EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XG1230(02)

Dvidešimt pirmoji metinė ataskaita pagal tarybos bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP, nustatančios bendrąsias taisykles, reglamentuojančias karinių technologijų ir įrangos eksporto kontrolę, 8 straipsnio 2 dalį

ST/14167/2019/INIT

OJ C 437, 30.12.2019, p. 1–554 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.12.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 437/1


DVIDEŠIMT PIRMOJI METINĖ ATASKAITA PAGAL TARYBOS BENDROSIOS POZICIJOS 2008/944/BUSP, NUSTATANČIOS BENDRĄSIAS TAISYKLES, REGLAMENTUOJANČIAS KARINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR ĮRANGOS EKSPORTO KONTROLĘ, 8 STRAIPSNIO 2 DALĮ

(2019/C 437/01)

ĮVADAS

Ši ataskaita apima statistinius duomenis apie įprastinės ginkluotės licencijas ir eksportą iš ES valstybių narių per 2018 kalendorinius metus. Ji apima ne tik veiklą, kuri paminėta Dvidešimtojoje metinėje ataskaitoje, bet ir veiklą, kurią 2018 m. ir 2019 m. laikotarpiu ES ir jos valstybės narės vykdė įgyvendindamos Tarybos bendrąją poziciją 2008/944/BUSP (1) (2).

Ataskaitą, remdamasi valstybių narių nacionalinių valdžios institucijų pateiktais duomenimis, parengė Europos išorės veiksmų tarnyba. Tarybos Įprastinės ginkluotės eksporto darbo grupė (COARM darbo grupė) remia nuolatinį valstybių narių dialogą ginklų eksporto kontrolę reglamentuojančių bendrų taisyklių darnaus taikymo klausimais. COARM darbo grupės veikla taip pat siekiama tolesnės šios politikos konvergencijos (Bendroji pozicija 2008/944/BUSP, nustatanti bendrąsias taisykles, reglamentuojančias karinių technologijų ir įrangos eksporto kontrolę, kuri 2008 m. pakeitė nuo 1998 m. birželio mėn. galiojusį ES elgesio kodeksą ginklų eksporto srityje).

Be to, ataskaitoje pateikiama nebaigtinė informacija apie su gynyba susijusių produktų perdavimus ES viduje, kurie reglamentuojami Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/43/EB (3).

Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP kriterijus ir principus oficialiai taiko šios trečiosios šalys: Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Kanada, Šiaurės Makedonija, Gruzija, Islandija, Juodkalnija ir Norvegija. Nuo 2012 m. įdiegta ES ir Norvegijos keitimosi informacija sistema.

Veiksmingos nacionalinės ginklų eksporto kontrolės ir Bendrojoje pozicijoje 2008/944/BUSP nustatytų principų bei kriterijų taikymo skatinimas pasirinktose trečiosiose šalyse šioje ataskaitoje aptariamu laikotarpiu buvo tęsiamas priėmus Tarybos sprendimą (BUSP) 2018/101 (4), kuriuo užtikrinta tolesnė veikla, susijusi su Tarybos sprendimu (BUSP) 2015/2309 (5). Taip pat gerokai suintensyvėjo ES vykdoma informavimo veikla, susijusi su Sutarties dėl prekybos ginklais visuotiniu taikymu ir įgyvendinimu; tuo pačiu laikotarpiu buvo vykdoma daug įvairių veiksmų pagal Tarybos sprendimą (BUSP) 2017/915 (6).

I.   BENDROSIOS POZICIJOS 2008/944/BUSP ĮGYVENDINIMAS

1.   Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas

Bendrojoje pozicijoje, inter alia, nustatyti eksporto licencijų paraiškų vertinimo kriterijai, išplėsta kontrolės taikymo sritis, į ją įtraukus tarpininkavimą, tranzito sandorius ir nematerialius technologijų perdavimus, ir sugriežtintos procedūros siekiant skatinti valstybių narių eksporto politikos konvergenciją užtikrinant keitimąsi informacija apie eksportą, kuriam atsisakyta išduoti leidimą, taip pat pateiktos rekomendacijos dėl galutinio naudotojo dokumentų, skaidrumo ir ataskaitų teikimo.

Bendrosios pozicijos tikslas – užtikrinti, kad valstybės narės atsakingai vykdytų ginklų eksportą, konkrečiai, kad juo nebūtų prisidedama prie vidaus represijų, regioninio nestabilumo arba tarptautinės agresijos ir sunkių žmogaus teisių ar tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų. Atsakinga prekybos ginklais politika padeda palaikyti tarptautinę taiką ir saugumą. Be to, griežtai taikant bendrąją poziciją siekiama užkirsti kelią ginklų nukreipimui nenumatytiems galutiniams naudotojams.

Pranešimai apie atsisakymą išduoti licenciją ir konsultacijos

Bendrojoje pozicijoje numatytas pranešimų apie atsisakymų išduoti licenciją teikimas. Tais atvejais, kai valstybė narė nagrinėja licencijos paraišką dėl sandorio, iš esmės tapataus sandoriui, kuriam licenciją anksčiau atsisakė išduoti kita valstybė narė, bendrojoje pozicijoje numatytas konsultavimosi procesas. Tai daroma per internetinę informacinę sistemą COARM. Jau išaiškėjo, kad ši sistema užtikrina dar didesnį skaidrumą tarp valstybių narių konkrečių galutinės paskirties šalių ir galutinių naudotojų atžvilgiu. 2018 m. internetinė sistema ir toliau pasiteisino racionalizuojant informacijos srautą tarp valstybių narių.

A.I lentelės (pateikiamos šios ataskaitos priede) lentelių d eilutėje nurodomas atsisakymų išduoti licenciją, apie kuriuos buvo pranešta 2018 m., skaičius pagal paskirties šalį ir karinės įrangos sąrašo kategoriją; B.I ir B.II lentelėse nurodomas atitinkamai kiekvienos valstybės narės paprašytų ir gautų konsultacijų skaičius ir konsultacijų dėl kiekvienos paskirties šalies skaičius.

2.   Naudojimosi vadovas

Naudojimosi vadovas yra itin svarbus dokumentas, kuriame apibendrinamos sutartos rekomendacijos dėl Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP dėstomųjų nuostatų įgyvendinimo ir jos kriterijų aiškinimo. Šis vadovas nurodytas Bendrosios pozicijos 13 straipsnyje.

Jį parengė COARM darbo grupė ir jis yra periodiškai atnaujinamas: paskutinį kartą atnaujinta 2018 m. ir 2019 m. pirmąjį pusmetį atliekant Bendrosios pozicijos peržiūrą. Naudojimosi vadovas visų pirma yra skirtas naudotis eksporto licencijas išduodantiems pareigūnams: taip svariai pragmatiškai prisidedama prie valstybių narių ginklų eksporto kontrolės politikos ir procedūrų konvergencijos.

Siekiant padėti įgyvendinti Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP kriterijus, vadove pateikiami gerosios praktikos nurodymai, kuriuos parengė COARM darbo grupė, remdamasi nacionaliniais geriausios praktikos pavyzdžiais ir atsižvelgdama į kitų atitinkamų suinteresuotųjų subjektų, įskaitant pilietinę visuomenę, pasiūlymus. Gerosios praktikos nurodymais siekiama užtikrinti didesnį nuoseklumą valstybėms narėms taikant bendrosios pozicijos kriterijus. Tai pasiekiama, inter alia, nustatant veiksnius, į kuriuos turi būti atsižvelgiama vertinant eksporto licencijų paraiškas. Geriausios praktikos nurodymai skirti naudotis licencijas išduodantiems pareigūnams ir kitiems atitinkamose valdžios tarnybose bei agentūrose dirbantiems pareigūnams. Sprendimų priėmimo procese remiamasi šių pareigūnų kompetencija regioniniais, teisiniais, teisminiais, techniniais, vystymosi klausimais, taip pat saugumo ir karinės srities klausimais.

Vadovas yra viešas dokumentas, su kuriuo galima susipažinti Europos išorės veiksmų tarnybos interneto svetainėje (7).

