EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0174

Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa

COM/2020/174 final

Briuselis, 2020 04 02

COM(2020) 174 final

2020/0055(APP)

Pasiūlymas

TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.PASIŪLYMO APLINKYBĖS

COVID-19 protrūkis dramatiškai paveikė Europos Sąjungos visuomenę ir ekonomiką, todėl valstybės narės turi imtis išskirtinių priemonių. Dėl protrūkio susidarė ekstremali visuomenės sveikatos padėtis, kelianti didelį pavojų piliečiams, visuomenei ir ekonomikai. Dėl sutrikdytos ekonominės veiklos likvidumas yra suvaržytas ir labai pablogėjo ūkio subjektų (įmonių, ypač MVĮ) finansinė padėtis. Valstybės narės taip pat susiduria su didesniais valstybės išteklių, skirtų visuomenės sveikatos sistemoms finansuoti ir viešosioms paslaugoms išlaikyti, poreikiais.

Siekdama padėti valstybėms narėms įveikti visus šiuos sunkumus ir reaguoti į protrūkio poveikį, Komisija Atsako į COVID-19 grėsmę investicijų iniciatyva pasiūlė daug įvairių priemonių 1 , be kita ko naudoti Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšas 2 . Siekiant koordinuoti bendrus viešuosius pirkimus ir padidinti vaistų, asmeninių apsaugos priemonių ir medicinos produktų atsargas, taip pat repatrijuoti už ES ribų įstrigusius Europos piliečius, pasiūlyta sustiprinti Europos Sąjungos civilinės saugos mechanizmą („rescEU“) 3 . Taip pat pasiūlyta sustiprinti Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą (ECDC).

Siekdama tinkamai reaguoti į poreikius, atsiradusius dėl COVID-19 protrūkio, Komisija dabar siūlo aktyvuoti 2016 m. pabėgėlių krizės piko metu sukurtą Skubios paramos priemonę, kuriai skirtas 2,7 mlrd. EUR biudžetas, siekiant padėti valstybėms narėms įveikti COVID-19 protrūkį 4 . Reaguodama į sparčiai didėjantį krizės mastą Komisija taip pat siūlo dar labiau sustiprinti Sąjungos civilinės saugos mechanizmą („rescEU“) ir skirti papildomą 300 mln. EUR biudžetą, siekiant palengvinti būtiniausių išteklių kaupimą ir koordinuoti jų paskirstymą visoje Europoje 5 . 

Tam reikia mobilizuoti specialiąsias priemones, nes daugiametės finansinės programos (DFP) 3 išlaidų kategorijoje nėra nepanaudotų maržų ar galimybių perskirstyti lėšas. Specialiosios priemonės, kurios gali būti panaudotos 2020 m., nurodytos 2020 m. DFP techniniame patikslinime 6 .Remiantis dabartine DFP reglamente pateikta specialiųjų priemonių apibrėžtimi ir taikymo sritimi, šiuo tikslu gali būti naudojama tik lankstumo priemonė ir nenumatytų atvejų rezervas, nes bendroji įsipareigojimų marža gali būti naudojama tik jaunimo ir užimtumo, taip pat migracijos ir saugumo priemonėms. Šiuo metu bendrai lankstumo priemonėje ir nenumatytų atvejų rezerve turimų išteklių nepakanka, kad galėtų būti patenkinti skubios paramos priemonės finansavimo poreikiai ir reikšmingai sustiprintas Sąjungos civilinės saugos mechanizmas („rescEU“).

Atsižvelgiant į tai, kad šie metai yra paskutiniai 2014–2020 m. DFP metai ir kad Europos Sąjunga susiduria su precedento neturinčia sveikatos ir ekonomikos krize, Komisija siūlo iš dalies pakeisti DFP reglamentą pašalinant bendrosios įsipareigojimų maržos taikymo srities apribojimus (14 straipsnis) tam, kad visą 3,0 mlrd. EUR sumą būtų galima skirti taisomojo biudžeto Nr. 2/2020 projekte, kuris pateikiamas atskirai, pasiūlytam atsakui į COVID-19 protrūkį.

Komisija siūlo iš atitinkamų straipsnių formuluotės išbraukti nuorodas į jaunimą ir užimtumą ir į migracijos ir saugumo priemones.

Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos 7 135 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 pakeitimai, priimti to susitarimo įsigaliojimo dieną arba vėliau, Jungtinei Karalystei netaikomi, jei tie pakeitimai daro poveikį Jungtinės Karalystės finansiniams įsipareigojimams. Šiame reglamente numatyti pakeitimai yra susiję tik su bendrosios įsipareigojimų maržos naudojimo paskirties pakeitimu ir jais finansiniai įsipareigojimai nedidinami. Todėl Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos 135 straipsnio 2 dalis šiam pakeitimui netaikoma.

2.POVEIKIS BIUDŽETUI

Šis pasiūlymas neturi tiesioginio poveikio biudžetui. Bendroji įsipareigojimų marža mobilizuojama ir asignavimai įrašomi į metinį biudžetą taikant procedūras, nustatytas DFP reglamente ir Tarpinstituciniame susitarime dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo.

