EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019HB0001

2019 m. sausio 7 d. Europos Centrinio Banko rekomendacija dėl dividendų paskirstymo politikos (ECB/2019/1)

OL C 11, 2019 1 11, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 11/1


EUROPOS CENTRINIO BANKO REKOMENDACIJA

2019 m. sausio 7 d.

dėl dividendų paskirstymo politikos

(ECB/2019/1)

(2019/C 11/01)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 6 dalį ir 132 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 34 straipsnį,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (1), ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamentą (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriama Europos Centrinio Banko, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas) (ECB/2014/17) (2),

kadangi:

kredito įstaigos turi ir toliau rengtis laiku ir visa apimtimi taikyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 (3) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES (4) ir pasiruošti pereinamojo laikotarpio, nurodyto Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/2395 (5), pasibaigimui, siekiant sumažinti galimą didelį neigiamą poveikį bendram 1 lygio nuosavam kapitalui, atsirandantį dėl tikėtinų kredito nuostolių apskaitymo pagal 9-ąjį TFAS, sudėtingoje makroekonominėje ir finansinėje aplinkoje, kuri daro spaudimą kredito įstaigų pelningumui, vadinasi, ir jų gebėjimui didinti savo kapitalo bazę. Be to, nors reikia, kad kredito įstaigos finansuotų ekonomiką, konservatyvi paskirstymo politika yra tinkamo rizikos valdymo ir patikimos bankų sistemos dalis. Turėtų būti taikomas tas pats metodas, kuris įtvirtintas Europos Centrinio Banko rekomendacijoje ECB/2017/44 (6),

PRIĖMĖ ŠIĄ REKOMENDACIJĄ:

I.

1.

Kredito įstaigos turėtų nustatyti dividendų politiką, pagrįstą konservatyviomis ir riziką ribojančiomis prielaidomis, kad bet kokiu būdu paskirsčius dividendus, būtų tenkinami taikytini kapitalo reikalavimai bei priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (angl. supervisory review and evaluation process, SREP) išvados.

a)

Reikalaujama, kad kredito įstaigos visais atvejais atitiktų taikytinus minimalius kapitalo reikalavimus (1 ramsčio reikalavimus). Tai apima 4,5 % bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pakankamumo koeficientą, 6 % 1 lygio kapitalo pakankamumo koeficientą ir 8 % bendro kapitalo pakankamumo koeficientą, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnyje;

b)

be to, reikalaujama, kad kredito įstaigos visais atvejais atitiktų kapitalo reikalavimus, kurie nustatomi pagal sprendimą, priimtą atlikus SREP, taikant Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 16 straipsnio 2 dalies a punktą, ir kurie yra platesni nei 1 ramsčio reikalavimai (2 ramsčio reikalavimai);

c)

taip pat reikalaujama, kad kredito įstaigos atitiktų jungtinio rezervo reikalavimą, apibrėžtą Direktyvos 2013/36/ES 128 straipsnio 6 dalyje;

d)

taip pat reikalaujama, kad kredito įstaigos atitiktų reikalaujamą pilną (7) bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pakankamumo koeficientą, 1 lygio kapitalo pakankamumo koeficientą ir bendro kapitalo pakankamumo koeficientą iki taikytinos galutinio įvedimo dienos. Tai reiškia, kad po pereinamojo laikotarpio nuostatų šie minėti koeficientai ir jungtinio rezervo reikalavimas, nurodytas Direktyvos 2013/36/ES 128 straipsnio 6 dalyje, bus taikomi visa apimtimi. Pereinamojo laikotarpio nuostatos išdėstytos Direktyvos 2013/36/ES XI antraštinėje dalyje ir Reglamento (ES) Nr. 575/2013 dešimtoje dalyje;

e)

reikalaujama, kad kredito įstaigos, nusprendusios taikyti Reglamente (ES) 2017/2395 išdėstytas nuostatas pereinamuoju laikotarpiu, taip pat atitiktų pilną bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pakankamumo koeficientą iki tame reglamente numatyto pereinamojo laikotarpio pabaigos.

Šiuos reikalavimus būtina įvykdyti tiek konsoliduotu lygiu, tiek ir, jei taikytina, iš dalies konsoliduotu lygiu, taip pat individualiai, išskyrus atvejus, kai rizikos ribojimo reikalavimų leista netaikyti individualiai, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 7 ir 10 straipsniuose.

2.

Dėl kredito įstaigų (8) 2019 m. išmokamų dividendų už 2018 finansinius metus, ECB rekomenduoja:

a)

1 kategorija: kredito įstaigos, kurios 2018 m. gruodžio 31 d. i) atitinka taikytinus kapitalo reikalavimus, kaip nurodyta 1 dalies a, b ir c punktuose, ir ii) jau yra pasiekusios savo pilnus kapitalo pakankamumo koeficientus, kaip nurodyta 1 dalies d punkte ir 1 dalies e punkte (kaip taikytina), turėtų konservatyviai paskirstyti dividendams savo grynąjį pelną, kad jos ir toliau atitiktų visus reikalavimus ir SREP išvadas net ir pablogėjus ekonominėms ir finansinėms sąlygoms;

b)

