EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0010

Pasiūlymas TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo Lenkijai leidžiama nustatyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 226 straipsnio

COM/2019/10 final

Briuselis, 2019 01 23

COM(2019) 10 final

2019/0007(NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

kuriuo Lenkijai leidžiama nustatyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 226 straipsnio


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

Pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (toliau – PVM direktyva) 395 straipsnio 1 dalį Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, gali vieningai leisti bet kuriai valstybei narei taikyti specialias priemones, nukrypstant nuo tos direktyvos nuostatų, kad būtų supaprastinta PVM surinkimo procedūra arba užkirstas kelias tam tikrų formų mokesčių slėpimui ar vengimui.

Lenkija raštu (jį Komisija užregistravo 2018 m. gegužės 15 d.) paprašė leidimo nukrypti nuo PVM direktyvos 226 straipsnio nuostatų, susijusių su pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėjimu ir sąskaitų faktūrų išrašymo tvarka, ir nustatyti privalomą išskaidyto mokėjimo mechanizmą, kuris būtų taikomas prekėms ir paslaugoms, kurias tiekiant ar teikiant gali būti sukčiaujama ir kurioms Lenkijoje paprastai taikomas atvirkštinio apmokestinimo mechanizmas ir solidarioji atsakomybė. Vadovaudamasi PVM direktyvos 395 straipsnio 2 dalimi, 2018 m. rugsėjo 3 d. raštu Komisija apie Lenkijos prašymą pranešė kitoms valstybėms narėms. 2018 m. rugsėjo 4 d. raštu Komisija pranešė Lenkijai, kad turi visą prašymui įvertinti būtiną informaciją.

1.PASIŪLYMO APLINKYBĖS

Pasiūlymo pagrindimas ir tikslai

Siekdama kovoti su sukčiavimu PVM, Lenkija ketina nustatyti privalomą išskaidyto mokėjimo mechanizmą, kuris būtų taikomas mokant PVM už tam tikras prekes ir paslaugas, kurias tiekiant ar teikiant gali būti sukčiaujama.

Išskaidyto mokėjimo mechanizmas yra alternatyvi PVM surinkimo sistema. Taikant standartinę procedūrą, konkretaus sandorio atveju PVM apmokestinamas asmuo iš savo kliento (arba trečiosios šalies) priima apmokestinamosios vertės sumą ir PVM (jei šis taikomas). Tada PVM apmokestinamas asmuo apie šį sandorį praneša savo periodinėje pridėtinės vertės mokesčio deklaracijoje. Priklausomai nuo PVM deklaracijos rezultatų, apmokestinamasis asmuo mokesčių administratoriui turi sumokėti PVM arba mokesčių administratorius gali apmokestinamajam asmeniui PVM sugrąžinti. Jei reikia mokėti PVM, PVM apmokestinamas asmuo moka PVM valstybei narei nustatyta periodine tvarka (kas mėnesį, kas ketvirtį ir t. t.). Taikant išskaidyto mokėjimo mechanizmą, ši (įprasta) sandorių grandinė pakinta, nes reikia atskirti mokėtinos PVM sumos ir mokėtinos apmokestinamosios vertės mokėjimą. Kai prekių tiekėjui ar paslaugų teikėjui bus taikomos tokios išskaidyto mokėjimo nuostatos, be įprastinės banko sąskaitos jis privalės turėti ir atskirą blokuotą PVM sąskaitą. Šią sąskaitą prekių tiekėjas ar paslaugų teikėjas galės naudoti tik PVM iš savo klientų priimti ir PVM savo tiekėjams sumokėti. Tokiu atveju pirkėjas apmokestinamąją sumą tiekėjui paprastai mokės į įprastinę banko sąskaitą, o už pristatytas prekes ar gautas paslaugas mokėtiną PVM – į tiekėjo blokuotą PVM banko sąskaitą.

Lenkijos tvirtinimu, nors kovai sukčiavimu imtasi daugelio priemonių (pvz., nustatytas atvirkštinio apmokestinimo mechanizmas ir solidarioji kliento atsakomybė, standartinė audito byla, griežtesnės apmokestinamųjų asmenų registravimosi mokesčių mokėtojais ir išsiregistravimo taisyklės, dažniau atliekamas auditas ir kt.), jų vis dar nepakanka sukčiavimui PVM panaikinti ir PVM pajamoms padidinti. Naujausio 28 ES valstybių narių PVM nepriemokos tyrimo 1 duomenimis, PVM nepriemoka Lenkijoje siekia 25 %. Lenkijos nuomone, taikant privalomą išskaidyto mokėjimo mechanizmą galimybė sukčiauti PVM būtų panaikinama nuo pat pradžių. Išskaidyto mokėjimo modelio veikimo principas yra toks, kad į atskirą apmokestinamojo asmens PVM sąskaitą pervesta PVM suma tas apmokestinamasis asmuo gali naudotis tik ribotais tikslais, konkrečiau, PVM prievolėms mokesčių administratoriui įvykdyti arba PVM už tiekėjų pateiktas sąskaitas faktūras sumokėti, todėl galima geriau užtikrinti, kad mokesčių administratoriai gautų visą PVM sumą, kurią apmokestinamasis asmuo turi pervesti valstybės iždui.

Todėl nuo 2018 m. liepos 1 d. Lenkija įdiegė neprivalomą išskaidyto mokėjimo mechanizmą. Tačiau Lenkija laikosi nuomonės, kad srityse, kuriose sukčiavimo PVM rizika yra itin didelė ir sukčiavimas PVM aptinkamas daugelį metų, vertėtų imtis tolesnių priemonių ir įdiegti privalomą išskaidyto mokėjimo mechanizmą. Tos sritys – tokie ekonomikos sektoriai, kaip plieno, metalo laužo, elektroninės įrangos, aukso, spalvotųjų metalų, degalų ir plastmasės; šiuose sektoriuose Lenkijoje paprastai taikomas atvirkštinio apmokestinimo mechanizmas ir galioja solidarioji atsakomybė (sektorių, kuriuose būtų taikomas išskaidyto mokėjimo mechanizmas, sąrašas įtrauktas į šio sprendimo priedą).

