Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018DC0900

2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto antrasis PROJEKTAS BENDRAS ĮVADAS

COM/2018/900 final

Briuselis, 2018 11 30

COM(2018) 900 final

2019 finansinių metų
Europos Sąjungos
bendrojo biudžeto antrasis PROJEKTAS

BENDRAS ĮVADAS


DOKUMENTAI

       

2019 finansinių metų
Europos Sąjungos
bendrojo biudžeto antrasis PROJEKTAS

BENDRAS ĮVADAS

2019 M. BENDROJO BIUDŽETO PROJEKTAS

ĮPLAUKŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL SKIRSNIUS

Atsižvelgdama į:

Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 314 straipsnį, ir į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnį,

2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa 1 (DFP reglamentas), ypač į jo 13 straipsnį,

2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 2 ,

2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimą 2014/335/ES, Euratomas dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos 3 ,

2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2013, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 4 ,

2018 m. birželio 21 d. Komisijos pristatytą 2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto pradinį projektą 5 ,

2018 m. rugsėjo 4 d. Tarybos priimtą poziciją dėl 2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto pradinio projekto 6 ,

2018 m. spalio 16 d. Komisijos pristatytą 2019 m. bendrojo biudžeto pradinio projekto taisomąjį raštą Nr. 1/2019 7 ,

2018 m. spalio 25 d. Europos Parlamento priimtus Tarybos pozicijos dėl 2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto pradinio projekto pakeitimus 8 ,

Europos Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai teikia antrojo 2019 m. bendrojo biudžeto projekto bendrą įvadą.

Kartu su šiuo bendru įvadu, visa išsami antrojo 2019 m. biudžeto projekto informacija pagal skirsnius pateikiama svetainėje EUR-Lex ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-lt.htm ) visomis kalbomis.

TURINYS

1.    Įvadas    

2.    Daugiametė finansinė programa ir antrasis 2019 m. biudžeto projektas    

2.1.    2019 m. biudžeto daugiametės finansinės programos viršutinės ribos    

2.2.    Antrojo 2019 m. biudžeto projekto apžvalga    

3.    Pagrindiniai antrojo biudžeto projekto pasiūlymo elementai    

3.1.    Horizontalieji klausimai    

3.1.1.    Decentralizuotos agentūros    

3.1.2.    Vykdomosios įstaigos    

3.1.3.    Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai    

3.2.    Bendras požiūris į įsipareigojimų asignavimus    

3.2.1.    1a išlaidų kategorija — Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti    

3.2.2.    1b išlaidų kategorija — Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda    

3.2.3.    2 išlaidų kategorija — Tvarus augimas. Gamtos ištekliai    

3.2.4.    3 išlaidų kategorija — Saugumas ir pilietybė    

3.2.5.    4 išlaidų kategorija — Europos vaidmuo pasaulyje    

3.2.6.    5 išlaidų kategorija — Administravimas    

3.2.7.    Specialios priemonės: Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas, neatidėliotinos pagalbos rezervas ir Europos Sąjungos solidarumo fondas    

3.3.    Bendras požiūris į mokėjimų asignavimus    

3.4.    Rezervai    

3.5.    Nomenklatūros ir biudžeto pastabų pokyčiai    

3.5.1.    Biudžeto pastabos    

3.5.2.    Nomenklatūra    

4.    Baigiamosios pastabos    

5.    Antrasis 2019 m. biudžeto projektas pagal finansinės programos išlaidų kategorijas ir pagrindines programas    

1.Įvadas

2018 m. birželio 21 d. Komisija visomis oficialiosiomis kalbomis pateikė 2019 m. biudžeto projektą 9 . Taryba biudžeto projektą baigė svarstyti 2018 m. rugsėjo 4 d., o Europos Parlamentas priėmė jį per svarstymą 2018 m. spalio 25 d. Spalio 16 d. Komisija pateikė Taisomąjį raštą Nr. 1/2019 su atnaujintomis 2019 m. sąmatomis. Kadangi Europos Parlamentas priėmė biudžeto projekto pakeitimus, kuriems Taryba nepritarė, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 314 straipsnio 4 dalies c punktą buvo sušauktas Taikinimo komitetas.

Taikinimo komitetas dirbo dvidešimt vieną dieną – nuo 2018 m. spalio 30 d. iki lapkričio 19 d. Nors per diskusijas padaryta didelė pažanga, per tą laiką buvo neįmanoma suderinti Europos Parlamento ir Tarybos pozicijų, visų pirma dėl Finansinio reglamento naujojo 15 straipsnio 3 dalies, kurioje numatyta galimybė panaikintus įsipareigojimus atitinkančius asignavimus vėl panaudoti mokslinių tyrimų projektams, taikymo. Tačiau ir Europos Parlamentas, ir Taryba susitarė 10 dėl taisomojo biudžeto projekto Nr. 6/2018 11 .

Nepavykus susitarti Taikinimo komitete, Komisija pagal SESV 314 straipsnio 8 dalį teikia antrąjį 2019 m. biudžeto projektą. Šiuo pasiūlymu Komisija siekia suderinti Europos Parlamento ir Tarybos pozicijas, dėl laiko apribojimų nesinaudodama dar vienu taikinimo procedūros laikotarpiu. Jei susitarimas dėl biudžeto nebus pasiektas iki 2018 m. pabaigos, nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalios laikinųjų dvyliktųjų dalių režimas. Dėl šios SESV 315 straipsnio 1 dalyje nustatytos procedūros taikymo būtų vėluojama įgyvendinti pagrindines politikos kryptis ir programas, visų pirma žemės ūkio srityje, ir būtų užkirstas kelias bet kokiai naujai veiklai pradėti.

2019 m. biudžetą būtina priimti laiku, todėl Komisijos pasiūlymas dėl antrojo 2019 m. biudžeto projekto parengtas atsižvelgiant į Taikinimo komitete padarytą pažangą, kuri iš esmės sudarė sąlygas atkurti pradinį Komisijos biudžeto projektą su pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2019 12 , įtraukiant itin padidintus įsipareigojimų asignavimus pagrindinėms programoms, kuriomis prisidedama prie ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo (kaip antai „Erasmus +“ ir Jaunimo užimtumo iniciatyva), ir kai kuriuos sumažinimus ir perskirstymus, visų pirma 4 išlaidų kategorijoje, atsižvelgiant į pradinio biudžeto projekto svarstymus Taryboje ir Europos Parlamente. Taikant Finansinio reglamento 15 straipsnio 3 dalį, siūlomas tikslinis programai „Horizontas 2020“ skirtų asignavimų padidinimas. Palyginti su Taisomuoju raštu Nr. 1/2019, bendras mokėjimų lygis, atsižvelgiant į įsipareigojimų pokyčius ir į kai kurių asignavimų telkimo 2018 m. laikotarpio pradžioje perbalansavimą, yra mažesnis.

2.Daugiametė finansinė programa ir antrasis 2019 m. biudžeto projektas

2.1.2019 m. biudžeto daugiametės finansinės programos viršutinės ribos

Daugiametės finansinės programos (DFP) įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų viršutinės ribos 13 , pagal kurias parengtas antras 2019 m. biudžeto projektas, nurodomos toliau pateikiamoje lentelėje:

Išlaidų kategorija

2019 m. DFP viršutinės ribos

mln. EUR galiojančiomis kainomis

Įsipareigojimų asignavimai

1.

Pažangus ir integracinis augimas

79 924,0

1a.

Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti

23 082,0

1b.

Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda

56 842,0

2.

Tvarus augimas. Gamtos ištekliai

60 344,0

Iš jų: Europos žemės ūkio garantijų fondas (EŽŪGF) – Su rinka susijusios išlaidos ir tiesioginės išmokos

43 881,0

3.

Saugumas ir pilietybė

2 801,0

4.

Europos vaidmuo pasaulyje

10 268,0

5.

Administravimas

10 786,0

Iš jų: Institucijų administracinės išlaidos

8 700,0

6.

Kompensacijos

0,0

IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ

164 123,0

IŠ VISO MOKĖJIMŲ

166 709,0

DFP bendra viršutinė įsipareigojimų asignavimų riba yra 164 123 mln. EUR, ji atitinka 1,00 % ES bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP). Viršutinė mokėjimų asignavimų riba yra 166 709 mln. EUR arba 1,01 % BNP.

2.2.Antrojo 2019 m. biudžeto projekto apžvalga

(Įsipareigojimų asignavimai (ĮA) ir mokėjimų asignavimai (MA) mln. EUR, suapvalinti skaičiai galiojančiomis kainomis)

Išlaidų kategorija

Biudžetas

Antrasis biudžeto projektas

Skirtumas

Skirtumas

2018 m. (1)

2019 m.

2019 – 2018 m.

2019 – 2018 m.

(1)

(2)

(2 – 1)

(2 / 1)

ĮA

MA

ĮA

MA

ĮA

MA

ĮA

MA

1.

Pažangus ir integracinis augimas

77 531,8

66 622,6

80 337,4

67 556,9

2 805,7

934,4

3,6 %

1,4 %

Iš jų pagal bendrąją įsipareigojimų maržą

1 111,8

 

413,4

 

 

 

 

 

Viršutinė riba

76 420,0

 

79 924,0

 

 

 

 

 

Marža

 

 

 

 

 

 

 

 

1a.

Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti

21 999,6

20 095,3

23 145,4

20 521,5

1 145,9

426,3

5,2 %

2,1 %

Iš jų: iš lankstumo priemonės

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš jų pagal bendrąją įsipareigojimų maržą

760,6

 

63,4

 

 

 

 

 

Viršutinė riba

21 239,0

 

23 082,0

 

 

 

 

 

Marža

 

 

 

 

 

 

 

 

1b.

Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda

55 532,2

46 527,3

57 192,0

47 035,4

1 659,8

508,1

3,0 %

1,1 %

Iš jų pagal bendrąją įsipareigojimų maržą

351,2

 

350,0

 

 

 

 

 

Viršutinė riba

55 181,0

 

56 842,0

 

 

 

 

 

Marža

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Tvarus augimas. Gamtos ištekliai

59 238,6

56 041,0

59 642,1

57 399,9

403,5

1 358,9

0,7 %

2,4 %

Viršutinė riba

60 267,0

 

60 344,0

 

 

 

 

 

Marža

1 028,4

 

701,9

 

 

 

 

 

Iš jų: Europos žemės ūkio garantijų fondas (EŽŪGF) – Su rinka susijusios išlaidos ir tiesioginės išmokos

43 233,1

43 187,3

43 191,9

43 116,4

- 41,2

- 70,9

-0,1 %

-0,2 %

Tarpinė viršutinė riba

44 163,0

 

43 881,0

 

 

 

 

 

3.

Saugumas ir pilietybė

3 493,2

2 980,7

3 786,6

3 527,4

293,4

546,7

8,4 %

18,3 %

Iš jų: iš lankstumo priemonės

837,2

 

985,6

 

 

 

 

 

Viršutinė riba

2 656,0

 

2 801,0

 

 

 

 

 

Marža

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Europos vaidmuo pasaulyje

10 068,8

8 906,1

11 319,3

9 358,3

1 250,4

452,2

12,4 %

5,1 %

Iš jų pagal bendrąją įsipareigojimų maržą

243,8

 

1 051,3

 

 

 

 

 

Viršutinė riba

9 825,0

 

10 268,0

 

 

 

 

 

Marža

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Administravimas

9 665,5

9 666,3

9 943,0

9 944,9

277,5

278,6

2,9 %

2,9 %

Viršutinė riba

10 346,0

 

10 786,0

 

 

 

 

 

Iš jų išskaičiuota iš nenumatytų atvejų rezervo

- 318,0

 

- 253,9

 

 

 

 

 

Marža

362,5

 

589,1

 

 

 

 

 

Iš jų: institucijų administracinės išlaidos

7 579,9

7 580,7

7 747,3

7 749,2

167,4

168,5

2,2 %

2,2 %

Tarpinė viršutinė riba

8 360,0

 

8 700,0

 

 

 

 

 

Iš jų išskaičiuota iš nenumatytų atvejų rezervo

- 318,0

 

- 253,9

 

 

 

 

 

Tarpinė marža

462,1

 

698,8

 

 

 

 

 

Asignavimai 1–6 išlaidų kategorijoms

159 998,0

144 216,7

165 028,4

147 787,4

5 030,4

3 570,8

3,1 %

2,5 %

Iš jų: iš lankstumo priemonės

837,2

678,3

985,6

909,8

 

 

 

 

Iš jų pagal bendrąją įsipareigojimų maržą

1 355,6

 

1 464,7

 

 

 

 

 

Iš jų: iš nenumatytų atvejų rezervo

 

 

 

 

 

 

 

 

Viršutinė riba

159 514,0

154 565,0

164 123,0

166 709,0

 

 

 

 

Iš jų išskaičiuota iš nenumatytų atvejų rezervo

- 318,0

 

- 253,9

 

 

 

 

 

Marža

1 390,9

11 026,7

1 291,1

19 831,4

 

 

 

 

Asignavimai, kaip BNP %(2)

1,02 %

0,92 %

1,00 %

0,90 %

 

 

 

 

Kitos specialios priemonės(3)

698,5

551,2

577,2

411,5

- 121,3

- 139,7

-17,4 %

-25,3 %

IŠ viso asignavimų

160 696,5

144 767,9

165 605,6

148 198,9

4 909,2

3 431,0

3,1 %

2,4 %

Asignavimai, kaip BNP %(2)

1,02 %

0,92 %

1,00 %

0,90 %

 

 

 

 

(1)

Į 2018 m. biudžetą įtraukti taisomieji biudžetai Nr. 1–5 ir taisomojo biudžeto Nr. 6 projektas.

(2)

Antrasis 2019 m. biudžeto projektas pagrįstas BNP prognoze, įtraukta į 2018 m. gegužės 23 d. priimtą DFP techninį patikslinimą (COM(2018) 282).

(3)

Kitos specialios priemonės apima neatidėliotinos pagalbos rezervą (EAR), Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą (EGF) ir Europos Sąjungos solidarumo fondą (EUSF).

Kalbant apie įsipareigojimų asignavimus (įskaitant specialias priemones), antrajame 2019 m. biudžeto projekte (BP) siūlomos bendros išlaidos sudaro 165 605,6 mln. EUR, t. y. 1,00 % BNP, t. y. 4 909,2 mln. EUR daugiau nei 2018 m. (+ 3,1 %), įskaitant taisomuosius biudžetus Nr. 1–5/2018 ir taisomojo biudžeto Nr. 6/2018 projektą. Apskritai iki įvairių DFP viršutinių ribų lieka bendra 1 291,1 mln. EUR marža, atsižvelgiant į bendrosios įsipareigojimų maržos (1 464,7 mln. EUR) naudojimą, lankstumo priemonės lėšų mobilizavimą (985,6 mln. EUR) ir nenumatytų atvejų rezervo panaudojimo 2017 m. su migracija susijusioms išlaidoms padengti kompensavimą (253,9 mln. EUR).

Bendra prašoma mokėjimų asignavimų (įtraukus specialias priemones) suma yra 148 198,9 mln. EUR, t. y. 0,90 % BNP. Tai yra 3 431,0 mln. EUR daugiau nei 2018 m. (+ 2,4 %), įskaitant taisomuosius biudžetus 1–5/2018 ir Taisomojo biudžeto Nr. 6/2018 projektą. Todėl iki DFP viršutinės ribos lieka 19 831,4 mln. EUR marža, atsižvelgiant į 2016 m., 2017 m., 2018 m. ir 2019 m. lankstumo priemonės lėšų (909,8 mln. EUR) mobilizavimo poveikį 2019 m. mokėjimų asignavimams.

1a išlaidų kategorijos „Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti“ įsipareigojimų asignavimai siekia 23 145,4 mln. EUR. Tai yra 5,2 % daugiau nei 2018 m., šis padidinimas pirmiausia susijęs su Europos infrastruktūros tinklų priemone (EITP), programa „Horizontas 2020“, programa „Erasmus“ ir Europos gynybos pramonės plėtros programa (EGPPP), todėl nebelieka šios išlaidų kategorijos maržos ir reikia panaudoti bendrąją įsipareigojimų maržą (63,4 mln. EUR). Mokėjimų asignavimai padidėja 2,1 % iki 20 521,5 mln. EUR.

1b išlaidų kategorijos „Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda įsipareigojimų asignavimai padidėja 3,0 % iki 57 192,0 mln. EUR, o Jaunimo užimtumo iniciatyvai finansuoti panaudojus bendrąją įsipareigojimų maržą (350,0 mln. EUR), nebelieka šios išlaidų kategorijos maržos. Mokėjimų asignavimai padidėja 1,1 % iki 47 035,4 mln. EUR.

2 išlaidų kategorijai „Tvarus augimas. Gamtos ištekliai“ siūloma 59 642,1 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų suma. Palyginti su 2018 m., šis išlaidų lygis didesnis 0,7 %, taigi iki viršutinės ribos lieka didelė 701,9 mln. EUR marža. Mokėjimų asignavimai siekia 57 399,9 mln. EUR, t. y. 2,4 % daugiau, palyginti su 2018 m. Įtraukus paskutinį kartą patikslintas asignuotąsias įplaukas, su rinka susijusioms išlaidoms ir tiesioginei pagalbai numatyta suma yra 43 191,9 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų ir 43 116,4 mln. EUR mokėjimų asignavimų.

3 išlaidų kategorijos „Saugumas ir pilietybė“ įsipareigojimų asignavimai padidėja 8,4 % iki 3 786,6 mln. EUR, o mobilizavus lankstumo priemonę (985,6 mln. EUR) nebelieka šios išlaidų kategorijos maržos. Mokėjimų asignavimai padidėja 18,3 % iki 3 527,4 mln. EUR.

4 išlaidų kategorijos „Europos vaidmuo pasaulyje“ įsipareigojimų asignavimai padidėja 12,4 % iki 11 319,3 mln. EUR (įskaitant Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės taikymo pratęsimo poveikį), todėl nebelieka šios išlaidų kategorijos maržos ir reikia panaudoti bendrąją įsipareigojimų maržą (1 051,3 mln. EUR). Mokėjimų asignavimai padidėja 5,1 % iki 9 358,3 mln. EUR.

5 išlaidų kategorijai „Administravimas“ skirti įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai visoms institucijoms, taip pat pensijoms ir Europos mokykloms didėja 2,9 % – įsipareigojimai iki 9 943,0 mln. EUR, o mokėjimai – iki 9 944,9 mln. EUR. Dėl to lieka 589,1 mln. EUR nepaskirstyta marža, kompensavus nenumatytų atvejų rezervo panaudojimą 2017 m. su migracija susijusioms išlaidoms padengti (253,9 mln. EUR).

