EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0515(05)

Komisijos komunikatas Laipsniško ir koordinuoto judėjimo laisvės atkūrimo ir vidaus sienų kontrolės atšaukimo metodas. COVID-19 2020/C 169/03

C/2020/3250

OJ C 169, 15.5.2020, p. 30–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.5.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 169/30


KOMISIJOS KOMUNIKATAS

Laipsniško ir koordinuoto judėjimo laisvės atkūrimo ir vidaus sienų kontrolės atšaukimo metodas. COVID-19

(2020/C 169/03)

I.   ĮVADAS

Dėl COVID-19 pandemijos visose Europos šalyse susidarė precedento neturinti ekstremalioji sveikatos situacija. Nuo 2020 m. vasario mėn. Europoje eksponentiškai išaugus infekcijų skaičiui ir neturint veiksmingo gydymo ar vakcinos, daugelis ES valstybių narių ir Šengeno asocijuotųjų šalių (1) (toliau – valstybės narės) ėmė taikyti plataus masto bendruomenės lygmens priemones, įskaitant izoliavimą ir fizinio atstumo laikymąsi. Beveik visose valstybėse narėse viena iš tokių visuomenės sveikatos apsaugos priemonių buvo laisvo judėjimo apribojimai, įskaitant laikiną vidaus sienų kontrolę (2). Be to, priėmus kovo 16 d. (3), balandžio 8 d. (4) ir gegužės 8 d. (5) Komisijos rekomendacijas, kurias papildė kovo 30 d. (6) gairės, buvo taikomi nebūtinų kelionių apribojimai prie Sąjungos išorės sienų.

Per pastarąsias savaites Komisija ir valstybės narės sustiprino koordinavimą, bendrus veiksmus ir keitimąsi informacija. Tai padėjo sušvelninti šių apribojimų poveikį, nes buvo sudarytos sąlygos atkurti tam tikrus bendrosios rinkos veikimo aspektus, pavyzdžiui, visoje Europoje tiekti pagrindines prekes ir teikti paslaugas, taip pat užtikrinti laisvą judėjimą, susijusį su būtinomis tarpvalstybinėmis kelionėmis. Šiomis pirmosiomis priemonėmis siekta pusiausvyros įgyvendinant dvejopą tikslą – sulėtinti epidemijos plitimą ir sumažinti sveikatos priežiūros sistemoms tenkančio krūvio riziką bei poreikio apriboti neigiamą poveikį laisvam asmenų, prekių ir paslaugų judėjimui.

Laipsniškai gerėjant sveikatos padėčiai, ši pusiausvyra turėtų keistis: turėtų būti siekiama grįžti prie nevaržomo laisvo asmenų judėjimo ir atkurti Šengeno erdvės – vieno iš svarbiausių Europos integracijos laimėjimų – vientisumą. Siekiant atgaivinti ekonomiką labai svarbu, kad apribojimai būtų atšaukti. Laisvo judėjimo apribojimai ir vidaus sienų atkūrimas kenkia bendrajai rinkai ir trukdo sklandžiai veikti tiekimo grandinėms. Be to, jie kenkia mūsų europietiškam gyvenimo būdui Sąjungoje, kurioje piliečiai gali laisvai keliauti ir kirsti sienas kaip darbuotojai, studentai, šeimos nariai ar turistai. Turime stengtis atkurti galimybę naudotis šiuo svarbiu Europos integracijos laimėjimu.

Šio komunikato tikslas – paraginti valstybes nares dalyvauti neribojamo tarpvalstybinio judėjimo Sąjungoje atnaujinimo procese. Laisvas asmenų judėjimas turi būti atkuriamas ir vidaus sienų kontrolė atšaukiama etapais, daugiausia dėmesio skiriant piliečių gyvybei ir sveikatai. Todėl, siekiant sumažinti riziką sveikatai, pirminė kelionių atkūrimo sąlyga bus epidemiologinė padėtis ir tokios papildomos priemonės kaip sveikatos saugumo reikalavimai, taikomi įvairių rūšių kelionėms ir apgyvendinimui. Tarpvalstybinio judėjimo atkūrimas yra viena iš turizmo ir transporto atkūrimo prielaidų.

Kartu su šiuo komunikatu Komisija pateikia priemonių, kuriomis siekiama atgaivinti turizmo ekosistemą, atsižvelgiant į tai, kad ji yra viena iš Europos ekonominių, socialinių ir kultūrinių katalizatorių, rinkinį. Šiame komunikate išdėstoma, kaip nacionaliniai ir tarpvalstybiniai apribojimai turėtų būti laipsniškai atšaukiami laikantis nediskriminavimo principo, kartu laipsniškai atkuriant laisvą europiečių judėjimą ir atšaukiant vidaus sienų kontrolę.

