EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC1211(07)

Pranešimas apie 2021 m. visos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų skaičių ir rinkos stabilumo rezervą pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (Tekstas svarbus EEE) 2020/C 428 I/01

C/2020/8643

OJ C 428I , 11.12.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2020 12 11   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CI 428/1


Pranešimas apie 2021 m. visos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų skaičių ir rinkos stabilumo rezervą pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą

(Tekstas svarbus EEE)

(2020/C 428 I/01)

1.   2021 m. didžiausias leidžiamas kiekis

ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (toliau – ES ATLPS) grindžiama didžiausio leidžiamo išmetamųjų teršalų kiekio nustatymo ir prekybos principu. Didžiausias leidžiamas kiekis yra visos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų, kurie kasmet išduodami pagal ES ATLPS, skaičius. Šis skaičius palaipsniui mažinamas taikant Direktyvos 2003/87/EB (1) (toliau – ATLPS direktyva) 9 straipsnyje nustatytą linijinį mažinimo koeficientą. Didžiausias leidžiamas kiekis nustatomas remiantis ATLPS direktyvos 9 ir 9a straipsniais.

Komisijos sprendimu C(2020) 7704 (2) 2021 m. didžiausias leidžiamas kiekis nustatomas atsižvelgiant į tai, kad pagal Susitarimo dėl išstojimo (3) protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 9 straipsnį ir 4 priedą nuo 2021 m. sausio 1 d. ATLPS direktyva taikoma Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje tik tiek, kiek tai susiję su elektros energijos gamyba Šiaurės Airijoje. Todėl dėl elektros energijos gamybos Šiaurės Airijoje išmetamiems teršalams tebebus taikoma ATLPS direktyva ir jie turi būti įskaičiuoti didžiausią leidžiamą kiekį. Be to, Komisijos sprendime atsižvelgiama į tai, kad nuo 2021 metų pagal Direktyvą (ES) 2018/410 (4), kuria iš dalies pakeistas ATLPS direktyvos 9 straipsnis, linijinis mažinimo koeficientas padidintas nuo 1,74 % iki 2,2 %.

Be to, 2021 m. didžiausias leidžiamas kiekis nustatomas taip pat atsižvelgiant į naujausius mokslinius duomenis, susijusius su šiltnamio efektą sukeliančių dujų visuotinio atšilimo potencialu, ir į tai, kad Islandija, Ispanija, Italija, Kroatija, Portugalija, Prancūzija, Slovėnija ir Vokietija į ES ATLPS neįtraukė mažų įrenginių.

2.   Aviacija

Pažymėtina, kad į Komisijos sprendime C(2020) 7704 nustatytą 2021 m. didžiausią leidžiamą kiekį neįeina leidimų, kurie pagal ATLPS direktyvos II skyrių išduodami orlaivių naudotojams, skaičius. Šis skaičius gaunamas taikant principą „iš apačios į viršų“, pradedant nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimu aviacijai. Tuomet remiantis tuo, kad nemokami apyvartiniai taršos leidimai esamoms oro transporto bendrovėms turėtų sudaryti 82 % visų aviacijos apyvartinių taršos leidimų, o aukcionuose turėtų būti parduodama 15 % aviacijos apyvartinių taršos leidimų, nustatomas aukcione parduodamų aviacijos apyvartinių taršos leidimų skaičius.

2021 m. išduodamų aviacijos apyvartinių taršos leidimų skaičius nustatomas atsižvelgiant į tai, kad:

orlaivių naudotojams nemokamai skiriamų apyvartinių taršos leidimų skaičius sumažintas proporcingai įsipareigojimams atsisakyti leidimų, kurie nustatyti ATLPS direktyvoje su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 421/2014 (5) ir Reglamentu (ES) 2017/2392 (6),

2020 m. orlaivių naudotojams (7) nemokamai išduota apie 31,1 mln. apyvartinių taršos leidimų (8), o aukcione parduota 7,5 mln. aviacijos apyvartinių taršos leidimų (9),

