EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0594

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl paskirstytojo registro technologija grindžiamoms rinkos infrastruktūroms skirtos bandomosios tvarkos

COM/2020/594 final

Briuselis, 2020 09 24

COM(2020) 594 final

2020/0267(COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl paskirstytojo registro technologija grindžiamoms rinkos infrastruktūroms skirtos bandomosios tvarkos

(Tekstas svarbus EEE)

{SEC(2020) 308 final} - {SWD(2020) 201 final} - {SWD(2020) 202 final}


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.PASIŪLYMO APLINKYBĖS

Pasiūlymo pagrindimas ir tikslai

Šis pasiūlymas įtrauktas į rinkinį priemonių, kuriomis toliau siekiama sudaryti sąlygas plėtoti ir remti skaitmeninių finansų potencialą, skatinant inovacijas ir konkurenciją, o kartu mažinant riziką. Tai atitinka Komisijos prioritetus užtikrinti, kad Europa prisitaikytų prie skaitmeninio amžiaus, ir kurti perspektyvią žmonėms tarnaujančią ekonomiką. Skaitmeninių finansų dokumentų rinkinys apima naują ES finansų sektoriui skirtą skaitmeninių finansų strategiją 1 , kuria siekiama užtikrinti, kad ES dalyvautų skaitmeninėje revoliucijoje ir, pasitelkusi pirmaujančias inovatyvias Europos įmones, jai vadovautų, taip Europos vartotojams ir įmonėms sudarydama sąlygas naudotis skaitmeninių finansų privalumais. Be šio pasiūlymo, rinkinys taip pat apima pasiūlymą dėl kriptoturto rinkų kūrimo reglamento 2 , pasiūlymą dėl skaitmeninės veiklos atsparumo 3 ir pasiūlymą paaiškinti arba iš dalies pakeisti tam tikras susijusias ES finansinių paslaugų taisykles 4 .

Viena iš strategijoje nurodomų prioritetinių sričių – užtikrinti, kad ES finansinių paslaugų reglamentavimo sistema būtų palanki inovacijoms ir nesudarytų kliūčių naujųjų technologijų taikymui. Šis pasiūlymas kartu su pasiūlymu dėl kriptoturtui pritaikytos tvarkos yra pirmieji konkretūs veiksmai šioje srityje, kuriais siekiama užtikrinti tinkamo lygio vartotojų ir investuotojų apsaugą, teisinį tikrumą kriptoturto atžvilgiu, sudaryti sąlygas inovatyvioms įmonėms naudotis blokų grandinės ir paskirstytojo registro technologijomis (toliau – PRT) ir kriptoturtu, taip pat užtikrinti finansinį stabilumą.

Kriptoturtas – viena iš pagrindinių blokų grandinės technologijos prietaikų finansų srityje. Nuo 2018 m. kovo mėn., kai paskelbė „FinTech“ srities veiksmų planą 5 , Komisija nagrinėja kriptoturto teikiamas galimybes ir keliamas problemas. 2018 m. „FinTech“ srities veiksmų plane Komisija įgaliojo Europos bankininkystės instituciją (EBI) ir Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją (ESMA) įvertinti, ar kriptoturtui galima taikyti dabartinę ES finansinių paslaugų reglamentavimo sistemą ir ar ji tam tinkama. 2019 m. sausio mėn. pateiktoje nuomonėje 6 teigiama, kad kai kurių rūšių kriptoturtas patenka į ES teisės aktų taikymo sritį, tačiau šiuos teisės aktus veiksmingai taikyti šiam turtui ne visada paprasta. Be to, nuomonėje pastebima, kad galiojančių ES teisės aktų nuostatos gali suvaržyti PRT naudojimą. Kartu EBI ir ESMA pabrėžė, kad dauguma kriptoturto nepatenka į ES finansinių paslaugų teisės aktų (išskyrus ES teisės aktus, skirtus kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu) taikymo sritį, todėl jam negalioja su vartotojų ir investuotojų apsauga, rinkos vientisumu ir kt. susijusios nuostatos, nors tokia rizika kriptoturtui būdinga. Be to, keletas valstybių narių neseniai priėmė teisės aktus, skirtus atvejams, kai kriptoturtas lemia rinkos susiskaidymą.

Atsižvelgdama į šiuos pokyčius ir platesnę Komisijos skaitmeninę darbotvarkę, Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen pabrėžė poreikį taikyti „su valstybėmis narėmis suderintą bendrą požiūrį į kriptovaliutas, kad būtų užtikrintas supratimas, kaip optimaliausiai pasinaudoti jų teikiamomis galimybėmis ir šalinti potencialiai jų keliamą riziką 7 . Komisija ir Taryba, pripažindamos galimą kriptoturto keliamą riziką, 2019 m. gruodžio mėn. kartu pareiškė, kad „yra įsipareigojusios įdiegti sistemą, kuria bus išnaudojamos potencialios galimybės, kurias galėtų suteikti kriptografinis turtas 8 . Visai neseniai Europos Parlamentas pradėjo rengti ataskaitą skaitmeninių finansų tema, kurioje daugiausia dėmesio skiriama kriptoturtui 9 .

Siekiant sureaguoti į visus šiuos klausimus ir sukurti ES sistemą, kuria sudaromos sąlygos tiek kriptoturto rinkai, tiek tradicinio finansinio turto pakeitimui kriptožetonais ir platesnio masto PRT naudojimui finansinių paslaugų srityje, šis pasiūlymas teikiamas kartu su kitais pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų. Komisija siūlo paaiškinti, kad dabartinė finansinių priemonių apibrėžtis (pagal kurią nustatyta Finansinių priemonių rinkų direktyvos 10 (FPRD II) taikymo sritis) apima ir PRT grindžiamas finansines priemones 11 , ir nustatyti kriptoturtui, nepatenkančiam į galiojančių finansinių paslaugų srities teisės aktų taikymo sritį, bei e. pinigams žetonams pritaikytą tvarką 12 .

Šiuo pasiūlymu, apimančiu reglamento pavidalu nustatomą bandomąją tvarką PRT rinkos infrastruktūroms, siekiama keturių bendrųjų ir susijusių tikslų. Pirmasis tikslas – teisinis tikrumas. Kad ES galėtų būti plėtojamos antrinės kriptoturto, laikomo finansinėmis priemonėmis, rinkos, turime tiksliai žinoti, kuriais atžvilgiais sistema nebeatitinka savo paskirties. Antrasis tikslas – remti inovacijas. Komisijos skaitmeninių finansų strategija grindžiama siekiu šalinti kliūtis naujųjų technologijų taikymui finansų sektoriuje. Kad būtų skatinama naudotis technologijomis ir atsakingomis inovacijomis, būtina bandomoji tvarka, užtikrinsianti, kad galiojančių finansinių paslaugų teisės aktų platesnio masto pakeitimai būtų pagrįsti įrodymais. Trečiasis tikslas – užtikrinti vartotojų bei investuotojų apsaugą ir rinkos vientisumą, ketvirtasis – užtikrinti finansinį stabilumą. Pagal bandomąją tvarką bus numatytos tinkamos apsaugos priemonės, pavyzdžiui, bus galima prekiauti tik kai kurių rūšių finansinėmis priemonėmis. Be to, PRT rinkos infrastruktūrai be išimčių privalės būti taikomos nuostatos, konkrečiai skirtos finansiniam stabilumui ir vartotojų bei investuotojų apsaugai užtikrinti.

Suderinamumas su toje pačioje politikos srityje galiojančiomis nuostatomis

Šis pasiūlymas įtrauktas į platesnę kriptoturtui ir paskirstytojo registro technologijai (PRT) skirtą sistemą – jis teikiamas kartu su pasiūlymais, kuriais siekiama užtikrinti, kad galiojantys teisės aktai nedarytų kliūčių naujųjų technologijų diegimui ir kartu pasiektų savo tikslus, ir kriptoturtui, nepatenkančiam į galiojančių finansinių paslaugų srities teisės aktų taikymo sritį, bei elektroniniams pinigams žetonams pritaikyta tvarka.

2018 m. kovo mėn. priimtame „FinTech“ srities veiksmų plane 13 Komisija įgaliojo Europos priežiūros institucijas pateikti rekomendaciją dėl to, ar kriptoturtui galima taikyti dabartinę ES finansinių paslaugų reglamentavimo sistemą ir ar ji tam tinkama. Šiame pasiūlyme atsižvelgiama į EBI ir ESMA pateiktą rekomendaciją 14 . Be to, jis suderinamas su bendruoju skaitmeninių finansų strategijos siekiu užtikrinti, kad ES sistema būtų palanki inovacijoms.

Suderinamumas su kitomis Sąjungos politikos sritimis

Komisijos Pirmininkės U. von der Leyen politinėse gairėse 15 ir komunikate „Europos skaitmeninės ateities formavimas“ 16 pažymima, kad Europai labai svarbu pasinaudoti visais skaitmeninio amžiaus privalumais ir sustiprinti savo pramonės bei inovacijų pajėgumą neperžengiant saugumo ir etikos ribų.

Pasiūlymas taip pat dera su Sąjungos politika, skirta kapitalo rinkų sąjungai kurti. Juo iš esmės reaguojama į Aukšto lygio forumo galutinę ataskaitą, kurioje pabrėžiamas neišnaudotas kriptoturto potencialas, o Komisija raginama didinti teisinį tikrumą ir nustatyti aiškias kriptoturto naudojimo taisykles 17 . 

Galiausiai pasiūlymas visiškai atitinka Saugumo sąjungos strategijoje pateiktą rekomendaciją dėl kriptoturtui skirtos teisinės sistemos parengimo atsižvelgiant į didėjantį šių naujų technologijų poveikį finansinio turto emisijoms, biržoms, mainams ir naudojimui 18 .

2.TEISINIS PAGRINDAS, SUBSIDIARUMO IR PROPORCINGUMO PRINCIPAI

Teisinis pagrindas

Pasiūlymas grindžiamas SESV 114 straipsniu, kuriuo Europos institucijoms suteikiama kompetencija siekiant suderinti valstybių narių įstatymus nustatyti tinkamas nuostatas, kurių tikslas – vidaus rinkos sukūrimas ir veikimas. Pasiūlymu siekiama leisti eksperimentuoti taikant nukrypti leidžiančias nuostatas PRT naudojimui kriptoturto, laikomo finansinėmis priemonėmis, prekybai ir poprekybiniams procesams, kai pagal galiojančius teisės aktus PRT naudojimas yra neleidžiamas arba ribojamas.

Šiandien teikiant finansines paslaugas, konkrečiai, kai jas teikia rinkos infrastruktūros (prekybos vietos ar centriniai vertybinių popierių depozitoriumai), PRT naudojama ribotai. Dažniausiai kaip pagrindinės riboto šios potencialiai revoliucinės technologijos naudojimo rinkos infrastruktūrose priežastys nurodomos reglamentavimo kliūtys ir teisinis tikrumas. ES laikosi technologinio neutralumo principo, tačiau taisyklės vis dar rengiamos atsižvelgiant į rinkos realijas, taigi galiojantys finansinių paslaugų teisės aktai nebuvo parengti atsižvelgiant į PRT ir kriptoturtą. Vadinasi, juose yra nuostatų, kuriomis PRT naudojimas kartais ribojamas ar net neleidžiamas. PRT grindžiama antrinė rinka neegzistuoja, todėl galimybės didinti veiksmingumą ir tvariai plėtoti pirminę kriptoturto formos finansinių priemonių rinką yra ribotos.

Nustačius bendrą bandomąją ES tvarką, skirtą PRT rinkos infrastruktūrų bandymams, ES įmonės galėtų išnaudoti visą dabartinės sistemos potencialą, priežiūros institucijos ir teisės aktų leidėjai – nustatyti reglamentavimo kliūtis, o reguliavimo institucijos ir pačios įmonės – įgyti vertingų žinių apie PRT prietaiką. Taip galėtų būti sudarytos sąlygos patikimesnei ir saugesnei antrinei kriptoturto, laikomo finansinėmis priemonėmis, rinkai. Be to, ES finansinių paslaugų įmonėms tai galėtų padėti išlaikyti konkurencingumą pasaulyje, nes kitos jurisdikcijos jau yra įgyvendinusios priemones, leidžiančias eksperimentuoti su PRT finansinių paslaugų srityje. Galiausiai bandomoji tvarka leistų mokytis iš realių naudojimo atvejų ir kaupti būtiną patirtį ir įrodymus, galinčius pakloti pagrindą nuolatinei ES reglamentavimo tvarkai.

Subsidiarumo principas (neišimtinės kompetencijos atveju)

Visos Sąjungos finansinėms paslaugoms ir ypač rinkos infrastruktūroms taikomos taisyklės dažniausiai nustatomos ES lygmeniu. Todėl visos nukrypti nuo konkrečių nuostatų leidžiančios nuostatos ar išimtys turi būti nustatomos ES lygmeniu.

Be to, ES lygmens veiksmais, pavyzdžiui, siūlomu reglamentu, būtų užtikrintas nuoseklumas ir vienodos sąlygos – ESMA būtų įgaliota prižiūrėti ir koordinuoti eksperimentinę veiklą, o valstybių narių kompetentingos institucijos teiktų įvertintus rinkos dalyvių prašymus.

Galiausiai dėl ilgalaikio tikslo – įgyti patirties taikant galiojančius finansinių paslaugų teisės aktus PRT rinkos infrastruktūroms ir išsiaiškinti tų teisės aktų apribojimus – šių veiksmų yra būtina imtis ES lygmeniu. Taigi ESMA kasmet vertins rezultatus ir kartu su Komisija ne vėliau kaip per penkerius metus įvertins bandomąją tvarką ir pateiks ataskaitą Tarybai ir Parlamentui.

Proporcingumo principas

Pagal proporcingumo principą ES veiksmų turinys ir forma neturėtų viršyti to, kas būtina siekiant Sutarčių tikslų. Siūlomomis taisyklėmis nebus viršijama to, kas būtina pasiūlymo tikslams pasiekti. Pasiūlymas apims tik tuos aspektus, kurių valstybės narės negali įgyvendinti pačios, ir atvejus, kai administracinė našta ir išlaidos yra proporcingos konkretiems ir bendriesiems tikslams, kurių siekiama.

Siūloma bandomąja tvarka bus užtikrintas proporcingumas – siekiant sudaryti sąlygas įvairiems bandymams, priežiūros institucijoms bus leidžiama pakankamai lanksčiai spręsti, kurių nuostatų rinkos dalyvio bandymui netaikyti. Bandomoji tvarka leis reguliavimo institucijoms pašalinti reguliavimo suvaržymus, galinčius kliudyti plėtoti PRT rinkos infrastruktūras, kurios galėtų sudaryti sąlygas pereiti prie kriptožetonais pakeistų finansinių priemonių, ir PRT rinkos infrastruktūras, kurios sudaro sąlygas inovacijoms ir užtikrina ES konkurencingumą pasauliniu mastu.

Šiuo metu manoma, kad bandomosios tvarkos metodas yra proporcingiausias siekiant tikslų, nes kol kas dar nėra surinkta pakankamų įrodymų, leidžiančių dabartinėje finansinių paslaugų sistemoje daryti reikšmingesnius ir platesnio užmojo ilgalaikius pakeitimus siekiant sudaryti sąlygas naudoti PRT. Tai išsamiai aprašyta ir pridedamame poveikio vertinime, pavyzdžiui, 6–7 skyriuose 19 .

Priemonės pasirinkimas

SESV 114 straipsniu leidžiama priimti aktus reglamento arba direktyvos pavidalu. Šiam pasiūlymui buvo pasirinktas reglamentas, kad būtų galima nustatyti vieną bendrą nedelsiant visoje bendrojoje rinkoje taikytinų taisyklių rinkinį.

Siūlomu reglamentu nustatomi suderinti reikalavimai rinkos dalyviams, pageidaujantiems teikti prašymą dėl leidimo diegti PRT rinkos infrastruktūrą. Tokioms PRT rinkos infrastruktūroms specialios nacionalinės taisyklės neturi būti taikomos. Todėl reglamentas yra tinkamesnis nei direktyva.

3.EX POST VERTINIMO, KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI

Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis

Rengdama šį pasiūlymą Komisija konsultavosi su suinteresuotosiomis šalimis. Visų pirma:

i)Komisija surengė specialias atviras viešas konsultacijas (2019 m. gruodžio 19 d.–2020 m. kovo 19 d.) 20 ;

ii)Komisija konsultavosi su visuomene dėl įžanginio poveikio vertinimo (2019 m. gruodžio 19 d.–2020 m. sausio 16 d.) 21 ;

iii)Komisijos tarnybos du kartus konsultavosi su valstybių narių ekspertais, dirbančiais Bankininkystės, mokėjimų ir draudimo ekspertų grupėje (2020 m. gegužės 18 d. ir 2020 m. liepos 16 d.) 22 .