3.Pagrindiniai antrojo biudžeto projekto pasiūlymo elementai

Antrasis biudžeto projektas iš esmės grindžiamas Taikinimo komitete padaryta pažanga. Toliau išsamiai nurodomi siūlomi pradinio biudžeto projekto, iš dalies pakeisto Taisomuoju raštu Nr. 1/2019, pakeitimai.

3.1.Horizontalieji klausimai

3.1.1.Decentralizuotos agentūros

Decentralizuotoms agentūroms skirtą ES įnašą (įsipareigojimų asignavimai ir mokėjimų asignavimai) ir pareigybių skaičių siūloma nustatyti tokius, kokie buvo pradiniame biudžeto projekte su pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2019, ir su šiais pakeitimais:

·1a išlaidų kategorija:

oEuropos GNSS agentūrai (GSA, 05 11 02 biudžeto straipsnis) siūloma skirti 5 papildomas pareigybes, o įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus padidinti 357 500 EUR.

oEuropos darbo institucijos (ELA, 04 03 15 biudžeto straipsnis) įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus siūloma sumažinti 8 947 000 EUR.

oEuropos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA, 09 02 03 biudžeto straipsnis) įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus siūloma padidinti 400 000 EUR.

oEuropos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijai (EERRI, 09 02 04 biudžeto straipsnis) siūloma skirti 2 papildomas pareigybes, o įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus padidinti 143 000 EUR.

oEuropos bankininkystės institucijos (EBI, 12 02 04 biudžeto straipsnis) etatų plane numatytą pareigybių skaičių siūloma sumažinti 2 pareigybėmis.

oEuropos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA, 12 02 05 biudžeto straipsnis) etatų plane numatytą pareigybių skaičių siūloma sumažinti 4 pareigybėmis, o įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus sumažinti 1 100 000 EUR.

oEuropos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA, 12 02 06 biudžeto straipsnis) etatų plane numatytą pareigybių skaičių siūloma sumažinti 23 pareigybėmis, o įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus sumažinti 11 000 000 EUR.

·3 išlaidų kategorija:

oEuropos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūrai (Europolas, 18 02 04 biudžeto straipsnis) siūloma skirti 10 papildomų pareigybių, o įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus padidinti 8 357 500 EUR.

oDidelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo Europos agentūros (eu-LISA, 18 02 07 straipsnis) įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus siūloma padidinti 4 000 000 EUR.

oEuropos prieglobsčio paramos biuro (EASO, 18 03 02 biudžeto straipsnis) įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus siūloma nustatyti tokius, kokius Komisija siūlė pradiniame biudžeto projekte. Europos Komisija peržiūrės Europos prieglobsčio paramos biuro 2019 finansinių metų finansavimo reikalavimus, kai bus priimtas 2018 m. rugsėjo 12 d. pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo bus sustiprinti agentūros operatyvinės paramos pajėgumai. Prireikus Komisija pateiks atitinkamų biudžeto pasiūlymų.

oEuropos teisminio bendradarbiavimo padaliniui (Eurojustas, 33 03 04 biudžeto straipsnis) siūloma skirti 5 papildomas pareigybes, o įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus padidinti 357 500 EUR.

3.1.2.Vykdomosios įstaigos

Vykdomosioms agentūroms skirtą ES įnašą (įsipareigojimų asignavimai ir mokėjimų asignavimai) ir pareigybių skaičių siūloma nustatyti tokius, kokie buvo pradiniame biudžeto projekte su pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2019.

3.1.3.Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai

Į antrąjį biudžeto projektą įtraukti 75 bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai, kurių bendra įsipareigojimų asignavimų suma sudaro 114,9 mln. EUR, atsižvelgiant į Europos Parlamente vykusį pradinio biudžeto projekto svarstymą.3.2.Bendras požiūris į įsipareigojimų asignavimus

3.2.1. 1a išlaidų kategorija — Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti

1a išlaidų kategorijos įsipareigojimų asignavimų lygį siūloma nustatyti tokį, koks buvo pradiniame biudžeto projekte su pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2019, ir su toliau pateiktoje lentelėje nurodytais pakeitimais:

EUR

Biudžeto eilutė / programa

Pavadinimas

Įsipareigojimų asignavimų padidinimas

2019 m. BP (įsk. TR Nr. 1)

Antrasis 2019 m. biudžeto projektas

Skirtumas

1.1.12

Tarptautinis termobranduolinis eksperimentinis reaktorius (ITER)

-3 500 000

32 05 01 02

ITER infrastruktūros statyba, paleidimas ir eksploatavimas — Europos ITER įgyvendinimo bendroji įmonė — Branduolių sintezės energija (F4E)

354 658 200

351 158 200

-3 500 000

1.1.13

Europos Žemės stebėjimo programa („Copernicus“)

-17 500 000

02 06 01

Kosminės erdvės stebėjimu ir in situ duomenimis paremtų operatyvinių paslaugų teikimas („Copernicus“)

189 755 000

188 255 000

-1 500 000

02 06 02

Savarankiškų Sąjungos Žemės stebėjimo pajėgumų kūrimas („Copernicus“)

686 315 000

670 315 000

-16 000 000

1.1.4

Įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programa (COSME)

5 000 000

02 02 01

Verslumo skatinimas ir Sąjungos įmonių konkurencingumo ir galimybių patekti į rinką didinimas

128 039 000

130 039 000

2 000 000

02 02 02

Mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) galimybių gauti finansavimą nuosavo kapitalo ir skolos forma didinimas

221 430 000

224 430 000

3 000 000

1.1.5

Švietimo, mokymo ir sporto programa („Erasmus+“)

200 000 000

15 02 01 01

Kompetencijos ir bendradarbiavimo Europos švietimo ir mokymo srityje skatinimas ir jų svarba darbo rinkai

2 217 836 200

2 411 836 200

194 000 000

15 02 01 02

Kompetencijos ir bendradarbiavimo Europos jaunimo reikalų srityje bei jaunimo dalyvavimo Europos demokratiniame gyvenime skatinimas

169 070 000

175 070 000

6 000 000

1.1.6

Užimtumo ir socialinių inovacijų programa (EaSI)

6 300 000

04 01 04 02

Užimtumo ir socialinių inovacijų programos rėmimo išlaidos

2 950 000

3 400 000

450 000

04 03 02 01

„Progress“ – parama Sąjungos užimtumo bei socialinei politikai ir darbo sąlygas reglamentuojantiems teisės aktams rengti, įgyvendinti, stebėti ir vertinti

77 373 225

78 873 225

1 500 000

04 03 02 02

EURES — Savanoriško darbuotojų geografinio judumo skatinimas ir galimybių įsidarbinti didinimas

28 626 491

32 976 491

4 350 000

1.1.DAG

Decentralizuotos agentūros

-20 146 500

02 05 11

Europos GNSS agentūra

32 270 863

32 628 363

357 500

09 02 03

Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)

15 424 465

15 824 465

400 000

09 02 04

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (EERRI) – Biuras

5 534 665

5 677 665

143 000

12 02 05

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA)

13 474 234

12 374 234

-1 100 000

12 02 06

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)

38 235 160

27 235 160

-11 000 000

04 03 15

Europos darbo institucija (ELA)

11 071 650

2 124 650

-8 947 000

1.1.OTH

Kiti veiksmai ir programos

227 000

04 03 01 03

Laisvas darbuotojų judėjimas, socialinės apsaugos sistemų koordinavimas ir migrantams, įskaitant migrantus iš trečiųjų šalių, skirtos priemonės

7 998 950

9 285 950

1 287 000

29 02 01

Kokybiškos statistinės informacijos teikimas, naujų Europos statistikos rengimo metodų įgyvendinimas ir partnerystės Europos statistikos sistemoje stiprinimas

73 245 000

72 185 000

-1 060 000

1.1.PPPA

Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai

72 258 000

1.1.SPEC

Pagal Komisijos prerogatyvas finansuojami veiksmai ir Komisijai suteikta konkreti kompetencija

-1 210 000

01 02 01

Ekonominės ir pinigų sąjungos, įskaitant eurą, koordinavimas ir priežiūra ir susijęs komunikavimas

12 000 000

11 730 000

-270 000

04 03 01 06

Įmonių atstovų informavimas, konsultavimas ir dalyvavimas

7 903 000

7 103 000

-800 000

04 03 01 08

Darbo santykiai ir socialinis dialogas

16 000 000

15 000 000

-1 000 000

06 02 05

Veiksmai, kuriais remiama Europos transporto politika ir keleivių teisės, įskaitant komunikacijos veiklą

11 500 000

12 860 000

1 360 000

09 02 01

Sąjungos politikos nustatymas ir įgyvendinimas elektroninių ryšių srityje

3 765 000

3 265 000

-500 000

Iš viso

241 428 500

Todėl siūlomas įsipareigojimų asignavimų lygis yra 23 145,4 mln. EUR, taigi iki 1a išlaidų kategorijos viršutinės išlaidų ribos nelieka maržos ir iš bendrosios įsipareigojimų maržos panaudojama 63,4 mln. EUR suma.

