EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0469

Pasiūlymas TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo Ispanijai pagal Tarybos reglamentą (ES) 2020/672 suteikiama laikina parama nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios situacijos, susijusios su COVID-19 protrūkiu, mažinti

COM/2020/469 final

Briuselis, 2020 08 24

COM(2020) 469 final

2020/0222(NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

kuriuo Ispanijai pagal Tarybos reglamentą (ES) 2020/672 suteikiama laikina parama nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios situacijos, susijusios su COVID-19 protrūkiu, mažinti


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.PASIŪLYMO APLINKYBĖS

Pasiūlymo pagrindimas ir tikslai

Tarybos reglamente (ES) Nr. 2020/672 (toliau – SURE reglamentas) nustatyta teisinė sistema, pagal kurią valstybėms narėms, kurios dėl COVID-19 protrūkio patiria didelį ekonomikos sukrėtimą arba kurioms toks sukrėtimas gresia, teikiama Sąjungos finansinė parama. Parama pagal SURE skirta pirmiausia sutrumpinto darbo laiko tvarkos ar panašioms priemonėms, kuriomis siekiama apsaugoti darbuotojus ir savarankiškai dirbančius asmenis ir taip sumažinti nedarbo ir pajamų praradimo mastą, finansuoti, taip pat naudojama kaip papildoma priemonė tam tikroms su sveikata susijusioms priemonėms, visų pirma darbo vietoje, finansuoti.

2020 m. rugpjūčio 3 d. Ispanija paprašė Sąjungos finansinės paramos pagal SURE reglamentą. Pagal SURE reglamento 6 straipsnio 2 dalį Komisija pasikonsultavo su Ispanijos valdžios institucijomis, kad patikrintų, ar dėl COVID-19 pandemijos staiga smarkiai padidėjo faktinės ir numatytos išlaidos, tiesiogiai susijusios su jos sutrumpinto darbo laiko tvarkos ir panašiomis priemonėmis, skirtomis savarankiškai dirbantiems asmenims ir turizmo sektoriaus darbuotojams, ir su sveikatos išmokomis COVID-19 virusu užsikrėtusiems darbuotojams. Visų pirma tai susiję su:

(a)iki 70 % bazinio darbo užmokesčio dydžio darbo užmokesčio kompensacija darbuotojams, dirbantiems pagal sutrumpinto darbo laiko tvarką ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo). Kompensacija negali viršyti 1 098,09 EUR per mėnesį, bet gali būti padidinta iki 1 254,96 EUR arba 1 411,83 EUR per mėnesį priklausomai nuo pagalbos gavėjo išlaikomų vaikų skaičiaus;

(b)visišku arba daliniu ERTE sistemoje dalyvaujančių darbuotojų atleidimu nuo socialinio draudimo įmokų mokėjimo, priklausomai nuo darbdavio dydžio ir metų mėnesio. Atleidimas reiškia, kad valdžios sektorius negauna pajamų, ir Tarybos reglamento 2020/672 įgyvendinimo tikslu tai gali būti prilyginama viešosioms išlaidoms;

(c)išmoka už veiklos nutraukimą (t. y. visišką ar dalinį savarankiškos veiklos sustabdymą) ir susijusiu atleidimu nuo socialinio draudimo įmokų mokėjimo. Pagal šią priemonę mokamos mėnesinės išmokos, kai įmonės turi būti uždarytos arba, jei jos veikia, jų apyvarta yra sumažėjusi daugiau kaip 75 %;

(d)išmoka turizmo sektoriaus nuolatiniams sezoniniams darbuotojams, kurie negalėjo grįžti į darbą numatytu laiku;

(e)darbdavių atleidimu nuo socialinio draudimo įmokų mokėjimo (50 %), siekiant paremti užimtumo išsaugojimą turizmo sektoriuje nepaprastosios padėties metu ir vėliau, kartu išlaikant kelių kategorijų darbuotojų minimalų socialinės apsaugos lygį. Visų mėnesinių išlaidų vidurkis ir asmenų, kuriems įmonės gavo subsidijas, skaičius rodo, kad vidutinės išlaidos vienam asmeniui per mėnesį sudaro apie 192 EUR;

(f)sveikatos išmokomis darbuotojams, nedirbantiems dėl COVID-19 (prevenciškai izoliuotiems arba užsikrėtusiems darbuotojams). Ši priemonė panaši į nelaimingų atsitikimų darbe schemą (t. y. išmokos yra didesnės ir mokamos iš Socialinio draudimo fondo nuo pirmosios nedarbo dienos), o išmokos negali viršyti 75 % bazinio darbo užmokesčio.

