EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0568

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013

COM/2018/568 final

Briuselis, 2018 08 01

COM(2018) 568 final

2018/0299(COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013

(Tekstas svarbus EEE)


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.PASIŪLYMO APLINKYBĖS

Pasiūlymo pagrindimas ir tikslai

Transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) politikoje pripažįstama, kad Europos transporto infrastruktūros tinklo plėtra yra strategiškai svarbi Sąjungos visuomenei ir ekonomikai. ES teisės aktuose nustatyti terminai, iki kurių turi būti baigtas diegti pagrindinis tinklas (iki 2030 m.) ir visa apimantis susisiekimo tinklas (iki 2050 m.).

Viena iš priemonių, padedančių koordinuoti pagrindinio tinklo diegimą yra Reglamento (ES) Nr. 1316/2013 (toliau – Europos infrastruktūros tinklų priemonės reglamentas arba EITP reglamentas) 1 I priede nustatyti pagrindinio tinklo koridorių projektai. Koridorių projektuose pagrindinis dėmesys skiriamas įvairiarūšio transporto integracijai, sąveikai ir koordinuotai infrastruktūros plėtrai, visų pirma tarpvalstybinėse atkarpose ir kliūtyse. Reglamento (ES) Nr. 1315/2013 2 44 straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad pagrindinio tinklo koridorių projektuose dalyvautų valstybės narės.

Jungtinė Karalystė dalyvauja pagrindinio tinklo koridoriaus „Šiaurės jūra – Viduržemio jūra“ projekte. Koridorius „Šiaurės jūra – Viduržemio jūra“ apima transporto jungtis Airijos saloje tarp Belfasto, Dublino ir Korko ir jungtis Didžiojoje Britanijoje tarp Glazgo bei Edinburgo šiaurėje ir Folkstono bei Doverio pietuose. Be to, Jungtinės Karalystės atkarpos ir transporto mazgai įtraukti į koridoriui „Šiaurės jūra – Viduržemio jūra“ skirtą lentelę „Iš anksto nustatytos atkarpos, įskaitant projektus“.

2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį. Tai reiškia, kad, jei ratifikuotame susitarime dėl išstojimo 3 nebus nustatyta kita data, visa Sąjungos pirminė ir antrinė teisė nebebus taikoma Jungtinei Karalystei nuo 2019 m. kovo 30 d. (toliau – išstojimo diena) 4 . Tuomet Jungtinė Karalystė taps trečiąja šalimi, t. y. Sąjungai nepriklausančia šalimi.

Jei susitarime dėl išstojimo nebus nustatytos pereinamojo laikotarpio priemonės, nuo 2019 m. kovo 30 d. Jungtinė Karalystė koridoriaus „Šiaurės jūra – Viduržemio jūra“ projekte nebedalyvaus. Jos valdžios institucijos ir suinteresuotosios šalys su koridoriumi susijusiuose susitikimuose ir veikloje nebedalyvaus.

Atsižvelgiant į Airijos ir Jungtinės Karalystės ekonomikos integracijos lygį ir Airijos geografinę padėtį Sąjungos pakraštyje, šiai valstybei Jungtinės Karalystės išstojimas iš Sąjungos turės didelį poveikį. Per Jungtinę Karalystę Airiją ir žemyną jungia svarbiausios transporto jungtys. Todėl tam, kad koridorius nebūtų padalytas į dvi atskiras dalis ir Airija nebūtų atskirta nuo žemyninės ES dalies, reikia peržiūrėti koridoriaus „Šiaurės jūra – Viduržemio jūra“ maršrutų išdėstymą.

Airijos prekybos su žemynine Europa sektoriui didelę reikšmę turi krovinių vežimo konteineriais trumpaisiais nuotoliais paslaugos ir keltų paslaugos. Krovinių vežimo konteineriais trumpaisiais nuotoliais paslaugos labai svarbios prekybai su trečiosiomis šalimis, vykdomai per žemyninėje Europoje esančius centrus, o keltų paslaugos – ir prekiaujant su Jungtine Karalyste.

Siekiant spręsti dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos kylančius uždavinius, labai svarbu bus gerinti transporto jungtis pačioje Airijos saloje ir patenkinti didėjančius prekybos per Airijos uostus poreikius.

Kitaip nei daugelio regionų, kuriuos jungia transporto koridorius, Airijos uostų jungtys su pasauliniais krovinių vežimo konteineriais tinklais grindžiamos ne tiesioginėmis krovinių vežimo konteineriais atviroje jūroje paslaugomis, o krovinių surinkimo ir paskirstymo paslaugomis. Todėl norint padidinti regionų, kuriuos jungia koridorius, sanglaudą, taip pat svarbu gerinti prieigą sausumos ir jūrų keliais (įskaitant jūrų greitkelius) prie pagrindinių uostų.