Per viešas konsultacijas Komisija siekė gauti informacijos apie galimos ES kriptoturto sistemos kūrimą. Per konsultacijas buvo užduodami klausimai apie kriptoturtą, nepatenkantį į galiojančių ES finansinių paslaugų srities teisės aktų taikymo sritį, ir kriptoturtą, patenkantį į galiojančių ES finansinių paslaugų srities teisės aktų taikymo sritį (pavyzdžiui, laikomą perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais ar elektroniniais pinigais), konkretūs klausimai apie vadinamąją stabilizuotąją virtualiąją valiutą ir platesnio pobūdžio klausimai apie PRT prietaiką finansinių paslaugų srityje.

Daugelis respondentų mano, kad apskritai PRT prietaika finansinių paslaugų srityje galėtų padidinti veiksmingumą ir daryti poveikį dabartinėms finansų rinkos infrastruktūroms. Be to, prieita prie vieningos nuomonės, kad tais atvejais, kai kriptoturtas yra finansinės priemonės, jam turėtų būti taikomos galiojančios finansinėms priemonėms taikytinos taisyklės. Galiausiai plačiai pripažįstama, kad kriptoturtui ir PRT grindžiamiems verslo modeliams taikant galiojančias taisykles gali kilti sudėtingų teisinių ir priežiūros klausimų.

Valstybių narių atstovai iš esmės pritarė pasirinktam metodui, t. y. bandomosios tvarkos nustatymui, kad būtų sudarytos sąlygos eksperimentuoti taikant PRT finansinių paslaugų srityje. Jie pabrėžė, kad ši tvarka neturėtų būti pernelyg ribojanti, tačiau kartu neturėtų lemti rinkos susiskaidymo ar silpninti svarbių galiojančių reguliavimo reikalavimų.

Be to, į pasiūlymą įtraukta per susitikimus su suinteresuotosiomis šalimis ir ES institucijomis bei įstaigomis gauta grįžtamoji informacija.

Tiriamųjų duomenų rinkimas ir naudojimas

Rengdama šį pasiūlymą Komisija rėmėsi iš pripažintų šaltinių, įskaitant EBI ir ESMA ataskaitas 23 , surinktais kokybiniais ir kiekybiniais įrodymais. Juos papildė konfidencialūs duomenys ir viešai skelbiamos priežiūros institucijų, tarptautinių standartus nustatančių įstaigų ir pirmaujančių mokslinių tyrimų institutų ataskaitos, taip pat nustatytų suinteresuotųjų šalių iš viso pasaulio finansų sektoriaus pateikti kiekybiniai ir kokybiniai duomenys.

Poveikio vertinimas

Prie šio pasiūlymo pridedamas poveikio vertinimas, kuris Reglamentavimo patikros valdybai buvo pateiktas 2020 m. balandžio 29 d. ir jos patvirtintas 2020 m. gegužės 29 d. 24 . Reglamentavimo patikros valdyba rekomendavo pasiūlymą tam tikrose srityse patobulinti siekiant: i) labiau pritaikyti iniciatyvą prie šiuo metu ES ir tarptautiniu mastu vykdomo reglamentavimo darbo; ii) aiškiau nurodyti, kaip iniciatyva padės sumažinti sukčiavimo, įsilaužimo ir piktnaudžiavimo rinka riziką, ir paaiškinti suderinamumą su būsima kovos su pinigų plovimu teisės aktų peržiūra; iii) geriau paaiškinti finansinio stabilumo problemas, susijusias su stabilizuotąja virtualiąja valiuta, ir tai, kaip priežiūros institucijos užtikrins investuotojų ir vartotojų apsaugą. Poveikio vertinimas atitinkamai iš dalies pakeistas, taip pat atsižvelgta į išsamesnes Reglamentavimo patikros valdybos pastabas.

Komisija apsvarstė keletą politikos galimybių, susijusių su kriptoturtu, kuris pagal Finansinių priemonių rinkų direktyvą 25 (FPRD II) laikomas finansinėmis priemonėmis, konkrečiau:

1 galimybė: neteisinės priemonės, kuriomis pateikiamos ES finansinių paslaugų sistemos taikymo kriptoturtui, laikomam finansinėmis priemonėmis, ir PRT gairės.

2 galimybė: tiksliniai ES finansinių paslaugų sistemos pakeitimai.

3 galimybė: bandomoji tvarka, t. y. PRT rinkos infrastruktūros kūrimas.

Pasinaudojus 1 galimybe, būtų galima pateikti paaiškinimą, kokiais atvejais kriptoturtas galėtų būti laikomas finansinėmis priemonėmis pagal FPRD II. Gairės taip pat padėtų pirminei rinkai (pvz., papildomai paaiškinant, kaip tokios rūšies emisijoms būtų galima taikyti Prospekto reglamentą) ir tam tikru mastu antrinei rinkai (nurodant, kaip pagal FPRD II ir FPRR 26 sistemą galėtų veikti prekybos kriptoturtu platforma), be to, jos būtų naudingos plėtojant kriptoturto formos finansinių priemonių poprekybinę infrastruktūrą. Tačiau neteisinių priemonių, numatytų pagal 1 galimybę, poveikis taip pat galėtų būti ribotas. Pačios savaime neįpareigojančios teisės priemonės nėra privalomos ir viena valstybė narė ar viena nacionalinė kompetentinga institucija galėtų nuspręsti gairių nesilaikyti. Gairių, kuriomis nustatoma, kuris kriptoturtas pagal FPRD II yra laikomas finansinėmis priemonėmis, poveikis galėtų būti ribotas, nes į nacionalinės teisės aktus finansinių priemonių sąvoka yra perkelta nevienodai.

Pasinaudojus 2 galimybe, rinkos dalyviams ir nacionalinėms kompetentingoms institucijoms būtų užtikrintas tvirtas teisinis tikrumas – būtų aišku, kaip ES finansinių paslaugų teisės aktai taikomi paslaugoms, susijusioms su kriptoturto formos finansinių priemonių emisija, prekyba jomis ir atsiskaitymu pagal jas, ir PRT naudojimui. Tiksliniai pakeitimai aiškiai apibrėžtose srityse (pavyzdžiui, Prospekto reglamento 27 , Centrinių vertybinių popierių depozitoriumų reglamento 28 ir Atsiskaitymų baigtinumo direktyvos 29 ) iš esmės galėtų veiksmingai sudaryti sąlygas rinkos dalyviams naudotis PRT. Tačiau tų atskirai priimtų tikslinių pakeitimų poveikis skatinant naudoti kriptoturto formos finansines priemones ir PRT finansų sektoriuje galėtų būti ribotas. Pagal 2 galimybę galiojančių teisės aktų pakeitimų skaičius būtų santykinai mažas. PRT ir kriptoturto formos finansinės priemonės tik atsirado, todėl sudėtinga nustatyti visas reglamentavimo kliūtis, dėl kurių reikėtų nedelsiant imtis teisėkūros veiksmų.

Galiausiai pasirinkus 3 galimybę, esamoms investicinėms įmonėms ir rinkos dalyviams būtų suteikta galimybė išbandyti PRT platesniu mastu, kartu siūlant prekybos ir atsiskaitymo paslaugas. PRT gali sudaryti galimybes atsiskaityti beveik tikruoju laiku ir taip atsiskaitymo procese sumažina sandorio šalies riziką. Dėl paskirstytojo pobūdžio PRT galėtų sumažinti ir tam tikrą kibernetinę riziką, keliamą centralizuotų rinkos infrastruktūrų, pavyzdžiui, dėl vieno bendro gedimo taško. Naudojant PRT galėtų sumažėti išlaidos, nes dėl sumažėjusio užtikrinimo priemonės pateikimo poreikio būtų atlaisvintas kapitalas, be to, būtų automatizuoti procesai (sudarant išmaniąsias sutartis) ir tai galėtų supaprastinti kai kuriuos administravimo procesus (pavyzdžiui, sutikrinimą).

Visos trys galimybės laikytos suderinamomis su galiojančiais teisės aktais ir Komisijos tikslais, susijusiais su skaitmenine ekonomika, ir kartu jos nelaikytos tarpusavyje nesuderinamomis, o greičiau papildančiomis laipsnišką reglamentavimo metodą pradedant bandomąja tvarka.

Pagrindinės teisės

ES įsipareigojusi laikytis pagrindinių teisių apsaugos aukštų standartų ir pasirašiusi įvairius susitarimus dėl žmogaus teisių. Šiuo atžvilgiu nėra tikėtina, kad pasiūlymas turėtų tiesioginį poveikį šioms teisėms, išvardytoms pagrindiniuose JT susitarimuose dėl žmogaus teisių, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, kuri yra neatskiriama ES sutarčių dalis, ir Europos žmogaus teisių konvencijoje (EŽTK).

4.POVEIKIS BIUDŽETUI

Šis pasiūlymas turi poveikį nacionalinių kompetentingų institucijų ir ESMA išlaidoms ir administracinei naštai. Šių išlaidų mastas ir pasiskirstymas priklausys nuo tikslių reikalavimų PRT rinkos infrastruktūroms ir susijusių priežiūros bei stebėsenos užduočių.

Apytikrės kiekvienos valstybės narės priežiūros išlaidos (įskaitant personalo, mokymo, IT infrastruktūros išlaidas), teksiančios vienai PRT rinkos infrastruktūrai, gali būti 150 000–250 000 EUR per metus. Tačiau jas galėtų iš dalies kompensuoti priežiūros mokesčiai, kuriuos nacionalinės kompetentingos institucijos taikytų PRT rinkos infrastruktūroms.

Apytikrės ESMA išlaidos, susijusios su peržiūra ir koordinavimu, būtų iš viso (ne kiekvienai PRT rinkos infrastruktūrai, nes joms tiesioginė priežiūra nebus taikoma) 150 000–300 000 EUR. Šios išlaidos bus padengtos iš ESMA veiklos biudžeto, o jis bus padidintas. Be to, ESMA turėtų tvarkyti veikiančių PRT rinkos infrastruktūrų registrą, o su tuo susijusias išlaidas svarstoma padengti iš registro tvarkymui skirtų išlaidų, kaip nurodoma Pasiūlyme dėl reglamento dėl kriptoturto rinkų.

Visas šio pasiūlymo poveikis biudžetui išsamiai nurodomas finansinėje teisės akto pasiūlymo pažymoje, pridedamoje prie Pasiūlymo dėl reglamento dėl kriptoturto rinkų.

5.KITI ELEMENTAI

Išsamus konkrečių pasiūlymo nuostatų paaiškinimas

Šiuo pasiūlymu nustatant vienodus PRT rinkos infrastruktūros valdymo reikalavimus siekiama rinkos dalyviams, pageidaujantiems tokią infrastruktūrą valdyti, užtikrinti teisinį tikrumą ir lankstumą. Pagal šį reglamentą suteikti leidimai rinkos dalyviams leistų valdyti PRT rinkos infrastruktūrą ir teikti paslaugas visose valstybėse narėse.

1 straipsnyje nustatomas dalykas ir taikymo sritis. Visų pirma šiuo reglamentu nustatomos PRT rinkos infrastruktūrų veiklos sąlygos, leidimai jas naudoti ir kompetentingų institucijų bei ESMA vykdoma priežiūra bei bendradarbiavimas. Reglamentas taikomas rinkos dalyviams (investicinėms įmonėms, rinkos operatoriams arba centriniams vertybinių popierių depozitoriumams (CVPD)), turintiems leidimą pagal 7 arba 8 straipsnį. 2 straipsnyje pateikiami terminai ir jų apibrėžtys, be kita ko, tokie kaip: PRT rinkos infrastruktūra, PRT daugiašalė prekybos sistema (PRT DPS), PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistema ir PRT perleidžiamieji vertybiniai popieriai. 3 straipsnyje aprašomi PRT perleidžiamiesiems vertybiniams popieriams, kuriais gali būti leidžiama prekiauti PRT rinkos infrastruktūrose arba kurie gali būti jose užregistruoti, taikomi apribojimai. Kalbant apie akcijas, PRT perleidžiamųjų vertybinių popierių emitento rinkos kapitalizacija arba preliminari rinkos kapitalizacija turėtų nesiekti 200 mln. EUR; viešųjų obligacijų, išskyrus valstybės obligacijas, padengtąsias obligacijas ir įmonių obligacijas, atveju ši riba yra 500 mln. EUR. PRT rinkos infrastruktūros valstybės obligacijomis neturėtų nei prekiauti, nei jas registruoti. Be to, visa PRT perleidžiamųjų vertybinių popierių, kuriuos registruoja PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdantis CVPD arba PRT DPS, kai tokius PRT perleidžiamuosius vertybinius popierius registruoti leidžiama, rinkos vertė neturėtų viršyti 2,5 mlrd. EUR.

4 straipsnyje nustatomi PRT DPS taikomi reikalavimai, nesiskiriantys nuo DPS taikomų reikalavimų pagal Direktyvą 2014/65/ES, ir nurodomos pagal šį reglamentą galimos išimtys. 5 straipsnyje nustatomi vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdančiam CVPD taikomi reikalavimai, nesiskiriantys nuo CVPD taikomų reikalavimų pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014, ir nurodomos pagal šį reglamentą galimos išimtys. 4 ir 5 straipsniuose pateikiamas nedidelis sąrašas išimčių, kurias leisti taikyti gali paprašyti PRT rinkos infrastruktūros, ir tokių išimčių taikymo sąlygos.

6 straipsnyje nustatyti papildomi reikalavimai, taikytini PRT rinkos infrastruktūroms, siekiant valdyti naujų formų riziką, kurią kelia PRT naudojimas. PRT rinkos infrastruktūros visiems nariams, dalyviams, klientams ir investuotojams turi pateikti aiškią ir vienareikšmę informaciją apie tai, kaip jos vykdo savo funkcijas, teikia paslaugas ir užsiima veikla ir kuo jos skiriasi nuo tradicinių DPS ar CVPD. PRT rinkos infrastruktūros taip pat turi užtikrinti, kad būtų imtasi tinkamų IT ir kibernetinio saugumo priemonių, susijusių su PRT naudojimu. Tais atvejais, kai PRT rinkos infrastruktūros verslo modelis apima klientų lėšų ar PRT perleidžiamųjų vertybinių popierių arba jų prieigos priemonių saugojimą, šios infrastruktūros turi turėti tinkamas tokio turto saugojimo priemones.

7 ir 8 straipsniuose nustatoma specialaus leidimo valdyti atitinkamai PRT DPS ir PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą suteikimo procedūra ir nurodomi kompetentingai institucijai teiktini konkretūs duomenys.

9 straipsnyje nustatomas PRT rinkos infrastruktūros, kompetentingų institucijų ir ESMA bendradarbiavimas. PRT rinkos infrastruktūros turi informuoti kompetentingas institucijas ir ESMA, pavyzdžiui, apie: siūlomus reikšmingus jų verslo plano, įskaitant ypač svarbius darbuotojus, pakeitimus, įsilaužimo, sukčiavimo ar kito rimto piktnaudžiavimo įrodymus, pirminiame prašyme pateiktos informacijos reikšmingus pasikeitimus, techninius ar veiklos sunkumus vykdant veiklą ar teikiant paslaugas, dėl kurių suteiktas leidimas, ir visą kylančią, bet leidimo suteikimo metu nenumatytą riziką investuotojų apsaugai, rinkos vientisumui ar finansiniam stabilumui. Gavusi tokią informaciją kompetentinga institucija gali paprašyti PRT rinkos infrastruktūros pateikti prašymą dėl kito leidimo ar išimties arba imtis, jos vertinimu, tinkamų taisomųjų priemonių. PRT rinkos infrastruktūra yra įpareigota leidimą suteikusiai kompetentingai institucijai ir ESMA pateikti visą prašomą informaciją. Pasikonsultavusi su ESMA kompetentinga institucija gali rekomenduoti PRT rinkos infrastruktūrai imtis taisomųjų priemonių siekiant užtikrinti investuotojų apsaugą, rinkos vientisumą ar finansinį stabilumą. PRT rinkos infrastruktūra turi išsamiai aprašyti, kaip į tai atsižvelgė. Be to, PRT rinkos infrastruktūra turi parengti ir kompetentingai institucijai bei ESMA pateikti ataskaitą, kurioje išsamiai nurodo visą pirmiau minėtą informaciją ir, be kita ko, galimus sunkumus taikant ES finansinių paslaugų teisės aktus. ESMA turi reguliariai informuoti visas kompetentingas institucijas apie pirmiau minėtas PRT rinkos infrastruktūrų parengtas ataskaitas ir pagal 7 bei 8 straipsnius leistas taikyti išimtis, stebėti šių išimčių taikymą ir Komisijai pateikti metinę ataskaitą dėl praktinio šių išimčių taikymo.

