Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC1204(02)

Pranešimas apie importuojamiems Indijos kilmės kaliojo ketaus (t. y. ketaus su rutuliniu grafitu) vamzdžiams ir vamzdeliams taikomų kompensacinių priemonių dalinės tarpinės peržiūros inicijavimą

C/2018/7950

OJ C 437, 4.12.2018, p. 32–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 437/32


Pranešimas apie importuojamiems Indijos kilmės kaliojo ketaus (t. y. ketaus su rutuliniu grafitu) vamzdžiams ir vamzdeliams taikomų kompensacinių priemonių dalinės tarpinės peržiūros inicijavimą

(2018/C 437/08)

Europos Komisija (toliau – Komisija) gavo prašymą atlikti dalinę tarpinę peržiūrą pagal 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1037 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas) 19 straipsnį.

1.   Prašymas atlikti peržiūrą

Prašymą atlikti peržiūrą pateikė Indijos (toliau – nagrinėjamoji šalis) eksportuojantis gamintojas „Electrosteel Castings Ltd“ (toliau – pareiškėjas).

Atliekant peržiūrą nagrinėjami tik pareiškėjo subsidijavimo aspektai.

2.   Peržiūrimasis produktas

Peržiūrimasis produktas – tai Indijos kilmės kaliojo ketaus (dar vadinamo ketumi su rutuliniu grafitu) vamzdžiai ir vamzdeliai, išskyrus kaliojo ketaus vamzdžius ir vamzdelius be vidinės ir išorinės dangos (toliau – nedengti vamzdžiai), kurių KN kodai šiuo metu yra ex 7303 00 10 ir ex 7303 00 90 (TARIC kodai 7303001010 ir 7303009010) (toliau – peržiūrimasis produktas).

3.   Galiojančios priemonės

Šiuo metu galiojančios priemonės – tai 2016 m. kovo 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/387 Indijos kilmės importuojamiems kaliojo ketaus vamzdžiams ir vamzdeliams nustatytas galutinis kompensacinis muitas (2).

Nagrinėjamajam produktui taip pat taikomas 2016 m. kovo 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/388 (3) su pakeitimais, padarytais Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1369 (4), Indijos kilmės importuojamiems kaliojo ketaus (dar vadinamo ketumi su rutuliniu grafitu) vamzdžiams ir vamzdeliams nustatytas galutinis antidempingo muitas. 2018 m. gegužės 4 d. Komisija inicijavo dalinę tarpinę peržiūrą, kurios metu buvo nagrinėjamas tik „Electrosteel Castings Ltd“ dempingo aspektas (5).

4.   Peržiūros pagrindas

Pareiškėjas pateikė pakankamai įrodymų, kad pasikeitė su juo susijusios subsidijavimo aplinkybės, kurių pagrindu buvo nustatytos priemonės, ir kad šie pokyčiai yra ilgalaikiai.

Pareiškėjas teigia, kad nėra būtina toliau taikyti galiojančio dydžio priemonės importuojamam peržiūrimajam produktui ir taip atlyginti kompensuotino subsidijavimo daromą žalą. Pareiškėjas pateikė pakankamai įrodymų, kad jam teikiamos subsidijos suma sumažėjo ir yra gerokai mažesnė nei šiuo metu jam taikoma muito norma.

Šis bendras subsidijos lygis sumažėjo, nes nebetaikoma tikslinių produktų schema, kuri buvo sujungta į naują schemą pavadinimu „Prekių eksporto iš Indijos schema“, pagal kurią teikiamos mažesnės subsidijos, taip pat sumažintos sumos, pareiškėjo gaunamos pagal kitas schemas, visų pirma, sąlyginio apmokestinimo muitu schemą ir dėl geležies rūdos teikimo už mažesnį nei tinkamas atlygį. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad dėl šių dviejų subsidijų programų pareiškėjas neteigia, kad jos buvo nutrauktos, o tik kad subsidijų sumos buvo sumažintos arba panaikintos.

Remdamasi tuo, kas išdėstyta, Komisija mano, jog yra pakankamai įrodymų, kad „Electrosteel Castings Ltd“ subsidijavimo aplinkybės labai pasikeitė ir kad šie pokyčiai ilgalaikiai, ir dėl to priemones reikėtų peržiūrėti.

