EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019AB0006

2019 m. vasario 13 d. Europos Centrinio Banko nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymo (CON/2019/6)

OJ C 84, 6.3.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/1


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2019 m. vasario 13 d.

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymo

(CON/2019/6)

(2019/C 84/01)

Įžanga ir teisinis pagrindas

2018 m. gruodžio 19 d. Europos Centrinis Bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos prašymą pateikti nuomonę dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymo (toliau – pasiūlytas sprendimas) (1).

ECB kompetencija teikti nuomonę yra grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 127 straipsnio 4 dalimi ir 282 straipsnio 5 dalimi, kadangi pasiūlytas sprendimas yra susijęs su ECB ir Europos centrinių bankų sistema (ECBS). Vadovaudamasi Europos Centrinio Banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmuoju sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

Bendros pastabos

1.

ECB atsižvelgia į pasiūlytą sprendimą, kuriuo Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (Euratomas) vardu patvirtinamas Susitarimas dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (toliau – Susitarimas dėl išstojimo). Konkrečiai ECB atsižvelgia į Susitarimo dėl išstojimo nuostatas dėl Anglijos banko (Bank of England) Europos Centriniam Bankui įmokėto kapitalo grąžinimo (2) ir dėl Anglijos banko dalyvavimo pereinamuoju laikotarpiu instituciniuose susitarimuose, išdėstytuose SESV 282 ir 283 straipsniuose bei Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statute (toliau – ECBS statutas) (3). ECB taip pat atsižvelgia į Susitarimo dėl išstojimo nuostatas dėl Sąjungos teisės nuostatų dėl galimybės susipažinti su Sąjungos institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų dokumentais taikymo Jungtinėje Karalystėje (4), dėl tam tikrų ECBS statuto nuostatų, susijusių su ECB, taikymo Jungtinėje Karalystėje (5), ir dėl tam tikrų privilegijų ir imunitetų ECB, jo organų nariams, jo personalui ir ECBS priklausančių nacionalinių centrinių bankų (NCB) atstovams taikymo Jungtinėje Karalystėje (6).

2.

Vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 2 dalimi, Susitarimas dėl išstojimo nustato Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos ir Euratomo tvarką, atsižvelgiant į pagrindinius būsimų jos santykių su Sąjunga principus. Susitarimas dėl būsimų Sąjungos ir Jungtinės Karalystės santykių bus sudarytas tada, kai Jungtinė Karalystė taps trečiąja šalimi. Vadovaujantis SESV 127 straipsnio 4 dalimi ir 282 straipsnio 5 dalimi ir atitinkama Sąjungos teismų praktika (7), su ECB turėtų būti konsultuojamasi dėl Susitarimo dėl būsimų Sąjungos ir Jungtinės Karalystės santykių, kiek tai susiję su ECB kompetencijos sritimis.

3.

Susitarimu dėl išstojimo įsteigiamas Jungtinis komitetas, kuris bus atsakingas už Susitarimo dėl išstojimo įgyvendinimą ir taikymą. Pasiūlytame sprendime patikslinama, kad Sąjungai Jungtiniame komitete ir jo specializuotuose komitetuose atstovaus Komisija (8). Tam tikrais Susitarime dėl išstojimo numatytais atvejais Jungtinis komitetas turi teisę priimti sprendimus, kurie Sąjungai ir Jungtinei Karalystei yra privalomi ir kuriuos Sąjunga ir Jungtinė Karalystė privalo įgyvendinti (9). Vadovaujantis SESV 127 straipsnio 4 dalimi ir 282 straipsnio 5 dalimi, taip pat lojalaus bendradarbiavimo principu pagal Europos Sąjungos sutarties 13 straipsnio 2 dalį, su ECB turėtų būti konsultuojamasi dėl Jungtinio komiteto sprendimų, priklausančių ECB kompetencijos sritims.

4.

Susitarimas dėl išstojimo numato, kad tam tikros Sąjungai taikomos privilegijos ir imunitetai bus taikomos ECB, jo organų nariams, jo personalui ir ECBS priklausančių NCB atstovams, kurie dalyvauja ECB veikloje (10). Susitarimas dėl išstojimo nustato tam tikrus reikalavimus, pagal kuriuos Sąjunga turi informuoti ar pranešti Jungtinei Karalystei apie tam tikrus su tokiomis privilegijomis ir imunitetais susijusius klausimus (11). Pasiūlyto sprendimo aiškinamajame memorandume Komisija patikslino, kad iš esmės tokią informaciją ar pranešimus Sąjungos vardu turėtų teikti Komisija, prireikus remdamasi valstybių narių arba kitų institucijų ar atitinkamų Sąjungos įstaigų ar subjektų pateikta informacija (12). ECB atsižvelgia į šį patikslinimą ir yra pasirengęs teikti Komisijai reikalingą informaciją, kuri, kaip tinkama, turi būti perduota Jungtinei Karalystei.

Ši nuomonė bus skelbiama ECB interneto svetainėje.

Priimta Frankfurte prie Maino 2019 m. vasario 13 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  COM (2018) 834 final.

(2)  Žr. Susitarimo dėl išstojimo 149 straipsnį.

(3)  Žr. Susitarimo dėl išstojimo 128 straipsnio 4 dalį.

(4)  Žr. Susitarimo dėl išstojimo 122 straipsnį.

(5)  Žr. Susitarimo dėl išstojimo 123 straipsnį.

(6)  Žr. Susitarimo dėl išstojimo 117 straipsnį.

(7)  Žr., pavyzdžiui, 1974 m. balandžio 30 d. Teisingumo Teismo sprendimo R. & V. Haegeman prieš Belgijos valstybę, C-181/73, ECLI:EU:C:1974:41, 5 punktą; 1994 m. rugpjūčio 9 d. Teisingumo Teismo sprendimo Prancūzijos Respublika prieš Europos Bendrijų Komisiją, C-327/91, ECLI:EU:C:1994:305, 15–17 punktus. Žr. taip pat ECB nuomonę CON/2005/7. Visos ECB nuomonės skelbiamos ECB svetainėje www.ecb.europa.eu.

(8)  Žr. pasiūlyto sprendimo 2 straipsnį.

(9)  Žr. Susitarimo dėl išstojimo 164 ir 166 straipsnius.

(10)  Žr. Susitarimo dėl išstojimo 117 straipsnį.

(11)  Žr., pavyzdžiui, Susitarimo dėl išstojimo 102, 103 straipsnius ir 116 straipsnio 3 dalį.

(12)  Žr. Aiškinamojo memorandumo 4 puslapį.


Top