Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0054

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Šalių konferencijoje, dėl Roterdamo konvencijos dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje, III priedo pakeitimų

COM/2019/54 final

Briuselis, 2019 02 06

COM(2019) 54 final

2019/0026(NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Šalių konferencijoje, dėl Roterdamo konvencijos dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje, III priedo pakeitimų


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.Pasiūlymo dalykas

Šis pasiūlymas susijęs su sprendimu, kuriuo nustatoma pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Roterdamo konvencijos Šalių konferencijoje dėl numatomo sprendimų, kuriais į Roterdamo konvencijos III priedą įtraukiamos papildomos cheminės medžiagos, priėmimo.

2.Pasiūlymo aplinkybės

2.1.Roterdamo konvencija

Roterdamo konvencijos dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje (toliau – Konvencija), tikslas – skatinti Šalis dalytis atsakomybe ir bendradarbiauti vykdant tarptautinę prekybą pavojingosiomis cheminėmis medžiagomis, ir taip apsaugoti žmonių sveikatą bei aplinką ir užtikrinti aplinkai nekenksmingą tokių cheminių medžiagų naudojimą. Konvencija nustatomi teisiškai privalomi įpareigojimai, kuriais įgyvendinama sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, (angl. PIC) procedūra, ir su eksportu susiję įpareigojimai eksportuojančioms Šalims, kuriais valstybės, visų pirma besivystančios valstybės, saugomos nuo nepageidaujamo cheminių medžiagų importo.

Susitarimas įsigaliojo 2004 m. vasario 24 d.

Europos Sąjunga ir visos 28 valstybės narės yra Konvencijos šalys 1 .

2.2.Roterdamo konvencijos Šalių konferencija

Pagal Konvencijos 18 straipsnį įsteigta Šalių konferencija yra Roterdamo konvencijos valdymo organas. Šis organas paprastai renkasi kas dvejus metus, kad stebėtų, kaip įgyvendinama Konvencija. Šalių konferencija taip pat peržiūri chemines medžiagas, kurias jai svarstyti pateikia Cheminių medžiagų kontrolės komitetas.

Pagal Roterdamo konvencijos Šalių konferencijos darbo tvarkos taisyklių 44 ir 45 straipsnius kiekviena Šalis turi po vieną balsą. Tačiau ekonominės integracijos regioninės organizacijos, kaip antai ES, balsuodamos turi tiek balsų, kiek jų valstybių narių yra Konvencijos šalys.

2.3.Numatomas Šalių konferencijos aktas

Devintajame eiliniame posėdyje, kuris vyks 2019 m. balandžio 29 d. – gegužės 10 d., Šalių konferencija svarstys, ar priimti sprendimus, kuriais į Konvencijos III priedą įtraukiamos papildomos cheminės medžiagos.

Numatomų aktų tikslas – į Konvencijos III priedą įtraukti papildomas chemines medžiagas. Įtraukimas į III priedą reiškia, kad tomis cheminėmis medžiagomis prekiaujant tarptautiniu mastu bus taikoma Konvencija nustatyta sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūra.

Numatomi aktai Šalims taps privalomi pagal Konvencijos 22 straipsnio 5 dalies c punktą, kuriame nustatyta: „depozitarijus nedelsiant praneša Šalims apie sprendimą papildyti III priedą. Pakeitimas visoms Šalims įsigalioja sprendime nurodytą dieną“.

3.Pozicija, kurios turi būti laikomasi Sąjungos vardu

Komisija siūlo Tarybai priimti sprendimą devintajame Konvencijos šalių konferencijos susitikime Sąjungos vardu pritarti sprendimams iš dalies keisti Konvencijos III priedą. Tais sprendimais į III priedą bus įtrauktos papildomos cheminės medžiagos ir joms bus taikoma Konvencija nustatyta sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūra.

Šalių konferencijai priimti teikiami sprendimai grindžiami Cheminių medžiagų kontrolės komiteto – Šalių konferencijai pavaldaus pagalbinio organo – rekomendacijomis. Nustatyta, kad cheminės medžiagos, kurias Cheminių medžiagų kontrolės komitetas rekomendavo įtraukti į III priedą, atitinka Konvencijos II priedo kriterijus.

Sąjungai, kaip aplinkos politikos formavimo lyderei, itin svarbu dar kartą patvirtinti savo visuotinį įsipareigojimą skatinti geresnį daugiašalių aplinkos susitarimų ir standartų įgyvendinimą. Tai apima paramą pagal tuos susitarimus įsteigtų pagalbinių mokslinių organų rekomendacijoms ir jų įgyvendinimą, taip pat susitarimuose, kuriais grindžiamos tos rekomendacijos, nustatytų kriterijų laikymąsi.

