EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019DC0422

KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 12-oji KOMISIJOS FINANSINĖ ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI apie EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDĄ KAIMO PLĖTRAI (EŽŪFKP) 2018 FINANSINIAI METAI

COM/2019/422 final

Briuselis, 2019 09 25

COM(2019) 422 final

KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI

12-oji KOMISIJOS FINANSINĖ ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAIapie EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDĄ KAIMO PLĖTRAI (EŽŪFKP)2018 FINANSINIAI METAI


Turinys

1.Biudžeto procedūra

1.1.Finansinė programa

1.2.2018 m. biudžeto projektas (BP)

1.3.2018 m. biudžeto priėmimas

1.4.Taisomųjų biudžetų priėmimas

2.Asignavimų valdymas

2.1.Įsipareigojimų asignavimų valdymas

2.1.1.EŽŪFKP kaimo plėtros programos

2.1.2.Techninė parama

2.2.Mokėjimų asignavimų valdymas

2.2.1.EŽŪFKP kaimo plėtros programos

2.2.2.Techninė parama

3.2018 M. EŽŪFKP BIUDŽETO VYKDYMAS

3.1.Įsipareigojimų asignavimų panaudojimas

3.1.1.EŽŪFKP kaimo plėtros programos

3.1.2.Techninė parama

3.2.Mokėjimų asignavimų panaudojimas

3.2.1.EŽŪFKP kaimo plėtros programos

3.2.2.Techninė parama

3.3.Deklaruotų išlaidų analizė pagal priemones

3.4.EŽŪFKP programų įgyvendinimas

3.4.1.2007–2013 m. programavimo laikotarpis

3.4.2.2014–2020 m. programavimo laikotarpis

1.    Biudžeto procedūra

1.1.    Finansinė programa 

2018 m. kaimo plėtros išlaidos finansuojamos 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP) lėšomis. Finansinė programa nustatyta Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1311/2013. Kaimo plėtrai ir su rinka susijusioms išlaidoms bei tiesioginėms išmokoms skirti asignavimai, atlikus metinį DFP techninį patikslinimą, pateikiami 1 lentelėje.

1 lentelė. 2014–2020 m. finansinė programa

2 IŠLAIDŲ KATEGORIJA

mln. EUR; dabartinėmis kainomis

Tvarus augimas. Gamtos ištekliai

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

IŠ VISO

49 857

64 692

64 262

60 191

60 267

60 344

60 421

Iš jų:

- kaimo plėtrai a), b), c), d), e)

5 299

18 184

18 684

14 371

14 381

14 691

14 709

- su rinka susijusioms išlaidoms ir tiesioginei pagalbai a), b), c), d)

43 778

44 190

43 950

44 146

44 162

43 880

43 887

a) Po 2014 finansinių metų grynojo 351,9 mln. EUR EŽŪGF ir EŽŪFKP tarpusavio perkėlimo (išsamesnė informacija pateikta f pastaboje).

b) Po 2015 finansinių metų grynojo 51,6 mln. EUR EŽŪGF ir EŽŪFKP tarpusavio perkėlimo (išsamesnė informacija pateikta f pastaboje).

c) Po 2014–2020 finansinių metų grynojo 28 mln. EUR EŽŪGF ir EŽŪFKP tarpusavio perkėlimo (išsamesnė informacija pateikta f pastaboje).

d) Po 2015–2020 finansinių metų grynojo 4 313,9 mln. EUR EŽŪGF ir EŽŪFKP tarpusavio perkėlimo (išsamesnė informacija pateikta f pastaboje).

e) Remiantis DFP reglamento (ES) Nr. 1311/2013 19 straipsniu perprogramavus 2014 m. EŽŪFKP asignavimus, iš 2014 m. įsipareigojimų išskaičiuota 8 705 mln. EUR bendra suma buvo lygiomis dalimis paskirstyta 2015 ir 2016 m. įsipareigojimams.

