EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XB0308(01)

Europos Centrinio Banko aukšto lygio tarnautojų elgesio kodeksas

OL C 89, 2019 3 8, p. 2–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 89/2


Europos Centrinio Banko aukšto lygio tarnautojų elgesio kodeksas

(2019/C 89/03)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

kadangi:

(1)

Europos Centrinis Bankas (ECB) yra Europos Sąjungos (ES) institucija ir privalo tarnauti viešajam interesui bei užtikrinti aukščiausius sąžiningumo standartus. ECB valdymo modelio atžvilgiu didžiausią dėmesį skiria atskaitingumui, skaidrumui ir aukščiausiems etikos standartams. Šių principų laikymasis yra svarbiausias ECB patikimumo elementas ir yra būtinas užtikrinant Europos piliečių pasitikėjimą;

(2)

profesinė etika ir aukštas elgesio standartas, kurių iš ECB ir jo aukšto lygio tarnautojų turi teisę tikėtis trečiosios šalys, nuo jo įsteigimo pripažįstamos pagrindinėmis išankstinėmis sąlygomis, būtinomis siekiant apsaugoti ECB reputaciją;

(3)

2001 m. priėmus pradinį ECB elgesio kodeksą (1), 2002 m. buvo priimtas atskiras Valdančiosios tarybos narių elgesio kodeksas (2) (peržiūrėtas 2006 m.) (3); 2006 m. buvo priimtas Vykdomosios valdybos narių papildomas etikos kodeksas (4) (peržiūrėtas 2010 m.) (5);

(4)

sukūrus Bendrą priežiūros mechanizmą (BPM) pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013 (6), kuriuo ECB suteikti specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų priežiūra, 2014 m. taip pat buvo priimtas Priežiūros valdybos narių elgesio kodeksas (7);

(5)

be to, nuo 2015 m. sausio mėn. ECB įgyvendino išplėstą etikos kodeksą, taikomą personalo nariams (8), ir įsteigė Atitikties užtikrinimo funkcijos ir valdymo tarnybą ir aukšto lygio Etikos komitetą (9), kuris įgaliotas vienodai aiškinti ECB aukšto lygio organų nariams taikomus skirtingus etikos kodeksus;

(6)

Eurosistemos ir BPM atveju minimalūs bendri etikos standartai buvo nustatyti Europos Centrinio Banko gairėse (ES) 2015/855 (ECB/2015/11) (10) ir Europos Centrinio Banko gairėse (ES) 2015/856 (ECB/2015/12) (11);

(7)

ECB yra itin suinteresuotas principu, kad, kiek tai įmanoma ir pagrindžiama proporcingumo kriterijais, kiekvieno jo aukšto lygio organo nariai turėtų laikytis ir jiems turėtų būti taikomos tos pačios profesinio elgesio taisyklės. Todėl Valdančioji taryba suteikė Etikos komitetui įgaliojimus įvertinti galimybę sukurti vieną elgesio kodeksą. Remdamasis tuo Etikos komitetas parengė ECB aukšto lygio tarnautojų elgesio kodeksą, kurį Valdančioji taryba dabar ketina patvirtinti (toliau – šis kodeksas);

(8)

rengiant šį kodeksą, įkvėpimo buvo semtasi iš ECB personalo nariams taikomo išplėsto etikos kodekso nuostatų ir pagrindimo, be to, šis kodeksas atspindi centrinių bankų ir priežiūros bendruomenių, taip pat kitų ES institucijų gerąją patirtį ir tuo pat metu atsižvelgia į specialias ECB institucines savybes ir jo nepriklausomumą;

(9)

patvirtindama šį kodeksą, Valdančioji taryba siekia įgyvendinti aukščiausius profesinės etikos standartus, taip užtikrinant, kad ECB aukšto lygio organų nariai rodytų pavyzdį ir įvėptų Eurosistemos, ECBS ir BPM darbuotojus, vykdančius savo pareigas, laikytis tokių standartų,

PATVIRTINO ŠĮ BENDRĄ ECB AUKŠTO LYGIO TARNAUTOJŲ ELGESIO KODEKSĄ:

I DALIS

TAIKYMAS

1 straipsnis

Taikymo sritis

1.1.

Šis kodeksas taikomas Valdančiosios tarybos nariams ir Priežiūros valdybos nariams, kai jie vykdo savo, kaip ECB aukšto lygio organo narių, funkcijas, taip pat Vykdomosios valdybos nariams. Jis taip pat taikomas Valdančiosios tarybos nariams ir Priežiūros valdybos nariams, kai jie veikia kaip Valdymo komiteto ir Tarpininkavimo komisijos nariai, kai taikytina, taip pat nacionalinių centrinių bankų atstovams, kai nacionalinė kompetentinga institucija (toliau – NKI) nėra nacionalinis centrinis bankas (toliau – NCB), kurie dalyvauja Priežiūros valdybos posėdžiuose (toliau – nariai).