Komisija pasilieka teisę ištirti kitus atitinkamus subsidijavimo praktikos atvejus, kurie gali būti nustatyti atliekant tyrimą.

5.   Procedūra

Informavusi valstybes nares ir nustačiusi, kad yra pakankamai įrodymų, pagrindžiančių dalinės tarpinės peržiūros, per kurią būtų nagrinėjami tik pareiškėjo subsidijavimo aspektai, inicijavimą, Komisija, remdamasi pagrindinio reglamento 19 straipsniu, inicijuoja peržiūrą. Peržiūros tikslas – nustatyti pareiškėjo subsidijavimo normą, kuri jam taikoma dėl subsidijavimo praktikos, iš kurių, kaip nustatyta, pareiškėjas gauna naudos.

Atlikus peržiūrą gali reikėti pakoreguoti Indijos kilmės visų kitų Indijos bendrovių importuojamiems kaliojo ketaus (dar vadinamo ketumi su rutuliniu grafitu) vamzdžiams ir vamzdeliams taikomą muito normą, kadangi šioms bendrovėms taikoma kompensacinio muito norma yra grindžiama subsidijų sumomis, nustatytomis pareiškėjo atžvilgiu.

Remiantis pagrindinio reglamento 10 straipsnio 7 dalimi, Indijos Vyriausybė pakviesta dalyvauti konsultacijose.

2018 m. birželio 8 d. įsigaliojusiu Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/825 (6) (prekybos apsaugos priemonių modernizavimo dokumentų rinkinys) padaryta keletas pakeitimų, susijusių su tvarkaraščiu ir terminais, anksčiau taikytais antisubsidijų tyrimuose (7). Visų pirma sutrumpinti terminai, per kuriuos suinteresuotosios šalys turi pranešti apie save, ypač ankstyvajame tyrimo etape. Todėl Komisija prašo suinteresuotųjų šalių laikytis šiame pranešime ir kituose Komisijos pranešimuose nustatytų procedūrinių etapų ir terminų.

5.1.   Klausimynai

Kad gautų informaciją, kurią mano esant reikalingą tyrimui, Komisija pareiškėjui ir susijusios eksportuojančios šalies valdžios institucijoms nusiųs klausimynus. Šią informaciją ir patvirtinamuosius dokumentus Komisija turi gauti per 37 dienas nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

Pareiškėjui skirto pirmiau nurodyto klausimyno kopija pateikiama suinteresuotosioms šalims susipažinti skirtoje byloje ir Prekybos GD svetainėje.

5.2.   Kita rašytinė informacija

Atsižvelgiant į šio pranešimo nuostatas, visos suinteresuotosios šalys raginamos reikšti savo nuomonę, teikti informaciją ir patvirtinamuosius dokumentus. Jei nenurodyta kitaip, šią informaciją ir patvirtinamuosius dokumentus Komisija turi gauti per 37 dienas nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

5.3.   Suinteresuotosios šalys

Kad galėtų dalyvauti tyrime, suinteresuotosios šalys, pvz., eksportuojantys gamintojai, Sąjungos gamintojai, importuotojai ir jiems atstovaujančios asociacijos, naudotojai ir jiems atstovaujančios asociacijos, profesinės sąjungos ir vartotojams atstovaujančios organizacijos, pirmiausia turi įrodyti, kad jų veikla ir peržiūrimasis produktas yra objektyviai susiję.

Dėl to, kad subjektas laikomas suinteresuotąja šalimi, nedaromas poveikis pagrindinio reglamento 28 straipsnio taikymui.

Suinteresuotosioms šalims susipažinti su byla galima per Tron.tdi adresu https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI. Kad gautumėte prieigą, laikykitės tame puslapyje pateiktų nurodymų.

5.4.   Galimybė būti išklausytiems Komisijos tyrimo tarnybų

Visos suinteresuotosios šalys gali prašyti būti išklausytos Komisijos tyrimo tarnybų.

Visi prašymai išklausyti turi būti pateikiami raštu, juose turi būti nurodytos prašymo priežastys ir santrauka klausimų, kuriuos suinteresuotoji šalis nori aptarti per klausymą. Per klausymą bus nagrinėjami tik klausimai, kuriuos suinteresuotosios šalys iš anksto pateikė raštu.