Ispanija pateikė Komisijai atitinkamą informaciją.

Atsižvelgdama į turimus įrodymus, Komisija siūlo Tarybai priimti įgyvendinimo sprendimą suteikti Ispanijai finansinę paramą pagal SURE reglamentą pirmiau nurodytoms priemonėms remti.

Suderinamumas su toje pačioje politikos srityje galiojančiomis nuostatomis

Šis pasiūlymas visiškai atitinka Tarybos reglamentą (ES) 2020/672, pagal kurį teikiamas pasiūlymas.

Šis pasiūlymas papildo kitą Sąjungos teisės priemonę, kuria teikiama parama valstybėms narėms ištikus nelaimei, – 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002). Kovo 30 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/461, kuriuo ta priemonė iš dalies keičiama siekiant išplėsti jos taikymo sritį į ją įtraukiant didelio masto ekstremaliąsias visuomenės sveikatos situacijas ir apibrėžti konkrečius tinkamus finansuoti veiksmus.

Suderinamumas su kitomis Sąjungos politikos sritimis

Pasiūlymas yra dalis įvairių priemonių, parengtų reaguojant į dabartinę COVID-19 pandemiją, tokių kaip Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyva, ir papildo kitas priemones, kuriomis remiamas užimtumas, pavyzdžiui, Europos socialinį fondą ir Europos strateginių investicijų fondą (ESIF) / „InvestEU“. Šis pasiūlymas, kuriuo suteikiama galimybė skolintis ir skolinti siekiant šiuo konkrečiu COVID-19 protrūkio atveju paremti valstybes nares, veiks kaip antroji gynybos linija: pagal jį bus finansuojamos sutrumpinto darbo laiko tvarkos ir panašios priemonės, padedančios apsaugoti darbo vietas ir taip nuo nedarbo rizikos apsaugoti darbuotojus ir savarankiškai dirbančius asmenis.

2.TEISINIS PAGRINDAS, SUBSIDIARUMO IR PROPORCINGUMO PRINCIPAI

Teisinis pagrindas

Šios priemonės teisinis pagrindas yra Tarybos reglamentas (ES) 2020/672.

Subsidiarumo principas (neišimtinės kompetencijos atveju)

Pasiūlymas parengtas atsižvelgiant į vienos iš valstybių narių prašymą ir parodo Europos solidarumą, valstybėms narėms, nukentėjusioms nuo COVID-19 protrūkio, teikiant Sąjungos finansinę paramą laikinų paskolų forma. Kaip antroji gynybos linija, tokia finansinė parama laikinai padeda vyriausybėms finansuoti padidėjusias viešąsias išlaidas, susijusias su sutrumpinto darbo laiko tvarkos ir panašiomis priemonėmis, siekiant padėti apsaugoti darbo vietas ir taip nuo nedarbo ir pajamų praradimo rizikos apsaugoti darbuotojus ir savarankiškai dirbančius asmenis.

Tokia parama padės nukentėjusiems gyventojams, taip pat padės sušvelninti tiesioginį socialinį ir ekonominį dabartinės COVID-19 krizės poveikį.

Proporcingumo principas

Pasiūlymas atitinka proporcingumo principą. Juo neviršijama to, kas būtina priemonės tikslams pasiekti.

3.EX POST VERTINIMO, KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI

Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis

Kadangi pasiūlymą reikėjo parengti skubiai, kad Taryba spėtų laiku jį priimti, surengti konsultacijų su suinteresuotosiomis šalimis nebuvo įmanoma.

Poveikio vertinimas

Kadangi pasiūlymas yra skubus, poveikio vertinimas nebuvo atliktas.

4.POVEIKIS BIUDŽETUI

Komisija turėtų galėti sudaryti sutartis dėl skolinimosi finansų rinkose, kad perskolintų tokias lėšas finansinės paramos pagal priemonę SURE prašančiai valstybei narei.

Be valstybių narių teikiamų garantijų, sistemoje įtvirtintos kitos apsaugos priemonės, užtikrinančios jos finansinį patikimumą:

·griežtas ir konservatyvus požiūris į finansų valdymą;

·paskolų portfelio sudarymas apribojant koncentracijos riziką, metinę poziciją ir pernelyg didelę poziciją atskirų valstybių narių atžvilgiu, kartu užtikrinant, kad pakankamai išteklių būtų galima suteikti toms valstybėms narėms, kurioms jų labiausiai reikia, ir

·galimybės refinansuoti skolą.