2017 m. panaikinusi įsipareigojimus (412,8 mln. EUR) dėl visiškai ar iš dalies neįgyvendintų mokslinių tyrimų projektų ir remdamasi Finansinio reglamento 14 15 straipsnio 3 dalimi, kuri taikoma tik moksliniams tyrimams, Komisija siūlo vėl skirti 100 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų, kad būtų padidinti Europos inovacijų tarybos bandomajai iniciatyvai pagal MVĮ priemonę 15 skirti asignavimai (08 02 08 biudžeto eilutė):

EUR

Biudžeto eilutė / programa

Pavadinimas

Asignavimai, kuriuos vėl galima panaudoti

1.1.31

„Horizontas 2020“

100 000 000

08 02 08

MVĮ priemonė

100 000 000

Iš viso

100 000 000

Biudžeto pastabą siūloma atitinkamai pakoreguoti.

3.2.2.1b išlaidų kategorija — Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda

1b išlaidų kategorijos įsipareigojimų asignavimų lygį siūloma nustatyti tokį, koks buvo pradiniame biudžeto projekte su pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2019, ir su toliau pateiktoje lentelėje nurodytais pakeitimais:

EUR

Biudžeto eilutė / programa

Pavadinimas

Įsipareigojimų asignavimų padidinimas

2019 m. BP (įsk. TR Nr. 1)

Antrasis 2019 m. biudžeto projektas

Skirtumas

1.2.31

Techninė pagalba

-1 744 903

04 02 63 01

Europos socialinis fondas — Techninė pagalba veiklai

25 078 000

23 333 097

-1 744 903

1.2.5

Jaunimo užimtumo iniciatyva (specialus papildomas asignavimas)

116 666 667

04 02 64

Jaunimo užimtumo iniciatyva

233 333 333

350 000 000

116 666 667

1.2.PPPA

Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai

3 675 000

Iš viso

118 596 764

Todėl siūlomas įsipareigojimų asignavimų lygis yra 57 192,0 mln. EUR, taigi iki 1b išlaidų kategorijos viršutinės išlaidų ribos nelieka maržos ir iš bendrosios įsipareigojimų maržos panaudojama 350,0 mln. EUR suma.

3.2.3.2 išlaidų kategorija — Tvarus augimas. Gamtos ištekliai

2 išlaidų kategorijos įsipareigojimų asignavimų lygį siūloma nustatyti tokį, koks buvo pradiniame biudžeto projekte su pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2019, ir su toliau pateiktoje lentelėje nurodytais pakeitimais:

EUR

Biudžeto eilutė / programa

Pavadinimas

Įsipareigojimų asignavimų padidinimas

2019 m. BP (įsk. TR Nr. 1)

Antrasis 2019 m. biudžeto projektas

Skirtumas

2.0.10

Europos žemės ūkio garantijų fondas (EŽŪGF) — Su rinka susijusios išlaidos ir tiesioginės išmokos

-237 500 000

05 02 06 99

Kitos alyvuogių aliejaus priemonės

100 000

600 000

500 000

05 02 15 99

Kitos kiaulienos, paukštienos, kiaušinių, bitininkystės ir kitų gyvūninės kilmės produktų priemonės

13 000 000

28 000 000

15 000 000

05 03 01 10

Bazinės išmokos sistema (BIS)

16 464 000 000

16 211 000 000

-253 000 000

2.0.4

Aplinkos ir klimato politikos programa (LIFE)

4 000 000

07 02 01

Parama ekologiškesnei ir tausiau išteklius naudojančiai ekonomikai ir Sąjungos aplinkos politikos ir teisės aktų rengimui bei įgyvendinimui

148 835 000

150 335 000

1 500 000

07 02 02

Biologinės įvairovės nykimo stabdymas ir jos didinimas

211 620 000

213 620 000

2 000 000

07 02 03

Parama geresniam aplinkos valdymui ir informacijai visais lygmenimis

47 500 000

48 000 000

500 000

2.0.PPPA

Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai

13 500 000

Iš viso

-220 000 000

Įsipareigojimų asignavimų sumažinimas visiškai susijęs su didesnėmis asignuotosiomis įplaukomis, gautomis iš 2018 m. spalio 31 d. EŽŪGF perviršio, kuriomis bus patenkinti visi sektoriaus poreikiai, atnaujinti Taisomajame rašte Nr. 1/2019.

Todėl siūlomas įsipareigojimų lygis yra 59 642,1 mln. EUR, o iki 2 išlaidų kategorijos viršutinės išlaidų ribos lieka 701,9 mln. EUR marža.

3.2.4.3 išlaidų kategorija — Saugumas ir pilietybė

3 išlaidų kategorijos įsipareigojimų asignavimų lygį siūloma nustatyti tokį, koks buvo pradiniame biudžeto projekte su pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2019, ir su toliau pateiktoje lentelėje nurodytais pakeitimais:

EUR

Biudžeto eilutė / programa

Pavadinimas

Įsipareigojimų asignavimų padidinimas

2019 m. BP (įsk. TR Nr. 1)

Antrasis 2019 m. biudžeto projektas

Skirtumas

3.0.11

„Kūrybiška Europa“

3 000 000

09 05 01

Paprogramė MEDIA — Veikla tarpvalstybiniu ir tarptautiniu mastu bei tarpvalstybinės sklaidos ir mobilumo skatinimas

117 260 000

120 260 000

3 000 000

3.0.2

Vidaus saugumo fondas

5 000 000

18 02 01 01

Sienų valdymo ir bendros vizų politikos siekiant palengvinti teisėtą keliavimą rėmimas

330 317 547

335 317 547

5 000 000

3.0.8

Maistas ir pašarai

-8 000 000

17 04 01

Aukštesnio gyvūnų sveikatos būklės lygio ir aukšto gyvūnų apsaugos lygio Sąjungoje užtikrinimas

163 500 000

155 500 000

-8 000 000

3.0.DAG

Decentralizuotos agentūros

-42 285 000

18 02 04

Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas)

128 789 065

137 146 565

8 357 500

18 02 07

Didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo Europos agentūra (eu-LISA)

291 350 509

295 350 509

4 000 000

18 03 02

Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)

149 032 843

94 032 843

-55 000 000

33 03 04

Europos Sąjungos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas)

37 316 059

37 673 559

357 500

3.0.PPPA

Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai

15 075 000

3.0.SPEC

Pagal Komisijos prerogatyvas finansuojami veiksmai ir Komisijai suteikta konkreti kompetencija

3 000 000

09 05 05

Žiniasklaidos veiksmai

20 346 000

23 546 000

3 200 000

16 03 01 03

Informacijos perdavimas

15 800 000

15 600 000

-200 000

Iš viso

-24 210 000

Todėl siūlomas įsipareigojimų lygis yra 3 786,6 mln. EUR, taigi iki 3 išlaidų kategorijos viršutinės išlaidų ribos nelieka maržos ir iš lankstumo priemonės mobilizuojama 985,6 mln. EUR suma.

3.2.5.4 išlaidų kategorija — Europos vaidmuo pasaulyje

4 išlaidų kategorijos įsipareigojimų asignavimų lygį siūloma nustatyti tokį, koks buvo pradiniame biudžeto projekte su pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2019, ir su toliau pateiktoje lentelėje nurodytais pakeitimais:

EUR

Biudžeto eilutė / programa

Pavadinimas

Įsipareigojimų asignavimų padidinimas

2019 m. BP (įsk. TR Nr. 1)

Antrasis 2019 m. biudžeto projektas

Skirtumas

4.0.1

Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (PNPP II)

-138 700 000

05 05 04 02

Turkija – Parama ekonominiam, socialiniam ir teritoriniam vystymuisi ir susijęs laipsniškas teisės aktų derinimas su Sąjungos acquis

56 800 000

40 000 000

-16 800 000

22 02 01 01

Vakarų Balkanai – Politinių reformų ir laipsniško teisės aktų derinimo su Sąjungos acquis rėmimas

189 267 000

193 267 000

4 000 000

22 02 01 02

Vakarų Balkanai – Ekonominio, socialinio ir teritorinio vystymosi ir laipsniško teisės aktų derinimo su Sąjungos acquis rėmimas

306 439 000

310 439 000

4 000 000

22 02 03 01

Turkija – Politinių reformų ir laipsniško teisės aktų derinimo su Sąjungos acquis rėmimas

244 100 000

160 000 000

-84 100 000

22 02 03 02

Turkija – Ekonominio, socialinio ir teritorinio vystymosi ir laipsniško teisės aktų derinimo su Sąjungos acquis rėmimas

944 500 000

898 700 000

-45 800 000

4.0.10

Makrofinansinė pagalba (MFA)

-15 000 000

01 03 02

Makrofinansinė pagalba

42 000 000

27 000 000

-15 000 000

4.0.11

Išorės veiksmų garantijų fondas (GF)

-48 222 935

01 03 06

Išorės veiksmų garantijų fondo atidėjiniai

48 222 935

0

-48 222 935

4.0.2

Europos kaimynystės priemonė (ENI)

97 119 000

22 04 01 01

Viduržemio jūros regiono šalys — Žmogaus teisės, geras valdymas ir judumas

125 838 308

133 923 308

8 085 000

22 04 01 02

Viduržemio jūros regiono šalys — Skurdo mažinimas ir tvarus vystymasis

629 108 985

668 160 985

39 052 000

22 04 01 03

Viduržemio jūros regiono šalys — Pasitikėjimo stiprinimas, saugumas ir konfliktų prevencija bei jų sprendimas

415 324 409

423 718 409

8 394 000

22 04 01 04

Taikos proceso rėmimas ir finansinė parama Palestinai ir Jungtinių Tautų Paramos ir darbo agentūrai Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA)

308 811 939

329 811 939

21 000 000

22 04 02 01

Rytų partnerystė — Žmogaus teisės, geras valdymas ir judumas

241 931 953

250 016 953

8 085 000

22 04 02 02

Rytų partnerystė — Skurdo mažinimas ir tvarus vystymasis

371 016 900

380 730 900

9 714 000

22 04 02 03

Rytų partnerystė — Pasitikėjimo stiprinimas, saugumas ir konfliktų prevencija bei jų sprendimas

12 231 062

12 770 062

539 000

22 04 20

„Erasmus+“ — Įnašas pagal Europos kaimynystės priemonę (EKP)

84 544 000

86 794 000

2 250 000

4.0.3.