II.   BENDROS EUROPOS VEIKSMŲ GAIRĖS

2020 m. balandžio 15 d. Europos Komisijos pirmininkė kartu su Europos Vadovų Tarybos pirmininku paskelbė Bendras Europos COVID-19 plitimo valdymo priemonių atšaukimo veiksmų gaires (toliau – Bendros veiksmų gairės). Jose valstybėms narėms pateikiamos rekomendacijos, kaip laipsniškai panaikinti priemones, kurių buvo imtasi, ir raginama laipsniškai atkurti nevaržomą laisvą judėjimą ir atšaukti daugelio valstybių narių taikomą laikiną vidaus sienų kontrolę. Gairėse taip pat numatyta antrajame etape panaikinti nebūtinų kelionių į ES per išorės sieną apribojimus, o Komisija nuolat atliks tokių priemonių vertinimą.

Bendrose veiksmų gairėse Komisija raginama toliau 1) analizuoti priemonių, kurių valstybės narės ėmėsi reaguodamos į COVID-19 pandemiją, proporcingumą, atsižvelgiant į padėties pokyčius, ir 2) prašyti atšaukti neproporcingomis laikomas priemones, ypač kai jos daro poveikį bendrajai rinkai. Jose taip pat pabrėžiamas bendras Europos interesas koordinuotai švelninti COVID-19 priemones. Europai reikia ne tik skubiai kovoti su COVID-19 pandemija ir jos tiesioginėmis pasekmėmis, bet ir grįžti prie normaliai veikiančios visuomenės ir ekonomikos. Kelionių apribojimų ir vidaus sienų kontrolės atšaukimas turėtų būti peržiūrimas kartu vykstant apribojimų valstybių narių teritorijose atšaukimo procesui. Visi veiksmai turi būti atliekami visiškai suvokiant pavojų, kad gali kilti antra plitimo bendruomenėje banga, dėl kurios galbūt prireiktų vėl taikyti griežtesnes viruso plitimo valdymo priemones. Bendrose veiksmų gairėse taip pat nurodyta, kad reikės skirti dėmesio ES kaimyninių šalių padėčiai. Vadovaudamasi savo komunikatu „Parama Vakarų Balkanų šalims kovoti su COVID-19 ir atsigauti po pandemijos“ (7), Komisija yra pasirengusi glaudžiai įtraukti regioną įgyvendindama Bendras veiksmų gaires.

Bendrose veiksmų gairėse nurodyti trys dalykai, į kuriuos reikia atsižvelgti vertinant, ar atėjo laikas laipsniškai atšaukti kelionių apribojimus ir vidaus sienų kontrolę: 1) epidemiologiniai kriterijai, 2) sveikatos sistemos pajėgumai ir 3) pakankami stebėsenos pajėgumai. Atsižvelgiant į tai, gairėse aiškinama, kad vidaus sienų kontrolė ir šiuo metu taikomi kelionių apribojimai turėtų būti atšaukti epidemiologinei padėčiai pasiekus ganėtinai panašų lygmenį ir plačiai bei atsakingai taikant fizinio atstumo laikymosi taisykles. (8) Bendrose veiksmų gairėse pakartojama, kad laipsniškai naikinant laisvo judėjimo apribojimus ir iš naujo atveriant sienas pirmenybė turėtų būti teikiama tarpvalstybiniams ir sezoniniams darbuotojams ir vengiama bet kokios ES mobiliųjų darbuotojų diskriminacijos (9).

III.   COVID-19 PLITIMO VALDYMO PRIEMONIŲ ATŠAUKIMAS. KRITERIJAI IR ETAPAI

Siekiant atšaukti kelionių apribojimus ir vidaus sienų kontrolę, reikės įvertinti ir suderinti įvairius kriterijus, atsižvelgiant į konkrečią epidemiologinę padėtį kiekvienoje valstybėje narėje, kuri įvairiose vietovėse ir regionuose taip pat gali būti skirtinga. Šis objektyvus pagrindas yra būtinas, siekiant užtikrinti, kad apribojimai būtų atšaukti nediskriminuojant. Šiame komunikate siūlomų etapų veiksmai turėtų būti įgyvendinami koordinuotai. Be to, tai turėtų būti daroma lanksčiai, numatant galimybę vėl pradėti taikyti tam tikras priemones, jei tai būtina dėl epidemiologinės padėties, arba netgi sudaryti galimybes greičiau atšaukti priemones, jei tai įmanoma atsižvelgiant į padėtį. Proceso trukmei įtakos turės ir tai, kaip piliečiai laikosi fizinio atstumo laikymosi priemonių. Visi etapai turėtų būti grindžiami kintančios padėties vertinimu ir nuolatine kriterijų stebėsena. Šiuo tikslu IV skirsnyje nustatytas koordinavimo mechanizmas padės užtikrinti abipusį pasitikėjimą ir veiklos darną.