10 straipsnyje nurodoma, kad ne vėliau kaip praėjus penkeriems metams ESMA parengs ir Komisijai pateiks išsamią bandomosios tvarkos ataskaitą. Remdamasi ESMA vertinimu, Komisija parengs ataskaitą, apimančią sąnaudų ir naudos analizę tokiais aspektais: ar bandomoji tvarka turėtų būti taikoma toliau, ar iš dalies pakeista; ar šią tvarką reikėtų pradėti taikyti naujų kategorijų finansinėms priemonėms, ar siekiant sudaryti sąlygas plačiai naudoti PRT vertėtų svarstyti tikslinius ES teisės aktų pakeitimus ir ar bandomąją tvarką reikėtų nustoti taikyti.

11 straipsnyje nurodoma, kad reglamentas turi būti pradedamas taikyti praėjus 12 mėnesių nuo jo įsigaliojimo.

 

2020/0267 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl paskirstytojo registro technologija grindžiamoms rinkos infrastruktūroms skirtos bandomosios tvarkos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę 30 ,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę 31 ,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)Europos Komisijos komunikate dėl ES skaitmeninių finansų strategijos 32 siekiama užtikrinti, kad Sąjungos finansinių paslaugų teisės aktai būtų tinkami skaitmeniniame amžiuje ir padėtų skatinti perspektyvią žmonėms tarnaujančią ekonomiką, be kita ko, suteikiant galimybę naudotis inovatyviomis technologijomis. Sąjunga turi politinio pobūdžio interesą finansų sektoriuje plėtoti ir skatinti diegti revoliucines technologijas, kaip antai blokų grandinės technologiją ir paskirstytojo registro technologiją (PRT). Viena iš pagrindinių finansams skirtų PRT prietaikų yra kriptoturtas;

(2)dauguma kriptoturto nepatenka į ES teisės aktų taikymo sritį ir, be kita ko, kelia su investuotojų apsauga, rinkos vientisumu ir finansiniu stabilumu susijusių iššūkių. Todėl šiam turtui reikalinga Sąjungos lygmens speciali tvarka. Tačiau kitų rūšių kriptoturtas laikomas finansinėmis priemonėmis, apibrėžtomis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/65/ES (Direktyvoje dėl finansinių priemonių rinkų, FPRD II) 33 . Tais atvejais, kai kriptoturtas laikomas finansinėmis priemonėmis pagal tą direktyvą, jo emitentui ir įmonėms, vykdančioms su juo susijusią veiklą, gali būti taikomos visos Sąjungos finansinės taisyklės, be kita ko, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 (Prospekto reglamentas) 34 , Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/50/ES (Skaidrumo direktyva) 35 , Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) 36 , Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 236/2012 (Skolintų vertybinių popierių pardavimo reglamentas) 37 , Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 (Centrinių vertybinių popierių depozitoriumų reglamentas) 38 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/26/EB (Atsiskaitymų baigtinumo direktyva) 39 . Manoma, kad finansinių priemonių pakeitimas kriptožetonais, t. y. jų pavertimas kriptoturtu siekiant jas išleisti, saugoti ar perleisti paskirstytajame registre, atvers galimybių didinti veiksmingumą visoje prekybos ir poprekybinių paslaugų srityje;

(3)Sąjungos finansinių paslaugų teisės aktai nebuvo parengti atsižvelgiant į PRT ir kriptoturtą 40 ir galiojančiuose ES finansinių paslaugų teisės aktuose yra nuostatų, galinčių drausti naudoti PRT leidžiant kriptoturtą, laikomą finansinėmis priemonėmis, juo prekiaujant ar už jį atsiskaitant, arba tokį PRT naudojimą riboti. Be to, šiuo metu trūksta PRT naudojančių rinkos infrastruktūrų, teikiančių prekybos ir atsiskaitymo paslaugas, susijusias su kriptoturtu, laikomu finansinėmis priemonėmis. Kriptoturto, laikomo finansinėmis priemonėmis, pirminė rinka niekada tvariai nesiplės, jeigu nebus antrinės rinkos, galinčios teikti likvidumą ir sudaryti sąlygas investuotojams tokį turtą pirkti ir parduoti;

(4)kartu dėl teisinių, technologinių ir veiklos aspektų, susijusių su PRT ir kriptoturto, laikomo finansinėmis priemonėmis, naudojimu, esama reglamentavimo spragų. Pavyzdžiui, protokolams ir išmaniosioms sutartims, kuriais grindžiamas kriptoturtas, laikomas finansinėmis priemonėmis, netaikomi jokie skaidrumo, patikimumo ir saugos reikalavimai. Be to, pagrindinė technologija gali kelti tam tikrų naujų formų kibernetinę riziką, kurios pagal galiojančias taisykles tinkamai valdyti neįmanoma. Kriptoturto, laikomo finansinėmis priemonėmis, prekybai ir poprekybiniams procesams Sąjungoje parengta keletas projektų, tačiau vos keli jau įgyvendinami arba jie yra riboto masto. Kadangi kriptoturto, laikomo finansinėmis priemonėmis, prekybos ir poprekybinių procesų patirties nėra daug, šiuo metu būtų per anksti iš esmės keisti Sąjungos finansinių paslaugų teisės aktus siekiant sudaryti sąlygas tokiam kriptoturtui ir jo pagrindinei technologijai visapusiškai naudoti. Kartu kurti kriptoturtui, laikomam finansinėmis priemonėmis, skirtas finansų rinkos infrastruktūras dabar trukdo kai kurie į Sąjungos finansinių paslaugų teisės aktus įtraukti reikalavimai, kurie nebūtų visiškai pritaikyti kriptoturtui, laikomam finansinėmis priemonėmis, ir PRT naudojimui. Pavyzdžiui, prekybos kriptoturtu platformos paprastai suteikia prieigą neprofesionaliesiems investuotojams tiesiogiai, o tradicinės prekybos vietos paprastai suteikia prieigą per finansų tarpininkus;

(5)siekiant sudaryti sąlygas plėtoti kriptoturtą, laikomą finansinėmis priemonėmis, ir PRT, kartu išlaikant aukšto lygio finansinį stabilumą, rinkos vientisumą, skaidrumą ir investuotojų apsaugą, būtų naudinga PRT rinkos infrastruktūroms parengti bandomąją tvarką. Pagal PRT rinkos infrastruktūroms skirtą bandomąją tvarką tokioms infrastruktūroms turėtų būti laikinai leidžiama netaikyti kai kurių konkrečių reikalavimų pagal Sąjungos finansinių paslaugų teisės aktus, kurie priešingu atveju trukdytų joms kurti prekybos kriptoturtu, laikomu finansinėmis priemonėmis, ir atsiskaitymo už jų sandorius sprendimus. Be to, bandomoji tvarka turėtų sudaryti sąlygas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (ESMA) ir kompetentingoms institucijoms įgyti patirties, susijusios su galimybėmis ir specifine rizika, kurias lemia kriptoturtas, laikomas finansinėmis priemonėmis, ir jo pagrindinė technologija;

(6)siekiant šio tikslo reikėtų sukurti naują PRT rinkos infrastruktūrų Sąjungos statusą. Šis PRT rinkos infrastruktūrų statusas turėtų būti neprivalomas ir neturėtų trukdyti finansų rinkos infrastruktūroms, kaip antai prekybos vietoms, centriniams vertybinių popierių depozitoriumams ir pagrindinėms sandorio šalims, plėtoti prekybos ir poprekybinių paslaugų ir veiklos, skirtų kriptoturtui, laikomam finansinėmis priemonėmis arba grindžiamam PRT, pagal galiojančius Sąjungos finansinių paslaugų teisės aktus;

(7)PRT rinkos infrastruktūra turėtų būti apibrėžiama arba kaip PRT daugiašalė prekybos sistema (PRT DPS), arba kaip PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistema;

(8)PRT DPS turėtų būti daugiašalė prekybos sistema, kurią valdo investicinė įmonė arba rinkos operatorius, valdantys įmonę arba reguliuojamą rinką, ir galbūt pati reguliuojama rinka, kuriai suteiktas veiklos leidimas pagal Direktyvą 2014/65/ES (Finansinių priemonių rinkų direktyvą, FPRD II), kuri yra gavusi specialų leidimą pagal šį reglamentą. Tokiai PRT DPS turėtų būti taikomi visi daugiašalei prekybos sistemai pagal Direktyvą 2014/65/ES (Finansinių priemonių rinkų direktyvą, FPRD II), Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 600/2014 (Finansinių priemonių rinkų reglamentą, FPRR) 41 ar visus kitus ES finansinių paslaugų teisės aktus taikytini reikalavimai, išskyrus atvejį, kai jos nacionalinė kompetentinga institucija yra leidusi taikyti vieną ar kelias išimtis pagal šį reglamentą ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) .../... 42 ;

(9)naudojant paskirstytojo registro technologiją, kai visi sandoriai registruojami decentralizuotame registre, galima paspartinti ir priartinti prekybą ir atsiskaitymą beveik prie tikrojo laiko ir būtų galima sudaryti sąlygas prekybai ir poprekybinei veiklai sujungti. Tačiau pagal dabartines taisykles numatyta, kad prekybos ir atsiskaitymo veiklą vykdo atskiros rinkos infrastruktūros. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 909/2014 (Centrinių vertybinių popierių depozitoriumų reglamentą) reikalaujama, kad finansinės priemonės, kuriomis leidžiama prekiauti prekybos vietoje, kaip apibrėžta Direktyvoje 2014/65/ES (Finansinių priemonių rinkų direktyvoje, FPRD II), būtų registruojamos centriniame vertybinių popierių depozitoriume (CVPD), o paskirstytasis registras galėtų būti potencialiai naudojamas kaip decentralizuota tokio depozitoriumo versija. Todėl esama pagrindo leisti PRT DPS vykdyti tam tikra veiklą, kurią paprastai vykdo CVPD. Taigi leidus taikyti atitinkamą (-as) išimtį (-is) PRT DPS turėtų būti leidžiama užtikrinti pirminį PRT perleidžiamųjų vertybinių popierių registravimą, atsiskaitymą už PRT perleidžiamųjų vertybinių popierių sandorius ir šių vertybinių popierių saugojimą;

(10)PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistema turėtų būti pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014 (Centrinių vertybinių popierių depozitoriumų reglamentą) veiklos leidimą gavusio CVPD, kuriam išduotas specialus leidimas pagal šį reglamentą, valdoma vertybinių popierių atsiskaitymo sistema. PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemai ir ją valdančiam CVPD turėtų būti taikomi atitinkami Reglamento (ES) Nr. 909/2014 (Centrinių vertybinių popierių depozitoriumų reglamento) reikalavimai, išskyrus atvejus, kai nacionalinė kompetentinga institucija PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdančiam CVPD yra leidusi taikyti vieną ar kelias išimtis pagal šį reglamentą;

(11)PRT DPS arba PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdantis CVPD turėtų tik leisti prekiauti PRT perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais arba juos registruoti savo paskirstytajame registre. PRT perleidžiamieji vertybiniai popieriai turėtų būti kriptoturtas, kuris laikomas perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais, apibrėžtais Direktyvoje 2014/65/ES (Finansinių priemonių rinkų direktyvoje, FPRD II), ir yra išleidžiamas, perleidžiamas ir saugomas paskirstytajame registre;

(12)siekiant sudaryti sąlygas inovacijoms ir eksperimentams patikimoje reglamentavimo aplinkoje, kartu išlaikant finansinį stabilumą, perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kuriais leidžiama prekiauti PRT DPS arba kurie registruojami PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdančiame CVPD, turėtų apsiriboti vertybiniais popieriais, pavyzdžiui, akcijomis ir obligacijomis, kurie nėra likvidūs. Kad būtų galima nustatyti, ar akcija arba obligacija yra likvidi, šiame reglamente turėtų būti nustatytos tam tikros ribos. Siekiant išvengti bet kokios rizikos finansiniam stabilumui, PRT perleidžiamųjų vertybinių popierių, kuriuos registruoja PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdantis CVPD arba kuriais leidžiama prekiauti PRT DPS, visa rinkos vertė taip pat turėtų būti apribota. Be to, PRT rinkos infrastruktūroms turėtų būti draudžiama prekiauti valstybės obligacijomis arba jas registruoti paskirstytajame registre. Kad nacionalinės kompetentingos institucijos galėtų patikrinti, ar PRT perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama arba kurie yra registruoti PRT rinkos infrastruktūroje, atitinka pagal šį reglamentą nustatytas sąlygas, joms turėtų būti leidžiama įpareigoti tokias PRT rinkos infrastruktūras teikti ataskaitas;

(13)siekiant užtikrinti vienodas sąlygas perleidžiamiesiems vertybiniams popieriams, kuriais leidžiama prekiauti tradicinėje prekybos vietoje, kaip apibrėžta Direktyvoje 2014/65/ES (Finansinių priemonių rinkų direktyvoje, FPRD II), ir užtikrinti aukšto lygio rinkos vientisumą, PRT perleidžiamiesiems vertybiniams popieriams, kuriais leidžiama prekiauti PRT DPS, turėtų būti visais atvejais taikomos piktnaudžiauti rinka draudžiančios nuostatos, įtvirtintos Reglamente (ES) Nr. 596/2014 (Piktnaudžiavimo rinka reglamente);

(14)PRT DPS turėtų galėti prašyti kompetentingos institucijos leisti laikinai taikyti vieną ar daugiau šiame reglamente numatytų išimčių, jeigu ta PRT DPS atitinka tokioms išimtims taikomas sąlygas ir papildomus pagal šį reglamentą nustatytus reikalavimus, kuriais siekiama valdyti naujų formų riziką, kurią kelia PRT naudojimas. Be to, PRT DPS turėtų laikytis kompetentingos institucijos nustatytų kompensacinių priemonių, kad pasiektų nuostata, kurios atžvilgiu prašyta taikyti išimtį, siekiamus tikslus;

(15)kai finansine priemone leidžiama prekiauti DPS, ji registruojama veiklos leidimą turinčiame centriniame vertybinių popierių depozitoriume pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014 (Centrinių vertybinių popierių depozitoriumų reglamentą). Nors perleidžiamųjų vertybinių popierių registravimas ir atsiskaitymas už susijusius sandorius potencialiai galėtų vykti paskirstytajame registre, Reglamentu (ES) Nr. 909/2014 nustatomas CVPD tarpininkavimas, todėl pagal jį reikėtų registravimą paskirstytajame registre pakartoti CVPD lygmeniu, taip galbūt nulemiant pagal šį reglamentą PRT rinkos infrastruktūrų administruojamos finansinės priemonės prekybos ciklo funkciškai perteklinį dubliavimąsi. Todėl PRT DPS turėtų turėti galimybę prašyti taikyti išimtį, susijusią su įrašo apskaitos sistemoje reikalavimu ir registravimu CVPD, kurie nustatyti Reglamentu (ES) Nr. 909/2014, jeigu PRT DPS atitinka CVPD taikomus lygiaverčius reikalavimus. PRT DPS turėtų registruoti perleidžiamuosius vertybinius popierius savo paskirstytajame registre, užtikrinti emisijų vientisumą paskirstytajame registre, nustatyti ir atnaujinti PRT perleidžiamųjų vertybinių popierių saugojimo procedūras, užbaigti atsiskaitymą už sandorius ir vykdyti neatsiskaitymo prevenciją;

(16)vykdydama atsiskaitymą už PRT perleidžiamųjų vertybinių popierių sandorius, PRT DPS turėtų užtikrinti, kad pirkėjo mokėjimas už PRT perleidžiamuosius vertybinius popierius įvyktų tuo pačiu metu, kai pardavėjas pateikia PRT perleidžiamuosius vertybinius popierius (vienalaikis vertybinių popierių ir lėšų pateikimas). Kai tikslinga ir įmanoma, piniginės dalies atsiskaitymas turėtų būti vykdomas centrinio banko pinigais, o kai netikslinga ar neįmanoma – komercinio banko pinigais. Siekiant išbandyti inovatyvius sprendimus ir leisti piniginės dalies atsiskaitymą vykdyti paskirstytajame registre, reikėtų leisti PRT DPS naudoti vadinamąsias atsiskaitymo monetas, kitaip tariant, kriptožetonais pakeistus komercinio banko pinigus, arba e. pinigus žetonus, kaip apibrėžta Reglamente 2021/XX dėl kriptoturto rinkų 43 . Kai piniginės dalies atsiskaitymas vykdomas komercinio banko pinigais, PRT DPS turėtų riboti sandorio šalies riziką nustatydamos griežtus kriterijus kredito įstaigoms, vykdančioms piniginės dalies atsiskaitymą, ir stebėdamos, ar šios jų laikosi; šie griežti kriterijai būtų taikomi kredito įstaigų reguliavimui ir priežiūrai, kreditingumui, kapitalizacijai, galimybei naudotis likvidumo priemonėmis ir veiklos patikimumui;

