EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019SC0358

KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS POVEIKIO VERTINIMO SANTRAUKA […] pridedamas prie KOMISIJOS REGLAMENTO (ES) .../..., kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi šviesos šaltinių ir atskirų valdymo įtaisų ekologinio projektavimo reikalavimai ir panaikinami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 244/2009, (EB) Nr. 245/2009 ir (ES) Nr. 1194/2012 ir KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO (ES) .../..., kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1369 papildomas šviesos šaltinių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo nuostatomis ir panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 874/2012

SWD/2019/0358 final

Santraukos lentelė

Reglamento, kuriuo nustatomi šviesos šaltinių ir atskirų valdymo įtaisų ekologinio projektavimo reikalavimai ir panaikinami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 244/2009, (EB) Nr. 245/2009 ir (ES) Nr. 1194/2012 1 , ir Reglamento, kuriuo nustatoma šviesos šaltinių energijos vartojimo efektyvumo etiketė ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 874/2012 2 , poveikio vertinimas

A. Būtinybė imtis veiksmų

Kodėl? Kokia problema sprendžiama?

Apšvietimo gaminiai tebėra vieni iš gaminių, kuriems Europos Sąjungoje sunaudojama daugiausia elektros energijos (apie 12 proc. bendro 28 ES valstybėse narėse pagamintos elektros energijos kiekio). Tikėtasi, kad dabartiniai reikalavimai padės iki 2020 m. šių gaminių suvartojamos elektros energijos kiekį sumažinti 110 TWh, tačiau naujausi skaičiavimai rodo, kad jis sumažės tik 70 TWh. Įvertinimo, kuriuo grindžiamas poveikio vertinimas, duomenimis, pirmiau prognozuoto rezultato nepavyks pasiekti dėl to, kad:

(1)energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai paseno,

(2)juos įgyvendinti ir jų laikymosi priežiūrą vykdyti yra sunku, nes:

a) teisės aktai pernelyg sudėtingi,

b) jų taikymo sritis ir išimtys yra neaiškios,

c) rinkos priežiūros institucijoms tenka tikrinti pernelyg daug parametrų, o reikalaujami tikrinamieji bandymai yra itin brangūs ir ilgai trunka,

(3)neseniai rinkoje pasirodė visiškai integruoti šviestuvai (iš kurių neįmanoma patikrai pašalinti šviesos šaltinio). Neaišku, ar šie apšvietimo gaminiai patenka į galiojančių teisės aktų taikymo sritį ir kokias jų atitikties tikrinimo taisykles taikyti. Gali būti, kad šių apšvietimo produktų energijos taupymo potencialas yra ribotas.

Ko siekiama šia iniciatyva?

Atnaujinti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai ir atnaujintas energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas padės padidinti ES pramonės konkurencingumą, pagerinti vartotojų informavimą apie efektyviai energiją naudojančius gaminius ir sutaupyti daugiau energijos.

Supaprastinus teisės aktus, iš naujo apibrėžus jų taikymo sritį, aiškiau nustačius išimtis ir racionalizavus bandymus bus galima pašalinti potencialias spragas sykiu užtikrinant vienodas sąlygas pramonei ir palengvinant reikalavimų laikymąsi ir jų vykdymo užtikrinimą.

Kokia būtų papildoma ES lygmens veiksmų nauda? 

ES lygmens reikalavimo užtikrinti minimalius energijos vartojimo efektyvumo lygius ir energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo pridėtinė vertė yra akivaizdi.

Jei nebūtų suderintų ES lygmens reikalavimų, valstybėms narėms atsirastų poreikis savo aplinkos ir energetikos politikos sistemoje nustatyti konkretiems gaminiams taikomus minimalaus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus. Tai pakenktų laisvam gaminių judėjimui. Prieš įgyvendinant esamas ES lygmens ekologinio projektavimo ir energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo priemones taip buvo su daugeliu gaminių.B. Sprendimai

Kokios su teisėkūra susijusios ir nesusijusios politikos galimybės apsvarstytos? Ar viena iš politikos galimybių pasirinkta kaip tinkamiausia? Kodėl? 

Apsvarstytos keturios politikos galimybės:

1.Bazinė: jokių veiksmų.

2.Tik energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo (ELOnly)(2 galimybė): nauji energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo kriterijai ir klasių ribos, iš naujo apibrėžta taikymo sritis ir išimtys, A–G skalės įvedimas. Taikymo pradžia būtų 2021 m. rugsėjo mėn. Ekologinio projektavimo teisės aktai liktų nekeisti.

3.Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas ir ekologinis projektavimas 2021 m. (ECOEL2021)(3 galimybė): prie 2 galimybės veiksmų prisideda ekologinio projektavimo teisės akto peržiūra, nauji energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai ir funkciniai reikalavimai, naujai apibrėžtos taikymo sritis ir išimtys. Ši galimybė priimtiniausia.

4.Energijos vartojimo efektyvumo etiketė ir ekologinis projektavimas 2021–2023 m. (ECOEL2tiers)(4 galimybė): reikalavimų taikymo T8 linijinėms fluorescencinėms lempoms pradžia nukeliama į 2023 m. rugsėjo mėn.

Kas kuriai galimybei pritaria? 

Visi suinteresuotieji subjektai pritaria tiek apšvietimo gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo, tiek jų ekologinio projektavimo reikalavimų peržiūrai. Vien energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo peržiūra nepadarytų reikiamo poveikio svarbiems rinkos segmentams. Poveikio vertinimo rezultatai rodo, kad būtų prarastos galimybės sutaupyti energijos ir dėl dempingo sumažėtų konkurencingumas.