2 kategorija: kredito įstaigos, kurios 2018 m. gruodžio 31 d. atitinka taikytinus kapitalo reikalavimus, kaip nurodyta 1 dalies a, b ir c punktuose, bet 2018 m. gruodžio 31 d. dar nėra pasiekusios savo pilnų kapitalo pakankamumo koeficientų, kaip nurodyta 1 dalies d punkte ir 1 dalies e punkte (kaip taikytina), turėtų konservatyviai paskirstyti dividendams savo grynąjį pelną, kad jos ir toliau atitiktų visus reikalavimus ir SREP išvadas net ir pablogėjus ekonominėms ir finansinėms sąlygoms. Be to, iš esmės jos turėtų išmokėti dividendus tik jei 1 dalies d punktas taip pat yra įvykdytas ir yra užtikrintas bent linijinis (9) būdas reikalaujamiems pilniems kapitalo pakankamumo reikalavimams, kaip nurodyta 1 dalies e punkte, ir SREP išvadoms, atitikti;

c)

3 kategorija: kredito įstaigos, neatitinkančios 1 dalies a, b arba c punkte nurodytų reikalavimų, iš esmės turėtų nepaskirstyti dividendų.

Kredito įstaigos, kurios negali laikytis šios rekomendacijos, nes mano, kad pagal įstatymą jos privalo išmokėti dividendus, turėtų nedelsdamos kreiptis į savo jungtinę priežiūros grupę.

Tikimasi, kad 2 dalies a, b ir c punktuose nurodytos 1, 2 ir 3 kategorijų kredito įstaigos taip pat laikysis 2 ramsčio rekomendacijų. Jei kredito įstaiga veikia arba ketina veikti pagal žemesnius nei 2 ramsčio rekomendacijų standartus, ji turėtų tuoj pat susisiekti su savo jungtine priežiūros grupe. ECB patikrins priežastis, dėl kurių kredito įstaigos kapitalo lygis sumažėjo arba tikimasi, kad sumažės, ir nuspręs dėl tinkamų ir proporcingų konkrečiai institucijai nustatytų priemonių.

Kintamosios atlyginimo dalies politikos ir kapitalo valdymo srityse taip pat tikimasi, kad įstaigos atsižvelgs į tai, kokį galimą poveikį kapitalo poreikiui gali turėti būsimi Sąjungos teisinės, reguliavimo ir apskaitos sistemų pakeitimai. Nesant priešingos konkrečios informacijos, tikimasi, kad būsimi 2 ramsčio reikalavimai ir 2 ramsčio rekomendacijos, naudojami kapitalo planavimo tikslais, bus bent jau tokio lygio, koks yra dabar.

II.

Ši rekomendacija skirta svarbiems prižiūrimiems subjektams ir svarbioms prižiūrimoms grupėms, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 2 straipsnio 16 ir 22 punktuose.

III.

Ši rekomendacija taip pat skirta nacionalinėms kompetentingoms institucijoms ir paskirtosioms institucijoms, kiek tai susiję su mažiau svarbiais prižiūrimais subjektais ir mažiau svarbiomis prižiūrimomis grupėmis, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 2 straipsnio 7 ir 23 punktuose. Tikimasi, kad prireikus nacionalinės kompetentingos ir paskirtosios institucijos taikys šią rekomendaciją tokiems subjektams ir grupėms (10).

Priimta Frankfurte prie Maino 2019 m. sausio 7 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 287, 2013 10 29, p. 63.

(2)  OL L 141, 2014 5 14, p. 1.

(3)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

(4)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).

(5)  2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2395, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos, susijusios su pereinamojo laikotarpio nuostatomis, skirtomis poveikiui nuosavoms lėšoms dėl 9-ojo TFAS įvedimo mažinti ir didelių pozicijų tvarkos, taikomos tam tikroms viešojo sektoriaus pozicijoms, išreikštoms bet kurios valstybės narės nacionaline valiuta, taikymo poveikiui mažinti (OL L 345, 2017 12 27, p. 27).

(6)  2017 m. gruodžio 28 d. Europos Centrinio Banko rekomendacija ECB/2017/44 dėl dividendų paskirstymo politikos (OL C 8, 2018 1 11, p. 1).

(7)  Visi rezervai yra pilnos apimties.

(8)  Kredito įstaigos gali būti įvairių teisinių formų, pvz., biržinės bendrovės ir ne akcinės bendrovės, pvz., savitarpio fondai, kooperatyvai arba taupymo įstaigos. Terminas „dividendai“ šioje rekomendacijoje reiškia bet kokios rūšies pinigų išmokėjimą, kurį turi patvirtinti visuotinis susirinkimas.

(9)  Praktiškai tai reiškia, kad per likusią pereinamojo laikotarpio dalį, kredito įstaigos turėtų nepaskirstyti ne mažiau kaip proporcingos sumos per metus nuo atotrūkio nuo pilno bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pakankamumo koeficiento, 1 lygio kapitalo pakankamumo koeficiento ir bendro kapitalo pakankamumo koeficiento, kaip nurodyta 1 dalies e punkte.

(10)  Jei ši rekomendacija taikoma mažiau svarbiems prižiūrimiems subjektams ir mažiau svarbioms prižiūrimoms grupėms, manantiems, kad jie negali laikytis reikalavimų, nes pagal įstatymą privalo išmokėti dividendus, jie turėtų nedelsdami kreiptis į savo nacionalines kompetentingas institucijas.


Top