1.2.

Jis taip pat taikomas asmenims, kurie pakeičia narius Valdančiosios tarybos arba Priežiūros valdybos posėdžiuose (toliau – pakaitiniai nariai) vykdant jų pareigas ir įsipareigojimus, susijusius su šiais aukšto lygio organais, kai tai aiškiai numatyta šiame kodekse. Šiame kodekse ECB aukšto lygio organai – ECB valdančioji taryba, ECB vykdomoji valdyba ir ECB priežiūros valdyba.

1.3.

Šis kodeksas netaikomas lydintiems asmenims, kurie dalyvauja Valdančiosios tarybos arba Priežiūros valdybos posėdžiuose. Tačiau lydintieji asmenys, prieš dalyvaudami pirmą kartą bet kokiuose posėdžiuose, pasirašo etiško elgesio deklaraciją, kuri apima bendrus interesų konflikto vengimo, draudimo naudoti konfidencialią informaciją principus ir profesinės paslapties taisykles (toliau – etiško elgesio deklaracija) (12).

1.4.

Bendrosios tarybos nariai kviečiami pasirašyti etiško elgesio deklaraciją. Be to, Audito komiteto, Etikos komiteto, Administracinės peržiūros valdybos narių ir jų pakaitinių narių, kai taikytina, reikalaujama pasirašyti etiško elgesio deklaraciją.

1.5.

ECB personalo nariams, dalyvaujantiems ECB aukšto lygio organų posėdžiuose, pakanka taikyti etikos kodeksą, dėl to jų nebus reikalaujama pasirašyti etiško elgesio deklaraciją.

1.6.

Kilus abejonių dėl šio kodekso nuostatų arba jų praktinio taikymo, prašoma Europos Centrinio Banko sprendimu (ES) 2015/433 (ECB/2014/59) (13) įsteigto Etikos komiteto nuomonės.

2 straipsnis

Kolizija su nacionalinėmis nuostatomis ir skirtingų etikos kodeksų taikymas

2.1.

Nariai ir pakaitiniai nariai nedelsdami informuoja Etikos komitetą apie bet kokias kliūtis laikytis šio kodekso, įskaitant bet kokias kliūtis, kylančias dėl kolizijos su nacionalinės teisės nuostatomis.

2.2.

Šis kodeksas nepažeidžia nariams ir pakaitiniams nariams taikytinų griežtesnių etikos taisyklių pagal nacionalinę teisę.

II DALIS

ETIŠKO ELGESIO STANDARTAI

3 straipsnis

Pagrindiniai principai

3.1.

Nariai ir pakaitiniai nariai vykdo savo pareigas ir įsipareigojimus, griežtai laikydamiesi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto (toliau – ECBS statutas), Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2013, Europos Centrinio Banko darbo reglamento (14) ir Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos darbo reglamento (15), kaip taikytina.

3.2.

Nariai ir pakaitiniai nariai, vykdydami savo pareigas ir įsipareigojimus, laikosi aukščiausių etiško elgesio ir sąžiningumo standartų. Jie turėtų veikti sąžiningai, nepriklausomai, nešališkai, savo nuožiūra ir nesavanaudiškai. Jie supranta savo pareigų ir atsakomybės svarbą, atsižvelgia į savo funkcijų viešą pobūdį ir elgiasi taip, kad skatintų etišką elgesį Eurosistemoje, Europos centrinių bankų sistemoje (ECBS) ir BPM bei palaikytų ir skatintų visuomenės pasitikėjimą ECB.

4 straipsnis

Profesinė paslaptis

4.1.

Atsižvelgiant į ECBS statuto 37 straipsnyje ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2013 27 straipsnio 1 dalyje nustatytus profesinės paslapties reikalavimus, nariai ir pakaitiniai nariai neatskleidžia jokios informacijos, kurią jie gavo vykdydami savo pareigas ir įsipareigojimus ir kurią apima profesinės paslapties įsipareigojimas, kuri nebuvo viešai paskelbta ir nėra viešai prieinama (toliau – konfidenciali informacija), išskyrus sąmoningai paskelbtą informaciją, kuri yra sutartos ECB komunikacijos strategijos dalis. Konkrečiai jie neatskleidžia konfidencialios informacijos viešose kalbose ar pareiškimuose, arba žiniasklaidai, ir elgiasi su šia informacija pagal sutartas vidines taisykles dėl ECBS ir BPM neskelbtinos informacijos tvarkymo. Nariams ir pakaitiniams nariams ir toliau taikomi šie profesinės paslapties reikalavimai pagal Sąjungos teisę net ir po to, kai pasibaigia jų vykdytos pareigos ir įsipareigojimai ECB.

