EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0078

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos geležinkelių metų (2021 m.)

COM/2020/78 final

Briuselis, 2020 03 04

COM(2020) 78 final

2020/0035(COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos geležinkelių metų (2021 m.)


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.PASIŪLYMO APLINKYBĖS

Pasiūlymo pagrindimas ir tikslai

2019 m. gruodžio 11 d. komunikate 1 Komisija išdėstė Europos Sąjungai ir jos piliečiams skirtą Europos žaliąjį kursą. Jame atkartojamas Komisijos įsipareigojimas imtis su klimatu ir aplinka susijusių iššūkių, kurie yra pagrindinis šios kartos uždavinys. Tai nauja augimo strategija, kuria siekiama pertvarkyti Sąjungą į teisingą ir klestinčią visuomenę, pasižyminčią modernia, efektyviai išteklius naudojančia ir konkurencinga ekonomika, kurioje 2050 m. visai nebus grynojo išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, o ekonomikos augimas bus atsietas nuo išteklių naudojimo. Europos žaliasis kursas yra neatskiriama šios kadencijos Komisijos strategijos, kuria siekiama įgyvendinti Jungtinių Tautų darbotvarkę iki 2030 m. ir darnaus vystymosi tikslus 2 , dalis. Tikslą – ne vėliau kaip 2050 m. užtikrinti neutralaus poveikio klimatui Europos Sąjungą – Europos Vadovų Taryba patvirtino savo 2019 m. gruodžio 12 d. išvadose 3 , o Europos Parlamentas – savo 2020 m. sausio 15 d. rezoliucijoje 4 .

Europos žaliajame kurse visų pirma raginama spartinti perėjimą prie darnaus ir išmanaus judumo, nes transporto sektoriuje susidaro ketvirtadalis viso Sąjungoje išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, ir ši dalis vis dar didėja. Siekiant neutralizuoti poveikį klimatui, transporto sektoriuje išmetamų teršalų kiekį iki 2050 m. reikia sumažinti 90 %. Mažiau teršalų turės išmesti visų rūšių transporto priemonės. Pristatydama Europos žaliąjį kursą Komisija pranešė apie ketinimą 2020 m. priimti darnaus ir išmanaus judumo strategiją, kurią įgyvendinant bus sprendžiama ši problema ir bus mažinama visų rūšių tarša. Tarp kitų numatomų veiksmų – didelė dalis iš 75 % šiuo metu keliais vežamų vidaus krovinių prioritetine tvarka turėtų būti perkelta vežti geležinkeliais ir vidaus vandenų keliais.

Geležinkeliai yra viena iš labiausiai aplinką tausojančių ir efektyviai energiją vartojančių transporto rūšių, todėl jiems turi tekti svarbus vaidmuo spartinant transporto priemonių išmetamų teršalų kiekio mažinimą. Iš tiesų, didžioji dalis geležinkelio linijų yra elektrifikuotos, tad keliaujant geležinkeliais tas pats atstumas įveikiamas išmetant gerokai mažiau CO2 nei keliaujant kelių ar oro transporto priemonėmis. Be to, tai vienintelis transporto sektorius, kuriame, net didėjant transporto srautams, nuo 1990 m. beveik nuolatos mažėjo išmetamas CO2 kiekis: 2016 m. tame sektoriuje išmetamas CO2 kiekis sudarė tik 0,5 % visų rūšių transporto sektoriuose išmetamo kiekio. Be to, geležinkelių sektoriuje suvartojama tik 2 % viso ES transporto sektoriuje suvartojamo energijos kiekio, nors 2016 m. geležinkeliais vežta 11,2 % visų krovinių ir 6,6 % visų keleivių 5 . 1990–2016 m. geležinkelių sektoriuje suvartota mažiau energijos 6 , be to, jame vis dažniau naudojami atsinaujinantieji energijos ištekliai.

Nors keleivių vežimo geležinkeliais dalis Sąjungos sausumos transporto sektoriuje 2007–2016 m. padidėjo nuo 7,0  iki 7,6 %, geležinkeliams tenkanti Sąjungos krovinių vežimo sausumos transportu dalis nuo didžiausios 2011 m. vertės (19 %) sumažėjo iki 16,65 % 2017 m 7 . Išlieka nemažai kliūčių sukurti tikrą bendrą Europos geležinkelių erdvę, be kita ko, susijusių su poreikiu kuo labiau mažinti triukšmą. Pašalinus šias kliūtis, sumažinus išlaidas ir ėmus sparčiau diegti inovacijas bus galima išnaudoti visą geležinkelių potencialą. Todėl geležinkelių transportą reikia dar labiau plėtoti, siekiant užtikrinti, kad jis būtų patrauklesnis keliautojams ir įmonėms kaip transporto rūšis, atitinkanti jų kasdienio ir tolimojo susisiekimo poreikius. Jei daugiau keleivių ir krovinių bus vežama geležinkeliais, tai taip pat padės sumažinti spūsčių ir žmonių sveikatai pavojingų išmetamų teršalų kiekį, visų pirma oro taršą.

Pasiūlymu 2021-uosius paskelbti Europos geležinkelių metais siekiama populiarinti geležinkelių transportą, atsižvelgiant į Komisijos komunikate dėl Europos žaliojo kurso nustatytus tikslus, be kita ko, susijusius su darniu ir išmaniu judumu. Europos geležinkelių metais visoje Europoje bus vykdomi projektai, rengiami debatai, renginiai, parodos ir įgyvendinamos iniciatyvos, siekiant populiarinti geležinkelių transportą kaip piliečiams, įmonėms ir valdžios institucijoms pritaikytą patrauklų ir darnų keliavimo po Europą būdą, pabrėžiant tai, kad geležinkelių transportas aprėpia visą Sąjungą ir yra novatoriškas. Specialūs piliečiams (nesusijusiems su geležinkelių sektoriumi) rengiami renginiai ir komunikacijos kampanijos įtikins daugiau žmonių ir įmonių naudotis geležinkeliais.

2021-ieji yra svarbūs metai Sąjungos geležinkelių politikai. Tai bus pirmieji ištisi metai, kuriais pagal 4-ąjį geležinkelių dokumentų rinkinį 8 patvirtintos taisyklės, visų pirma keleivių vežimo valstybės viduje paslaugų rinkos atvėrimo ir visoje ES veikiančių geležinkelio įmonių išlaidų ir administracinės naštos mažinimo taisyklės, bus įgyvendinamos visoje ES. Kai kuriose valstybėse narėse didėja visuomenės susidomėjimas geležinkeliais, taip pat ir naktiniais traukiniais, kaip, be kita ko, rodo iniciatyvos „#DiscoverEU“ 9 populiarumas. Be to, tarptautinis meno festivalis „Europalia“ 10 kaip savo 2021 m. temą pasirinko geležinkelių įtaką menui ir sieks atkreipti dėmesį į svarbų geležinkelių vaidmenį skatinant socialines, ekonomines ir pramonines permainas. Todėl 2021-ieji laikomi labai tinkamais metais aptariamajai iniciatyvai įgyvendinti.