Privalomas išskaidyto mokėjimo modelis bus taikomas tam tikroms vienų apmokestinamųjų asmenų kitiems tiekiamoms prekėms ir teikiamoms paslaugoms (įmonių tarpusavio tiekimui) ir tik elektroninių banko pavedimų atveju. Bankas atliks išskaidymą atliekančio tarpininko funkciją ir veiksmus, kuriais kliento sumokėta suma bus pervedama į atitinkamas tiekėjo sąskaitas, t. y. mokesčio suma – į įprastinę prekiautojo sąskaitą, o PVM suma – į jo blokuotą PVM sąskaitą. Blokuotoje PVM sąskaitoje esančios lėšos priklausys apmokestinamajam asmeniui, tačiau jo galimybės disponuoti tomis lėšomis bus ribotos – iš jų bus galima tik sumokėti mokesčių administratoriui mokėtiną PVM arba PVM, mokėtiną remiantis tiekėjų pateiktomis sąskaitomis faktūromis.

Remiantis bendromis Lenkijoje galiojančiomis taisyklėmis, jeigu apmokestinamasis asmuo PVM deklaracijoje kaip grąžintiną PVM sumą nurodo pirkimo mokesčio, palyginti su pardavimo mokesčiu, perviršį, tokia suma į apmokestinamojo asmens įprastinę sąskaitą bus sugrąžinta per 60 dienų. Siekdama sumažinti išskaidyto mokėjimo modelio poveikį prekiautojų grynųjų pinigų srautams, Lenkija numatė taikyti spartesnę pirkimo mokesčio perviršio grąžinimo procedūrą. Apmokestinamojo asmens prašymu perviršis bus grąžinamas per 25 dienas. Be to, savo prašyme Lenkija pabrėžė, kad bus skiriama daug dėmesio tam, kad mokesčio grąžinimo procedūros būtų veiksmingos ir atliekamos laiku.

Lenkijos teigimu, išskaidyto mokėjimo sistemos veikimo išlaidos neturėtų būti didelės ir daugiausia bus susijusios su sistemos įgyvendinimu, aptarnavimu ir banko sąskaitos valdymu. Apmokestinamieji asmenys nepatirs PVM sąskaitos atidarymo ir aptarnavimo išlaidų, nes PVM sąskaitą bankas atidarys be jokių komisinių arba mokesčio.

Privalomas išskaidyto mokėjimo mechanizmas bus taikomas ir prekiautojams, kurie nėra įsisteigę Lenkijoje – jie privalės turėti banko sąskaitą, valdomą pagal Lenkijos bankų įstatymą. Šiuo klausimu Lenkija patvirtino Komisijai, kad Lenkijoje neįsisteigę prekiautojai nepatirs jokių papildomų išlaidų, susijusių su prievole Lenkijoje atsidaryti banko sąskaitą, nes tie apmokestinamieji asmenys banko sąskaitą Lenkijoje galės atsidaryti ir tvarkyti nemokamai.

Siekiant, kad išskaidyto mokėjimo mechanizmas veiktų sklandžiai, informacija apie naudojimąsi privalomo išskaidyto mokėjimo mechanizmu turės būti nurodyta tiekėjo teikiamoje sąskaitoje faktūroje. 226 straipsnyje pateiktas rekvizitų, kurie turi būti nurodomi sąskaitose faktūrose, sąrašas. Valstybės narės negali savo nuožiūra įtraukti papildomų sąskaitos faktūros rekvizitų. Atsižvelgdama į tai, kad sąskaitoje faktūroje turi būti papildomai nurodoma informacija apie išskaidyto mokėjimo mechanizmo taikymą, Lenkija paprašė leidimo nukrypti nuo PVM direktyvos 226 straipsnio.

Dėl Lenkijos numatomo privalomo išskaidyto mokėjimo mechanizmo apmokestinamieji asmenys susidurs su dideliais pokyčiais. Tačiau nuo 2018 m. liepos 1 d. sistema jau veikia savanorišku pagrindu, tad apmokestinamieji asmenys turėjo galimybę su ja susipažinti.

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija laikosi nuomonės, kad taikant privalomą išskaidyto mokėjimo mechanizmą prekėms ir paslaugoms, kurias tiekiant ar teikiant gali būti sukčiaujama (šio prekės ir paslaugos išvardytos priede), galima veiksmingai kovoti su mokestiniu sukčiavimu. Todėl siūloma nukrypti leidžiančią nuostatą taikyti nuo 2019 m. kovo 1 d. iki 2022 m. vasario 28 d.

Vis dėlto, atsižvelgiant į naujovišką ir plačią nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo sritį, svarbu užtikrinti, kad taikant šią nuostatų būtų imamasi būtinų tolesnių veiksmų, visų pirma nustatytas šios priemonės poveikis sukčiavimo PVM mastui ir apmokestinamiesiems asmenims (susijęs su PVM grąžinimu, administracine našta, apmokestinamiesiems asmenims tenkančiomis išlaidomis ir kt.). Todėl reikalaujama, kad praėjus aštuoniolikai mėnesių nuo priemonės įsigaliojimo Lenkija pateiktų šios priemonės poveikio ataskaitą.

Suderinamumas su toje pačioje politikos srityje galiojančiomis nuostatomis

Nukrypti leidžiančią nuostatą gali būti leista taikyti remiantis PVM direktyvos 395 straipsniu, kad būtų supaprastinta PVM surinkimo procedūra arba užkirstas kelias tam tikriems mokesčių slėpimo ar vengimo būdams. Lenkija paprašė leisti taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą, kad galėtų kovoti su mokesčių slėpimu sektoriuose, kuriuose sukčiavimas PVM aptinkamas daugelį metų. Nukrypti leidžianti nuostata yra suderinama su toje pačioje politikos srityje galiojančiomis nuostatomis.