4.2.

Nariai ir pakaitiniai nariai imasi visų reikiamų priemonių siekdami užtikrinti, kad jų atitinkamo NCB ir (arba) NKI personalo nariams prieiga prie konfidencialios informacijos suteikiama tik tam, kad jie galėtų vykdyti personalo narių pareigas, ir laikantis taikomos konfidencialumo politikos, ir kad jie yra informuoti apie 4 straipsnio 1 dalyje nustatytus profesinės paslapties reikalavimus ir griežtai jų laikosi.

5 straipsnis

Priežiūros funkcijos atskyrimas nuo pinigų politikos funkcijos

5.1.

Nariai ir pakaitiniai nariai laikosi ECB specialių uždavinių, susijusių su rizikos ribojimu pagrįsta priežiūros politika, atskyrimo nuo su pinigų politika susijusių uždavinių, taip pat kitų jo uždavinių. Kai taikytina, jie laikosi Europos Centrinio Banko sprendimo ECB/2014/39 (16) ir bet kokių ECB priimtų taisyklių pagal Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2013 25 straipsnio 3 dalį.

5.2.

Vykdydami savo pareigas ir įsipareigojimus, Priežiūros valdybos nariai ir jų pakaitiniai nariai atsižvelgia į Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2013 tikslus ir netrukdo vykdyti su priežiūra nesusijusių ECB uždavinių, tuo pat metu tinkamai gerbdami konkrečias Priežiūros valdybos pirmininko pavaduotojo pareigas ir įsipareigojimus.

Nepriklausomumas

6 straipsnis

Nepriklausomumo principas

Atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 130 straipsnį, ECBS statuto 7 straipsnį ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2013 19 straipsnio 1 dalį, nariai ir pakaitiniai nariai, naudodamiesi savo įgaliojimais ir vykdydami jiems pavestas pareigas ir įsipareigojimus, veikia nepriklausomai ir objektyviai, vadovaudamiesi visos Sąjungos interesais, nepaisydami nacionalinių ar asmeninių interesų, nesiekia gauti ir nepriima jokių Sąjungos institucijų ar įstaigų, valstybių narių Vyriausybių ar bet kurios kitos įstaigos nurodymų.

7 straipsnis

Privati veikla ir oficialūs įgaliojimai

7.1.

Nariai ir pakaitiniai nariai užtikrina, kad bet kokia privati atlygintina ar neatlygintina veikla nedaro neigiamo poveikio jų įsipareigojimams ir nepakenks ECB reputacijai. Šiame kodekse privati veikla – bet kokia kita nario ar pakaitinio nario vykdoma veikla, išskyrus jo oficialių pareigų vykdymą.

7.2.

Nariai ir pakaitiniai nariai gali vykdyti privačią veiklą viešose arba tarptautinėse organizacijose arba ne pelno organizacijose bei užsiimti mokymo ir moksline veikla, jei tokia veikla nekelia susirūpinimo dėl interesų konflikto, pavyzdžiui, veikla susijusi su prižiūrimais subjektais arba kitomis sandorio šalimis Eurosistemos pinigų politikos arba valiutos keitimo operacijoms. ECBS statuto 11 straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju Vykdomosios valdybos nariai turi gauti aiškų Valdančiosios tarybos sutikimą dėl privačios veiklos.

7.3.

Už privačią veiklą nariai ir pakaitiniai nariai gali priimti atlyginimą ir išlaidų padengimą, jei toks atlyginimas bei išlaidos yra proporcingi atliktam darbui ir neviršija įprastinių ribų.

7.4.

Nariai ir pakaitiniai nariai susilaiko nuo oficialių įgaliojimų, kurie gali pakenkti jų nepriklausomumui, ir atsistatydina iš tokių užimamų oficialių pareigų. Šiame kodekse oficialūs įgaliojimai – bet kokia išorės veikla, kurią vykdo nariai ar pakaitiniai nariai vykdydami oficialias pareigas, t. y. veikla, esanti jų pareigų ir įsipareigojimų dalimi.

7.5.

Nariai ir pakaitiniai nariai raštu praneša Etikos komitetui apie bet kokią privačią veiklą, kurią jie ketina vykdyti. Jie taip pat kasmet pateikia šiam komitetui atnaujintą informaciją apie vykdomą privačią veiklą ir oficialius įgaliojimus.

8 straipsnis

Santykiai su interesų grupėmis

Palaikydami atvirą, skaidrų ir nuolatinį dialogą su atstovaujamosiomis asociacijomis ir pilietine visuomene, kaip reikalaujama Europos Sąjungos sutartyje, nariai ir pakaitiniai nariai visada, o ypač bendraudami su interesų grupėmis, atsižvelgia į savo nepriklausomumą, savo profesinės paslapties įsipareigojimus ir šiame kodekse įtvirtintus pagrindinius principus. Nariai ir pakaitiniai nariai taip pat atsižvelgia į ECB aukšto lygio tarnautojų išorės komunikacijos principus (17), taip pat bet kurias kitas taikytinas taisykles ir gaires ir elgiasi ypač apdairiai ir imasi tinkamų atsargumo priemonių, kai dalyvauja uždaruose renginiuose arba priima asmeninius kvietimus.