Siūlomu reglamentu būtų pakoreguotas koridoriaus „Šiaurės jūra – Viduržemio jūra“ maršrutų išdėstymas numatant naujas jūrų jungtis tarp pagrindinių Dublino bei Korko uostų Airijoje ir šį koridorių sudarančių Zebriugės bei Antverpeno uostų Belgijoje ir Roterdamo uosto Nyderlanduose. Šis reglamentas įsigaliotų nuo dienos, kurią Jungtinei Karalystei nebebus taikomas EITP reglamentas ir todėl ji nebedalyvaus šio koridoriaus projekte.

Suderinamumas su toje pačioje politikos srityje galiojančiomis nuostatomis

Šis pasiūlymas visiškai atitinka galiojančius teisės aktus. Į šiame pasiūlyme numatytus koridoriaus „Šiaurės jūra – Viduržemio jūra“ išdėstymo pakeitimus taip pat turėtų būti atsižvelgta pateiktame naujo EITP reglamento pasiūlyme 5 .

Suderinamumas su kitomis Sąjungos politikos sritimis

Šis pasiūlymas visiškai atitinka Tarybos įgaliojimus derėtis su Jungtine Karalyste dėl jos išstojimo iš Sąjungos.

2.TEISINIS PAGRINDAS, SUBSIDIARUMO IR PROPORCINGUMO PRINCIPAI

Teisinis pagrindas

Teisinis pasiūlymo pagrindas yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 172 straipsnis.

Subsidiarumo principas (neišimtinės kompetencijos atveju)

Kadangi siūlomu teisės aktu būtų pakeistas šiuo metu galiojančio Sąjungos teisės akto turinys, tai galėtų būti pasiekta tik Sąjungos lygmens veiksmais.

Proporcingumo principas

Pasiūlymas laikomas proporcingu, nes juo siūlomi būtini teisės aktų pakeitimai ir kartu neviršijama to, kas būtina tikslui – užtikrinti, kad po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos Airija būtų sujungta su žemynine Europa, – pasiekti.

Priemonės pasirinkimas

Kadangi šiuo teisės aktu iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, siūlomas pakeitimas yra vienintelė tinkama priemonė.

3.EX POST VERTINIMO, KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI

Galiojančių teisės aktų ex post vertinimas / tinkamumo patikrinimas

Netaikoma.

Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis

Dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos kylantys uždaviniai, susiję su transporto srautais koridoriumi „Šiaurės jūra – Viduržemio jūra“, buvo aptarti per TEN-T dienas 2018 m. balandžio 25 d. vykusiame pagrindinio tinklo koridoriams skirtame susitikime su valstybėmis narėmis ir šalių, kurias jungs koridorius, suinteresuotosiomis šalimis.

Be to, suinteresuotosioms šalims buvo suteikta galimybė pateikti savo atsiliepimus dėl iniciatyvos geresnio reglamentavimo portale („Pasidalykite savo nuomone“).

Per atsiliepimų teikimo laikotarpį nuo 2018 m. birželio 28 d. iki liepos 12 d. pastabas pateikė kelios suinteresuotosios šalys, įskaitant bendroves, verslo asociacijas ir valdžios institucijas. Ketinimui peržiūrėti koridoriaus „Šiaurės jūra – Viduržemio jūra“ išdėstymą buvo visapusiškai pritarta. Pastabos daugiausia pateiktos dėl uostų, su kuriais Airija turėtų būti sujungta, pasirinkimo žemyninėje Sąjungos dalyje. Į atsiliepimus buvo atsižvelgta rengiant pasiūlymą.

Tiriamųjų duomenų rinkimas ir naudojimas

Netaikoma.

Poveikio vertinimas

Vadovaujantis geresnio reglamentavimo gairėmis ir atsižvelgiant į siūlomos priemonės pobūdį, poveikio vertinimo atlikti nenumatoma. Iš esmės kitokių politikos galimybių nėra. Numatoma priemonė – vienintelė perspektyvi politikos galimybė, pagal kurią Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos būtų užtikrintas nuolatinis susisiekimas tarp visų koridoriaus „Šiaurės jūra – Viduržemio jūra“ dalių.

Ši priemonė padės patenkinti nuolatinį poreikį išlaikyti transporto koridoriaus vientisumą ir Airiją su Europos žemynine dalimi sujungti iš tiesų efektyviomis ir darniomis transporto jungtimis. Ši priemonė aiškiai parodo, kad siekiant spręsti dėl Jungtinės Karalystės išstojimo kylančius uždavinius labai svarbios yra jūrų jungtys. Jungtinės Karalystės išstojimas turėtų neigiamą poveikį ir visoms kitoms koridoriaus „Šiaurės jūra – Viduržemio jūra“ projekte dalyvaujančioms šalims, būtent jų darbų planavimui ir investicijoms į infrastruktūrą.

Pagrindinės teisės

Šis pasiūlymas poveikio pagrindinių teisių apsaugai neturi.

4.POVEIKIS BIUDŽETUI

Netaikoma.

5.KITI ELEMENTAI

Įgyvendinimo planai ir stebėsena, vertinimas ir ataskaitų teikimo tvarka

Netaikoma.

