EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021AB0037

Europos Centrinio Banko Nuomonė 2021 m. lapkričio 30 d. dėl pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo išplečiami atsekamumo reikalavimai juos taikant kriptoturto pervedimams (CON/2021/37) 2022/C 68/02

CON/2021/37

OJ C 68, 9.2.2022, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2022 2 9   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/2


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2021 m. lapkričio 30 d.

dėl pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo išplečiami atsekamumo reikalavimai juos taikant kriptoturto pervedimams

(CON/2021/37)

(2022/C 68/02)

Įžanga ir teisinis pagrindas

2021 m. spalio 14 ir 20 d. Europos Centrinis Bankas (ECB) gavo atitinkamai Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos prašymus pateikti nuomonę dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas ir tam tikrą kriptoturtą (nauja redakcija) (1) (toliau – pasiūlytas reglamentas).

ECB kompetencija teikti nuomonę yra grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 127 straipsnio 4 dalimi ir 282 straipsnio 5 dalimi, nes pasiūlytame reglamente yra nuostatų, turinčių įtakos pagrindiniams Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) uždaviniams įgyvendinti Sąjungos pinigų politiką ir skatinti sklandų mokėjimo sistemų veikimą pagal Sutarties 127 straipsnio 2 dalies pirmą ir ketvirtą įtraukas, ECBS indėliui į finansų sistemos stabilumą pagal Sutarties 127 straipsnio 5 dalį ir euro banknotų teisėtos mokėjimo priemonės statusui pagal Sutarties 128 straipsnio 1 dalį. Remiantis Europos Centrinio Banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmu sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

Bendrosios pastabos

ECB palankiai vertina Europos Komisijos iniciatyvą taikyti atsekamumo reikalavimus ir kriptoturtui priimant pasiūlytą reglamentą, kuris yra kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu priemonių rinkinio (2), kurį Komisija priėmė 2020 m. liepos 20 d., dalis.

Kadangi kriptoturto pervedimams kyla panaši pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizika, kaip ir bankiniams lėšų pervedimams, kriptoturto paslaugų teikėjams turėtų būti taikomi tokio paties lygio kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu reikalavimai, kaip ir kitiems įpareigotiesiems subjektams. Todėl ECB pritaria pasiūlytam reglamentui kaip priemonei suvienodinti kriptoturto paslaugų teikėjų veiklos sąlygas.

ECB palankiai vertina siūlomą ES teisinės sistemos suderinimą su Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) rekomendacijomis, visų pirma su 16 rekomendacija (3), nes ja toliau mažinama pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika, susijusi su kriptoturto pervedimais, taip sukuriant vienodas sąlygas pervedimams oficialiosiomis valiutomis ir kriptoturto pervedimams, kad būtų užkirstas kelias piktnaudžiavimui kriptoturtu pinigų plovimo ir teroristų finansavimo tikslais. Nors kriptoturto paslaugų teikėjams taikomų kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu reikalavimų intensyvumo atžvilgiu turėtų būti sudarytos vienodos sąlygos, konkrečiais reikalavimais turėtų būti atsižvelgiama į riziką, susijusią su kriptoturto technologinėmis savybėmis ir kriptoturto pervedimais. Pavyzdžiui, reikalavimais dėl kriptoturto pervedimų atsekamumo turėtų būti atsižvelgiama į konkrečias technologijų, kuriomis grindžiami tokie pervedimai, ypatybes.

Siekiant veiksmingai sumažinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, pasiūlytas reglamentas turėtų būti patikslintas, kad būtų išvengta bet kokių abejonių, jog jis taikomas sandoriams tarp depozicinių piniginių ir naudotojų kontroliuojamų elektroninių piniginių (angl. hosted and unhosted wallets), kad būtų renkama ir saugoma lygiai tokia pati informacija, kaip ir kitų kriptoturto pervedimų atveju. Be to, Komisija ir atitinkamos nacionalinės institucijos taip pat turėtų atidžiai stebėti rinkos pokyčius ir pinigų plovimo veiklą naudojant kriptoturtą, kai nėra pasitelkiami paslaugų teikėjai arba yra vykdomi decentralizuoti tarpusavio keitimaisi, ir prireikus turėtų būti pasiūlytos papildomos teisėkūros priemonės, jei stebimas reikšmingas sandorių apimties padidėjimas ir dažnesnis tokio turto naudojimas neteisėtai veiklai šiame segmente.