(17)pagal Direktyvą (ES) .../... 44 , kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES (Finansinių priemonių rinkų direktyva, FPRD II), PRT DPS gali prašyti netaikyti jai tarpininkavimo prievolės. Tradicinės DPS nariais arba dalyviais gali būti tik investicinės įmonės, kredito įstaigos ir kiti asmenys, turintys pakankamų prekybos gebėjimų, kompetencijos, tinkamų organizacinių priemonių ir išteklių. Dauguma prekybos kriptoturtu platformų, priešingai, siūlo prieigą be tarpininkų ir teikia tiesioginę prieigą neprofesionaliesiems klientams. Viena iš galimų reglamentavimo kliūčių plėtojant DPS, skirtas PRT perleidžiamiesiems vertybiniams popieriams, galėtų būti tarpininkavimo prievolė, įtvirtinta Direktyvoje 2014/65/ES (Finansinių priemonių rinkų direktyvoje, FPRD II). PRT DPS leidžiama paprašyti leidimo laikinai nevykdyti tokios tarpininkavimo prievolės ir suteikti prieigą neprofesionaliesiems investuotojams, jeigu yra įdiegtos tinkamos investuotojų apsaugos priemonės ir jeigu tokie neprofesionalieji investuotojai yra kompetentingi ir tinkami kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu srityje;

(18)kad PRT DPS būtų leista taikyti išimtį pagal šį reglamentą, ji turėtų įrodyti, kad išimtis yra proporcinga ir taikoma tik PRT naudojimui, kaip aprašyta jos verslo plane, ir kad prašoma išimtis bus taikoma tik PRT DPS, nesuteikiant galimybių ja naudotis jokiai kitai DPS, valdomai tos pačios investicinės įmonės ar rinkos operatoriaus;

(19)PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdantis CVPD turėtų galėti prašyti atitinkamos kompetentingos institucijos leisti laikinai taikyti vieną ar daugiau šiame reglamente numatytų išimčių, jeigu jis atitiko tokioms išimtims taikomas sąlygas ir papildomus reikalavimus, kuriais siekiama valdyti naujų formų riziką, kurią kelia PRT naudojimas. PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdantis CVPD turėtų laikytis kompetentingos institucijos nustatytų kompensacinių priemonių, kad pasiektų nuostata, kurios atžvilgiu prašyta taikyti išimtį, siekiamus tikslus;

(20)vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdančiam CVPD turėtų būti leidžiama prašyti leisti netaikyti skirtingų nuostatų, kuriomis gali būti sudaromos reglamentavimo kliūtys plėtoti perleidžiamųjų vertybinių popierių atsiskaitymo sistemas. Pavyzdžiui, CVPD turėtų turėti galimybę prašyti leisti nesilaikyti kai kurių Reglamento (ES) Nr. 909/2014 (Centrinių vertybinių popierių depozitoriumų reglamento) apibrėžčių, kaip antai sąvokų „nemateriali forma“, „vertybinių popierių sąskaita“ ir „pervedimo nurodymai“, ir nesilaikyti nuostatų, kuriose daroma nuoroda į sąvoką „vertybinių popierių sąskaita“, pavyzdžiui, vertybinių popierių registravimo, emisijos vientisumo ar sąskaitų atskyrimo taisyklių. CVPD valdo vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą, atlikdami savo dalyvių vertybinių popierių sąskaitų kreditavimą ir debetavimą. Tačiau PRT sistemoje ne visada gali būti vertybinių popierių sąskaitų, kuriose taikomas dvejybinio (ar daugybinio) įrašo būdas. Todėl PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdantis CVPD turėtų galėti prašyti leisti netaikyti taisyklių, kuriose daroma nuoroda į sąvoką „vertybinių popierių sąskaita“ arba „įrašų darymas apskaitos sistemoje“, jeigu tai būtų būtina tam, kad būtų įmanoma registruoti PRT perleidžiamuosius vertybinius popierius paskirstytajame registre, užtikrinti PRT perleidžiamųjų vertybinių popierių emisijos vientisumą paskirstytajame registre ir atskirti įvairių dalyvių turimus PRT perleidžiamuosius vertybinius popierius;

(21)pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014 (Centrinių vertybinių popierių depozitoriumų reglamentą) CVPD gali perduoti trečiajai šaliai pagrindinės paslaugos teikimą tik gavęs kompetentingos institucijos leidimą. Be to, CVPD privalo laikytis kelių sąlygų, kad dėl veiklos rangos jo atsakomybė nebūtų perduodama, o pareigos jo dalyvių ar emitentų atžvilgiu nepasikeistų. Priklausomai nuo verslo plano PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdantis CVPD galėtų pageidauti dalytis atsakomybe už savo paskirstytojo registro, kuriame registruojami perleidžiamieji vertybiniai popieriai, valdymą su kitais subjektais, be kita ko, savo dalyviais. PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistema turėtų galėti prašyti leisti nesilaikyti veiklos rangos reikalavimų, kad galėtų kurti tokius inovatyvius verslo modelius. Tokiu atveju jie turėtų įrodyti, kad veiklos rangos nuostatos yra nesuderinamos su PRT naudojimu, numatytu jų verslo plane, ir taip pat turėtų įrodyti, kad yra įvykdyti kai kurie būtiniausi veiklos rangos reikalavimai;

(22)tokia reglamentavimo kliūtis kaip kredito įstaigos ar investicinės įmonės tarpininkavimo prievolė, užkertanti kelią neprofesionaliesiems investuotojams tiesiogiai naudotis CVPD valdomomis atsiskaitymo ir pateikimo sistemomis, galėtų trukdyti kurti alternatyvius PRT grindžiamus atsiskaitymo modelius, suteikiančius tiesioginę prieigą neprofesionaliesiems investuotojams. Todėl PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdančiam CVPD turėtų būti leidžiama prašyti leisti netaikyti dalyvio sąvokos, nustatytos Reglamente (ES) Nr. 909/2014 (Centrinių vertybinių popierių depozitoriumų reglamente). Kai vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdantis CVPD prašo leisti netaikyti tarpininkavimo prievolės pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014 (Centrinių vertybinių popierių depozitoriumų reglamentą), jis turėtų užtikrinti, kad tie asmenys būtų pakankamai geros reputacijos ir kompetentingi bei tinkami kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu srityje. Vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdantis CVPD turėtų taip pat užtikrinti, kad tie dalyviai turėtų pakankamų gebėjimų, kompetencijos, patirties ir žinių, susijusių su poprekybiniais procesais ir PRT veikimu;

(23)subjektai, atitinkantys reikalavimus dalyvauti CVPD, kuriam taikomas Reglamentas (ES) Nr. 909/2014 (Centrinių vertybinių popierių depozitoriumų reglamentas), yra nustatomi pagal subjektus, atitinkančius reikalavimus dalyvauti vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoje, kuri laikoma sistema ir apie kurią pranešama pagal Direktyvą 98/26/EB (toliau – Atsiskaitymų baigtinumo direktyva), nes pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014 (Centrinių vertybinių popierių depozitoriumų reglamentą) CVPD valdomos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos privalo būti laikomos sistemomis ir apie jas turi būti pranešta pagal Direktyvą 98/26/EB. PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistema, kuri prašo leisti netaikyti dalyvavimo reikalavimų, nustatytų Reglamente (ES) Nr. 909/2014 (Centrinių vertybinių popierių depozitoriumų reglamente), nesilaikytų Direktyvoje 98/26/EB nustatytų dalyvavimo reikalavimų. Taigi pagal tą direktyvą tokia PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistema negalėtų būti laikoma sistema ir kad apie ją pranešta. Tačiau tai netrukdytų PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemai, atitinkančiai visus Direktyvos 98/26/EB reikalavimus, būti laikoma sistema ir kad apie ją pranešta;

(24)Reglamentu (ES) Nr. 909/2014 (Centrinių vertybinių popierių depozitoriumų reglamentu) skatinama vykdyti atsiskaitymą už sandorius centrinio banko pinigais. Kai piniginės dalies atsiskaitymo vykdyti centrinio banko pinigais neįmanoma ir netikslinga, šis atsiskaitymas gali būti vykdomas komercinio banko pinigais. PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdančiam CVPD gali būti sudėtinga taikyti tą nuostatą, nes tokiam CVPD reikėtų daryti pakeitimus piniginių lėšų sąskaitose tuo pačiu metu, kai PRT įvykdomas vertybinių popierių pateikimas. PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdančiam CVPD reikėtų leisti prašyti leidimo netaikyti Reglamento (ES) Nr. 909/2014 (Centrinių vertybinių popierių depozitoriumų reglamento) piniginės dalies atsiskaitymo taisyklių, kad jis galėtų kurti inovatyvius sprendimus, pavyzdžiui, siūlyti naudoti atsiskaitymo monetas arba e. pinigus žetonus, kaip apibrėžta Reglamente 2021/XX dėl kriptoturto rinkų 45 ;

(25)pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014 (Centrinių vertybinių popierių depozitoriumų reglamentą) CVPD privalo suteikti prieigą kitam CVPD arba kitoms rinkos infrastruktūroms. Suteikti prieigą prie PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdančio CVPD gali būti painu ar sudėtinga, nes senųjų sistemų sąveikumas su PRT dar neišbandytas. PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemai taip pat turėtų būti suteikta galimybė prašyti leisti netaikyti tokių taisyklių, jeigu ji gali įrodyti, kad tokių taisyklių taikymas yra neproporcingas atsižvelgiant į PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos dydį;

(26)nepriklausomai nuo to, kurios taisyklės prašoma leisti netaikyti, PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdantis CVPD turėtų įrodyti, kad prašoma išimtis yra proporcinga PRT naudojimui bei juo grindžiama. Be to, išimtis turėtų būti taikoma tik PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemai, o ne kitoms to paties CVPD valdomoms vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoms;

(27)palyginti su tradicinėmis rinkos infrastruktūromis, PRT rinkos infrastruktūroms taip pat turėtų būti taikomi papildomi reikalavimai. Šių reikalavimų reikia siekiant išvengti rizikos, kurią gali kelti PRT naudojimas arba naujas PRT rinkos infrastruktūros veiklos vykdymo būdas. Todėl PRT rinkos infrastruktūra turėtų parengti aiškų verslo planą, kuriame būtų išsamiai nurodyta, kaip bus naudojama PRT ir kokių teisinių priemonių bus imtasi;

(28)tais atvejais, kai PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdantis CVPD arba PRT DPS turi leidimą patys vykdyti atsiskaitymą už PRT perleidžiamųjų vertybinių popierių sandorius, jie turėtų nustatyti savo valdomos nuosavybinės PRT veikimo taisykles, įskaitant prieigos prie PRT ir leidimo ja naudotis taisykles, dalyvaujančių mazgų taisykles bei galimų interesų konfliktų sprendimo taisykles, ir rizikos valdymo priemones;

(29)PRT rinkos infrastruktūrą reikėtų įpareigoti informuoti narius, dalyvius, emitentus ir klientus apie būdą, kuriuo ši infrastruktūra ketina vykdyti savo veiklą, ir tai, kaip naudojant PRT atsiras nukrypimų, palyginti su tuo, kaip paslaugas paprastai teikia tradicinė DPS arba vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdantis CVPD;

(30)PRT rinkos infrastruktūra taip pat turėtų naudoti specialias, patikimas IT ir kibernetinio saugumo priemones, susijusias su PRT naudojimu. Šios priemonės turėtų būti proporcingos atsižvelgiant į PRT rinkos infrastruktūros verslo plano pobūdį, mastą ir sudėtingumą. Be to, šiomis priemonėmis turėtų būti nuolat užtikrinamas teikiamų paslaugų patikimumas, tęstinumas ir saugumas, įskaitant galimai naudosimų išmaniųjų sutarčių patikimumą. PRT rinkos infrastruktūros taip pat turėtų užtikrinti PRT saugomų duomenų vientisumą, saugumą, konfidencialumą, pasiūlą ir prieinamumą. PRT rinkos infrastruktūros kompetentingai institucijai turėtų būti leidžiama prašyti atlikti auditą, kad būtų užtikrinta, jog bendrosios IT ir kibernetinio saugumo priemonės atitinka paskirtį. Tokio audito išlaidas turėtų padengti PRT rinkos infrastruktūra;

(31)tais atvejais, kai PRT rinkos infrastruktūros verslo modelis apima klientų lėšų, pavyzdžiui, piniginių lėšų ar pinigų ekvivalentų, arba PRT perleidžiamųjų vertybinių popierių arba prieigos prie jų priemonių, įskaitant kriptografinių raktų pavidalo, saugojimą, PRT rinkos infrastruktūra turėtų naudoti tinkamas savo klientų turto saugojimo priemones. Klientų turto infrastruktūros negali naudoti savo sąskaita, nebent yra gavusios išankstinį aiškų savo klientų sutikimą. PRT rinkos infrastruktūra klientų lėšas ar PRT perleidžiamuosius vertybinius popierius arba prieigos prie jų priemones turėtų atskirti nuo savo turto ar kitų klientų turto. PRT rinkos infrastruktūrų bendrosiomis IT ir kibernetinio saugumo priemonėmis turėtų būti užtikrinama klientų turto apsauga nuo sukčiavimo, kibernetinių grėsmių ar kitų trikčių;

(32)specialaus leidimo suteikimo metu PRT rinkos infrastruktūros taip pat turėtų turėti nustatytą patikimą pasitraukimo strategiją, naudotiną tuo atveju, jeigu PRT rinkos infrastruktūroms skirta tvarka būtų nutraukta arba specialus leidimas ar kai kurios leistos taikyti išimtys panaikinti;

(33)PRT rinkos infrastruktūrai suteikiamam specialiam leidimui turėtų būti taikomos tos pačios procedūros kaip tradicinei DPS arba CVPD (kai toks CVPD siekia valdyti naują vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą) suteikiamam veiklos leidimui. Tačiau kreipdamasi dėl leidimo prašymą teikianti PRT infrastruktūra turėtų nurodyti išimtis, kurias prašytų leisti taikyti. Prieš suteikdama leidimą PRT rinkos infrastruktūrai kompetentinga institucija turėtų pasikonsultuoti su ESMA. ESMA turėtų pateikti neprivalomą nuomonę ir rekomendacijas dėl prašymo arba prašomų išimčių. ESMA taip pat turėtų pasikonsultuoti su kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis. Pateikdama savo neprivalomą nuomonę ESMA turėtų siekti užtikrinti finansinį stabilumą, rinkos vientisumą ir investuotojų apsaugą. Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas ir sąžiningą konkurenciją visoje bendrojoje rinkoje, ESMA neprivalomoje nuomonėje taip pat turėtų būti siekiama užtikrinti skirtingų visos Sąjungos kompetentingų institucijų suteiktų išimčių nuoseklumą ir proporcingumą;

(34)būsimos PRT rinkos infrastruktūros prašymą svarstysianti kompetentinga institucija turėtų turėti galimybę atsisakyti suteikti leidimą, jeigu esama priežasčių manyti, kad PRT rinkos infrastruktūra keltų grėsmę finansiniam stabilumui, investuotojų apsaugai ar rinkos vientisumui, arba jei teikiant paraišką būtų bandoma apeiti galiojančius reikalavimus;

(35)konkrečiai PRT rinkos infrastruktūrai kompetentingos institucijos suteiktame specialiame leidime turėtų būti nurodytos išimtys, kurias tai PRT rinkos infrastruktūrai leista taikyti. Toks leidimas turėtų galioti visoje Sąjungoje. ESMA savo interneto svetainėje turėtų skelbti PRT rinkos infrastruktūrų sąrašą ir kiekvienai jų leidžiamų taikyti išimčių sąrašą;

(36)nacionalinės kompetentingos institucijos turėtų suteikti specialų leidimą ir leisti taikyti išimtis laikinai, ne ilgesnį nei šešerių metų laikotarpį nuo specialaus leidimo suteikimo datos. Praėjus penkeriems metams nuo reglamento taikymo pradžios ESMA ir Komisija turėtų šią rinkos infrastruktūroms, grindžiamoms paskirstytojo registro technologija, skirtą bandomąją tvarką įvertinti. Per minėtą šešerių metų laikotarpį PRT rinkos infrastruktūros turės pakankamai laiko pritaikyti savo verslo modelius prie bet kokių šios tvarkos pakeitimų ir veikti pagal bandomąją tvarką komerciškai perspektyviai. Tai sudarytų sąlygas ESMA ir Komisijai surinkti naudingų duomenų, apimančių bandomosios tvarkos taikymo maždaug trejus kalendorinius metus po to, kai bus suteikta kritinė masė specialių leidimų ir susijusių išimčių, ir teikti susijusias ataskaitas. Be to, PRT rinkos infrastruktūroms tai duotų laiko imtis reikalingų veiksmų siekiant arba nutraukti savo veiklą, arba pereiti prie naujos reglamentavimo sistemos, kuri bus parengta pagal ESMA ir Komisijos ataskaitas;