III.1.   Kriterijai

Kelionių apribojimai ir vidaus sienų kontrolė turi būti atšaukiami tik nuodugniai išnagrinėjus epidemiologinę padėtį visoje Europoje ir atskirose valstybėse narėse. Priemonėmis, kurių reikia imtis nacionaliniu lygmeniu siekiant laipsniškai atšaukti kelionių apribojimus, turėtų būti atsižvelgiama į a) epidemiologinės padėties valstybėse narėse suderinimo vertinimą kartu su b) būtinybe taikyti plitimo valdymo priemones, įskaitant fizinio atstumo laikymosi taisykles, kartu stiprinant ir išlaikant pasitikėjimą visuomene, ir c) proporcingumu, t. y. bendrųjų apribojimų išlaikymo naudą lyginant su ekonominiais ir socialiniais aspektais, įskaitant poveikį ES tarpvalstybiniam darbuotojų judumui ir prekybai (10). Šie kriterijai sudarys galimybes laipsniškai, lanksčiai ir koordinuotai atšaukti kontrolės priemones ir kelionių apribojimus.

Remdamasi grupės „COVID-19 / koronaviruso informacijos grupė. Vidaus reikalai“ konsultacijomis ir atsižvelgdama į Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) pateiktas mokslines rekomendacijas, Komisija rekomenduoja valstybėms narėms, priimant sprendimą dėl laisvo judėjimo ir vidaus sienų kontrolės apribojimų atšaukimo, atsižvelgti į toliau nurodytus elementus ir politinius aspektus.

a)   Epidemiologinė padėtis

ES kelionių apribojimai pirmiausia turėtų būti atšaukti vietovėse, kuriose, remiantis ECDC pateiktomis gairėmis, epidemiologinė padėtis yra panaši ir kuriose yra pakankamai pajėgumų, susijusių su ligoninėmis, tyrimais, priežiūra ir kontaktų atsekimu. Tai būtina siekiant užkirsti kelią diskriminacinėms priemonėms ir užtikrinti, kad veiksmų būtų imamasi koordinuotai visoje ES. Be to, ECDC, bendradarbiaudamas su valstybėmis narėmis, rengia ir nuolat tvarkys koronaviruso (COVID-19) perdavimo lygio žemėlapį, (11) be kita ko, subnacionaliniu lygmeniu (NUTS3 lygmeniu). Šis žemėlapis skirtas teikti ES lygmens informaciją, kuria galėtų naudotis valdžios institucijos, vežėjai ir paslaugų teikėjai. Kad žemėlapis būtų nuolat atnaujinamas ir piliečiai naudotųsi juo kaip patikimu šaltiniu, labai svarbu, kad valstybės narės pateiktų ECDC būtiną priežiūros informaciją. Valstybės narės turėtų pateikti reikiamus duomenis ECDC arba Sveikatos saugumo komitete, siekiant užtikrinti kuo tikslesnę, palyginamą ir veiksmingą regioninę perdavimo lygio stebėseną, įskaitant perdavimą ir infekcijos dažnį, priėmimų į intensyviosios priežiūros skyrių skaičių ir tyrimų skaičių.

Per vykdomas intensyvias ir nuolat atnaujinamas informavimo kampanijas turi būti informuojama apie padėtį atskirose valstybėse narėse arba jų regionuose ar vietovėse bet kuriuo metu. Tai būtina siekiant užtikrinti, kad sieną kertantys asmenys galėtų planuoti ir veikti remdamiesi skaidria informacija ir visapusiškai suvokdami padėtį, kad keliaudami galėtų atsakingai laikytis sveikatos rekomendacijų. Komisija rems šias informavimo pastangas ir toliau viešai skelbs savo interneto svetainėje, be kita ko, šalių, kuriose bet kuriuo metu vykdoma vidaus sienų kontrolė, sąrašą (12).

b)   Plitimo valdymo priemonės, įskaitant fizinio atstumo laikymąsi

Būtina sąlyga siekiant atšaukti kelionių apribojimus (be kita ko, kertant sienas) – gebėjimas užtikrinti, kad plitimo valdymo priemones, kaip antai fizinio atstumo laikymąsi, būtų galima taikyti per visą kelionę nuo išvykimo iki paskirties vietos, įskaitant sienos kirtimą. Tais atvejais, kai fizinio atstumo laikymąsi užtikrinti sunkiau, reikėtų nustatyti papildomas apsaugos priemones ir kitas priemones, kuriomis būtų užtikrintas lygiavertis apsaugos lygis, atsižvelgiant į transporto ir apgyvendinimo bei maitinimo paslaugų sektoriui skirtas rekomendacijas (13). Atsižvelgdamos į tai, kad kontaktų atsekimo programėlės yra naudingos, taip pat į naujausias Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) gaires (14) bei Duomenų apsaugos, naudojant kovai su COVID-19 pandemija skirtas programėles, gaires (15), Komisija ir valstybės narės paskelbė protokolą dėl sąveikumo principų, siekdamos užtikrinti, kad savanoriškos patvirtintos kontaktų atsekimo programėlės galėtų veikti tarpvalstybiniu mastu ir būtų patikimos, nepaisant to, kurioje Europos vietoje yra jų naudotojai (16).