Tarybos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2017/784 2 tokią pačią nukrypti leidžiančią nuostatą, remiantis kuria galima taikyti išskaidyto mokėjimo mechanizmą, leista taikyti Italijai. Pagal Italijoje veikiančią išskaidyto mokėjimo sistemą, mokėtinas PVM mokamas į blokuotą mokesčių administratoriaus banko sąskaitą. Į Italijoje taikomos nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo sritį patenka tik valdžios institucijoms, bendrovėms, kurias kontroliuoja valdžios institucijos, ir tam tikroms biržinėms bendrovėms tiekiamos prekės ar teikiamos paslaugos. 

Be to, leidimo taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą, remiantis kuria tam tikrų apmokestinamųjų asmenų tiekiamoms prekėms ir teikiamoms paslaugoms galima taikyti išskaidyto mokėjimo mechanizmą, paprašė ir Rumunija. Rumunijos atveju kyla rimtų abejonių dėl išskaidyto mokėjimo mechanizmo proporcingumo ir suderinamumo su Sutartimi. Todėl Komisija nepritarė Rumunijos prašymui leisti taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą 3 .

2.TEISINIS PAGRINDAS, SUBSIDIARUMO IR PROPORCINGUMO PRINCIPAI

Teisinis pagrindas

PVM direktyvos 395 straipsnis.

Subsidiarumo principas (neišimtinės kompetencijos atveju)

Atsižvelgiant į PVM direktyvos nuostatą, kuria grindžiamas pasiūlymas, subsidiarumo principas netaikomas.

Proporcingumo principas

Pasiūlymas atitinka proporcingumo principą dėl toliau nurodytų priežasčių.

Šis sprendimas yra susijęs su valstybei narei jos pačios prašymu suteiktu leidimu ir nėra įpareigojamojo pobūdžio.

Nukrypti leidžiančios nuostatos galiojimo laikas yra ribotas, ji taikoma tik konkrečioms prekėms ir paslaugoms, todėl į šios nuostatos taikymo sritį patenka sektoriai, kuriuose yra didelių problemų, susijusių su mokestiniu sukčiavimu. Todėl speciali priemonė yra proporcinga siekiamam tikslui – kovoti su mokestiniu sukčiavimu.

Atsižvelgiant į naujovišką ir plačią nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo sritį, Lenkijos prašoma pateikti priemonės poveikio sukčiavimu PVM mastui ir apmokestinamiesiems asmenims (susijusio su PVM grąžinimu, administracine našta, apmokestinamiesiems asmenims tenkančiomis išlaidomis ir kt.) ataskaitą praėjus aštuoniolikai mėnesių nuo tos nuostatos įsigaliojimo Lenkijoje pradžios.

Priemonės pasirinkimas

Siūloma priemonė: Tarybos įgyvendinimo sprendimas.

Pagal PVM direktyvos 395 straipsnį nukrypti nuo bendrų PVM taisyklių galima tik tada, kai tai vieningai leidžia Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu. Tarybos įgyvendinimo sprendimas yra tinkamiausia priemonė, nes jis gali būti skirtas atskirai valstybei narei.

3.EX POST VERTINIMO, KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI

Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis

Šis pasiūlymas grindžiamas Lenkijos prašymu ir skirtas tik šiai valstybei narei.

Tiriamųjų duomenų rinkimas ir naudojimas

Nepriklausomo tyrimo neprireikė.

Poveikio vertinimas

Tarybos įgyvendinimo sprendimo pasiūlymu Lenkijai leidžiama nukrypti nuo PVM direktyvos 226 straipsnio nuostatų ir nustatyti privalomą išskaidyto mokėjimo mechanizmą, taikomą PVM už konkrečių prekių tiekimą ir paslaugų teikimą mokėjimui.

Tarybos įgyvendinimo sprendimu nustatoma, kad mokėtinas PVM turi būti mokamas į tiekėjo blokuotą PVM sąskaitą – taip siekiama kovoti su tokiu mokestiniu sukčiavimu, kai prekių ir paslaugų, kurias tiekiant ar teikiant gali būti sukčiaujama, tiekėjai ir teikėjai nevykdo savo PVM prievolių. Kadangi į atskirą apmokestinamojo asmens PVM sąskaitą pervesta PVM suma galima naudotis tik ribotais tikslais, konkrečiau, PVM prievolėms mokesčių administratoriui atlikti arba PVM už tiekėjų pateiktas sąskaitas faktūras sumokėti, galima geriau užtikrinti, kad mokesčių administratoriai gautų visą PVM sumą, kurią apmokestinamasis asmuo turi pervesti valstybės iždui.

Blokuotoje PVM sąskaitoje esančias lėšas apmokestinamasis asmuo gali naudoti tik mokesčių administratoriui mokėtinam PVM arba PVM, mokėtinam remiantis tiekėjų pateiktomis sąskaitomis faktūromis (taigi darančiam poveikį prekiautojo pinigų srautui), sumokėti. Siekdama sumažinti neigiamą poveikį Lenkija numatė taikyti spartesnę pirkimo mokesčio perviršio grąžinimo procedūrą tuo atveju, kai mokesčių administratorius nustato pirkimo mokesčio, palyginti su pardavimo mokesčiu, perviršį. Apmokestinamojo asmens prašymu perviršis bus grąžinamas per 25 dienas, o ne per 60 dienų, kaip nustatyta pagal įprastinę procedūrą. Be to, savo prašyme Lenkija pabrėžė, kad bus skiriama daug dėmesio tam, kad mokesčio grąžinimas vyktų veiksmingai ir laiku.