Galiausiai, atsižvelgiant į sparčią technologinę plėtrą kriptoturto srityje, svarbu atidžiai stebėti, kaip įgyvendinama sistema, bendradarbiaujant su atitinkamomis valdžios institucijomis ir, kai tinkama, privačiuoju sektoriumi.

1.   Kriptoturto apibrėžtis ir pasiūlyto reglamento taikymo sritis

1.1

Pasiūlytame reglamente bus vartojama kriptoturto apibrėžtis, pateikta Komisijos pasiūlyme dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kriptoturto rinkų, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2019/1937 (4) (toliau – Kriptoturto rinkų reglamento pasiūlymas). Kaip jau pažymėjo ECB (5), Kriptoturto rinkų reglamento pasiūlyme pateikiama su konkrečiomis technologijomis susijusi ir bendra kriptoturto apibrėžtis. ECB supranta, kad tai turėtų būti bendro pobūdžio, visa apimanti apibrėžtis ir kad dėl to pasiūlytu reglamentu ketinama išplėsti atsekamumo reikalavimus aprėpiant visų rūšių kriptoturtą, neatsižvelgiant į jų išleidimui naudojamą pagrindinę technologiją (paskirstytojo registro ar kitą technologiją).

1.2

Kalbant apie pasiūlyto reglamento taikymo sritį, ECB supranta, kad jis, kaip ir Kriptoturto rinkų reglamento pasiūlymas, nėra skirtas kriptoturtui, kurį išleido kaip pinigų institucijos veikiantys centriniai bankai. Tačiau, dėl teisinio tikrumo ir siekdamas visiškai suderinti pasiūlyto reglamento taikymo sritį su Kriptoturto rinkų reglamento pasiūlymo taikymo sritimi, ECB siūlo tai aiškiai nurodyti pasiūlyto reglamento konstatuojamosiose dalyse ir nuostatose.

2.   Nuoroda į oficialiąsias valiutas

Pasiūlytame reglamente yra nuorodų į terminą „dekretiniai pinigai“ (6). Pagal Sutartis ir Sąjungos pinigų politiką euras yra euro zonos, t. y. valstybių narių, kurių valiuta yra euro, bendroji valiuta. Dėl valstybių narių, kurios nėra įsivedusios euro kaip savo valiutos, Sutartyse nuosekliai pateikiama nuoroda į tų valstybių narių valiutas. Sutartyse apskritai nepateikiama nuoroda į tai, kad euras arba valstybių narių valiutos yra dekretiniai pinigai. Atsižvelgiant į tai, Sąjungos teisės akto tekste nedera pateikti nuorodos į dekretinius pinigus. Pasiūlytame reglamente veikiau reikėtų pateikti nuorodą į oficialias valiutas (7).

3.   Pasiūlyto reglamento taikymo pradžios data

Pasiūlyto reglamento taikymo pradžios datos suderinimas su Kriptoturto rinkų reglamento pasiūlymo taikymo pradžios data būtų naudingas sisteminio ir finansinio stabilumo požiūriu, siekiant užtikrinti, kad pasiūlytas reglamentas būtų taikomas kriptoturto pervedimams anksčiau, nelaukiant, kol įsigalios likę kovos su pinigų plovimu priemonių rinkinio teisės aktai. Kaip pažymėjo Komisija, iki šiol virtualiojo turto pervedimams finansinių paslaugų srities Sąjungos teisės aktai nebuvo taikomi, todėl kriptoturto turėtojams kilo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika, nes neteisėtu būdu įgytų pinigų srautai gali judėti kriptoturto pervedimais ir pakenkti finansų sektoriaus vientisumui, stabilumui ir reputacijai (8). Kelios valstybės narės jau priėmė teisės aktus šiuo klausimu (9).