3.   Informavimo veikla

Bendrosios pozicijos 11 straipsnyje valstybės narės raginamos dėti „visas pastangas, kad paskatintų karines technologijas arba įrangą eksportuojančias kitas valstybes taikyti šios bendrosios pozicijos kriterijus“. ES ir individualiai valstybių narių vykdoma intensyvi informavimo veikla 2018 m. ir 2019 m. buvo toliau vykdoma, kaip nurodyta šios ataskaitos priede pateiktoje D lentelėje.

Pagal Sprendimą (BUSP) 2018/101, kurį įgyvendina Vokietijos federalinė ekonomikos reikalų ir eksporto kontrolės tarnyba (BAFA), buvo surengti keli regioniniai praktiniai seminarai, pažintiniai vizitai ir individualios pagalbos renginiai. Be to, remiant veiksmingą Sutarties dėl prekybos ginklais įgyvendinimą ir visuotinį taikymą, pagal Sprendimą (BUSP) 2017/915 buvo toliau vykdoma regioninė informavimo veikla, individualizuotos nacionalinės pagalbos programos ir individualios pagalbos ad hoc praktiniai seminarai (tolesnė informacija apie šią veiklą pateikiama II skirsnio 2 punkte).

4.   Politinio dialogo susitikimai

2018 m. ir 2019 m. laikotarpiu įvyko politinio dialogo susitikimai ginklų eksporto kontrolės klausimais su Norvegija, Kanada, Jungtinėmis Amerikos Valstijomis ir Ukraina. Šiuose politinio dialogo susitikimuose vyko vaisingos diskusijos abipusio intereso klausimais, pavyzdžiui, eksporto į konkrečias paskirties šalis politikos, atitikties bei kontrolės ir Sutarties dėl prekybos ginklais proceso klausimais.

5.   Atnaujintas Europos Sąjungos bendrasis karinės įrangos sąrašas

Į ES bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktos karinės prekės, kurių atveju valstybės narės užtikrina eksporto kontrolę pagal Bendrosios pozicijos 12 straipsnį. Šis sąrašas yra identiškas Direktyvos 2009/43/EB priede pateiktam su gynyba susijusių produktų sąrašui.

Kadangi ši ataskaita apima statistinius duomenis apie įprastinės ginkluotės eksportą iš ES valstybių narių per 2018 kalendorinius metus, remtasi 2018 m. bendruoju karinės įrangos sąrašu, kurį Taryba priėmė 2018 m. vasario 26 d.; jame atsižvelgta į Vasenaro susitarimo amunicijos sąrašo pakeitimus, dėl kurių buvo susitarta šio susitarimo 2017 m. plenariniame posėdyje. Ši atnaujinta bendrojo karinės įrangos sąrašo redakcija buvo paskelbta 2018 m. kovo 15 d.Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (8). 2019 m. galiojęs bendrasis karinės įrangos sąrašas Oficialiajame leidinyje buvo paskelbtas 2019 m. kovo 12 d. (dok. nuoroda 2019/C 95/01) (9).

6.   Tarpininkavimas ginklų prekyboje

Pagal Tarybos bendrosios pozicijos 2003/468/BUSP (10) 5 straipsnį valstybės narės sudarė atskirus susitarimus dėl keitimosi informacija apie išduotas ir atsisakytas išduoti tarpininkavimo licencijas. Be to, tos valstybės narės, kurios reikalauja, kad tarpininkai tarpininkavimui gautų rašytinį leidimą, ir (arba) kurios yra sudariusios ginklų tarpininkų registrą, yra sudariusios atskirus susitarimus dėl keitimosi atitinkama informacija apie registruotus tarpininkus. Informacija apie ES valstybių narių išduotas ir atsisakytas išduoti tarpininkavimo licencijas pateikiama pridedamoje A.III lentelėje. Išsami informacija apie Bendrosios pozicijos 2003/468/BUSP įgyvendinimą valstybėse narėse pateikiama pridedamoje C lentelėje.

7.   Dialogas su suinteresuotaisiais subjektais: Europos Parlamentu, pilietine visuomene ir pramonės atstovais

Dialogas su Europos Parlamentu ginklų eksporto kontrolės klausimais paprastai vyksta kasmet, susitikime išklausomas Europos išorės veiksmų tarnybos vyresniojo pareigūno pranešimas. 2018 m. ir 2019 m. laikotarpiu EIVT taip pat rengė pasitarimus su EP pranešėju ginklų eksporto kontrolės klausimais ir atsakė į daug Parlamento klausimų dėl ginklų eksporto.

Laikantis ankstesnės praktikos, 2018–2019 m. laikotarpiu kas pusę metų buvo rengiami COARM darbo grupės posėdžiai su nevyriausybinėmis organizacijomis. COARM darbo grupė taip pat kartą per metus kvietė į savo posėdžius pramonės atstovus.

II.   SUTARTIS DĖL PREKYBOS GINKLAIS (SPG)

1.   Dalyvavimas SPG. Valstybių, Sutarties šalių, konferencijos

Kaip ir ankstesnėse valstybių, Sutarties šalių, konferencijose (informacija apie jas pateikta ankstesnėse metinėse ataskaitose), ES ir jos valstybės narės atliko aktyvų vaidmenį 2018 m. rugpjūčio 20–24 d. Tokijuje įvykusioje ketvirtoje valstybių, Sutarties šalių, konferencijoje (informacija apie ją pateikta 20-ojoje metinėje ataskaitoje) ir 2019 m. rugpjūčio 26–30 d. Ženevoje įvykusioje penktoje valstybių, Sutarties šalių, konferencijoje. Ketvirtos ir penktos valstybių, Sutarties šalių, konferencijų pirmininkai atitinkamu savo pirmininkavimo laikotarpiu dalyvavo COARM darbo grupės posėdyje.

Penktoje valstybių, Sutarties šalių, konferencijoje, kuriai pirmininkavo Latvijos ambasadorius Jānis Kārkliņšas, pamėginta palaipsniui pereiti nuo institucijų kūrimo klausimų prie esminių su Sutarties įgyvendinimu susijusių klausimų aptarimo, be kita ko, remiant trijų darbo grupių (veiksmingo Sutarties įgyvendinimo, visuotinio taikymo ir skaidrumo bei ataskaitų tekimo klausimais) darbą ir savanoriško patikos fondo bei pagal rėmimo programą vykdomą veiklą. Konferencijoje nustatyti kitų metų tikslai, daugiausia dėmesio skiriant į veiksmus orientuotiems sprendimams dėl lyčių ir su lytimi susijusio smurto; nukreipimo rizikai; naujai darbo krypčiai, susijusiai su tranzitu ir perkrovimu; poreikiui padidinti nacionalinių ataskaitų skaičių ir geriau užtikrinti, kad jos būtų teikiamos laiku; ir, atsižvelgiant į didelę nesumokėtų nustatytų įmokų sumą, šios sunkios finansinės padėties taisomosioms priemonėms. Kalbant apie savanorišką patikos fondą, pareikšta padėka savanoriškus finansinius įnašus padariusioms valstybėms ir pareikštas raginimas visoms kitoms valstybėms, kurios gali prisidėti prie fondo, tai padaryti. Joje priimtas sprendimas dėl 2019–2020 m. biudžeto ir, atsižvelgiant į nesumokėtus valstybių įnašus, finansinių įsipareigojimų neįvykdžiusios valstybės paragintos nedelsiant ir laiku tai padaryti. Konferencija 2020 m. įvyksiančios šeštos valstybių, Sutarties šalių, konferencijos pirmininku išrinko Argentinos ambasadorių Carlosą Foradori. Posėdyje aktyviai dalyvavo valstybės, Sutarties šalys, ir stebėtojai, taip pat pilietinės visuomenės, mokslo bendruomenės ir pramonės atstovai. Valstybės, Sutarties šalys, sutaria, kad daug dėmesio ir toliau turėtų būti skiriama veiksmingam sutarties įgyvendinimui ir visuotiniam taikymui.