f) a–d pastabose nurodyti perkėlimai kaimo plėtrai (EŽŪFKP): 4 mln. EUR kasmetiniai perkėlimai visu 2014–2020 m. laikotarpiu iš medvilnės sektoriaus (Graikija) remiantis Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 66 straipsnio 1 dalimi, 296,3 mln. EUR, skirtų savanoriškam patikslinimui, perkeltų 2014 finansiniams metams (Jungtinė Karalystė) remiantis Reglamento (EB) Nr. 73/2009 10b straipsniu ir 10c straipsnio 2 dalimi, 51,6 mln. EUR neišmokėtų sumų, perkeltų kiekvienais metais 2014 ir 2015 finansiniams metams (SE ir DE) remiantis Reglamento (EB) Nr. 73/2009 136 ir 136b straipsniais ir 4 313,9 mln. EUR išmokų sumažinimui ir lanksčiam lėšų pervedimui tarp ramsčių remiantis Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 7 straipsnio 2 dalimi ir 14 straipsnio 1 dalimi.

1.2.    2018 m. biudžeto projektas (BP)

2017 m. birželio 29 d. Komisija priėmė ir biudžeto valdymo institucijai pateikė 2018 m. biudžeto projektą (BP).

Biudžeto projekte Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai (EŽŪFKP) 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui numatyta skirti 14 372 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų ir 11 848 mln. EUR mokėjimų asignavimų.

2017 m. rugsėjo 4 d. Taryba priėmė poziciją dėl 2018 m. biudžeto projekto, o 2017 m. spalio 25 d. poziciją priėmė Europos Parlamentas. Reikėjo sušaukti Taikinimo komitetą ir jis dėl bendro teksto susitarė per dvidešimt vienos dienos laikotarpį. Bendrą tekstą Taryba ir Europos Parlamentas atskirai patvirtino 2017 m. lapkričio 30 d.

1.3.    2018 m. biudžeto priėmimas

Kalbant apie EŽŪFKP, 2017 m. lapkričio 30 d. priimtas 2018 m. biudžetas buvo toks pat, kokį siūlė Komisija savo pirminiame pasiūlyme.

2 lentelė

Priimtas 2018 m. biudžetas

Biudžeto punktas

Įsipareigojimų asignavimai

Mokėjimų asignavimai

(EUR)

(EUR)

2014–2020 m.

05 04 60 01 (Kaimo plėtros programos)

14 346 899 509

11 822 000 000

05 01 04 04 (Ne veiklai skirta techninė parama)

4 689 000

4 689 000

05 04 60 02 (Techninė parama veiklai)

20 770 000

21 037 093

1.4.    Taisomųjų biudžetų priėmimas

Taisomajame biudžete Nr. 6 2014–2020 m. EŽŪFKP techninei paramai skirti įsipareigojimų asignavimai buvo sumažinti 0,7 mln. EUR.

3 lentelė

2018 m. biudžetas po pakeitimų

Biudžeto punktas

Įsipareigojimų asignavimai

Mokėjimų asignavimai

(EUR)

(EUR)

2014–2020 m.

05 04 60 01 (Kaimo plėtros programos)

14 346 899 509

11 822 000 000

05 01 04 04 (Ne veiklai skirta techninė parama)

4 689 000

4 689 000

05 04 60 02 (Techninė parama veiklai)

20 070 000

21 037 093

2.    Asignavimų valdymas

2.1.    Įsipareigojimų asignavimų valdymas

2.1.1.    EŽŪFKP kaimo plėtros programos

Kalbant apie įsipareigojimų asignavimus EŽŪFKP kaimo plėtros programoms, 2018 m. patvirtintame biudžete jie iš viso sudarė 14 347 mln. EUR ir visi buvo susiję su 2014–2020 m. programomis.