Suinteresuotieji subjektai taip pat sutinka, kad reikia įsisavinti kokybiškų technologijų LED gaminius, supaprastinti teisės aktus, peržiūrėti taikymo sritį ir aiškiau apibrėžti išimtis.

Opiausias klausimas – laipsniško T8 fluorescencinių lempų panaikinimo terminas, nes kai kurie suinteresuotieji subjektai (dalis pramonės ir mažuma valstybių narių) abejoja, ar įmanoma visų paskirčių T8 lempas pakeisti LED iki 2021 m. rugsėjo mėn., ir siūlo panaikinimą atidėti keleriems metams. Dauguma valstybių narių pritaria, kad T8 lempos turėtų būti panaikintos anksčiau, išimtis tiksliai pritaikant tik probleminiams sektoriams. NVO ir vartotojų asociacijos nesutinka, kad T8 lempų būtų atsisakyta vėliau.

C. Tinkamiausios galimybės poveikis

Kokie būtų tinkamiausios galimybės (jei jos nėra – pagrindinių galimybių) pranašumai? 

Pasirinkus 3-ąją – ECOEL2021 – galimybę, iki 2030 m. bus pasiekta šių rezultatų:

·papildomai sutaupyta 41,9 TWh energijos ir išmesta 14,3 Mt CO2 ekvivalentu mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų per metus, o tai sudaro 2,88 proc. Komisijos 2030 m. tikslo dėl galutinės energijos suvartojimo mažinimo ir 1,34 proc. Komisijos 2030 m. tikslo dėl išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo;

·metinės galutinių naudotojų išlaidos papildomai sumažės 7,7 mlrd. EUR, o verslo sektorius gaus 1,1 mlrd. EUR papildomų pajamų per metus;

·užtikrinta darna su kitų šalių technologijų pažanga ir pasauliniais būtinaisiais energijos vartojimo efektyvumo reikalavimais;

·užtikrintas ES pramonės konkurencingumas ir pirmavimas tarp aukštos kokybės gamintojų;

·apsaugotos mažosios ir vidutinės Europos įmonės.

Kokios būtų tinkamiausios galimybės (jei jos nėra – pagrindinių galimybių) įgyvendinimo išlaidos? 

Apskaičiuotos išlaidos:

·vartotojams – 2030 m. papildomai 1,1 mlrd. EUR įsigijimo išlaidų (tačiau visos išlaidos, įskaitant energijos suvartojimą, sumažės 7,7 mlrd. EUR);

·montuotojams – 2030 m. pajamos sumažės 0,2 mlrd. EUR (tačiau bendrosios verslo pajamos padidės);

·tiekėjams – vienkartinės 0,03 mlrd. EUR išlaidos naujam ženklinimui 2022 m.;

·prekiautojams – vienkartinės 0,004 mlrd. EUR išlaidos naujam ženklinimui 2022 m.

Prekiautojų ir tiekėjų išlaidos bus susijusios su naujojo energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo pagrindų reglamento taikymu.Koks bus poveikis verslui, MVĮ ir labai mažoms įmonėms?

Visose srityse padidės bendrosios verslo pajamos, ypač pramonės, didmenininkų ir mažmenininkų, taip pat techninės priežiūros paslaugų sektoriaus. Azijos apšvietimo sektoriaus gamintojai sparčiai plečia savo pasaulinę rinkos dalį, naudodami kainą kaip pagrindinį pranašumą. Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas ir ekologinio projektavimo reikalavimai atlieka labai svarbų vaidmenį ES pramonėje, padėdami jai išsiskirti kokybe ir inovacijomis.

Nauja ženklinimo skalė skatins pramonę kurti novatoriškas LED technologijas, pasieksiančias naują aukščiausią klasę.

Šviestuvų gamintojams, tarp kurių daugiausia europietiškų MVĮ, palanku tai, kad nebebus naudojamas specialiai šviestuvams skirtas energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas, nes sumažės administracinė našta.

Ar bus didelis poveikis nacionaliniams biudžetams ir administravimo subjektams? 

Be pirmiau minėtų dalykų, nacionaliniams biudžetams ir administravimo subjektams papildomo poveikio nebus.

Ar bus dar koks nors didelis poveikis?

Taip, tikimasi, kad tinkamiausia galimybė teigiamai paveiks konkurencingumą ir inovacijas Europos Sąjungoje.

D. Tolesni veiksmai

Kada politika bus persvarstoma?

Bus įtraukta nuostata dėl peržiūros praėjus 5 metams po priėmimo.

(1)

   Komisijos reglamentas (EB) Nr. 244/2009, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/32/EB nustatomi nekryptinių buitinių lempų ekologinio projektavimo reikalavimai, OL L 76/3, 2009 3 24 (ir Komisijos reglamentų (EC) Nr. 859/2009 ir (ES) 2015/1428 pakeitimai); 2009 m. kovo 18 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 245/2009, kuriuo įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/32/EB, nustatant liuminescencinių lempų be įmontuoto balastinio įtaiso, didelio intensyvumo išlydžio lempų, balastinių įtaisų ir tas lempas naudoti pritaikytų šviestuvų ekologinio projektavimo reikalavimus, OL L 76/17, 2009 3 24 (ir Komisijos reglamentų (EC) Nr. 347/2010 ir (ES) 2015/1428 pakeitimai); Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1194/2012, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi kryptinių lempų, šviesos diodų lempų ir susijusių įrenginių ekologinio projektavimo reikalavimai , OL L 342/1, 2012 12 14 (ir Komisijos reglamento (ES) 2015/1428 pakeitimai).

(2)

    Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 874/2012, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant elektros lempų ir šviestuvų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus , OL L 258/1, 2012 9 26, (ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 518/2014 pakeitimai).

Top