2.   ES paramos įgyvendinimui programa pagal Sprendimą (BUSP) 2017/915

Nors Sutartis dėl prekybos ginklais įsigaliojo dar 2014 m. gruodžio mėn. ir prie jos jau prisijungė 105 valstybės, Sutarties šalys (2019 m. spalio 28 d. duomenimis), vis dar susiduriama su iššūkiais siekiant, kad ji taptų visuotinai taikoma ir kad valstybės, Sutarties šalys, ją veiksmingai įgyvendintų.

Norėdama padėti įveikti šiuos iššūkius, ES priėmė plataus užmojo trečiosioms šalims skirtą įgyvendinimo rėmimo programą (Tarybos sprendimas (BUSP) 2017/915). Šią programą įgyvendina ir Vokietijos federalinė ekonomikos reikalų ir eksporto kontrolės tarnyba (BAFA), ir „Expertise France“. Pagal ją šiuo metu teikiama pagalba iš viso 18-ai trečiųjų šalių kaip ilgalaikėms partnerėms (veiksmų gairių partnerėms) ir 14-ai trečiųjų šalių kaip ad hoc partnerėms (jų prašymu), siekiant sustiprinti jų ginklų perdavimo sistemas laikantis sutarties reikalavimų. Išsami informacija apie pagal šią ES programą 2018 m. ir 2019 m. (iki 2019 m. rugpjūčio mėn. pabaigos) vykdytą veiklą pateikiama pridedamoje D lentelėje.

III.   COARM DARBO GRUPEI SKIRTOS PRIORITETINĖS GAIRĖS ARTIMIAUSIAM LAIKOTARPIUI

Vadovaudamasi 2015 m. liepos mėn. Tarybos išvadomis (dok. 10900/15), 2018 m. ir 2019 m. pirmą pusmetį, praėjus dešimčiai metų nuo bendrosios pozicijos priėmimo, COARM darbo grupė atliko nuodugnią peržiūrą, kaip įgyvendinama bendroji pozicija ir siekiama jos tikslų. ES ir jos valstybės narės sutiko, kad priėmus Bendrąją poziciją 2008/944/BUSP yra nustatyti bendro požiūrio, kurio laikomasi valstybėms narėms vykdant įprastinės ginkluotės eksporto kontrolę, pagrindiniai elementai. Nors priėmus šią bendrąją poziciją padaryta pažangos, dar daug ką reikia nuveikti, visų pirma bendrosios pozicijos įgyvendinimo lygmeniu.

Nustatomos šios prioritetinės gairės artimiausiam laikotarpiui:

1.

toliau stiprinti bendradarbiavimą ir skatinti konvergenciją karinių technologijų ir įrangos eksporto srityse pagal Bendrąją poziciją 2008/944/BUSP, siekiant sustiprinti Europos Sąjungos vykdomą aukštų bendrų standartų, taikomų visoms valstybėms narėms valdant karinių technologijų ir įrangos perdavimus, nustatymo, išlaikymo ir įgyvendinimo veiklą, be kita ko, ES valstybėms narėms keičiantis aktualia informacija pranešimų apie atsisakymą išduoti licenciją ir ginklų eksporto politikos srityse;

2.

tęsti diskusijas dėl papildomų COARM internetinės sistemos funkcijų;

3.

užtikrinti, kad valstybės narės, kurios dar nepriėmė atitinkamų nacionalinių įstatymų ar kitų teisės aktų, tai padarytų, kad būtų visapusiškai įgyvendinta Bendroji pozicija 2003/468/BUSP dėl tarpininkavimo ginklų prekyboje kontrolės;

4.

toliau remti Sutarties dėl prekybos ginklais veiksmingą įgyvendinimą ir visuotinį taikymą, visų pirma tęsiant ES paramos įgyvendinimui programą, inicijuotą Sprendimu (BUSP) 2017/915;

5.

toliau plėtoti keitimąsi informacija ir geriausios praktikos pavyzdžiais su trečiosiomis šalimis, prisijungusiomis prie Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP;

6.

toliau skatinti kitas ginklus eksportuojančias valstybes taikyti šios bendrosios pozicijos kriterijus;

7.

tęsti dialogą su Europos Parlamentu ir toliau plėtoti ryšius su pilietine visuomene ir pramonės atstovais;

8.

užtikrinti, kad stiprinant Europos gynybos technologinę ir pramoninę bazę, visų pirma prisidedant prie Europos bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo, tai pat būtų užtikrinamas glaudesnis bendradarbiavimas ir konvergencija karinių technologijų ir įrangos eksporto kontrolės srityje;

9.

apsvarstyti galimybę priimti sprendimą dėl galutinių naudotojų pažymėjimų, skirtų šaulių ir lengvųjų ginklų bei jų šaudmenų eksportui;

10.

siekti, kad kuo anksčiau 2020 m. būtų galutinai parengta ir paskelbta 22-oji ES metinė ataskaita dėl ginklų eksporto.

ES BENDROJO KARINĖS ĮRANGOS SĄRAŠO KATEGORIJŲ TRUMPAS APRAŠYMAS (11)

ML1

Mažesnio nei 20 mm kalibro lygiavamzdžiai ginklai, kiti 12,7 mm (0,5 colio) ar mažesnio kalibro šaunamieji ginklai, automatiniai ginklai bei jų priedai ir specialiai jiems sukurti komponentai

ML2

20 mm ar didesnio kalibro lygiavamzdžiai ginklai, kiti didesnio kaip 12,7 mm (0,5 colio) kalibro ginklai ar ginkluotė, granatsvaidžiai bei jų priedai ir specialiai jiems sukurti komponentai

ML3

Šaudmenys, sprogdiklių nustatymo prietaisai ir specialiai jiems sukurti komponentai

ML4

Bombos, torpedos, raketos, reaktyviniai sviediniai, kiti sprogstamieji užtaisai ir su jais susijusi įranga bei jos priedai, taip pat specialiai jiems sukurti komponentai

ML5

Ugnies kontrolės ir su ja susijusi aliarminė ir įspėjamoji įranga, tikrinimo ir vizavimo įranga bei atsakomųjų veiksmų įranga, specialiai sukurta kariniam naudojimui, taip pat specialiai jai sukurti komponentai ir dalys

ML6

Antžeminės transporto priemonės ir jų komponentai

ML7

Cheminės medžiagos, „biologinės medžiagos“, „medžiagos riaušėms malšinti“, radioaktyviosios medžiagos, su jomis susijusi įranga, komponentai ir medžiagos

ML8

„Energetinės medžiagos“ ir su jomis susijusios medžiagos

ML9

Karo laivai (antvandeniniai ar povandeniniai), speciali laivyno įranga, dalys, komponentai ir kiti antvandeniniai laivai

ML10

„Orlaiviai“, „už orą lengvesni skraidomieji aparatai“, „bepiločiai orlaiviai“ („UAV“), aviaciniai varikliai ir „orlaivių“ įranga, susijusi įranga ir komponentai, specialiai sukurti arba modifikuoti kariniam naudojimui

ML11

Elektroninė įranga, „erdvėlaiviai“ ir jų komponentai, nenurodyti kituose ES bendrojo karinės įrangos sąrašo punktuose

ML12

Didelio greičio kinetinės energijos ginklų sistemos ir su jomis susiję įrenginiai bei specialiai jiems sukurti komponentai

ML13

Šarvuotoji ar apsauginė įranga, konstrukcijos ir komponentai

ML14

,Specializuota įranga, skirta karinėms pratyboms‘ arba karinių scenarijų imitavimui, simuliatoriai, specialiai sukurti mokymui naudotis visais šautuvais ir ginklais, nurodytais ML1 ar ML2 dalyse, ir specialiai jiems sukurti komponentai bei priedai

ML15

Vaizdo atkūrimo ar atsakomųjų priemonių įranga, specialiai sukurta kariniam naudojimui, ir specialiai jai sukurti komponentai bei priedai

ML16

Liejiniai, atliejos ir kiti pusgaminiai, specialiai pagaminti gaminiams, nurodytiems ML1–ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 ar ML19 dalyse

ML17

Įvairi įranga, medžiagos ir „bibliotekos“ bei specialiai joms sukurti komponentai

ML18

,Gamybos‘ įranga ir komponentai

ML19

Kreipiamosios energijos ginklų (DEW) sistemos, su jomis susijusių arba atsakomųjų priemonių įranga ir bandymų modeliai, bei specialiai jiems sukurti komponentai

ML20

Kriogeninė ir „superlaidi“ įranga bei specialiai jai sukurti komponentai bei priedai

ML21

„Programinė įranga“

ML22

„Technologija“


(1)  Teisiškai privaloma visoms ES valstybėms narėms.