4 lentelė

Įsipareigojimų asignavimų valdymas 2018 m. (EŽŪFKP)

Biudžeto punktas

05 04 60 01

(EUR)

Asignavimai 2018 m. pradžioje

14 346 899 509

2018 m. turimi asignavimai

14 346 899 509

2018 m. panaudoti asignavimai

14 346 899 509

2.1.2.    Techninė parama

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 51 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad EŽŪFKP Komisijos iniciatyva iki 0,25 % savo metinių lėšų gali panaudoti techninės paramos veiksmams. 2018 m. biudžete šiam tikslui iš pradžių buvo numatyta 4,7 mln. EUR ne veiklai skirtai techninei paramai ir 20,8 mln. EUR techninei paramai veiklai. Taisomajame biudžete Nr. 6 techninė parama veiklai buvo sumažinta 0,7 mln. EUR.

2.2.    Mokėjimų asignavimų valdymas

2.2.1.    EŽŪFKP kaimo plėtros programos

Patvirtintame 2018 m. biudžete mokėjimų asignavimai 2014–2020 m. kaimo plėtros programoms sudarė 11 822 mln. EUR. Be to, iš praeitų metų perkeltos asignuotosios pajamos sudarė 18,1 mln. EUR, o per metus surinktos asignuotosios pajamos sudarė 12,4 mln. EUR Mokėjimų asignavimai buvo papildyti atlikus a) 4 mln. EUR perkėlimą iš techninės paramos eilutės, b) 150 mln. EUR bendrąjį perkėlimą ir c) 64 mln. EUR perkėlimą metų pabaigoje. Be to, atliktas 119,0 mln. EUR asignuotųjų pajamų perkėlimas iš 2007–2013 m. EŽŪFKP siekiant visiškai padengti valstybių narių deklaruotas 2018 m. trečiojo ketvirčio išlaidas. Atsižvelgiant į visus perkėlimus, bendra 2018 m. turimų mokėjimų asignavimų suma buvo 12 189,5 mln. EUR. Iš viso buvo panaudota 12 173,5 mln. EUR mokėjimų asignavimų, o 12,4 mln. EUR asignuotųjų pajamų automatiškai perkelta iš 2018 į 2019 m.5 lentelė

Mokėjimų asignavimų valdymas 2018 m.

(EUR)

 

2014–2020 m. EŽŪFKP

Biudžeto punktas 05 04 60 01

Asignavimai 2018 m. pradžioje

11 822 000 000

Perkėlimas iš 2014–2020 m. EŽŪFKP techninės paramos eilutės

4 000 000

Bendrasis perkėlimas

150 000 000

Perkėlimas metų pabaigoje

64 000 000

Iš 2017 m. perkeltos asignuotosios pajamos

18 098 156

2018 m. surinktos asignuotosios pajamos

12 400 084

Asignuotųjų pajamų perkėlimas iš 2007–2013 m. EŽŪFKP

119 046 270

2018 m. turimi asignavimai

12 189 544 509

2018 m. panaudoti asignavimai

12 173 540 691

2.2.2.    Techninė parama

Kalbant apie EŽŪFKP techninę paramą, 2018 m. biudžete mokėjimų asignavimai iš viso sudarė 25,7 mln. EUR. 4,0 mln. EUR buvo perkelti į 2014–2020 m. EŽŪFKP programų eilutę siekiant visiškai padengti valstybių narių deklaruotas 2018 m. trečiojo ketvirčio išlaidas. Galutinė mokėjimų asignavimų suma buvo 21,7 mln. EUR.

3.    2018 M. EŽŪFKP BIUDŽETO VYKDYMAS

3.1.    Įsipareigojimų asignavimų panaudojimas

3.1.1.    EŽŪFKP kaimo plėtros programos    

Buvo įsipareigota skirti visą 2018 m. biudžete 2014–2020 m. EŽŪFKP programoms numatytą įsipareigojimų asignavimų sumą (14 346,9 mln. EUR).

