EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020BP1909

2020 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija (ES) 2020/1909 su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos mokymo fondo (ETF) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

OL L 417, 2020 12 11, p. 231–233 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/res/2020/1909/oj

2020 12 11   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 417/231


EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJA (ES) 2020/1909

2020 m. gegužės 14 d.

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos mokymo fondo (ETF) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

EUROPOS PARLAMENTAS,

atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos mokymo fondo 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9–0047/2020),

A.

kadangi, remiantis Europos mokymo fondo (toliau – Fondas) pajamų ir išlaidų suvestine (1), galutinis jo 2018 finansinių metų biudžetas buvo 20 144 018 EUR, t. y. beveik toks pat kaip 2017 m. (t. y. labai nedaug mažesnis); kadangi Fondo biudžetą visiškai sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto (2);

B.

kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Fondo 2018 finansinių metų metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodo, kad gavo pagrįstą patikinimą, jog Fondo metinės ataskaitos yra patikimos ir jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.

su pasitenkinimu pažymi, kad dėl 2018 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo aukštas ir siekė 99,99 %, t. y. šiek tiek (0,06 %) padidėjo, palyginti su 2017 m.; atkreipia dėmesį į tai, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 98,07 %, t. y.0,10 % didesnis nei 2017 m.;

Veikla

2.

pažymi, kad Fondas naudoja tam tikrus pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius (greta kitų našumo ir kokybės rodiklių), kad galėtų įvertinti savo veiklos pridėtinę vertę ir pagerinti biudžeto valdymą;

3.

pažymi, kad Fondas pasiekė 91 % veiklos įvykdymo rodiklį, iš kurios 94 % buvo įvykdyta laiku; pažymi, kad 14 iš 15 pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių atveju Fondas viršijo tikslą;

4.

palankiai vertina Fondo susitarimus ir metinius veiksmų planus dėl bendradarbiavimo politikos srityse, kurios sutampa su Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo ir Europos profesinio mokymo plėtros centro politikos sritimis; palankiai vertina tai, kad Fondas tapo lyderiu vykdant agentūrų sutartį dėl lyginamųjų personalo motyvacijos tyrimų teikimo; giria šią praktiką kaip sektiną pavyzdį; primygtinai ragina Fondą aktyviai siekti tolesnio ir aktyvesnio bendradarbiavimo su visomis Sąjungos agentūromis;

5.

pažymi, kad Fondas dalyvavo nustatant, apibrėžiant ir įgyvendinant, taip pat stebint ir vertinant su įgūdžiais, žmogiškojo kapitalo plėtra ir užimtumu susijusias Sąjungos išorės programas; palankiai vertina tai, kad Fondas yra vienintelė Sąjungos agentūra, turinti įgaliojimus dirbti už Sąjungos ribų ir remti Sąjungos išorės veiksmus švietimo, profesinio mokymo, įgūdžių, darbo rinkos sistemų ir žmogiškojo kapitalo plėtros srityse Sąjungos šalyse partnerėse, kad pagerėtų jų piliečių įsidarbinamumas ir užimtumo perspektyvos;

6.

palankiai vertina Fondo bendradarbiavimą su Sąjungos kaimyninėmis šalimis, šalimis kandidatėmis ir Vidurinės Azijos šalimis, taip pat Fondo indėlį į Sąjungos visai Afrikai skirtas politikos priemones ir programas, siekiant skatinti įsidarbinamumą ir socialinę bei ekonominę įtrauktį, ir itin pritaria Fondo tikslui visame pasaulyje gerinti profesinio rengimo ir mokymo politikos formavimą;

7.

skatina Fondo veiklą skaitmeninių įgūdžių ir kompetencijų srityje, taip pat veiklą remiant šalis ir padedant joms gerinti savo kvalifikacijas ir kvalifikacijų sistemas, kad būtų modernizuotos tų regionų ir šalių profesinio rengimo ir mokymo sistemos ir ateityje gerinamas mokymasis visą gyvenimą, įsidarbinamumas ir konkurencingumas; pripažįsta, kad 86 % šalių, kuriose Fondas vykdė veiklą, padarė pažangą kvalifikacijų, valdymo, įsidarbinamumo, profesinio rengimo ir mokymo, verslumo įgūdžių ugdymo ir politikos analizės srityse;

8.

pakartoja, kad JT darnaus vystymosi tiksluose, Europos konsensuse dėl vystymosi ir Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) pasaulinėje ataskaitoje dėl darbo ateities mokymasis visą gyvenimą apibrėžtas kaip labai svarbus veiksnys darniam augimui ir įtraukiai stabiliai visuomenei užtikrinti, ir rekomenduoja, kad ši sritis liktų pagrindine Fondo veikloje;

9.

