EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0326

Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS dėl bendra konsoliduotąja pelno mokesčio baze, Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema ir neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįstų nuosavų išteklių teikimo metodų ir tvarkos ir dėl priemonių, skirtų grynųjų pinigų poreikiui patenkinti

COM/2018/326 final - 2018/0131 (NLE)

Briuselis, 2018 05 02

COM(2018) 326 final

2018/0131(NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS REGLAMENTAS

dėl bendra konsoliduotąja pelno mokesčio baze, Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema ir neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįstų nuosavų išteklių teikimo metodų ir tvarkos ir dėl priemonių, skirtų grynųjų pinigų poreikiui patenkinti


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.PASIŪLYMO APLINKYBĖS

Pasiūlymo pagrindimas ir tikslai

Šio pasiūlymo tikslas – pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnio 2 dalį nustatyti nuostatas, būtinas siekiant nustatyti metodus ir tvarką, kurių laikydamosi valstybės narės teikia naujus nuosavus išteklius. Šie nauji nuosavi ištekliai, nurodyti Komisijos pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos 1 2 straipsnio 1 dalies c, d ir e punktuose, yra nuosavi ištekiai, pagrįsti bendra konsoliduotąja pelno mokesčio baze, Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema ir neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų kiekiu. Šiuo reglamentu papildomas Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 2 , kuris ir toliau bus taikomas esamiems nuosaviems ištekliams.

Siūlomu nauju sprendimu dėl nuosavų išteklių išlaikomi ir pertvarkomi esami trijų rūšių nuosavi ištekliai: tradiciniai nuosavi ištekliai, pakeisti pridėtinės vertės mokesčiu pagrįsti nuosavi ištekliai ir bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis pagrįsti nuosavi ištekliai.

Be to, sprendimo dėl nuosavų išteklių pasiūlyme nustatyti trijų rūšių nauji nuosavi ištekliai: pagrįsti bendra konsoliduotąja pelno mokesčio baze, ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema ir neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų kiekiu.

Šiame reglamente siūlomomis praktinėmis priemonėmis įgyvendinama sprendime dėl nuosavų išteklių pasiūlyta sistema ir papildoma dabartinė nuosavų išteklių sistema ją pritaikant prie naujų nuosavų išteklių. Visų pirma, siūlomas reglamentas susijęs su naujų nuosavų išteklių apskaičiavimu, nustatymu ir teikimu, patvirtinamųjų dokumentų saugojimu, administraciniu bendradarbiavimu, nuosaviems ištekliams skirtomis sąskaitomis, nuosavų išteklių teikimo, pataisų bei koregavimų planavimu ir prireikus grynųjų pinigų poreikio nuostatomis.

Be to, pasiūlymu nustatomas Bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis pagrįstiems nuosaviems ištekliams taikytino tarifo apskaičiavimas, papildant Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 5 straipsnį. Bendrųjų nacionalinių pajamų suma turėtų būti apskaičiuojama, kai žinomos visų kitų nuosavų išteklių, finansinių įnašų į papildomas mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programas ir kitų pajamų sumos. Taip būtų užtikrinta bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis pagrįstų nuosavų išteklių papildymo funkcija; jie skirti papildyti ES biudžeto sumoms, kurių nepavyksta pasiekti kitais nuosavais ištekliais bei kitais pajamų į Sąjungos biudžetą šaltiniais.

Pagal jų tvarkymą biudžeto cikle nuosavi ištekliai skirstomi į dvi grupes. Pirma, kai kurie pajamų straipsniai atnaujinami pagal faktinius pokyčius vėlesniu etapu (palyginti su biudžetinių metų pradžioje priimtame biudžete numatytomis sumomis), pavyzdžiui, pridėtiniu vertės mokesčiu ir bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis pagrįsti nuosavi ištekliai, kurie šiuo metu priklauso šiai kategorijai. Antra, kai kurie pajamų straipsniai, kaip antai muitai, neatnaujinami. Siūlomi nauji nuosavi ištekliai taip pat priskiriami vienai iš šių dviejų grupių ir tvarkos keisti nereikės. Bendra konsoliduotąja pelno mokesčio baze ir neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįstų nuosavų išteklių įnašas būtų atnaujintas atsižvelgiant į faktiškai pateiktus ir patvirtintus duomenis, kai jie gauti. Kita vertus, pajamomis iš Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos aukcionų pagrįsti nuosavi ištekliai nebūtų atnaujinami ar koreguojami vėlesniu etapu, panašiai kaip muitai. Bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis pagrįstas įnašas išliks balansuojamuoju straipsniu, tad biudžeto pusiausvyra bus išlaikyta.

Patariamasis komitetas visapusiškai dalyvaus rengiant visų nuosavų išteklių prognozes.

Šio reglamento nuostatos paprastai atkartoja Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 nuostatas ir visame tekste daromos nuorodos į jį.

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 311 straipsnio ketvirtąją pastraipą nuosavų išteklių teikimo nuostatos papildomos reglamentu, kuriuo nustatomos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemones. Šios nuostatos, tiesiogiai nesusijusios su nuosavų išteklių teikimu, išdėstytos pasiūlyme dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonės 3 ir kuriuo bus panaikintas ir pakeistas dabartinis Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 608/2014 4 .

Ši iniciatyva yra dalis platesnio nuosavų išteklių teisės aktų rinkinio, kurį Komisija pateikia kartu su Reglamentu dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos 5 . Ji apima pirmiau minėtą sprendimą dėl nuosavų išteklių, naują reglamentą dėl įgyvendinimo priemonių, taikomą visiems, dabartiniams ir naujiems, nuosaviems ištekliams, ir Reglamento dėl pridėtinės vertės mokesčiu pagrįstų nuosavų išteklių 6 pakeitimą 7 . Ši iniciatyva nėra Reglamentavimo kokybės programos dalis.

Siūlomas sprendimas dėl nuosavų išteklių apima naujus nuosavus išteklius ir pagal jo 6 straipsnio 3 dalį reikalaujama, kad valstybės narės teiktų Komisijai 2 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e ir f punktuose numatytus išteklius, laikydamosi pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnio 2 dalį priimtų reglamentų. Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 taikomas dabartiniams nuosaviems ištekliams, nurodytiems sprendimo 2 straipsnio 1 dalies a, b ir f punktuose, o siūlomas reglamentas taikomas naujai sukurtiems nuosaviems ištekliams, nurodytiems sprendimo 2 straipsnio 1 dalies c, d ir e punktuose.

Be to, siekiant nustatyti bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis pagrįstiems nuosaviems ištekliams taikytiną tarifą, siūlomas naujas straipsnis, papildantis Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 5 straipsnį. Pagal siūlomą straipsnį pajamos iš bendra konsoliduotąja pelno mokesčio baze, Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema ir neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįstų nuosavų išteklių pridedamos prie pajamų iš tradicinių nuosavų išteklių ir pridėtinės vertės mokesčiu pagrįstų nuosavų išteklių, siekiant apskaičiuoti, kokią biudžeto dalį padengs bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis pagrįsti nuosavi ištekliai.

Komisijos pasiūlymas išsamiau paaiškintas 5 skirsnyje.

Suderinamumas su toje pačioje politikos srityje galiojančiomis nuostatomis

Sprendimo dėl nuosavų išteklių teisinis pagrindas – Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 311 straipsnio trečia pastraipa. Teisės aktų, kuriais bus nustatytos nuosavų išteklių sistemos ir tų nuosavų išteklių teikimo įgyvendinimo priemonės, teisinis pagrindas – Sutarties 311 straipsnio ketvirta pastraipa ir 322 straipsnio 2 dalis .