6 lentelėje nurodyti kiekvienai valstybei narei skirti asignavimai, nustatyti Reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/71, ir 2018 m. įsipareigotos skirti sumos.6 lentelė

Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 (su pakeitimais), palyginti su sumomis, kurias įsipareigota skirti iki 2018 m. pabaigos

Biudžeto punktas 05 04 60 01

(EUR)

VN

Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013

2018 m. įsipareigotos skirti sumos

2018 m. skirtos sumos

 

a)

b)

BE

97 066 202

97 066 202

BG

339 966 052

339 966 052

CZ

343 033 490

343 033 490

DK

153 125 142

153 125 142

DE

1 400 926 899

1 400 926 899

EE

125 552 583

125 552 583

IE

312 891 690

312 891 690

GR

701 719 722

701 719 722

ES

1 184 419 678

1 184 419 678

FR

1 668 304 328

1 668 304 328

HR

282 342 500

282 342 500

IT

1 495 583 530

1 495 583 530

CY

18 892 389

18 892 389

LV

157 236 528

157 236 528

LT

230 472 391

230 472 391

LU

14 415 051

14 415 051

HU

488 027 342

488 027 342

MT

13 893 023

13 893 023

NL

118 225 747

118 225 747

AT

564 084 777

564 084 777

PL

1 190 589 130

1 190 589 130

PT

580 721 241

580 721 241

RO

1 184 725 381

1 184 725 381

SI

120 033 142

120 033 142

SK

215 106 447

215 106 447

FI

341 593 485

341 593 485

SE

249 552 108

249 552 108

UK

754 399 511

754 399 511

Iš viso

14 346 899 509

14 346 899 509


3.1.2.    Techninė parama

2014–2020 m. programavimo laikotarpiui 2018 m. biudžete numatyta įsipareigojimų asignavimų techninei paramai veiklai suma buvo 20,8 mln. EUR. Taisomajame biudžete Nr. 6 šiai eilutei skirta suma buvo sumažinta 0,7 mln. EUR. 7 lentelėje parodytas veiklai skirtai techninei paramai finansuoti turimų įsipareigojimų asignavimų panaudojimas 2018 m. Didžiausia dalis susijusi su Europos kaimo plėtros tinklu ir Techninių konsultacijų dėl finansinių priemonių platforma.

7 lentelė

Techninė parama. Įsipareigojimų asignavimų panaudojimas

Biudžeto punktas 05 04 60 02

(EUR)

Apibūdinimas

Skirta suma

Europos kaimo plėtros tinklas

4 629 652

Techninių konsultacijų dėl finansinių priemonių platforma

4 523 225

Informacinės technologijos*

2 979 178

Europos inovacijų partnerystė

2 730 006

Institucinis informavimas

2 140 000

Europos kaimo plėtros vertinimo tinklas

1 900 113

Ekologinio ūkininkavimo duomenų bazė

432 796

Auditas ir kontrolė

249 774

Logotipų apsauga

50 000

Iš viso

19 634 744

* Įskaitant plačiajuosčio ryšio kompetencijos biurus.

3.2.    Mokėjimų asignavimų panaudojimas

3.2.1.    EŽŪFKP kaimo plėtros programos

2014–2020 m. programavimo laikotarpiu iš pradinių biudžete turimų 12 189,5 mln. EUR panaudoti 12 173,5 mln. EUR mokėjimų asignavimų. 8 lentelėje nurodytos 2018 m. išmokėtos sumos pagal deklaravimo laikotarpius.


8 lentelė

EŽŪFKP kaimo plėtros programoms 2018 m. išmokėtos sumos (mln. EUR)

2007–2013 m.

2014–2020 m.

 

 

 

2014–2020 m. išankstinio finansavimo suma

19,5

Iki 2017 m. IV ketvirčio pagal mokėjimo prašymus kompensuota suma

6,3

2017 m. IV ketvirtis. Pagal mokėjimo prašymus kompensuota suma

4 460,8

2018 m. I ketvirtis. Pagal mokėjimo prašymus kompensuota suma

2 616,1

2018 m. II ketvirtis. Pagal mokėjimo prašymus kompensuota suma

2 402,3

2018 m. III ketvirtis. Pagal mokėjimo prašymus kompensuota suma

2 668,6

2007–2013 m. laikotarpio užbaigimo ir (arba) teigiami mokėjimai

271,9

Iš viso 2018 m.

271,9

12 173,5

Toliau pateiktoje diagramoje parodytas mėnesinis mokėjimų asignavimų panaudojimas per metus (2018 m. sausio–gruodžio mėn.).