(2)  2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos bendroji pozicija 2008/944/BUSP, nustatanti bendrąsias taisykles, reglamentuojančias karinių technologijų ir įrangos eksporto kontrolę (OL L 335, 2008 12 13, p. 99).

(3)  2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2009/43/EB dėl su gynyba susijusių produktų siuntimo Bendrijoje sąlygų supaprastinimo (OL L 146, 2009 6 10, p. 1).

(4)  2018 m. sausio 22 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/101 dėl veiksmingos ginklų eksporto kontrolės skatinimo (OL L 17, 2018 1 23, p. 40).

(5)  2015 m. gruodžio 10 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/2309 dėl veiksmingos ginklų eksporto kontrolės skatinimo (OL L 326, 2015 12 11, p. 56).

(6)  2017 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2017/915 dėl Sąjungos informavimo veiklos remiant Sutarties dėl prekybos ginklais įgyvendinimą (OL L 139, 2017 5 30, p. 38).

(7)  https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8465/arms-export-control_en

(8)  OL C 98, 2018 3 15, p. 1.

(9)  OL C 95, 2019 3 12, p. 1.

(10)  2003 m. birželio 23 d. Tarybos bendroji pozicija 2003/468/BUSP dėl tarpininkavimo ginklų prekyboje kontrolės (OL L 156, 2003 6 25, p. 79).

(11)  Visas 2018 m. vasario 26 d. Tarybos patvirtintų kategorijų aprašymas (OL C 98, 2018 3 15, p. 1) pateikiamas dokumente: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG0315(01)&from = LT


PRIEDAS

The attached tables contain the following information:

A.I

EXPORTS AND LICENCE REFUSALS PER DESTINATION, PER REGION AND WORLDWIDE

A.II

EXPORTS TO UNITED NATIONS-MANDATED OR OTHER INTERNATIONAL MISSIONS

A.III

INFORMATION ON BROKERING LICENCES GRANTED AND DENIED

B.I

TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS INITIATED AND RECEIVED BY EACH MEMBER STATE

B.II

TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS PER DESTINATION COUNTRY

C.

INFORMATION ON NATIONAL IMPLEMENTATION OF COMMON POSITION 2003/468/CFSP ON THE CONTROL OF ARMS BROKERING AND COMMON POSITION 2008/944/CFSP DEFINING COMMON RULES FOR THE CONTROL OF EXPORTS OF MILITARY TECHNOLOGY AND EQUIPMENT

D.

INFORMATION ON EU OUTREACH ACTIVITIES

E.

INTERNET ADDRESSES FOR NATIONAL REPORTS ON ARMS EXPORTS

TABLE A.I

Figures of Table A.I are broken down per Member State, and per EU Common Military List category where (a) = number of licences issued; (b) = value of licences issued in euros; (c) = value of arms exports in euros (if available) (1); (d) = number of denials (discrepancies may appear between breakdowns and totals due to denials concerning more than one ML category or denials for items other than those appearing in the ML (2)); and (e) = the number of the criterion of Common Position 2008/944 invoked to support the refusal (the approximate number of times each criterion is invoked is indicated between brackets).

Statistics are compiled differently by each Member State: no uniform standard is used. Consequently, owing to current procedures regarding arms export reporting or data protection legislation, not all countries have been able to submit the same information (3)

The EU User’s Guide stipulates that the value of actual exports only needs to be provided where it is available. With regard to actual exports authorised by EU Member States (row c), it is important to note that Belgium, Cyprus, Germany, Greece, Latvia, Malta and the United Kingdom do not provide these data. No aggregation is therefore reported at the EU level.

With regard to the use of global and general licences notably applied to intra-EU transfers pursuant to Directive 2009/43/EC, it is important to note that the actual value of arms transfers and exports under global and general licences is generally reported by EU Member States. This is however dependant on the Member States’ ability to report on actual values (row c) as described above and to possible additional national specificities as explained in footnote 5.

Data are reported in Euros and accordingly converted from national currencies for Member States not having the Euro as national currency. Please bear in mind the possible exchange rate fluctuations between the data collection at national level, the date of reporting to the EU level and the date of consultation of the data.

It is important to bear in mind that exports to destinations subject to EU arms embargoes comply with the terms, conditions and possible exceptions set out in the decisions imposing such embargoes. The full list and details of embargoes are available at https://www.sanctionsmap.eu.

Exports to UN mandated or other international missions are further reported on in Table A.II.

TABLES SETTING OUT EXPORTS AND REFUSALS PER DESTINATION, PER REGION AND WORLDWIDE

EXPORTS AND REFUSALS PER DESTINATION 10

EXPORTS AND REFUSALS PER REGION

North Africa

(Algeria, Libya, Morocco, Tunisia) 422

Sub-Saharan Africa

(Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo (Republic of), Congo (Democratic Republic of), Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Eswatini, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, South Sudan, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe) 426

North America

(Canada, United States) 433

Central America and the Caribbean

(Antigua and Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bonaire/Saint Eustatius and Saba, Costa Rica, Cuba, Curaçao, Dominica, Dominican Republic, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Saint Barthelemy, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Martin, Saint Vincent and the Grenadines, Trinidad and Tobago) 440

South America

(Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela) 444

Central Asia

(Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan) 450

North East Asia

(China (Mainland), China (Hong Kong), China (Macao), Korea (Democratic People’s Rep. of), Korea (Republic of), Japan, Mongolia, Taiwan) 453

South East Asia

(Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Timor Leste, Vietnam) 458

South Asia

(Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka) 465

European Union

(Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Denmark (Greenland), Denmark (Faeroe Islands), Estonia, Finland, France, France (French Polynesia), France (Mayotte), France (New Caledonia), France (Saint Martin), Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, United Kingdom (Bermuda), United Kingdom (Cayman Islands), United Kingdom (Channel Islands), United Kingdom (Gibraltar), United Kingdom (St Helena), United Kingdom (Turks and Caicos Islands) 471

Other European Countries

(Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Georgia, Holy See, Iceland, Kosovo (under UNSCR 1244/99), Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, North Macedonia, Norway, Russian Federation, Serbia, San Marino, Switzerland, Turkey, Ukraine) 479

Middle East

(Bahrain, Egypt, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestinian controlled territories, Qatar, Saudi Arabia, Syria, United Arab Emirates, Yemen) 486

Oceania

(Australia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia (Fed. States of), Nauru, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu) 493
EXPORTS AND REFUSALS WORLDWIDE 500

EU ARMS EXPORTS PER DESTINATION IN 2018

Key: (a) = number of licences issued; (b) = value of licences issued in Euros; (c) = value of arms exports in Euros (if available); (d) = total EU number of licence refusals (small discrepancies may appear between breakdowns and totals due to refusals concerning more than one ML item or refusals for items other than those appearing in the ML); (e) criteria numbers on which refusals are based (the approximate number of times each criterion is invoked is indicated in brackets)

Afghanistan

 

 

ML1

ML2

ML3

ML4

ML5

ML6

ML7

ML10

Bulgaria

a

 

2

1

6

 

 

 

1

b

 

2 188 160

1 319

10 124 127

 

 

 

4 016 612

c

 

2 076 006

1 972 506

47 946 890

 

 

 

14 006 458

Czech Republic

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

2 730

 

 

 

