EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XR0192

Europos regionų komiteto rezoliucija dėl konferencijos dėl Europos ateities

OJ C 141, 29.4.2020, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.4.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/5


Europos regionų komiteto rezoliucija dėl konferencijos dėl Europos ateities

(2020/C 141/02)

EUROPOS REGIONŲ KOMITETAS (RK)

Kadangi:

a)

Europos Sąjungos demokratinis teisėtumas priklauso nuo piliečių pasitikėjimo savo atstovais, išrinktais Europos, nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis;

b)

atstovaujamoji demokratija yra ES projekto pagrindas; didesnis rinkėjų aktyvumas 2019 m. Europos Parlamento rinkimuose parodė didelį piliečių susidomėjimą ES reikalų formavimu; visi valdžios lygmenys turi reaguoti į naujus iššūkius ir ieškoti naujų būdų įtraukti piliečius;

c)

ES valstybėse narėse kasmet rengiami nacionalinio, regionų ir vietos lygmens rinkimai, kurie suteikia galimybę informuoti piliečius apie tai, kaip Europos politika veikia visus valdymo lygmenis ir taip prisideda prie ES patikimumo piliečių akyse stiprinimo;

d)

esminį vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmenį rodo tai, kad jos yra atsakingos už pusę visų viešųjų investicijų, trečdalį viešųjų išlaidų ir ketvirtadalį mokestinių pajamų ES;

Europos regionų komitetas (RK)

1.

palankiai vertina Europos Komisijos, Europos Parlamento ir Tarybos iniciatyvą surengti konferenciją dėl Europos ateities ir tikisi prisidėti siekiant konkrečių rezultatų ir imantis veiksmų, kurie duotų apčiuopiamos naudos ES piliečiams;

2.

mano, kad konferencija suteikia galimybę nustatyti, kokių priemonių ES reikia siekiant padidinti jos pajėgumą pasiekti rezultatų ir sustiprinti jos demokratinį veikimą laikantis naujojo aktyvaus subsidiarumo principo;

3.

pabrėžia, kad daugiau kaip milijonas visoje Sąjungoje išrinktų vietos ir regionų atstovų turėtų dalyvauti tiek formuojant ES politiką, tiek susiejant ES su jos piliečiais; siekdamas didinti šio proceso matomumą, RK įsipareigoja skatinti diskusijas ES klausimais regioniniuose parlamentuose ir savivaldybių tarybose;

4.

palankiai vertina siūlomas priemones, kuriomis siekiama užmegzti ryšius su piliečiais, ir pabrėžia atvirų ir išsamių teminių diskusijų svarbą; visiškai pritaria minčiai, kad reikėtų decentralizuoti svarbias konferencijos sudedamąsias dalis, kad būtų tiesiogiai ir aktyviai įtrauktos ne tik Europos ir šalių sostinės, bet ir kitos teritorijos bei jų gyventojai; šiuo tikslu RK teiks paramą savo nariams organizuojant vietos renginius, kuriuose bus nagrinėjamos konferencijos temos, ir parengs priemones, kuriomis bus renkami ir konferencijai perduodami šių diskusijų rezultatai ir pasiūlymai;

5.

ragina į konferenciją dėl Europos ateities įtraukti „Europe Direct“ centrus ir juos laikyti regioniniais dalyvavimo centrais, atsižvelgiant į jų veiklos aprėptį ir į tai, kad jų pagrindinis vaidmuo – supažindinti piliečius su Europos klausimais. „Europe Direct“ centrai turi daug patirties skatinat diskusijas, todėl jie turėtų atlikti pagrindinį vaidmenį užtikrinant, kad konferencija dėl Europos ateities būtų plati, apimanti įvairias sritis ir turtinga skirtingomis nuomonėmis;

6.

pabrėžia, kad konferencijos veikloje turi būti užtikrintas pliuralizmas ir įtraukumas, ir visiškai pritaria Europos Parlamento pasiūlymui laikytis dvikrypčio požiūrio: surengti konferencijos plenarinį posėdį institucijų lygmeniu ir organizuoti piliečių agoras bei su tuo susijusią decentralizuotą veiklą, kartu užtikrinant kuo didesnę šių krypčių sąveiką; pabrėžia, kad konferencija ir su ja susijusi veikla turi atspindėti įvairovę Europoje ir paskatinti išsamias diskusijas;

7.

siūlo į konferenciją įtraukti vietos ir regionų lygmeniu veikiančių dalyvaujamosios demokratijos priemonių indėlį, siekiant papildyti atstovaujamosios demokratijos kanalus; tai, visų pirma, apima keliuose regionuose sėkmingai išbandytus piliečių dialogus ir forumus, kurių dalyviai buvo atrinkti atsitiktinės atrankos būdu ir išlaikant dalyvių pusiausvyrą; šiuo atžvilgiu taip pat pasitvirtino, kad piliečių forumų ir ekspertų forumų derinys yra vertingas;

8.

