EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0316(02)

Pranešimas dėl COVID-19 protrūkio poveikio antidempingo ir antisubsidijų tyrimams 2020/C 86/06

C/2020/1527

OJ C 86, 16.3.2020, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.3.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 86/6


Pranešimas dėl COVID-19 protrūkio poveikio antidempingo ir antisubsidijų tyrimams

(2020/C 86/06)

1.   Pagrindiniai faktai

Dėl COVID-19 perdavimo grėsmės taikomos saugos priemonės prekybos apsaugos tyrimus gali paveikti dvejopai: jos gali paveikti 1) patikrinimus vietoje ir 2) terminus, per kuriuos suinteresuotosios šalys turi atsakyti į Komisijos prašymus pateikti informaciją.

COVID-19 protrūkis, iš pradžių daugiausia paveikęs Kinijos Liaudies Respubliką, vėliau paplito daugelyje kitų pasaulio vietovių. COVID-19 plitimui mažinti skirtos saugos priemonės daro įtaką šalims, dalyvaujančioms prekybos apsaugos tyrimuose ir esančioms viruso paveiktose teritorijose arba glaudžiai su jomis susijusioms. Todėl šis pranešimas skirtas visoms šioms šalims.

2.   COVID-19 poveikis antidempingo ir antisubsidijų tyrimams

a)   Poveikis patikrinimams vietoje

2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (1) 16 straipsnyje ir 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1037 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (2) 26 straipsnyje (toliau – pagrindiniai reglamentai) nurodoma, kad „Komisija, jei būtina, rengia apsilankymus, kad išnagrinėtų importuotojų, eksportuotojų, prekybininkų, agentų, gamintojų, prekybos asociacijų ar organizacijų dokumentus ir patikrintų [...] pateiktą informaciją“.

Dėl COVID-19 protrūkio Europos Komisija nusprendė sustabdyti visas neesmines keliones į paveiktas teritorijas ir atidėti visus tiesioginis susitikimus su lankytojais iš tokių teritorijų.

Jei COVID-19 paveiktose teritorijose įsikūrusių eksportuojančių gamintojų pateikta informacija dėl kelionių apribojimų ar kitų saugos priemonių nėra tikrinama vietoje, Komisija sieks laikyti šią informaciją tinkamai šalių pateikta ir, jei įmanoma, ją sutikrinti su kita turima informacija. Jei Komisija nepalankiai įvertins pateiktos informacijos tikslumą ar išsamumą, ji savo išvadas turės grįsti tik tyrimo medžiagoje esančiais patikrintais ar kitaip įrodytais faktais.

Šiuo tikslu, darydama išvadas dėl tiriamojo importo, Komisija atidžiai išnagrinės, inter alia, šią informaciją:

skundą ir jame pateiktą patikrintą informaciją, pateiktą Sąjungos pramonės vardu pagal atitinkamo pagrindinio reglamento 5 arba 10 straipsnį,

kitų suinteresuotųjų šalių, visų pirma eksportuojančių gamintojų, pagal atitinkamo pagrindinio reglamento 6 straipsnio 2 dalį arba 11 straipsnio 2 dalį pateiktą informaciją, kurią gali tinkamai patikrinti Komisijos tarnybos Briuselyje.

Šiuo atžvilgiu bus reikalaujama, kad suinteresuotosios šalys kuo glaudžiau bendradarbiautų, visų pirma pateiktų pakankamai išsamią, visapusiškai ir tinkamai patvirtintą informaciją, kurią galima sutikrinti su nepriklausomais ir patikrinamais šaltiniais.

Dėl eksportuojančių gamintojų klausimyno atsakymų, pateiktų pagal pagrindinio antidempingo reglamento 2 straipsnio 6a dalyje nurodytą metodiką, eksportuojantys gamintojai raginami atkreipti ypatingą dėmesį į tai, kad būtų laikomasi Bendrųjų klausimyno pildymo instrukcijų, ypač jų 1 punkto: „Kad būtų galima patikrinti jūsų atsakymą ir susieti jį su jūsų apskaitos ir valdymo įrašais, kartu su šio klausimyno atsakymu pateikite visus informacinius lapus (paprastai „Excel“ rinkmenas ir (arba) kitus jūsų bendrovės duomenų bazių išrašus), naudotus šio klausimyno duomenims parengti, ir išsamiai paaiškinkite, kaip buvo sudaryti informaciniai lapai ir kaip juose pateikti skaičiai ir duomenys atitinka klausimyne ir pridėtose lentelėse pateiktus skaičius ir duomenis.“

Jei suinteresuotosios šalys negali pateikti šios būtinos informacijos, pagal atitinkamo pagrindinio reglamento 18 straipsnį arba 28 straipsnį Komisija gali pagrįsti savo išvadas turimais faktais.