Šio reglamento pagrindas yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnio 2 dalis. Į tai daroma nuoroda ir naujo sprendimo dėl nuosavų išteklių 6 straipsnyje (Sprendimo 2014/335/ES, Euratomas dėl nuosavų išteklių 8 8 straipsnis). Juo papildomas dabartinis Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 dėl tradicinių nuosavų išteklių ir pridėtinės vertės mokesčiu ir bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis pagrįstų nuosavų išteklių teikimo. Galiausiai, jis yra susijęs su Reglamentu, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonės (dabartinis Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 608/2014 ir siūlomas naujas reglamentas dėl įgyvendinimo priemonių).

Suderinamumas su kitomis Sąjungos politikos sritimis

Atsižvelgiant į nuosavų išteklių pobūdį, jų valdymas pagrįstas tinkamu kitų sričių Sąjungos politikos taikymu:

tradiciniai nuosavi ištekliai (daugiausia muitai) yra susiję su muitų sąjunga;

pridėtinės vertės mokesčiu ir bendra konsoliduotąja pelno mokesčio baze pagrįsti nuosavi ištekliai yra susiję su bendrąja rinka ir apmokestinimo politika;

Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema ir plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįsti nuosavi ištekliai yra susiję su Sąjungos aplinkos ir klimato politika.

2.TEISINIS PAGRINDAS, SUBSIDIARUMO IR PROPORCINGUMO PRINCIPAI

Teisinis pagrindas

Šio reglamento teisinis pagrindas yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnio 2 dalis. Į tai daroma nuoroda ir naujo sprendimo dėl nuosavų išteklių 6 straipsnyje (Sprendimo 2014/335/ES, Euratomas dėl nuosavų išteklių 8 straipsnis).

Subsidiarumo principas (neišimtinės kompetencijos atveju)

Dėl Sąjungos biudžeto jo pajamas sudarančių nuosavų išteklių pobūdžio nuosavų išteklių sistema ir susitarimai dėl jų teikimo turi būti Sąjungos, o ne valstybių narių masto.

Proporcingumo principas

Šiuo naujo reglamento pasiūlymu papildomos galiojančios nuostatos ir jos pritaikomos prie naujų nuosavų išteklių. Kadangi į sprendimą dėl nuosavų išteklių įtraukti nauji nuosavi ištekliai, reikia atnaujinti teisės aktus ir įtraukti šių naujų nuosavų išteklių teikimo nuostatas ir atnaujinti bei patobulinti esamas nuostatas.

Atsižvelgiant į tai, kad Sąjunga ir valstybės narės yra suinteresuotos užtikrinti, kad nuosavų išteklių sistema veiktų gerai, nuosavų išteklių teikimo metodai parengti taip, kad Sąjunga ir valstybės narės galėtų sklandžiai bendradarbiauti.

Priemonės pasirinkimas

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnio 2 dalyje nenurodyta, kokia priemonė turi būti naudojama 9 . Tačiau pagal Sprendimo 2014/335/ES, Euratomas 8 straipsnį ir siūlomo sprendimo dėl nuosavų išteklių 6 straipsnį reikalaujama, kad valstybės narės teiktų Komisijai išteklius „pagal reglamentus“, priimtus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnio 2 dalį.

3.EX POST VERTINIMO, KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI

Komisijos pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos aiškinamajame memorandume pateikiama daugiau informacijos apie naujausias ataskaitas ir dokumentus, kuriuose analizuojamas poreikis pertvarkyti nuosavų išteklių sistemą.

Todėl reikalingas naujas reglamentas dėl nuosavų išteklių teikimo, nes dabartinis Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 taikomas tik tradiciniams nuosaviems ištekliams ir pridėtinės vertės mokesčiu ir bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis pagrįstiems nuosaviems ištekliams, o siūlomu sprendimu dėl nuosavų išteklių įtraukiami nauji nuosavi ištekliai ir reikalingos jų teikimo nuostatos.

Pasiūlymas paremtas jau galiojančiomis nuostatomis, nes juo pritaikoma pagal Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 dėl nuosavų išteklių jau veikianti sistema. Be to, juo papildomi atitinkami teisės aktai dėl naujų nuosavų išteklių ir daromos nuorodos į juos. Todėl šis pasiūlymas yra esamos sistemos, kuri išplečiama, kad apimtų naujus nuosavus išteklius, tąsa.

Šis pasiūlymas nesusijęs su Reglamentavimo kokybės programa; jis skirtas valstybėms narėms, o ne labai mažoms, mažoms ar vidutinėms įmonėms ar kitoms suinteresuotosioms šalims; jo poveikis sektoriniam Sąjungos konkurencingumui ar tarptautinei prekybai iš esmės yra neutralus. Pasiūlymas poveikio pagrindinių teisių apsaugai neturi.

4.POVEIKIS BIUDŽETUI

Šio pasiūlymo ir nuosavų išteklių teisės aktų rinkinio poveikis biudžetui išsamiai aprašytas prie šio pasiūlymo pridėtoje finansinėje pažymoje. Įvedus naujus nuosavus išteklius, pertvarkytą nuosavų išteklių sistemą galima įgyvendinti naudojant tiek pat administracinių asignavimų ir darbuotojų išteklių, kaip ir dabartinę sistemą.

5.KITI ELEMENTAI

Nuosavų išteklių teisės aktų, įskaitant nuosavų išteklių teikimo metodus ir tvarką, taikymą reguliariai aptaria Nuosavų išteklių patariamasis komitetas.

Komisijos pasiūlymą galima apibendrinti taip:

I skyrius „Bendrosios nuostatos“

Pasiūlymo 2 straipsnio „Patvirtinamųjų dokumentų saugojimas“: nuostatos atkartoja Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 3 straipsnio nuostatas, atskiriant Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema pagrįstiems ištekliams taikomas nuostatas (kurios yra panašios į tradiciniams nuosaviems ištekliams taikomas nuostatas) ir bendra konsoliduotąja pelno mokesčio baze ir plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįstiems nuosaviems ištekliams taikomas nuostatas (kurios yra panašios į pridėtinės vertės mokesčiu ir bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis pagrįstiems nuosaviems ištekliams taikomas nuostatas).

Pasiūlymo 3 straipsnis „Administracinis bendradarbiavimas“ atitinka Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 4 straipsnį.

Pasiūlymo 4 straipsniu „Poveikis bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis pagrįstiems nuosaviems ištekliams“ užtikrinama bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis pagrįstų nuosavų išteklių papildymo funkcija. Juo papildomas Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 5 straipsnis, nustatant, kad bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis pagrįstų nuosavų išteklių suma bus apskaičiuota po to, kai bus pridėtos iš visų kitų, esamų ir naujų, nuosavų išteklių gautos pajamos. Juo taip pat užtikrinama, kad įskaitant į sąskaitas ir teikiant bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis pagrįstus nuosavus išteklius būtų atsižvelgta į bendruosius sumažinimus, suteiktus naujuoju sprendimu dėl nuosavų išteklių.

II skyrius „Nuosavų išteklių sąskaitos“

Pasiūlymo 5 straipsnis „Įskaitymas į sąskaitas ir atsiskaitymas“ atitinka Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 6 straipsnį ir priderina jį prie naujų nuosavų išteklių poreikių.

Pasiūlymo 6 straipsnis „Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema pagrįstų nuosavų išteklių apskaitos pataisos“ atitinka Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 7 straipsnį ir pritaiko šiems nuosaviems ištekliams tai, kas ten nustatyta tradiciniams nuosaviems ištekliams, nes abiejų rūšių nuosavi ištekliai savo pobūdžiu yra panašūs.

III skyrius „Nuosavų išteklių apskaičiavimas“

7, 8 ir 9 straipsniuose aprašomi bendra konsoliduotąja pelno mokesčio baze, Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema ir plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįstų nuosavų išteklių apskaičiavimo metodai. Jis turėtų būti aiškinamas kartu su Komisijos pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonės, 1 straipsniu, kuriame nustatyti taikytini pareikalavimo tarifai.

IV skyrius „Nuosavų išteklių teikimas“

Pasiūlymo 10 straipsnyje „Iždo ir apskaitos susitarimai“ daroma nuoroda į Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 9 straipsnį.