2020/0222 (NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

kuriuo Ispanijai pagal Tarybos reglamentą (ES) 2020/672 suteikiama laikina parama nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios situacijos, susijusios su COVID-19 protrūkiu, mažinti

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2020 m. gegužės 19 d. Tarybos reglamentą (ES) 2020/672 dėl Europos laikinos paramos priemonės nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios situacijos, susijusios su COVID-19 protrūkiu, mažinti (SURE) sukūrimo 1 , ypač į jo 6 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)2020 m. rugpjūčio 3 d. Ispanija paprašė Sąjungos finansinės paramos, kad papildytų nacionalines pastangas mažinti COVID-19 protrūkio poveikį ir švelninti jo socialinius bei ekonominius padarinius darbuotojams;

(2)numatoma, kad COVID-19 protrūkis ir išskirtinės priemonės, kurias Ispanija įgyvendino siekdama suvaldyti protrūkį ir jo socialinį, ekonominį bei su sveikata susijusį poveikį, turės didžiulį poveikį viešiesiems finansams. Pagal Komisijos 2020 m. pavasario prognozę buvo numatyta, kad iki 2020 m. pabaigos Ispanijos valdžios sektoriaus deficitas ir skola sudarys atitinkamai 10,1 % ir 115,6 % bendrojo vidaus produkto (BVP). Remiantis Komisijos 2020 m. tarpine vasaros prognoze numatoma, kad 2020 m. Ispanijos BVP sumažės 10,9 %;

(3)COVID-19 protrūkis imobilizavo didelę Ispanijos darbo jėgos dalį. Dėl to Ispanija staigiai smarkiai padidino viešąsias išlaidas, susijusias su sutrumpinto darbo laiko tvarkos ir panašiomis priemonėmis, skirtomis savarankiškai dirbantiems asmenims ir turizmo sektoriaus darbuotojams, ir su visuomenės sveikatos priemonių rėmimu, kaip nurodyta 4–9 konstatuojamosiose dalyse;

(4)konkrečiau, 2020 m. rugpjūčio 3 d. Ispanijos prašyme nurodytuose karališkuosiuose dekretuose Nr. 8/2020, Nr. 11/2020 ir Nr. 24/2020 nustatyta iki 70 % bazinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija darbuotojams, dirbantiems pagal sutrumpinto darbo laiko tvarką – ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo). Kompensacija negali viršyti 1 098,09 EUR per mėnesį, bet gali būti padidinta iki 1 254,96 EUR arba 1 411,83 EUR per mėnesį priklausomai nuo pagalbos gavėjo išlaikomų vaikų skaičiaus;

(5)valdžios institucijos taip pat visiškai arba iš dalies atleido ERTE sistemoje dalyvaujančius darbuotojus nuo socialinio draudimo įmokų mokėjimo, priklausomai nuo darbdavio dydžio ir metų mėnesio. Atleidimas reiškia, kad valdžios sektorius negauna pajamų, ir Tarybos reglamento 2020/672 įgyvendinimo tikslu tai gali būti prilyginama viešosioms išlaidoms;

(6)savarankiškai dirbantiems asmenims valdžios institucijos skyrė išmoką už veiklos nutraukimą (t. y. visišką ar dalinį savarankiškos veiklos sustabdymą) ir kartu atleido nuo socialinio draudimo įmokų mokėjimo. Pagal šią priemonę mokamos mėnesinės išmokos, kai įmonės turi būti uždarytos arba, jei jos veikia, jų apyvarta yra sumažėjusi daugiau kaip 75 %;

(7)remiantis 2020 m. rugpjūčio 3 d. Ispanijos prašyme nurodytu Karališkuoju dekretu Nr. 15/2020, mėnesinės išmokos taip pat nustatytos nuolatiniams sezoniniams darbuotojams turizmo sektoriuje, kurie dėl COVID-19 protrūkio negalėjo grįžti į darbą numatytu laiku;