 

 

 

 

c

1 666

 

 

 

 

 

 

30 873 132

France

a

 

 

 

 

 

 

1

2

b

 

 

 

 

 

 

150 000

41 997

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

 

 

 

 

4

7

 

 

b

 

 

 

 

364 200

6 765 385

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

23 268

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

34 975

Portugal

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

157 416

 

135 775

 

223 114

 

424 630

4 347 950

Romania

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

5 534 576

 

 

 

 

 

 

 

c

2 895 617

 

1 782 684

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

4 200

c

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

1

 

2

4

 

 

 

5

b

42 227

 

1 461 282

21 101 348

 

 

 

41 945

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

3

2

3

10

4

7

1

12

b

5 579 533

2 188 160

1 462 601

31 225 475

364 200

6 765 385

150 000

4 128 022

d

 

 

 

 

 

 

 

1

e

 

 

 

 

 

 

 

1(1)


Afghanistan

 

 

ML11

ML13

ML15

ML16

ML21

Total

Bulgaria

a

 

 

 

 

 

10

b

 

 

 

 

 

16 330 218

c

 

 

 

 

 

66 001 860

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

2 730

c

 

 

 

 

 

30 874 798

France

a

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

 

191 997

c

 

 

 

 

 

1 500 000

Germany

a

6

 

 

 

5

22

b

4 294 824

 

 

 

203 742

11 628 151

c

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

1

 

3

b

 

 

 

1 012 500

 

1 035 768

c

 

 

 

 

 

135 211

Lithuania

a

1

 

 

 

 

1

b

132 570

 

 

 

 

132 570

c

132 570

 

 

 

 

167 545

Portugal

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

480 315

230 055

50 895

 

20 768

6 070 918

Romania

a

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

5 534 576

c

 

 

 

 

 

4 678 301

Slovakia

a

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

4 200

c

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

2

6

 

 

 

20

b

223 359

51 818

 

 

 

22 921 979

c

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

9

6

 

1

5

63

b

4 650 753

51 818

 

1 012 500

203 742

57 782 189

d

 

 

 

 

 

1

e

 

 

 

 

 

1(1)


Albania

 

 

ML1

ML2

ML3

ML5

ML10

ML11

ML13

Total

Austria

a

6

 

 

 

 

 

 

6

b

888 721

 

 

 

 

 

 

888 721

c

795 788

 

 

 

 

 

 

795 788

Croatia

a

1

 

 

 

 

 

 

1

b

38 600

 

 

 

 

 

 

38 600

c

26 600

 

 

 

 

 

 

26 600

Czech Republic

a

3

 

1

 

 

 

1

5

b

382 171

 

 

 

 

 

 

382 171

c

223 367

 

 

 

 

 

 

223 367

France

a

 

1

1

 

 

 

 

2

b

 

34 300 000

600 000

 

 

 

 

34 900 000

c

 

 

 

 

 

 

 

2 700 000

Germany

a

1

 

 

 

 

1

 

2

b

23 240

 

 

 

 

252 377

 

275 617

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

1

 

 

1

b

 

 

 

 

12 000

 

 

12 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

 

1

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

11

1

2

1

1

1

1

18

b

1 332 732

34 300 000

600 000

 

12 000

252 377

 

36 497 109

d

1

 

 

 

 

 

 

1

e

4(1),7(1)

 

 

 

 

 

 

4(1),7(1)


Algeria

 

 

ML1

ML2

ML3

ML4

ML5

ML6

ML7

ML9

Austria

a

 

 

 

 

 

4

 

 

b

 

 

 

 

 

123 121 375

 

 

c

 

 

 

 

 

4 367 918

 

 

Bulgaria

a

4

4

 

3

2

2

 

 

b

3 377 852

12 218 321

 

1 993 722

2 225 248

126 230

 

 

c

2 819 138

11 403 141

24 918 483

11 164 060

2 447 050

802 507

 

 

Czech Republic

a

 

 

1

 

 

5

 

 

b

 

 

 

 

 

2 078 549

 

 

c

 

 

10 542

 

 

2 751 794

 

 

Denmark

a

 

 

 

 

 

1

 

 

b

 

 

 

 

 

6 654 588

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

 

 

1

1

3

 

1

3

b

 

 

1 080 000

27 219

398 524 700

 

168 978 500

2 586 778 500

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

1

1

2

2

1

10

 

3

b

440

55 400

146 400

13 547

275 000

718 890 882

 

7 127 906

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

1 039 000

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

58 360

 

 

 

Poland

a

 

 

1

2

6

11

 

 

b

 

 

360 000

7 096

7 663 761

20 029 831

 

 

c

 

 

 

3 548

445 774

10 687 353

 

 

Spain

a

 

1

 

 

3

 

 

 

b

 

306 420

 

 

12 611 128

 

 

 

c

 

306 420

 

 

12 611 128

 

 

 

Sweden

a

 

 

 

5

1

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

148 109

900 748

 

 

 

Total per ML category

a

6

6

5

13

16

33

1

6

b

4 417 292

12 580 141

1 586 400

2 041 584

421 299 837

870 901 455

168 978 500

2 593 906 406

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Algeria

 

 

ML10

ML11

ML13

ML14

ML15

ML16

ML17

ML18

Bulgaria

a

 

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

1 207 656

 

 

 

 

c

 

 

 

 

3 200

 

777 851

457 000

Czech Republic

a

8

 

 

 

 

 

 

2

b

482 933

 

 

 

 

 

 

 

c

3 132 969

 

 

 

 

 

 

138 253

France

a

 

4

1

 

4

 

 

 

b

 

36 940 000

1 500 000

 

297 626 885

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

3

3

 

 

1

1

 

4

b

28 470

14 571 546

 

 

45 480 547

847

 

9 430 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Poland

a

8

1

 

 

 

 

 

3

b

14 732 118

6 126 960

 

 

 

 

 

22 417 122

c

3 759 976

 

 

404 368

 

 

 

64 979

Slovakia

a

 

 

 

4

 

 

 

 

b

 

 

 

4 370 526

 

 

 

 

c

 

 

 

1 617 124

 

 

 

 

Spain

a

2

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

3 049

 

 

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

1

3

1

2

 

 

 

 

b

160 241

192 373

1 039

218 717

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

22

11

2

7

5

1

 

10

b

15 403 762

57 830 879

1 501 039

5 796 899

343 107 432

847

 

31 847 122

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Algeria

 

 

ML21

ML22

Total

Austria

a

 

 

4

b

 

 

123 121 375

c

 

 

4 367 918

Bulgaria

a

 

1

17

b

 

25 658

21 174 687

c

 

 

54 792 430

Czech Republic

a

 

 

16

b

 

 

2 561 482

c

 

 

6 033 558

Denmark

a

 

 

1

b

 

 

6 654 588

c

 

 

 

France

a

 

 

18

b

 

 

3 491 455 804

c

 

 

36 600 000

Germany

a

1

5

38

b

513 035

21 646 903

818 180 923

c

 

 

 

Italy

a

 

 

1

b

 

 

1 039 000

c

 

 

1 972 586

Netherlands

a

 

 

 

b

 

 

 

c

 

 

58 360

Poland

a

1

2

35

b

1 353 030

185 654

72 875 572

c

 

 

15 365 998

Slovakia

a

 

 

4

b

 

 

4 370 526

c

 

 

1 617 124

Spain

a

 

 

6

b

 

 

12 917 548

c

 

 

12 920 597

Sweden

a

1

1

9

b

 

 

 

c

 

61 336

1 110 193

United Kingdom

a

3

 

10

b

111

 

572 481

c

 

 

 

Total per ML category

a

6

9

159

b

1 866 176

21 858 215

4 554 923 986

d

 

 

 

e

 

 

 


Andorra

 

 

ML1

ML2

ML3

ML15

Total

Austria

a

 

 

 

1

1

b

 

 

 

15 000

15 000

c

 

 

 

15 000

15 000

Belgium

a

1

 

 

 

1

b

28 970

 

 

 

