EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018DC0805

Rekomendacija TARYBOS REKOMENDACIJA dėl didelio pastebėto nukrypimo nuo koregavimo plano, kuriuo siekiama vidutinio laikotarpio biudžeto tikslo, ištaisymo Vengrijoje

COM/2018/805 final

Briuselis, 2018 11 21

COM(2018) 805 final

Rekomendacija

TARYBOS REKOMENDACIJA

dėl didelio pastebėto nukrypimo nuo koregavimo plano, kuriuo siekiama vidutinio laikotarpio biudžeto tikslo, ištaisymo

Vengrijoje

{SWD(2018) 504 final}


Rekomendacija

TARYBOS REKOMENDACIJA

dėl didelio pastebėto nukrypimo nuo koregavimo plano, kuriuo siekiama vidutinio laikotarpio biudžeto tikslo, ištaisymo

Vengrijoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 121 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo 1 , ypač į jo 10 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

atsižvelgdama į Europos Komisijos rekomendaciją,

kadangi:

(1)2018 m. birželio 22 d. pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 121 straipsnio 4 dalį Taryba nusprendė, kad Vengrijoje yra didelis pastebėtas nukrypimas nuo koregavimo plano, kuriuo siekiama vidutinio laikotarpio biudžeto tikslo, ir pateikė rekomendaciją Vengrijai imtis būtinų priemonių užtikrinti, kad 2018 m. grynųjų pirminių valdžios sektoriaus išlaidų nominalus augimas 2 neviršytų 2,8 %, o tai atitiktų 1,0 % BVP metinį struktūrinį koregavimą.  3 Vengrijai taip pat rekomenduota visas nenumatytas pajamas panaudoti deficitui mažinti, o biudžeto konsolidavimo priemonėmis turėtų būti užtikrintas ilgalaikis valdžios sektoriaus struktūrinio balanso pagerėjimas augimą skatinančiu būdu. Taryba Vengrijai nustatė 2018 m. spalio 15 d. terminą, iki kurio reikėjo pateikti ataskaitą dėl veiksmų, kurių imtasi atsižvelgiant į tą rekomendaciją;

(2)2018 m. liepos 13 d. Taryba Vengrijai rekomendavo užtikrinti, kad 2018 m. ji laikytųsi 2018 m. birželio 22 d. Tarybos rekomendacijos dėl didelio nukrypimo nuo koregavimo plano, kuriuo siekiama vidutinio laikotarpio biudžeto tikslo, ištaisymo 4 . Vengrijai buvo rekomenduota užtikrinti, kad 2019 m. grynųjų pirminių valdžios sektoriaus išlaidų nominalus augimas neviršytų 3,9 %, o tai atitiktų 0,75 % BVP metinį struktūrinį koregavimą;

(3)2018 m. rugsėjo18–19 d. Komisija Vengrijoje surengė griežtesnės priežiūros vizitą, per kurį vykdė stebėseną vietoje pagal Reglamento (EB) Nr. 1466/97 -11 straipsnio 2 dalį. Vengrijos valdžios institucijoms perdavusi preliminarias išvadas, kad jos galėtų pateikti savo pastabas, 2018 m. lapkričio 21 d. Komisija savo išvadas pateikė Tarybai. Vėliau šios išvados paskelbtos viešai;

(4)2018 m. spalio 15 d. Vengrijos valdžios institucijos pateikė ataskaitą dėl veiksmingų priemonių, kurių imtasi atsižvelgiant į 2018 m. birželio 22 d. Tarybos rekomendaciją 5 . Turint omenyje informaciją, kurią valdžios institucijos pateikė savo ataskaitoje, ir bendrą vertinimą remiantis Komisijos 2018 m. rudens prognoze, 2018 m. lapkričio 21 d. Taryba padarė išvadą, kad Vengrija nesiėmė veiksmingų priemonių, kuriomis būtų atsižvelgiama į 2018 m. birželio 22 d. Tarybos rekomendaciją;

(5)atsižvelgiant į tai, kad Vengrija nesiėmė veiksmingų priemonių, ir į jos bendrą didelį nukrypimą nuo tinkamo koregavimo plano, kuriuo siekiama vidutinio laikotarpio biudžeto tikslo, tikslinga tai valstybei narei pagal SESV 121 straipsnio 4 dalį pateikti patikslintą rekomendaciją dėl tinkamų priemonių, kurių reikia imtis;

(6)remiantis Komisijos 2018 m. rudens prognoze, Vengrijos struktūrinis deficitas 2017 m. padidėjo 1,7 % BVP iki 3,4 % ir numatoma, kad 2018 m. jis dar pablogės 0,4 % BVP iki 3,8 %. Todėl numatoma, kad 2018 m. struktūrinis deficitas 2,3 % BVP nukryps nuo 1,5 % vidutinio laikotarpio biudžeto tikslo;