11 ir 12 straipsniuose kalbama apie naujų nuosavų išteklių teikimą. Kaip paaiškinta, Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema pagrįstiems nuosaviems ištekliams taikomos tos pačios nuostatos, kaip ir tradiciniams nuosaviems ištekliams (žr. Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 10 straipsnį). Tačiau bendra konsoliduotąja pelno mokesčio baze ir plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįstiems nuosaviems ištekliams taikomos tos pačios nuostatos kaip ir pridėtinės vertės mokesčiu ir bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis pagrįstiems nuosaviems ištekliams (žr. Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 10a straipsnį).

Pasiūlymo 13 straipsniu „Ankstesnių finansinių metų bendra konsoliduotąja pelno mokesčio baze ir neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįstų nuosavų išteklių koregavimas“ pritaikomos Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 10b straipsnio nuostatos, taikomos pridėtinės vertės mokesčiu ir bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis pagrįstiems nuosaviems ištekliams. Nuo šiol dviejų rūšių nauji nuosavi ištekliai bus įtraukiami apskaičiuojant metinius likučius, kai prognozės bus lyginamos su pirmaisiais realiais duomenimis. Tada bendra likučių suma bus paskirstoma tarp valstybių narių pagal jų BNP dalį (užskaita). Straipsnyje taip pat nurodyta, kad po patikrinimų atliekamos pataisos ir koregavimai teikiami Komisijos nurodytą dieną. Apskaičiuojant metinius likučius su patikrinimų rezultatais susijusios sumos neįtraukiamos.

14 straipsnis „Dvyliktosios dalies mokėjimo paankstinimas“ atitinka Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 10a straipsnio 2 dalį ir yra taikomas bendra konsoliduotąja pelno mokesčio baze ir plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįstiems nuosaviems ištekliams.

Pasiūlymo 15 straipsnis „Delspinigiai už pavėluotai pateiktas sumas“ atitinka Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 12 straipsnį. Vėluojant pateikti Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema pagrįstus nuosavus išteklius bus skaičiuojami delspinigiai, kaip tai daroma tradicinių nuosavų išteklių atveju. Bendra konsoliduotąja pelno mokesčio baze ir plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagristiems nuosaviems ištekliams, kaip ir pridėtinės vertės mokesčiu ir bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis pagrįstiems nuosaviems ištekliams, yra parengtas išsamus sąrašas priežasčių, dėl kurių turėtų būti mokami delspinigiai.

V skyrius „Grynųjų pinigų išteklių valdymas“

16 straipsnyje „Grynųjų pinigų išteklių valdymo reikalavimai ir mokėjimo nurodymų vykdymas“ daroma nuoroda į Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 14 ir 15 straipsnius.

VI skyrius „Baigiamosios nuostatos“

Pasiūlymo 17 straipsnyje „Komiteto procedūra“ numatomas įgyvendinimo įgaliojimų suteikimas Komisijai pagal Reglamentą (ES) Nr. 182/2011.

Pasiūlymo 18 straipsnyje „Pereinamojo laikotarpio nuostatos“ pateikiamos pereinamojo laikotarpio nuostatos.

Pasiūlymo 19 straipsnyje „Įsigaliojimas“ nustatoma, kad Reglamentas įsigalios tuo pačiu metu kaip ir sprendimas dėl nuosavų išteklių. Šis reglamentas bus taikomas atgaline data nuo 2021 m. sausio 1 d. Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema ir plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįstiems nuosaviems ištekliams. Bendra konsoliduotąja pelno mokesčio baze pagrįstiems nuosaviems ištekliams šios nuostatos bus taikomos nuo antrųjų metų po Direktyvos dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio pabaigos.

2018/0131 (NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS REGLAMENTAS

dėl bendra konsoliduotąja pelno mokesčio baze, Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema ir neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįstų nuosavų išteklių teikimo metodų ir tvarkos ir dėl priemonių, skirtų grynųjų pinigų poreikiui patenkinti

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 322 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Europos energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę 10 ,

atsižvelgdama į Europos Audito Rūmų nuomonę 11 ,

kadangi:

(1)Sąjungai turi būti sudarytos palankiausios sąlygos disponuoti Tarybos sprendimo 20xx/xxxx/ES, Euratomas 12 2 straipsnio 1 dalies c, d ir e punktuose nurodytais nuosavais ištekliais, todėl valstybėms narėms turi būti nustatytos nuosavų išteklių teikimo Komisijai taisyklės;

(2)Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 13 pateiktos nuostatos dėl nuosavų išteklių teikimo ir dėl kitiems nuosaviems ištekliams bendrų administracinių susitarimų, kurie prireikus gali būti taikomi mutatis mutandis;

(3)valstybės narės turėtų saugoti ir prireikus Komisijai pateikti dokumentus ir informaciją, kurių reikia, kad ji galėtų vykdyti jai suteiktus įgaliojimus, kiek tai susiję su Sąjungos nuosavais ištekliais. Visų pirma valstybės narės turėtų siųsti Komisijai periodines nuosavų išteklių ataskaitas;

(4)valstybės narės turėtų sugebėti bet kuriuo metu pateikti Komisijai jų surinktų nuosavų išteklių pagrindžiamuosius dokumentus;

(5)taikytinas bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis pagrįstų išteklių tarifas turėtų būti apskaičiuojamas pridėjus pajamas iš visų kitų Sprendimo 20xx/xxxx/ES, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies a, b, c, d ir e punktuose nurodytų nuosavų išteklių ir iš finansinių įnašų į papildomas mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programas ir kitas pajamas;

(6)įskaitant į sąskaitas bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis pagrįstus nuosavus išteklius pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 609/201 6 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą ir teikiant šiuos nuosavus išteklius pagal to reglamento 10a straipsnį turėtų būti atsižvelgiama į Vokietijai suteiktą Sprendimo 20xx/xxxx/ES, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies ketvirtoje pastraipoje nurodytą bendrąjį sumažinimą;

(7)siekiant užtikrinti, kad Sąjungos biudžetas būtų finansuojamas bet kuriomis aplinkybėmis, turėtų būti nustatyta tvarka, susijusi su bendra konsoliduotąja pelno mokesčio baze ir plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįstais nuosavais ištekliais, pagal kurią valstybės narės teiktų Sąjungai į biudžetą įskaitomus nuosavus išteklius kaip kas mėnesį mokamą dvyliktąją dalį, o vėliau koreguotų pateiktas sumas;

(8)naujų nuosavų išteklių apskaičiavimo metodai turėtų būti aiškiai nustatyti kartu su taikytinais pareikalavimo tarifais, nustatytais Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 20xx/xxxx 14 1 straipsnyje;

(9)nuosavi ištekliai turi būti teikiami mokėtinas sumas įskaitant į šiam tikslui Komisijos vardu kiekvienos valstybės narės ižde arba jos paskirtoje įstaigoje atidarytą sąskaitą, nurodytą Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 9 straipsnyje;

(10)supaprastinimo tikslais bendra konsoliduotąja pelno mokesčio baze ir plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįstų nuosavų išteklių koregavimo tvarka turėtų būti supaprastinta ir suderinta su esamų nuosavų išteklių koregavimo nuostatomis. Bendra koregavimų suma turėtų būti nedelsiant perskirstyta tarp valstybių narių;

(11)Komisija privalo turėti pakankamai grynųjų pinigų išteklių, kad galėtų laikytis reguliavimo reikalavimų dėl išmokų, kurių didžioji dalis mokama pirmaisiais metų mėnesiais, kiek tai pagrįsta grynųjų pinigų poreikiu;

(12)kad būtų pasiekti Sąjungos tikslai, delspinigių apskaičiavimo procedūra visų pirma turėtų būti užtikrinama, kad būtų laiku teikiama visa nuosavų išteklių suma; jeigu valstybės narės vėluoja į sąskaitas įskaityti nuosavus išteklius, jos turi mokėti delspinigius. Atsižvelgiant į patikimo finansų valdymo principą, reikėtų užtikrinti, kad pavėluotai sumokėtų nuosavų išteklių delspinigių atgavimo sąnaudos neviršytų mokėtinų delspinigių sumos;