(37)nedarant poveikio atitinkamoms Direktyvos 2014/65/ES (Finansinių priemonių rinkų direktyvos, FPRD II) ar Reglamento (ES) Nr. 909/2014 (Centrinių vertybinių popierių depozitoriumų reglamento) nuostatoms, kompetentingos institucijos turėtų turėti įgaliojimus panaikinti PRT rinkos infrastruktūrai suteiktą specialų leidimą arba leidimą taikyti išimtis, kai nustatoma, kad PRT rinkos infrastruktūros pagrindinė technologija arba teikiamos paslaugos ar vykdoma veikla turi trūkumą, jeigu šis trūkumas nusveria konkrečios paslaugos teikiamą naudą, arba kai PRT rinkos infrastruktūra pažeidžia kurias nors sąlygas, kompetentingos institucijos nustatytas leistoms taikyti išimtims specialaus leidimo suteikimo metu, arba kai PRT rinkos infrastruktūra registruoja finansines priemones, neatitinkančias PRT perleidžiamųjų vertybinių popierių sąlygų pagal šį reglamentą. Vykdydama savo veiklą PRT rinkos infrastruktūra turėtų turėti galimybę prašyti leisti taikyti papildomas išimtis, be tų, kurių prašyta leidimo suteikimo metu. Tokiu atveju dėl tų PRT rinkos infrastruktūros prašomų papildomų išimčių kompetentingos institucijos turėtų suteikti specialų leidimą lygiai taip, kaip prašant pirminio PRT rinkos infrastruktūros leidimo;

(38)kadangi PRT rinkos infrastruktūroms galėtų būti leista laikinai netaikyti galiojančių Sąjungos teisės aktų, savo specialaus leidimo laikotarpiu jos turėtų glaudžiai bendradarbiauti su kompetentingomis institucijomis ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA). PRT rinkos infrastruktūros turėtų informuoti kompetentingas institucijas ir ESMA apie visus reikšmingus jų verslo plano ir ypač svarbių darbuotojų pakeitimus, visus kibernetinės grėsmės ar išpuolių, sukčiavimo ar kito rimto piktnaudžiavimo įrodymus, visus informacijos, pateiktos teikiant pirminį prašymą suteikti leidimą, pasikeitimus, techninius sunkumus, ypač susijusius su PRT naudojimu, ir visą naują riziką investuotojų apsaugai, rinkos vientisumui ir finansiniam stabilumui, nenumatytą specialaus leidimo suteikimo metu. Gavusi informaciją apie tokius reikšmingus pasikeitimus, kompetentinga institucija turėtų paprašyti PRT rinkos infrastruktūros pateikti prašymą dėl naujo leidimo ar išimties arba imtis taisomųjų priemonių, kurias laiko tinkamomis. Be to, PRT rinkos infrastruktūros turėtų kompetentingoms institucijoms ir ESMA pateikti visus prašomus atitinkamus duomenis. Siekiant užtikrinti investuotojų apsaugą, rinkos vientisumą ir finansinį stabilumą, PRT rinkos infrastruktūrai specialų leidimą suteikusi kompetentinga institucija, pasikonsultavusi su ESMA, turėtų galėti rekomenduoti taisomąsias priemones;

(39)be to, PRT rinkos infrastruktūros turėtų reguliariai teikti ataskaitas savo kompetentingoms institucijoms ir ESMA. ESMA turėtų surengti diskusijas apie šias ataskaitas, kad visos Sąjungos kompetentingos institucijos galėtų įgyti patirties, susijusios su PRT naudojimo poveikiu, ir visus Sąjungos finansinių paslaugų teisės aktų pakeitimus, kurių gali prireikti, kad būtų galima PRT naudoti platesniu mastu;

(40)praėjus penkeriems metams nuo šio reglamento taikymo pradžios ESMA turėtų Komisijai pateikti ataskaitą dėl šios PRT rinkos infrastruktūroms skirtos bandomosios tvarkos, įskaitant galimą PRT naudojimo naudą, keliamą riziką ir techninius sunkumus. Remdamasi ESMA ataskaita, Komisija turėtų pateikti ataskaitą Tarybai ir Europos Parlamentui. Šioje ataskaitoje reikėtų įvertinti sąnaudas ir naudą, susijusias su šios tvarkos taikymo PRT rinkos infrastruktūroms pratęsimu tolesniam laikotarpiui, jos taikymu naujų rūšių finansinėms priemonėms, jos paskelbimu nuolatine tvarka su pakeitimais ar be jų, Sąjungos finansinių paslaugų teisės aktų pakeitimais ar šios tvarkos taikymo nutraukimu;

(41)nustatyta, kad galiojančiose ES finansinių paslaugų taisyklėse gali būti spragų, susijusių su šių taisyklių taikymu kriptoturtui, laikomam finansinėmis priemonėmis 46 . Visų pirma, naudojant paskirstytojo registro technologiją išleistoms finansinėms priemonėms yra nevisiškai pritaikyti kai kurie techniniai reguliavimo standartai, priimti pagal Reglamentą (ES) Nr. 600/2014 (Finansinių priemonių rinkų reglamentą) ir susiję su tam tikrais duomenų teikimo reikalavimais ir skaidrumo iki ir po sandorio sudarymo reikalavimais. Naudojant paskirstytojo registro technologiją ar panašią technologiją išleistų finansinių priemonių antrinės rinkos dar tik formuojasi, todėl jų savybės gali skirtis nuo finansinių priemonių, išleistų naudojant tradicinę technologiją, rinkų savybių. Šiuose techniniuose reguliavimo standartuose nustatytas taisykles turėtų būti galima veiksmingai taikyti visoms finansinėms priemonėms, nepaisant jų naudojamos technologijos. Todėl ESMA turėtų būti įgaliota atlikti išsamų šių techninių reguliavimo standartų, priimtų pagal Reglamentą (ES) Nr. 600/2014, vertinimą ir pasiūlyti būtinus pakeitimus, užtikrinsiančius, kad standartuose nustatytas taisykles būtų galima veiksmingai taikyti finansinėms priemonėms, išleistoms naudojant paskirstytojo registro technologiją. Atlikdama šį vertinimą ESMA turėtų atsižvelgti į tų finansinių priemonių, išleistų naudojant paskirstytojo registro technologiją, specifiškumą ir tai, ar joms reikalingi pritaikyti standartai, leisiantys jas plėtoti nekliudant siekti techniniuose reguliavimo standartuose, priimtuose pagal Reglamentą (ES) Nr. 600/2014, nustatytų taisyklių tikslų;

(42)kai valstybės narės negali deramai pasiekti šio reglamento tikslų, nes visos reglamentavimo kliūtys, trukdančios plėtoti PRT rinkos infrastruktūras, skirtas kriptoturtui, laikomam finansinėmis priemonėmis pagal Direktyvą 2014/65/ES (Finansinių priemonių rinkų direktyvą, FPRD II), yra įtvirtintos Sąjungos finansinių paslaugų teisės aktuose, tokių tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu. Todėl, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(43)kad Sąjunga neatsiliktų nuo inovacijų, svarbu PRT rinkos infrastruktūroms skirtą tvarką pradėti taikyti kuo greičiau po to, kai valstybės narės į nacionalinę teisę perkels Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) .../... 47 ;

(44)pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 48 42 straipsnio 1 dalį konsultuotasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu ir Europos duomenų apsaugos valdyba, o [data] jie pateikė savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

(1)Šiuo reglamentu nustatomi reikalavimai daugiašalėms prekybos sistemoms ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoms, naudojančioms paskirstytojo registro technologiją, t. y. PRT rinkos infrastruktūroms, gavusioms specialius leidimus vykdyti veiklą pagal 7 ir 8 straipsnius.

(2)Šiuo reglamentu nustatomi reikalavimai, taikytini:

(a)tokių specialių leidimų suteikimui ir panaikinimui;

(b)leidimo taikyti susijusias išimtis suteikimui, keitimui ir panaikinimui;

(c)susijusių sąlygų, kompensacinių ar taisomųjų priemonių nustatymui, keitimui ir panaikinimui;

(d)tokių PRT rinkos infrastruktūrų valdymui;

(e)tokių PRT rinkos infrastruktūrų priežiūrai;

(f)PRT rinkos infrastruktūrų operatorių, kompetentingų institucijų ir ESMA bendradarbiavimui.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

(1)paskirstytojo registro technologija (PRT) – technologijų, padedančių užtikrinti paskirstytąjį užšifruotų duomenų registravimą, visuma;

(2)PRT rinkos infrastruktūra – PRT daugiašalė prekybos sistema arba PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistema;

(3)PRT daugiašalė prekybos sistema (PRT DPS) – investicinės įmonės arba rinkos operatoriaus valdoma daugiašalė prekybos sistema, kurioje leidžiama prekiauti tik PRT perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais ir kuriai gali būti leidžiama laikantis skaidrių, neleidžiančių veikti savo nuožiūra, vienodų taisyklių ir procedūrų atlikti šiuos veiksmus:

(a)užtikrinti pirminį PRT perleidžiamųjų vertybinių popierių registravimą;

(b)už atlygį vykdyti atsiskaitymą už PRT perleidžiamųjų vertybinių popierių sandorius;

(c)teikti su PRT perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais arba atitinkamais atvejais su naudojant PRT DPS pateiktais susijusiais mokėjimais ir užtikrinimo priemonėmis susijusias saugojimo paslaugas;

(4)PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistema – centrinio vertybinių popierių depozitoriumo valdoma vertybinių popierių atsiskaitymo sistema, per kurią už atlygį vykdomi atsiskaitymai už PRT perleidžiamųjų vertybinių popierių sandorius;

(5)PRT perleidžiamieji vertybiniai popieriai – Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto a ir b papunkčiuose apibrėžti perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kurie yra išleisti, registruoti, perleisti ir saugomi naudojant PRT;

(6)daugiašalė prekybos sistema – daugiašalė prekybos sistema, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 22 punkte;

(7)centrinis vertybinių popierių depozitoriumas (CVPD) – centrinis vertybinių popierių depozitoriumas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 909/2014 2 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

(8)finansinė priemonė – finansinė priemonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 15 punkte;

(9)atsiskaitymas – atsiskaitymas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 909/2014 2 straipsnio 1 dalies 7 punkte;

(10)darbo diena – darbo diena, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 909/2014 2 straipsnio 1 dalies 14 punkte;

(11)vienalaikis vertybinių popierių ir lėšų pateikimas – vienalaikis vertybinių popierių ir lėšų pateikimas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 909/2014 2 straipsnio 1 dalies 27 punkte;

(12)neatsiskaitymas – neatsiskaitymas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 909/2014 2 straipsnio 1 dalies 15 punkte;

(13)valstybės obligacija – obligacija, išleista valstybės skolos vertybinių popierių emitento, kuris yra vienas iš šių:

(a)Sąjunga;

(b)valstybė narė, įskaitant valstybės narės ar kito valstybės subjekto vyriausybės padalinį, agentūrą ar specialiosios paskirties įmonę;

(c)a ir b punktuose nenurodytas valstybės subjektas;

(14)kita viešoji obligacija – obligacija, išleista vieno iš šių viešųjų emitentų:

(a)federacinės valstybės narės atveju – tos federacijos narė;

(b)kelių valstybių narių specialiosios paskirties įmonė;

(c)dviejų arba daugiau valstybių narių įkurta tarptautinė finansų įstaiga, kurios tikslas – telkti lėšas ir teikti finansinę pagalbą savo nariams siekiant išsaugoti visos euro zonos stabilumą;

(d)Europos investicijų bankas;

(e)viešasis subjektas, kuris nėra 13 punkte nurodytos valstybės obligacijos emitentas;

(15)konvertuojamoji obligacija – finansinė priemonė, kurią sudaro obligacija ar skolos vertybinis popierius, apimantis įterptąją išvestinę finansinę priemonę, kaip antai pasirinkimo sandorį dėl pagrindinio nuosavybės vertybinio popieriaus įsigijimo;

(16)padengtoji obligacija – obligacija, nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB 49 52 straipsnio 4 dalyje;

(17)įmonės obligacija – obligacija, kurią išleido pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2157/2001 50 įsteigtos Europos akcinės bendrovės arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2017/1132/EB 51 I priede nurodytų rūšių bendrovės ar jų atitikmenys trečiosiose valstybėse;

(18)kita obligacija – obligacija, nepriskiriama prie 13–17 punktuose nurodytų rūšių obligacijų;

(19)investicinė įmonė – investicinė įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

(20)rinkos operatorius – rinkos operatorius, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 18 punkte;

(21)kompetentinga institucija – viena ar daugiau kompetentingų institucijų, arba paskirtų pagal:

(a)Direktyvos 2014/65/ES 67 straipsnį investicinėms įmonėms ir rinkos operatoriams, valdantiems PRT DPS;

(b)Reglamento (ES) Nr. 909/2014 11 straipsnį PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdančiam CVPD, arba

(c)kitaip valstybių narių paskirtų šio reglamento taikymo priežiūros tikslais;

(22)buveinės valstybė narė:

(a)PRT DPS valdančios investicinės įmonės atveju – valstybė narė, nustatyta pagal Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 55 dalies a punkto ii ir iii papunkčius;

(b)PRT DPS valdančio rinkos operatoriaus atveju – valstybė narė, kurioje yra įregistruotas PRT DPS valdantis rinkos operatorius, arba, jeigu pagal tos valstybės narės teisę toks operatorius registruotos buveinės neturi, – valstybė narė, kurioje yra to PRT DPS valdančio rinkos operatoriaus pagrindinė buveinė;

(c)PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdančio CVPD atveju – valstybė narė, nustatyta pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 2 straipsnio 1 dalies 23 punktą;

(23)e. pinigai žetonai – e. pinigai žetonai, kaip apibrėžta Reglamento 2021/XX dėl kriptoturto rinkų 52 XX straipsnyje.

3 straipsnis

Perleidžiamiesiems vertybiniams popieriams, kuriais leidžiama prekiauti PRT rinkos infrastruktūroje arba už kuriuos PRT rinkos infrastruktūra atlieka atsiskaitymą, taikomi apribojimai

1.PRT DPS leidžiama prekiauti tik tais perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais, o PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdančiam CVPD – registruoti paskirstytajame registre tik tuos perleidžiamuosius vertybinius popierius, kurie atitinka šias sąlygas:

(a)akcijos, kurių emitento rinkos kapitalizacija arba preliminari rinkos kapitalizacija yra mažesnė nei 200 mln. EUR, arba

(b)konvertuojamosios obligacijos, padengtosios obligacijos, įmonių obligacijos, kitos viešosios obligacijos ir kitos obligacijos, kurių emisijos dydis yra mažesnis nei 500 mln. EUR.

2.PRT DPS valdanti investicinė įmonė ar rinkos operatorius pagal šį reglamentą neleidžia prekiauti valstybės obligacijomis. PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdantis CVPD arba investicinė įmonė ar rinkos operatorius, kuriems pagal 4 straipsnio 2 ir 3 dalis leidžiama registruoti PRT perleidžiamuosius vertybinius popierius PRT DPS, pagal šį reglamentą neregistruoja valstybės obligacijų.

3.Visa PRT perleidžiamųjų vertybinių popierių, užregistruotų PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdančiame CVPD, rinkos vertė neviršija 2,5 mlrd. EUR. Kai PRT perleidžiamuosius vertybinius popierius pagal 4 straipsnio 2 ir 3 dalis registruoja ne CVPD, o PRT DPS, visa PRT perleidžiamųjų vertybinių popierių, užregistruotų PRT DPS valdančios investicinės įmonės arba rinkos operatoriaus, rinkos vertė neviršija 2,5 mlrd. EUR.

4.Visos PRT perleidžiamųjų vertybinių popierių rinkos vertės nustatymo ir stebėjimo pagal 1 dalį tikslais visa PRT perleidžiamųjų vertybinių popierių rinkos vertė yra:

(a)kasdien nustatoma CVPD arba atitinkamos investicinės įmonės ar rinkos operatoriaus ir

(b)lygi kiekvieno PRT perleidžiamojo vertybinio popieriaus, kuriuo leidžiama prekiauti PRT DPS, dienos uždarymo kainos, padaugintos iš tą patį ISIN kodą turinčių PRT perleidžiamųjų vertybinių popierių, už kuriuos tą dieną visiškai arba iš dalies atsiskaityta PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoje arba PRT DPS, skaičiaus, sumai.