Kaip ir visais ankstesniais metais, kuriais buvo minimi Europos metai, svarbiausias tikslas yra geriau informuoti apie tam tikros srities problemas ir galimybes, taip pat atkreipti dėmesį į Sąjungos vaidmenį ieškant bendrų sprendimų. Europos geležinkelių metų tikslas – skatinti ir remti Sąjungos, valstybių narių, regionų ir vietos valdžios institucijų bei kitų organizacijų pastangas padidinti keleivių ir krovinių vežimo geležinkeliais srautus. Visų pirma, minint Europos metus, geležinkeliai turėtų būti populiarinami kaip darni, novatoriška ir saugi transporto rūšis, orientuojantis į plačiąją visuomenę ir ypač jaunimą. Taip pat daug dėmesio turėtų būti skiriama europiniam tarpvalstybiniam geležinkelių aspektui, t. y. gebėjimui suartinti piliečius, suteikti jiems galimybę pažinti visą Sąjungos įvairovę, skatinti sanglaudą ir prisidėti prie Sąjungos vidaus rinkos integracijos. Be to, turėtų būti didinamas geležinkelių sektoriaus indėlis į Sąjungos ekonomiką, pramonės sektorių ir plačiąją visuomenę; geležinkelių transportas taip pat turėtų būti populiarinamas kaip svarbus Sąjungos ir trečiųjų šalių, visų pirma Vakarų Balkanų šalių, santykių elementas.

Suderinamumas su toje pačioje politikos srityje galiojančiomis nuostatomis

Kaip minėta pirmiau, Europos geležinkelių metais bus siekiama populiarinti geležinkelių transportą, atsižvelgiant į Komisijos komunikate dėl Europos žaliojo kurso nustatytus tikslus, be kita ko, su darniu ir išmaniu judumu susijusius tikslus. Ta iniciatyva bus taip pat grindžiama esamomis su geležinkeliais susijusiomis iniciatyvomis ir politika, pavyzdžiui, keleivių vežimo valstybės viduje paslaugų rinkos atvėrimu ir visoje Sąjungoje veikiančių geležinkelio įmonių išlaidų ir administracinės naštos mažinimu. Kaip ir kitais metais, kuriais buvo minimi Europos metai, bus įgyvendinamos šios priemonės: Sąjungos, nacionalinio, regiono ir vietos lygmens informavimo ir viešinimo kampanijos, renginiai, projektai ir iniciatyvos. Įgyvendinant minėtas priemones bus pristatomos pagrindinės idėjos ir teikiama informacija apie gerosios patirties pavyzdžius.

Europos metai suteiks galimybę paskatinti valstybių narių valdžios institucijas ir geležinkelių sektoriaus atstovus bendradarbiauti populiarinant geležinkelių transportą. Bus dedamos visos reikiamos pastangos užtikrinti, kad Europos metų veikla tenkintų kiekvienos valstybės narės reikmes ir būtų pritaikyta prie jos aplinkybių. Todėl valstybių narių prašoma paskirti nacionalinį koordinatorių, kuris bus atsakingas už tos valstybės narės dalyvavimo Europos geležinkelių metų veikloje organizavimą. Bus sukurta Europos iniciatyvinė grupė, kuriai priklausys ir nacionalinių koordinatorių atstovai. Siekdama koordinuoti Europos metų veiklą ir dalytis informacija apie tos veiklos įgyvendinimą nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis, Komisija šauks nacionalinių koordinatorių posėdžius.

Suderinamumas su kitomis Sąjungos politikos sritimis

Europos geležinkelių metai yra susiję su kitomis Sąjungos politikos sritimis, pavyzdžiui, regionų vystymusi, pramonės konkurencingumu, ekologiniu turizmu, inovacijomis, užimtumu, švietimu, jaunimu, kultūra ir prieinamumu neįgaliesiems, taip pat su Sąjungos ryšiais su kaimyninėmis šalimis. Įgyvendinant šią iniciatyvą bus pabrėžiamas geležinkelių transporto – darnios ir perspektyvios prekių vežimo, keliavimo, skirtingų žemyno regionų pažinimo ir sujungimo priemonės – europinis tarpvalstybinis aspektas. Tam tikra su iniciatyva „Europos metai“ susijusi veikla galėtų būti finansuojama pagal esamas Sąjungos programas, pavyzdžiui, programą „Europos horizontas“, Europos infrastruktūros tinklų priemonę, Sąjungos struktūrinius ir investicijų fondus, programą „Kūrybiška Europa“, programą „Erasmus +“, programą „DiscoverEU“ arba programą „Europa piliečiams“.

2.TEISINIS PAGRINDAS, SUBSIDIARUMO IR PROPORCINGUMO PRINCIPAI

Teisinis pagrindas

Teisinis pasiūlymo pagrindas yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 91 straipsnis. Tame straipsnyje nustatyta, kad, atsižvelgdami į transporto ypatumus, Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu bei Regionų komitetu, nustato atitinkamas nuostatas SESV 90 straipsniui įgyvendinti. SESV 90 straipsnyje nustatyta, kad Sutarčių tikslų siekiama vykdant bendrą transporto politiką. Pagrindinis šio pasiūlymo tikslas – padėti padidinti keleivių ir krovinių vežimo geležinkeliais srautus. Todėl šis tikslas patenka į SESV 91 straipsnio taikymo sritį.

Subsidiarumo principas (neišimtinės kompetencijos atveju)

Šis pasiūlymas atitinka Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 5 straipsnio 3 dalyje nustatytą subsidiarumo principą. Šio pasiūlymo tikslų valstybės narės negali tinkamai pasiekti pačios. Vien nacionalinio lygmens veiksmai neduotų tokios naudos, kokią galima gauti valstybėms narėms Europos mastu dalijantis gerąja patirtimi. ES sutarties 3 straipsnio 3 dalyje, visų pirma, nustatyta, kad Europos Sąjunga sukuria vidaus rinką, siekia Europos, kurioje vystymasis būtų tvarus, pagrįstas, be kita ko, aplinkos kokybės gerinimu; skatina mokslo ir technikos pažangą ir skatina ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą. Savo tikslų Sąjunga siekia deramomis priemonėmis pagal Sutartyse jai suteiktą kompetenciją. Be to, valstybių narių veiksmams Sąjungos lygmens veiksmai būtų naudingi dėl didesnio matomumo, daugiašalių partnerysčių, tarpvalstybinio keitimosi informacija, informuotumo didinimo ir gerosios patirties sklaidos visoje Sąjungoje, minint Europos metus.

Proporcingumo principas

Šis pasiūlymas atitinka ES sutarties 5 straipsnio 4 dalyje nustatytą proporcingumo principą. Siūlomi veiksmai yra nesudėtingi. Jie grindžiami jau vykdomomis programomis ir komunikacijos veiklos orientavimu į Europos metų temas. Pasiūlymu įgyvendinimo institucijoms netaikoma jokių neproporcingų valdymo apribojimų. Sąjungos veiksmais bus remiamos ir papildomos valstybių narių ir sektoriaus atstovų pastangos. Jais visų pirma bus didinamas pačios Sąjungos priemonių veiksmingumas. Antra, jie padės skatinti valstybių narių, regioninės ir vietos valdžios institucijų, privačiųjų ir viešųjų įmonių ir plačiosios pilietinės visuomenės sinergiją ir bendradarbiavimą. Sąjungos veiksmais nebūtų viršijama to, kas būtina nustatytoms problemoms išspręsti.

Priemonės pasirinkimas

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas yra tinkamiausia priemonė užtikrinti visapusiškam teisėkūros institucijos dalyvavimui skelbiant 2021-uosius Europos geležinkelių metais.

3.EX POST VERTINIMO, KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI

Galiojančių teisės aktų ex post vertinimas / tinkamumo patikrinimas

Netaikoma.

Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis

Galimybė 2021-uosius metus paskelbti Europos geležinkelių metais buvo aptarta 2019 m. gruodžio 9 d. su įvairiais kviestiniais geležinkelių sektoriaus atstovais (CER, UNIFE, EIM, ERFA „Allrail“), Europos Sąjungos geležinkelių agentūros (ERA), „Shift2Rail“ ir „Europalia“ atstovais. Ši iniciatyva sulaukė didelio visų dalyvių palaikymo: buvo ypač pabrėžiamas geležinkelių vaidmuo siekiant priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo tikslo ir tarpvalstybinis geležinkelių aspektas. Tikimasi, kad geležinkelių sektoriaus suinteresuotosios šalys, visų pirma geležinkelio įmonės, stočių valdytojai, gamintojai ir nacionalinės valdžios institucijos, aktyviai dalyvaus organizuojant Europos metų renginius Sąjungos, nacionaliniu ir vietos lygmenimis. Konsultacijos su tarptautinio meno festivalio „Europalia“ atstovais atskleidė didelį sinergijos su Europos metais potencialą. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas ir Regionų komitetas neseniai savo iniciatyva priėmė nuomones 11 12 , iš kurių matyti, kad tų komitetų nariai yra suinteresuoti populiarinti geležinkelius kaip darnią ir novatorišką transporto rūšį.

Tiriamųjų duomenų rinkimas ir naudojimas

Netaikoma.

Poveikio vertinimas

Poveikio vertinimo nereikia, nes siūlomos iniciatyvos tikslai sutampa su esamų Sąjungos programų tikslais. Dėl siūlomos iniciatyvos Komisijai nereikės imtis jokių specialių teisėkūros veiksmų. Iniciatyva nedarys jokio reikšmingo socialinio ir ekonominio poveikio bei poveikio aplinkai, išskyrus poveikį, daromą pagal dabartines priemones.

Reglamentavimo tinkamumas ir supaprastinimas

Netaikoma.

Pagrindinės teisės

Netaikoma.

4.POVEIKIS BIUDŽETUI

Šiam sprendimui įgyvendinti 2020–2021 m. laikotarpiu reikalingi finansiniai asignavimai yra 8 000 000 EUR. Dėl iniciatyvai „Europos metai“ įgyvendinti reikalingo tinkamo finansavimo reikės nuspręsti atsižvelgiant į 2020 ir 2021 m. biudžeto procedūras pagal 2021–2027 m. daugiametę finansinę programą.

5.KITI ELEMENTAI

Įgyvendinimo planai ir stebėsena, vertinimas ir ataskaitų teikimo tvarka

Pasiūlyme Komisija įpareigojama iki 2022 m. gruodžio 31 d. pateikti Europos metų iniciatyvų įgyvendinimo, rezultatų ir bendro vertinimo ataskaitą.

2020/0035 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos geležinkelių metų (2021 m.)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 91 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę 13 ,

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę 14 ,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)2019 m. gruodžio 11 d. komunikate 15 Komisija išdėstė Europos Sąjungai ir jos piliečiams skirtą Europos žaliąjį kursą. Europos žaliasis kursas yra nauja augimo strategija, kuria siekiama pertvarkyti Sąjungą į teisingą ir klestinčią visuomenę, pasižyminčią modernia, efektyviai išteklius naudojančia ir konkurencinga ekonomika, kurioje 2050 m. visai nebus grynojo išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, o ekonomikos augimas bus atsietas nuo išteklių naudojimo;

(2)2019 m. gruodžio 12 d. išvadose 16 Europos Vadovų Taryba patvirtino tikslą ne vėliau kaip 2050 m. užtikrinti neutralaus poveikio klimatui Europos Sąjungą;

(3)2020 m. sausio 15 d. rezoliucijoje 17 Europos Parlamentas palankiai įvertino Komisijos komunikatą „Europos žaliasis kursas“ ir paragino ne vėliau kaip 2050 m. būtinai pereiti prie neutralizuoto poveikio klimatui visuomenės;

(4)atsižvelgiant į Komisijos komunikate dėl Europos žaliojo kurso nustatytus tikslus, reikia pertvarkyti Sąjungos ekonomiką ir persvarstyti politiką, visų pirma transporto ir judumo srityje, o tai reiškia spartesnį perėjimą prie darnaus ir išmanaus judumo. Transporto sektoriuje susidaro ketvirtadalis viso Sąjungos išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, ir ši dalis vis dar didėja. Siekiant neutralizuoti poveikį klimatui, transporto sektoriuje išmetamų teršalų kiekį iki 2050 m. reikia sumažinti 90 %. Transporto darnumui užtikrinti pirmenybė turi būti teikiama naudotojams, be to, jiems reikia užtikrinti įperkamesnes, prieinamesnes, sveikesnes ir švaresnes alternatyvas jų dabartiniams judumo įpročiams. Europos žaliojo kurso tikslas – paspartinti perėjimą prie darnaus ir išmanaus judumo, kad būtų sprendžiamos šios problemos. Visų pirma, didelė dalis iš 75 % šiuo metu keliais vežamų sausumos krovinių turėtų būti perkelta vežti geležinkeliais ir vidaus vandenų keliais;

(5)geležinkeliai yra svarbūs, nes gali padėti pasiekti proveržį siekiant tikslo iki 2050 m. užtikrinti poveikio klimatui neutralumą. Tai viena iš ekologiškiausių ir efektyviausiai energiją vartojančių transporto rūšių. Didžioji dalis geležinkelio linijų yra elektrifikuotos, tad keliaujant geležinkeliais tas pats atstumas įveikiamas išmetant gerokai mažiau CO2 nei keliaujant kelių ar oro transporto priemonėmis, taip pat tai vienintelis transporto sektorius, kuriame nuo 1990 m. beveik nuolatos mažėjo išmetamas ŠESD ir CO2 kiekis. Be to, 1990–2016 m. geležinkelių sektoriuje suvartota mažiau energijos 18 ir vis dažniau naudojami atsinaujinantieji energijos ištekliai;

(6)sujungdamas pagrindinius Sąjungos transporto maršrutus su periferiniais regionais ir teritorijomis, geležinkelių sektorius prisideda prie socialinės, ekonominės ir teritorinės sanglaudos;

(7)nors keleivių vežimui geležinkeliais tenkanti Sąjungos sausumos transporto sektoriaus dalis nuo 2007 m. padidėjo tik nedaug, krovinių vežimui tenkanti dalis sumažėjo. Išlieka nemažai kliūčių sukurti tikrą bendrą Europos geležinkelių erdvę, be kita ko, susijusių su poreikiu kuo labiau mažinti triukšmą. Pašalinus šias kliūtis, sumažinus išlaidas ir ėmus sparčiau diegti inovacijas bus galima išnaudoti visą geležinkelių potencialą. Todėl geležinkelių transportą reikia dar labiau plėtoti, siekiant užtikrinti, kad jis būtų patrauklesnis keliautojams ir įmonėms;

(8)siekiant populiarinti geležinkelių transportą, atsižvelgiant į Komisijos komunikate dėl Europos žaliojo kurso nustatytus tikslus, be kita ko, susijusius su darniu ir išmaniu judumu, 2021-ieji turėtų būti paskelbti Europos geležinkelių metais. 2021-ieji bus svarbūs metai Sąjungos geležinkelių transporto politikai, nes tai bus pirmieji ištisi metai, kuriais pagal 4-ąjį geležinkelių dokumentų rinkinį priimtos taisyklės, visų pirma keleivių vežimo valstybės viduje paslaugų rinkos atvėrimo ir visoje Sąjungoje veikiančių geležinkelio įmonių išlaidų ir administracinės naštos mažinimo taisyklės, bus įgyvendinamos visoje ES. Kai kuriose valstybėse narėse didėja visuomenės susidomėjimas geležinkeliais, taip pat ir naktiniais traukiniais, kaip, be kita ko, rodo iniciatyvos „#DiscoverEU“ populiarumas. Be to, tarptautinis meno festivalis „Europalia“ kaip savo 2021 m. temą pasirinko geležinkelių įtaką menui ir sieks atkreipti dėmesį į svarbų geležinkelių vaidmenį skatinant socialines, ekonomines ir pramonines permainas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalykas

2021-ieji skelbiami Europos geležinkelių metais (toliau – Europos metai).