Kai ECB rekomenduoja iš dalies keisti pasiūlytą reglamentą, konkretūs redagavimo pasiūlymai kartu su aiškinamuoju tekstu pateikiami techniniame darbo dokumente. Techninis darbo dokumentas anglų kalba paskelbtas EUR-Lex svetainėje.

Priimta Frankfurte prie Maino 2021 m. lapkričio 30 d.

ECB Pirmininkė

Christine LAGARDE


(1)  COM(2021) 422 final.

(2)  Rinkinį taip pat sudaro: a) pasiūlymas dėl reglamento dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar terorizmo finansavimui prevencijos (C(2021) 420 final), b) pasiūlymas dėl direktyvos dėl mechanizmų, kuriuos turi įdiegti valstybės narės finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar terorizmo finansavimui prevencijos tikslais, kuria panaikinama Direktyva (ES) 2015/849 (C(2021) 423 final), ir c) pasiūlymas dėl reglamento, kuriuo įsteigiama Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucija ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010, (ES) Nr. 1095/2010 (C(2021) 421 final).

(3)  Žr. FATF rekomendacijas. Paskelbta FATF svetainėje https://www.fatf-gafi.org

(4)  COM(2020) 593 final.

(5)  Žr. 2021 m. vasario 19 d. Europos Centrinio Banko nuomonės CON/2021/4 dėl pasiūlymo dėl kriptoturto rinkų reglamento, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2019/1937 (OL C 152, 2021 4 29, p. 1), 12 išnašą. Visos ECB nuomonės yra paskelbtos EUR-Lex svetainėje.

(6)  Žr. pasiūlyto reglamento 8 ir 27 konstatuojamąsias dalis.

(7)  Žr. Nuomonės CON/2021/4 2.1.5 dalį ir 2016 m. spalio 12 d. Europos Centrinio Banko nuomonės CON/2016/49 dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos ir iš dalies keičiančios Direktyvą 2009/101/EB (OL C 459, 2016 12 9, p. 3), 1.1.3 dalį.

(8)  Žr. pasiūlyto reglamento aiškinamojo memorandumo 1 skirsnio pirmo punkto aštuntą pastraipą.

(9)  Pavyzdžiui, 2021 m. spalio 1 d. įsigaliojo Vokietijos finansų ministerijos potvarkis dėl sugriežtintų išsamaus patikrinimo reikalavimų, taikomų kriptoturto pervedimui (Verordnung über verstärkte Sorgfaltspflichten bei dem Transfer von Kryptowerten vom 24. September 2021 (BGBl. I S. 4465)). Pagal šį potvarkį kriptoturto paslaugų teikėjai, pervedantys kriptoturtą nurodymą priėmusio subjekto vardu, turi tuo pačiu metu saugiai perduoti gavėjo vardu veikiančiam kriptoturto paslaugų teikėjui nurodymo davėjo vardą ir pavardę, adresą ir sąskaitos numerį (pvz., viešąjį raktą) bei gavėjo vardą ir pavardę ir sąskaitos numerį (pvz., viešąjį raktą). Gavėjo vardu veikiantis kriptoturto paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad gautų ir saugotų informaciją apie siuntėją ir gavėją. Visiškas šalių, dalyvaujančių pervedant kriptoturtą, atsekamumas yra pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, nustatymo ir tyrimo, taip pat sankcijų vengimo stebėsenos priemonė. Potvarkyje taip pat reikalaujama, kad įpareigotieji subjektai užtikrintų, kad informacija apie pervedimo gavėją arba siuntėją būtų renkama, kai pervedimas atliekamas iš elektroninės piniginės, kurios nevaldo kriptoturto paslaugų teikėjas, arba į ją, net jei nėra pavojaus, kad duomenys bus perduoti.


Top