(7)siekiant ištaisyti bendrą nukrypimą ir užtikrinti, kad Vengrija po ankstesnių nukrypimų vėl laikytųsi tinkamo koregavimo plano, 2019 m. rekomenduojamą 0,75 % BVP metinį struktūrinį koregavimą, nustatytą Vengrijai skirtoje 2018 m. liepos 13 d. Tarybos rekomendacijoje, turėtų papildyti nuolatinės papildomos pastangos. Turint omenyje didelio pastebėto nukrypimo nuo rekomenduojamo koregavimo plano, kuriuo siekiama vidutinio laikotarpio tikslo, mastą, atrodo tikslinga, kad papildomos pastangos sudarytų 0,25 % BVP. Jos paspartins koregavimą siekiant grįžti prie vidutinio laikotarpio biudžeto tikslo;

(8)2019 m. reikalaujamas struktūrinio balanso pagerėjimas 1,0 % BVP atitinka grynųjų pirminių valdžios sektoriaus išlaidų nominalų augimą, 2019 m. neviršijantį 3,3 %;

(9)siekiant užtikrinti 1,0 % BVP struktūrinį pagerėjimą 2019 m., reikia patvirtinti priemones, kurių bendras struktūrinis poveikis sudarytų 0,5 % BVP, palyginti su Komisijos 2018 m. rudens prognozėje nurodytu dabartiniu 2019 m. baziniu scenarijumi, atsižvelgiant į prognozuojamą struktūrinio balanso pagerėjimą 2019 m.;

(10)šioje rekomendacijoje pateikti 2019 m. taikomi reikalavimai pakeičia atitinkamus elementus, nustatytus fiskalinės politikos rekomendacijoje, pateiktoje Vengrijai skirtoje 2018 m. liepos 13 d. Tarybos rekomendacijoje;

(11)Vengrija turėtų iki 2019 m. balandžio 15 d. Tarybai pateikti ataskaitą dėl priemonių, kurių imtasi atsižvelgiant į šią rekomendaciją; ta ataskaita galėtų būti pateikta konvergencijos programoje, kuri teikiama pagal Reglamento (EB) Nr. 1466/97 7 straipsnį;

(12)šią rekomendaciją reikėtų paskelbti viešai,

REKOMENDUOJA VENGRIJAI:

(1)Imtis būtinų priemonių užtikrinti, kad 2019 m. grynųjų pirminių valdžios sektoriaus išlaidų nominalus augimas neviršytų 3,3 %, o tai atitiktų 1,0 % BVP metinį struktūrinį koregavimą, ir taip valstybė narė laikytųsi tinkamo koregavimo plano, kuriuo siekiama vidutinio laikotarpio biudžeto tikslo.

(2)Visas nenumatytas pajamas panaudoti deficitui mažinti; biudžeto konsolidavimo priemonėmis turėtų būti užtikrintas ilgalaikis valdžios sektoriaus struktūrinio balanso pagerėjimas augimą skatinančiu būdu.

(3)Iki 2019 m. balandžio 15 d. Tarybai pateikti ataskaitą dėl priemonių, kurių imtasi atsižvelgiant į šią rekomendaciją. Ataskaitoje turėtų būti nurodytos pakankamai konkretizuotos priemonės, apie kurias paskelbta patikima informacija, įskaitant kiekvienos iš jų poveikį biudžetui, taip pat atnaujintos ir išsamios 2019 m. biudžeto projekcijos.

Ši rekomendacija skirta Vengrijai.

Priimta Briuselyje

   Tarybos vardu

   Pirmininkas

(1)    OL L 209, 1997 8 2, p. 1.
(2)    Grynąsias pirmines valdžios sektoriaus išlaidas sudaro visos valdžios sektoriaus išlaidos, atmetus palūkanų išlaidas, Sąjungos fondų pajamomis visiškai kompensuojamas Sąjungos programų išlaidas ir išlaidų nedarbo išmokoms nediskrecinius pokyčius. Nacionaliniu lygmeniu finansuojamas bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas išlyginamas per ketverių metų laikotarpį. Diskrecinės pajamų priemonės ar teisės aktais nustatytas pajamų didinimas įskaičiuotas. Vienkartinės tiek pajamų, tiek išlaidų priemonės pasidengia tarpusavyje.
(3)    OL C 223, 2018 6 27, p. 1.
(4)    2018 m. liepos 13 d. Tarybos rekomendacija dėl 2018 m. Vengrijos nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2018 m. Vengrijos konvergencijos programos (OL C 320, 2018 9 10, p. 72).
(5)    https://ec.europa.eu/info/files/hungary-report-council-recommendations-under-significant-deviation-procedure_en
Top