Privalomas išskaidyto mokėjimo mechanizmas bus taikomas ir prekiautojams, kurie nėra įsisteigę Lenkijoje, kai jie tieks prekes ar teiks paslaugas, kurioms Lenkijoje taikomas privalomas išskaidyto mokėjimo mechanizmas. Šie prekiautojai privalės turėti banko sąskaitą, valdomą pagal Lenkijos bankų įstatymą. Šiuo klausimu Lenkija patvirtino Komisijai, kad Lenkijoje neįsisteigę prekiautojai nepatirs jokių papildomų išlaidų, susijusių su prievole Lenkijoje atsidaryti banko sąskaitą, nes tie apmokestinamieji asmenys banko sąskaitą Lenkijoje galės atsidaryti ir tvarkyti nemokamai.

4.POVEIKIS BIUDŽETUI

Priemonė nedarys neigiamo poveikio Sąjungos nuosaviems ištekliams iš PVM.

5.KITI ELEMENTAI

Į pasiūlymą įtraukta laikino galiojimo sąlyga. Nustatytas automatinis galiojimo terminas.

2019/0007 (NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

kuriuo Lenkijai leidžiama nustatyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 226 straipsnio

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 4 , ypač į jos 395 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)Lenkija raštu (jį Komisija užregistravo 2018 m. gegužės 15 d.) paprašė leidimo nukrypti nuo Direktyvos 2006/112/EB 226 straipsnio nuostatų ir reikalauti įtraukti specialią formuluotę, kad pridėtinės vertės mokestis (PVM), mokėtinas remiantis sąskaitomis faktūromis, pateiktomis už prekes ir paslaugas, kurias tiekiant ar teikiant gali būti sukčiaujama ir kurioms Lenkijoje paprastai taikomas atvirkštinio apmokestinimo mechanizmas ir solidarioji atsakomybė, turi būti mokamas į blokuotą PVM sąskaitą. Lenkija paprašė, kad nukrypti leidžiančios nuostatos galiojimo laikotarpis būtų treji metai – nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.;

(2)pagal Direktyvos 2006/112/EB 395 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą Komisija 2018 m. rugsėjo 3 d. raštais Lenkijos prašymą perdavė kitoms valstybėms narėms. 2018 m. rugsėjo 4 d. raštu Komisija pranešė Lenkijai, kad turi visą prašymui įvertinti būtiną informaciją;

(3)nors kovodama su sukčiavimu Lenkija ėmėsi daugelio priemonių (pvz., nustatytas atvirkštinio apmokestinimo mechanizmas ir solidarioji kliento atsakomybė, standartinė audito byla, griežtesnės apmokestinamųjų asmenų registravimosi mokesčių mokėtojais ir išsiregistravimo taisyklės, dažniau atliekamas auditas ir kt.), ji laikosi nuomonės, kad tų priemonių vis dar nepakanka sukčiavimui PVM panaikinti;

(4)Lenkijos nuomone, taikant išskaidyto mokėjimo mechanizmą galimybė sukčiauti PVM būtų panaikinta. Taikant išskaidyto mokėjimo modelį, į atskirą apmokestinamojo asmens PVM sąskaitą pervesta PVM suma galima naudotis tik ribotais tikslais, konkrečiau, PVM prievolėms mokesčių administratoriui atlikti arba PVM už tiekėjų pateiktas sąskaitas faktūras sumokėti, todėl geriau užtikrinama, kad mokesčių administratoriai gaus visą PVM sumą, kurią apmokestinamasis asmuo turi pervesti Lenkijos valstybės iždui;

(5)2018 m. liepos 1 d. Lenkija įvedė neprivalomą išskaidyto mokėjimo mechanizmą. Lenkija laikosi nuomonės, kad srityse, kuriose sukčiavimo PVM rizika yra itin didelė, reikėtų įdiegti privalomą išskaidyto mokėjimo mechanizmą. Tos sritys – tokie ekonomikos sektoriai, kaip plieno, metalo laužo, elektroninės įrangos, aukso, spalvotųjų metalų, degalų ir plastmasės; šiuose sektoriuose Lenkijoje paprastai taikomas atvirkštinio apmokestinimo mechanizmas ir galioja solidarioji atsakomybė;

(6)privalomas išskaidyto mokėjimo modelis bus taikomas priede išvardytų prekių ir paslaugų tiekimui ir teikimui, kurį tarpusavyje atlieka apmokestinamieji asmenys ir įmonės, ir tik elektroniniams banko pavedimams;

(7)kai apmokestinamasis asmuo PVM deklaracijoje kaip grąžintiną sumą nurodo pirkimo mokesčio, palyginti su pardavimo mokesčiu, perviršį, tokia suma į apmokestinamojo asmens įprastinę sąskaitą paprastai grąžinama per 60 dienų. Tačiau Lenkija informavo, kad sandorių, kuriems taikomas privalomas išskaidyto mokėjimo modelis, atveju apmokestinamojo asmens, kuris disponuoja blokuota PVM sąskaita, prašymu perviršis bus grąžinamas per 25 dienas;

(8)apmokestinamieji asmenys nepatirs PVM sąskaitos atidarymo ir aptarnavimo išlaidų, nes PVM sąskaitą bankas atidarys be jokių komisinių arba banko mokesčių;

(9)privalomas išskaidyto mokėjimo mechanizmas bus taikomas visiems prekiautojams, įskaitant ir tuos, kurie nėra įsisteigę Lenkijoje – jie privalės turėti banko sąskaitą, valdomą pagal Lenkijos bankų įstatymą. Šiuo klausimu Lenkija patvirtino, kad prekiautojai nepatirs jokių papildomų išlaidų, susijusių su prievole Lenkijoje atsidaryti banko sąskaitą, nes tie apmokestinamieji asmenys PVM mokėjimams skirtą banko sąskaitą Lenkijoje galės atsidaryti ir tvarkyti nemokamai;

(10)Lenkijos numatomas privalomas išskaidyto mokėjimo mechanizmas apmokestinamiesiems asmenims lems didelių pokyčių. Tačiau nuo 2018 m. liepos 1 d. sistema jau veikia savanorišku pagrindu, tad apmokestinamieji asmenys turėjo galimybę su ja susipažinti;