1 grafikas9a ir 9b lentelėse 2018 finansiniais metais Komisijos išmokėtos sumos suskirstytos pagal valstybes nares ir pagal deklaravimo laikotarpius.

9a lentelė. 2007–2013 m. EŽŪFKP

2018 01 01–2018 12 31 faktiniai mokėjimai

2007–2013 m. EŽŪFKP. Biudžeto punktas 05 04 05 01 (EUR)

VN

Teigiami mokėjimai, dažniausiai atlikti po Teisingumo Teismo sprendimų

Užbaigimo mokėjimai

Iš viso

BE

 

5 792 053

5 792 053

BG

 

 

0

CZ

 

 

0

DK

 

 

0

DE

 

 

0

EE

 

 

0

IE

 

 

0

GR

 

 

0

ES

 

15 034 161

15 034 161

FR

47 107 564

 

47 107 564

IT

 

203 941 787

203 941 787

CY

 

 

0

LV

 

 

0

LT

 

 

0

LU

 

 

0

HU

53 488

 

53 488

MT

 

 

0

NL

 

 

0

AT

 

 

0

PL

 

 

0

PT

 

 

0

RO

 

 

0

SI

 

 

0

SK

 

 

0

FI

 

 

0

SE

 

 

0

UK

 

 

0

Iš viso

47 161 052

224 768 001

271 929 0539b lentelė. 2014–2020 m. EŽŪFKP

2018 01 01–2018 12 31 faktiniai mokėjimai

2014–2020 m. EŽŪFKP. Biudžeto punktas 05 04 60 01

(EUR)

VN

Išankstinis finansavimas

Iki 2017 m. IV ketvirčio

2017 m. IV ketvirtis

2018 m. I ketvirtis

2018 m. II ketvirtis

2018 m. III ketvirtis

Iš viso

BE

 

 

14 769 727

15 140 622

25 364 796

13 820 384

69 095 529

BG

 

 

23 123 216

51 560 230

90 811 734

40 188 138

205 683 318

CZ

 

 

51 401 899

99 910 206

121 404 790

51 930 327

324 647 223

DK

 

 

25 150 543

23 743 732

24 203 641

16 589 239

89 687 155

DE

 

 

518 178 026

282 762 184

166 020 708

150 707 971

1 117 668 890

EE

 

 

26 393 744

62 414 101

21 516 515

17 779 705

128 104 065

IE

 

9 957

140 312 902

37 845 485

30 944 655

109 596 149

318 709 149

GR

 

 

379 215 655

54 885 586

53 542 080

92 301 511

579 944 832

ES

 

 

416 008 619

96 475 713

187 940 300

199 301 454

899 726 086

FR

16 198 977

 

796 540 026

373 403 181

173 535 226

365 371 103

1 725 048 512

HR

 

 

28 786 041

34 672 812

97 924 640

44 766 900

206 150 392

IT

 

 

165429 113

257 078 670

263 057 102

360 192 154

1 045 757 040

CY

 

28 200

4 935 917

958 689

1 518 427

7 088 938

14 530 171

LV

 

 

100 480 707

34 413 859

23 541 015

34 228 519

192 664 101

LT

1 502 340

 

92 618 423

49 513 684

40 021 563

35 815 191

219 471 201

LU

 

 

4 472 366

5 509 319

1591 621

2 957 429

14 530 735

HU

 

 

126 974 681

78 165 237

78 248 639

102 540 987

385 929 544

MT

 

 

1 664 858

773 245

404 825

6 548 266

9 391 195

NL

1 800 000

 

14 461 718

48 496 359

3 301 137

12 613 164

80 672 378

AT

 

 

297 250 603

42 654 465

129 876 825

43 022 265

512 804 158

PL

 

 

188 299 185

290 179 630

284 299 863

181 791 044

944 569 722

PT

 

440 121

298 337 459

95 012 944

65 110 741

44 132 058

503 033 323

RO

 

5 775 526

291 226 430

322 544 208

206 914 475

319 691 776

1 146 152 415

SI

 