Nors tikimasi, kad taikant bendrą išeities iš krizės strategiją bus sušvelnintos plitimo valdymo priemonės, kai kurių priemonių, įskaitant individualias fizinio atstumo laikymosi priemones ir organizacines atstumo laikymosi priemones, poreikis išliks.

Visos valstybės narės turėtų toliau taikyti individualias tikslines priemones, kad būtų sumažinta viruso perdavimo rizika (17). Ypač svarbūs tyrimai, tyrimų pajėgumų didinimas, kontaktų atsekimas ir izoliavimas, o tais atvejais, kai nustatomi įtariami užsikrėtimo COVID-19 atvejai, – karantinas. Valstybės narės, siekdamos stebėti viruso pakartotinio plitimo riziką keliautojams grįžus namo, taip pat gali nuspręsti atlikti tyrimus (sistemingus, atsitiktinius arba grindžiamus rizika).

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras, remiamas Komisijos ir valstybių narių, toliau rinks atitinkamą informaciją iš valstybių narių, kad susidarytų nuomonę apie valstybėse narėse taikomas plitimo valdymo priemones, įskaitant fizinio atstumo laikymosi priemones.

Piliečiai turi būti įgalinti, atsakingai elgdamiesi, apsaugoti save ir kitus. Tam valstybės narės, kurios pradėjo atšaukti kelionių apribojimus, turi koordinuotai taikyti fizinio atstumo laikymosi priemones. Reikia kuo labiau vengti situacijų, kai dėl prieštaringos informacijos kyla painiava ir nepakankamai laikomasi fizinio atstumo laikymosi principo. Šiuo tikslu valstybės narės galėtų, pavyzdžiui, užtikrinti, kad būtų sukurta bendra prieinama interneto svetainė, kurioje keliautojai galėtų iš anksto rasti informacijos, ir užtikrinti, kad atvykę į jų teritoriją piliečiai gautų automatinę SMS žinutę, kurioje būtų pateikta informacija apie nacionalinį arba regioninį informacijos centrą ir būtų galima susipažinti su specialiomis per COVID-19 pandemiją taikomomis priemonėmis ir apribojimais, taip pat informacija apie tai, į ką kreiptis, jei asmeniui pradeda reikštis su COVID-19 susiję simptomai.

c)   Ekonominiai ir socialiniai aspektai

Bendroji rinka – tai bendra erdvė. Tiekimo grandinių ir paslaugų teikėjų veikla, visų pirma pasienio regionuose, nevyksta palei nematomas sienas. Akivaizdu, kad priemonės, įgyvendinamos siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą, yra būtinos, tačiau jos brangiai kainuoja ekonominiu ir socialiniu požiūriu, todėl jas nustatant reikėtų skirti daug dėmesio poveikiui bendrajai rinkai. Ypač atsižvelgiant į precedento neturinčias bendras Europos pastangas atgaivinti ekonomiką, apribojimai turi būti veiksmingi ir proporcingi ir neturėtų viršyti to, kas būtina pandemijai sustabdyti ir visuomenės sveikatai apsaugoti.

Apskritai apribojimai, nustatyti siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą ir kovoti su COVID-19 krize, turėjo didelį ekonominį ir socialinį poveikį, įskaitant produktų ir paslaugų paklausos nuosmukį, dėl kurio kai kurie sektoriai, kaip antai platesnės turizmo ekosistemos, beveik sustojo, taip pat sutriko tiekimo grandinės ir laisvas darbuotojų ir paslaugų judėjimas tarp valstybių.

Kadangi valstybės narės geba sumažinti viruso plitimą, bendrieji laisvo judėjimo į kitus panašaus bendro rizikos profilio valstybių narių regionus arba vietoves ir iš jų apribojimai turėtų būti pakeisti tikslingesnėmis priemonėmis, papildančiomis fizinio atstumo laikymosi priemones ir veiksmingą įtariamų atvejų atsekimą bei tyrimą. Kol bus visiškai atkurtas laisvas judėjimas, ir toliau pirmiausia turėtų būti švelninami tarpvalstybinio judėjimo apribojimai pagrindinėse sveikatos, socialinės ir ekonominės veiklos srityse.

Tai svarbu ne tik tam, kad ekonomika vėl pradėtų visiškai atsigauti, bet ir atsižvelgiant į socialinius ir šeimos aspektus. Daugelio šeimų nariai ilgą laiką gyveno atskirti vieni nuo kitų, kad padėtų sustabdyti viruso plitimą. Dažnai piliečiai, kad prisidėtų prie šios krizės valdymo – ligoninėse, globos namuose, žemės ūkio sektoriuje ar paslaugų sektoriuje, negalėjo grįžti namo į savo šeimas. Kai tik epidemiologinė padėtis tai leis, žmonėms turi būti sudarytos sąlygos saugiai keliauti, kad jie galėtų pasiekti savo šeimas.

Šie klausimai buvo aptarti su valstybių narių atstovais, o toliau pateiktoje diagramoje apibendrinami koordinuoto metodo kriterijai ir principai.