Prašymus išklausyti dėl klausimų, susijusių su pradiniu tyrimo etapu, privaloma pateikti per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos. Vėliau prašymai išklausyti teikiami laikantis konkrečių terminų, kuriuos Komisija nustato savo raštuose šalims.

Nurodytu tvarkaraščiu nedaromas poveikis Komisijos tarnybų teisei tinkamai pagrįstais atvejais leisti rengti klausymus ne pagal šį tvarkaraštį ir Komisijos teisei tinkamai pagrįstais atvejais atsisakyti rengti klausymą. Jeigu Komisijos tarnybos atmeta prašymą išklausyti, atitinkamai šaliai bus pranešta apie tokio atsisakymo priežastis.

Iš esmės per klausymus nebus pristatoma į bylą iki tol neįtraukta faktinė informacija. Nepaisant to, siekiant užtikrinti gerą administravimą ir sudaryti sąlygas Komisijos tarnyboms atlikti tyrimą, suinteresuotųjų šalių gali būti paprašyta po klausymo pateikti naujos faktinės informacijos.

5.5.   Rašytinės informacijos teikimo, užpildytų klausimynų siuntimo ir susirašinėjimo tvarka

Prekybos apsaugos tyrimams atlikti Komisijai pateikiama informacija neturėtų būti saugoma autorių teisių. Prieš pateikdamos Komisijai informaciją ir (arba) duomenis, kurių autorių teisės priklauso trečiajai šaliai, suinteresuotosios šalys turi paprašyti autorių teisių subjekto specialaus leidimo, kuriuo būtų aiškiai leidžiama: a) Komisijai naudoti informaciją ir duomenis atliekant šį prekybos apsaugos tyrimą ir b) pateikti informaciją ir (arba) duomenis šio tyrimo suinteresuotosioms šalims taip, kad jos galėtų pasinaudoti savo teisėmis į gynybą.

Visa laikyti konfidencialia prašoma rašytinė informacija, įskaitant šiame pranešime prašomą informaciją, užpildytus klausimynus ir suinteresuotųjų šalių susirašinėjimą, turėtų būti ženklinama „riboto naudojimo“ grifu (8). Šiam tyrimui informaciją teikiančių šalių prašoma nurodyti priežastis, dėl kurių prašoma informaciją laikyti konfidencialia.

Šalys, teikiančios „riboto naudojimo“ informaciją, pagal pagrindinio reglamento 29 straipsnio 2 dalį privalo kartu pateikti nekonfidencialią tokios informacijos santrauką, paženklintą grifu „suinteresuotosioms šalims susipažinti“. Santrauka turėtų būti pakankamai išsami, kad būtų galima tinkamai suprasti konfidencialios informacijos esmę.

Jei konfidencialią informaciją teikianti šalis nenurodo tinkamos prašymo laikyti informaciją konfidencialia priežasties arba nepateikia reikiamos formos ir kokybės nekonfidencialios tokios informacijos santraukos, Komisija į tokią informaciją gali neatsižvelgti, nebent atitinkami šaltiniai pakankamai tvirtai įrodytų, kad ši informacija yra teisinga.

Visą informaciją ir prašymus, įskaitant nuskenuotus įgaliojimus ir sertifikatus, suinteresuotosios šalys raginamos teikti e. paštu, o ilgus atsakymus, įrašytus į pastoviosios atminties kompaktinį diską (CD-ROM) arba universalųjį diską (DVD), įteikti asmeniškai arba siųsti registruotu paštu. Naudodamos e. paštą suinteresuotosios šalys sutinka su elektroninio informacijos teikimo taisyklėmis, nustatytomis dokumente „Susirašinėjimas su Europos Komisija nagrinėjant prekybos apsaugos bylas“, paskelbtame Prekybos generalinio direktorato svetainėje (9). Suinteresuotosios šalys turi nurodyti savo pavadinimą, adresą, telefono numerį ir galiojantį e. pašto adresą, be to, jos turėtų užtikrinti, jog nurodytas e. pašto adresas būtų oficialios darbinės dėžutės, kuri kasdien tikrinama. Kai bus pateikti kontaktiniai duomenys, Komisija bendraus su suinteresuotosiomis šalimis tik e. paštu, nebent šios aiškiai nurodytų pageidaujančios visus dokumentus iš Komisijos gauti kitomis ryšio priemonėmis arba dokumentus dėl jų pobūdžio tektų siųsti registruotu paštu. Išsamesnių taisyklių ir informacijos dėl susirašinėjimo su Komisija, įskaitant principus, taikomus e. paštu pateikiamai informacijai, suinteresuotosios šalys gali rasti minėtose susirašinėjimo su suinteresuotosiomis šalimis gairėse.