 

32 016 502

14 193 563

52 304 883

12 428 401

110 943 349

SK

 

 

55 560 398

43 342 784

53 662 898

47 630 789

200 196 868

FI

 

 

139 384 686

24 270 973

60 320 920

127 811 352

351 787 931

SE

 

 

126 607 330

25 820 902

19 873 752

23 340 897

195 642 880

UK

 

 

101 215 145

150 380 307

125 030 443

204 372 633

580 998 528

Iš viso

19 501 317

6 253 804

4 460 815 920

2 616 122 689

2 402 288 216

2 668 558 745

12 173 540 69110 lentelėje palyginamos kiekvienai valstybei narei 2018 ir 2017 m. EŽŪFKP 2014–2020 m. skirtos išmokos. Iš viso išmokų suma padidėjo 10 %, palyginti su 2017 m. (12,2 mlrd. EUR, palyginti su 11,1 mlrd. EUR).

10 lentelė

Išmokos valstybėms narėms. 2018 m., palyginti su 2017 m. 2014–2020 m. EŽŪFKP

(EUR)

 

VN

2017 m.

2018 m.

2018 ir 2017 m. skirtumas

Tarpinės išmokos

Išankstinis finansavimas

Iš viso

Tarpinės išmokos

Išankstinis finansavimas

Iš viso

(EUR)

(%)

BE

37 131 717

0

37 131 717

69 095 529

 

69 095 529

31 963 812

86,08 %

BG

194 514 062

0

194 514 062

205 683 318

 

205 683 318

11 169 256

5,74 %

CZ

259 351 803

0

259 351 803

324 647 223

 

324 647 223

65 295 420

25,18 %

DK

99 878 000

0

99 878 000

89 687 155

 

89 687 155

-10 190 845

-10,20 %

DE

950 952 706

0

950 952 706

1 117 668 890

 

1 117 668 890

166 716 185

17,53 %

EE

99 413 291

0

99 413 291

128 104 065

 

128 104 065

28 690 774

28,86 %

IE

254 572 032

0

254 572 032

318 709 149

 

318 709 149

64 137 117

25,19 %

GR

708 045 934

0

708 045 934

579 944 832

 

579 944 832

-128 101 102

-18,09 %

ES

702 633 093

0

702 633 093

899 726 086

 

899 726 086

197 092 993

28,05 %

FR

1 753 707 994

0

1 753 707 994

1 708 849 535

16 198 977

1 725 048 512

-28 659 482

-1,63 %

HR

150 173 479

0

150 173 479

206 150 392

 

206 150 392

55 976 914

37,27 %

IT

790 272 508

0

790 272 508

1 045 757 040

 

1 045 757 040

255 484 533

32,33 %

CY

14 573 450

0

14 573 450

14 530 171

 

14 530 171

-43 279

-0,30 %

LV

162 496 969

0

162 496 969

192 664 101

 

192 664 101

30 167 132

18,56 %

LT

253 974 006

0

253 974 006

217 968 861

1 502 340

219 471 201

-34 502 805

-13,59 %

LU

8 863 575

0

8 863 575

14 530 735

 

14 530 735

5 667 160

63,94 %

HU

196 592 509

0

196 592 509

385 929 544

 

385 929 544

189 337 035

96,31 %

MT

2 170 973

0

2 170 973

9 391 195

 

9 391 195

7 220 222

332,58 %

NL

57 613 814

0

57 613 814

78 872 378

1 800 000

80 672 378

23 058 564

40,02 %

AT

478 470 408

0

478 470 408

512 804 158

 

512 804 158

34 333 750

7,18 %

PL

573 604 590

0

573 604 590

944 569 722

 

944 569 722

370 965 133

64,67 %

PT

524 233 177

0

524 233 177

503 033 323

 

503 033 323

-21 199 854

-4,04 %

RO

1 569 168 715

0

1 569 168 715

1 146 152 415

 

1 146 152 415

-423 016 301

-26,96 %

SI

80 253 608

0

80 253 608

110 943 349

 