28 970

c

 

 

 

 

 

France

a

 

1

1

 

2

b

 

6 970

18 610

 

25 580

c

 

 

 

 

 

Germany

a

23

 

1

 

24

b

206 741

 

108 260

 

315 001

c

 

 

 

 

 

Spain

a

12

 

1

 

13

b

28 966

 

13 757

 

42 723

c

25 584

 

2 049

 

27 633

Sweden

a

 

 

1

 

1

b

 

 

3 411

 

3 411

c

 

 

39 731

 

39 731

United Kingdom

a

1

 

 

 

1

b

719

 

 

 

719

c

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

37

1

4

1

43

b

265 396

6 970

144 038

15 000

431 404

d

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 


Angola

 

 

ML1

ML4

ML5

ML6

ML11

Total

Bulgaria

a

 

 

1

 

 

1

b

 

 

407

 

 

407

c

 

 

 

 

 

 

France

a

 

 

 

 

1

1

b

 

 

 

 

288 500 000

288 500 000

c

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

 

2

1

2

5

b

 

 

12 273 507

2 110 908

8 248 207

22 632 622

c

 

15 760 319

15 481 580

 

3 266 755

34 508 654

United Kingdom

a

1

 

 

1

 

2

b

51 256

 

 

2 674

 

53 930

c

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

1

 

3

2

3

9

b

51 256

 

12 273 914

2 113 582

296 748 207

311 186 959

d

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 


Antigua and Barbuda

 

 

ML1

Total

Austria

a

1

1

b

6 638

6 638

c

6 638

6 638

Italy

a

 

 

b

 

 

c

 

126 106

Total per ML category

a

1

1

b

6 638

6 638

d

 

 

e

 

 


Argentina

 

 

ML1

ML2

ML3

ML4

ML5

ML6

ML8

ML9

Austria

a

4

 

 

 

 

 

 

1

b

1 017 668

 

 

 

 

 

 

780

c

397 619

 

 

 

 

 

 

780

Belgium

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

24 890

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

3

 

 

 

 

b

 

 

 

1 281 575

 

 

 

 

c

 

 

 

1 051 956

 

 

 

 

Czech Republic

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

131 402

 

 

 

 

 

 

 

France

a

 

 

 

 

4

1

 

3

b

 

 

 

 

40 819 000

1 000 000

 

35 969 382

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

12

 

 

 

2

2

5

1

b

372 144

 

 

 

2 527 548

845 900

793

17 200

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

3

 

 

 

 

 

 

 

b

432 750

 

 

 

 

 

 

 

c

75 320

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

1

1

1

 

 

 

 

 

b

3 360

62 505

18 450

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

2

 

 

 

b

 

 

 

 

115 130

 

 

 

c

 

 

 

 

32 815

 

 

 

Spain

a

7

 

2

 

 

 

 

 

b

7 620

 

576

 

 

 

 

 

c

55 420

 

576

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

1 345 029

112 768

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

3

 

2

 

 

1

 

2

b

21 102

 

155 685

 

 

17 780

 

122 756

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

32

1

5

3

8

4

5

7

b

1 879 534

62 505

174 711

1 281 575

43 461 678

1 863 680

793

36 110 118

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Argentina

 

 

ML10

ML11

ML13

ML14

ML15

ML17

ML18

ML21

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

1

 

b

 

 

 

 

 

 

170 000

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

1

 

b

 

 

 

 

 

 

41 858

 

c

 

 

 

 

 

 

42 608

 

France

a

4

1

 

 

 

 

 

 

b

31 303 500

250 000

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

10

1

 

 

 

1

1

1

b

181 173

196 685

 

 

 

200

2 293

7 561

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

4

 

 

 

1

 

 

 

b

525 572

 

 

 

7 480

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

1

 

 

 

2

 

 

 

b

130 948

 

 

 

 

 

 

 

c

130 948

 

 

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

531

23 587

 

 

 

 

United Kingdom

a

1

 

2

 

 

 

 

 

b

11 092

 

24 625

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

20

2

2

 

3

1

3

1

b

32 152 285

446 685

24 625

 

7 480

200

214 151

7 561

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Argentina

 

 

ML22

Total

Austria

a

 

5

b

 

1 018 448

c

 

398 399

Belgium

a

 

2

b

 

194 890

c

 

 

Bulgaria

a

 

3

b

 

1 281 575

c

 

1 051 956

Czech Republic

a

 

2

b

 

41 858

c

 

174 010

France

a

2

15

b

16 300 000

125 641 882

c

 

3 400 000

Germany

a

2

38

b

8 858

4 160 355

c

 

 

Hungary

a

 

3

b

 

432 750

c

 

75 320

Italy

a

 

8

b

 

617 367

c

 

706 805

Netherlands

a

 

2

b

 

115 130

c

 

32 815

Spain

a

 

12

b

 

139 144

c

 

186 944

Sweden

a

 

 

b

 

 

c

 

1 481 915

United Kingdom

a

1

12

b

7

353 047

c

 

 

Total per ML category

a

5

102

b

16 308 865

133 996 446

d

 

 

e

 

 


Armenia

 

 

ML1

ML3

ML4

ML7

ML13

ML22

Total

Bulgaria

a

1

2

2

 

 

 

5

b

360 675

11 658 800

15 267 530

 

 

 

27 287 005

c

 

9 205 446

780 000

 

 

 

9 985 446

Estonia

a

6

1

 

 

 

 

7

b

246 780

41 500

 

 

 

 

288 280

c

45 040

 

 

 

 

 

45 040

Lithuania

a

 

 

 

2

 

 

2

b

 

 

 

9 476

 

 

9 476

c

 

 

 

 

 

 

 

Poland

a

 

 

 

 

2

1

3

b

 

 

 

 

757 339

170 771

928 110

c

 

 

 

 

407 169

89 867

497 036

Total per ML category

a

7

3

2

2

2

1

17

b

607 455

11 700 300

15 267 530

9 476

757 339

170 771

28 512 871

d

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 


Australia

 

 

ML1

ML2

ML3

ML4

ML5

ML6

ML7

ML8

Austria

a

19

2

 

2

1

2

 

 

b

5 576 073

2 893 650

 

525 776

82 500

1 000 000

 

 

c

1 068 849

477 953

 

525 776

82 500

 

 

 

Belgium

a

14

3

 

1

 

 

 

 

b

27 907 858

68 982

 

4 521 000

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

1

 

 

 

2

 

 

b

 

10 000

 

 

 

58 000

 

 

c

 

10 000

 

15 552

 

58 000

 

 

Croatia

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

33 573

 

 

 

 

 

 

 

c

33 753

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

2

1

1

 

 

1

 

 

b

 

 

31 230

 

 

35 487

 

 

c

 

 

31 255

 

 

 

 

 

Denmark

a

1

1

 

3

1

1

 

 

b

1 232 156

865

 

46 272

4 200

12 880

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

3

 

2

 

 

 

1

 

b

402 943

 

821 236

 

 

 

425 700

 

c

140 941

 

 

 

 

 

425 700

 

France

a

3

 

 

3

5

 

 

 

b

60 600

 

 

1 424 001

438 769 333

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

140

 

15

6

15

25

 

9

b

3 481 183

 

20 581 961

3 573 777

1 950 487

130 292 413

 

4 800

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

a

4

 

 

 

2

 

 

 

b

126 885

 

 

 

246 223

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

6

1

4

 

 

b

 

 

 

3 407 338

3 093 746

269 190

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvia

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

10 000

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

700

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

1

 

 

 

1

 

 

 

b

400

 

 

 

366 786

 

 

 

c

 

 

 

 

 

36 705

187 660

 

Romania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

21 330

 

 

 

 

 

 

 

Slovenia

a

 

 

3

 

 

 

 

 

b

 

 

220 289

 

 

 

 

 

c

 

 

128 813

 

 

 

 

 

Spain

a

1

 

1

 

1

1

 

 

b

650 000

 

696 800

 

40 000 000

35 000

 

 

c

265 750

 

 