(11)Komisija laikosi nuomonės, kad taikant privalomą išskaidyto mokėjimo mechanizmą prekėms ir paslaugoms, kurias tiekiant ar teikiant gali būti sukčiaujama, galima veiksmingai kovoti su mokestiniu sukčiavimu. Nukrypti leidžiančią nuostatą paprastai leidžiama taikyti ribotu laikotarpiu. Todėl Lenkijos prašomą nukrypti leidžiančią nuostatą turėtų būti leidžiama taikyti nuo 2019 m. kovo 1 d. iki 2022 m. vasario 28 d.;

(12)atsižvelgiant į naujovišką ir plačią nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo sritį, svarbu užtikrinti, kad taikant šią nuostatų būtų imamasi būtinų tolesnių veiksmų, visų pirma nustatytas šios priemonės poveikis sukčiavimo PVM mastui ir apmokestinamiesiems asmenims (susijęs su PVM grąžinimu, administracine našta, apmokestinamiesiems asmenims tenkančiomis išlaidomis ir kt.). Todėl Lenkija turėtų pateikti šios priemonės poveikio ataskaitą praėjus aštuoniolikai mėnesių nuo nacionalinės priemonės įsigaliojimo Lenkijoje pradžios;

(13)nukrypti leidžianti nuostata neturės neigiamo poveikio bendrai mokestinių pajamų, surenkamų galutinio vartojimo etape, sumai ir neturės neigiamo poveikio Sąjungos nuosaviems ištekliams iš PVM,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Direktyvos 2006/112/EB 226 straipsnio, Lenkijai leidžiama reikalauti įtraukti specialų reikalavimą, kad pridėtinės vertės mokestis (PVM), mokėtinas remiantis sąskaitomis faktūromis, pateiktomis už apmokestinamųjų asmenų tarpusavyje tiekiamas prekes ir teikiamas paslaugas (jos išvardytos šio sprendimo priede), kai mokėjimai už jas atliekami elektroniniais banko pavedimais, turi būti mokamas į tiekėjo Lenkijoje atidarytą atskirą blokuotą PVM banko sąskaitą.

2 straipsnis

Lenkija praneša Komisijai apie 1 straipsnyje nurodytą nacionalinę priemonę.

Per 18 mėnesių nuo 1 straipsnyje nurodytos priemonės įsigaliojimo Lenkija pateikia Komisijai ataskaitą apie bendrą tos priemonės poveikį sukčiavimo PVM mastui ir susijusiems apmokestinamiesiems asmenims.

3 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2019 m. kovo 1 d. iki 2022 m. vasario 28 d.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Lenkijos Respublikai.

Priimta Briuselyje

   Tarybos vardu

   Pirmininkas

(1)    „Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2018 Final Report“ („Tyrimas ir ataskaitos dėl PVM nepriemokos 28 ES valstybėse narėse. 2018 m. galutinė ataskaita“).
(2)    2017 m. balandžio 25 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/784 leisti Italijos Respublikai taikyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 206 ir 226 straipsnių, ir kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1401, OL L 118, 2017 5 6, p. 17.
(3)    Komisijos komunikatas Tarybai pagal Tarybos direktyvos 2006/112/EB 395 straipsnį, COM/2018/666 final.
(4)    OL L 347, 2006 12 11, p. 1.
Top

Briuselis, 2019 01 23

COM(2019) 10 final

PRIEDAS

prie

pasiūlymo dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo

kuriuo Lenkijai leidžiama nustatyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 226 straipsnio


PRIEDAS. Tiekiamų prekių ir teikiamų paslaugų, kurioms taikomas 1 straipsnis, sąrašas

1 straipsnis taikomas toliau išvardytoms tiekiamoms prekėms ir teikiamoms paslaugoms, apibūdintoms pagal Lenkijos gaminių ir paslaugų klasifikatorių (PKWiU): 

Punktas

PKWiU

Prekių (prekių grupės) pavadinimas / paslaugų (paslaugų grupės) pavadinimas

1

24.10.12.0

Ferolydiniai

2

24.10.14.0

Ketaus granulės ir milteliai, veidrodinis ketus arba plienas

3

24.10.31.0

Plokšti valcavimo produktai iš nelegiruotojo plieno, daugiau neapdoroti, tik karštai suformuoti, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm

4

24.10.32.0

Plokšti valcavimo produktai iš nelegiruotojo plieno, daugiau neapdoroti, tik karštai suformuoti, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm

5

24.10.35.0

Plokšti valcavimo produktai iš kito legiruotojo plieno, daugiau neapdoroti, tik karštai suformuoti, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm (išskyrus silicinį elektrotechninį plieną)

6

24.10.36.0

Plokšti valcavimo produktai iš kito legiruotojo plieno, daugiau neapdoroti, tik karštai suformuoti, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm (išskyrus silicinį elektrotechninį plieną)

7

24.10.41.0

Plokšti valcavimo produktai iš nelegiruotojo plieno, daugiau neapdoroti, tik šaltai suformuoti, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm

8

24.10.43.0

Plokšti valcavimo produktai iš nelegiruotojo plieno, daugiau neapdoroti, tik karštai suformuoti, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm (išskyrus silicinį elektrotechninį plieną)

9

24.10.51.0

Plokšti valcavimo produktai iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, plakiruoti, padengti arba apvilkti

10

24.10.52.0

Plokšti valcavimo produktai iš kito legiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm; plakiruoti, padengti arba apvilkti

11

24.10.61.0

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nelegiruotojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo

12

24.10.62.0

Kiti strypai ir juostos iš plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus

13

24.10.65.0

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš kito legiruotojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo

14

24.10.66.0

Kiti strypai ir juostos iš kito legiruotojo plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus

15

24.10.71.0

Atviri profiliuočiai iš nelegiruotojo plieno po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti

16

24.10.73.0

Atviri profiliuočiai iš kito legiruotojo plieno po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti

17

24.31.10.0

Šaltai tempti strypai ir kietieji profiliai iš nelegiruotojo plieno

18

24.31.20.0

Šaltai tempti strypai ir kietieji profiliuočiai iš legiruotojo plieno, kitokio negu nerūdijantysis plienas

19

24.32.10.0

Plokšti, nedengti šaltai valcuoti gaminiai iš plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm

20

24.32.20.0

Plokšti, šaltai valcuoti gaminiai iš plieno, plakiruoti, padengti ar apvilkti, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm

21

24.33.11.0

Atviri šaltojo formavimo ar lankstymo profiliuočiai iš nelegiruotojo plieno

22

24.33.20.0

Briaunuoti nelegiruotojo plieno lakštai

23

24.34.11.0

Šaltai tempta viela iš nelegiruotojo plieno

24

24.41.10.0

Neapdirbtas, pusiau apdirbtas ar miltelių pavidalo sidabras

25

buv. 24.41.20.0

Neapdirbtas, pusiau apdirbtas ar miltelių pavidalo auksas, išskyrus investicinį auksą, kaip apibrėžta Įstatymo 121 straipsnyje, nurodytas 27 punkte

26

24.41.30.0

Neapdirbta, pusiau apdirbta ar miltelių pavidalo platina

27

Nepriklausomai nuo PKWiU simbolio

Investicinis auksas, kaip apibrėžta Įstatymo 121 straipsnyje

28

buv. 24.41.40.0

Netaurieji metalai arba sidabras, padengti auksu, pusiau apdirbti – išimtinai sidabras, padengtas auksu, pusiau apdirbtas

29

buv. 24.41.50.0

Netaurieji metalai, padengti sidabru, ir netaurieji metalai, sidabras arba auksas, padengti platina, pusiau apdirbti – išimtinai padengti auksu ir sidabru, pusiau apdirbti

30

24.42.11.0

Neapdorotas aliuminis

31

24.43.11.0

Neapdorotas švinas

32

24.43.12.0

Neapdorotas cinkas

33

24.43.13.0

Neapdorotas alavas

34

24.44.12.0

Nerafinuotasis varis; variniai anodai, skirti elektrocheminiam rafinavimui

35

24.44.13.0

Neapdirbtas rafinuotasis varis ir neapdirbti vario lydiniai; vario ligatūros

36

24.44.21.0

Vario milteliai ir žvyneliai

37

24.44.22.0

Vario strypai, juostos ir profiliai

38

24.44.23.0

Varinė viela

39

24.45.11.0

Neapdorotas nikelis

40

buv. 24.45.30.0

Kiti spalvotieji metalai ir jų gaminiai; kermetai; pelenai ir liekanos, kurių sudėtyje metalų arba metalų junginių – išimtinai netauriojo metalo atliekos ir laužas

41

buv. 26.11.30.0

Elektroniniai integriniai grandynai – išimtinai procesoriai

42

buv. 26.20.11.0

Nešiojamosios duomenų apdorojimo mašinos, sveriančios ne daugiau kaip 10 kg, kaip antai skreitiniai kompiuteriai ir knyginiai kompiuteriai; Delniniai kompiuteriai (kaip antai knyginiai kompiuteriai) ir pan. – išimtinai nešiojamieji kompiuteriai, kaip antai planšetiniai, knyginiai, skreitiniai kompiuteriai

43

buv. 26.30.22.0

Mobilieji arba kiti belaidžiams tinklams skirti aparatai – tik mobilieji telefonai, įskaitant išmaniuosius telefonus

44

buv. 26.40.60.0

Vaizdo žaidimų pultai (kaip antai tokie, kurie prijungiami prie televizoriaus arba atskiro ekrano) ir kiti žaidimo ar lošimo aparatai su elektroniniu ekranu – išskyrus jų dalis ir reikmenis

45

buv. 32.12.13.0

Juvelyriniai dirbiniai bei jų dalys ir kiti juvelyriniai dirbiniai bei jų dalys iš aukso, sidabro arba padengti tauriaisiais metalais – išimtinai juvelyrinių dirbinių dalys ir kitų aukso, sidabro ir platinos juvelyrinių dirbinių dalys, t. y. nesukomplektuoti ar nebaigti gaminti juvelyriniai dirbiniai ir atskiros tauriaisiais metalais plakiruotos ar padengtos juvelyrinių dirbinių dalys

46

38.11.49.0

Išmontuoti skirtos mašinų duženos, išskyrus laivus ir plūdriąsias konstrukcijas

47

38.11.51.0

Stiklo atliekos

48

38.11.52.0

Popieriaus ir kartono atliekos

49

38.11.54.0

Kitos gumos atliekos

50

38.11.55.0

Plastiko atliekos

51

38.11.58.0

Metalo turinčios atliekos, išskyrus pavojingas atliekas

52

38.12.26.0

Pavojingos metalo atliekos

53

38.12.27

Atliekos ir elektros elementai bei akumuliatoriai su trūkumais; išeikvoti galvaniniai elementai, baterijos ir elektros akumuliatoriai

54

38.32.2

Metalų antrinės žaliavos

55

38.32.31.0

Stiklo antrinės žaliavos

56

38.32.32.0

Popieriaus ir kartono antrinės žaliavos

57

38.32.33.0

Plastiko antrinės žaliavos

58

38.32.34.0

Gumos antrinės žaliavos

59

24.20.11.0

Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš plieno, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti

60

24.20.12.0

Besiūliai apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai ir gręžimo vamzdžiai iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose

61

24.20.13.0

Kiti apvalaus skerspjūvio vamzdžiai ir vamzdeliai iš plieno

62

24.20.31.0

Suvirinti vamzdynų vamzdžiai iš plieno, kurių išorinis skersmuo yra ne didesnis kaip 406,4 mm, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti

63

24.20.33.0

Kiti suvirinti apvalaus skerspjūvio vamzdžiai ir vamzdeliai iš plieno, kurių išorinis skersmuo yra ne didesnis kaip 406,4 mm