110 943 349

30 689 741

38,24 %

SK

167 863 196

0

167 863 196

200 196 868

 

200 196 868

32 333 673

19,26 %

FI

319 207 655

0

319 207 655

351 787 931

 

351 787 931

32 580 276

10,21 %

SE

104 276 200

0

104 276 200

195 642 880

 

195 642 880

91 366 680

87,62 %

UK

537 774 629

0

537 774 629

580 998 528

 

580 998 528

43 223 899

8,04 %

Iš viso

11 051 784 091

0

11 051 784 091

12 154 039 375

19 501 317

12 173 540 691

1 121 756 600

10,15 %3.2.2.    Techninė parama 

2014–2020 m. programavimo laikotarpiu mokėjimų asignavimų techninei veiklos paramai suma buvo 21,0 mln. EUR. Dalis šių asignavimų (4,0 mln. EUR) buvo perkelti mokėjimų, susijusių su 2014–2020 m. EŽŪFKP kaimo plėtros programomis, poreikiams patenkinti.

11 lentelėje pateikiami pagal pagrindines veiklas sugrupuoti mokėjimai. Didžiausia dalis susijusi su Europos kaimo plėtros tinklu.

11 lentelė

 

Techninė parama. Mokėjimų asignavimų panaudojimas

Biudžeto punktas 05 04 60 02

(EUR)

Apibūdinimas

Sumokėta suma

Europos kaimo plėtros tinklas

3 914 519

Informacinės technologijos*

2 822 364

Europos inovacijų partnerystė

2 468 602

Techninių konsultacijų dėl finansinių priemonių platforma

1 800 000

Europos kaimo plėtros vertinimo tinklas

1 589 121

Auditas ir kontrolė

410 785

Ekologinio ūkininkavimo duomenų bazė

135 317

Logotipų apsauga

40 000

Iš viso

13 180 708

    * Įskaitant plačiajuosčio ryšio kompetencijos biurus.

3.3.    Deklaruotų išlaidų analizė pagal priemones

12 lentelėje nurodyti 2018 m. valstybių narių deklaruoti mokėjimo prašymai pagal kaimo plėtros priemones (2017 m. IV ketvirtis – 2018 m. III ketvirtis), suvestinės deklaruotų išlaidų sumos nuo programavimo laikotarpio pradžios, taip pat 2014–2020 m. EŽŪFKP programų finansinis planas.

2018 m. daugiausia 2014–2020 m. EŽŪFKP išlaidų patirta įgyvendinant 13 priemonę (Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių), 04 priemonę (Investicijos į materialųjį turtą) ir 10 priemonę (Agrarinė aplinkosauga ir klimatas).12 lentelė

2018 m. EŽŪFKP deklaruotos išlaidos (2017 m. IV ketvirtis – 2018 m. III ketvirtis) ir visų išlaidų suvestinė suma (2014 m. IV ketvirtis – 2018 m. III ketvirtis),

palyginti su finansiniais planais. 2014–2020 m. EŽŪFKP

 

2018 m. deklaruotos išlaidos (2017 m. IV ketvirtis – 2018 m. III ketvirtis)

Deklaruotų išlaidų suvestinė suma (2014 m. IV ketvirtis – 2018 m. III ketvirtis)

2014–2020 m. finansiniai planai

EŽŪFKP priemonės

(mln. EUR)

(%)

(mln. EUR)

(%)

(mln. EUR)

(%)