mano, kad net ir pasibaigus šiai konferencijai ES turės ir toliau palaikyti tiesioginius ryšius su savo piliečiais ir remdamasi įvairia patirtimi, įgyta taikant dalyvaujamuosius modelius, sukurti nuolatinį struktūruotą dialogo vietos lygmeniu mechanizmą. Šie nuolatiniai mechanizmai turi būti derinami su dialogais aktualiomis temomis, kurių tikslinės grupės galėtų keistis;

9.

pritaria nuomonei, kad konferencijoje turi dalyvauti jaunimas ir jam reikia skirti ypatingą dėmesį siekiant nubrėžti būsimą Europos projekto kryptį, ir pabrėžia, kad visi konferencijoje pateikti pasiūlymai turi atspindėti ateities kartoms rūpimus klausimus;

10.

ragina sutelkti aiškų dėmesį į pagrindinius iššūkius, su kuriais susiduria Europos Sąjunga, ir surengti diskusijas pagal principą „iš apačios į viršų“ konferencijos temomis, įskaitant aplinkos ir klimato problemas, socialinį teisingumą, darnų vystymąsi, skaitmeninę transformaciją, migraciją, Europos vertybių bendriją, ekonomiką ir darbo vietas, teritorinę sanglaudą, taip pat ES politikos, procesų, institucijų ir išteklių pokyčius, įskaitant vietos ir regionų demokratijos ir savivaldos vaidmenį, kurie yra būtini, kad ES galėtų reaguoti į piliečių poreikius ir lūkesčius šiais klausimais, ir t. t. Siekiant tinkamai įgyvendinti konferencijos rezultatus, reikėtų neatmesti ir galimų ES sutarčių pakeitimų;

11.

pritaria Europos Parlamento nuomonėje dėl konferencijos dėl Europos ateities (P9_TA-PROV (2020) 0010) pateiktam pasiūlymui per visą konferencijos procesą surengti kelias temines piliečių agoras, atspindinčias politikos prioritetus, o jas turėtų sudaryti ne daugiau kaip 200–300 piliečių, iš kurių ne mažiau kaip trys iš kiekvienos valstybės narės, skaičiuojant pagal mažėjančio proporcingumo principą; be to, pritaria Europos Parlamento raginimui užtikrinti, kad dalyvaujančių piliečių iš visos ES atsitiktinę atranką vykdytų nepriklausomos valstybių narių institucijos pagal pirmiau minėtus kriterijus;

12.

yra įsitikinęs, kad siekiant sutelkti piliečių paramą Europos integracijai ir juos labiau įtraukti į ES sprendimų priėmimo procesą, konferencijos diskusijose būtina pabrėžti, kad Europos daugiapakopio valdymo sistemoje reikia toliau plėtoti asmens teisėmis grindžiamą Europos pilietybės koncepciją;

13.

yra susirūpinęs dėl iki šiol Europos Komisijos ir Ministrų Tarybos pareikštų pozicijų, kurioms trūksta aiškumo ir užmojo dėl konferencijos dėl Europos ateities turinio ir eigos, visų pirma dėl Europos Sąjungos vietos ir regionų valdžios institucijų ir Regionų komiteto dalyvavimo;

14.

mano, kad konferencija turi turėti aiškų tikslą – parengti konkrečius pasiūlymus dėl teisės aktų ar ES sutarčių pakeitimų, dėl kurių vėliau būtų diskutuojama per 2024 m. Europos Parlamento rinkimų kampaniją rengiantis būsimam konventui;

15.

palankiai vertina pasiūlymą surengti konferencijos plenarinį posėdį, kuriame dalyvautų Europos Parlamento, Europos Komisijos, 27 ES valstybių narių Vyriausybių, nacionalinių parlamentų ir Europos regionų komiteto nariai; pageidauja, kad RK atstovautų ne mažiau kaip aštuoni nariai, turintys visas balsavimo teises; taip pat mano, kad reikia vienodai atstovauti antriesiems nacionalinių parlamentų rūmams, nes daugelyje valstybių narių juos sudaro regionų valdžios institucijų atstovai;

16.

ragina konferencijos iniciatyvinį komitetą užtikrinti politinę ir institucinę visų valdymo lygmenų pusiausvyrą ir priimti vieną Europos regionų komiteto narį, kuriam galėtų padėti RK darbuotojas, deleguotas į jungtinį sekretoriatą;

17.

palankiai vertina pasiūlymą į diskusijas dėl Europos ateities taip pat įtraukti ES šalių kandidačių vietos ir regionų atstovus;

18.

ragina Europos Parlamentą, Tarybą ir Komisiją įtraukti šioje rezoliucijoje išdėstytus principus į savo bendrą deklaraciją ir nurodo savo ketinimą pasirašyti šią deklaraciją;

19.

paveda Komiteto pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Parlamento pirmininkui, Europos Komisijos pirmininkei, Europos Vadovų Tarybos pirmininkui ir ES Tarybai pirmininkaujančiai Kroatijai.

2020 m. vasario 12 d., Briuselis

Europos regionų komiteto pirmininkas

Apostolos TZITZIKOSTAS


Top