2018/0299 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 172 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę 6 ,

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę 7 ,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį pranešė Europos Vadovų Tarybai apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos. Taigi, jei susitarime dėl išstojimo nebus nustatyta kita data arba jei Europos Vadovų Taryba, susitarusi su Jungtine Karalyste, vienbalsiai nenustatys kitos datos, Sąjungos teisė nebebus taikoma Jungtinei Karalystei nuo 2019 m. kovo 30 d. Tuomet Jungtinė Karalystė taps trečiąja šalimi;

(2)Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1316/2013 8 nustatyta Sąjungos finansavimo priemonė – Europos infrastruktūros tinklų priemonė. Tos priemonės tikslas – suteikti galimybę pagal transeuropinių tinklų politiką rengti ir įgyvendinti bendro intereso projektus transporto, telekomunikacijų ir energetikos sektoriuose;

(3)Reglamento (ES) Nr. 1316/2013 I priedo I dalyje pateiktas devynių pagrindinio tinklo koridorių sąrašas. Tų koridorių projektai naudojami kaip priemonė, padedanti koordinuotai diegti pagrindinį tinklą. Jie turėtų padėti didinti teritorinį bendradarbiavimą ir taip gerinti teritorijų, kurias jungia pagrindinis tinklas, sanglaudą, taip pat padėti įgyvendinti platesnio užmojo transporto politikos tikslus ir sudaryti palankesnes sąlygas sąveikai, įvairiarūšio transporto integracijai ir daugiarūšio transporto operacijoms;

(4)Jungtinė Karalystė dalyvauja koridoriaus „Šiaurės jūra – Viduržemio jūra“ projekte, kuris apima jungtis Airijos saloje tarp Belfasto, Dublino ir Korko ir jungtis Didžiojoje Britanijoje tarp Glazgo bei Edinburgo šiaurėje ir Folkstono bei Doverio pietuose. Jungtinės Karalystės atkarpos ir transporto mazgai įtraukti į Reglamento (ES) Nr. 1316/2013 I priedo I dalyje pateiktą pagrindinio tinklo koridoriams skirtą lentelę „Iš anksto nustatytos atkarpos, įskaitant projektus“;

(5)atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Sąjungos, nuo dienos, einančios po dienos, kurią Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013 Jungtinei Karalystei nustos būti taikomas, su ja susijusios išdėstytų pagrindinio tinklo koridoriaus „Šiaurės jūra – Viduržemio jūra“ maršrutų dalys ir į lentelę „Iš anksto nustatytos atkarpos, įskaitant projektus“ įtrauktos nuorodos į Jungtinės Karalystės atkarpas ir transporto mazgus taps nebeaktualios ir nebeturės teisinio poveikio;

(6)siekiant išvengti koridoriaus „Šiaurės jūra – Viduržemio jūra“ padalijimo į dvi atskiras, tarpusavyje nesujungtas dalis ir užtikrinti Airijos sujungiamumą su žemynine Europos dalimi, į pagrindinio tinklo koridorių „Šiaurės jūra – Viduržemio jūra“ reikėtų įtraukti jūrų jungtis tarp pagrindinių Airijos uostų ir pagrindinių Belgijos bei Nyderlandų uostų;

(7)užtikrinti Airijos ir kitų valstybių narių, kurias jungs pagrindinio tinklo koridorius „Šiaurės jūra – Viduržemio jūra“, ryšį yra labai svarbu įgyvendinant dabartines ir numatant būsimas investicijas į infrastruktūrą ir siekiant suteikti teisinį aiškumą ir tikrumą infrastruktūros planuotojams;

(8)šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo dienos, einančios po dienos, kurią Jungtinei Karalystei nustoja būti taikomas Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1316/2013 I priedas iš dalies keičiamas, kaip nustatyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo dienos, einančios po dienos, kurią Jungtinei Karalystei nustoja būti taikomas Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu    Tarybos vardu

Pirmininkas    Pirmininkas

(1)    2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 bei panaikinami reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010.
(2)    2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 661/2010/ES.
(3)    Šiuo metu vyksta derybos su Jungtine Karalyste dėl susitarimo dėl išstojimo sudarymo.
(4)    Be to, pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 3 dalį Europos Vadovų Taryba, susitarusi su Jungtine Karalyste, gali vieningai nuspręsti, kad Sutartys nustos galioti vėliau.
(5)    Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės, kuriuo panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014 (COM(2018) 438 final).
(6)    OL C , , p. .
(7)    OL C , , p. .
(8)    2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 bei panaikinami reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010 (OL L 348, 2013 12 20, p. 129).
Top

Briuselis,2018 08 01

COM(2018) 568 final

PRIEDAS

prie

Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento

kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013


PRIEDAS

I priedo I dalies 2 punkto „Pagrindinio tinklo koridoriai“ skirsnyje „Šiaurės jūra – Viduržemio jūra“ po eilutės „Belfast–Baile Átha Cliath/Dublin–Corcaigh/Cork“ įterpiama ši eilutė:

„Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork–Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam“.

Top