Komisijos adresas susirašinėjimui:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E. paštas: TRADE-DCIT-Subsidy-R696@ec.europa.eu

6.   Tyrimo tvarkaraštis

Laikantis pagrindinio reglamento 22 straipsnio 1 dalies, tyrimas bus baigtas per 15 mėnesių nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

7.   Galimybė teikti pastabas dėl kitų šalių pateiktos informacijos

Siekiant užtikrinti teises į gynybą, suinteresuotosioms šalims turėtų būti suteikta galimybė teikti pastabas dėl kitų suinteresuotųjų šalių pateiktos informacijos. Suinteresuotosios šalys gali teikti pastabas dėl klausimų, iškeltų kitų suinteresuotųjų šalių pateiktoje informacijoje, bet negali kelti naujų klausimų.

Pastabos dėl kitų suinteresuotųjų šalių pateiktos informacijos, susijusios su galutinių išvadų atskleidimu, turėtų būti pateiktos per 5 dienas nuo pastabų dėl galutinių išvadų pateikimo termino, jei nenurodyta kitaip. Jei įvyksta papildomas galutinis faktų atskleidimas, pastabos dėl kitų suinteresuotųjų šalių pateiktos informacijos, susijusios su šiuo papildomu faktų atskleidimu, turėtų būti pateiktos per 1 dieną nuo pastabų dėl šio papildomo atskleidimo pateikimo termino, jei nenurodyta kitaip.

Kad tyrimas būtų baigtas iki privalomų terminų, Komisija nepriims informacijos iš suinteresuotųjų šalių po pastabų dėl galutinio faktų atskleidimo pateikimo termino arba, jei taikytina, po pastabų dėl papildomo galutinio faktų atskleidimo pateikimo termino.

8.   Šiame pranešime nustatytų terminų pratęsimas

Prašyti pratęsti šiame pranešime nurodytus terminus galima tik išimtinėmis aplinkybėmis ir jie bus pratęsti tik tinkamai pagrįstais atvejais.

Atsakymo į klausimynus terminas gali būti pratęstas paprastai ne daugiau kaip 3 dienomis, jei tai yra tinkamai pagrįsta. Paprastai terminai pratęsiami ne daugiau kaip 7 dienomis. Terminas, per kurį turi būti pateikta kita šiame pranešime nurodyta informacija, iš esmės gali būti pratęstas 3 dienomis, nebent įrodoma, kad yra išimtinių aplinkybių.

9.   Nebendradarbiavimas

Tais atvejais, kai suinteresuotoji šalis atsisako leisti susipažinti su būtina informacija, jos nepateikia per nustatytą terminą arba akivaizdžiai trukdo tyrimui, pagal pagrindinio reglamento 28 straipsnį išvados (teigiamos arba neigiamos) gali būti daromos remiantis turimais faktais.

Nustačius, kad suinteresuotoji šalis pateikė melagingą ar klaidinančią informaciją, į ją gali būti neatsižvelgiama ir remiamasi turimais faktais.

Jei suinteresuotoji šalis nebendradarbiauja arba bendradarbiauja tik iš dalies ir todėl išvados grindžiamos turimais faktais pagal pagrindinio reglamento 28 straipsnį, rezultatas gali būti mažiau palankus suinteresuotajai šaliai nei bendradarbiavimo atveju.

Jei atsakymas nepateikiamas kompiuterine forma, tai nelaikoma nebendradarbiavimu, jeigu suinteresuotoji šalis įrodo, kad atsakymo pateikimas reikalaujamu būdu sudarytų pernelyg didelių sunkumų ar nepagrįstų papildomų išlaidų. Suinteresuotoji šalis turėtų nedelsdama susisiekti su Komisija.