apgailestaudamas pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, jog nebuvo jokių įrodymų, kad vykdant viešojo pirkimo procedūrą, per kurią buvo įdarbinti penki laikinieji Fondo darbuotojai, skirta sutartis buvo ekonomiškai naudingiausia; pritaria Audito Rūmų pastabai dėl to, kad Fondas turėtų taikyti tokius sutarties skyrimo kriterijus, pagal kuriuos pirmenybė teikiama konkurencingai kainai;

10.

palankiai vertina tai, kad Fondas įgyvendino veiksmus, kuriais oficialiai užbaigtos visos Komisijos vidaus audito tarnybos per 2017 m. profesinio rengimo ir mokymo pažangos stebėsenos auditą pateiktos rekomendacijos, taip pat tai, kad vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo lygis siekia 100 % trečius metus iš eilės;

11.

pabrėžia, kad skaidrumas ir piliečių informuotumas apie agentūrų egzistavimą yra labai svarbūs jų demokratinei atskaitomybei; mano, kad agentūrų išteklių ir duomenų tinkamumas naudoti ir lengvesnis naudojimas yra nepaprastai svarbūs; todėl ragina įvertinti, kaip šiuo metu pateikiami duomenys ir ištekliai ir kokios sąlygos sudaromos jais naudotis, kiek piliečiams juos paprasta nustatyti, atpažinti ir naudoti; pažymi, kad valstybės narės gali padidinti visuomenės informuotumą šioje srityje parengdamos išsamų planą, kaip pasiekti daugiau Sąjungos piliečių;

Personalo politika

12.

atkreipia dėmesį į tai, kad 2018 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 98,84 % ir iš 86 laikinųjų darbuotojų, kurių etatai patvirtinti pagal Sąjungos biudžetą (palyginti su 2017 m. patvirtintais 88 etatų), buvo paskirti 85 laikinieji darbuotojai; pažymi, kad taip pat 2018 m. Fonde dirbo 39 sutartininkai ir 1 deleguotasis nacionalinis ekspertas;

13.

pažymi, kad reikia dėti daugiau pastangų siekiant geriau užtikrinti lyčių pusiausvyrą vyresniojoje vadovybėje (2018 m. trys vyrai ir viena moteris); su pasitenkinimu pažymi, kad 2018 m. buvo pasiekta valdybos narių lyčių pusiausvyra (14 vyrų ir 14 moterų);

14.

pažymi, kad Fondas taiko keletą kovos su priekabiavimu priemonių ir kad visi nauji darbuotojai dalyvauja informacinėje sesijoje, kurią rengia konfidencialūs patarėjai, kurių užduotys vykdomos konfidencialiai;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas bei skaidrumas

15.

atkreipia dėmesį į esamas Fondo priemones ir nuolatines pastangas užtikrinti skaidrumą, interesų konfliktų prevenciją ir valdymą ir pranešėjų apie pažeidimus apsaugą;

16.

pažymi, kad Fondas, remdamasis OLAF parengta metodika, parengė savo kovos su sukčiavimu strategiją ir ją įgyvendina nuo 2014 m.;

Vidaus kontrolė

17.

pažymi, kad 2018 m. buvo pirmieji visi Fondo 17-os kontrolės principų įgyvendinimo metai nuo datos, kai 2017 m. lapkričio mėn. Fondo valdyba juos patvirtino, ir kad 2018 m. sausio mėn. Fondas parengė metodiką ir nustatė rodiklius, kuriais siekiama paremti ir sustiprinti vidaus kontrolės nuolatinę stebėseną ir metinį vertinimą; ragina Fondą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie priemones, kurių buvo imtasi padėčiai pagerinti;

18.

pažymi, kad, kaip nurodyta Audito Rūmų ataskaitoje, Komisijos vardu 2018 m. atliktas Sąjungos agentūrų, priklausančių Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinio direktorato kompetencijai (Fondo, EU-OSHA, Eurofound bei Cedefop) išorinis vertinimas ir jo metu įvertinta jų svarba, veiksmingumas, efektyvumas, nuoseklumas ir Sąjungos pridėtinė vertė; ragina Fondą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pateikti ataskaitą dėl šio vertinimo;

19.

ragina Fondą sutelkti dėmesį į savo mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą visuomenei ir informuoti visuomenę per socialinę žiniasklaidą ir kitas žiniasklaidos priemones;

20.

ragina Fondą toliau naudotis novatoriškais skaitmeniniais sprendimais, įskaitant e. viešuosius pirkimus;

21.

pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2020 m. gegužės 14 d. rezoliucijoje (3) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1)  OL C 120, 2019 3 22, p. 182.

(2)  OL C 120, 2019 3 22, p. 183.

(3)  Priimti tekstai, P9_TA(2020)0121.


Top