

(3)  C(2021) 2500 final (OL L 131, 2021 4 16, p. 170), C(2021) 2501 final, C(2021) 2502 final.

(4)  OL C 364, 2020 10 28, p. 124.

(5)  OL C 155, 2021 4 30, p. 45.

(6)  „The nonsense of Next Generation EU net balance calculations“ (Bruegel).

(7)  „Covid Perpetual Eurobonds: Jointly guaranteed and supported by the ECB“.

(8)  Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 2020 m. gruodžio 16 d. tarpinstitucinis susitarimas.

(9)  Dėl NIS priėmimo.

(10)  Žr. Sprendimo (ES, Euratomas) 2020/2053 9 straipsnio 5 dalį.

(11)  Europos laikinos paramos priemonė nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios situacijos mažinti.

(12)  Klaus Regling, internetinis seminaras, „Ekonominės ir pinigų sąjungos stiprinimas ir ESM vaidmuo“, 2021 m. gegužės 5 d.

(13)  C(2021) 2500 final.


Top