5.PRT rinkos infrastruktūros operatorius specialų leidimą pagal 7 arba 8 straipsnį suteikusiai kompetentingai institucijai teikia mėnesio ataskaitas, kuriose pateikia įrodymus, kad visi PRT perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kurie yra užregistruoti ir atsiskaitymas už kuriuos įvykdytas PRT DPS, kuriai tai leidžiama pagal 4 straipsnio 2 ir 3 dalis, arba kurių registravimą ir atsiskaitymą už kuriuos vykdo CVPD PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoje, atitinka 1–3 dalyse nustatytas sąlygas.

Kai visa PRT perleidžiamųjų vertybinių popierių, apie kuriuos pranešta pagal 1 dalį, rinkos vertė pasiekia 2,25 mlrd. EUR, atitinkamą PRT DPS valdanti investicinė įmonė arba rinkos operatorius arba atitinkamą PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdantis CVPD pradeda įgyvendinti 6 straipsnio 6 dalyje nurodytą pereinamojo laikotarpio strategiją. Mėnesio ataskaitoje jie informuoja kompetentingą instituciją, kad pradėjo įgyvendinti savo pereinamojo laikotarpio strategiją, ir nurodo tokio pereinamojo laikotarpio trukmę.

Atitinkama kompetentinga institucija gali leisti atitinkamai PRT rinkos infrastruktūrai veikti toliau tol, kol visa PRT perleidžiamųjų vertybinių popierių, apie kuriuos pranešta pagal 1 dalį, rinkos vertė pasieks 2,75 mlrd. EUR, jeigu atitinkamos PRT rinkos infrastruktūros operatorius tokios veiksmų laisvės paprašo ir, vertinant objektyviai, tai būtina siekiant tvarkingai įgyvendinti pereinamojo laikotarpio strategiją.

6.PRT perleidžiamiesiems vertybiniams popieriams, kuriais leidžiama prekiauti PRT DPS, taikomas Reglamentas (ES) Nr. 596/2014.

4 straipsnis

PRT daugiašalėms prekybos sistemoms taikomi reikalavimai ir išimtys

1.PRT DPS taikomi visi pagal Direktyvą 2014/65/ES ir Reglamentą (ES) Nr. 600/2014 DPS taikytini reikalavimai, išskyrus atvejus, kai PRT DPS valdanti investicinė įmonė arba rinkos operatorius:

(a)paprašė leisti taikyti išimtį, kaip nurodyta 2 dalyje arba Direktyvoje (ES) .../... 53 , ir kompetentinga institucija, pagal 7 straipsnį suteikusi specialų leidimą, tokią išimtį taikyti leido;

(b)vykdo 6 straipsnyje išdėstytas pareigas;

(c)laikosi 2–4 dalyse nustatytų sąlygų ir visų papildomų kompensacinių priemonių, kurias specialų leidimą suteikusi kompetentinga institucija gali laikyti tinkamomis siekiant tikslų, kurių siekiama nuostatomis, kurių prašoma leisti netaikyti, arba siekiant užtikrinti investuotojų apsaugą, rinkos vientisumą ir (arba) finansinį stabilumą.

2.PRT DPS valdančios investicinės įmonės arba rinkos operatoriaus prašymu jiems gali būti leista prekiauti PRT perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais, kurie yra užregistruoti PRT DPS paskirstytajame registre, o ne CVPD pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 3 straipsnio 2 dalį.

Pagal 1 dalį leisti taikyti išimtį prašanti investicinė įmonė arba rinkos operatorius pasiūlo kompensacinių priemonių, kuriomis būtų pasiekti tikslai, kurių siekiama nuostatomis, kurių prašoma leisti netaikyti, ir užtikrina bent:

(a)PRT perleidžiamųjų vertybinių popierių registravimą paskirstytajame registre;

(b)tai, kad bet kuriuo metu PRT DPS registruotų PRT perleidžiamųjų vertybinių popierių skaičius būtų lygus visam tokių PRT perleidžiamųjų vertybinių popierių, esančių apyvartoje paskirstytajame registre, skaičiui;

(c)tai, kad PRT DPS saugotų įrašus, leidžiančius PRT DPS valdančiai investicinei įmonei ar rinkos operatoriui bet kuriuo metu nedelsiant atskirti nario, dalyvio, emitento ar kliento PRT perleidžiamuosius vertybinius popierius nuo kitų narių, dalyvių, emitentų ar klientų PRT perleidžiamųjų vertybinių popierių.

Kai PRT DPS nėra pateikusi prašymo leisti taikyti išimtį pagal pirmą pastraipą, PRT perleidžiamieji vertybiniai popieriai registruojami CVPD darant įrašus apskaitos sistemoje arba PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdančio CVPD paskirstytajame registre.

3.Kai PRT DPS valdanti investicinė įmonė ar rinkos operatorius yra paprašę leisti taikyti išimtį pagal 2 dalį, taikydami patikimas procedūras ir priemones jie užtikrina, kad PRT DPS:

(a)garantuotų, kad emisiją ar dalį emisijos sudarančių PRT perleidžiamųjų vertybinių popierių, kuriais leidžia prekiauti PRT DPS valdanti investicinė įmonė ar rinkos operatorius, skaičius bet kuriuo metu būtų lygus tokią emisiją ar jos dalį sudarančių PRT perleidžiamųjų vertybinių popierių, užregistruotų paskirstytajame registre, sumai;

(b)garantuotų visų PRT perleidžiamųjų vertybinių popierių, už tokius vertybinius popierius sumokėti skirtų lėšų ar visų užtikrinimo priemonių, pateiktų dėl tokių sandorių, kuriems naudojama PRT DPS, saugojimą;

(c)leistų aiškiai, tiksliai ir laiku patvirtinti PRT perleidžiamųjų vertybinių popierių sandorių duomenis, įskaitant visus su jais susijusius atliktus mokėjimus ir bet kurios su jais susijusios užtikrinimo priemonės grąžinimą ar pareikalavimą;

(d)laiku teiktų aiškią ir tikslią informaciją apie atsiskaitymą už sandorius, įskaitant atsiskaitymo baigtinumą, apibrėždama momentą, nuo kurio nariui, dalyviui, emitentui ar klientui nebebūtų įmanoma atšaukti pervedimo nurodymų ar kitų iš anksto nustatytų nurodymų;

(e)vykdytų atsiskaitymą už PRT perleidžiamųjų vertybinių popierių sandorius beveik tikruoju laiku arba tą pačią dieną, bet kuriuo atveju ne vėliau kaip antrą darbo dieną po sandorio sudarymo;

(f)užtikrintų vienalaikį vertybinių popierių ir lėšų pateikimą.

Kai tikslinga ir įmanoma, mokėjimai gali būti vykdomi centrinio banko pinigais, o kai netikslinga ar neįmanoma – komercinio banko pinigais, įskaitant komercinio banko pinigus kriptožetonų pavidalu, arba e. pinigais žetonais.

Kai atsiskaitymas vyksta komercinio banko pinigais arba e. pinigais žetonais, PRT DPS valdanti investicinė įmonė ar rinkos operatorius nustato, vertina, stebi, valdo ir kuo labiau sumažina bet kokią dėl tokių pinigų naudojimo kylančią sandorio šalies riziką ir

(g)arba užkerta kelią neatsiskaitymui, arba, jei tai neįmanoma, imasi veiksmų dėl neatsiskaitymo.

4.Kai PRT DPS valdanti investicinė įmonė ar rinkos operatorius prašo leisti taikyti išimtį pagal 2 dalį arba Direktyvą (ES) .../... 54 , jie bet kuriuo atveju įrodo, kad prašoma išimtis:

(a)yra proporcinga PRT naudojimui bei juo grindžiama ir

(b)būtų taikoma tik PRT DPS, o ne kitai DPS, kurią valdo minėta investicinė įmonė ar rinkos operatorius.

5 straipsnis

PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemai taikomi reikalavimai ir išimtys

1.PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdančiam CVPD taikomi CVPD taikytini Reglamento (ES) Nr. 909/2014 reikalavimai, išskyrus atvejus, kai toks CVPD:

(a)paprašė leisti taikyti išimtis, kaip nurodyta 2–6 dalyse, ir kompetentinga institucija, pagal 8 straipsnį suteikusi specialų leidimą, tokias išimtis taikyti leido;

(b)vykdo 6 straipsnyje išdėstytas pareigas;

(c)laikosi 2–7 dalyse nustatytų sąlygų ir visų papildomų kompensacinių priemonių, kurias specialų leidimą suteikusi kompetentinga institucija gali laikyti tinkamomis siekiant tikslų, kurių siekiama nuostatomis, kurių prašoma leisti netaikyti, arba siekiant užtikrinti investuotojų apsaugą, rinkos vientisumą ir (arba) finansinį stabilumą.

2.PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdančio CVPD prašymu kompetentinga institucija gali jam leisti netaikyti Reglamento (ES) Nr. 909/2014 2 straipsnio 1 dalies 4 punkto dėl nematerialios formos, 9 punkto dėl pervedimo nurodymo, 28 punkto dėl vertybinių popierių sąskaitos, 3 straipsnio dėl vertybinių popierių registravimo, 37 straipsnio dėl emisijos vientisumo ir 38 straipsnio dėl turto atskyrimo, jeigu PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdantis CVPD:

(a)įrodo, kad vertybinių popierių sąskaitos, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 909/2014 2 straipsnio 1 dalies 28 punkte, naudojimas arba įrašų darymas apskaitos sistemoje yra nesuderinami su jo konkrečios PRT naudojimu;

(b)pasiūlo kompensacinių priemonių, kuriomis būtų pasiekti tikslai, kurių siekiama nuostatomis, kurių prašoma leisti netaikyti, ir užtikrina bent:

(c)PRT perleidžiamųjų vertybinių popierių registravimą paskirstytajame registre;

(d)tai, kad emisiją ar dalį emisijos sudarančių PRT perleidžiamųjų vertybinių popierių, kuriais leidžia prekiauti PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdantis CVPD, skaičius bet kuriuo metu būtų lygus tokią emisiją ar jos dalį sudarančių PRT perleidžiamųjų vertybinių popierių, užregistruotų paskirstytajame registre, sumai;

(e)įrašų saugojimą, leidžiantį CVPD bet kuriuo metu nedelsiant atskirti nario, dalyvio, emitento ar kliento PRT perleidžiamuosius vertybinius popierius nuo kitų narių, dalyvių, emitentų ar klientų PRT perleidžiamųjų vertybinių popierių.

3.PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdančio CVPD prašymu kompetentinga institucija gali jam leisti netaikyti Reglamento (ES) Nr. 909/2014 19 ir 30 straipsnių, jeigu:

(1)tokios nuostatos yra nesuderinamos su PRT naudojimu, kaip numatyta pagal konkrečią atitinkamo CVPD valdomą PRT;

(2)PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdantis CVPD užtikrina, kad būtų laikomasi Reglamento (ES) Nr. 909/2014 30 straipsnio 1 dalies c–i punktuose ir 30 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų.

4.PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdančio CVPD prašymu kompetentinga institucija gali jam leisti netaikyti Reglamento (ES) Nr. 909/2014 2 straipsnio 1 dalies 19 punkto dėl dalyvių ir kaip dalyvius priimti kitus fizinius ir juridinius asmenis, nei nurodyta 2 straipsnio 1 dalies 19 punkte, jeigu tokie asmenys:

(1)yra pakankamai geros reputacijos ir kompetentingi bei tinkami;

(2)turi pakankamų gebėjimų, kompetencijos, patirties ir žinių, susijusių su poprekybiniais procesais ir PRT veikimu.

5.PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdančio CVPD prašymu kompetentinga institucija gali jam leisti netaikyti Reglamento (ES) Nr. 909/2014 40 straipsnio dėl piniginės dalies atsiskaitymo, jeigu CVPD užtikrina vienalaikį vertybinių popierių ir lėšų pateikimą.

Kai tikslinga ir įmanoma, mokėjimai gali būti vykdomi centrinio banko pinigais, o kai netikslinga ar neįmanoma – komercinio banko pinigais, įskaitant komercinio banko pinigus kriptožetonų pavidalu, arba e. pinigais žetonais.

Kai atsiskaitymas vyksta komercinio banko pinigais arba e. pinigais žetonais, PRT DPS valdanti investicinė įmonė ar rinkos operatorius nustato, vertina, stebi, valdo ir kuo labiau sumažina bet kokią dėl tokių pinigų naudojimo kylančią sandorio šalies riziką.

6.PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdančio CVPD prašymu kompetentinga institucija gali jam leisti netaikyti Reglamento (ES) Nr. 909/2014 50 straipsnio ir (arba) 53 straipsnio dėl standartinės sąsajos prieigos ir CVPD ir kitos rinkos infrastruktūros tarpusavio prieigos, jeigu CVPD įrodo, kad PRT naudojimas yra nesuderinamas su kitų CVPD ar kitų rinkos infrastruktūrų senosiomis sistemomis arba kad suteikus tokią prieigą kitam CVPD ar kitai rinkos infrastruktūrai, kurie naudoja senąsias sistemas, būtų patirta pagal PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos dydį neproporcingų išlaidų.

7.Kai PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdantis CVPD yra paprašęs leisti taikyti išimtį pagal pirmą pastraipą, jis suteikia prieigą kitiems PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdantiems CVPD arba PRT DPS.

Kai PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdantis CVPD paprašo leisti taikyti išimtį pagal 2–6 dalis, jis bet kuriuo atveju turi įrodyti, kad:

(a)prašoma išimtis yra proporcinga PRT naudojimui bei juo grindžiama;

(b)prašoma išimtis bus taikoma tik PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemai, o ne kitoms vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoms, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 909/2014 2 straipsnio 1 dalies 10 punkte, kurias valdo tas pats CVPD.

8.Kai CVPD paprašo leisti taikyti išimtį ir jam tai leidžiama pagal 3 dalį, Reglamento (ES) Nr. 909/2014 39 straipsnio 1 dalies reikalavimas valstybėms narėms CVPD valdomą vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą laikyti sistema ir apie ją pranešti pagal Direktyvą 98/26/EB PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoms netaikomas. Pirmiau pateikta nuostata netrukdo valstybėms narėms CVPD valdomą PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą laikyti sistema ir apie ją pranešti pagal Direktyvą 98/26/EB, kai PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistema atitinka visus tos direktyvos reikalavimus.

6 straipsnis

PRT rinkos infrastruktūroms taikomi papildomi reikalavimai

1.PRT rinkos infrastruktūrų operatoriai parengia aiškų ir išsamų verslo planą, kuriame aprašo, kaip jie ketina teikti paslaugas ir vykdyti veiklą, įskaitant ypač svarbių darbuotojų, techninių aspektų, PRT naudojimo ir pagal 3 dalį reikalaujamos informacijos aprašymą.

Be to, jie turi atnaujintus, aiškius ir išsamius viešai skelbiamus raštiškus dokumentus, kuriuos galima pateikti elektroninėmis priemonėmis ir kuriuose nustatomos taisyklės, pagal kurias veikia PRT rinkos infrastruktūra, įskaitant sutartas susijusias teisines sąlygas, pagal kurias nustatomos PRT rinkos infrastruktūros operatoriaus ir atitinkamą PRT rinkos infrastruktūrą naudojančių narių, dalyvių, emitentų ir (arba) klientų teisės, pareigos, atsakomybė ir įsipareigojimai. Tokiuose teisiniuose dokumentuose nurodoma taikoma teisė, ikiteisminis ginčų sprendimo mechanizmas ir ieškinio pateikimui taikoma jurisdikcija.

2.PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdantis CVPD ir PRT DPS valdanti investicinė įmonė ar rinkos operatorius, prašantys leisti netaikyti Reglamento (ES) Nr. 909/2014 3 straipsnio 2 dalies, nustato jų valdomos PRT veikimo taisykles, įskaitant prieigos prie paskirstytojo registro technologijos, patvirtinimo mazgų dalyvavimo, galimų interesų konfliktų sprendimo ir rizikos valdymo (įskaitant visas rizikos mažinimo priemones) taisykles.

3.PRT rinkos infrastruktūrų operatoriai savo interneto svetainėje savo nariams, dalyviams, emitentams ir klientams teikia aiškią, nedviprasmišką informaciją apie tai, kaip atlieka savo funkcijas, teikia paslaugas ir vykdo veiklą ir kuo šis funkcijų, paslaugų ir veiklos vykdymas skiriasi nuo DPS arba vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos funkcijų, paslaugų ir veiklos. Teikiant šią informaciją nurodoma naudojamos PRT rūšis.