Be to, ši iniciatyva dera su J.-C. Junckerio prioritetu siekti, kad Europa atliktų svarbesnį vaidmenį pasaulio arenoje, darnaus vystymosi tikslais, visų pirma susijusiais su gera sveikata (3) ir atsakingu vartojimu bei gamyba (12), ir 7-ąja aplinkosaugos veiksmų programa.

Todėl Sąjunga turėtų pritarti siūlomiems sprendimams į III priedą įtraukti acetochlorą, karbosulfaną, chrizotilo asbestą, fentioną (labai mažo kiekio (angl. ULV) preparatus, kurių sudėtyje veikliosios medžiagos yra ne mažiau kaip 640 g/l), heksabromciklododekaną, skystuosius preparatus (emulsuojamąjį koncentratą ir tirpųjį koncentratą), kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 276 g/l parakvato dichlorido (atitinkančio ne mažesnį kaip 200 g/l parakvato jonų kiekį), ir foratą. Šioms cheminėms medžiagoms pagal Reglamentą (ES) Nr. 649/2012 jau taikomi eksporto apribojimai, panašūs į nustatytuosius Konvencija.

Turi būti nustatyta pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Šalių konferencijoje, nes III priedo pakeitimai Sąjungai bus teisiškai privalomi ir turės būti perkelti į Reglamentą (ES) Nr. 649/2012, kuriuo Sąjungoje įgyvendinama Roterdamo konvencija.

4.Teisinis pagrindas

4.1.Procedūrinis teisinis pagrindas

4.1.1.Principai

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 218 straipsnio 9 dalyje numatyti sprendimai, kuriais „nustatomos pozicijos, kurios Sąjungos vardu priimamos susitarimu įsteigtame organe, kai tam organui reikia priimti teisinę galią turinčius aktus, išskyrus aktus, papildančius arba pakeičiančius susitarimo institucinę struktūrą“.

Sąvoka „teisinę galią turintys aktai“ apima aktus, turinčius teisinę galią pagal aptariamą organą reglamentuojančias tarptautinės teisės normas. Ji taip pat apima priemones, kurios nėra privalomos pagal tarptautinę teisę, tačiau „gali stipriai paveikti Sąjungos teisės akto leidėjo priimamų teisės aktų [...] turinį“ 2 .

4.1.2.Taikymas aptariamuoju atveju

Šalių konferencija yra susitarimu, būtent Roterdamo konvencija dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje, įsteigtas organas.

Aktas, kurį Šalių konferencija raginama priimti, yra teisinę galią turintis aktas. Remiantis Roterdamo konvencijos 22 straipsnio 5 dalimi, numatomas aktas bus privalomas pagal tarptautinę teisę ir turės būti perkeltas į 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo 3 . Taip yra todėl, kad to reglamento 23 straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad jo I priede pateikiamas cheminių medžiagų sąrašas būtų peržiūrėtas atsižvelgiant į pokyčius, susijusius su Konvencija.

Numatomu aktu Susitarimo institucinė struktūra nepapildoma ir nekeičiama.

Todėl siūlomo sprendimo procedūrinis teisinis pagrindas yra SESV 218 straipsnio 9 dalis.

4.2.Materialinis teisinis pagrindas

4.2.1.Principai

Sprendimo pagal SESV 218 straipsnio 9 dalį materialinis teisinis pagrindas pirmiausia priklauso nuo numatomo akto, dėl kurio Sąjungos vardu nustatoma pozicija, tikslo ir turinio. Jeigu numatomu aktu siekiama dviejų tikslų arba jį sudaro dvi dalys ir jeigu vieną iš tų tikslų ar dalių galima laikyti pagrindiniu tikslu arba pagrindine dalimi, o kita dalis ar kiti tikslai yra tik papildomi, sprendimas pagal SESV 218 straipsnio 9 dalį turi būti grindžiamas tik vienu materialiniu teisiniu pagrindu – tuo, kurio reikalauja pagrindinis ar svarbesnis tikslas arba dalis.

Atsižvelgiant į tai, kad numatomu aktu siekiama kelių tikslų arba jį sudaro kelios dalys, kurie (-ios) yra neatsiejamai susiję (-ios) ir nė vienas (-a) iš jų nėra tik papildomas (-a), sprendimo pagal SESV 218 straipsnio 9 dalį materialinis teisinis pagrindas išimties tvarka turės apimti įvairius atitinkamus teisinius pagrindus.