(13)kad nuosavų išteklių finansines taisykles būtų lengviau tinkamai taikyti, būtina įtraukti nuostatas, kuriomis užtikrinamas valstybių narių ir Komisijos bendradarbiavimas;

(14)kad būtų užtikrintos vienodos šio reglamento įgyvendinimo sąlygos, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti nuosavų išteklių ataskaitų formas; Šiais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011 15 ;

(15)priimant įgyvendinimo aktus turėtų būti naudojama patariamoji procedūra, kad atsižvelgiant į šių teisės aktų techninį pobūdį būtų nustatytos nuosavų išteklių ataskaitų formos;

(16)siekiant nuoseklumo ir atsižvelgiant į Sprendimo 20xx/xxxx/ES, Euratomas 9 straipsnį, šis reglamentas turėtų įsigalioti tą pačią dieną kaip tas sprendimas ir turėtų būti taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d. Nuostatos, apimančios Sprendimo 20xx/xxxx/ES, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytus nuosavus išteklius, turėtų būti taikomos nuo dienos, nustatytos pagal to sprendimo 9 straipsnį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I skyrius

Bendrosios nuostatos

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos Sprendimo 20xx/xxxx/ES, EB, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies c, d ir e punktuose nurodytų nuosavų išteklių apskaičiavimo ir teikimo Komisijai taisyklės ir išdėstomas to sprendimo 2 straipsnio 1 dalies f punkte nurodytų bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis pagrįstų nuosavų išteklių taikytino tarifo apskaičiavimas.

2 straipsnis

Patvirtinamųjų dokumentų saugojimas

1.    Valstybės narės imasi visų tinkamų priemonių, kad užtikrintų Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema pagrįstų nuosavų išteklių apskaičiavimo, nustatymo ir teikimo patvirtinamųjų dokumentų saugojimą bent trejus kalendorinius metus, skaičiuojant nuo metų, už kuriuos tie dokumentai teikiami, pabaigos.

Patvirtinamuosius dokumentus, susijusius su bendra konsoliduotąja pelno mokesčio baze ir plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįstais nuosavais ištekliais, valstybės narės saugo iki šeštųjų metų, einančių po atitinkamų finansinių metų, liepos 31 d.

2.    Jeigu pagal Reglamento (ES, Euratomas) 20xx/xxxx 4 straipsnį patikrinus 1 dalyje nurodytus patvirtinamuosius dokumentus paaiškėja, kad reikia daryti taisymą arba koregavimą, minėtieji dokumentai saugomi ilgiau nei 1 dalyje nustatytas terminas, tiek, kiek reikia tokiam taisymui ar koregavimui padaryti ir stebėti.

3.    Jeigu valstybės narės ir Komisijos ginčas dėl įsipareigojimo teikti tam tikrą Sprendimo 20xx/xxxx/ES, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies c, d ir e punktuose nurodytų nuosavų išteklių sumą išsprendžiamas bendru sutarimu arba Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimu, valstybė narė per du mėnesius po tokio sutarimo ar sprendimo išsiunčia Komisijai tolesnei finansinei priežiūrai būtinus patvirtinamuosius dokumentus.

3 straipsnis

Administracinis bendradarbiavimas

1.    Kiekviena valstybė narė pateikia Komisijai šią informaciją:

(a)už nuosavų išteklių apskaičiavimą arba nustatymą, surinkimą, teikimą ir kontrolę atsakingų departamentų arba agentūrų pavadinimus ir pagrindines nuostatas, susijusias su minėtų departamentų ir agentūrų funkcijomis bei veikla;

(b)įstatymų ir kitų teisės aktų bendrąsias nuostatas ir apskaitos procedūrų nuostatas, susijusias su nuosavų išteklių apskaičiavimu arba nustatymu, surinkimu, teikimu ir Komisijos atliekama jų kontrole;

(c)tikslius visų administracinių ir apskaitos dokumentų, kuriuose yra įrašyti nuosavi ištekliai, pavadinimus, ypač 5 straipsnyje nurodytoms ataskaitoms rengti naudojamų dokumentų pavadinimus.

Komisija iš karto informuojama apie visus šių pavadinimų arba pirmoje pastraipoje nurodytų nuostatų pasikeitimus.

2.    Komisija vienos valstybės narės prašymu perduoda visoms valstybėms narėms šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją.

4 straipsnis

Poveikis bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis pagrįstiems nuosaviems ištekliams

1.    Siekiant nustatyti vienodus Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 5 straipsnyje nurodytus tarifus, Sprendimo 20xx/xxxx/ES, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies c, d ir e punktuose nurodytos pajamos pridedamos prie to sprendimo 2 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytų pajamų, siekiant apskaičiuoti, kokią biudžeto dalį padengs bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis pagrįsti ištekliai.

2.    Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 6 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa ir 10a straipsnis taikomi Vokietijai suteiktam bendrajam sumažinimui, nurodytam Sprendimo 20xx/xxxx/ES, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies ketvirtoje pastraipoje.

II skyrius

Nuosavų išteklių sąskaitos

5 straipsnis

Įskaitymas į sąskaitas ir atskaitomybė

1.    Nuosavų išteklių sąskaitas tvarko kiekvienos valstybės narės iždas arba panašias funkcijas vykdantis valstybės subjektas (toliau – iždas) arba kiekvienos valstybės narės nacionalinis centrinis bankas. Tos sąskaitos suskirstomos pagal išteklių rūšis.

2.    Nuosavų išteklių apskaitos tikslais mėnuo baigiasi ne anksčiau kaip paskutinės mėnesio, per kurį buvo apskaičiuotos arba nustatytos nuosavų išteklių sumos, darbo dienos 13 val.

3.    Bendra konsoliduotąja pelno mokesčio baze ir plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįstų nuosavų išteklių dvyliktosios dalys įskaitomos į sąskaitas kiekvieno mėnesio pirmą darbo dieną.

Konkretaus mėnesio Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema pagrįstų nuosavų išteklių sumos įskaitomos į sąskaitas antro mėnesio, einančio po mėnesio, per kurį apyvartiniai taršos leidimai buvo parduoti aukcionuose arba per kurį buvo suteikti nemokami pereinamojo laikotarpio apyvartiniai taršos leidimai energetikos sektoriui modernizuoti, pirmą darbo dieną.

13 straipsnyje nurodytas skaičiavimo rezultatas įrašomas kartą per metus.

4.    Kiekviena valstybė narė per 3 dalies antroje pastraipoje nurodytą laiką išsiunčia Komisijai Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema pagrįstų nuosavų išteklių sąskaitų mėnesinę ataskaitą.

5.    Kiekviena valstybė narė iki kiekvienų metų balandžio 15 d. išsiunčia Komisijai metinę ataskaitą su Sprendimo 20xx/xxxx/ES, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies c, d ir e punktuose nurodytų nuosavų išteklių einamųjų ir vėlesnių metų prognoze ir įverčiais.

Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema pagrįstų nuosavų išteklių prognozė – 6 dalies b punkte nurodytoje ankstesnių metų metinėje ataskaitoje pateikta suma.