(8)2020 m. rugpjūčio 3 d. Ispanijos prašyme nurodytais karališkaisiais dekretais Nr. 8/2019, Nr. 12/2019, Nr. 7/2020 ir Nr. 25/2020 darbdaviai atleidžiami nuo socialinio draudimo įmokų mokėjimo (50 %), siekiant paremti užimtumo išsaugojimą turizmo sektoriuje nepaprastosios padėties metu ir vėliau, kartu išlaikant kelių kategorijų darbuotojų minimalų socialinės apsaugos lygį. Visų mėnesinių išlaidų vidurkis ir asmenų, kuriems įmonės gavo subsidijas, skaičius rodo, kad vidutinės išlaidos vienam asmeniui per mėnesį sudaro apie 192 EUR;

(9)galiausiai Ispanija, remdamasi 2020 m. rugpjūčio 3 d. Ispanijos prašyme nurodytais karališkaisiais dekretais Nr. 6/2020 ir Nr. 13/2020, pratęsė sveikatos išmokų darbuotojams, nedirbantiems dėl COVID-19 (prevenciškai izoliuotiems arba užsikrėtusiems darbuotojams) mokėjimą. Ši priemonė panaši į nelaimingų atsitikimų darbe schemą (t. y. išmokos yra didesnės ir mokamos iš Socialinio draudimo fondo nuo pirmosios nedarbo dienos), o išmokos negali viršyti 75 % bazinio darbo užmokesčio;

(10)Ispanija atitinka Reglamento (ES) 2020/672 3 straipsnyje nustatytas finansinės paramos prašymo sąlygas. Ispanija pateikė Komisijai tinkamų įrodymų, kad faktinės ir numatomos viešosios išlaidos nuo 2020 m. vasario 1 d. padidėjo 23 803 573 600 EUR dėl nacionalinių priemonių, kurių imtasi siekiant sumažinti socialinį ir ekonominį COVID-19 protrūkio poveikį. Padidėjusi suma, tiesiogiai susijusi su sutrumpinto darbo laiko tvarka ERTE ir panašiomis priemonėmis, skirtomis savarankiškai dirbantiems asmenims ir turizmo sektoriaus darbuotojams, rodo staigų ir didelį išlaidų padidėjimą dėl beveik iš karto beprecedentiškai išaugusio naudos gavėjų, kuriems tos priemonės taikomos, skaičiaus ir susijusių išmokų masto Ispanijoje. Sąjungos lėšomis Ispanija ketina finansuoti 1 660 000 000 EUR išaugusių išlaidų;

(11)Komisija pagal Reglamento (ES) 2020/672 6 straipsnį pasikonsultavo su Ispanija ir patikrino, ar dėl COVID-19 protrūkio staiga smarkiai padidėjo faktinės ir numatytos viešosios išlaidos, tiesiogiai susijusios su sutrumpinto darbo laiko tvarkos ir panašiomis priemonėmis, taip pat atitinkamomis su sveikata susijusiomis priemonėmis, nurodytomis 2020 m. rugpjūčio 3 d. prašyme;

(12)todėl finansinė parama turėtų būti suteikta siekiant padėti Ispanijai mažinti didelio ekonomikos sukrėtimo, kurį sukėlė COVID-19 protrūkis, socialinį ir ekonominį poveikį;

(13)šis sprendimas neturėtų daryti poveikio procedūrų, kurios gali būti pradėtos dėl vidaus rinkos veikimo iškraipymo, ypač pagal SESV 107 ir 108 straipsnius, rezultatams. Jis nėra viršesnis už reikalavimą, kad valstybės narės praneštų Komisijai apie galimos valstybės pagalbos atvejus pagal SESV 108 straipsnį;

(14)Ispanija turėtų reguliariai informuoti Komisiją apie planuojamų viešųjų išlaidų įvykdymą, kad Komisija galėtų įvertinti, kokiu mastu Ispanija įvykdė tas išlaidas;

(15)sprendimas suteikti finansinę paramą priimtas atsižvelgiant į esamus ir numatomus Ispanijos poreikius, taip pat į kitų valstybių narių pagal Reglamentą (ES) 2020/672 jau pateiktus ar numatomus pateikti finansinės paramos prašymus, taikant vienodo požiūrio, solidarumo, proporcingumo ir skaidrumo principus. Visų pirma paskolos suma nustatyta siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi rizikos ribojimo taisyklių, taikomų paskolų portfeliui, kaip nurodyta Tarybos reglamente (ES) 2020/672,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Ispanija atitinka Reglamento (ES) 2020/672 3 straipsnyje nustatytas sąlygas.

