Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018DC0155

2018 M. BENDROJO BIUDŽETO TAISOMOJO BIUDŽETO NR. 1 PROJEKTAS Pridedamas prie pasiūlymo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Graikijai, Ispanijai, Prancūzijai ir Portugalijai

COM/2018/0155 final

Briuselis, 2018 02 22

COM(2018) 155 final

2018 M. BENDROJO BIUDŽETO
TAISOMOJO BIUDŽETO NR. 1 PROJEKTAS

Pridedamas prie pasiūlymo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Graikijai, Ispanijai, Prancūzijai ir Portugalijai


Atsižvelgdama į:

Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 314 straipsnį, ir į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnį,

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių 1 , ypač į jo 41 straipsnį,

2017 m. lapkričio 30 d. patvirtintą 2018 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą 2 ,

Europos Komisija teikia Europos Parlamentui ir Tarybai 2018 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 1 projektą.

ĮPLAUKŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖS PAGAL SKIRSNIUS PAKEITIMAI

Įplaukų ir išlaidų suvestinės pagal skirsnius pakeitimai pateikiami svetainėje EUR-Lex ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-lt.htm ). Informacijai skirtas šios suvestinės pakeitimų tekstas anglų kalba pateikiamas biudžeto priede.

TURINYS

1.    Įvadas    

2.    Finansavimas iš Europos Sąjungos solidarumo fondo 2017 ir 2018 m. asignavimų    

3.    2018 m. biudžete prašomi asignavimai    

4.    Suvestinė lentelė pagal DFP išlaidų kategorijas    

1.Įvadas

2018 m. Taisomojo biudžeto Nr. 1 projektas (TBP) pridedamas prie pasiūlymo dėl 2017 m. įvykusių nelaimių mobilizuoti Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšas siekiant skirti 104 166 951 EUR vertės pagalbą Graikijai (dėl žemės drebėjimų Lesbo saloje), Prancūzijai (dėl Sen Marteną ir Gvadelupą nusiaubusių uraganų), Portugalijai (dėl miško gaisrų centrinėje šalies dalyje) ir Ispanijai (dėl miško gaisrų Galisijoje) 3 .

TBP Nr. 1/2018 siūloma į 2018 m. bendrąjį biudžetą įtraukti reikiamų įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų, atskaičius Graikijai, Prancūzijai ir Portugalijai jau išmokėtus avansus (6 520 846 EUR).

2.    Finansavimas iš Europos Sąjungos solidarumo fondo 2017 ir 2018 m. asignavimų

Remiantis Daugiametės finansinės programos (DFP) reglamento 4 (toliau – DFP reglamentas) 10 straipsnio 1 dalimi, bendra mobilizuotina Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų suma 2018 m. pradžioje buvo 421 142 057 EUR – tai likusi 280 371 754 EUR dydžio 2018 m. asignavimų suma (likusi iš 574 342 834 EUR atėmus 2017 m. jau mobilizuotą 293 971 080 EUR sumą 5 ), taip pat visa likusi 140 770 303 EUR dydžio 2017 m. asignavimų suma, kuri neišleista 2017 m. ir perkelta į 2018 m.

Suma, kuri gali būti mobilizuota šiuo 2018 m. etapu, yra 277 556 348 EUR. Ji atitinka visą 2018 m. pradžioje turimą mobilizuoti Europos Sąjungos solidarumo fondo sumą (421 142 057 EUR), atėmus 143 585 709 EUR sumą, paliktą vykdant prievolę iki 2018 m. spalio 1 d. atidėti 25 % 2018 m. metinių asignavimų sumos, kaip nustatyta DFP reglamento 10 straipsnio 1 dalyje.

3.2018 m. biudžete prašomi asignavimai

Atsižvelgdama į tai, kad remiantis šiais prašymais mobilizuoti Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšas jau išmokėta 6 520 846 EUR avanso suma, Komisija siūlo iš dalies pakeisti 2018 m. biudžetą ir 13 06 01 biudžeto eilutės „Pagalba valstybėms narėms didelės gaivalinės nelaimės atveju, kai itin nukenčia gyvenimo sąlygos, gamtinė aplinka ar ekonomika“ įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus padidinti 97 646 105 EUR suma (žr. toliau pateiktą lentelę).

Sumos (EUR)

Biudžeto eilutė

Pavadinimas

Įsipareigojimų asignavimai

Mokėjimų asignavimai

13 06 01

Pagalba valstybėms narėms didelės gaivalinės nelaimės atveju, kai itin nukenčia gyvenimo sąlygos, gamtinė aplinka ar ekonomika

97 646 105

97 646 105

Iš viso    

97 646 105

97 646 105

4.Suvestinė lentelė pagal DFP išlaidų kategorijas

Išlaidų kategorija

2018 m. biudžetas

Taisomojo biudžeto Nr. 1/2018 projektas

2018 m. biudžetas

 

(įskaitant TB Nr. 1/2018 projektą)

ĮA

MA

ĮA

MA

ĮA

MA

1.