9 straipsnis

Viešieji renginiai ir vieši pareiškimai

9.1.

Nariai ir pakaitiniai vykdo savo pareigas ir įsipareigojimus, taip pat viešuose renginiuose veikia kaip ECB aukšto lygio organo atstovai.

9.2.

Darydami viešus pareiškimus su Eurosistema, ECBS ar BPM susijusiais klausimais, nariai ir pakaitiniai nariai tinkamai atsižvelgia į savo, kaip ECB aukšto lygio organo atstovų, vaidmenį.

9.3.

Mokslinėje ar akademinėje veikloje nariai ir pakaitiniai nariai aiškiai nurodo, kad tai yra jų asmeninis požiūris, kuris neatspindi ECB požiūrio.

10 straipsnis

Interesų deklaracija

10.1.

Kiekvienas narys kasmet pateikia Etikos komitetui įvertinti ir vėliau pateikti Pirmininkui pasirašytą interesų deklaraciją, kuri apima informaciją apie nario ankstesnę profesinę veiklą, privačią veiklą, oficialius įgaliojimus ir finansinius interesus, taip pat apie sutuoktinio ar partnerio atlygintiną profesinę veiklą, dėl kurios gali kilti susirūpinimas dėl interesų konflikto (toliau – interesų deklaracija). Kiekvieno nario pateikta interesų deklaracija (18) skelbiama ECB interneto svetainėje ir nepažeidžia jokio reikalavimo pateikti turto deklaraciją pagal taikomas nacionalines taisykles arba sutartinius įsipareigojimus.

10.2.

ECB tvarko ir saugo bet kokius interesų deklaracijose esančius asmens duomenis pagal duomenų apsaugos teisės aktus, taikomus ECB.

Interesų konfliktai

11 straipsnis

Bendrasis interesų konfliktų vengimo principas

11.1.

Nariai ir pakaitiniai nariai vengia bet kokių situacijų, dėl kurių gali kilti susirūpinimas dėl interesų konflikto. Susirūpinimas dėl interesų konflikto kyla, kai narys arba pakaitinis narys turi asmeninių interesų, kurie gali daryti įtaką arba gali būti suprantami kaip darantys įtaką nešališkam ir objektyviam jų pareigų ir įsipareigojimų vykdymui ir kurie taip pat apima (tačiau jais neapsiriboja) narių arba pakaitinių narių tiesioginius šeimos narius (tėvus, vaikus, brolius ar seseris), sutuoktinius ar partnerius. Konkrečiai nariai ar pakaitiniai nariai negali naudotis tuo, kad jie dalyvauja sprendimų priėmimo procese, arba naudotis jų turima profesine informacija, siekdami gauti bet kokios asmeninės naudos. Interesų konflikto nėra, kai narys ar pakaitinis narys suinteresuotas vien tik dėl to, kad priklauso plačiajai visuomenei ar didelei asmenų grupei.

11.2.

Nariai ir pakaitiniai nariai nedelsdami raštu praneša Pirmininkui arba atitinkamo ECB aukšto lygio organo pirmininkui ir Etikos komitetui apie bet kokias situacijas, dėl kurių gali kilti susirūpinimas dėl interesų konflikto. Konkrečiai jie nusišalina ir nedalyvauja jokiose diskusijose, svarstymuose ar balsavimuose, susijusiuose su tokiomis situacijomis, ir jiems neteikiami jokie susiję dokumentai.

12 straipsnis

Sutuoktinio ar partnerio atlygintina profesinė veikla

Nariai ir pakaitiniai nariai nedelsdami praneša Pirmininkui arba atitinkamo ECB aukšto lygio organo pirmininkui ir Etikos komitetui apie savo sutuoktinių ar partnerių atlygintiną profesinę ar kitaip atlygintiną veiklą, dėl kurios gali kilti susirūpinimas dėl interesų konflikto.

13 straipsnis

Privalumai (dovanos ir svetingumas)

13.1.

Nariai ir pakaitiniai nariai elgiasi apdairiai, kai siūlomi bet kokie privalumai, kurie bet kokiu būdu yra susiję su jiems pavestomis pareigomis ir įsipareigojimais, ir jų neprašo. Šios nuostatos tikslais privalumai – bet kokia finansinio ar nefinansinio pobūdžio dovana, svetingumas ar kitokia nauda, kuri nėra sutarta kompensacija už suteiktas paslaugas, ir kurios gavėjas kitu atveju neturi teisės gauti.