2 straipsnis

Tikslai

Europos metų tikslas – skatinti ir remti Sąjungos, valstybių narių, regioninės ir vietos valdžios institucijų bei kitų organizacijų pastangas didinti keleivių ir krovinių vežimo geležinkeliais srautus. Visų pirma, Europos metais turi būti:

(a)populiarinamas geležinkelių transportas – darni, novatoriška ir saugi transporto rūšis, pirmiausia pabrėžiant tai, kad geležinkeliai gali padėti pasiekti proveržį siekiant tikslo iki 2050 m. užtikrinti Sąjungos poveikio klimatui neutralumą, ir orientuojantis į plačiąją visuomenę ir ypač jaunimą;

(b)daug dėmesio skiriama europiniam tarpvalstybiniam geležinkelių aspektui, t. y. gebėjimui suartinti piliečius, suteikti jiems galimybę pažinti visą Sąjungos įvairovę, skatinti sanglaudą ir prisidėti prie Sąjungos vidaus rinkos integracijos;

(c)didinamas geležinkelių sektoriaus indėlis į Sąjungos ekonomiką, pramonę ir visuomenę, visų pirma plėtojant aspektus, susijusius su regionų vystymusi, pramonės konkurencingumu, ekologiniu turizmu, inovacijomis, užimtumu, švietimu, jaunimu bei kultūra ir prieinamumo neįgaliesiems gerinimu;

(d)prisidedama prie geležinkelių, kurie yra svarbus Sąjungos ir kaimyninių šalių, visų pirma Vakarų Balkanų šalių, santykių elementas, populiarinimo, atsižvelgiant į šalių partnerių interesus bei poreikius ir Sąjungos patirtį geležinkelių transporto srityje.

3 straipsnis

Priemonių turinys

1.Priemonės, kurių reikia imtis siekiant 2 straipsnyje išdėstytų tikslų, apima toliau nurodytą Sąjungos, nacionalinio, regiono ar vietos lygmens veiklą, susijusią su Europos metų tikslais:

(a)iniciatyvos ir renginiai, įskaitant renginius valstybėse narėse, kuriais įvairiais kanalais ir priemonėmis skatinamos diskusijos, didinamas informuotumas ir sudaromos palankios sąlygos piliečiams, įmonėms ir valdžios institucijoms įsipareigoti paskatinti daugiau žmonių keliauti ir daugiau prekių vežti geležinkeliais, taip kovojant su klimato kaita;

(b)informavimas, parodos, taip pat įkvepiančios, šviečiamosios ir informacinės kampanijos, kuriais siekiama skatinti keleivių, vartotojų ir įmonių elgsenos pokyčius ir aktyvų plačiosios visuomenės dalyvavimą siekiant darnesnio transporto tikslų;

(c)nacionalinių, regioninės ir vietos valdžios institucijų, pilietinės visuomenės, įmonių ir mokyklų dalijimasis patirtimi ir gerosios praktikos pavyzdžiais, susijusiais su geležinkelių naudojimo skatinimu ir elgsenos pokyčių diegimu visais lygmenimis;

(d)tyrimų vykdymas ir inovacijų veikla, taip pat jų rezultatų sklaida Europos arba nacionaliniu mastu ir

(e)projektų ir tinklų, susijusių su Europos metais, populiarinimas, be kita ko, pasitelkiant žiniasklaidą, socialinius tinklus ir kitas interneto bendruomenes.

2.Sąjungos institucijos ir įstaigos, taip pat valstybės narės atitinkamai Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis gali naudoti nuorodą į Europos metus ir jų logotipą, populiarindamos 1 dalyje nurodytą veiklą.

4 straipsnis

Koordinavimas valstybių narių lygmeniu

Už dalyvavimo Europos metų veikloje organizavimą nacionaliniu lygmeniu yra atsakingos valstybės narės. Tuo tikslu valstybės narės paskiria nacionalinius koordinatorius. Nacionaliniai koordinatoriai užtikrina atitinkamos veiklos koordinavimą nacionaliniu lygmeniu.

5 straipsnis

Koordinavimas Sąjungos lygmeniu

1.Siekdama koordinuoti Europos metų veiklą, Komisija reguliariai šaukia nacionalinių koordinatorių posėdžius. Tie posėdžiai taip pat suteikia galimybę keistis informacija apie Europos metų veiklos įgyvendinimą nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis; Europos Parlamento atstovai gali dalyvauti tuose susitikimuose kaip stebėtojai.

2.Sąjungos lygmeniu vykdomas integralus Europos metų koordinavimas, siekiant užtikrinti įvairių Sąjungos programų ir iniciatyvų, pagal kurias finansuojami geležinkelių transporto srities arba su ja susiję projektai, sąveiką. 

3.Komisija reguliariai šaukia suinteresuotųjų šalių ir geležinkelių transporto srityje veikiančių organizacijų arba įstaigų, įskaitant veikiančius tarpvalstybinius tinklus ir atitinkamas NVO, ir jaunimo organizacijų bei bendruomenių atstovų posėdžius, kad jie padėtų jai Sąjungos lygmeniu įgyvendinti Europos metų veiklą.

Komisija, atsižvelgdama į biudžeto galimybes, gali skelbti kvietimus teikti pasiūlymus ir projektus, kuriems gali būti teikiama parama dėl jų išskirtinio indėlio siekiant metų tikslų.

6 straipsnis

Tarptautinis bendradarbiavimas

Europos metų tikslais Komisija prireikus bendradarbiauja su kompetentingomis tarptautinėmis organizacijomis, kartu užtikrindama Sąjungos dalyvavimo matomumą.

7 straipsnis

Stebėsena ir vertinimas

Ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui ataskaitą dėl šiame sprendime numatytų iniciatyvų įgyvendinimo, rezultatų ir bendro vertinimo.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu    Tarybos vardu

Pirmininkas    PirmininkasFINANSINĖ TEISĖS AKTO PASIŪLYMO PAŽYMA

TURINYS

FINANSINĖ TEISĖS AKTO PASIŪLYMO PAŽYMA    12

1.PASIŪLYMO (INICIATYVOS) STRUKTŪRA12

1.1.Pasiūlymo (iniciatyvos) pavadinimas12

1.2.Atitinkama (-os) politikos sritis (-ys) (programų grupė)12

1.3.Pasiūlymas (iniciatyva) susijęs (-usi) su:12

1.4.Pasiūlymo (iniciatyvos) pagrindas12

1.4.1.Trumpalaikiai arba ilgalaikiai poreikiai, įskaitant išsamų iniciatyvos įgyvendinimo pradinio etapo tvarkaraštį12

1.4.2.Sąjungos dalyvavimo pridėtinė vertė (gali būti susijusi su įvairiais veiksniais, pvz., koordinavimo nauda, teisiniu tikrumu, didesniu veiksmingumu ar papildomumu). Šiame punkte „Sąjungos dalyvavimo pridėtinė vertė“ – dalyvaujant Sąjungai užtikrinama vertė, papildanti vertę, kuri būtų užtikrinta vien valstybių narių veiksmais.12