Reglamentu (ES) Nr. 421/2014 ATLPS direktyva buvo iš dalies pakeista ir joje nustatytas reikalavimas, kad aukcione parduotinų aviacijos apyvartinių taršos leidimų skaičius būtų sumažintas proporcingai bendro 2013–2016 m. išduotų apyvartinių taršos leidimų skaičiaus sumažinimui. Reglamentu (ES) 2017/2392 buvo nustatyta, kad šis metodas toliau taikomas 2017–2023 metais,

nuo 2021 m. sausio 1 d. orlaivių naudotojams skirtų leidimų skaičius mažėja taikant 2,2 % linijinį mažinimo koeficientą (10),

nors ATLPS direktyva apskritai taikoma visiems „skrydžia[ms] į valstybės narės, kuriai taikoma Sutartis, aerodromą ir iš jo“ (3a straipsnis ir I priedo 6 punktas), joje taip pat numatyta nukrypti leidžianti nuostata dėl „skrydži[ų] į aerodromus, esančius EEE nepriklausančiose šalyse, ir iš jų“ (28a straipsnio 1 dalies a punktas). Ši leidžianti nukrypti nuostata taikoma skrydžiams į šalis, su kuriomis nebuvo sudarytas susitarimas, ir iš jų. Jei pasibaigus Susitarime dėl išstojimo nustatytam pereinamajam laikotarpiui nebus pasiektas susitarimas arba nebus padaryta teisės aktų pakeitimų, skrydžiams iš Jungtinės Karalystės į ES ir atvirkščiai bus taikoma nukrypti leidžianti nuostata. Taigi bendras nemokamų ES apyvartinių taršos leidimų skaičius atitinkamai sumažės maždaug trečdaliu.

Todėl tikimasi, kad 2021 m. išduodamų ES aviacijos apyvartinių taršos leidimų skaičius sudarys apie 24,5 mln. (bus išduota 20,7 mln. nemokamų aviacijos apyvartinių taršos leidimų, o aukcione bus parduota 3,8 mln. aviacijos apyvartinių taršos leidimų).

3.   Rinkos stabilumo rezervas

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje pagal Protokolą dėl Airijos ir Šiaurės Airijos taikant ATLPS direktyvą kils pasekmių Sprendimu (ES) 2015/1814 (11) (toliau – RSR sprendimas) sukurtam rinkos stabilumo rezervui.

Pagal RSR sprendimo 1 straipsnio 5 dalį iš apyvartinių taršos leidimų, kuriuos nuo kiekvienų metų rugsėjo 1 d. iki kitų metų rugpjūčio 31 d. valstybės narės turi pateikti aukcionui, skaičiaus išskaičiuojama ir į rinkos stabilumo rezervą perkeliama bendro apyvartoje esančių apyvartinių taršos leidimų skaičiaus procentinė dalis. Šiuo tikslu Komisija paskelbia bendrą kiekvienais metais apyvartoje buvusių apyvartinių taršos leidimų skaičių iki kitų metų gegužės 15 d. Komisija bendrą 2019 m. apyvartoje buvusių apyvartinių taršos leidimų skaičių paskelbė Komunikate C(2020) 2835 (12). Šiame komunikate nustatytas skaičius, kuris nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. turi būti išskaičiuotas iš valstybių narių ir Jungtinės Karalystės aukcione parduotinų apyvartinių taršos leidimų skaičiaus, atsižvelgiant į atitinkamas aukcione parduotinų jų apyvartinių taršos leidimų dalis, ir kuris turi būti perkeltas į rinkos stabilumo rezervą.

Komunikato C(2020) 2835 paskelbimo momentu ATLPS direktyva Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje buvo taikoma visa apimtimi. Vis dėlto nuo 2021 m. sausio 1 d. ATLPS direktyva Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje bus taikoma remiantis Protokolu dėl Airijos ir Šiaurės Airijos. Todėl pagal ATLPS direktyvos 10 straipsnio 2 dalį Jungtinės Karalystės aukcione parduodamų apyvartinių taršos leidimų daliai bus taikoma riba, atitinkanti dėl elektros energijos gamybos Šiaurės Airijoje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Taigi iš Jungtinės Karalystės aukcione parduotinų apyvartinių taršos leidimų skaičiaus, kuris turi būti perkeltas į rinkos stabilumo rezervą nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. ir vėliau, išskaičiuotinas apyvartinių taršos leidimų skaičius turi būti apskaičiuojamas remiantis šia nauja aukcione parduotinų apyvartinių taršos leidimų dalimi. Iš valstybių narių aukcione parduotinų apyvartinių taršos leidimų skaičiaus, kuris turi būti perkeltas į rinkos stabilumo rezervą nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d., išskaičiuotinas apyvartinių taršos leidimų skaičius išlieka toks pat, kaip nurodyta Komunikate C(2020) 2835. Todėl bendras apyvartinių taršos leidimų, kurie bus perkelti į rinkos stabilumo rezervą nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d., skaičius yra 307 663 518.