13.2.

Nariui ar pakaitiniam nariui ar tiesioginiam šeimos nariui, sutuoktiniui ar partneriui pasiūlytas arba suteiktas privalumas, kuris bet kokiu būdu yra susijęs su tam nariui ar pakaitiniam nariui pavestomis pareigomis ir įsipareigojimais, gali būti jų priimtas šiomis aplinkybėmis:

a)

jį siūlo viešojo sektoriaus organizacija, įskaitant kitą centrinį banką, nacionalinę valstybinę instituciją, tarptautinę organizaciją ar akademinę bendruomenę, ir jo vertė laikoma įprasta ir tinkama;

b)

jį siūlo vienas ar daugiau privačių subjektų ar asmenų ir jo vertė neviršija 100 EUR arba, jei viršija: i) jis perduodamas atitinkamai institucijai, kurios atstovas yra atitinkamas narys ar pakaitinis narys, arba ii) narys ar pakaitinis narys sumoka tai institucijai 100 EUR viršijančią sumą;

c)

jis teikiamas svetingumo forma ir yra proporcingas nario ar pakaitinio nario pareigoms ir įsipareigojimams ir neviršija įprastinių ribų;

d)

jo nesiūlo prižiūrimas subjektas;

e)

jo priėmimas kitu būdu nesukelia susirūpinimo dėl interesų konflikto.

13.3.

Privalumo priėmimas bet kokiu atveju negali pakenkti ar įtakoti nario ar pakaitinio nario objektyvumo ir veiksmų laisvės ir negali sukurti netinkamo įsipareigojimo arba lūkesčių gavėjui arba teikėjui.

13.4.

Vykdomosios valdybos nariai, Priežiūros valdybos pirmininkas ir ECB atstovai Priežiūros valdyboje nedelsdami pateikia Etikos komiteto sekretoriui užregistruoti informaciją apie visas dovanas ar gautą dovanų pasiūlymą, neatsižvelgiant į jų vertę. Kitiems nariams ir pakaitiniams nariams taikomos taikytinos nacionalinės dovanų registravimo procedūrinės taisyklės.

14 straipsnis

Premijos, apdovanojimai ir kiti garbės ženklai

14.1.

Nariai ir pakaitiniai nariai įsitikina, kad bet kokia premija, apdovanojimas ar kitas garbės ženklas atitinka jų viešą statusą ir nekenkia jų nepriklausomumui ar nesukelia susirūpinimo dėl interesų konflikto.

14.2.

Nariai ir pakaitiniai nariai perduoda atitinkamai institucijai, kurios atstovai jie yra, arba dovanoja labdarai su prizu siejamą pinigų sumą ar vertybes, kurias jie gauna dėl savo, kaip ECB aukšto lygio organo nario ar pakaitinio nario, pareigų ir įsipareigojimų.

15 straipsnis

Kvietimai į renginius

15.1.

Nariai ir pakaitiniai nariai, atsižvelgdami į savo įsipareigojimus gerbti nepriklausomumo principą ir vengti interesų konfliktų, gali priimti pakvietimus į renginius, kuriuose dalyvauja daug žmonių, pavyzdžiui, konferencijas, priėmimus ar kultūrinius renginius, jei jų dalyvavimas neprieštarauja ECB interesams, ir elgiasi ypač apdairiai asmeninių kvietimų atžvilgiu. Nariai ir pakaitiniai nariai nepriima jokių kvietimų ar mokėjimų, kurie neatitinka šių taisyklių, ir atitinkamai informuoja kitą šalį.

15.2.

Nariai ir pakaitiniai nariai negali priimti apmokėjimo už kelionę ir (arba) apgyvendinimo išlaidų iš bet kurio 15 straipsnio 1 dalyje nurodyto renginio organizatorių. Bet kokį atlyginimą, kurį nariai ir pakaitiniai nariai gali priimti už paskaitas ir pranešimus, kuriuos jie skaito vykdydami savo oficialias pareigas, ECB arba atitinkamas NCB ar NKI naudoja labdaros tikslams.

15.3.

Jei tai atitinka tarptautiniu lygiu priimtus papročius, 15 straipsnio 1 dalis ir 15 straipsnio 2 dalis taip pat taikomos narių ir pakaitinių narių sutuoktiniams arba partneriams jiems skirtų kvietimų atžvilgiu.

16 straipsnis

Taisyklės dėl asmeninių finansinių sandorių

16.1.

Nariams ir pakaitiniams nariams draudžiama naudoti konfidencialią informaciją savo naudai arba trečiosios šalies naudai, įskaitant atvejus, kai jie vykdo asmeninius finansinius sandorius, ir neatsižvelgiant į tai, ar tokius sandorius jie vykdo tiesiogiai ar juos vykdo trečioji šalis, savo rizika ir savo sąskaita, arba trečiosios šalies rizika ir sąskaita.