4.PRT rinkos infrastruktūrų operatoriai užtikrina, kad bendros IT ir kibernetinio saugumo priemonės, susijusios su jų PRT naudojimu, būtų proporcingos atsižvelgiant į jų veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą. Šiomis priemonėmis užtikrinamas nuolatinis jų paslaugų ir veiklos skaidrumas, pasiūla, patikimumas ir saugumas, be kita ko, paskirstytajame registre naudojamų išmaniųjų sutarčių patikimumas. Šiomis priemonėmis taip pat užtikrinamas visų saugomų duomenų vientisumas, saugumas ir konfidencialumas, taip pat tokių duomenų pasiūla ir prieinamumas.

PRT rinkos infrastruktūrų operatoriai PRT naudojimo ir kriptoturto keliamai rizikai taiko specialią operacinės rizikos procedūrą, pagal kurią numatoma, kaip ši rizika, jei ji kiltų, būtų valdoma.

Kompetentinga institucija, siekdama įvertinti PRT rinkos infrastruktūros bendrų IT ir kibernetinio saugumo priemonių patikimumą, gali pareikalauti atlikti auditą. Kompetentinga institucija auditui atlikti paskiria nepriklausomą auditorių. Tokio audito išlaidas padengia PRT rinkos infrastruktūra.

5.Tais atvejais, kai PRT rinkos infrastruktūros operatorius užtikrina dalyvių, narių, emitentų ar klientų lėšų, užtikrinimo priemonių ir PRT perleidžiamųjų vertybinių popierių ir prieigos prie tokių PRT perleidžiamųjų vertybinių popierių priemonių, įskaitant kriptografinių raktų pavidalo, saugojimą, tokių PRT rinkos infrastruktūrų operatoriai turi nustatę tinkamas priemones, kuriomis užkertamas kelias minėtų lėšų, užtikrinimo priemonių ar PRT perleidžiamųjų vertybinių popierių naudojimui savo sąskaita, išskyrus atvejus, kai yra gautas aiškus rašytinis atitinkamo dalyvio, nario, emitento ar kliento sutikimas, kuris gali būti pateiktas elektroninėmis priemonėmis.

PRT rinkos infrastruktūros operatorius užtikrina saugius, tikslius, patikimus ir atsekamus dalyvių, narių, emitentų ar klientų lėšų, užtikrinimo priemonių ir PRT perleidžiamųjų vertybinių popierių, laikomų jo PRT rinkos infrastruktūroje, ir prieigos prie tokio turto priemonių įrašus.

PRT rinkos infrastruktūros operatorius atskiria jo PRT rinkos infrastruktūrą naudojančių narių, dalyvių, emitentų ar klientų lėšas, užtikrinimo priemones, PRT perleidžiamuosius vertybinius popierius ir prieigos prie tokio turto priemones nuo savo paties turto ir nuo tokio paties kitų narių, dalyvių, emitentų ar klientų turto.

4 dalyje nurodytomis bendromis IT ir kibernetinio saugumo priemonėmis užtikrinama, kad minėtos lėšos, užtikrinimo priemonės, PRT perleidžiamieji vertybiniai popieriai ir prieigos prie tokio turto priemonės būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos, įsilaužimo, nuvertėjimo, praradimo, kibernetinio išpuolio ar vagystės rizikos.

6.PRT rinkos infrastruktūros operatorius parengia aiškią, išsamią ir viešai skelbiamą konkrečios PRT rinkos infrastruktūros pereinamojo laikotarpio arba likvidavimo strategiją (toliau – pereinamojo laikotarpio strategija), kurią galėtų nedelsdamas laiku taikyti tuo atveju, jeigu turėtų būti panaikintas ar kitaip nutrauktas leidimas ar kai kurios pagal 4 ar 5 straipsnį leistos taikyti išimtys arba jeigu PRT DPS ar PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos veikla būtų savanoriškai arba ne savo noru nutraukta. Pereinamojo laikotarpio strategijoje nustatomi veiksmai narių, dalyvių, emitentų ir klientų atžvilgiu tokio panaikinimo ar (veiklos) nutraukimo atveju. Gavus išankstinį kompetentingos institucijos, suteikusios veiklos leidimą ir leidusios taikyti susijusias išimtis pagal 4 ir 5 straipsnius, sutikimą pereinamojo laikotarpio strategija nuolat atnaujinama.

7 straipsnis

Specialus leidimas valdyti PRT daugiašalę prekybos sistemą

1.Specialaus leidimo valdyti PRT DPS pagal šį reglamentą gali kreiptis juridinis asmuo, turintis leidimą vykdyti investicinės įmonės veiklą arba valdyti reguliuojamą rinką pagal Direktyvą 2014/65/ES.

2.Prie prašymų suteikti specialų leidimą valdyti PRT DPS pagal šį reglamentą pridedama ši informacija:

(a)pagal Direktyvos 2014/65/ES 7 straipsnio 4 dalį reikalaujama informacija;

(b)verslo planas, PRT DPS taisyklės ir susiję teisiniai dokumentai, kaip nurodyta 6 straipsnio 1 dalyje, ir informacija apie PRT DPS veikimą, paslaugas ir veiklą, kaip nurodyta 6 straipsnio 3 dalyje;

(c)atitinkamais atvejais – jo nuosavybinės PRT veikimas, kaip nurodyta 6 straipsnio 2 dalyje;

(d)jo bendros IT ir kibernetinio saugumo priemonės, kaip nurodyta 6 straipsnio 4 dalyje;

(e)atitinkamais atvejais – klientų PRT perleidžiamųjų vertybinių popierių saugojimo priemonių, kaip nurodyta 6 straipsnio 5 dalyje, aprašymas;

(f)jo pereinamojo laikotarpio strategija, kaip nurodyta 6 straipsnio 6 dalyje;

(g)išimtys, kurias prašoma leisti taikyti pagal 4 straipsnį, kiekvienos prašomos išimties pagrindimas, visos siūlomos kompensacinės priemonės ir priemonės, numatytos siekiant laikytis sąlygų, susijusių su tokiomis išimtimis pagal 4 straipsnį.

3.Prieš priimdama sprendimą dėl prašymo suteikti specialų leidimą valdyti PRT DPS pagal šį reglamentą, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija informuoja ESMA ir jai pateikia visą susijusią informaciją apie PRT DPS, prašomų išimčių paaiškinimą, jų pagrindimą ir visas pareiškėjo pasiūlytas arba kompetentingos institucijos reikalaujamas kompensacines priemones.

Per tris mėnesius nuo pranešimo gavimo ESMA kompetentingai institucijai pateikia neprivalomą nuomonę dėl prašymo ir rekomendacijas dėl pareiškėjo prašomų išimčių, reikalingas siekiant užtikrinti investuotojų apsaugą, rinkos vientisumą ir finansinį stabilumą. ESMA taip pat skatina kompetentingas institucijas leisti taikyti išimtis PRT DPS valdančioms investicinėms įmonėms ar rinkos operatoriams visoje Sąjungoje nuosekliai ir proporcingai. To siekdama ESMA laiku konsultuojasi su kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis ir rengdama savo nuomonę įdėmiai atsižvelgia į jų požiūrį.

4.Nedarant poveikio Direktyvos 2014/65/ES 7 ir 44 straipsnių taikymui, kompetentinga institucija atsisako suteikti pareiškėjui leidimą valdyti PRT DPS pagal šį reglamentą, jeigu esama objektyvių priežasčių manyti, kad:

(a)pareiškėjas nesiima tinkamų veiksmų ir tinkamai nemažina reikšmingos rizikos investuotojų apsaugai, rinkos vientisumui ar finansiniam stabilumui arba

(b)specialaus leidimo valdyti PRT DPS pagal šį reglamentą ir leisti taikyti išimtis prašoma siekiant apeiti teisinius ir (arba) reguliavimo reikalavimus.

5.Investicinei įmonei arba rinkos operatoriui suteiktas specialus leidimas valdyti PRT DPS galioja visoje Sąjungoje iki šešerių metų nuo specialaus leidimo suteikimo datos. Jame nurodomos leidžiamos taikyti išimtys pagal 4 straipsnį.

ESMA savo interneto svetainėje skelbia PRT DPS sąrašą, jų specialių leidimų galiojimo pradžios bei pabaigos datas ir kiekvienai jų leidžiamų taikyti išimčių sąrašą.

6.Nedarant poveikio Direktyvos 2014/65/ES 8 ir 44 straipsnių taikymui, pagal šį reglamentą specialų leidimą suteikusi kompetentinga institucija, pasikonsultavusi su ESMA pagal 3 dalį, tokį leidimą arba kurią nors iš leidžiamų taikyti išimčių panaikina, jeigu įvyksta kuris nors iš šių įvykių:

(a)PRT veikime arba PRT DPS operatoriaus teikiamose paslaugose ar vykdomoje veikloje nustatytas trūkumas, keliantis riziką investuotojų apsaugai, rinkos vientisumui ar finansiniam stabilumui ir nusveriantis išbandomų paslaugų ir veiklos teikiamą naudą;

(b)PRT DPS valdanti investicinė įmonė ar rinkos operatorius nesilaikė sąlygų, taikomų kompetentingos institucijos leistoms taikyti išimtims;

(c)PRT DPS valdanti investicinė įmonė ar rinkos operatorius leido prekiauti finansinėmis priemonėmis, neatitinkančiomis 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų sąlygų;

(d)PRT DPS valdanti investicinė įmonė ar rinkos operatorius, prašę leisti netaikyti Reglamento (ES) Nr. 909/2014 3 straipsnio 2 dalies, užregistravo PRT perleidžiamuosius vertybinius popierius, neatitinkančius 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų sąlygų;

(e)PRT DPS valdanti investicinė įmonė ar rinkos operatorius, prašę specialaus leidimo netaikyti Reglamento (ES) Nr. 909/2014 3 straipsnio 2 dalies, viršijo 3 straipsnio 3 dalyje arba 5 dalies trečioje pastraipoje nurodytas ribas, arba

(f)kompetentinga institucija sužino, kad investicinė įmonė arba rinkos operatorius, kurie kreipėsi dėl specialaus leidimo valdyti PRT DPS, tokį leidimą arba leidimą taikyti susijusias išimtis gavo remiantis klaidinančia informacija, be kita ko, nutylėjus reikšmingą informaciją.

7.Kai vykdydama savo veiklą PRT DPS valdanti investicinė įmonė ar rinkos operatorius pasiūlo reikšmingus PRT veikimo, savo teikiamų paslaugų ar vykdomos veiklos pakeitimus, dėl kurių reikia gauti naują leidimą, leidimą taikyti naują išimtį arba pakeisti vieną ar daugiau jau leistų taikyti išimčių arba su jomis susijusių sąlygų, jie tokio leidimo, leidimo taikyti išimtį ar atlikti pakeitimą prašo pagal 4 straipsnį. Prašymus dėl tokio leidimo, leidimo taikyti išimtį ar atlikti pakeitimą kompetentinga institucija nagrinėja pagal 2–5 dalis.

Kai vykdydama savo veiklą PRT DPS valdanti investicinė įmonė ar rinkos operatorius paprašo naujo leidimo arba leidimo taikyti išimtį, jie tai atlieka laikydamiesi 4 straipsnio. Prašymus dėl tokio leidimo ar leidimo taikyti išimtį kompetentinga institucija nagrinėja pagal 2–5 dalis.

8 straipsnis

Specialus leidimas valdyti PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą

1.Juridinis asmuo, pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014 turintis leidimą vykdyti CVPD veiklą, gali kreiptis dėl specialaus leidimo valdyti PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą pagal šį reglamentą.

2.Prie prašymų suteikti specialų leidimą valdyti PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą pagal šį reglamentą pridedama ši informacija:

(a)pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 7 straipsnio 9 dalį reikalaujama pateikti informacija;

(b)verslo planas, PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos taisyklės ir susiję teisiniai dokumentai, kaip nurodyta 6 straipsnio 1 dalyje, ir informacija apie PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos veikimą, paslaugas ir veiklą, kaip nurodyta 6 straipsnio 3 dalyje;

(c)jo nuosavybinės PRT veikimas, kaip nurodyta 6 straipsnio 2 dalyje;

(d)jo bendros IT ir kibernetinio saugumo priemonės, kaip nurodyta 6 straipsnio 4 dalyje;

(e)saugojimo priemonės, kaip nurodyta 6 straipsnio 5 dalyje;

(f)pereinamojo laikotarpio strategija, kaip nurodyta 6 straipsnio 6 dalyje;

(g)išimtys, kurias prašoma leisti taikyti pagal 5 straipsnį, kiekvienos prašomos išimties pagrindimas, visos siūlomos kompensacinės priemonės ir priemonės, numatytos siekiant laikytis sąlygų, susijusių su tokiomis išimtimis pagal 5 straipsnį.

3.Prieš priimdama sprendimą dėl prašymo suteikti specialų leidimą valdyti PRT DPS pagal šį reglamentą, kompetentinga institucija informuoja ESMA ir jai pateikia visą susijusią informaciją apie PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą, prašomų išimčių paaiškinimą, jų pagrindimą ir visas pareiškėjo pasiūlytas arba kompetentingos institucijos reikalaujamas kompensacines priemones.

Per tris mėnesius nuo pranešimo gavimo ESMA kompetentingai institucijai pateikia neprivalomą nuomonę dėl prašymo ir rekomendacijas dėl pareiškėjo prašomų išimčių, reikalingas siekiant užtikrinti investuotojų apsaugą, rinkos vientisumą ir finansinį stabilumą. ESMA taip pat skatina kompetentingas institucijas leisti taikyti išimtis PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdantiems CVPD visoje Sąjungoje nuosekliai ir proporcingai. To siekdama ESMA laiku konsultuojasi su kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis ir rengdama savo nuomonę įdėmiai atsižvelgia į jų požiūrį.

4.Nedarant poveikio Reglamento (ES) Nr. 909/2014 17 straipsnio taikymui, kompetentinga institucija atsisako suteikti specialų leidimą pagal šį reglamentą, jeigu esama priežasčių manyti, kad:

(a)pareiškėjas nesiima tinkamų veiksmų ir tinkamai nemažina reikšmingos rizikos investuotojų apsaugai, rinkos vientisumui ar finansiniam stabilumui arba

(b)specialaus leidimo valdyti PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą ir leisti taikyti išimtis prašoma siekiant apeiti teisinius ir (arba) reguliavimo reikalavimus.

5.Suteiktas specialus leidimas valdyti PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą galioja visoje Sąjungoje iki šešerių metų nuo specialaus leidimo suteikimo datos. Jame nurodomos leidžiamos taikyti išimtys pagal 5 straipsnį.

ESMA savo interneto svetainėje skelbia PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų sąrašą, jų specialių leidimų galiojimo pradžios bei pabaigos datas ir kiekvienai jų leidžiamų taikyti išimčių sąrašą.

6.Nedarant poveikio Reglamento (ES) Nr. 909/2014 20 straipsnio taikymui, pagal šį reglamentą specialų leidimą suteikusi kompetentinga institucija, pasikonsultavusi su ESMA pagal 3 dalį, tokį leidimą arba kurią nors iš leidžiamų taikyti išimčių panaikina, jeigu įvyksta kuris nors iš šių įvykių:

(a)PRT veikime arba PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdančio CVPD teikiamose paslaugose ar vykdomoje veikloje nustatytas trūkumas, keliantis riziką rinkos vientisumui, investuotojų apsaugai ar finansiniam stabilumui ir nusveriantis išbandomų paslaugų ir veiklos teikiamą naudą, arba

(b)PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdantis CVPD nesilaikė sąlygų, taikomų kompetentingos institucijos leistoms taikyti išimtims, arba

(c)PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdantis CVPD užregistravo finansines priemones, neatitinkančias 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų sąlygų, arba

(d)PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdantis CVPD viršijo 3 straipsnio 3 dalyje ir 5 dalies trečioje pastraipoje nurodytas ribas, arba

(e)kompetentinga institucija sužino, kad PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdantis CVPD, kuris kreipėsi dėl specialaus leidimo valdyti PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą, tokį leidimą arba leidimą taikyti susijusias išimtis gavo remiantis klaidinančia informacija, be kita ko, nutylėjus reikšmingą informaciją.

7.Kai vykdydamas savo veiklą PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdantis CVPD pasiūlo reikšmingus PRT veikimo, savo teikiamų paslaugų ar vykdomos veiklos pakeitimus, dėl kurių reikia gauti naują leidimą, leidimą taikyti naują išimtį arba pakeisti vieną ar daugiau jau leistų taikyti išimčių arba su jomis susijusių sąlygų, jis tokio leidimo, leidimo taikyti išimtį ar atlikti pakeitimą prašo pagal 5 straipsnį. Prašymus dėl tokio leidimo, leidimo taikyti išimtį ar atlikti pakeitimą kompetentinga institucija nagrinėja pagal 2–5 dalis.