Šiomis aplinkybėmis Komisija ypač atidžiai stebės, kad būtų laikomasi tinkamo proceso ir skaidrumo reikalavimų.

b)   Poveikis terminams

COVID-19 paveiktose teritorijose įsikūrusiems eksportuojantiems gamintojams ir kitoms šalims gali būti taikomos saugos priemonės, ilgą laiką trukdančios vykdyti verslo veiklą arba šią veiklą ribojančios. Tai gali paveikti šalių galimybes laiku atsakyti į klausimynus ir kitus informacijos prašymus, pateiktus vykdant prekybos apsaugos tyrimus. Atsakymo į klausimynus terminas nustatytas atitinkamo pagrindinio reglamento 6 straipsnio 2 dalyje arba 11 straipsnio 2 dalyje. Pranešimų apie inicijavimą 5–9 skirsniuose pateikiamos papildomos nuostatos dėl informacijos teikimo ir tyrimo grafiko.

Pranešimų apie inicijavimą 9 skirsnyje numatoma galimybė išimtinėmis aplinkybėmis pratęsti terminą 7 dienomis. Kadangi COVID-19 protrūkis yra nenumatytas įvykis, priskiriamas prie force majeure, dėl kurio paveiktiems ekonominės veiklos vykdytojams gali būti sunku laikytis atitinkamų informacijos pateikimo terminų, terminas gali būti pratęstas 7 dienomis. Tuo tikslu pratęsti terminą prašančios šalys turi išsamiai paaiškinti, kokį poveikį su COVID-19 susijusios priemonės turi jų galimybėms pateikti prašomą informaciją.

Be to, COVID-19 protrūkio ypač paveiktuose regionuose įsikūrusiems ekonominės veiklos vykdytojams gali būti taikomos papildomos didelio masto saugos priemonės, trukdančios jiems vykdyti Komisijos prašymus, pvz., karantino laikotarpis ir (arba) privalomas gamyklų uždarymas. Šiais ypatingais atvejais Komisija gali išimties tvarka nuspręsti pratęsti terminą ilgesniam nei 7 dienų laikotarpiui. Prašančioji šalis turi tinkamai pagrįsti, kokį poveikį papildomos didelio masto saugos priemonės turi jos galimybėms pateikti konkrečią prašomą informaciją. Esant tokiai ypatingai padėčiai prašančiosios šalys taip pat turėtų nurodyti, kaip papildomas laikas turėtų leisti joms parengti prasmingą atsakymą į Komisijos klausimyną ar kitus prašymus pateikti informaciją. Tuomet Komisija, vertindama kiekvieną atskirą atvejį, nuspręs, ar reikėtų papildomai pratęsti terminą.

Reikėtų pažymėti, kad jei dėl šio papildomo pratęsimo, suteikiamo dėl force majeure ar papildomų saugos priemonių, gali kilti grėsmė, kad tyrimas nebus užbaigtas laiku, Komisija gali atmesti prašymus pratęsti terminą arba sutrumpinti suteiktą laikotarpį.

c)   Paveiktų tyrimų eiga ir sprendimų priėmimas

Šiame pranešime apibūdintas metodas, susijęs su tikrinamaisiais vizitais ir terminų pratęsimu, bus taikomos tol, kol bus nuspręsta, kad į COVID-19 paveiktas teritorijas saugu keliauti arba kad tose teritorijose įsikūrusioms arba kitaip su COVID-19 susijusių priemonių paveiktoms šalims netaikomos ribojamosios prevencinės priemonės. Komisija atidžiai stebės padėtį, tačiau prašoma, kad suinteresuotosios šalys taip pat praneštų Komisijai apie bet kokius pokyčius, dėl kurių gali pagerėti tikrinimo procesas ir informacijos teikimas.

Jei vykstant tyrimui bus nuspręsta, kad tam tikros COVID-19 paveiktos teritorijos nebėra laikomos nesaugiomis keliauti, tikrinamieji vizitai vėl bus organizuojami, jei tai tebebus tikslinga atsižvelgiant į tyrimams taikomus terminus.

Jei tyrimas bus užbaigtas ir galutinės priemonės nustatytos remiantis turimais faktais, kai tik tam tikros teritorijos, kuriose įsikūrę eksportuojantys gamintojai, nebebus laikomos nesaugiomis keliauti, Komisija gali inicijuoti ex officio peržiūrą pagal pagrindinių reglamentų 11 straipsnio 3 dalį arba 19 straipsnio 1 dalį.

Susijusios šalys gali pageidauti pateikti pastabų dėl pirmiau išdėstyto metodo. Šias pastabas Komisija turi gauti per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.


(1)  2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (OL L 176, 2016 6 30, p. 21).

(2)  2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1037 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (OL L 176, 2016 6 30, p. 55).


Top