Kiekvienos valstybės narės apyvartinių taršos leidimų dalis, įeinanti į skaičių, kuris turi būti perkeltas į rinkos stabilumo rezervą nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d., yra ta, kuri nustatyta pagal 2021 m. sausio mėn. prasidedančiam laikotarpiui taikomas taisykles (žr. RSR sprendimo 1 straipsnio 5 dalį kartu su ATLPS direktyvos 10 straipsnio 2 dalimi, taikoma nuo 2021 m.).


(1)  2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Sąjungoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).

(2)  2020 m. lapkričio 16 d. Komisijos sprendimas (ES) 2020/1722 dėl 2021 m. pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą suteiktinų visos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų skaičiaus (pranešta dokumentu Nr. C(2020) 7704) (OL L 386, 2020 11 18, p. 26).

(3)  Susitarimas dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (OL L 29, 2020 1 31, p. 7).

(4)  2018 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/410, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB siekiant ekonomiškai efektyviai dar labiau sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir paskatinti investicijas į mažo anglies dioksido kiekio technologijas ir Sprendimas (ES) 2015/1814 (OL L 76, 2018 3 19, p. 3).

(5)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 421/2014, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje, siekiant iki 2020 m. įgyvendinti tarptautinį susitarimą, kuriuo tarptautinės aviacijos išmetamiesiems teršalams nustatoma viena pasaulinė rinkos priemonė (OL L 129, 2014 4 30, p. 1).

(6)  2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2392, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, siekiant išlaikyti dabartinius jos taikymo aviacijos veiklai apribojimus ir pasirengti nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę (OL L 350, 2017 12 29, p. 7).

(7)  Pagal Reglamentą (ES) Nr. 389/2013, visų pirma jo 10 straipsnį, orlaivių naudotojų, nebevykdančių skrydžių, kuriems taikoma apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, sąskaitoms nustatomas pašalintos sąskaitos statusas, ir iš tokios sąskaitos nebegalima inicijuoti veiksmų, išskyrus laikotarpį, kuriuo pašalintos sąskaitos statusas nebuvo nustatytas. Dėl orlaivių naudotojų sąskaitų uždarymo metinis nemokamai išduotų apyvartinių taršos leidimų skaičius 2019 metais buvo 4,2 mln. mažesnis nei 2013 metais.

(8)  Į šį skaičių įeina 0,7 mln. apyvartinių taršos leidimų, susijusių su skrydžiais į Šveicariją dėl sąsajos su Šveicarijos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, ir apyvartiniai taršos leidimai, išduoti pagal ATLPS direktyvos 3f straipsnį (specialus rezervas).

(9)  Atsižvelgiant į tai, kad 2019 metais Sąjungos registre sustabdyti su Jungtine Karalyste susiję veiksmai, į šį skaičių įskaičiuota 0,8 mln. tais metais Jungtinei Karalystei išduotų aviacijos apyvartinių taršos leidimų.

(10)  Direktyvos 2003/87/EB su pakeitimais, padarytais Reglamento (ES) 2017/2392 1 straipsnio 4 punktu, 12 straipsnio 3 dalis.

(11)  2015 m. spalio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2015/1814 dėl Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos rinkos stabilumo rezervo sukūrimo ir veikimo bei kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB (OL L 264, 2015 10 9, p. 1).

(12)  Komisijos komunikatas C(2020) 2835 „Bendro 2019 m. apyvartoje buvusių apyvartinių taršos leidimų skaičiaus paskelbimas ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos, sukurtos Direktyva 2003/87/EB, rinkos stabilumo rezervo reikmėms“ (OL C 164, 2020 5 13, p. 17).


Top