4.2.2.Taikymas aptariamuoju atveju

Numatomu aktu siekiama aplinkos ir prekybos sričių tikslų ir jį sudaro šių sričių dalys. Šie numatomo akto elementai yra neatsiejamai susiję ir nė vienas iš jų nėra papildomas kito atžvilgiu.

Todėl siūlomo sprendimo materialinis teisinis pagrindas apima šias nuostatas: 192 straipsnio 1 dalis ir 207 straipsnio 3 dalis bei jo 4 dalies pirma pastraipa.

4.3.Išvada

Siūlomo sprendimo teisinis pagrindas turėtų būti SESV 192 straipsnio 1 dalis ir 207 straipsnio 3 dalis bei jo 4 dalies pirma pastraipa kartu su SESV 218 straipsnio 9 dalimi.

2019/0026 (NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Šalių konferencijoje, dėl Roterdamo konvencijos dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje, III priedo pakeitimų

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 192 straipsnio 1 dalį ir 207 straipsnio 3 dalį bei 4 dalies pirmą pastraipą kartu su jos 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)Roterdamo konvencija dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje (toliau – Konvencija), įsigaliojo 2004 m. vasario 24 d. ir Sąjungos vardu buvo sudaryta Tarybos sprendimu 2006/730/EB 4 ;

(2)Roterdamo konvencija Sąjungoje įgyvendinama 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 649/2012 5 ;

(3)remiantis Konvencijos 7 straipsniu, Šalių konferencija gali priimti III priedo pakeitimus;

(4)numatoma, kad devintojoje Roterdamo konvencijos Šalių konferencijoje bus priimti sprendimai į III priedą įtraukti papildomas chemines medžiagas;

(5)tikslinga nustatyti poziciją, kurios turi būti laikomasi Sąjungos vardu Šalių konferencijoje, nes III priedo pakeitimai bus privalomi Sąjungai;

(6)siekiant užtikrinti, kad importuojančiosios šalys galėtų pasinaudoti Roterdamo konvencijos teikiama apsauga, ir kadangi visi reikiami Konvencijos kriterijai yra tenkinami, būtina ir tinkama pritarti Roterdamo konvencijos pagalbinio organo – Cheminių medžiagų kontrolės komiteto – rekomendacijai į Roterdamo konvencijos III priedą įtraukti acetochlorą, karbosulfaną, chrizotilo asbestą, fentioną (labai mažo kiekio (angl. ULV) preparatus, kurių sudėtyje veikliosios medžiagos yra ne mažiau kaip 640 g/l), heksabromciklododekaną, foratą ir skystuosius preparatus (emulsuojamąjį koncentratą ir tirpųjį koncentratą), kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 276 g/l parakvato dichlorido (atitinkančio ne mažesnį kaip 200 g/l parakvato jonų kiekį). Tos medžiagos Sąjungoje jau yra uždraustos arba griežtai ribojamos, todėl pagal Reglamentą (ES) Nr. 649/2012 joms taikomi dar griežtesni eksporto reikalavimai negu nustatytieji Roterdamo konvencijoje,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Roterdamo konvencijos devintojoje Šalių konferencijoje Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi šios pozicijos: Sąjunga pritaria Roterdamo konvencijos dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje, III priedo dalinių pakeitimų, susijusių su acetochloro, karbosulfano, chrizotilo asbesto, fentiono (labai mažo kiekio (angl. ULV) preparatų, kurių sudėtyje veikliosios medžiagos yra ne mažiau kaip 640 g/l), heksabromciklododekano, forato ir skystųjų preparatų (emulsuojamojo koncentrato ir tirpiojo koncentrato), kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 276 g/l parakvato dichlorido (atitinkančio ne mažesnį kaip 200 g/l parakvato jonų kiekį), įtraukimu, priėmimui.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Komisijai.

Priimta Briuselyje

   Tarybos vardu

   Pirmininkas

(1)    2006 m. rugsėjo 25 d. Tarybos sprendimas 2006/730/EB dėl Roterdamo konvencijos dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje, sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 299, 2006 10 28, p. 23–25).
(2)    2014 m. spalio 7 d. Teisingumo Teismo sprendimo Vokietija prieš Tarybą, C-399/12, ECLI:EU:C:2014: 2258, 61–64 punktai.
(3)    OL L 201, 2012 7 27, p. 60.
(4)    2006 m. rugsėjo 25 d. Tarybos sprendimas 2006/730/EB dėl Roterdamo konvencijos dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje, sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 299, 2006 10 28, p. 23–25).
(5)    2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo, OL L 201, 2012 7 27, p. 60.
Top