Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0252

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS dėl ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant 2020 m. Sąjungos bendrajame biudžete numatyti išteklių avansams mokėti

COM/2019/252 final

Briuselis, 2019 06 05

COM(2019) 252 final

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant 2020 m. Sąjungos bendrajame biudžete numatyti išteklių avansams mokėti


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamente (ES, EURATOMAS) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa 1 , ypač jo 10 straipsnyje, numatyta galimybė mobilizuoti Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšas neviršijant viršutinės metinės 500 000 000 EUR (2011 m. kainomis) ribos ir viršijant atitinkamų finansinės programos išlaidų kategorijų ribas.

Fondo lėšų mobilizavimo sąlygos nustatytos 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 2 11 punkte.

Fondo lėšų gavimo sąlygos išsamiai išdėstytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2002 3 ; jame numatyta, kad į biudžetą įtraukiama 50 000 000 EUR įsipareigojimų asignavimų ir mokėjimų asignavimų neviršijanti suma avansams mokėti.

Komisija šias sumas įtraukia į 2020 m. biudžeto projektą.

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant 2020 m. Sąjungos bendrajame biudžete numatyti išteklių avansams mokėti

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą 4 , ypač į jo 4a straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 5 , ypač į jo 11 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)Europos Sąjungos solidarumo fondo (toliau – Fondas) tikslas – užtikrinti Sąjungai galimybę greitai, veiksmingai ir lanksčiai reaguoti nelaimės atvejais ir parodyti solidarumą su nelaimių ištiktų regionų gyventojais;

(2)didžiausia Fondo suma neviršija 500 000 000 EUR (2011 m. kainomis), kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, EURATOMAS) Nr. 1311/2013 6 10 straipsnyje;

(3)iš dalies pakeisto Reglamento (EB) Nr. 2012/2002 4a straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad siekiant užtikrinti, kad biudžeto ištekliai būtų gauti laiku, Fondo lėšos gali būti mobilizuotos avansams mokėti, neviršijant 50 000 000 EUR sumos, o atitinkami asignavimai įtraukti į Sąjungos bendrąjį biudžetą;

(4)siekiant užtikrinti, kad 2020 m. Sąjungos bendrajame biudžete laiku būtų numatyta pakankamai biudžeto išteklių, avansams mokėti turėtų būti mobilizuota 50 000 000 EUR Fondo lėšų suma;

(5)siekiant kuo greičiau mobilizuoti Fondo lėšas, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo 2020 finansinių metų pradžios,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2020 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete iš Europos Sąjungos solidarumo fondo mobilizuojama 50 000 000 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma avansams mokėti.


2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2020 m. sausio 1 d.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu    Tarybos vardu

Pirmininkas    Pirmininkas

(1)    OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(2)    OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(3)    OL L 189, 2014 6 27, p. 143.
(4)    OL L 189, 2014 6 27, p. 143.
(5)    OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(6)    OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
Top