Image 1

III.2.   Laipsniškas metodas

Savo rizikos vertinime Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) padarė išvadą, kad pernelyg greitai arba nekoordinuotai atšaukus priemones, neužtikrinus tinkamos stebėsenos ir sveikatos priežiūros sistemos pajėgumų, gali staiga atsinaujinti nuolatinis plitimas bendruomenėje (18). Todėl siekiant atšaukti kelionių apribojimus ir sienų kontrolę turėtų būti numatytas toks pats laipsniškas metodas, kaip ir laipsniškai švelninant vietinius apribojimus. Procesas gali būti suskirstytas į tris etapus, atsižvelgiant į III.1 skirsnyje nurodytus kriterijus. Nuo 0 etapo (dabartinė padėtis) iki kitų etapų turėtų būti pereinama lanksčiai, prireikus vėl imantis griežtesnių priemonių, jei epidemiologinė padėtis pablogėtų. Šiuo atžvilgiu turėtų būti parengti tinkami pasirengimo planai, kad priemones būtų galima greitai atnaujinti arba atšaukti greičiau, nei tikėtasi, atsižvelgiant į kintančią epidemiologinę padėtį.

Laipsniškai atšaukiant kelionių apribojimus galėtų būti numatyta atsižvelgti į praktinę pažangą užtikrinant fizinio atstumo laikymąsi arba lygiavertes plitimo valdymo priemones kelionėms svarbiausiose srityse, visų pirma įvairių rūšių transporto ir apgyvendinimo srityse. Kartu su šiuo komunikatu (19) Komisijos priimtose transporto paslaugų ir susisiekimo laipsniško atkūrimo gairėse ir sveikatos apsaugos protokoluose apgyvendinimo ir maitinimo įstaigose pateikiami konkretūs elementai, kuriais remdamosi kompetentingos institucijos arba pramonės subjektai gali tiksliau apibrėžti priemones, kuriomis užtikrinamas lygiavertis apsaugos lygis, visų pirma transporto ir turizmo sektoriuose, o ekonominės veiklos vykdytojai gali jas įgyvendinti. Priimant sprendimus dėl kelionių apribojimų ir vidaus sienų kontrolės atšaukimo taip pat reikėtų atsižvelgti į praktinį šių gairių ir principų įgyvendinimą.

Kalbant konkrečiai apie turizmą ir transportą, laipsniškai atšaukiant kelionių apribojimus ir kontrolę taip pat reikėtų atsižvelgti į pandemijos bei susijusių prevencinių priemonių ekonominį ir socialinį poveikį. Naujomis COVID-19 gairėmis (20), protokolais ir standartais gali būti užtikrinama, kad taikomos įgyvendinamos, prieinamos ir proporcingos priemonės kelionių rizikai sumažinti: įvairių rūšių keleivių transportui, automobilių nuomai, pramoginei laivybai, įvairių rūšių apgyvendinimui, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugoms, pramogoms, parodoms ir kt. Kaip nurodyta Bendrose veiksmų gairėse, kai tokie protokolai bus veiksmingai taikomi, galėtų būti atšaukti kelionių apribojimai tų rūšių transportui ir kai kurių rūšių turizmo veiklai, kad būtų galima planuoti atostogų keliones.

—    0 etapas. Esamos padėties apžvalga

COVID-19 pandemija paskatino daugelį valstybių narių įgyvendinti plataus masto bendruomenės lygmens priemones, įskaitant izoliavimą ir fizinio atstumo laikymąsi, o tai turėjo dramatiškų pasekmių tiek judėjimui šalies viduje, tiek už jos ribų. Siekdamos apsaugoti visuomenės sveikatą, beveik visos valstybės narės pradėjo taikyti laikiną vidaus sienų kontrolę. Be to, priėmus kovo 30 d. Komisijos gaires, taikomi nebūtinų kelionių apribojimai prie Sąjungos išorės sienų.

Siekdama spręsti rimtas problemas, kilusias dėl vidaus sienų kontrolės atnaujinimo ir kelionių apribojimų, ir sumažinti poveikį vidaus rinkos veikimui, Komisija sutelkė visus būtinus išteklius ir užtikrino koordinavimą ES lygmeniu. Be to, Komisija pateikė praktines gaires, kaip visoje ES užtikrinti nenutrūkstamą gyvybiškai svarbių prekių srautą ES žaliaisiais koridoriais, palengvinti krovinių vežimą oro transportu ir užtikrinti laisvą darbuotojų judėjimą (21).