6.    Kiekviena valstybė narė iki liepos 31 d. išsiunčia Komisijai tokias ataskaitas su apskaičiuotomis nuosavų išteklių sumomis:

(a)antrųjų metų, einančių prieš einamuosius metus, (n–2) metinę ataskaitą su toje valstybėje narėje mokesčių mokėtojų deklaruota apmokestinamojo pelno suma, įskaitant to apmokestinamojo pelno dalį, priskirtą kitoms valstybėms narėms, ir apmokestinamojo pelno, kurį pagal Sąjungos taisykles deklaruojančiajai valstybei narei priskyrė kitos valstybės narės, suma ir antrųjų metų, einančių prieš einamuosius metus, (n–2) metinę ataskaitą su nuosavų išteklių sumų apskaičiavimu pagal 7 straipsnį;

(b)pirmųjų metų, einančių prieš einamuosius metus, (n–1) metinę ataskaitą su pajamomis iš Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų apyvartinių taršos leidimų aukcionų; ankstesnių metų metinę ataskaitą su nemokamų pereinamojo laikotarpio apyvartinių taršos leidimų energetikos sektoriui modernizuoti pagal to direktyvos 10c straipsnį skaičiumi ir jų rinkos verte ir ankstesnių metų metinę ataskaitą su nuosavų išteklių sumų apskaičiavimu pagal 8 straipsnį;

(c)antrųjų metų, einančių prieš einamuosius metus, (n–2) metinę ataskaitą su valstybėje narėje susidariusių plastiko pakuočių atliekų svorio kilogramais ir perdirbtų plastiko pakuočių atliekų svorio kilogramais statistiniais duomenimis ir antrųjų metų, einančių prieš einamuosius metus, (n–2) metinę ataskaitą su nuosavų išteklių sumų apskaičiavimu pagal 9 straipsnį.

Taikant a punktą, duomenys, kuriuos turi pateikti valstybės narės, apsiriboja mokesčių mokėtojų, kuriems privalomos Sąjungos taisyklės dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės, apmokestinamuoju pelnu.

7.    Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos 4, 5 ir 6 dalyse nurodytų nuosavų išteklių ataskaitų formos. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 17 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

6 straipsnis

Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema pagrįstų nuosavų išteklių apskaitos pataisos

Po trečiųjų metų, einančių po atitinkamų metų, gruodžio 31 d. valstybių narių pateiktose atitinkamų metų ataskaitose daugiau nedaroma jokių pataisų dėl Sprendimo 20xx/xxxx/ES, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytų Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema pagrįstų išteklių, išskyrus atvejus, apie kuriuos Komisija arba atitinkama valstybė narė yra pranešusios iki pirmiau nurodytos datos.

II skyrius

Nuosavų išteklių apskaičiavimas

7 straipsnis

Bendra konsoliduotąja pelno mokesčio baze pagrįstų nuosavų išteklių apskaičiavimas

1.    Kiekviena valstybės narė Sprendimo 20xx/xxxx/ES, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytus bendra konsoliduotąja pelno mokesčio baze pagrįstus nuosavus išteklius kasmet apskaičiuoja, pagal Sąjungos taisykles dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės tai valstybei narei priskirtai apmokestinamojo pelno daliai taikydama Reglamento (ES, Euratomas) 20xx/xxxx 1 straipsnio 2 dalyje nustatytą vienodą pareikalavimo tarifą.

2.    Bendra konsoliduotąja pelno mokesčio baze pagrįstų nuosavų išteklių vienerių metų suma nustatoma remiantis iki ankstesnių metų balandžio 15 d. parengta prognoze.

8 straipsnis

Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema pagrįstų nuosavų išteklių apskaičiavimas

1.    Kiekviena valstybės narė Sprendimo 20xx/xxxx/ES, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytus Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema pagrįstus nuosavus išteklius apskaičiuoja, sumai, kurią sudaro pajamos, gautos iš Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų aukcionuose parduotinų apyvartinių taršos leidimų, ir nemokamų pereinamojo laikotarpio apyvartinių taršos leidimų energetikos sektoriui modernizuoti rinkos vertė, kaip nustatyta tos direktyvos 10c straipsnio 3 dalyje, taikydama Reglamento (ES, Euratomas) 20xx/xxxx 1 straipsnio 3 dalyje nustatytą vienodą pareikalavimo tarifą.

2.    1 dalyje nurodyti nuosavi ištekliai apskaičiuojami kas mėnesį ir perskaičiuojami į nacionalines valiutas pagal paskutinės kalendorinių metų, einančių prieš ataskaitinį laikotarpį, dienos valiutų kursus, paskelbtus Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje.

9 straipsnis

Neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįstų nuosavų išteklių apskaičiavimas

1.    Sprendimo 20xx/xxxx/ES, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies e punkte nurodyti neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįsti nuosavi ištekliai apskaičiuojami, per atitinkamus metus valstybėje narėje susidariusių plastiko pakuočių atliekų svorio ir perdirbtų plastiko pakuočių atliekų svorio skirtumui taikant Reglamento (ES, Euratomas) 20xx/xxxx 1 straipsnio 4 dalyje nustatytą vienodą pareikalavimo tarifą.

2.    Kiekvienai valstybei narei plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįsti nuosavi ištekliai apskaičiuojami eurais.

3.    Neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįstų nuosavų išteklių vienerių metų suma nustatoma remiantis iki ankstesnių metų balandžio 15 d. parengta prognoze.

IV skyrius

Nuosavų išteklių teikimas

10 straipsnis

Iždo ir apskaitos susitarimai

Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 9 straipsnis mutatis mutandis taikomas Sprendimo 20xx/xxxx/ES, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies c, d ir e punktuose nurodytiems nuosaviems ištekliams.

11 straipsnis

Bendra konsoliduotąja pelno mokesčio baze ir neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįstų nuosavų išteklių teikimas

1.    Kiekvienais kalendoriniais metais pagal 7 ir 9 straipsnius apskaičiuotos sumos įskaitomos kiekvieno mėnesio pirmą darbo dieną. Šios sumos – atitinkamų bendrų biudžeto sumų dvyliktoji dalis, perskaičiuota į nacionalines valiutas pagal paskutinės kalendorinių metų, einančių prieš biudžetinius metus, dienos valiutų kursus, paskelbtus Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje.

2.    1 dalyje nurodytos sumos kiekvieno mėnesio pirmą darbo dieną įskaitomos į Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 9 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąskaitą.

3.    Norint pakeisti Sprendimo 20xx/xxxx/ES, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies c ir e punktuose nurodytų nuosavų išteklių vienodą pareikalavimo tarifą reikia, kad būtų galutinai priimtas taisomasis biudžetas, o jį pakeitus pakartotinai koreguojamos dvyliktosios dalys, kurios buvo įskaitytos į Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 9 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąskaitą nuo finansinių metų pradžios.

Tie pakartotiniai koregavimai vykdomi atliekant pirmą mokėjimą po galutinio taisomojo biudžeto priėmimo, jeigu jis priimamas iki mėnesio šešioliktos dienos. Kitais atvejais koregavimai vykdomi atliekant antrą mokėjimą po galutinio taisomojo biudžeto priėmimo. Nukrypstant nuo Finansinio reglamento 11 straipsnio, šie pakartotiniai koregavimai įrašomi į atitinkamo finansinių metų taisomojo biudžeto sąskaitas.

4.    Kiekvienų finansinių metų sausio mėnesio dvyliktosios dalys apskaičiuojamos pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 2 dalyje minėtame biudžeto projekte nurodytas sumas, perskaičiuotas į nacionalines valiutas pagal pirmosios kurso nustatymo dienos po kalendorinių metų, einančių prieš biudžetinius metus, gruodžio 15 dienos valiutų kursus; koregavimas daromas atliekant kito mėnesio įrašą.

5.    Jeigu ne vėliau kaip likus dviem savaitėms iki kitų finansinių metų sausio mėn. mokėjimo biudžetas nėra galutinai priimtas, pirmą kiekvieno mėnesio darbo dieną, įskaitant sausio mėn., valstybės narės sumoka vieną dvyliktąją dalį 2 straipsnio 1 dalies c ir e punktuose nurodytų nuosavų išteklių sumos, įrašytos į paskutinį galutinai priimtą biudžetą; koregavimas daromas pirmąją nustatytą dieną po galutinio biudžeto priėmimo, jeigu jis priimamas iki mėnesio šešioliktos dienos. Kitais atvejais koregavimas daromas antrą mokėjimo dieną po galutinio biudžeto priėmimo.