Pažangus ir integracinis augimas

77 533 697 652

66 624 486 101

77 533 697 652

66 624 486 101

Iš jų pagal bendrąją įsipareigojimų maržą

1 113 697 652

 

 

1 113 697 652

 

Viršutinė riba

76 420 000 000

 

 

76 420 000 000

 

Marža

 

 

 

 

1a

Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti

22 001 452 724

20 097 167 844

 

 

22 001 452 724

20 097 167 844

Iš jų pagal bendrąją įsipareigojimų maržą

762 452 724

 

 

 

762 452 724

 

Viršutinė riba

21 239 000 000

 

 

 

21 239 000 000

 

Marža

 

 

 

 

1b

Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda

55 532 244 928

46 527 318 257

 

 

55 532 244 928

46 527 318 257

Iš jų pagal bendrąją įsipareigojimų maržą

351 244 928

 

 

 

351 244 928

 

Viršutinė riba

55 181 000 000

 

 

 

55 181 000 000

 

Marža

 

 

 

 

2.

Tvarus augimas. Gamtos ištekliai

59 285 323 122

56 083 793 633

 

 

59 285 323 122

56 083 793 633

Viršutinė riba

60 267 000 000

 

 

 

60 267 000 000

 

Marža

981 676 878

 

 

 

981 676 878

 

Iš jų: Europos žemės ūkio garantijų fondas (EŽŪGF) — Su rinka susijusios išlaidos ir tiesioginės išmokos

43 234 516 899

43 188 677 466

 

 

43 234 516 899

43 188 677 466

Tarpinė viršutinė riba

44 163 000 000

 

 

 

44 163 000 000

 

EŽŪGF marža

927 833 101

 

 

 

927 833 101

 

3.

Saugumas ir pilietybė

3 493 241 199

2 980 707 175

 

 

3 493 241 199

2 980 707 175

Iš jų iš lankstumo priemonės

837 241 199

 

 

 

837 241 199

 

Viršutinė riba

2 656 000 000

 

 

 

2 656 000 000

 

Marža

 

 

 

 

4.

Europos vaidmuo pasaulyje

9 568 842 411

8 906 075 154

 

 

9 568 842 411

8 906 075 154

Viršutinė riba

9 825 000 000

 

 

 

9 825 000 000

 

Marža

256 157 589

 

 

 

256 157 589

 

5.

Administravimas

9 665 513 627

9 666 318 627

 

 

9 665 513 627

9 666 318 627

Viršutinė riba

10 346 000 000

 

 

 

10 346 000 000

 

Iš jų išskaičiuota iš nenumatytų atvejų rezervo

–318 000 000

 

 

 

–318 000 000

 

Marža

362 486 373

 

 

 

362 486 373

 

Iš jų: institucijų administracinės išlaidos

7 579 920 627

7 580 725 627

 

 

7 579 920 627

7 580 725 627

Tarpinė viršutinė riba

8 360 000 000

 

 

 

8 360 000 000

 

Iš jų išskaičiuota iš nenumatytų atvejų rezervo

–318 000 000

 

 

 

–318 000 000

 

Marža

462 079 373

 

 

 

462 079 373

 

6.

Kompensacijos

 

 

Viršutinė riba

 

 

 

 

 

Marža

 

 

 

 

 

Neigiamas rezervas

 

 

Iš viso

159 546 618 011

144 261 380 690

159 546 618 011

144 261 380 690

Iš jų iš lankstumo priemonės

837 241 199

678 340 197

 

837 241 199

678 340 197

Iš jų pagal bendrąją įsipareigojimų maržą

1 113 697 652

 

 

1 113 697 652

 

Iš jų iš nenumatytų atvejų rezervo

 

 

 

Viršutinė riba

159 514 000 000

154 565 000 000

 

159 514 000 000

154 565 000 000

Iš jų išskaičiuota iš nenumatytų atvejų rezervo

–318 000 000

 

 

–318 000 000

 

Marža

1 600 320 840

10 981 959 507

 

1 600 320 840

10 981 959 507

 

Kitos specialios priemonės

566 902 000

419 600 000

97 646 105

97 646 105

664 548 105

517 246 105

Iš viso

160 113 520 011

144 680 980 690

97 646 105

97 646 105

160 211 166 116

144 778 626 795

(1)    OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(2)    OL L XX, 2018 2 XX.
(3)      COM(2018) 150, 2018 2 22.
(4)      2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).
(5)

   2017 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2017/1599 dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Italijai.

Top