Daugelyje ES dalių ypatingos svarbos profesijų atstovai yra asmenys, gyvenantys vienoje valstybėje narėje, bet dirbantys kitoje. Todėl valstybių narių nustatyti apribojimai, susiję su sienų kirtimu, gali sukelti papildomų sunkumų ar net trukdyti kovoti su COVID-19 krize. Nors priėmus gaires dėl laisvo darbuotojų judėjimo padėtis vietoje pagerėjo, vis dar kyla didelių problemų, susijusių su tam tikrų vidaus sienų kirtimu. Todėl valstybės narės turėtų leisti darbuotojams (visų pirma transporto, pasienio, komandiruotiems ir sezoniniams darbuotojams) ir paslaugų teikėjams kirsti sienas ir nekliudomiems patekti į savo darbo vietą (22). Tai turėtų būti taikoma ir tais atvejais, kai tokie darbuotojai ir paslaugų teikėjai vyksta per valstybę narę tik tranzitu. Be to, valstybės narės turėtų pranešti darbdaviams, kad būtina užtikrinti adekvačią sveikatos apsaugą ir saugą.

Komisija glaudžiai bendradarbiauja su Europos Parlamentu ir Taryba, kad kuo greičiau užbaigtų šiuo metu vykdomą socialinės apsaugos koordinavimo taisyklių (Reglamentų (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) Nr. 987/2009) peržiūrą, kuri turi būti greitai užbaigta siekiant užtikrinti, kad nuo krizės ir visų pirma nuo uždarytų sienų nukentėję mobilieji darbuotojai galėtų pasikliauti gerai veikiančia socialinės apsaugos koordinavimo sistema ir atnaujintomis taisyklėmis, kuriomis bus toliau užtikrinamos jų teisės.

Minėtos Komisijos gairės padėjo gerokai sumažinti apribojimų poveikį bendrajai rinkai ir laisvam judėjimui, ir jos turėtų būti taikomos tol, kol nebus atšaukta vidaus sienų kontrolė ir bendresnio pobūdžio kelionių apribojimai.

—    1 etapas. Judėjimo laisvės atkūrimas iš dalies atšaukiant apribojimus ir kontrolę prie vidaus sienų

Jei teigiama epidemiologinių pokyčių tendencija visoje Europoje tęsis, ypač kai bus pasiektas pakankamai žemas perdavimo lygis, kelionių apribojimai ir sienų kontrolė turėtų būti laipsniškai atšaukti visoje ES. Tais atvejais, kai to neįmanoma padaryti nedelsiant, kelionių apribojimai ir sienų kontrolė turėtų būti panaikinti tuose regionuose, srityse ir valstybėse narėse, kurių epidemiologinė padėtis gerėja ir yra pakankamai panaši. Tais atvejais, kai epidemiologinė padėtis yra ne tokia panaši, galėtų būti taikomos papildomos apsaugos priemonės, kitos priemonės ir stebėsena.

Pirmas rodiklis tam būtų šalies epidemiologinė padėtis, leidžianti sušvelninti laisvo judėjimo šalies viduje apribojimus. Kai epidemiologinė padėtis yra mažiau panaši, tarpvalstybinio transporto srityje taip pat turėtų būti laikomasi gairių, kuriose nustatyti įvairių rūšių transporto saugos reikalavimai, pavyzdžiui, nustatyti Transporto paslaugų ir susisiekimo laipsniško atkūrimo gairėse, ir užtikrinama stebėsena. Jei valstybė narė nusprendžia leisti keliauti į savo teritoriją arba į konkrečius jos teritorijoje esančius regionus ir vietoves, ji turėtų tai daryti nediskriminuodama, leisdama keliauti iš visų ES regionų ar šalių, kuriose epidemiologinė padėtis yra panaši.

Jei dar nenuspręsta visiškai atšaukti vidaus sienų kontrolės, taip pat galima imtis veiksmų, kad būtų pradėtas apribojimų atšaukimo procesas, pavyzdžiui, sistemingą sienų kontrolę pakeisti sienų kontrole, atliekama remiantis rizikos vertinimu, arba vietos policijos priemonėmis.

Siekiant atšaukti laisvo judėjimo apribojimus ir sienų kontrolę, be kita ko, reikės, kad valstybės narės glaudžiai koordinuotų savo veiksmus. Prieš nustatant bet kokias naujas priemones, turi būti informuojamos visos valstybės narės ir visada turi būti aišku, kad selektyvieji sprendimai apriboti keliones į konkrečius valstybės narės regionus arba iš jų priimami visiškai objektyviai: visi numatomi likę apribojimai turėtų būti grindžiami tik visuomenės sveikatos sumetimais ir turėtų būti nustatyti proporcingai ir nediskriminuojant. Visų pirma, jei valstybė narė nusprendžia atšaukti judėjimo į kitą valstybę narę ir iš jos, arba į bet kurios iš tokių valstybių narių regionus ar vietoves arba iš jų, apribojimus, tai nediskriminuojant turi būti taikoma visiems ES piliečiams ir visiems tos valstybės narės gyventojams, neatsižvelgiant į jų pilietybę, ir turėtų būti taikoma visose Sąjungos dalyse, kuriose epidemiologinė padėtis yra panaši. Kontrolė neturėtų būti atšaukiama tik geografiniu požiūriu artimoms kaimyninėms valstybėms narėms; tai turėtų būti daroma remiantis palyginama epidemiologine padėtimi ir tuo, kaip regionuose įgyvendinamos su sveikata susijusios rekomendacijos, neatsižvelgiant į jų geografinį artumą. Sklandus tranzitas turėtų būti skatinamas tiek dėl profesinių, tiek dėl asmeninių priežasčių.