1.4.3.Panašios patirties išvados13

1.4.4.Suderinamumas ir galima sąveika su kitomis atitinkamomis priemonėmis13

1.5.Trukmė ir finansinis poveikis14

1.6.Numatytas (-i) valdymo būdas (-ai)14

2.VALDYMO PRIEMONĖS15

2.1.Stebėsenos ir ataskaitų teikimo taisyklės15

2.2.Valdymo ir kontrolės sistema (-os)15

2.2.1.Valdymo būdo (-ų), finansavimo įgyvendinimo mechanizmo (-ų), mokėjimo tvarkos ir siūlomos kontrolės strategijos pagrindimas15

2.2.2.Informacija apie nustatytą riziką ir jai sumažinti įdiegtą (-as) vidaus kontrolės sistemą (-as)15

2.2.3.Kontrolės išlaidų efektyvumo apskaičiavimas ir pagrindimas (kontrolės sąnaudų ir susijusių valdomų lėšų vertės santykis) ir numatomo klaidų rizikos lygio vertinimas (atliekant mokėjimą ir užbaigiant programą)15

2.3.Sukčiavimo ir pažeidimų prevencijos priemonės15

3.NUMATOMAS PASIŪLYMO (INICIATYVOS) FINANSINIS POVEIKIS16

3.1.Atitinkama daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija ir siūloma nauja biudžeto išlaidų eilutė (-ės)16

3.2.Numatomas poveikis išlaidoms17

3.2.1.Numatomo poveikio išlaidoms santrauka17

3.2.2.Numatomo poveikio administracinio pobūdžio asignavimams santrauka19

3.2.2.1.Numatomi žmogiškųjų išteklių poreikiai20

3.2.3.Trečiųjų šalių įnašai21

3.3.Numatomas poveikis pajamoms21

FINANSINĖ TEISĖS AKTO PASIŪLYMO PAŽYMA

1.PASIŪLYMO (INICIATYVOS) STRUKTŪRA

1.1.Pasiūlymo (iniciatyvos) pavadinimas

Europos geležinkelių metai (2021 m.)

1.2.Atitinkama (-os) politikos sritis (-ys) (programų grupė)

(2020 m.)

Politikos sritis: Judumas ir transportas

(2021 m.)

Pagal I išlaidų kategoriją „Bendroji rinka, inovacijos ir skaitmeninė ekonomika“: 1 programų grupė „Moksliniai tyrimai ir inovacijos“ ir 2 programų grupė „Europos strateginės investicijos“.

Pagal 3 išlaidų kategoriją „Gamtos ištekliai ir aplinka“: 9 programų grupė: „Aplinka ir klimato politika“.

1.3.Pasiūlymas (iniciatyva) susijęs (-usi) su:

X  nauju veiksmu 

 nauju veiksmu, kai bus įgyvendintas bandomasis projektas ir (arba) atlikti parengiamieji veiksmai 19  

 esamo veiksmo galiojimo pratęsimu 

 vieno ar daugiau veiksmų sujungimu arba nukreipimu į kitą / naują veiksmą 

1.4.Pasiūlymo (iniciatyvos) pagrindas

1.4.1.Trumpalaikiai arba ilgalaikiai poreikiai, įskaitant išsamų iniciatyvos įgyvendinimo pradinio etapo tvarkaraštį

Trumpalaikiai: geresnė piliečių ir įmonių nuomonė apie geležinkelius, geresnis informuotumas apie tai, kaip svarbu daugiau keleivių ir krovinių vežti geležinkeliais, atsižvelgiant į Komisijos komunikate dėl Europos žaliojo kurso nustatytus tikslus.

Ilgalaikiai: didesnė keleivių ir krovinių vežimo geležinkeliais dalis, siekiant prisidėti prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų vykdant transporto veiklą Sąjungoje, kiekio mažinimo, laikantis Komisijos komunikate dėl Europos žaliojo kurso nustatytų tikslų.

1.4.2.Sąjungos dalyvavimo pridėtinė vertė (gali būti susijusi su įvairiais veiksniais, pvz., koordinavimo nauda, teisiniu tikrumu, didesniu veiksmingumu ar papildomumu). Šiame punkte „Sąjungos dalyvavimo pridėtinė vertė“ – dalyvaujant Sąjungai užtikrinama vertė, papildanti vertę, kuri būtų užtikrinta vien valstybių narių veiksmais.

Europinis, tarpvalstybinis transporto, ypač geležinkelių, aspektas. Sąjungos teisės aktai, kuriais siekiama sukurti integruotą bendrą Europos geležinkelių erdvę, pavyzdžiui, nacionalinės rinkos ir techninių kliūčių panaikinimas.

Priemonių, kuriomis siekiama paspartinti perėjimą prie darnaus ir išmanaus judumo, atsižvelgiant į Komisijos komunikate dėl Europos žaliojo kurso nustatytus tikslus, Sąjungos aspektas.

1.4.3.Panašios patirties išvados

Pastaruosius dešimt metų įgyvendinama Europos metų iniciatyva parodė, kad tai yra vertinga informuotumo didinimo priemonė, daranti poveikį tiek plačiajai visuomenei, tiek skleidėjams ir prisidedanti prie skirtingų intervencijos sričių sąveikos Sąjungos ir valstybių narių lygmeniu.

1.4.4.Suderinamumas ir galima sąveika su kitomis atitinkamomis priemonėmis

Europos geležinkelių metai yra susiję su kitomis Sąjungos politikos sritimis, pavyzdžiui, regionų vystymusi, pramonės konkurencingumu, ekologiniu turizmu, inovacijomis, užimtumu, švietimu, jaunimu, kultūra ir prieinamumu neįgaliesiems, taip pat su Sąjungos ryšiais su kaimyninėmis šalimis. Įgyvendinant šią iniciatyvą bus pabrėžiamas Europos geležinkelių transporto – darnios ir perspektyvios prekių vežimo, keliavimo, skirtingų žemyno regionų pažinimo ir sujungimo priemonės – europinis tarpvalstybinis aspektas. Tam tikra pagal iniciatyvą „Europos metai“ vykdoma veikla galėtų būti finansuojama pagal esamas Sąjungos programas.

1.5.Trukmė ir finansinis poveikis

X trukmė ribota

X    galioja nuo 2021 01 01 iki 2021 12 31

X    įsipareigojimų asignavimų finansinis poveikis nuo 2020 iki 2021 m., o mokėjimų asignavimų – nuo 2020 iki 2022 m.

 trukmė neribota

įgyvendinimo pradinis laikotarpis – nuo MMMM iki MMMM,

vėliau – visuotinis taikymas.

1.6.Numatytas (-i) valdymo būdas (-ai) 20

X Tiesioginis valdymas, vykdomas Komisijos:

padalinių, įskaitant Sąjungos delegacijų darbuotojus;

   vykdomųjų įstaigų.

 Pasidalijamasis valdymas kartu su valstybėmis narėmis

 Netiesioginis valdymas, biudžeto vykdymo užduotis pavedant:

trečiosioms valstybėms arba jų paskirtiems organams;

tarptautinėms organizacijoms ir jų agentūroms (nurodyti);

EIB ir Europos investicijų fondui;

Finansinio reglamento 70 ir 71 straipsniuose nurodytiems organams;

viešosios teisės reglamentuojamoms įstaigoms;

įstaigoms, kurių veiklą reglamentuoja privatinė teisė ir kurioms pavesta teikti viešąsias paslaugas, jeigu jos pateikia pakankamas finansines garantijas;

įstaigoms, kurių veiklą reglamentuoja valstybės narės privatinė teisė, kurioms pavesta įgyvendinti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę ir kurios pateikia pakankamas finansines garantijas;

atitinkamame pagrindiniame akte nurodytiems asmenims, kuriems pavesta vykdyti konkrečius veiksmus BUSP srityje pagal ES sutarties V antraštinę dalį.