2 straipsnis

1. Sąjunga suteikia Ispanijai paskolą, kuri neviršija 21 324 820 449 EUR. Vidutinis paskolos grąžinimo terminas – ne ilgesnis kaip 15 metų.

2. Šiuo sprendimu skiriamos finansinės pagalbos teikimo laikotarpis yra 18 mėnesių nuo pirmos dienos po šio sprendimo įsigaliojimo.

3. Komisija Sąjungos finansinę pagalbą Ispanijai teikia dalimis, atlikdama ne daugiau kaip dešimt mokėjimų. Bet kuri dalis gali būti išmokama viena ar keliomis dalinėmis išmokomis. Pirmos dalies dalinių išmokų grąžinimo terminai gali būti ilgesni negu 1 dalyje nurodytas ilgiausias vidutinis terminas. Tokiais atvejais kitų dalinių išmokų grąžinimo terminai nustatomi taip, kad išmokėjus visas dalis būtų laikomasi 1 dalyje nurodyto ilgiausio vidutinio grąžinimo termino.

4. Pirma dalis išmokama įsigaliojus Reglamento (ES) 2020/672 8 straipsnio 2 dalyje numatytam paskolos susitarimui.

5. Ispanija apmoka Reglamento (ES) 2020/672 4 straipsnyje nurodyto Sąjungos finansavimo išlaidas, susijusias su kiekviena dalimi, ir visus su finansavimu susijusius Sąjungos mokesčius ir išlaidas.

6. Dėl dalių dydžio ir išmokėjimo, kaip ir dėl dalinių išmokų dydžio, sprendžia Komisija.

3 straipsnis

Ispanija gali finansuoti šias priemones:

(a)sutrumpinto darbo laiko tvarką ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo), kaip numatyta kovo 17 d. Karališkajame dekrete Nr. 8/2020 (II skyriuje, 22–28 straipsniuose), gegužės 12 d. Karališkajame dekrete Nr. 18/2020 ir birželio 26 d. Karališkajame dekrete Nr. 24/2020 (1–7 straipsniuose);

(b)darbuotojams, kuriems taikoma ERTE, skirtas ypatingas socialinio draudimo įmokų priemones, kaip numatyta kovo 17 d. Karališkajame dekrete Nr. 8/2020 (II skyriuje, 22–28 straipsniuose), gegužės 12 d. Karališkajame dekrete Nr. 18/2020, birželio 26 d. Karališkajame dekrete Nr. 24/2020 (I skyriuje, 4 straipsnyje);

(c)išmoką už veiklos nutraukimą ir susijusį atleidimą nuo socialinio draudimo įmokų mokėjimo, kaip numatyta kovo 17 d. Karališkajame dekrete Nr. 8/2020 (17 straipsnyje), pakeistame kovo 31 d. Karališkuoju dekretu Nr. 11/2020 (galutiniame sprendime Nr. 1.8), ir birželio 26 d. Karališkajame dekrete Nr. 24/2020 (8 straipsnyje);

(d)paramos schemą nuolatiniams sezoniniams darbuotojams, kaip numatyta balandžio 21 d. Karališkajame dekrete Nr. 15/2020 (galutiniame sprendime Nr. 8);

(e)dalinį darbdavių atleidimą nuo socialinio draudimo įmokų mokėjimo užimtumo išsaugojimui turizmo sektoriuje remti, kaip numatyta kovo 8 d. Karališkajame dekrete Nr. 8/2019, spalio 11 d. Karališkajame dekrete Nr. 12/2019, kovo 12 d. Karališkajame dekrete Nr. 7/2020 (13 straipsnyje) ir Karališkajame dekrete Nr. 25/2020 (galutiniame sprendime Nr. 4);

(f)sveikatos išmokas darbuotojams, nedirbantiems dėl COVID-19, kaip numatyta kovo 10 d. Karališkajame dekrete Nr. 6/2020 (5 straipsnyje) ir balandžio 7 d. Karališkajame dekrete Nr. 13/2020 (galutiniame sprendime Nr. 1).

4 straipsnis

Ispanija iki [DATA: šeši mėnesiai po šio sprendimo paskelbimo], o po to – kas šešis mėnesius informuoja Komisiją apie numatytų viešųjų išlaidų įvykdymą, kol tos numatytos viešosios išlaidos bus visiškai įvykdytos.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Ispanijos Karalystei.

6 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje

   Tarybos vardu

   Pirmininkas

(1)    OL L 159, 2020 5 20, p. 1.
Top