16.2.

Rekomenduojama, kad nariai ir pakaitiniai nariai perduotų savo investicijų kontrolę vienam ar keliems pripažintiems portfelio valdytojams, turintiems visišką diskreciją spręsti dėl turto, kuris viršija turtą, reikalingą įprastam, asmeniniam ir šeimos naudojimui.

16.3.

Nariai ir pakaitiniai nariai laikosi ECB etikos kodekse (19) nustatytų materialinių taisyklių dėl asmeninių finansinių sandorių, kurios taikytinos konkrečiu metu.

16.4.

Vykdomosios valdybos nariams, Priežiūros valdybos pirmininkui ir ECB atstovams Priežiūros valdyboje taip pat taikomos pranešimų teikimo ir atitikties užtikrinimo stebėsenos procedūros dėl jų asmeninių finansinių sandorių, kaip nustatyta ECB etikos kodekse.

16.5.

Nariai ir pakaitiniai nariai, kuriems netaikoma 16 straipsnio 4 dalis, teikia pranešimus ir jiems taikoma atitikties užtikrinimo stebėsena dėl jų asmeninių finansinių sandorių, kaip nustatyta taikomose nacionalinėse procedūrinėse taisyklėse, ir jie kasmet pateikia Etikos komitetui pasirašytą patvirtinimą, kad jie laikėsi taikomų nacionalinių procedūrinių taisyklių dėl asmeninių finansinių sandorių ir kad pranešimų teikimas ir atitikties užtikrinimo stebėsena dėl jų asmeninių finansinių sandorių buvo vykdoma pagal taikomas nacionalines procedūrines taisykles (20).

17 straipsnis

Taisyklės pasibaigus tarnybos laikui

17.1.

Nariai raštu praneša Pirmininkui arba atitinkamo ECB aukšto lygio organo pirmininkui ir Etikos komitetui apie savo ketinimą užsiimti bet kokia atlygintina profesine veikla dvejų metų laikotarpiu nuo jų įgaliojimų pabaigos arba nuo tada, kai jie baigia vykdyti savo, kaip ECB aukšto lygio organo nario, funkcijas.

Be to, jie gali užsiimti atlygintina profesine veikla toliau nurodytose įstaigose tik tokiomis sąlygomis:

a)

svarbioje arba mažiau svarbioje kredito įstaigoje – pasibaigus vienerių metų laikotarpiui nuo jų įgaliojimų pabaigos arba nuo dienos, kurią jie baigia vykdyti savo, kaip ECB aukšto lygio organo narių, funkcijas;

b)

bet kurioje kitoje a punkte nenurodytoje finansų įstaigoje – pasibaigus šešių mėnesių laikotarpiui nuo jų įgaliojimų pabaigos arba nuo dienos, kurią jie baigia vykdyti savo, kaip ECB aukšto lygio organo narių, funkcijas;

c)

bet kurioje įstaigoje, kuri užsiima lobistine veikla ECB atžvilgiu arba konsultavimu ir (arba) patariamąja veikla ECB arba bet kurios kitos a ir b punktuose nurodytos įstaigos atžvilgiu – pasibaigus šešių mėnesių laikotarpiui nuo jų įgaliojimų pabaigos arba nuo dienos, kurią jie baigia vykdyti savo, kaip ECB aukšto lygio organo narių, funkcijas.

Be to, Vykdomosios valdybos ir Valdančiosios tarybos nariai gali užsiimti atlygintina profesine veikla toliau nurodytose įstaigose tik tokiomis sąlygomis:

d)

įstaigoje, kuri yra kita sandorio šalis Eurosistemos pinigų politikos arba valiutos keitimo operacijoms – pasibaigus vienerių metų laikotarpiui nuo jų įgaliojimų pabaigos arba nuo dienos, kurią pasibaigia jų narystė Vykdomojoje valdyboje arba Valdančiojoje taryboje, kaip taikytina;

e)

įstaigoje, kuri yra mokėjimo ar atsiskaitymo sistemos operatorius, pagrindinė sandorio šalis arba mokėjimo priemonių teikėjas, kurių priežiūrą vykdo ECB – pasibaigus šešių mėnesių laikotarpiui nuo jų įgaliojimų pabaigos arba nuo dienos, kurią pasibaigia jų narystė Vykdomojoje valdyboje arba Valdančiojoje taryboje, kaip taikytina.

17.2.

Pakaitiniai nariai raštu praneša Pirmininkui arba atitinkamo ECB aukšto lygio organo pirmininkui ir Etikos komitetui apie savo ketinimą užsiimti bet kokia atlygintina profesine veikla vienerių metų laikotarpiu nuo dienos, kurią pasibaigia tokie jų įgaliojimai.