Jei nurodomas daugiau kaip vienas valdymo būdas, išsamią informaciją pateikti šio punkto pastabų skiltyje.

Pastabos

[…]

2.VALDYMO PRIEMONĖS

2.1.Stebėsenos ir ataskaitų teikimo taisyklės

Nurodyti dažnumą ir sąlygas.

Europos metų darbo programa

Iniciatyvinio komiteto įsteigimas

2.2.Valdymo ir kontrolės sistema (-os)

2.2.1.Valdymo būdo (-ų), finansavimo įgyvendinimo mechanizmo (-ų), mokėjimo tvarkos ir siūlomos kontrolės strategijos pagrindimas

Pagal Finansinio reglamento 62 straipsnio 1 dalies a punktą pirmenybė teikiama tiesioginiam valdymui, nes veiksmus įgyvendins Europos Komisija, visų pirma Mobilumo ir transporto GD, kuris užtikrins koordinavimą su valstybėmis narėmis ir įvairiais suinteresuotaisiais subjektais.

2.2.2.Informacija apie nustatytą riziką ir jai sumažinti įdiegtą (-as) vidaus kontrolės sistemą (-as)

Nustatyta rizika: nepakankamas iniciatyvų matomumas; pernelyg dideli lūkesčiai atsižvelgiant į biudžeto ribotumą

Vidaus kontrolės sistemos nustatymas: iniciatyvinio komiteto atliekamas reguliarus rizikos vertinimas

2.2.3.Kontrolės išlaidų efektyvumo apskaičiavimas ir pagrindimas (kontrolės sąnaudų ir susijusių valdomų lėšų vertės santykis) ir numatomo klaidų rizikos lygio vertinimas (atliekant mokėjimą ir užbaigiant programą)

Kontrolė yra Mobilumo ir transporto GD vidaus kontrolės sistemos dalis. Dėl šios naujos veiklos generalinio direktorato lygmeniu bus patirta nedidelių papildomų kontrolės išlaidų.

2.3.Sukčiavimo ir pažeidimų prevencijos priemonės

Nurodyti dabartines arba numatytas prevencijos ir apsaugos priemones, pvz., išdėstytas Kovos su sukčiavimu strategijoje.

Komisija užtikrina, kad, įgyvendinant pagal šį sprendimą finansuojamus veiksmus, ES finansiniai interesai būtų saugomi taikant prevencines kovos su sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla priemones, atliekant veiksmingus patikrinimus, ir, jei nustatoma pažeidimų – susigrąžinant nepagrįstai išmokėtas sumas ir prireikus taikant veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas administracines ir finansines sankcijas. Komisija taip pat įgaliojama atlikti in situ patikrinimus pagal 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų. Prireikus Europos kovos su sukčiavimu biuras (OLAF) atlieka tyrimus, kuriuos reglamentuoja 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų.

3.NUMATOMAS PASIŪLYMO (INICIATYVOS) FINANSINIS POVEIKIS

3.1.Atitinkama daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija ir siūloma nauja biudžeto išlaidų eilutė (-ės)

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija

Biudžeto eilutė

Išlaidų
rūšis

Įnašas1 išlaidų kategorija [Bendroji rinka, inovacijos ir skaitmeninė ekonomika]

DA / NDA 21

ELPA šalių 22

valstybių kandidačių 23

trečiųjų valstybių

pagal Finansinio reglamento [21 straipsnio 2 dalies b punktą]

06.02.05.00 (2020) / 02.20.04.01 (2021-22)

01.02.02.50

02.03.01

Kitos biudžeto eilutės galėtų būti nustatytos vykdant biudžeto procedūras.

DA / NDA.

TAIP / NE

TAIP / NE

TAIP / NE

TAIP / NE

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija

Biudžeto eilutė

Išlaidų rūšis

Įnašas3 išlaidų kategorija [Gamtos ištekliai ir aplinka]

DA / NDA 24

ELPA šalių 25

valstybių kandidačių 26

trečiųjų valstybių

pagal Finansinio reglamento [21 straipsnio 2 dalies b punktą]

09.02.xx

Kitos biudžeto eilutės galėtų būti nustatytos vykdant biudžeto procedūras.

DA / NDA.

TAIP / NE

TAIP / NE

TAIP / NE

TAIP / NE

3.2.Numatomas poveikis išlaidoms

Toliau nurodytos programos ir biudžeto eilutės yra orientacinės. Tinkamas finansavimas bus nustatytas atsižvelgiant į biudžeto procedūras, 2020 m. perskirstant lėšas pagal esamą finansinio programavimo dokumentą; 2021 m. konkretūs asignavimai bus nustatyti būsimų programų paketuose ir finansinio programavimo dokumente pagal taikytinas daugiametes finansines programas.

3.2.1.Numatomo poveikio išlaidoms santrauka

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Daugiametės finansinės programos
išlaidų kategorija

<…>

1 išlaidų kategorija [Bendroji rinka, inovacijos ir skaitmeninė ekonomika] 3 išlaidų kategorija [Gamtos ištekliai ir aplinka]

2020 metai

2021 metai

2022 metai

2023 metai

2024 metai

2025 metai

2026 metai

Po 2027 m.

IŠ VISO

Veiklos asignavimai

06.02.05 (2020 m. biudžetas) / 02.20.04.01 (2021–22 m.) Veiksmai, kuriais remiama Europos transporto politika

Įsipareigojimai

(1)

0,500

1,500

2,000

Mokėjimai

(2)

0,300

1,200

0,500

2,000

Veiklos asignavimai

01.02.02.50 „Europos horizontas“

02.03.01 Europos infrastruktūros tinklų priemonė – Transportas

09.02 LIFE

Įsipareigojimai

(1)

6,000

6,000

Mokėjimai

(2)

3,000

3,000

6,000

IŠ VISO asignavimų pagal 1 ir 3 išlaidų kategorijas

Įsipareigojimai

=1+3

0,500

7,500

8,000

Mokėjimai

=2+3

0,300

4,200

3,500

8,000Daugiametės finansinės programos
išlaidų kategorija

7

„Administracinės išlaidos“

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

2020 metai

2021 metai

2022 metai

2023 metai

2024 metai

2025 metai

2026 metai

Po 2027 m.

IŠ VISO

Žmogiškieji ištekliai

0,150

0,300

0,075

0,525

Kitos administracinės išlaidos

0,010

0,010

IŠ VISO asignavimų pagal daugiametės finansinės programos 7 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ

(Iš viso įsipareigojimų = Iš viso mokėjimų)

0,150

0,310

0,075

0,535

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

2020 metai

2021 metai

2022 metai

2023 metai

2024 metai

2025 metai

2026 metai

Po 2027 m.