64

24.20.34.0

Suvirintieji neapvalaus skerspjūvio vamzdžiai ir vamzdeliai iš plieno, kurių išorinis skersmuo yra ne didesnis kaip 406,4 mm

65

24.20.40.0

Nelietos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš plieno

66

buv. 25.11.23.0

Kitos statybinės konstrukcijos ir jų dalys, plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai gaminiai ir panašūs gaminiai iš geležies, plieno arba aliuminio – tik iš plieno

67

buv. 25.93.13.0

Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš geležinės, plieninės arba varinės vielos; kirstiniai temptiniai metalo lakštai iš geležies, plieno arba vario – tik iš plieno

68

 

Variklių benzinai, dyzelinas, kuro dujos – kaip apibrėžta akcizą reglamentuojančiose nuostatose

69

 

Krosnių kuras ir tepamoji alyva – kaip apibrėžta akcizą reglamentuojančiose nuostatose

70

buv. 10.4

Gyvuliniai ir augaliniai aliejai ir riebalai – išimtinai rapsų aliejus

71

buv. 20.59.12.0

Paviršių įjautrinančios emulsijos, skirtos naudoti fotografijoje; niekur kitur nepriskirti cheminiai preparatai, skirti naudoti fotografijoje – išimtinai dažomųjų miltelių kasetės be spausdinimo galvutės, skirtos automatinio duomenų apdorojimo mašinoms

72

buv. 20.59.30.0

Rašomųjų mašinėlių rašalas, rašymo rašalas ir kitas rašalas – išimtinai rašalo kasetės be spausdinimo galvutės, skirtos automatinio duomenų apdorojimo mašinoms

73

buv. 22.21.30.0

Plokštės, lakštai, plėvelės, folija, juostelės ir plastikinės juostelės, nearmuotuos, nelaminuotos ir nekombinuotos su kitomis medžiagomis

74

buv. 26.20.21.0

Atmintinės blokai – išimtinai standžiųjų diskų diskasukiai (HDD)

75

buv. 26.20.22.0

Kietosios būsenos atmintinės – išimtinai SSD

76

buv. 26.70.13.0

Skaitmeniniai fotoaparatai ir skaitmeninė vaizdo įrašymo įranga – išimtinai skaitmeniniai fotoaparatai

77

buv. 28.23.26.0

Fotokopijavimo aparatų dalys ir reikmenys – išimtinai rašalo kasetės ir spausdinimo galvutės, skirtos automatinio duomenų apdorojimo mašinų spausdintuvams, dažomųjų miltelių kasetės su spausdinimo galvute, skirtos automatinio duomenų apdorojimo mašinų spausdintuvams

78

buv. 58.29.11.0

Operacinės sistemos programinės įrangos paketai – išimtinai SSD

79

buv. 58.29.29.0

Kiti programinės įrangos paketai – išimtinai SSD

80

buv. 59.11.23.0

Kiti vaizdo įrašai ir vaizdo įrašymas diskuose, magnetinėse juostose ir panašiose laikmenose – išimtinai SSD

81

Nepriklausomai nuo PKWiU simbolio

ŠESD apyvartinio taršos leidimo perleidimo paslaugos, nurodytos 2015 m. birželio 12 d. Įstatyme dėl ŠESD apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (2017 m. Oficialiojo leidinio 568 punktas)

82

41.00.30.0

Gyvenamųjų pastatų statybos darbai (naujų pastatų statybos darbai, esamų pastatų rekonstrukcija ar renovacija)

83

41.00.40.0

Negyvenamųjų pastatų statybos darbai (naujų pastatų statybos darbai, esamų pastatų rekonstrukcija ar renovacija)

84

42.11.20.0

Bendrieji statybos darbai, apimantys greitkelių, kelių, gatvių ir kitų transporto priemonėms bei pėstiesiems skirtų kelių statybą ir kilimo bei tūpimo takų statybą

85

42.12.20.0

Bendrieji statybos darbai, apimantys geležinkelių ir požeminių kelių statybą

86

42.13.20.0

Bendrieji statybos darbai, apimantys tiltų ir tunelių statybą

87

42.21.21.0

Bendrieji statybos darbai, apimantys perdavimo vamzdynų statybą

88

42.21.22.0

Bendrieji statybos darbai, apimantys paskirstymo tinklų statybą, įskaitant pagalbinius darbus

89

42.21.23.0

Bendrieji statybos darbai, apimantys drėkinimo sistemų (nuotekų kolektorių), vandens surinkimo ir tiekimo vamzdynų, vandens bei nuotekų valymo įrenginių ir siurblinių statybą

90

42.21.24.0

Darbai, apimantys šulinių gręžimą, vandens įsiurbimo įrenginių ir septikų įrengimą

91

42.22.21.0

Bendrieji statybos darbai, apimantys telekomunikacijų ir energijos perdavimo linijų statybą

92

42.22.22.0

Bendrieji statybos darbai, apimantys telekomunikacijų ir energijos paskirstymo linijų statybą

93

42.22.23.0

Bendrieji statybos darbai, apimantys elektrinių statybą

94

42.91.20.0

Bendrieji statybos darbai, apimantys prieplaukų, uostų, užtvankų, šliuzų ir susijusių hidrotechninių įrenginių statybą

95

42.99.21.0

Bendrieji statybos darbai, apimantys gamybos ir kasybos įrenginių statybą

96

42.99.22.0

Bendrieji statybos darbai, apimantys stadionų ir sporto aikštelių statybą

97

42.99.29.0

Bendrieji statybos darbai, apimantys kitų civilinės inžinerijos konstrukcijų statybą