Be to, jie gali užsiimti atlygintina profesine veikla toliau nurodytose įstaigose tik tokiomis sąlygomis:

a)

svarbioje arba mažiau svarbioje kredito įstaigoje – pasibaigus šešių mėnesių laikotarpiui nuo dienos, kurią jie baigė vykdyti susijusias pareigas ir įsipareigojimus;

b)

bet kurioje kitoje pirmiau a punkte nenurodytoje finansų įstaigoje – pasibaigus trijų mėnesių laikotarpiui nuo dienos, kurią jie baigė vykdyti susijusias pareigas ir įsipareigojimus;

c)

bet kurioje įstaigoje, kuri užsiima lobistine veikla ECB atžvilgiu arba konsultavimu ir (arba) patariamąja veikla ECB arba bet kurios kitos a ir b punktuose nurodytos įstaigos atžvilgiu – pasibaigus trijų mėnesių laikotarpiui nuo dienos, kurią jie baigė vykdyti susijusias pareigas ir įsipareigojimus.

Be to, Valdančiosios tarybos pasėdžių pakaitiniai nariai gali užsiimti atlygintina profesine veikla toliau nurodytose įstaigose tik tokiomis sąlygomis:

d)

įstaigoje, kuri yra kita sandorio šalis Eurosistemos pinigų politikos arba valiutos keitimo operacijoms – pasibaigus šešių mėnesių laikotarpiui nuo dienos, kurią jie baigė vykdyti susijusias pareigas ir įsipareigojimus;

e)

įstaigoje, kuri yra mokėjimo ar atsiskaitymo sistemos operatorius, pagrindinė sandorio šalis arba mokėjimo priemonių teikėjas, kuriuos prižiūri ECB – pasibaigus trijų mėnesių laikotarpiui nuo dienos, kurią jie baigė vykdyti susijusias pareigas ir įsipareigojimus.

17.3.

Nariai ir pakaitiniai nariai, prieš pradėdami konkrečią būsimą atlygintiną profesinę veiklą, prašo Etikos komiteto pateikti nuomonę dėl jiems pagal šį straipsnį taikomų veiklos pertraukos laikotarpių (angl. cooling-off periods). Savo nuomonėje Etikos komitetas gali rekomenduoti:

a)

atsisakyti šiame straipsnyje nurodytų veiklos pertraukos laikotarpių arba juos sutrumpinti tokiomis aplinkybėmis, kai tai leidžia interesų konflikto, kylančio dėl vėlesnės atlygintinos profesinės veiklos, galimybė; arba

b)

pratęsti veiklos pertraukos laikotarpius pagal 17 straipsnio 1 dalies a punktą ir 17 straipsnio 2 dalies a punktą dėl vėlesnės atlygintinos profesinės veiklos svarbiose arba mažiau svarbiose kredito įstaigose, kurias prižiūrint tiesiogiai dalyvavo narys ar pakaitinis narys, iki maksimalaus dvejų metų laikotarpio nariams ir vienerių metų laikotarpio pakaitiniams nariams, kai to reikia dėl interesų konflikto su vėlesne atlygintina profesine veikla galimybės.

17.4.

Nepažeidžiant taikomų nacionalinių taisyklių, veiklos pertraukos laikotarpiu nariams ir pakaitiniams nariams atitinkama institucija, kurioje jie dirbo, turėtų mokėti tinkamą kompensaciją nuo jų įgaliojimų pabaigos toje institucijoje iki taikomo veiklos pertraukos laikotarpio pabaigos. Ši kompensacija mokama neatsižvelgiant į tai, kad jie gavo pasiūlymą užsiimti atlygintina profesine veikla. Atitinkamai nariai ir pakaitiniai nariai gali prašyti Etikos komiteto nuomonės dėl to, koks už veiklos pertraukos laikotarpius mokėtinos kompensacijos lygis yra tinkamas.

17.5.

Kai veiklos pertraukos laikotarpiu narys ar pakaitinis narys užsiima atlygintina profesine veikla, kurios neapima 17 straipsnio 1 dalis ir 17 straipsnio 2 dalis, ir iš tokios atlygintinos profesinės veiklos gaunama grynoji mėnesio atlyginimo suma kartu su kompensacija, teikiama už veiklos pertraukos laikotarpį, viršija grynąjį mėnesio atlyginimą, kurį narys ar pakaitinis narys gavo paskutiniaisiais savo pareigų vykdymo metais, perviršis išskaičiuojamas iš mokamos kompensacijos. Ši nuostata netaikoma atlyginimui už veiklą, kuri buvo vykdoma ankščiau ir apie kurią narys arba pakaitinis narys buvo anksčiau pranešęs.

17.6.