12 straipsnis

Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema pagrįstų nuosavų išteklių teikimas

Pagal 8 straipsnį apskaičiuotos sumos antro kalendorinio mėnesio, einančio po mėnesio, kurį turėjo būti atlikti skaičiavimai, pirmąją darbo dieną įskaitomos į Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 9 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąskaitą.

13 straipsnis

Ankstesnių finansinių metų bendra konsoliduotąja pelno mokesčio baze ir neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįstų nuosavų išteklių koregavimas

1.    Remiantis 5 straipsnyje nurodytomis metinėmis ataskaitomis, iš kiekvienos valstybės narės tais metais, kurie eina po ataskaitos perdavimo metų, nuskaitoma arba jai pervedama suma, apskaičiuota pagal atitinkamų metų prognozėje pateiktų sumų ir tų pačių metų ataskaitoje pateiktų realių sumų skirtumą.

2.    Komisija kiekvienai valstybei narei apskaičiuoja skirtumą tarp atlikus 1 dalyje nurodytus koregavimus susidariusių sumų ir sandaugos, gautos bendrų koregavimų sumas padauginus iš procentinės dalies, kurią tos valstybės narės bendrosios nacionalinės pajamos sudaro, palyginti su visų valstybių narių bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis, įtrauktomis į metų, einančių po metų, kuriais buvo pateikti koregavimams reikalingi duomenys, sausio 15 d. galiojantį biudžetą (toliau – grynoji suma).

Atliekant šį skaičiavimą sumos nacionaline valiuta perskaičiuojamos eurais pagal paskutinės kalendorinių metų, einančių prieš metus, kuriais įskaityta į sąskaitą, dienos valiutų kursus, paskelbtus Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje.

Komisija apie taip apskaičiuotas sumas valstybes nares informuoja iki metų, einančių po metų, kuriais buvo pateikti koregavimams reikalingi duomenys, vasario 1 d. Kiekviena valstybė narė tų pačių metų birželio pirmąją darbo dieną grynąją sumą įtraukia į Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 9 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąskaitą.

3.    Atlikus bet kokias ankstesnių finansinių metų 5 straipsnyje nurodytų ataskaitų pataisas ar koregavimus po patikrinimų, reikia atlikti tam tikrą į Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 9 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąskaitą įtrauktų sumų koregavimą. Tas koregavimas pateikiamas Komisijos nustatytą dieną.

4.    Po šeštųjų metų, einančių po atitinkamų finansinių metų, liepos 31 d. į jokius pasikeitimus daugiau neatsižvelgiama, išskyrus atvejus, apie kuriuos per šį laikotarpį praneša Komisija arba valstybė narė.

5.    Šiame straipsnyje nurodytos operacijos priskiriamos finansinių metų, kuriais jos turi būti įskaitytos į Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 9 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąskaitą, pajamų operacijoms.

14 straipsnis

Dvyliktosios dalies mokėjimo paankstinimas

Specialiems [EŽŪGF išlaidų apmokėjimo poreikiams patenkinti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1307/2013 16 ] ir atsižvelgdama į Sąjungos iždo padėtį, Komisija gali paprašyti, kad valstybės narės iki dviejų mėnesių paankstintų per pirmą finansinių metų ketvirtį biudžete numatytų bendra konsoliduotąja pelno mokesčio baze ir plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįstų nuosavų išteklių sumų vienos dvyliktosios arba jos dalinės sumos mokėjimą.

Laikantis trečios pastraipos, specialiems [Europos struktūrinių ir investicijų fondų išlaidų apmokėjimo poreikiams patenkinti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013 17 ] ir atsižvelgdama į Sąjungos iždo padėtį, Komisija gali paprašyti, kad valstybės narės per pirmus šešis finansinių metų mėnesius paankstintų biudžete numatytų bendra konsoliduotąja pelno mokesčio baze ir plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįstų nuosavų išteklių sumų iki papildomai pusės vienos dvyliktosios dalies sumos mokėjimą.

Bendra suma, kurią Komisija gali paprašyti valstybių narių paankstinti tą patį mėnesį pagal pirmą ir antrą pastraipas, bet kuriuo atveju neviršija sumos, atitinkančios dvi papildomas dvyliktąsias dalis.

Pasibaigus pirmiesiems šešiems mėnesiams prašomas mėnesio mokėjimas negali būti didesnis už vieną dvyliktąją bendra konsoliduotąja pelno mokesčio baze ir plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįstų nuosavų išteklių dalį ir turi neviršyti tuo tikslu į biudžetą įskaitytų sumų.

Komisija valstybėms narėms apie tai praneša iš anksto, ne vėliau kaip likus dviem savaitėms iki mokėjimo, prašomo pagal pirmą ir antrą pastraipas.

Komisija pakankamai iš anksto ir ne vėliau kaip likus šešioms savaitėms iki mokėjimo, prašomo pagal antrą pastraipą, informuoja valstybes nares apie savo ketinimą prašyti tokio mokėjimo.

Tiems išankstiniams mokėjimams 11 straipsnio 4 dalis taikoma dėl kiekvienų metų sausio mėn. įskaitytinos sumos o 11 straipsnio 5 dalis taikytina, jeigu iki finansinių metų pradžios biudžetas nebuvo galutinai patvirtintas.

15 straipsnis

Delspinigiai už pavėluotai pateiktas sumas

1.    Pavėlavusi įskaityti Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema pagrįstus išteklius į Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 9 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąskaitą atitinkama valstybė narė turi mokėti delspinigius.

2.    Už bendra konsoliduotąja pelno mokesčio baze ir neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįstus nuosavus išteklius delspinigiai mokami tik pavėlavus sumokėti tokias sumas:

a)    11 straipsnyje nurodytas sumas;

b)    sumas, gautas atlikus 13 straipsnio 1 dalyje nurodytą skaičiavimą, to straipsnio 2 dalies trečioje pastraipoje nurodytu metu;

c)    sumas, gautas atlikus tam tikrus 13 straipsnio 3 dalyje nurodytus koregavimus;

d)    sumas, susijusias su tuo, kad valstybė narė nepateikė duomenų; delspinigiai už koregavimus, susijusius su pataisomis dėl duomenų nepateikimo, skaičiuojami nuo metų, einančių po metų, kuriais baigėsi Komisijos aiškiai nustatytas terminas, birželio mėnesio pirmosios darbo dienos.

3.    Atsisakoma siekti atgauti delspinigių sumas, nesiekiančias 500 EUR.

4.    Palūkanos skaičiuojamos taikant Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 12 straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatytas normas ir sąlygas.

5.    Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų delspinigių mokėjimui mutatis mutandis taikomos Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 9 straipsnio 2 ir 3 dalys.

V skyrius

Grynųjų pinigų išteklių valdymas

16 straipsnis

Grynųjų pinigų išteklių valdymo reikalavimai ir mokėjimo pavedimų vykdymas

Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 14 ir 15 straipsniai mutatis mutandis taikomi Sprendimo 20xx/xxxx/ES, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies c, d ir e punktuose nurodytiems nuosaviems ištekliams. 

VI skyrius

Baigiamosios nuostatos

17 straipsnis

Komiteto procedūra

1.    Komisijai padeda Nuosavų išteklių patariamasis komitetas, įsteigtas Reglamento (ES, Euratomas) 20xx/xxxx 9 straipsniu. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.    Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 straipsnis.

18 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.    Sprendimo 20xx/xxxx/ES, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyti nuosavi ištekliai apskaičiuojami ir teikiami to sprendimo 9 straipsnio 5 dalyje nurodytą dieną. Pirmąją tų nuosavų išteklių prognozę pirmiems nuosavų išteklių nuostatų taikymo metams valstybės narės pateikia iki prieš tai einančių metų balandžio 15 d.