Vystomojo bendradarbiavimo priemonė (VBP)

31 556 000

21 02 02

Bendradarbiavimas su Azija

810 388 665

794 388 665

-16 000 000

21 02 04

Bendradarbiavimas su Artimaisiais Rytais

194 531 328

178 531 328

-16 000 000

21 02 07 01

Aplinka ir klimato kaita

215 593 156

224 576 156

8 983 000

21 02 07 02

Tvari energetika

95 819 181

99 412 181

3 593 000

21 02 07 03

Žmogaus socialinė raida

205 589 346

238 149 346

32 560 000

21 02 07 05

Migracija ir prieglobstis

54 951 845

56 748 845

1 797 000

21 02 08 01

Pilietinė visuomenė, dalyvaujanti vystymosi procese

219 626 756

230 999 756

11 373 000

21 02 20

„Erasmus+“ — Įnašas pagal vystomojo bendradarbiavimo priemonę (VBP)

98 638 290

103 888 290

5 250 000

4.0.OTH

Kiti veiksmai ir programos

2 000 000

13 07 01

Finansinė parama, skirta Kipro turkų bendruomenės ekonominei plėtrai skatinti

33 122 000

35 122 000

2 000 000

4.0.PPPA

Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai

6 325 000

Iš viso

-64 922 935

Todėl siūlomas įsipareigojimų lygis yra 11 319,3 mln. EUR, taigi iki 4 išlaidų kategorijos viršutinės išlaidų ribos nelieka maržos ir iš bendrosios įsipareigojimų maržos panaudojama 1 051,3 mln. EUR suma.

3.2.6.5 išlaidų kategorija — Administravimas

5 išlaidų kategorijai nustatytą pareigybių pagal institucijų etatų planą skaičių ir asignavimus siūloma nustatyti tokio lygio, koks buvo pradiniame biudžeto projekte su pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2019, išskyrus:

·Parlamento skirsnį, kurio pradinio biudžeto projekto svarstymo rezultatai patvirtinti atsižvelgiant į patikslinimus dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos, įtrauktus į Taisomąjį raštą Nr. 1/2019;

·Tarybos skirsnį, kurio pradinio biudžeto projekto svarstymo rezultatai patvirtinti;

·Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno skirsnį, kurio pradinio biudžeto projekto Tarybos svarstymo rezultatai patvirtinti.

Be to, siūlomi toliau nurodyti į pradinį biudžeto projektą su pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2019, įtraukto pareigybių pagal etatų planus skaičiaus ir asignavimų pakeitimai šioms institucijoms:

·Europos Sąjungos Teisingumo Teismo skirsnyje siūloma skirti 5 papildomus etatus 16 , o įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų lygį siūloma padidinti 415 016 EUR (246 875 EUR pagal 1 2 0 0 biudžeto eilutę „Darbo užmokestis ir išmokos“ ir 168 141 EUR pagal 2 1 0 0 biudžeto eilutę „Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra“);

·Europos išorės veiksmų tarnybos skirsnyje įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų lygį siūloma sumažinti 3 050 000 EUR – toks būtų bendras rezultatas įgyvendinus siūlomą padidinimą 1 200 000 EUR pagal 2 2 1 4 biudžeto eilutę „Strateginės komunikacijos pajėgumai“ ir siūlomą sumažinimą 4 250 000 EUR pagal šias biudžeto eilutes: 1 1 0 0  „Baziniai atlyginimai“ (-3 280 000 EUR), 1 1 0 1 „Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytos su užimamomis pareigomis susijusios išmokos“ (-10 000 EUR), 1 1 0 2 „Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su darbuotojo asmenine padėtimi“ (-840 000 EUR) ir 1 1 0 3 „Socialinis draudimas“ (-120 000 EUR).

Siūloma, kad automatinio darbo užmokesčio atnaujinimo, taikytino nuo 2018 m. liepos 1 d., poveikis 2019 m. biudžetui (1,7 % vietoje 2,0 %) būtų integruotas į visus biudžeto projekto skirsnius taip:

EUR

Europos Parlamentas

-2 851 238

Europos Vadovų Taryba ir Taryba

-965 489

Europos Komisija (įskaitant pensijas)

-13 781 615

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

-891 000

Europos Audito Rūmai

-359 000

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

-220 825

Europos regionų komitetas

-160 594

Europos ombudsmenas

-26 880

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

-14 568

Europos išorės veiksmų tarnyba

-911 839

Iš viso

-20 183 048Galiausiai visoms institucijoms, išskyrus Europos Parlamentą, nustatytas ir pasiūlytas papildomas su pastatais susijusių išlaidų sumažinimas 0,8 mln. EUR:

EUR

Europos Vadovų Taryba ir Taryba

-20 052

Europos Komisija

-557 239

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

-77 689

Europos Audito Rūmai

-482

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

-27 215

Europos regionų komitetas

-20 008

Europos ombudsmenas

-2 287

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

-4 026

Europos išorės veiksmų tarnyba

-41 002

Iš viso

-750 000

Dėl šių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus (4,1 mln. EUR), pasiūlytus pirmiau 3.1.3 skirsnyje, siūlomas įsipareigojimų asignavimų lygis yra 9 943,0 mln. EUR, paliekant 589,1 mln. EUR maržą iki 5 išlaidų kategorijos viršutinės išlaidų ribos, panaudojus 253,9 mln. EUR iš maržos, skirtos nenumatytų atvejų rezervo mobilizavimui 2017 m. kompensuoti.

3.2.7.Specialios priemonės: Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas, neatidėliotinos pagalbos rezervas ir Europos Sąjungos solidarumo fondas

Įsipareigojimų asignavimus Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondui, neatidėliotinos pagalbos rezervui ir Europos Sąjungos solidarumo fondui siūloma nustatyti tokio lygio, koks buvo pradiniame biudžeto projekte su pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2019.

3.3.Bendras požiūris į mokėjimų asignavimus

Bendrą mokėjimų asignavimų lygį siūloma nustatyti tokį, koks buvo pradiniame biudžeto projekte su pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2019, ir su šiais pakeitimais:

1.pirma, atsižvelgiama į siūlomą mokėjimų asignavimų nediferencijuotosioms išlaidoms lygį – jų atžvilgiu siūlomas mokėjimų asignavimų lygis yra lygus įsipareigojimų asignavimų lygiui. Čia įtrauktas ir papildomas žemės ūkio išlaidų sumažinimas 253,0 mln. EUR. Šis požiūris pagal analogiją taikomas ES įnašui decentralizuotoms agentūroms ir Išorės veiksmų garantijų fondui. Bendras poveikis – siūlomas 375,0 mln. EUR sumažinimas;

2.siūloma, kad mokėjimų asignavimai visiems naujiems bandomiesiems projektams ir parengiamiesiems veiksmams, įtrauktiems į antrąjį biudžeto projektą, sudarytų 50 % atitinkamų įsipareigojimų asignavimų arba atitiktų tokį lygį, kokį Parlamentas pasiūlė po pradinio biudžeto projekto svarstymų, jei šis lygis būtų žemesnis. Jei pratęsiami esami bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai, siūloma, kad mokėjimų asignavimų lygis būtų toks, koks apibrėžtas pradiniame biudžeto projekte, pridėjus 50 % atitinkamų naujų įsipareigojimų asignavimų, arba atitiktų tokį lygį, kokį Parlamentas pasiūlė po pradinio biudžeto projekto svarstymų, jei šis lygis būtų žemesnis. Bendras poveikis – siūlomas 57,5 mln. EUR padidinimas;3.dėl įsipareigojimų asignavimų diferencijuotosioms išlaidoms raidos siūlomi pakeitimai, susiję su šiomis biudžeto eilutėmis:

EUR

Biudžeto eilutė / programa

Pavadinimas

Įsipareigojimų asignavimų padidinimas

2019 m. BP (įsk. TR Nr. 1)

Antrasis 2019 m. biudžeto projektas

Skirtumas

1.1.12

Tarptautinis termobranduolinis eksperimentinis reaktorius (ITER)

-3 500 000

32 05 01 02

ITER infrastruktūros statyba, paleidimas ir eksploatavimas — Europos ITER įgyvendinimo bendroji įmonė — Branduolių sintezės energija (F4E)

366 696 185

363 196 185

-3 500 000

1.1.13

Europos Žemės stebėjimo programa („Copernicus“)

-12 500 000

02 06 01

Kosminės erdvės stebėjimu ir in situ duomenimis paremtų operatyvinių paslaugų teikimas („Copernicus“)

140 000 000

139 000 000

-1 000 000

02 06 02

Savarankiškų Sąjungos Žemės stebėjimo pajėgumų kūrimas („Copernicus“)

472 000 000

460 500 000

-11 500 000

1.1.31

„Horizontas 2020“

30 000 000

08 02 08

MVĮ priemonė

482 502 033

512 502 033

30 000 000

1.1.5

Švietimo, mokymo ir sporto programa („Erasmus+“)