2020/0055 (APP)

Pasiūlymas

TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 312 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą 8 ,

laikydamasi specialios teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)COVID-19 protrūkis ir su juo susijusi visuomenės sveikatos krizė, kuriai spręsti reikia imtis ypatingų priemonių, daro didelį spaudimą esamiems finansiniams ištekliams tiek neviršijant DFP viršutinių ribų, tiek jas viršijant;

(2)kad Sąjunga galėtų pagal Skubios paramos priemonę 9 finansuoti tinkamas atsako į COVID-19 protrūkį ir susijusią visuomenės sveikatos ir ekonomikos krizę priemones, siūloma pakeisti tikslą, kuriam gali būti panaudoti esami bendrosios įsipareigojimų maržos asignavimai, susiję su augimu ir užimtumu, visų pirma jaunimo užimtumu, ir migracijos bei saugumo priemonėmis;

(3)siūloma kuo greičiau mobilizuoti bendrąją įsipareigojimų maržą, kad ją būtų galima greitai panaudoti 2020 m., kaip siūloma Taisomojo biudžeto Nr. 2/2020 projekte 10 . Šis Reglamento Nr. 1311/2013 pakeitimas turėtų įsigalioti ne vėliau kaip šio taisomojo biudžeto projekto priėmimo dieną;

(4)Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos 11 135 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 pakeitimai, priimti to susitarimo įsigaliojimo dieną arba vėliau, Jungtinei Karalystei netaikomi, jei tie pakeitimai daro poveikį Jungtinės Karalystės finansiniams įsipareigojimams. Šiame reglamente numatyti pakeitimai yra susiję tik su bendrosios įsipareigojimų maržos naudojimo paskirties pakeitimu ir jais finansiniai įsipareigojimai nedidinami. Todėl tikslinga paaiškinti, kad Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos 135 straipsnio 2 dalis šiam pakeitimui netaikoma;

(5)todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 iš dalies keičiamas taip:

1)    3 straipsnio 2 dalies antras sakinys pakeičiamas taip:

„Įsipareigojimų asignavimai gali būti įtraukti į biudžetą viršijant DFP nustatytas atitinkamų išlaidų kategorijų viršutines ribas, kai reikia panaudoti neatidėliotinos pagalbos rezervo, Europos Sąjungos solidarumo fondo, lankstumo priemonės, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo, nenumatytų atvejų rezervo, specialios lankstumo priemonės siekiant spręsti jaunimo nedarbo problemą bei stiprinti mokslinius tyrimus ir bendrąją įsipareigojimų maržą, išteklius pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002 (*), Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 (**) ir Tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (***).

_____________________________

(*)2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantis Europos Sąjungos solidarumo fondą ( OL L 311, 2002 11 14, p. 3 ).

(**)2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 855).

(***)2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (OL C 373, 2013 12 20, p. 1)“;

2)    14 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)    antraštė pakeičiama taip:

„Bendroji įsipareigojimų marža“

b)    1 dalis pakeičiama taip:

„1.    Žemiau DFP viršutinių įsipareigojimų asignavimų ribų likusios maržos sudaro bendrąją įsipareigojimų maržą, kurią galima panaudoti viršijant DFP nurodytas 2016–2020 m. viršutines ribas.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

   Tarybos vardu

   Pirmininkas

(1)    Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, ECB, EIB ir Euro grupei „Suderintas ekonominis atsakas į COVID-19 protrūkį“, COM(2020) 112 final, 2020 3 13.
(2)    2020 m. kovo 13 d. pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl konkrečių priemonių investicijoms į valstybių narių sveikatos priežiūros sistemas ir kitus jų ekonomikos sektorius sutelkti reaguojant į COVID-19 protrūkį iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, Reglamentas (ES) Nr. 1301/2013 ir Reglamentas (ES) Nr. 508/2014 [Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyva], COM(2020) 113 final, 2020 3 13.
(3)    Taisomojo biudžeto Nr. 1/2020 projektas, COM(2020) 145, 2020 3 27.
(4)    Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo pagal 2016 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentą (ES) 2016/369 aktyvuojamas skubios paramos teikimas ir dėl COVID-19 protrūkio iš dalies keičiamos to reglamento nuostatos, COM(2020) 175, 2020 4 2.
(5)    Taisomojo biudžeto Nr. 2/2020 projektas, COM(2020) 170, 2020 4 2.
(6)    Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai dėl 2020 m. specialiųjų priemonių techninio patikslinimo (Tarybos reglamento Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, 6 straipsnio 1 dalies e ir f punktai). COM(2020) 173, 2020 4 2.
(7)    OL L 29, 2020 1 31, p. 7.
(8)    OL C , , p. .
(9)    COM(2020) 175, 2020 4 2.
(10)    COM(2020) 170, 2020 4 2.
(11)    OL L 29, 2020 1 31, p. 7.
Top