2.    Prieš paskutinę mėnesio, einančio po šio reglamento įsigaliojimo, dieną kiekviena valstybė narė pateikia Komisijai apskaičiavimą pagal 8 straipsnį už laikotarpį nuo 2021 m. sausio mėn. iki mėnesio prieš šio Reglamento įsigaliojimą. Likusių šio reglamento įsigaliojimo metų mėnesių ir kitų metų Sprendimo 20xx/xxxx/ES, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytų nuosavų išteklių sumos prognozė pateikiama iki mėnesio, einančio po šio reglamento įsigaliojimo, paskutinės dienos.

3.    Siekiant atlikti šio reglamento 9 straipsnyje nurodytą apskaičiavimą, prieš paskutinę mėnesio, einančio po šio reglamento įsigaliojimo, dieną kiekviena valstybė narė pateikia Komisijai metinę ataskaitą su Sprendimo 20xx/xxxx/ES, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies e punkte nurodytų nuosavų išteklių suma už visus metus pradedant 2021 m., kai turima statistinių duomenų. Kitų metų iki po įsigaliojimo einančių metų Sprendimo 20xx/xxxx/ES, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies e punkte nurodytų nuosavų išteklių sumos prognozė pateikiama iki mėnesio, einančio po šio reglamento įsigaliojimo, paskutinės dienos.

19 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja Sprendimo 20xx/xxxx/ES, Euratomas įsigaliojimo dieną.

Jis taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d.

Bendra konsoliduotąja pelno mokesčio baze pagrįstiems nuosaviems ištekliams šio reglamento nuostatos taikomos nuo antrųjų metų, einančių po nacionalinių nuostatų, kuriomis Tarybos direktyva dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės perkeliama į nacionalinę teisę, taikymo pradžios datos, sausio 1 d. 

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

   Tarybos vardu

   Pirmininkas

FINANSINĖ TEISĖS AKTO PASIŪLYMO PAŽYMA

1.PASIŪLYMO (INICIATYVOS) STRUKTŪRA

1.1.Pasiūlymo (iniciatyvos) pavadinimas

1.2.Atitinkama (-os) politikos sritis (-ys) VGV / VGB sistemoje

1.3.Pasiūlymo (iniciatyvos) pobūdis

1.4.Tikslas (-ai)

1.5.Pasiūlymo (iniciatyvos) pagrindas

1.6.Trukmė ir finansinis poveikis

1.7.Numatytas (-i) valdymo būdas (-ai)

2.VALDYMO PRIEMONĖS

2.1.Stebėsenos ir atskaitomybės taisyklės

2.2.Valdymo ir kontrolės sistema

2.3.Sukčiavimo ir pažeidimų prevencijos priemonės

3.NUMATOMAS PASIŪLYMO (INICIATYVOS) FINANSINIS POVEIKIS

3.1.Atitinkama (-os) daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija (-os) ir biudžeto išlaidų eilutė (-ės)

3.2.Numatomas poveikis išlaidoms 

3.2.1.Numatomo poveikio išlaidoms santrauka

3.2.2.Numatomas poveikis veiklos asignavimams

3.2.3.Numatomas poveikis administracinio pobūdžio asignavimams

3.2.4.Suderinamumas su dabartine daugiamete finansine programa

3.2.5.Trečiųjų šalių įnašai

3.3.Numatomas poveikis įplaukoms

FINANSINĖ TEISĖS AKTO PASIŪLYMO PAŽYMA

1.PASIŪLYMO (INICIATYVOS) STRUKTŪRA

1.1.Pasiūlymo (iniciatyvos) pavadinimas

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl bendra konsoliduotąja pelno mokesčio baze, Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema ir neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįstų nuosavų išteklių teikimo metodų ir tvarkos ir dėl priemonių, skirtų grynųjų pinigų poreikiui patenkinti

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonės

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 1553/89 dėl galutinių vienodų nuosavų išteklių, kaupiamų iš pridėtinės vertės mokesčio, surinkimo priemonių

1.2.Atitinkama (-os) politikos sritis (-ys) VGV / VGB sistemoje 18  

ES biudžeto įplaukos (1 antraštinė dalis. Nuosavi ištekliai)

1.3.Pasiūlymo (iniciatyvos) pobūdis

Pasiūlymas (iniciatyva) susijęs (-usi) su nauja priemone 

Pasiūlymas (iniciatyva) susijęs (-usi) su nauja priemone, kuri bus priimta įgyvendinus bandomąjį projektą ir (arba) atlikus parengiamuosius veiksmus 19  

Pasiūlymas (iniciatyva) susijęs (-usi) su esamos priemonės galiojimo pratęsimu 

Pasiūlymas (iniciatyva) susijęs (-usi) su priemone, perorientuota į naują priemonę 

1.4.Tikslas (-ai)

1.4.1.Komisijos daugiametis (-čiai) strateginis (-iai) tikslas (-ai), kurio (-ių) siekiama šiuo pasiūlymu (šia iniciatyva)

ES biudžeto pajamų diversifikavimas nuosavų išteklių krepšeliu, paremtu papildomumu, siekiant sustiprinti finansinę darną, atsparumą ir sąžiningumą ir padengti finansavimo deficitą, susidarysiantį Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos.

1.4.2.Konkretus (-ūs) tikslas (-ai) ir atitinkama VGV / VGB veikla

Konkretus tikslas Nr.

Netaikoma.

Atitinkama VGV / VGB veikla

1 antraštinė dalis. Nuosavi ištekliai

1.4.3.Numatomas (-i) rezultatas (-ai) ir poveikis

Nurodyti poveikį, kurį pasiūlymas (iniciatyva) turėtų padaryti tiksliniams gavėjams (tikslinėms grupėms).

Naujų nuosavų išteklių krepšelis suteiks ES biudžetui naujų pajamų; tai bus tikri nuosavi ištekliai, susieti su svarbiausiomis ES politikos sritimis (klimato kaita, aplinkos politika, plastikų strategija, žiedine ekonomika, bendrąja rinka), o taip pat padengs finansavimo deficitą, susidarysiantį Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos.

Su nuosavų išteklių krepšeliu ES biudžeto pajamų sudėtis būtų panašesnė į nacionalinių biudžetų struktūrą.

1.4.4.Rezultatų ir poveikio rodikliai

Nurodyti pasiūlymo (iniciatyvos) įgyvendinimo stebėjimo rodiklius.

Šiuo pasiūlymu turėtų būti numatyta sistema, pagal kurią ES biudžetui laiku ir tinkamai būtų teikiami standartinio tarifo pridėtinės vertės mokesčiu (PVM), bendra konsoliduotąja pelno mokesčio baze (BKPMB), apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ATLPS) ir plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįsti nuosavi ištekliai.

1.5.Pasiūlymo (iniciatyvos) pagrindas

1.5.1.Trumpalaikiai arba ilgalaikiai poreikiai

Turėtų būti laiku susitarta dėl standartinio tarifo PVM, BKPMB, ATLPS ir plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįstų nuosavų išteklių teikimo ES biudžetui taisyklių, siekiant užtikrinti, kad laiku būtų įvestas naujų nuosavų išteklių krepšelis.

1.5.2.Papildoma ES dalyvavimo nauda

Plg. 1.4.3.

1.5.3.Panašios patirties išvados

Šie pasiūlymai susiję su sprendimu dėl nuosavų išteklių ir Tarybos reglamentu 609/2014. Kartu jais turėtų būti paaiškinta nuosavų išteklių nuostatų ir teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl PVM, BKPMB, ATLPS bei plastiko pakuočių atliekų sąveika.

1.5.4.Suderinamumas ir galima sąveika su kitomis atitinkamomis priemonėmis

Netaikoma.

1.6.Trukmė ir finansinis poveikis

◻ Pasiūlymo (iniciatyvos) trukmė ribota:

   pasiūlymas (iniciatyva) galioja nuo MMMM [MM DD] iki MMMM [MM DD];

   finansinis poveikis nuo MMMM iki MMMM.