IŠ VISO

IŠ VISO asignavimų
visose daugiametės finansinės programos

IŠLAIDŲ KATEGORIJOSE

Įsipareigojimai

0,650

7,810

0,075

8,535

Mokėjimai

0,450

4,510

3,575

8,535

3.2.2.Numatomo poveikio administracinio pobūdžio asignavimams santrauka

   Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti administracinio pobūdžio asignavimų nenaudojama

X    Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti administracinio pobūdžio asignavimai naudojami taip:

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Metai

2020 metai

2021 metai

2022 metai

2023 metai

2024 metai

2025 metai

2026 metai

IŠ VISO

Daugiametės finansinės programos 7 IŠLAIDŲ KATEGORIJA

Žmogiškieji ištekliai

0,150

0,300

0,075

0,525

Kitos administracinės išlaidos

0,010

0,010

Daugiametės finansinės programos 7 IŠLAIDŲ KATEGORIJOS tarpinė suma

0,150

0,310

0,075

0,535

Neįtraukta į daugiametės finansinės programos 7 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ 27

Žmogiškieji ištekliai

Kitos administracinio
pobūdžio išlaidos

Į daugiametės finansinės programos 7 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ neįtraukta tarpinė suma

IŠ VISO

0,150

0,310

0,075

0,535

Žmogiškųjų išteklių ir kitų administracinio pobūdžio išlaidų asignavimų poreikiai bus tenkinami iš GD asignavimų, jau paskirtų veiksmui valdyti ir (arba) perskirstytų generaliniame direktorate, ir prireikus finansuojami iš papildomų lėšų, kurios atsakingam GD gali būti skiriamos pagal metinę lėšų skyrimo procedūrą ir atsižvelgiant į biudžeto apribojimus.3.2.2.1.Numatomi žmogiškųjų išteklių poreikiai

   Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti žmogiškųjų išteklių nenaudojama.

X    Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti žmogiškieji ištekliai naudojami taip:

Sąmatą surašyti etatų vienetais

Metai

2020 metai

2021 metai

2022 metai

2023 metai

2024 metai

2025 metai

2026 metai

•Etatų plano pareigybės (pareigūnai ir laikinieji darbuotojai)

Komisijos būstinė ir atstovybės

1

2

0,5

Delegacijos

Moksliniai tyrimai

Išorės darbuotojai (etatų vienetais): CA, LA, SNE, INT ir JED  28

7 išlaidų kategorija

Finansuojama pagal daugiametės finansinės programos 7 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ 

- būstinėje

- delegacijose

Finansuojama iš programos paketo lėšų  29

- būstinėje

- delegacijose

Moksliniai tyrimai

Kita (nurodyti)

IŠ VISO

1

2

0,5

Žmogiškųjų išteklių poreikiai bus tenkinami panaudojant GD darbuotojus, jau paskirtus veiksmui valdyti ir (arba) perskirstytus generaliniame direktorate, ir prireikus finansuojami iš papildomų lėšų, kurios atsakingam GD gali būti skiriamos pagal metinę lėšų skyrimo procedūrą ir atsižvelgiant į biudžeto apribojimus.

Vykdytinų užduočių aprašymas:

Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai

Komunikacijos kampanijų ir renginių organizavimas ir koordinavimas; kvietimų teikti pasiūlymus administravimas; apie 10 misijų valstybėse narėse 2021 m.

Išorės darbuotojai

Netaikoma.

3.2.3.Trečiųjų šalių įnašai

Pasiūlyme (iniciatyvoje):

X    nenumatyta bendro su trečiosiomis šalimis finansavimo

3.3.Numatomas poveikis pajamoms

X    Pasiūlymas (iniciatyva) neturi finansinio poveikio pajamoms.FINANSINĖS TEISĖS AKTO PASIŪLYMO PAŽYMOS
PRIEDAS

Pasiūlymo (iniciatyvos) pavadinimas:

Europos geležinkelių metai (2021 m.)

1. REIKALINGŲ ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ SKAIČIUS IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

2. KITŲ ADMINISTRACINIŲ IŠLAIDŲ SĄNAUDOS

3. APYTIKRIŲ IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMO METODAI

3.1. Žmogiškieji ištekliai

3.2. Kitos administracinės išlaidos

Šis priedas, kurį pildo visi su pasiūlymu (iniciatyva) susiję generaliniai direktoratai ir (arba) tarnybos, turi būti pridedamas prie finansinės teisės akto pasiūlymo pažymos, kai pradedamos tarnybų tarpusavio konsultacijos.

Duomenų lentelės naudojamos kaip finansinėje teisės akto pasiūlymo pažymoje pateiktų lentelių šaltinis. Jos skirtos tik naudoti Komisijoje.

1. Su reikalingais žmogiškaisiais ištekliais susijusios sąnaudos

   Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti žmogiškųjų išteklių nenaudojama.

X    Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti žmogiškieji ištekliai naudojami taip:

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Daugiametės finansinės programos

 7 IŠLAIDŲ KATEGORIJA

2020 metai

2021 metai

2022 metai

2023 metai

2024 metai

2025 metai

2026 metai

IŠ VISO

Etatų vienetai

Asignavimai

Etatų vienetai

Asignavimai

Etatų vienetai

Asignavimai

Etatų vienetai

Asignavimai

Etatų vienetai

Asignavimai

Etatų vienetai

Asignavimai

Etatų vienetai

Asignavimai

Etatų vienetai

Asignavimai

Etatų plano pareigybės (pareigūnai ir laikinieji darbuotojai)

Komisijos būstinė ir atstovybės

AD

 0,150

0,300

 0,5

0,075 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,525

AST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sąjungos delegacijose

AD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Išorės darbuotojai 30

Bendrasis biudžetas

CA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sąjungos delegacijose

CA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JPD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos biudžeto eilutės (nurodyti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daugiametės finansinės programos 7 IŠLAIDŲ KATEGORIJOS

tarpinė suma

 

 1

0,150 

0,300

 0,5

 0,075

 

 

 

 

 

 

 

 

0,525 

Žmogiškųjų išteklių poreikiai bus tenkinami panaudojant GD darbuotojus, jau paskirtus veiksmui valdyti ir (arba) perskirstytus generaliniame direktorate, ir prireikus finansuojami iš papildomų lėšų, kurios atsakingam GD gali būti skiriamos pagal metinę lėšų skyrimo procedūrą ir atsižvelgiant į biudžeto apribojimus.    

Neįtraukta į daugiametės finansinės programos 

7 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ

2020 metai

2021 metai

2022 metai

2023 metai

2024 metai

2025 metai

2026 metai

IŠ VISO

Etatų vienetai

Asignavimai

Etatų vienetai

Asignavimai

Etatų vienetai

Asignavimai

Etatų vienetai

Asignavimai

Etatų vienetai

Asignavimai

Etatų vienetai

Asignavimai

Etatų vienetai

Asignavimai

Etatų vienetai

Asignavimai

Etatų plano pareigybės (pareigūnai ir laikinieji darbuotojai)

Moksliniai tyrimai

AD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Išorės darbuotojai 31

Išorės personalas, finansuojamas iš veiklos asignavimų (buvusių BA eilučių).

- būstinėje

CA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sąjungos delegacijose

CA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JPD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moksliniai tyrimai)

CA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos biudžeto eilutės (nurodyti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarpinė suma, neįtraukta į

daugiametės finansinės programos 7 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškųjų išteklių poreikiai bus tenkinami panaudojant GD darbuotojus, jau paskirtus veiksmui valdyti ir (arba) perskirstytus generaliniame direktorate, ir prireikus finansuojami iš papildomų lėšų, kurios atsakingam GD gali būti skiriamos pagal metinę lėšų skyrimo procedūrą ir atsižvelgiant į biudžeto apribojimus.