4 748 000

2 636 420

 

 

 

Sweden

a

 

5

6

 

3

 

 

 

b

 

1 164 125

14 492 885

 

40 075 969

 

 

 

c

 

1 262 702

29 904

12 719

1 508 615

 

 

264 912

United Kingdom

a

39

2

7

9

1

1

43

2

b

6 629 327

53 562

199 101

2 902 222

656

4 906

7 698 878

200

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

231

15

35

30

31

37

44

11

b

46 111 698

4 191 184

37 043 502

16 400 386

524 589 900

131 707 876

8 124 578

5 000

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Australia

 

 

ML9

ML10

ML11

ML13

ML14

ML15

ML16

ML17

Austria

a

 

 

1

 

 

2

1

 

b

 

 

400 004

 

 

453 614

8 119

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

1

 

 

 

 

 

b

 

 

4 983

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

15

11

6

4

 

 

1

1

b

137 487 451

68 552 252

83 660 944

9 008 000

 

 

1 500 000

18

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

54

47

77

 

1

5

7

5

b

4 076 306

227 879 897

17 079 805

 

8 800 000

38 053

210 920

2 480 383

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

a

 

 

 

 

 

3

 

 

b

 

 

 

 

 

78 104

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

19

19

13

 

 

 

 

 

b

359 706

48 022 975

191 005

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

 

 

 

 

3

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

1 008 544

 

 

Netherlands

a

2

1

1

 

 

 

 

 

b

368 979

366 786

366 786

 

 

 

 

 

c

1 216

 

 

 

10 000

 

2 899 412

 

Portugal

a

 

 

10

 

 

 

 

 

b

 

 

1 182 612

 

 

 

 

 

c

 

 

1 182 985

 

 

 

 

 

Spain

a

2

4

1

 

 

 

 

 

b

157 264

10 036 265

1 426 840

 

 

 

 

 

c

52 972

15 268 038

69 336

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

3

3

 

4

1

1

1

b

 

1 491 228

1 871 930

 

120 462

 

 

6 043

c

 

597 369

538 449

 

120 462

124 001

 

5 618

United Kingdom

a

6

12

17

1

8

2

 

1

b

299 933

675 855

854 748

2 111

730 399

262 319

 

5 667

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

98

97

130

5

13

16

10

8

b

142 749 639

357 025 258

107 039 657

9 010 111

9 650 861

832 090

1 719 039

2 492 111

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Australia

 

 

ML18

ML21

ML22

Total

Austria

a

1

 

3

34

b

94 846

 

287 250

11 321 832

c

94 846

 

 

2 249 924

Belgium

a

1

 

 

19

b

60 000

 

 

32 557 840

c

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

3

b

 

 

 

68 000

c

 

 

 

83 552

Croatia

a

 

 

 

1

b

 

 

 

33 573

c

 

 

 

33 753

Czech Republic

a

 

 

 

6

b

 

 

 

71 700

c

 

 

 

31 255

Denmark

a

 

2

 

9

b

 

304 050

 

1 600 423

c

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

6

b

 

 

 

1 649 879

c

 

 

 

566 641

France

a

1

6

17

73

b

593 232

24 366 305

5 267 968

770 690 104

c

 

 

 

76 800 000

Germany

a

20

18

15

459

b

4 532 432

359 400

9 075 970

434 417 787

c

 

 

 

 

Greece

a

 

 

 

3

b

 

 

 

78 104

c

 

 

 

 

Ireland

a

 

1

1

8

b

 

100 000

50 000

523 108

c

 

 

 

 

Italy

a

 

2

5

69

b

 

829 570

1 991 806

58 165 336

c

 

 

 

18 791 560

Latvia

a

 

 

 

1

b

 

 

 

10 000

c

 

 

 

 

Lithuania

a

 

1

 

5

b

 

 

 

 

c

 

 

 

1 008 544

Malta

a

 

 

 

1

b

 

 

 

700

c

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

2

8

b

 

 

32 600

1 502 337

c

 

 

2 904

3 137 897

Poland

a

 

 

1

1

b

 

 

85 385

85 385

c

 

 

 

 

Portugal

a

 

 

 

10

b

 

 

 

1 182 612

c

 

 

 

1 182 985

Romania

a

 

 

 

 

b

 

 

 

 

c

 

 

 

21 330

Slovenia

a

 

 

 

3

b

 

 

 

220 289

c

 

 

 

128 813

Spain

a

 

 

1

12

b

 

 

275 000 000

328 002 169

c

 

 

 

23 040 516

Sweden

a

1

2

2

32

b

 

 

 

59 222 642

c

 

468

2 255 812

6 721 031

United Kingdom

a

 

1

7

159

b

 

2 778

133 792

20 456 454

c

 

 

 

 

Total per ML category

a

24

33

54

922

b

5 280 510

25 962 103

291 924 771

1 721 860 274

d

 

 

 

 

e

 

 

 

 


Austria

 

 

ML1

ML2

ML3

ML4

ML5

ML6

ML7

ML8

Belgium

a

9

 

1

 

 

2

 

3

b

83 755

 

14 300

 

 

1 520

 

56 910

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

2

 

 

 

2

 

 

 

b

861 700

 

 

 

36 700

 

 

 

c

121 150

 

 

 

36 700

 

 

 

Croatia

a

4

 

 

 

 

 

 

 

b

240 587

 

 

 

 

 

 

 

c

24 600

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

3

 

 

 

 

1

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

522 210

 

2 323 882

 

 

1 085 836

79 546

273 088

Denmark

a

 

 

 

5

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

84 237

 

 

 

 

Finland

a

2

 

 

 

 

 

 

 

b

500 591

 

 

 

 

 

 

 

c

17 820

 

11 202

 

 

1 723 840

 

 

France

a

 

 

 

2

1

 

 

1

b

 

 

 

21 755 000

9 920 450

 

 

20 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

4

9

46

12

4

213

 

 

b

15 199

195 214

7 355 122

311 480

31 385

63 759 477

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

7

 

1

7

 

14

 

1

b

5 339 700

 

30 252

5 260 613

 

793 596

 

1 000

c

1 637

 

 

1 566 798

 

104 636

 

 

Italy

a

 

1

1

 

2

3

 

 

b

 

 

 

 

26 535 524

26 257

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

2

 

5

 

 

 

 

 

b

5 588

 

147 607

 

 

 

 

 

c

 

 

142 344

 

 

 

 

 

Netherlands

a

4

 

 

 

 

2

 

 

b

11 300

 

 

 

 

400 000

 

 

c

 

 

 

 

 

133 999

 

 

Poland

a

4

 

1

 

 

 

 

 

b

1 644 375

 

100

 

 

 

 

 

c

87 593

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

269 478

 

 

Romania

a

3

 

 

 

 

 

 

 

b

147 103

 

 

 

 

 

 

 

c

36 759

 

 

 

 

 

 

 

Slovenia

a

1

5

4

 

 

 

 

 

b

7 822 640

16 564

294 420

 

 

 

 

 

c

195 879

30 023

127 837

 

 

38 000

719 666

 

Spain

a

3

 

1

 

 

3

 

 

b

118 125

 

1 917 000

 

 

 

 

 

c

63 900

 

1 252 000

 

 

 

 

 

Sweden

a

3

 

6

 

 

2

 

2

b

 

 

1 973 223

 

 

43 859 649

 

165 692

c

4 214

6 642

3 160 895

17 856

 

17 278 126

 

4 214

United Kingdom

a

9

1

1

4

1

2

1

 

b

2 691 547

 

10 201

8 645

155 574

13 954

528

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

60

16

67

30

10

242

1

9

b

19 482 210

211 778

11 742 225

27 335 738

36 679 633

108 854 453

528

243 602

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Austria

 

 

ML9

ML10

ML11

ML13

ML14

ML15

ML16

ML17

Czech Republic

a

 

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

85 265

 

26 344

 

 

155 727

 

Estonia

a

 

 

 

 

 

1

 

 

b

 

 

 

 

 

42 988

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

 