Kai vykdydamas savo veiklą PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdantis CVPD paprašo naujo leidimo arba leidimo taikyti išimtį, jis tai atlieka laikydamasis 5 straipsnio. Prašymus dėl tokio leidimo, leidimo taikyti išimtį ar atlikti pakeitimą kompetentinga institucija nagrinėja pagal 2–5 dalis.

9 straipsnis

PRT rinkos infrastruktūrų operatorių, kompetentingų institucijų ir ESMA bendradarbiavimas

1.Nedarant poveikio atitinkamų Direktyvos 2014/65/ES ir Reglamento (ES) Nr. 909/2014 nuostatų taikymui, PRT rinkos infrastruktūrų operatoriai bendradarbiauja su kompetentingomis institucijomis, kurios yra įgaliotos suteikti specialius leidimus pagal šį reglamentą, ir ESMA.

Visų pirma, PRT rinkos infrastruktūrų operatoriai nedelsdami informuoja minėtas kompetentingas institucijas ir ESMA, jei sužino toliau nurodomus dalykus. Tokie dalykai, be kita ko, apima:

(a)visus siūlomus reikšmingus jų verslo plano, įskaitant ypač svarbius darbuotojus, PRT rinkos infrastruktūros taisykles ir susijusius teisinius dokumentus, pakeitimus bent keturis mėnesius iki planuojamų pakeitimų, nepriklausomai nuo to, ar dėl siūlomų reikšmingų pakeitimų reikia pakeisti specialų leidimą arba leidimą taikyti susijusias išimtis ar su jomis susijusias sąlygas pagal 7 arba 8 straipsnį;

(b)neteisėtos prieigos, reikšmingų trikčių, prarastų duomenų, kibernetinių išpuolių ar kitų kibernetinių grėsmių, sukčiavimo, vagystės ar kito rimto piktnaudžiavimo PRT rinkos infrastruktūros atžvilgiu įrodymus;

(c)visus reikšmingus informacijos, pateiktos specialų leidimą suteikusiai kompetentingai institucijai, pakeitimus;

(d)visus techninius ar veiklos sunkumus vykdant veiklą ar teikiant paslaugas, kurioms suteiktas specialus leidimas, be kita ko, plėtojant ar naudojant PRT ir PRT perleidžiamuosius vertybinius popierius kylančius sunkumus, arba

(e)visą kilusią riziką investuotojų apsaugai, rinkos vientisumui ar finansiniam stabilumui, nenumatytą prašyme suteikti specialų leidimą arba specialaus leidimo suteikimo metu.

Gavusi tokią informaciją kompetentinga institucija gali pareikalauti, kad atitinkama PRT rinkos infrastruktūra pateiktų prašymą pagal 7 straipsnio 7 dalį arba 8 straipsnio 7 dalį ir (arba) imtųsi reikiamų taisomųjų priemonių pagal 3 dalį.

2.PRT rinkos infrastruktūrų operatoriai specialų leidimą suteikusiai kompetentingai institucijai ir ESMA pateikia atitinkamą prašomą informaciją.

3.Siekiant užtikrinti investuotojų apsaugą, rinkos vientisumą ar finansinį stabilumą, specialų leidimą suteikusi kompetentinga institucija gali pareikalauti taikyti taisomąsias priemones verslo planui, PRT rinkos infrastruktūros taisyklėms ir susijusiems teisiniams dokumentams. Prieš pareikalaudama imtis taisomųjų priemonių kompetentinga institucija pagal 7 straipsnio 3 dalį arba 8 straipsnio 3 dalį konsultuojasi su ESMA. PRT rinkos infrastruktūra praneša apie priemones, kurių ėmėsi įgyvendindama kompetentingos institucijos pareikalautas taisomąsias priemones, savo ataskaitoje, nurodytoje 4 dalyje.

4.PRT rinkos infrastruktūros operatorius teikia ataskaitą kompetentingai institucijai ir ESMA kas šešis mėnesius nuo specialaus leidimo suteikimo datos. Tokioje ataskaitoje, be kita ko, pateikiama:

(a)bet kokios 1 dalies antroje pastraipoje nurodytos informacijos santrauka;

(b)PRT perleidžiamųjų vertybinių popierių, kuriais leidžiama prekiauti PRT DPS, skaičius ir vertė, PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdančio CVPD užregistruotų PRT perleidžiamųjų vertybinių popierių skaičius bei vertė ir atitinkamais atvejais PRT DPS valdančios investicinės įmonės ar rinkos operatoriaus užregistruotų perleidžiamųjų vertybinių popierių skaičius ir vertė;

(c)sandorių, kuriais prekiaujama PRT DPS ir už kuriuos atsiskaitymą atlieka PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdantis CVPD arba atitinkamais atvejais PRT DPS valdanti investicinė įmonė ar rinkos operatorius, skaičius ir vertė;

(d)visų sunkumų taikant Sąjungos finansinių paslaugų teisės aktus arba nacionalinės teisės aktus pagrįstas vertinimas;

(e)priemonės, kurių imtasi siekiant įgyvendinti kompetentingos institucijos pareikalautas kompensacines arba taisomąsias priemones arba atitikti kompetentingos institucijos nustatytas sąlygas.

5.ESMA koordinuoja kompetentingų institucijų veiklą siekdama pasiekti bendrą sutarimą paskirstytojo registro technologijos ir PRT rinkos infrastruktūrų klausimais, taip pat plėtoti bendrą priežiūros kultūrą ir vienodą priežiūros praktiką, užtikrinti metodų nuoseklumą ir vienodinti priežiūros veiklos rezultatus.

ESMA reguliariai informuoja visas kompetentingas institucijas apie:

(a)ataskaitas, pateiktas pagal 4 dalį;

(b)specialius leidimus ir leidimus taikyti išimtis, suteiktus pagal 7 ir 8 straipsnius, ir su jais susijusias sąlygas;

(c)jei yra, kompetentingos institucijos atsisakymą suteikti specialų leidimą ar leidimą taikyti išimtį pagal 7 ir 8 straipsnius, tokio specialaus leidimo ar leidimo taikyti išimtis panaikinimą ir PRT rinkos infrastruktūros veiklos nutraukimą.

6.ESMA stebi, kaip taikomi pagal 7 ir 8 straipsnius suteikti specialūs leidimai, susijusios išimtys ir joms nustatytos sąlygos, taip pat visos reikalaujamos kompensacinės ar taisomosios priemonės ir pateikia Komisijai metinę ataskaitą dėl jų praktinio taikymo.

10 straipsnis

Ataskaita ir peržiūra

1.Praėjus ne daugiau kaip penkeriems metams nuo šio reglamento taikymo pradžios ESMA pateikia Komisijai ataskaitą dėl:

(a)PRT rinkos infrastruktūrų veikimo visoje Sąjungoje;

(b)PRT DPS ir PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdančių CVPD, kuriems pagal šį reglamentą suteiktas specialus leidimas, skaičiaus;

(c)PRT rinkos infrastruktūrų prašomų leisti taikyti išimčių rūšies ir kompetentingų institucijų leistų taikyti išimčių rūšies;

(d)PRT perleidžiamųjų vertybinių popierių, kuriais leidžiama prekiauti PRT DPS, skaičiaus ir vertės, PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemas valdančių CVPD užregistruotų PRT perleidžiamųjų vertybinių popierių skaičiaus bei vertės ir atitinkamais atvejais PRT DPS užregistruotų perleidžiamųjų vertybinių popierių skaičiaus ir vertės;

(e)sandorių, kuriais prekiaujama PRT DPS ir už kuriuos atsiskaitymą atlieka PRT vertybinių popierių atsiskaitymo sistemas valdantys CVPD ir atitinkamais atvejais PRT DPS, skaičiaus ir vertės;

(f)naudojamos PRT rūšies ir su PRT naudojimu susijusių techninių problemų, įskaitant 9 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punkte nurodytus dalykus;

(g)PRT DPS pagal 4 straipsnio 3 dalies g punktą įdiegtų procedūrų;

(h)PRT naudojimo keliamos rizikos;

(i)visų PRT rinkos infrastruktūrų ir kitų infrastruktūrų, naudojančių senąsias sistemas, sąveikumo problemų;

(j)PRT naudojimo teikiamos naudos, susijusios su veiksmingumo padidinimu ir rizikos sumažinimu visoje prekybos ir poprekybinėje grandinėje, įskaitant be apribojimų tokius PRT perleidžiamųjų vertybinių popierių registravimo ir saugojimo aspektus kaip sandorių atsekamumas, emitento įvykiai, PRT rinkos infrastruktūros lygmens informacijos teikimo ir priežiūros funkcijos;

(k)visų kompetentingos institucijos atsisakymo suteikti specialius leidimus ar leidimus taikyti išimtis pagal 7 ir 8 straipsnius atvejų, tokių specialių leidimų ar leidimų taikyti išimtis pakeitimo arba panaikinimo atvejų ir visų kompensacinių ar taisomųjų priemonių;

(l)visų PRT rinkos infrastruktūros veiklos nutraukimo atvejų ir jų priežasčių.

2.Remdamasi 1 dalyje nurodyta ataskaita, Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą kartu su sąnaudų ir naudos analize, susijusia su tuo, ar PRT rinkos infrastruktūroms pagal šį reglamentą taikoma tvarka turėtų būti:

(a)pratęsta tolesniam laikotarpiui;

(b)pradėta taikyti kitų rūšių finansinėms priemonėms, kurias galima išleisti, registruoti, perleisti ar saugoti PRT;

(c)iš dalies pakeista;

(d)su pakeitimais arba be jų paskelbta nuolatine arba

(e)nutraukta.

Ataskaitoje Komisija gali pasiūlyti bet kokius tinkamus Sąjungos finansinių paslaugų teisės aktų sistemos pakeitimus arba nacionalinės teisės suderinimą, kurie palengvintų paskirstytojo registro technologijos naudojimą finansų sektoriuje, taip pat bet kokias priemones, PRT rinkos infrastruktūroms reikalingas pereinamuoju laikotarpiu pasibaigus bandomosios tvarkos galiojimui.

11 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo [prašom įrašyti datą – 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Per tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo valstybės narės praneša ESMA ir Komisijai apie savo kompetentingas institucijas, jei jos paskirtos kaip nurodyta 2 straipsnio 21 punkto c papunktyje. ESMA tokių kompetentingų institucijų sąrašą paskelbia savo interneto svetainėje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu    Tarybos vardu

Pirmininkas    Pirmininkas

(1)    Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Centriniam Bankui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl ES skaitmeninių finansų strategijos, COM(2020) 591
(2)    Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kriptoturto rinkų, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2019/1937, COM(2020) 593
(3)    Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl skaitmeninės veiklos atsparumo finansų sektoriuje, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014 ir (ES) Nr. 909/2014, COM(2020) 595
(4)    Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2006/43/EB, 2009/65/EB, 2009/138/ES, 2011/61/ES, ES/2013/36, 2014/65/ES, (ES) 2015/2366 ir ES/2016/2341, COM(2020) 596
(5)    Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Centriniam Bankui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „FinTech“ srities veiksmų planas, COM/2018/109 final, 2018 3 8
(6)    ESMA rekomendacija „Pradinis kriptomonetų platinimas ir kriptoturtas“, 2019 m.; EBI ataskaita, kurioje pateikiama rekomendacija dėl kriptoturto, 2019 m.
(7)    Išrinktosios Pirmininkės U. von der Leyen įgaliojimų raštas pirmininko pavaduotojui V. Dombrovskiui, 2019 m. rugsėjo 10 d.
(8)    Bendras Europos Komisijos ir Tarybos pareiškimas dėl stabilizuotųjų virtualiųjų valiutų, 2019 m. gruodžio 5 d.
(9)    https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ECON-PR-650539_LT.pdf
(10)    2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES
(11)    Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2006/43/EB, 2009/65/EB, 2009/138/ES, 2011/61/ES, ES/2013/36, 2014/65/ES, (ES) 2015/2366 ir ES/2016/2341, COM(2020) 596
(12)    Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kriptoturto rinkų, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2019/1937, COM(2020) 593
(13)    Europos Komisija, „FinTech“ srities veiksmų planas, COM/2018/109 final
(14)    ESMA rekomendacija „Pradinis kriptomonetų platinimas ir kriptoturtas“, 2019 m.; EBI ataskaita, kurioje pateikiama rekomendacija dėl kriptoturto, 2019 m.
(15)    Komisijos Pirmininkė U. von der Leyen, 2019–2024 m. kadencijos Europos Komisijos politinės gairės.
(16)    Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos skaitmeninės ateities formavimas“, COM(2020) 67 final
(17)    Kapitalo rinkų sąjungos aukšto lygio forumo galutinės ataskaitos 7 rekomendacija ( https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/growth_and_investment/documents/200610-cmu-high-level-forum-final-report_en.pdf )
(18)    Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl ES saugumo sąjungos strategijos, COM(2020) 605 final, 2020 7 24
(19)    Poveikio vertinimas, pridedamas prie Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kriptoturto rinkų, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2019/1937, SWD(2020) 380
(20)    https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-crypto-assets-consultation-document_en.pdf
(21)    Poveikio vertinimas, pridedamas prie Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kriptoturto rinkų, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2019/1937, SWD(2020) 380
(22)    https://ec.europa.eu/info/publications/egbpi-meetings-2020_en
(23)    ESMA rekomendacija „Pradinis kriptomonetų platinimas ir kriptoturtas“, 2019 m.; EBI ataskaita, kurioje pateikiama rekomendacija dėl kriptoturto, 2019 m.
(24)    Poveikio vertinimas, pridedamas prie Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kriptoturto rinkų, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2019/1937, SWD(2020) 380
(25)    2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES
(26)    2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
(27)    2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo panaikinama Direktyva 2003/71/EB
(28)    2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos 98/26/EB ir 2014/65/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 236/2012
(29)    1998 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose
(30)    OL C , , p. .
(31)    OL C […], […], p. […].
(32)    Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Centriniam Bankui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl ES skaitmeninių finansų strategijos, COM(2020) 591
(33)    2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2011/61/ES ir Direktyva 2002/92/EB (OL L 173, 2014 6 12, p. 349)
(34)    2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo panaikinama Direktyva 2003/71/EB (OL L 168, 2017 6 30, p. 12)
(35)    2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/50/ES, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir Komisijos direktyva 2007/14/EB, nustatanti išsamias tam tikrų Direktyvos 2004/109/EB nuostatų įgyvendinimo taisykles (OL L 294, 2013 11 6, p. 13)
(36)    2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB (OL L 173, 2014 6 12, p. 1)
(37)    2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 236/2012 dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektų (OL L 86, 2012 3 24, p. 1)
(38)    2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų, kuriuo iš dalies keičiamos Direktyvos 98/26/EB ir 2014/65/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 236/2012 (OL L 257, 2014 8 28, p. 1)
(39)    1998 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose (OL L 166, 1998 6 11, р. 45)
(40)    Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos ataskaita su rekomendacija dėl pradinio kriptomonetų platinimo ir kriptoturto (ESMA50-157-1391)
(41)    2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 84)
(42)    Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2006/43/EB, 2009/65/EB, 2009/138/ES, 2011/61/ES, ES/2013/36, 2014/65/ES, (ES) 2015/2366 ir ES/2016/2341, COM(2020) 596
(43)    Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kriptoturto rinkų, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2019/1937, COM(2020) 593
(44)    Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvos ES/2013/36, 2014/65/ES, (ES) 2015/2366, 2009/138/EB, ES/2016/2341, 2009/65/EB, 2011/61/EB ir 2006/43/EB, COM(2020) 596
(45)    Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kriptoturto rinkų, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2019/1937, COM(2020) 593
(46)    Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos ataskaita su rekomendacija dėl pradinio kriptomonetų platinimo ir kriptoturto (ESMA50-157-1391)
(47)    Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2006/43/EB, 2009/65/EB, 2009/138/ES, 2011/61/ES, ES/2013/36, 2014/65/ES, (ES) 2015/2366 ir ES/2016/2341, COM(2020) 596
(48)    2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39)
(49)    2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32)
(50)    2001 m. spalio 8 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2157/2001 dėl Europos bendrovės (SE) statuto,    OL L 294, 2001 11 10, p. 1–21
(51)    2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1132 dėl tam tikrų bendrovių teisės aspektų (OL L 169, 2017 6 30, p. 46)
(52)    Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kriptoturto rinkų, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2019/1937, COM(2020) 593
(53)    Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2006/43/EB, 2009/65/EB, 2009/138/ES, 2011/61/ES, ES/2013/36, 2014/65/ES, (ES) 2015/2366 ir ES/2016/2341, COM(2020) 596
(54)    Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2006/43/EB, 2009/65/EB, 2009/138/ES, 2011/61/ES, ES/2013/36, 2014/65/ES, (ES) 2015/2366 ir ES/2016/2341, COM(2020) 596
Top