Pagal 17 straipsnio 3 dalį ir 17 straipsnio 4 dalį Etikos komiteto priimtos nuomonės teikiamos Valdančiajai tarybai. Tada Valdančioji taryba teikia rekomendaciją atitinkamai nacionalinei kompetentingai institucijai arba atitinkamam nacionaliniam centriniam bankui, kuris informuoja Valdančiąją tarybą apie bet kokias kliūtis šiai rekomendacijai įgyvendinti.

17.7.

Vienerių arba dvejų metų trukmės pranešimo laikotarpiu nuo jų įgaliojimų pabaigos nariai ir pakaitiniai nariai kasmet pateikia Etikos komitetui pasirašytą sąžiningumo deklaraciją (21), kurioje patvirtina savo atlygintiną profesinę veiklą ir atitinkamą atlyginimą, o ataskaita apie tai teikiama Pirmininkui.

18 straipsnis

Nesilaikymas

Nepažeidžiant taikomų nacionalinių taisyklių, jei narys ar pakaitinis narys nesilaiko šio kodekso nuostatų, Etikos komitetas pirmiausiai aptaria šį klausimą su atitinkamu asmeniu. Jei laikymosi negalima pasiekti įtikinėjimu, Etikos komitetas dėl šio klausimo kreipiasi į Valdančiąją tarybą. Gavusi Etikos komiteto konsultaciją ir išklausiusi atitinkamą asmenį, Valdančioji taryba gali nuspręsti skirti papeikimą ir, kai tinkama, paskelbti apie tai viešai.

III DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19 straipsnio

Paskelbimas

Šis kodeksas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. ECB aukšto lygio tarnautojai, kuriems taikomas šis kodeksas, pasirašys asmenines atitikties deklaracijas, kaip tinkama.

20 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis kodeksas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

Priimta Frankfurte prie Maino 2018 m. gruodžio 5 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  Europos Centrinio Banko elgesio kodeksas (OL C 76, 2001 3 8, p. 12).

(2)  Valdančiosios tarybos narių elgesio kodeksas (OL C 123, 2002 5 24, p. 9).

(3)  Susitarimo memorandumas, iš dalies keičiantis Susitarimo memorandumą dėl Valdančiosios tarybos narių elgesio kodekso (OL C 10, 2007 1 16, p. 6).

(4)  Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos narių papildomas etikos kodeksas (OL C 230, 2006 9 23, p. 46).

(5)  Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos narių papildomas etikos kodeksas (OL C 104, 2010 4 23, p. 8).

(6)  2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (OL L 287, 2013 10 29, p. 63).

(7)  Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos narių elgesio kodeksas (OL C 93, 2015 3 20, p. 2).

(8)  ECB etikos kodeksas (OL C 204, 2015 6 20, p. 3).

(9)  2014 m. gruodžio 17 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2015/433 dėl Etikos komiteto įsteigimo ir jo darbo tvarkos taisyklių (ECB/2014/59) (OL L 70, 2015 3 14, p. 58).

(10)  2015 m. kovo 12 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2015/855, nustatančios Eurosistemos etikos kodekso principus ir panaikinančios Gaires ECB/2002/6 dėl minimalių standartų Europos Centriniam Bankui ir nacionaliniams centriniams bankams, naudojamų vykdant pinigų politikos operacijas, valiutos keitimo operacijas su Europos Centrinio Banko užsienio atsargomis ir valdant Europos Centrinio Banko užsienio atsargas (ECB/2015/11) (OL L 135, 2015 6 2, p. 23).

(11)  2015 m. kovo 12 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2015/856, kuriomis nustatomi Bendro priežiūros mechanizmo etikos kodekso principai (ECB/2015/12) (OL L 135, 2015 6 2, p. 29).

(12)  Žr. etiško elgesio deklaracijos šabloną.

(13)  Žr. 9 išnašą.

(14)  Žr. 2004 m. vasario 19 d. Sprendimą ECB/2004/2 dėl Europos Centrinio Banko darbo reglamento patvirtinimo (OL L 80, 2004 3 18, p. 33).

(15)  Europos Centrinio Banko Priežiūros valdybos darbo reglamentas (OL L 182, 2014 6 21, p. 56).

(16)  2014 m. rugsėjo 17 d. Europos Centrinio Banko sprendimas ECB/2014/39 dėl Europos Centrinio Banko pinigų politikos ir priežiūros funkcijų atskyrimo įgyvendinimo (OL L 300, 2014 10 18, p. 57).

(17)  Žr. ECB aukšto lygio tarnautojų išorės komunikacijos principus.

(18)  Žr. interesų deklaracijos šabloną.

(19)  Žr. ECB etikos kodeksą.

(20)  Žr. atitikties dėl asmeninių finansinių sandorių deklaracijos šabloną.

(21)  Žr. sąžiningumo deklaracijos šabloną.


Top