2. Kitų administracinių išlaidų sąnaudos

(e)1.Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti administraciniai asignavimai nenaudojami

X    Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti administraciniai asignavimai naudojami taip:

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Daugiametės finansinės programos

7 IŠLAIDŲ KATEGORIJA

2020 metai

2021 metai

2022 metai

2023 metai

2024 metai

2025 metai

2026 metai

Iš viso

Būstinėje:

 

 

 

 

 

 

 

 

Komandiruočių ir reprezentacinės išlaidos

 

 0,010

 

 

 

 

 

0,010 

02 010211 00 02 20 – Konferencijų ir posėdžių išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

Komitetai 32

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyrimai ir konsultacijos

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija ir vadybos sistemos

 

 

 

 

 

 

 

 

IRT įranga ir paslaugos 33

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos biudžeto eilutės (jei reikia, nurodyti)

 

 

 

 

 

 

 

 

Sąjungos delegacijose

 

 

 

 

 

 

 

 

Komandiruotės, konferencijos ir reprezentacinės išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

Tęstinis personalo mokymas

 

 

 

 

 

 

 

 

Įsigijimas, nuoma ir susijusios išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

Įranga, baldai, biuro prekės ir paslaugų teikimas

 

 

 

 

 

 

 

 

Daugiametės finansinės programos

7 IŠLAIDŲ KATEGORIJA

 

 0,010

 

 

 

 

 

0,010 mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Neįtraukta į daugiametės finansinės programos

7 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ

2020 metai

2021 metai

2022 metai

2023 metai

2024 metai

2025 metai

2026 metai

Iš viso

Techninės ir administracinės pagalbos (nepasitelkiant išorės darbuotojų) išlaidos iš veiklai finansuoti skiriamų asignavimų (buvusios BA eilutės)

 

 

 

 

 

 

 

 

- būstinėje

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sąjungos delegacijose

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos valdymo išlaidos moksliniams tyrimams

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos biudžeto eilutės (jei reikia, nurodyti)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarpinė suma, neįtraukta į

daugiametės finansinės programos 7 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO

Įtraukta ir neįtraukta į
daugiametės finansinės programos 7 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ

0,010

0,010

Administracinių asignavimų poreikiai bus dengiami asignavimais, jau paskirtais priemonei valdyti ir (arba) perskirstytais, ir prireikus finansuojami iš papildomų lėšų, kurios atsakingam GD gali būti skiriamos pagal metinę lėšų skyrimo procedūrą ir atsižvelgiant į esamus biudžeto apribojimus.

3. apskaičiavimo metodai

3.1. Žmogiškieji ištekliai

Šioje dalyje nustatomas skaičiavimo metodas, taikomas siekiant įvertinti reikalingus žmogiškuosius išteklius (darbo krūvio prielaidos, įskaitant konkrečias darbo vietas (SYSPER 2 darbo vietų aprašas), darbuotojų kategorijos ir atitinkamos vidutinės sąnaudos)

Daugiametės finansinės programos 7 IŠLAIDŲ KATEGORIJA

PASTABA. Kiekvienos būstinėje dirbančių darbuotojų kategorijos vidutinės sąnaudos nurodomos svetainėje „BudgWeb“:

https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/pre/legalbasis/Pages/pre-040-020_preparation.aspx

Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai

1 etatų vienetas 2020 m. renginiams rengti ir koordinuoti

2 etatų vienetai 2021 m. kvietimui teikti paraiškas administruoti

0,5 etatų vieneto 2022 m. galutinėms ataskaitoms rengti

Išorės darbuotojai

Neįtraukta į daugiametės finansinės programos 7 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ

Tik iš mokslinių tyrimų biudžeto finansuojamos pareigybės 

Išorės darbuotojai

3.2. Kitos administracinės išlaidos

Aprašykite kiekvienai biudžeto eilutei taikomą apskaičiavimo metodą,

visų pirma, svarbiausias prielaidas (pavyzdžiui, posėdžių skaičius per metus, vidutinės sąnaudos ir kt.)

Daugiametės finansinės programos 7 IŠLAIDŲ KATEGORIJA

Apie 10 misijų valstybėse narėse 2021 m.

Neįtraukta į daugiametės finansinės programos 7 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ

(1)    2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos žaliasis kursas“, COM(2019) 640 final.
(2)    https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
(3)    2019 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų Tarybos išvados    
(https://www.consilium.europa.eu/media/41768/12-euco-final-conclusions-en.pdf).
(4)    2020 m. sausio 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos žaliojo kurso (2019/2956(RSP)).
(5)    2019 m. ES transporto statistinių duomenų knygelė.
(6)    2019 m. ES transporto statistinių duomenų knygelė.
(7)    2019 m. ES transporto statistinių duomenų knygelė.
(8)    https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/packages/2013_en
(9)    https://europa.eu/youth/discovereu_en
(10)    https://europalia.eu
(11)    Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Užtikrinti įtraukų sektorių perėjimą prie skaitmeninės geležinkelių pramonės“ (priimta 2019 m. spalio 30 d., CCMI/169-EESC-2019).
(12)    Regionų komiteto nuomonė „Geležinkelių sektoriaus potencialas įgyvendinant ES politikos prioritetus“ (priimta 2019 m. gruodžio 4 d., CdR 1939/2019).
(13)    OL C , , p. .
(14)    OL C , , p. .
(15)    2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos žaliasis kursas“, COM(2019) 640 final.
(16)    2019 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų Tarybos išvados.
(17)    2020 m. sausio 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos žaliojo kurso (2019/2956(RSP)).
(18)    Mobilumo ir transporto GD 2019 m. statistikos knygelė „ES transportas skaičiais“ (šaltinis: Eurostatas).
(19)    Kaip nurodyta Finansinio reglamento 58 straipsnio 2 dalies a arba b punkte.
(20)    Informacija apie valdymo būdus ir nuorodos į Finansinį reglamentą pateikiamos svetainėje „BudgWeb“ https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(21)    DA – diferencijuotieji asignavimai, NDA – nediferencijuotieji asignavimai.
(22)    ELPA – Europos laisvosios prekybos asociacija.
(23)    Valstybių kandidačių ir, kai taikoma, Vakarų Balkanų potencialių kandidačių.
(24)    DA – diferencijuotieji asignavimai, NDA – nediferencijuotieji asignavimai.
(25)    ELPA – Europos laisvosios prekybos asociacija.
(26)    Valstybių kandidačių ir, kai taikoma, Vakarų Balkanų potencialių kandidačių.
(27)    Techninė ir (arba) administracinė parama bei išlaidos ES programų ir (arba) veiksmų įgyvendinimui remti (buvusios BA eilutės), netiesioginiai moksliniai tyrimai, tiesioginiai moksliniai tyrimai.
(28)    CA – sutartininkas („Contract Staff“), LA – vietos darbuotojas („Local Staff“), SNE – deleguotasis nacionalinis ekspertas („Seconded National Expert“), INT – per agentūrą įdarbintas darbuotojas („agency staff“), JPD – jaunesnysis delegacijos specialistas („Junior Professionals in Delegations“).
(29)    Neviršijant viršutinės ribos, nustatytos išorės darbuotojams, finansuojamiems iš veiklos asignavimų (buvusių BA eilučių).
(30)    CA – sutartininkas („Contract Staff“), LA – vietos darbuotojas („Local Staff“), SNE – deleguotasis nacionalinis ekspertas („Seconded National Expert“), INT – per agentūrą įdarbintas darbuotojas („agency staff“), JPD – jaunesnysis delegacijos specialistas („Junior Professionals in Delegations“).
(31)    CA – sutartininkas („Contract Staff“), LA – vietos darbuotojas („Local Staff“), SNE – deleguotasis nacionalinis ekspertas („Seconded National Expert“), INT – per agentūrą įdarbintas darbuotojas („agency staff“), JPD – jaunesnysis delegacijos specialistas („Junior Professionals in Delegations“).
(32)    Nurodyti komiteto rūšį ir kuriai grupei jis priklauso.
(33)    IRT: informacinės ir ryšių technologijos. Turi būti konsultuojamasi su Informatikos GD.
Top