Turėtų būti įmanoma sklandžiai ir saugiai keliauti ne tik dėl profesinių, bet ir dėl šeiminių priežasčių, pavyzdžiui, lankyti šeimos narius. Dėl krizės įvairiose valstybėse narėse šeimos nariai buvo ilgą laiką atskirti vieni nuo kitų, ir daugelis jų labai prisidėjo kovojant su virusu. Siekiant jiems atlyginti už šį indėlį, svarbu sudaryti sąlygas asmenims saugiai pasiekti savo šeimas valstybėse narėse, kurių epidemiologinė padėtis panaši.

—    2 etapas. Bendrai atšaukiami apribojimai ir vidaus sienų kontrolė

Šiame paskutiniame etape, kai epidemiologinė padėtis visoje ES bus pakankamai gera ir vienoda, bus atšaukti visi su COVID-19 susiję apribojimai ir kontrolė prie vidaus sienų, kartu išlaikant būtinas sveikatos apsaugos priemones (asmens higienos, fizinio atstumo laikymosi ir kitas priemones) valstybių narių teritorijose (jų dalyse) ir vykdant plataus masto informavimo kampanijas. Tam, kad būtų visiškai atkurtas laisvas asmenų, prekių ir paslaugų judėjimas, vis dar reikia laikytis gairių, kuriose nustatyti įvairių rūšių transporto ir apgyvendinimo saugos reikalavimai.

IV.   KOORDINAVIMO MECHANIZMAS

Nors Komisija gali remti ir koordinuoti veiksmus rengiant sprendimus atšaukti laisvo judėjimo apribojimus ir vidaus sienų kontrolę, valstybės narės, remdamosi pirmiau nurodytais kriterijais, įvertina padėtį savo šalyje ir priima sprendimą dėl apribojimų atšaukimo. Panašiai kaip ir sprendimai dėl laikinos vidaus sienų kontrolės atnaujinimo, sprendimai dėl patikrinimų atšaukimo turėtų būti priimami konsultuojantis su kitomis valstybėmis narėmis, visų pirma su tomis, kurioms daromas tiesioginis poveikis.

Nuo protrūkio pradžios Komisija ir valstybės narės reguliariai keitėsi informacija ir gerąja patirtimi įvairiuose forumuose, be kita ko, techniniu lygmeniu grupėje „COVID-19 / koronaviruso informacijos grupė. Vidaus reikalai“, o politiniu lygmeniu – per Komisijos rengiamus reguliarius posėdžius (vaizdo konferencijas). Be galo svarbu, kad valstybių narių veikla būtų toliau koordinuojama, remiantis abipusiu pasitikėjimu ir siekiant bendrų tikslų, ir tebebūtų taikomas laipsniškas metodas. Todėl Komisija ir toliau rengs šiuos forumus tokiems mainams, siekdama sudaryti palankesnes sąlygas ir pasirengti priimti sprendimus dėl suderinto ir laipsniško laisvo judėjimo apribojimų ir vidaus sienų kontrolės atšaukimo.

Įgyvendinant išeities iš krizės strategiją, reikėtų stiprinti informacijos mainus ir, tęsiant COVID-19 koronaviruso informacijos grupės veiklą, veiksmų koordinavimą, kad būtų užtikrintas tikslingas ir nuoseklus laisvo judėjimo apribojimų ir vidaus sienų kontrolės atšaukimo metodas laikantis ES taisyklių ir principų, kartu užtikrinant reikiamą lankstumą susijusioms šalims.

Komisija, vengdama kurti naują koordinavimo mechanizmą ar platformą, siūlo, kad konkrečios rekomendacijos būtų rengiamos pagal esamas ir gerai veikiančias sistemas. Tai galėtų būti daroma, pavyzdžiui, pagal ES integruotą politinio atsako į krizes mechanizmą (IPCR), kuris dabar veikia visu pajėgumu. Taryba galėtų sustiprinti neoficialų valstybių narių ir Komisijos veiklos koordinavimą, be kita ko, rengiant tikslines rekomendacijas. Žinoma, Komisija ir toliau atliks savo institucinį vaidmenį, be kita ko, palengvindama keitimąsi informacija ir geriausios praktikos pavyzdžiais techniniu lygmeniu.

V.   IŠVADA

Šiame komunikate numatyta, kaip remti valstybių narių pastangas atšaukti laisvo judėjimo apribojimus ir vidaus sienų kontrolę. Atsižvelgiant į nuolat kintančią ir dinamišką COVID-19 pandemijos krizės padėtį, Komisija ir valstybės narės toliau keisis informacija techniniu lygiu, o prireikus imsis tolesnių veiksmų politiniu lygiu. Kaip pabrėžta Bendrose veiksmų gairėse, bus taikomas kruopščiai suderintas, koordinuotas ir laipsniškas metodas. Komisija taip pat toliau nagrinės priemonių, kurių valstybės narės ėmėsi kovodamos su COVID-19 pandemija, proporcingumą, kiek tai susiję su vidaus ir išorės sienomis bei kelionių apribojimais, ir imsis veiksmų prašydama panaikinti neproporcingomis laikomas priemones.