01 priemonė

Žinių perdavimas ir informavimo veikla

83,8

0,7 %

157,1

0,5 %

1 093,9

1,1 %

02 priemonė

Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos

20,0

0,2 %

47,3

0,1 %

675,6

0,7 %

03 priemonė

Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos

23,7

0,2 %

52,5

0,2 %

378,7

0,4 %

04 priemonė

Investicijos į materialųjį turtą

2 354,1

19,4 %

5 165,5

15,5 %

22 748,9

22,7 %

05 priemonė

Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymas

48,9

0,4 %

160,5

0,5 %

920,9

0,9 %

06 priemonė

Ūkio ir verslo plėtra

750,3

6,2 %

2 027,7

6,1 %

6 929,4

6,9 %

07 priemonė

Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse

691,8

5,7 %

1 380,6

4,1 %

6 809,6

6,8 %

08 priemonė

Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą

354,8

2,9 %

1 024,8

3,1 %

4 470,3

4,5 %

09 priemonė

Gamintojų grupių ir organizacijų steigimas

16,0

0,1 %

49,4

0,1 %

307,0

0,3 %

10 priemonė

Agrarinė aplinkosauga ir klimatas

2 234,6

18,4 %

7 359,9

22,1 %

16 481,3

16,5 %

11 priemonė

Ekologinis ūkininkavimas

1 147,1

9,4 %

2 886,4

8,7 %

7 046,2

7,0 %

12 priemonė

Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos

82,8

0,7 %

248,3

0,7 %

582,8

0,6 %

13 priemonė

Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių

2 727,8

22,4 %

9 261,5

27,8 %

16 510,9

16,5 %

14 priemonė

Gyvūnų gerovė

323,3

2,7 %

842,6

2,5 %

1 727,9

1,7 %

15 priemonė

Miškų aplinkosaugos ir klimato paslaugos ir miškų išsaugojimas

11,4

0,1 %

31,5

0,1 %

222,6

0,2 %

16 priemonė

Bendradarbiavimas

78,4

0,6 %

139,0

0,4 %

1 753,1

1,8 %

17 priemonė

Rizikos valdymas

343,5

2,8 %

525,8

1,6 %

1 638,0

1,6 %

18 priemonė

Papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų Kroatijoje finansavimas

-0,1

0,0 %

108,4

0,3 %

111,9

0,1 %

19 priemonė

Parama vietos plėtrai pagal iniciatyvą LEADER (bendruomenės inicijuota vietos plėtra – BIVP)

579,2

4,8 %

996,3

3,0 %

7 003,6

7,0 %

20 priemonė

Valstybių narių techninė parama

223,9

1,8 %

515,6

1,5 %

2 158,4

2,2 %

113 priemonė

Ankstyvas išėjimas į pensiją

64,2

0,5 %

359,3

1,1 %

507,6

0,5 %

131 priemonė

Bendrijos teisės aktais pagrįstų standartų laikymasis

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

341 priemonė

Įgūdžių įgijimas, aktyvus pritaikymas ir įgyvendinimas

0,0

0,0 %

0,4

0,0 %

0,6

0,0 %

Bendra suma

 

12 159,6

100,0 %

33 340,7

100,0 %

100 079,1

100,0 %

*Valstybės narės išlaidų deklaracijas teikia kas ketvirtį. Tačiau n metais IV ketvirčio deklaracijos teikiamos n+1 metų sausio mėn. Taigi atitinkamos Komisijos kompensacijos valstybėms narėms n metais atliekamos nuo n–1 metų IV ketvirčio iki n metų III ketvirčio.3.4.    EŽŪFKP programų įgyvendinimas

3.4.1.    2007–2013 m. programavimo laikotarpis

2 diagramoje pavaizduotas 2007–2013 m. kaimo plėtros programų lėšų panaudojimo lygis kiekvienoje valstybėje narėje: mokėjimai nuo programavimo laikotarpio pradžios iki 2018 m. gruodžio 31 d., įskaitant programų užbaigimo išmokas programoms, kurios jau buvo užbaigtos iki tos dienos, palyginti su visais 2007–2013 m. asignavimais.

Iki 2018 m. pabaigos panaikintų įsipareigojimų suma siekė 1 974 mln. EUR.

3.4.2.    2014–2020 m. programavimo laikotarpis

3 diagramoje pavaizduotas 2014–2020 m. kaimo plėtros programų lėšų panaudojimo lygis kiekvienoje valstybėje narėje: mokėjimai nuo programavimo laikotarpio pradžios, įskaitant mokėjimus, atliktus 2018 m. IV ketvirtį, kurio išlaidos kompensuojamos 2019 finansiniais metais, palyginti su visais 2014–2020 m. asignavimais.

 

Top