98

43.11.10.0

Darbai, apimantys pastatų griovimą

99

43.12.11.0

Darbai, apimantys sklypo parengimą statybai, išskyrus žemės darbus

100

43.12.12.0

Žemės darbai: kasimo, griovių kasimo ir žemės kasimo darbai

101

43.13.10.0

Darbai, apimantys kasinėjimą ir gręžimą geologijos inžinerijos tikslais

102

43.21.10.1

Darbai, apimantys elektrinių saugos įrenginių įrengimą

103

43.21.10.2

Darbai, apimantys kitų elektrinių įrenginių įrengimą

104

43.22.11.0

Darbai, apimantys vandentiekio ir drenavimo darbus

105

43.22.12.0

Darbai, apimtys šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimą

106

43.22.20.0

Darbai, apimantys dujų įrenginių įrengimą

107

43.29.11.0

Izoliacijos darbai

108

43.29.12.0

Užtvarų įrengimo darbai

109

43.29.19.0

Kiti, niekur kitur nepriskirti, įrengimo darbai

110

43.31.10.0

Tinkavimo darbai

111

43.32.10.0

Dailidžių gaminių montavimo darbai

112

43.33.10.0

Darbai, apimantys grindų klojimą ir sienų apdailą

113

43.33.21.0

Darbai, apimtys grindų ir sienų išklojimą dirbtiniu apdailos akmeniu (terrazzo), marmuru, granitu ar skalūnu

114

43.33.29.0

Kiti, niekur kitur nepriskirti, darbai, apimantys grindų klojimą ir sienų apdailą (įskaitant tapetų klijavimą)

115

43.34.10.0

Dažymo darbai

116

43.34.20.0

Stiklo gamybos darbai

117

43.39.11.0

Darbai, apimantys dekoravimą

118

43.39.19.0

Niekur kitur nepriskirti darbai, apimantys kitus apdailos darbus

119

43.91.11.0

Darbai, apimantys stogo konstrukcijų statybą

120

43.91.19.0

Darbai, susiję su kitu stogo dengimo darbu

121

43.99.10.0

Darbai, apimantys drėgmės ir vandens izoliacijos įrengimą

122

43.99.20.0

Darbai, apimantys pastolių surinkimą ir išardymą

123

43.99.30.0

Darbai, apimantys pamatų statybą, įskaitant polių kalimą

124

43.99.40.0

Betonavimo darbai

125

43.99.50.0

Darbai, apimantys plieno konstrukcijų montavimą

126

43.99.60.0

Darbai, apimantys plytų ir akmens konstrukcijų montavimą

127

43.99.70.0

Darbai, apimantys surenkamųjų struktūrų surinkimą ir montavimą

128

43.99.90.0

Niekur kitur nepriskirti darbai, apimantys kitus specializuotus darbus

129

05.10.10.0

Juodosios akmens anglys

130

05.20.10.0

Lignitas

131

19.10.10.0

Koksas ir puskoksis iš akmens anglių ir rusvųjų anglių (lignito) arba durpių; retortų anglis

132

19.20.11.0

Briketai ir panašios kietojo kuro rūšys, pagamintos iš akmens anglių

133

19.20.12.0

Briketų ir panašaus pavidalo kietasis kuras iš rusvųjų anglių (lignito)

134

buv. 26.70.13.0

Skaitmeniniai fotoaparatai, skirti fotografuoti, ir skaitmeniniai fotoaparatai – išimtinai skaitmeniniai fotoaparatai

135

26.40.20.0

Televizijos imtuvai, sumontuoti arba nesumontuoti kartu su radijo imtuvais arba su garso ar vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatais

136

26.20.1

Kompiuteriai ir kitos automatinio duomenų apdorojimo mašinos

137

30.91.20.0

Motociklų ir jų priekabų dalys ir pagalbiniai reikmenys

138

27.20.2

Elektros akumuliatoriai ir jų dalys

139

28.11.41.0

Kibirkštinio uždegimo stūmoklinių vidaus degimo variklių dalys, išskyrus orlaivių variklių dalis

140

buv. 29.31.10.0

Uždegimo sistemų laidų grįžtės ir kiti laidų rinkiniai, naudojami transporto priemonėse, orlaiviuose, laivuose – išimtinai uždegimo sistemų laidų grįžtės ir kiti laidų rinkiniai, naudojami transporto priemonėse

141

29.31.21.0

Uždegimo žvakės; uždegimo magnetos; magnetų generatoriai; magnetiniai smagračiai; skirstytuvai; uždegimo ritės

142

29.31.22.0

Paleidimo varikliai ir dvejopos paskirties paleidikliai-generatoriai; kiti generatoriai ir kita vidaus degimo variklių įranga

143

29.31.23.0

Variklinių transporto priemonių elektrinė signalizacijos įranga, priekinio stiklo valytuvai, apsaugos nuo stiklų apšalimo ir aprasojimo įranga

144

29.31.30.0

Kitos elektrinės variklinių transporto priemonių įrangos dalys

145

29.32.20.0

Saugos diržai, oro pagalvės ir kėbulų dalys bei reikmenys

146

29.32.30.0

Niekur kitur nepriskirtos variklinių transporto priemonių, išskyrus motociklus, dalys ir reikmenys

147

45.31.1

Variklinių transporto priemonių, išskyrus motociklus, dalių ir reikmenų prekybos paslaugos

148

45.32.1

Variklinių transporto priemonių, išskyrus motociklus, dalių ir reikmenų mažmeninės prekybos specializuotosiose parduotuvėse paslaugos

149

45.32.2

Kitos variklinių transporto priemonių, išskyrus motociklus, dalių ir reikmenų mažmeninės prekybos paslaugos

150

buv. 45.40.10.0

Motociklų, jų atsarginių dalių ir reikmenų didmeninės prekybos paslaugos – išimtinai prekyba motociklų atsarginėmis dalimis ir reikmenimis

151

buv. 45.40.20.0

Motociklų, jų atsarginių dalių ir reikmenų mažmeninės prekybos specializuotosiose parduotuvėse paslaugos – išimtinai prekyba motociklų atsarginėmis dalimis ir reikmenimis

152

buv. 45.40.30.0

Kitos motociklų, jų atsarginių dalių ir reikmenų mažmeninės prekybos paslaugos – išimtinai mažmeninė prekyba motociklų atsarginėmis dalimis ir reikmenimis

Top