Nors akivaizdu, kad sprendimas atkurti judėjimo laisvę atšaukiant sienų kontrolę ir kelionių apribojimus yra labai opus klausimas, jis yra esminis siekiant laipsniškai atšaukti apribojimus, su kuriais šiandien susiduria piliečiai ir įmonės. Užtęsus šį procesą ilgiau, nei reikia visuomenės sveikatos sumetimais, būtų užkrauta sunki našta ne tik bendrosios rinkos veikimui, bet ir daugeliui milijonų ES piliečių, kurie neteko judėjimo laisvės teisės – vieno iš svarbiausių Europos Sąjungos pasiekimų. Sklandaus bendrosios rinkos veikimo atkūrimas yra vienas iš pagrindinių reikalavimų siekiant atgaivinti ES ekonomiką, visų pirma – svarbią turizmo ekosistemą ir transportą.

Komisija yra pasirengusi bendradarbiauti su valstybėmis narėmis grupėje „COVID-19 / koronaviruso informacijos grupė. Vidaus reikalai“ ir pagal integruotą politinio atsako į krizes mechanizmą, kad būtų sudarytos sąlygos (kai tik tai bus įmanoma padaryti) pereiti prie 1 ir 2 etapų, siekiant bendro tikslo – atkurti Šengeno erdvės vientisumą ir grįžti prie neribojamo laisvo asmenų, darbuotojų, prekių ir paslaugų judėjimo ES be sienų.


(1)  Šengeno asocijuotosios šalys yra Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija.

(2)  Kaip nurodyta 2020 m. kovo 16 d. Komisijos gairių C(2020) 175318 punkte, valstybės narės gali atnaujinti laikiną vidaus sienų kontrolę, jei tai pateisinama viešosios tvarkos ar vidaus saugumo sumetimais. Esant itin kritinei padėčiai, valstybė narė, reaguodama į užkrečiamosios ligos keliamą pavojų, gali nustatyti, kad sienų kontrolę reikia atnaujinti. Valstybės narės privalo pranešti apie sienų kontrolės atnaujinimą, kaip numatyta Šengeno sienų kodekse.

(3)  COM(2020) 115 final.

(4)  COM(2020) 148 final.

(5)  COM(2020) 222.

(6)  Laikino nebūtinų kelionių į ES apribojimo įgyvendinimo, su ES piliečių repatriacija susijusio tranzito tvarkos supaprastinimo ir poveikio vizų politikai gairės, C(2020) 2050, 2020 m. kovo 30 d.

(7)  COM(2020) 315 final.

(8)  Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC), bendradarbiaudamas su valstybėmis narėmis, tvarkys žemėlapį, kuriame bus pateikiami reguliariai atnaujinami epidemiologiniai duomenys regioniniu lygmeniu.

(9)  2020 m. kovo 30 d. Komisijos priimtos Naudojimosi laisvo darbuotojų judėjimo teise gairės: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52020XC0330(03)

(10)  Pavyzdžiui, pasienio ir sezoninių darbuotojų.

(11)  https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html

(12)  Žr. https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en

(13)  C(2020) 3139 ir C(2020) 3251.

(14)  https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-contact-tracing-public-health-management.

(15)  C(2020) 2523 final, 2020 m. balandžio 16 d.

(16)  2020 m. gegužės 13 d. protokolas dėl savanoriškų kontaktų atsekimo programėlių sąveikumo principų.

(17)  Tai turėtų būti: nuolatinis nepertraukiamas visuomenės informavimas, asmenims, kuriems pasireiškia simptomai, skirtos rekomendacijos dėl izoliavimosi ir kreipimosi į sveikatos priežiūros tarnybas; rankų higiena; kosėjimo ir čiaudėjimo taisyklės; saugaus atstumo tarp žmonių laikymasis; kaukių dėvėjimas, kuris gali būti laikomas šaltinio kontrolės priemone (t. y. siekiant užkirsti kelią lašelių plitimui iš užsikrėtusių žmonių, kuriems simptomai pasireiškia arba nepasireiškia).

(18)  ECDC rizikos vertinimas

(19)  C(2020) 3139 ir C(2020) 3251.

(20)  C(2020) 3139.

(21)  Visų gairių apžvalga pateikta interneto svetainėje https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation-during-coronavirus-pandemic_lt.

(22)  Nebaigtinis ypatingos svarbos profesijų sąrašas pateiktas 2020 m. kovo 30 d. Komisijos priimtų Naudojimosi laisvo darbuotojų judėjimo teise gairių 2 konstatuojamojoje dalyje: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52020XC0330(03) .


Top