170 000 000

15 02 01 01

Kompetencijos ir bendradarbiavimo Europos švietimo ir mokymo srityje skatinimas ir jų svarba darbo rinkai

2 096 100 000

2 261 000 000

164 900 000

15 02 01 02

Kompetencijos ir bendradarbiavimo Europos jaunimo reikalų srityje bei jaunimo dalyvavimo Europos demokratiniame gyvenime skatinimas

170 850 000

175 950 000

5 100 000

3.0.8

Maistas ir pašarai

-6 500 000

17 04 01

Aukštesnio gyvūnų sveikatos būklės lygio ir aukšto gyvūnų apsaugos lygio Sąjungoje užtikrinimas

134 040 000

127 540 000

-6 500 000

4.0.1

Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (PNPP II)

-90 000 000

05 05 04 02

Turkija – Parama ekonominiam, socialiniam ir teritoriniam vystymuisi ir susijęs laipsniškas teisės aktų derinimas su Sąjungos acquis

50 000 000

35 000 000

-15 000 000

22 02 03 01

Turkija – Politinių reformų ir laipsniško teisės aktų derinimo su Sąjungos acquis rėmimas

150 719 568

105 719 568

-45 000 000

22 02 03 02

Turkija – Ekonominio, socialinio ir teritorinio vystymosi ir laipsniško teisės aktų derinimo su Sąjungos acquis rėmimas

708 080 653

678 080 653

-30 000 000

4.0.10

Makrofinansinė pagalba (MFA)

-15 000 000

01 03 02

Makrofinansinė pagalba

42 000 000

27 000 000

-15 000 000

Iš viso

72 500 000

4.siūlomas papildomas 01 04 05 biudžeto eilutės mokėjimų asignavimų sumažinimas, t. y. siūloma, kad ESIF garantijų fondo atidėjiniai būtų sumažinti suma, kuri į laikotarpio pradžią perkelta biudžeto valdymo institucijos perkėlime (DEC) Nr. 22/2018, kaip nurodyta toliau:

EUR

Biudžeto eilutė / programa

Pavadinimas

2019 m. BP (įsk. TR Nr. 1)

2019 m. biudžetas

Skirtumas

1.1.10

Europos strateginių investicijų fondas (ESIF)

-150 000 000

01 04 05

ESIF garantijų fondo atidėjiniai

1 150 000 000

1 000 000 000

-150 000 000

Iš viso

-150 000 000

3.4.Rezervai

Rezervų lygį siūloma nustatyti pagal pradinio biudžeto projekto Tarybos svarstymų rezultatus, atsižvelgiant į Taisomajame rašte Nr. 1/2019 pasiūlytus pakeitimus, su šiais pakeitimais:

·siūlomos 18 03 01 01 biudžeto eilutės rezervo panaudojimo sąlygos:

„Komisijos pasiūlymo dėl reglamento „Dublinas III“ išdėstymo nauja redakcija (2016 m. gegužės 4 d. COM(2016) 270 final) finansinėje pažymoje numatyta 460 mln. EUR suma yra atidedama į rezervą, kol tas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto bus priimtas. Šis rezervas gali būti panaudojamas atlikus perkėlimą pagal Finansinio reglamento 30 straipsnio 2 dalies a punktą po pagrindinio akto priėmimo.

Jei aktas nebus priimtas iki 2019 m. vasario 1 d., Komisija gali pateikti vieną ar daugiau pasiūlymų dėl perkėlimų pagal Finansinio reglamento 31 straipsnį, kad ta suma būtų kitaip panaudota pagal 18 03 01 01 biudžeto eilutę.“

Siūloma atitinkamai pakeisti 18 03 01 01 biudžeto punkto biudžeto pastabą;

·atsižvelgiant į tai, kad 2018 m. rugsėjo 28 d. priimtas Europos našiosios kompiuterijos bendrosios įmonės teisinis pagrindas 17 , siūloma panaudoti 09 03 05 31, 09 04 07 33 ir 09 04 07 34 biudžeto eilučių rezervus.

3.5.Nomenklatūros ir biudžeto pastabų pokyčiai

3.5.1.Biudžeto pastabos

Be 08 02 08 straipsnio biudžeto pastabos teksto pakeitimo, pasiūlyto pirmiau 3.2.1 skirsnyje, taip pat siūloma į antrąjį biudžeto projektą įtraukti pakeitimus, kuriuos Europos Parlamentas į biudžeto pastabų tekstą įtraukė po pradinio biudžeto projekto svarstymų, išskyrus pakeitimus, susijusius su toliau pateiktoje lentelėje išvardytomis biudžeto eilutėmis. Šiuo atveju reikia suprasti, kad Europos Parlamento atliekamais pakeitimais negali būti iš dalies pakeistas galiojantis teisinis pagrindas arba išplėsta jo taikymo sritis ar pažeistas institucijų administracinis savarankiškumas ir kad veiksmas gali būti finansuojamas turimais ištekliais.

Biudžeto eilutė

Pavadinimas

02 02 77 40

Bandomasis projektas — Palydovinio plačiajuosčio interneto prieiga, kad ugdomasis multimedijos turinys būtų prieinamas interneto neturinčioms mokykloms

04 06 01

Socialinės sanglaudos skatinimas ir itin didelį skurdą patiriančių žmonių skaičiaus Sąjungoje sumažinimas

15 04 02

Paprogramė „Kultūra“ — Tarpvalstybinių veiksmų rėmimas ir tarptautinės sklaidos bei mobilumo skatinimas

18 02 01 02

Tarpvalstybinio organizuoto nusikalstamumo prevencija ir kova su juo ir geresnis su saugumu susijusios rizikos ir krizių valdymas

18 03 01 01

Bendros Europos prieglobsčio sistemos stiprinimas ir plėtojimas ir valstybių narių solidarumo ir atsakomybės pasidalijimo stiprinimas

18 03 01 02

Teisėtos migracijos į Sąjungą rėmimas, veiksmingos trečiųjų šalių piliečių integracijos skatinimas ir teisingų ir veiksmingų grąžinimo strategijų stiprinimas

18 04 01 01

Programa „Europa piliečiams“ — Atminimo stiprinimas ir pilietinio dalyvavimo Sąjungos lygmeniu gebėjimų didinimas

19 02 01

Reagavimas į krizes ir kylančias krizes

21 02 01

Bendradarbiavimas su Lotynų Amerika

21 02 07 03

Žmogaus socialinė raida

21 02 08 01

Pilietinė visuomenė, dalyvaujanti vystymosi procese

33 02 01

Teisių apsaugos ir didesnių galių suteikimo piliečiams užtikrinimas

3.5.2.Nomenklatūra

Antrajame biudžeto projekte yra siūloma pradinio biudžeto projekto su pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2019, biudžeto nomenklatūra, įtraukus naujus bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus su šiais pavadinimo pakeitimais:

Biudžeto eilutė

Pavadinimas

02 04 77 07

Parengiamieji veiksmai — Naujos ES programos GOVSATCOM rengimas

05 08 77 18

Bandomasis projektas — Žemės ūkio ir maisto sektorių struktūrizavimo veiklos programos, kuria siekiama užtikrinti šeimos ūkių tęstinumą ir vietos žemės ūkio tvarumą, nustatymas

4.Baigiamosios pastabos

Siūlydama antrąjį 2019 m. biudžeto projektą, kuris grindžiamas Taikinimo komitete padaryta pažanga, Komisija siekia sudaryti sąlygas sparčiai priimti 2019 m. biudžetą per trumpą iki 2018 m. pabaigos likusį laikotarpį.

Tinkamas Europos Sąjungos politikos ir programų vykdymas bus užtikrintas, jei 2019 m. biudžetas bus laiku priimtas ir įsigalios. Komisija dės pastangas, kad pasiektų šį tikslą.

5.Antrasis 2019 m. biudžeto projektas pagal finansinės programos išlaidų kategorijas ir pagrindines programas

(Įsipareigojimų asignavimai (ĮA) ir mokėjimų asignavimai (MA) mln. EUR, suapvalinti skaičiai galiojančiomis kainomis)

Išlaidų kategorija

2018 m.

Antrasis 2019 m.

Skirtumas

Skirtumas

biudžetas (1)

biudžeto projektas

2019 m. / 2018 m.

2019 m. / 2018 m.

(1)

(2)

(2 – 1)

(2 / 1)

ĮA

MA

ĮA

MA

ĮA

MA

ĮA

MA

1. Pažangus ir integracinis augimas

77 531,8

66 622,6

80 337,4

67 556,9

2 805,7

934,4

3,6 %

1,4 %

Iš jų pagal bendrąją įsipareigojimų maržą

1 111,8

 

413,4

 

 

 

 

 

Viršutinė riba

76 420,0

 

79 924,0

 

 

 

 

 

Marža

 

 

 

 

 

 

 

 

1a.

Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti

21 999,6

20 095,3

23 145,4

20 521,5

1 145,9

426,3

5,2 %

2,1 %

Iš jų pagal bendrąją įsipareigojimų maržą

760,6

 

63,4

 

 

 

 

 

Viršutinė riba

21 239,0

 

23 082,0

 

 

 

 

 

Marža

 

 

 

 

 

 

 

 

Dideli infrastruktūros projektai

1 814,4

1 826,2

1 959,4

2 142,0

145,0

315,8

8,0 %

17,3 %

 

Europos palydovinės navigacijos sistemos (EGNOS ir „Galileo“)

807,9

718,0

690,7

923,0

-117,1

205,0

-14,5 %

28,6 %

 

Tarptautinis termobranduolinis eksperimentinis reaktorius (ITER)

376,4

500,6

407,2

616,6

30,9

116,0

8,2 %

23,2 %

 

Europos Žemės stebėjimo programa („Copernicus“)

630,2

607,6

861,5

602,4

231,3

-5,2

36,7 %

-0,9 %

Branduolinė sauga ir branduolinių įrenginių eksploatacijos nutraukimas

141,1

152,4

143,9

158,1

2,8

5,8

2,0 %

3,8 %

Europos strateginių investicijų fondas (ESIF)

2 038,3

1 828,0

186,9

1 022,3

-1 851,4

-805,7

-90,8 %

-44,1 %

Mokslinių tyrimų ir inovacijų bendra strateginė programa (BSP)

11 568,1

11 216,9

12 535,1

11 341,8

967,0

124,9

8,4 %

1,1 %

 

„Horizontas 2020“

11 212,4

10 901,5

12 161,5

10 971,8

949,1

70,3

8,5 %

0,6 %

 

Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo programa

355,7

315,5

373,6

370,0

17,9

54,5

5,0 %

17,3 %

Įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programa (COSME)

354,1

253,5

367,2

251,8

13,1

-1,6

3,7 %

-0,6 %

Švietimo, mokymo ir sporto programa („Erasmus+“)

2 314,5

2 145,6

2 726,4

2 563,1

411,9

417,5

17,8 %

19,5 %

Užimtumo ir socialinių inovacijų programa (EaSI)

131,7

118,5

136,1

118,4

4,3

-0,1

3,3 %

-0,1 %

Muitinė, „Fiscalis“ ir kova su sukčiavimu

135,0

124,8

135,2

134,2

0,2

9,4

0,1 %

7,6 %

Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP)

2 748,4

1 523,0

3 764,0

1 701,2

1 015,6

178,3

37,0 %

11,7 %

 

Energetika

680,5

217,7

948,7

326,8

268,2

109,1

39,4 %

50,1 %

 

Transportas

1 897,6

1 163,3

2 640,2

1 222,8

742,5

59,5

39,1 %

5,1 %

 

Informacinės ir ryšių technologijos (IRT)

170,3

142,0

175,1

151,6

4,8

9,6

2,8 %

6,8 %

Energetikos projektai ekonomikos gaivinimui remti (EERP)

 

210,0

 

61,0

 

-149,0

-71,0 %

Europos solidarumo korpusas (ESK)

42,8

33,2

143,3

119,6

100,5

86,3

235,0 %

259,8 %

Europos gynybos pramonės plėtros programa (EGPPP)

 

 

245,0

147,0

245,0

147,0

Kiti veiksmai ir programos

176,4

152,6

194,4

164,7

17,9

12,2

10,2 %

8,0 %

Pagal Komisijos prerogatyvas finansuojami veiksmai ir Komisijai suteikta konkreti kompetencija

128,9

116,9

128,4

115,0

-0,5

-2,0

-0,4 %

-1,7 %

Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai

91,7

77,6

97,3

99,6

5,6

22,0

6,1 %

28,3 %

Decentralizuotos agentūros

314,1

316,2

382,9

381,7

68,8

65,5

21,9 %

20,7 %

1b.

Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda

55 532,2

46 527,3

57 192,0

47 035,4

1 659,8

508,1

3,0 %

1,1 %

Iš jų pagal bendrąją įsipareigojimų maržą

351,2

 

350,0

 

 

 

 

 

Viršutinė riba

55 181,0

 

56 842,0

 

 

 

 

 

Marža

 

 

 

 

 

 

 

 

Investicijos į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą

50 798,0

43 447,4

52 357,5

43 736,6

1 559,5

289,2

3,1 %

0,7 %

 

Regionų konvergencija (mažiau išsivystę regionai)

27 012,3

23 387,6

27 875,2

24 042,3

863,0

654,7

3,2 %

2,8 %

 

Pereinamojo laikotarpio regionai

5 738,6

4 040,5

5 848,7

4 370,1

110,1

329,6

1,9 %

8,2 %

 

Konkurencingumas (labiau išsivystę regionai)

8 426,8

7 394,1

8 648,9

7 441,5

222,1

47,4

2,6 %

0,6 %

 

Atokiausi ir retai apgyvendinti regionai

226,5

169,0

231,0

176,4

4,5

7,4

2,0 %

4,4 %

 

Sanglaudos fondas

9 393,8

8 456,3

9 753,6

7 706,3

359,8

-750,0

3,8 %

-8,9 %

Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP) — SF įnašas

1 655,1

625,8

1 700,4

851,6

45,3

225,8

2,7 %

36,1 %

Europos teritorinis bendradarbiavimas

1 934,3

1 234,7

1 973,0

1 190,6

38,7

-44,1

2,0 %

-3,6 %

Jaunimo užimtumo iniciatyva (specialus papildomas asignavimas)

350,0

600,0

350,0

631,5

 

31,5

 

5,3 %

Techninė pagalba ir novatoriški veiksmai

230,3

199,6

239,7

212,7

9,4

13,1

4,1 %

6,6 %

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas (EPLSAF)

556,9

401,4

567,8

401,2

10,9

-0,2

2,0 %

0,0 %

Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai

7,7

18,5

3,7

11,2

-4,0

-7,3

-52,3 %

-39,5 %

2. Tvarus augimas. Gamtos ištekliai

59 238,6

56 041,0

59 642,1

57 399,9

403,5

1 358,9

0,7 %

2,4 %

Viršutinė riba

60 267,0

 

60 344,0

 

 

 

 

 

Marža

1 028,4

 

701,9

 

 

 

 

 

 

Iš jų: Europos žemės ūkio garantijų fondas (EŽŪGF) — Su rinka susijusios išlaidos ir tiesioginės išmokos

43 233,1

43 187,3

43 191,9

43 116,4

-41,2

-70,9

-0,1 %

-0,2 %

Tarpinė viršutinė riba

44 163,0

 

43 881,0

 

 

 

 

 

Europos žemės ūkio garantijų fondas (EŽŪGF) — Su rinka susijusios išlaidos ir tiesioginės išmokos

43 233,1

43 187,3

43 191,9

43 116,4

-41,2

-70,9

-0,1 %

-0,2 %

Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP)

14 380,3

11 852,2

14 727,3

13 148,2

346,9

1 296,0

2,4 %

10,9 %

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

1 027,9

602,8

1 090,0

712,8

62,1

109,9

6,0 %

18,2 %

Aplinkos ir klimato politikos programa (LIFE)

522,8

316,1

558,1

341,6

35,3

25,5

6,7 %

8,1 %

Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai

15,6

17,7

13,5

19,6

-2,1

1,9

-13,5 %

10,7 %

Decentralizuotos agentūros

58,8

58,8

61,3

61,3

2,5

2,5

4,3 %

4,3 %

3. Saugumas ir pilietybė

3 493,2

2 980,7

3 786,6

3 527,4

293,4

546,7

8,4 %

18,3 %

Iš jų: iš lankstumo priemonės

837,2

 

985,6

 

 

 

 

 

Viršutinė riba

2 656,0

 

2 801,0

 

 

 

 

 

Marža

 

 

 

 

 

 

 

 

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas

719,2

594,4

1 120,8

952,6

401,7

358,2

55,9 %

60,3 %

Vidaus saugumo fondas

720,0

481,2

533,5

663,7

-186,5

182,5

-25,9 %

37,9 %

IT sistemos

26,3

13,2

0,1

 

-26,2

-13,2

-99,6 %

-100,0%

Teisingumas

47,1

35,9

44,6

38,1

-2,5

2,3

-5,4 %

6,3 %

Teisės, lygybė ir pilietiškumas

63,4

46,6

65,7

58,0

2,3

11,4

3,7 %

24,4 %

Sąjungos civilinės saugos mechanizmas

33,2

34,3

149,6

81,7

116,3

47,4

349,8 %

138,3 %

„Europa piliečiams“

27,6

28,6

28,7

29,2

1,1

0,6

4,1 %

2,1 %

Maistas ir pašarai

280,2

248,4

289,7

239,3

9,5

-9,1

3,4 %

-3,7 %

Sveikata

66,4

55,9

68,3

61,3

1,9

5,3

2,9 %

9,6 %

Vartotojai

28,0

23,1

29,3

23,6

1,3

0,5

4,6 %

2,2 %

„Kūrybiška Europa“

230,4

180,7

244,8

194,8

14,5

14,1

6,3 %

7,8 %

Skubios paramos teikimo Sąjungoje priemonė (SPP)

200,0

220,6

0,3

69,5

-199,8

-151,0

-99,9 %

-68,5 %

Pagal Komisijos prerogatyvas finansuojami veiksmai ir Komisijai suteikta konkreti kompetencija

98,8

91,7

105,8

99,9

7,0

8,2

7,1 %

8,9 %

 

Iš kurių „Komunikacijos veiksmai“

73,4

72,3

77,1

74,0

3,7

1,7

5,1 %

2,3 %

Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai

12,7

17,9

15,1

18,3

2,4

0,3

19,2 %

1,9 %

Decentralizuotos agentūros

940,1

908,3

1 090,4

997,6

150,3

89,3

16,0 %

9,8 %

4. Europos vaidmuo pasaulyje

10 068,8

8 906,1

11 319,3

9 358,3

1 250,4

452,2

12,4 %

5,1 %

Iš jų pagal bendrąją įsipareigojimų maržą

243,8

 