2

2

2

 

2

 

1

b

 

366 500

4 185 000

1 770 000

 

105 816 100

 

53 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

5

3

5

1

 

2

45

32

b

12 759

163 410

1 796 543

310 792

 

18 420

10 412 873

516 922

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

 

 

 

 

 

 

1

 

b

 

 

 

 

 

 

30 190

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

2

3

 

 

 

 

 

b

 

97 038

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

2 348 363

 

 

Portugal

a

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

436 704

 

 

 

c

 

26 650

 

 

 

 

 

 

Romania

a

 

1

 

 

 

 

 

 

b

 

1 750

 

 

 

 

 

 

c

 

1 750

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

2

 

 

 

 

b

 

 

 

65 100

 

 

 

 

c

 

 

 

65 100

 

 

 

 

Spain

a

 

2

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

6 664 970

 

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

1

1

1

 

 

 

1

b

 

824 171

 

 

 

 

 

73 099

c

 

679 475

 

 

2 506 828

 

 

92 532

United Kingdom

a

 

4

7

3

 

6

 

 

b

 

112 812

89 322

1 085 127

 

1 773 118

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

5

15

18

10

1

11

46

34

b

12 759

1 565 681

6 070 865

3 231 019

436 704

107 650 626

10 443 063

643 021

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Austria

 

 

ML18

ML21

ML22

Total

Belgium

a

 

 

 

15

b

 

 

 

156 485

c

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

4

b

 

 

 

898 400

c

 

 

 

157 850

Croatia

a

 

 

 

4

b

 

 

 

240 587

c

 

 

 

24 600

Czech Republic

a

 

 

 

7

b

 

 

 

 

c

 

 

 

4 551 898

Denmark

a

 

1

 

6

b

 

 

 

 

c

 

 

 

84 237

Estonia

a

 

 

 

1

b

 

 

 

42 988

c

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

2

b

 

 

 

500 591

c

 

 

 

1 752 862

France

a

 

 

7

20

b

 

 

24 300 800

168 186 850

c

 

 

 

700 000

Germany

a

64

11

21

477

b

502 827

131 916

1 307 905

86 842 244

c

 

 

 

 

Hungary

a

 

 

 

31

b

 

 

 

11 455 351

c

 

 

 

1 673 071

Italy

a

 

 

 

12

b

 

 

 

26 658 819

c

 

 

 

40 094 759

Lithuania

a

 

 

 

7

b

 

 

 

153 195

c

 

 

 

2 490 707

Netherlands

a

 

 

 

6

b

 

 

 

411 300

c

 

 

 

133 999

Poland

a

 

1

2

8

b

 

166 180

207 451

2 018 106

c

 

166 180

107 451

361 224

Portugal

a

1

 

 

2

b

501 173

 

 

937 877

c

501 173

 

 

797 301

Romania

a

 

 

 

4

b

 

 

 

148 853

c

 

 

 

38 509

Slovakia

a

 

 

 

2

b

 

 

 

65 100

c

 

 

 

65 100

Slovenia

a

 

 

 

10

b

 

 

 

8 133 624

c

 

 

 

1 111 405

Spain

a

 

 

1

10

b

 

 

 

2 035 125

c

 

 

 

7 980 870

Sweden

a

 

1

1

19

b

 

 

 

46 895 834

c

 

 

 

23 750 782

United Kingdom

a

 

 

 

39

b

 

 

 

5 940 828

c

 

 

 

 

Total per ML category

a

65

14

32

686

b

1 004 000

298 096

25 816 156

361 722 157

d

 

 

 

 

e

 

 

 

 


Azerbaijan

 

 

ML1

ML2

ML3

ML5

ML6

ML7

ML9

ML10

Austria

a

4

 

 

 

 

 

 

 

b

291 400

 

 

 

 

 

 

 

c

99 057

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

4

 

 

 

 

 

b

 

 

20 484 571

 

 

 

 

 

c

 

 

21 691 426

 

 

 

 

 

Croatia

a

1

 

2

 

 

 

 

 

b

73 349

 

123 776

 

 

 

 

 

c

73 349

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

1

 

2

b

 

 

 

 

 

357 601

 

983 787

c

 

 

 

 

 

 

 

662 414

France

a

 

 

1

1

 

 

1

 

b

 

 

16 580 000

205 320 000

 

 

609 420 000

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

 

 

 

 

1

 

 

1

b

 

 

 

 

1 800

 

 

44 036

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

 

1

 

5

 

 

 

 

b

 

13 218

 

44 572

 

 

 

 

c

19 752

13 218

 

44 234

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

23 928

 

 

 

c

 

 

 

 

23 928

 

 

 

Total per ML category

a

5

1

7

6

2

1

1

3

b

364 749

13 218

37 188 347

205 364 572

25 728

357 601

609 420 000

1 027 823

d

1

 

 

1

1

 

 

 

e

1(1)

 

 

1(1)

1(1)

 

 

 


Azerbaijan

 

 

ML11

ML13

ML14

ML22

Total

Austria

a

 

 

 

 

4

b

 

 

 

 

291 400

c

 

 

 

 

99 057

Bulgaria

a

 

1

 

 

5

b

 

6 420

 

 

20 490 991

c

 

6 420

 

 

21 697 846

Croatia

a

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

197 125

c

 

 

 

 

73 349

Czech Republic

a

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

1 341 388

c

 

 

 

 

662 414

France

a

 

 

1

 

4

b

 

 

90 000 000

 

921 320 000

c

 

 

 

 

 

Germany

a

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

45 836

c

 

 

 

 

 

Romania

a

 

 

 

 

6

b

 

 

 

 

57 790

c

 

 

 

84 420

161 624

Slovakia

a

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

23 928

c

 

 

 

 

23 928

Total per ML category

a

 

1

1

 

28

b

 

6 420

90 000 000

 

943 768 458

d

1

 

 

 

4

e

1(1)

 

 

 

1(4)


Bahrain

 

 

ML1

ML2

ML3

ML4

ML5

ML6

ML7

ML8

Cyprus

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

53 460

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

4

 

 

 

 

1

 

 

b

265 960

 

 

 

 

 

 

 

c

708 920

 

118 917

 

 

80 713

 

 

France

a

 

1

 

1

 

 

 

 

b

 

1 200 000

 

21 074 200

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

1

 

 

 

 

1

 

 

b

500

 

 

 

 

192 375

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

a

 

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

314 000

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

1

1

1

 

2

 

 

 

b

567 220

2 012

2 742

 

2 900 000

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

18 900

 

 

 

c

 

 

 

 

9 000

 

 

 

Slovakia

a

3

 

 

 

 

 

 

 

b

282 843

 

 

 

 

 

 

 

c

1 299

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

812 181

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

16

 

7

1

8

 

2

1

b

1 486 860

 

42 658

1 718 227

435 495

 

5 386

72 275

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

26

2

8

4

11

2

2

1

b

2 656 843

1 202 012

45 400

23 918 608

3 354 395

192 375

5 386

72 275

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Bahrain

 

 

ML9

ML10

ML11

ML13

ML14

ML15

ML22

Total

Cyprus

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

53 460

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

1

 

 

 

 

6

b

 

 

 

 

 

 

 

265 960

c

 

 

 

 

 

 

 

908 550

France

a

 

 

1

 

 

1

 

4

b

 

 

6 350 000

 

 

9 392 000

 

38 016 200

c

 

 

 

 

 

 

 

2 000 000

Germany

a

1

1

1

1

 

1

1

8

b

15 450 000

30 704

380 000

500

 

25 700

120 000

16 199 779

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

314 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

5

b

 

 

 

 

 

 

 

3 471 974

c

 

 

 

 

 

 

 

18 388 365

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

18 900

c

 

 

 

 

 

 

 

9 000

Portugal

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

341 336

 

 

 

 

341 336

Slovakia

a

 

 

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

 

 

 

282 843

c

 

 

 

 

 

 

 

1 299

Spain

a

 

1

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

812 181

c

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

 

13

2

 

1

1