☑ Pasiūlymo (iniciatyvos) trukmė neribota

Įgyvendinimo pradinis laikotarpis – nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31,

vėliau nuo 2021 01 01 – visavertis taikymas.

1.7.Numatytas (-i) valdymo būdas (-ai) 20  

Tiesioginis valdymas, vykdomas Komisijos:

padalinių, įskaitant Sąjungos delegacijų darbuotojus;

   vykdomųjų įstaigų.

Pasidalijamasis valdymas kartu su valstybėmis narėmis.

Netiesioginis valdymas, biudžeto vykdymo užduotis perduodant:

trečiosioms valstybėms arba jų paskirtoms įstaigoms;

tarptautinėms organizacijoms ir jų agentūroms (nurodyti);

EIB ir Europos investicijų fondui;

įstaigoms, nurodytoms Finansinio reglamento 208 ir 209 straipsniuose;

viešosios teisės įstaigoms;

įstaigoms, kurių veiklą reglamentuoja privatinė teisė, veikiančioms viešųjų paslaugų srityje, jeigu jos pateikia pakankamų finansinių garantijų;

įstaigoms, kurių veiklą reglamentuoja valstybės narės privatinė teisė, kurioms pavesta įgyvendinti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę ir kurios pateikia pakankamų finansinių garantijų;

asmenims, kuriems pavestas konkrečių BUSP veiksmų vykdymas pagal ES sutarties V antraštinę dalį ir kurie nurodyti atitinkamame pagrindiniame teisės akte.

Jei nurodomas daugiau kaip vienas valdymo būdas, išsamią informaciją pateikti šio punkto pastabų skiltyje.

Pastabos

Netaikoma

2.VALDYMO PRIEMONĖS

2.1.Stebėsenos ir atskaitomybės taisyklės

Nurodyti dažnumą ir sąlygas.

Nuostatas dėl standartinio tarifo PVM, BKPMB, ATLPS ir plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįstų nuosavų išteklių teikimo stebėsenos ir atskaitomybės galima rasti Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonės, pasiūlyme.

2.2.Valdymo ir kontrolės sistema

2.2.1.Nustatyta rizika

Pagrindinę galimą riziką sudaro: neteisingas standartinio tarifo PVM, BKPMB, ATLPS ir plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįstų nuosavų išteklių nustatymas, neteisingas įskaitymas į sąskaitas, pavėluotas išteklių teikimas ir apskaitos klaidos.

2.2.2.Informacija apie įdiegtą vidaus kontrolės sistemą

Pasiūlyme numatyti kontrolės metodai ir taip pat įtrauktos specialios nuostatos dėl administracinio bendradarbiavimo ir komiteto procedūrų.

2.2.3.Kontrolės sąnaudų ir naudos apskaičiavimas ir numatomo klaidų rizikos lygio vertinimas

Plg. 2.2.2, 2.2.1 ir 2.2.2 dalis.

2.3.Sukčiavimo ir pažeidimų prevencijos priemonės

Nurodyti dabartines arba numatytas prevencijos ir apsaugos priemones.

Nuostatos dėl standartinio tarifo PVM, BKPMB, ATLPS ir plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįstų nuosavų išteklių apskaičiavimo kontrolės ir priežiūros įtrauktos į pridedamus Tarybos reglamentus.

3.NUMATOMAS PASIŪLYMO (INICIATYVOS) FINANSINIS POVEIKIS

3.1.Atitinkama (-os) daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija (-os) ir biudžeto išlaidų eilutė (-ės)

Netaikoma. Dėl siūlomų naujų nuosavų išteklių neturėtų kilti papildomų žmogiškųjų išteklių poreikių.

3.2.Numatomas poveikis įplaukoms

   Pasiūlymas (iniciatyva) neturi finansinio poveikio įplaukoms.

   Pasiūlymas (iniciatyva) turi finansinį poveikį:

   nuosaviems ištekliams

   įvairioms įplaukoms

mlrd. EUR (dabartinėmis kainomis)

Biudžeto įplaukų eilutė

Einamųjų finansinių metų asignavimai

2021
metai

2022
metai

2023
metai

2024
metai

2025
metai

2026
metai

2027
metai

BNP pagrįsti nuosavi ištekliai

102,7

101,5

104,7

101,2

102,6

104,0

105,5

107,0

Tradiciniai nuosavi ištekliai

22,8

24,0

24,7

25,5

26,4

27,2

28,1

28,9

PVM pagrįsti nuosavi ištekliai

17,2

22,4

23,1

23,8

24,6

25,4

26,3

27,1

BKPMB pagrįsti nuosavi ištekliai

-

-

-

15,3

15,8

16,4

16,9

17,5

ATLPS pagrįsti nuosavi ištekliai

-

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Plastiko atliekų kiekiu pagrįsti nuosavi ištekliai

-

6,6

6,6

6,6

6,7

6,7

6,7

6,6

Įvairių asignuotųjų įplaukų atveju nurodyti biudžeto išlaidų eilutę (-es), kuriai (-ioms) daromas poveikis.

Netaikoma.

Nurodyti poveikio įplaukoms apskaičiavimo metodą.

Plg. kiekvienos rūšies nuosavų išteklių apskaičiavimo metodą, pateiktą Komisijos tarnybų darbiniame dokumente „ES biudžeto finansavimas. Nuosavų išteklių sistemos veikimo ataskaita“ (SWD(2018) 172):

Standartinio tarifo PVM pagrįsti nuosavi ištekliai    p. 22

BKPMB pagrįsti nuosavi ištekliai    p. 25

ATLPS pagrįsti nuosavi ištekliai    p. 27

Plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįsti nuosavi ištekliai     p. 28

(1)    COM(2018) 325 final, 2018 5 2.
(2)    2014 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 dėl tradicinių, PVM ir BNP pagrįstų nuosavų išteklių teikimo metodų ir tvarkos ir dėl priemonių, skirtų grynųjų pinigų poreikiui patenkinti (OL L 168, 2014 6 7, p. 39).
(3)    COM(2018) 327 final, 2018 5 2.
(4)    2014 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 608/2014, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonės (OL L 168, 2014 6 7, p. 29).
(5)    COM(2018) 322 final, 2018 5 2.
(6)    1989 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 1553/89 dėl galutinių vienodų nuosavų išteklių, kaupiamų iš pridėtinės vertės mokesčio, surinkimo priemonių (OL L 155, 1989 6 7, p. 9).
(7)    COM(2018) 328 final, 2018 5 2.
(8)    2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimas 2014/335/ES, Euratomas dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos (OL L 168, 2014 6 7, p. 105).
(9)    Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu bei pasikonsultavusi su Europos Parlamentu ir Audito Rūmais, nustato būdus ir tvarką, kaip biudžeto pajamos, numatytos pagal susitarimus dėl Sąjungos nuosavų išteklių, tampa prieinamos Komisijai, ir nustato priemones, taikomas prireikus patenkinti grynųjų pinigų poreikį.“
(10)    OL C […], […], p. […].
(11)    OL C […], […], p. […].
(12)    Tarybos sprendimas 20xx/xxxx/ES, Euratomas dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos (OL L .,[...], [...], p. [...]).
(13)    2014 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 dėl tradicinių, PVM ir BNP pagrįstų nuosavų išteklių teikimo metodų ir tvarkos ir dėl priemonių, skirtų grynųjų pinigų poreikiui patenkinti (OL L 168, 2014 6 7, p. 39).
(14)    [DATA] Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 20xx/xxxx, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonės (OL L [...], [...], p. [...]).
(15)    2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).
(16)    2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL L 347, 2013 12 20, p. 608).
(17)    2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).
(18)    VGV – veikla grindžiamas valdymas; VGB – veikla grindžiamas biudžeto sudarymas.
(19)    Kaip nurodyta Finansinio reglamento 54 straipsnio 2 dalies a arba b punkte.
(20)    Informacija apie valdymo būdus ir nuorodos į Finansinį reglamentą pateikiamos svetainėje „BudgWeb“ http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.
Top