1 051,3

 

 

 

 

 

Viršutinė riba

9 825,0

 

10 268,0

 

 

 

 

 

Marža

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (PNPP II)

2 078,8

1 451,6

2 423,4

1 707,5

344,6

255,9

16,6 %

17,6 %

Europos kaimynystės priemonė (ENI)

2 436,6

2 278,0

2 677,3

2 060,3

240,6

-217,7

9,9 %

-9,6 %

Vystomojo bendradarbiavimo priemonė (VBP)

2 976,0

2 734,5

3 189,9

2 796,3

213,9

61,8

7,2 %

2,3 %

Bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis partnerystės priemonė (PI)

140,2

100,7

154,0

99,6

13,8

-1,1

9,9 %

-1,1 %

Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonė (EDŽTRP)

192,8

169,3

196,7

159,3

3,9

-10,0

2,0 %

-5,9 %

Priemonė, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos (IcSP)

370,0

325,3

376,7

321,3

6,7

-4,0

1,8 %

-1,2 %

Humanitarinė pagalba (HUMA)

1 085,4

1 095,0

1 651,8

1 603,0

566,4

508,1

52,2 %

46,4 %

Bendra užsienio ir saugumo politika (BUSP)

328,0

292,0

334,9

305,5

6,8

13,5

2,1 %

4,6 %

Branduolinės saugos bendradarbiavimo priemonė (INSC)

33,0

45,5

33,6

41,5

0,7

-4,0

2,0 %

-8,8 %

Makrofinansinė pagalba (MFA)

42,1

42,1

27,0

27,0

-15,1

-15,1

-35,8 %

-35,8 %

Išorės veiksmų garantijų fondas (GF)

137,8

137,8

 

 

-137,8

-137,8

-100,0%

-100,0%

Sąjungos civilinės saugos mechanizmas

16,1

15,5

23,5

20,7

7,4

5,2

46,1 %

33,6 %

ES pagalbos savanorių iniciatyva (EUAV)

20,3

16,9

19,5

16,1

-0,8

-0,8

-3,9 %

-4,9 %

Europos darnaus vystymosi fondas (EDVF)

25,0

25,0

25,0

25,0

 

 

 

 

Kiti veiksmai ir programos

83,5

74,9

83,6

73,0

0,2

-1,9

0,2 %

-2,6 %

Pagal Komisijos prerogatyvas finansuojami veiksmai ir Komisijai suteikta konkreti kompetencija

74,4

67,6

75,5

73,7

1,1

6,1

1,5 %

9,1 %

Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai

8,9

14,4

6,3

8,1

-2,6

-6,3

-28,9 %

-43,7 %

Decentralizuotos agentūros

20,1

20,1

20,5

20,5

0,4

0,4

2,2 %

2,2 %

5. Administravimas

9 665,5

9 666,3

9 943,0

9 944,9

277,5

278,6

2,9 %

2,9 %

Viršutinė riba

10 346,0

 

10 786,0

 

 

 

 

 

Iš jų išskaičiuota iš nenumatytų atvejų rezervo

-318,0

 

-253,9

 

 

 

 

 

Marža

362,5

 

589,1

 

 

 

 

 

Iš jų: Institucijų administracinės išlaidos

7 579,9

7 580,7

7 747,3

7 749,2

167,4

168,5

2,2 %

2,2 %

Tarpinė viršutinė riba

8 360,0

 

8 700,0

 

 

 

 

 

Iš jų išskaičiuota iš nenumatytų atvejų rezervo

-318,0

 

-253,9

 

 

 

 

 

Marža

462,1

 

698,8

 

 

 

 

 

Pensijos ir Europos mokyklos

2 085,6

2 085,6

2 195,7

2 195,7

110,1

110,1

5,3 %

5,3 %

 

Pensijos

1 892,8

1 892,8

2 003,6

2 003,6

110,8

110,8

5,9 %

5,9 %

 

Europos mokyklos

192,8

192,8

192,1

192,1

-0,7

-0,7

-0,4 %

-0,4 %

Institucijų administracinės išlaidos

7 579,9

7 580,7

7 747,3

7 749,2

167,4

168,5

2,2 %

2,2 %

 

Europos Parlamentas

1 950,2

1 950,2

1 996,4

1 996,4

46,1

46,1

2,4 %

2,4 %

 

Europos Vadovų Taryba ir Taryba

572,9

572,9

581,9

581,9

9,0

9,0

1,6 %

1,6 %

 

Europos Komisija

3 565,5

3 566,3

3 632,7

3 634,7

67,2

68,4

1,9 %

1,9 %

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

410,0

410,0

429,4

429,4

19,4

19,4

4,7 %

4,7 %

 

Europos Audito Rūmai

146,0

146,0

146,9

146,9

0,9

0,9

0,6 %

0,6 %

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

135,6

135,6

138,5

138,5

2,9

2,9

2,1 %

2,1 %

 

Europos regionų komitetas

96,1

96,1

98,8

98,8

2,7

2,7

2,8 %

2,8 %

 

Europos ombudsmenas

10,6

10,6

11,3

11,3

0,7

0,7

6,1 %

6,1 %

 

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

14,4

14,4

16,6

16,6

2,2

2,2

15,2 %

15,2 %

 

Europos išorės veiksmų tarnyba

678,5

678,5

694,8

694,8

16,3

16,3

2,4 %

2,4 %

Asignavimai išlaidų kategorijoms

159 998,0

144 216,7

165 028,4

147 787,4

5 030,4

3 570,8

3,1 %

2,5 %

Iš jų: iš lankstumo priemonės

837,2

678,3

985,6

909,8

 

 

 

 

Iš jų pagal bendrąją įsipareigojimų maržą

1 355,6

 

1 464,7

 

 

 

 

 

Viršutinė riba

159 514,0

154 565,0

164 123,0

166 709,0

 

 

 

 

Iš jų išskaičiuota iš nenumatytų atvejų rezervo

-318,0

 

-253,9

 

 

 

 

 

Marža

1 390,9

11 026,7

1 291,1

19 831,4

 

 

 

 

Asignavimai, kaip BNP % (2)

1,02%

0,92%

1,00%

0,90%

 

 

 

 

Kitos specialios priemonės (3)

698,5

551,2

577,2

411,5

-121,3

-139,7

-17,4 %

-25,3 %

 

Neatidėliotinos pagalbos rezervas (EAR)

344,6

344,6

351,5

351,5

6,9

6,9

2,0 %

2,0 %

 

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF)

172,3

25,0

175,7

10,0

3,4

-15,0

2,0 %

-60,0 %

 

Europos Sąjungos solidarumo fondas (EUSF)

181,6

181,6

50,0

50,0

-131,6

-131,6

-72,5 %

-72,5 %

Iš viso asignavimų

160 696,5

144 767,9

165 605,6

148 198,9

4 909,2

3 431,0

3,1 %

2,4 %

Asignavimai, kaip BNP % (2)

1,02 %

0,92 %

1,00 %

0,90 %

 

 

 

 

(1) Į 2018 m. biudžetą įtraukti taisomieji biudžetai Nr. 1–5 ir Taisomojo biudžeto Nr. 6 projektas.

(2) Antrasis 2019 m. biudžeto projektas pagrįstas BNP prognoze, įtraukta į 2018 m. gegužės 23 d. priimtą DFP techninį patikslinimą (COM(2018) 282).

(1)      OL L 347, 2013 12 20.
(2)      OL C 373, 2013 12 20.
(3)      OL L 160, 2014 6 7.
(4)      OL L 193, 2018 7 30.
(5)      COM(2018) 600.
(6)      11737-C8-0410/2018.
(7)      COM(2018) 709.
(8)      P8_TA(2018)404.
(9)      COM(2018) 600.
(10)      Nors Taisomojo biudžeto Nr. 6/2018 projektas taip pat buvo įtrauktas į Taikinimo komitete aptartą dokumentų rinkinį, jį priimti buvo ketinama lapkričio mėn., kad būtų galima atsižvelgti į reikalingą nuosavų išteklių koregavimą, ypač susijusį su PVM ir BNP likučiais, kurie daro poveikį pirmą 2018 m. gruodžio mėn. darbo dieną skirtinoms sumoms.
(11)      COM(2018) 704, 2018 10 12.
(12)      COM(2018) 709, 2018 10 16.
(13)      Duomenys pagrįsti 2018 m. gegužės 23 d. Komisijos priimtu 2019 m. finansinės programos techniniu patikslinimu pagal BNP pokyčius (COM(2018) 282).
(14)      2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).
(15)      2018 m. birželio mėn. Europos Vadovų Taryba paragino Komisiją likusiu programos „Horizontas 2020“ laikotarpiu pradėti įgyvendinti naują bandomąją iniciatyvą dėl proveržio inovacijų. Tarybos išvadose teigiama: „Mums reikia tvirtesnės, įtraukios inovacijų ekosistemos, kad būtų skatinamos proveržio bei rinkas kuriančios inovacijos ir teikiama visapusiška parama įmonėms, įskaitant MVĮ, turinčioms ardomojo potencialo, sėkmingai patekti į pasaulio rinkas.“
(16)      1 AD etatas duomenų apsaugos srityje ir 4 AD etatai IT srityje.
(17)

     2018 m. sausio 11 d. Komisijos pateiktas pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl Europos našiosios kompiuterijos bendrosios įmonės steigimo (COM(2018) 8).

Top