10.   Bylas nagrinėjantis pareigūnas

Suinteresuotosios šalys gali prašyti, kad nagrinėjant bylą dalyvautų prekybos bylas nagrinėjantis pareigūnas. Bylas nagrinėjantis pareigūnas tikrina prašymus susipažinti su byla, ginčus dėl dokumentų konfidencialumo, prašymus pratęsti terminą ir visus kitus prašymus, susijusius su suinteresuotųjų šalių ir trečiųjų šalių teisėmis į gynybą, kurie gali būti pateikti tyrimo metu.

Bylas nagrinėjantis pareigūnas gali surengti atskiros suinteresuotosios šalies klausymą ir veikti kaip tarpininkas, kad būtų visapusiškai užtikrintos suinteresuotųjų šalių teisės į gynybą. Prašymai išklausyti dalyvaujant bylas nagrinėjančiam pareigūnui turėtų būti teikiami raštu, o juose nurodomos prašymo priežastys. Bylas nagrinėjantis pareigūnas išnagrinės prašymo priežastis. Šie klausymai turėtų vykti tik tuo atveju, jei klausimai per tinkamą laiką nebuvo išspręsti su Komisijos tarnybomis.

Visi prašymai turi būti pateikti tinkamu laiku, kad nebūtų sutrukdyta sklandžiai vykdyti tyrimus. Todėl suinteresuotosios šalys gali prašyti, kad nagrinėjant bylą dalyvautų bylas nagrinėjantis pareigūnas kuo greičiau po tokio įvykio, dėl kurio toks dalyvavimas yra pagrįstas. Iš esmės 5.3 skirsnyje nustatytas prašymų išklausyti dalyvaujant Komisijos tarnyboms tvarkaraštis taikomas mutatis mutandis prašymams išklausyti dalyvaujant bylas nagrinėjančiam pareigūnui. Jeigu prašymai išklausyti pateikiami nesilaikant atitinkamų tvarkaraščių, bylas nagrinėjantis pareigūnas taip pat išnagrinės tokių pavėluotai pateiktų prašymų priežastis, iškeltų klausimų pobūdį ir šių klausimų poveikį teisėms į gynybą, tinkamai atsižvelgdamas į poreikį užtikrinti gerą administravimą ir laiku baigti tyrimą.

Daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis suinteresuotosios šalys gali rasti bylas nagrinėjančio pareigūno tinklalapiuose Prekybos GD svetainėje http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

11.   Asmens duomenų tvarkymas

Visi per šį tyrimą surinkti asmens duomenys bus naudojami laikantis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (10).


(1)  OL L 176, 2016 6 30, p. 55.

(2)  OL L 73, 2016 3 18, p. 1.

(3)  OL L 73, 2016 3 18, p. 53.

(4)  2016 m. rugpjūčio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1369, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/388, kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas importuojamiems Indijos kilmės kaliojo ketaus (dar vadinamo ketumi su rutuliniu grafitu) vamzdžiams ir vamzdeliams (OL L 217, 2016 8 12, p. 4.)

(5)  Pranešimas apie importuojamiems Indijos kilmės kaliojo ketaus (t. y. ketaus su rutuliniu grafitu) vamzdžiams ir vamzdeliams taikomų antidempingo priemonių dalinės tarpinės peržiūros inicijavimą (OL C 157, 2018 5 4, p. 3).

(6)  2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/825, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių ir Reglamentas (ES) 2016/1037 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (OL L 143, 2018 6 7, p. 1).

(7)  Trumpa tiriamojo proceso terminų ir tvarkaraščių apžvalga pateikta Prekybos GD svetainėje http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156922.pdf.

(8)  „Riboto naudojimo“ dokumentas yra konfidencialus dokumentas pagal Reglamento (ES) 2016/1037 (OL L 176, 2016 6 30, p. 55) 29 straipsnį ir PPO susitarimo dėl subsidijų ir kompensacinių priemonių 12 straipsnį. Toks dokumentas taip pat saugomas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 (OL L 145, 2001 5 31, p. 43) 4 straipsnį.

(9)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf

(10)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.


Top