EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AR3891

Europos regionų komiteto nuomonė. Devintoji bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“

COR 2018/03891

OJ C 461, 21.12.2018, p. 79–124 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 461/79


Europos regionų komiteto nuomonė. Devintoji bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“

(2018/C 461/11)

Pagrindinis pranešėjas

Christophe CLERGEAU (FR/PES) Luaros krašto regiono tarybos narys

Pamatiniai dokumentai

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių

COM(2018) 435 final – 2018/0224 (COD)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“

(COM(2018) 436 final – 2018/0225 (COD)

I.   SIŪLOMI PAKEITIMAI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių

(COM(2018) 435 final – 2018/0224 (COD))

1 pakeitimas

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

kad siekiant šio bendro tikslo būtų daromas mokslinis, ekonominis ir socialinis poveikis, Sąjunga turėtų investuoti į mokslinius tyrimus ir inovacijas įgyvendindama programą „Europos horizontas“ – bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą (2021–2027 m.) (toliau – Programa), siekdama remti aukštos kokybės žinių ir technologijų kūrimo ir sklaidos procesus, didinti mokslinių tyrimų ir inovacijų poveikį formuojant, remiant ir įgyvendinant Sąjungos politiką, padėti pramonei ir visuomenei taikyti novatoriškus sprendimus, siekiant išspręsti pasaulinius uždavinius ir didinti pramonės konkurencingumą, skatinti visų rūšių inovacijas, įskaitant proveržio inovacijas, ir aktyviau rinkoje platinti novatoriškus sprendimus, taip pat kuo veiksmingiau naudotis tokiomis investicijomis, kad būtų galima daryti didesnį poveikį sustiprintoje Europos mokslinių tyrimų erdvėje;

kad siekiant šio bendro tikslo būtų daromas mokslinis, ekonominis, socialinis ir teritorinis poveikis, Sąjunga turėtų investuoti į mokslinius tyrimus ir inovacijas įgyvendindama programą „Europos horizontas“ – bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą (2021–2027 m.) (toliau – Programa), siekdama remti aukštos kokybės žinių ir technologijų kūrimo ir sklaidos procesus, didinti mokslinių tyrimų ir inovacijų poveikį formuojant, remiant ir įgyvendinant Sąjungos politiką, padėti pramonei ir visuomenei taikyti novatoriškus sprendimus, siekiant išspręsti pasaulinius uždavinius ir didinti pramonės konkurencingumą, skatinti visų rūšių inovacijas, įskaitant proveržio inovacijas, ir aktyviau rinkoje platinti novatoriškus sprendimus, taip pat kuo veiksmingiau naudotis tokiomis investicijomis, kad būtų galima daryti didesnį poveikį sustiprintoje Europos mokslinių tyrimų erdvėje;

2 pakeitimas

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

pagal veiklos sritį „Atvirasis mokslas“ vykdoma mokslinių tyrimų veikla turėtų būti nustatoma atsižvelgiant į mokslo poreikius ir galimybes. Mokslinių tyrimų darbotvarkė turėtų būti nustatoma palaikant glaudžius ryšius su mokslo bendruomene. Moksliniai tyrimai turėtų būti finansuojami pagal pažangumo kriterijų;

pagal veiklos sritį „Atvirasis mokslas“ vykdoma mokslinių tyrimų veikla turėtų būti nustatoma atsižvelgiant į mokslo poreikius ir galimybes. Mokslinių tyrimų darbotvarkė turėtų būti nustatoma palaikant glaudžius ryšius su mokslo bendruomene. Moksliniai tyrimai turėtų būti finansuojami pagal pažangumo ir numatomo poveikio kriterijus;

3 pakeitimas

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

įgyvendinant Programą turėtų būti integruotai remiami moksliniai tyrimai ir inovacijos, laikantis visų atitinkamų Pasaulio prekybos organizacijos nuostatų. Mokslinių tyrimų, įskaitant bandomąją taikomąją veiklą, sąvoka turėtų būti naudojamasi remiantis EBPO parengtu Fraskačio vadovu, o inovacijų sąvoka – EBPO ir Eurostato parengtu Oslo vadovu, vadovaujantis plačiu požiūriu, aprėpiančiu socialines inovacijas.

Kaip ir ankstesnėje bendrojoje programoje „Horizontas 2020“, klasifikuojant technologinius mokslinius tyrimus, produktų kūrimą ir demonstracinę veiklą ir kvietimuose teikti pasiūlymus nustatant tinkamų veiksmų rūšis, ir toliau turėtų būti atsižvelgiama į EBPO pateiktas technologinio pasirengimo lygio (angl. TRL) apibrėžtis. Iš esmės dotacijos neturėtų būti skiriamos veiksmams, kai veikla viršija aštuntą technologinio pasirengimo lygį. Konkretaus kvietimo teikti pasiūlymus pagal veiklos sritį „Pasauliniai uždaviniai ir pramonės konkurencingumas“ darbo programoje būtų galima numatyti galimybę skirti dotacijas didelio masto produktų patvirtinimui ir pakartotiniam pateikimui rinkai;

įgyvendinant Programą turėtų būti integruotai remiami visų formų moksliniai tyrimai ir visų formų inovacijos, laikantis visų atitinkamų Pasaulio prekybos organizacijos nuostatų. Mokslinių tyrimų, įskaitant bandomąją taikomąją veiklą, sąvoka turėtų būti naudojamasi remiantis EBPO parengtu Fraskačio vadovu, o inovacijų sąvoka – EBPO ir Eurostato parengtu Oslo vadovu, vadovaujantis plačiu požiūriu, aprėpiančiu socialines inovacijas. Kaip ir ankstesnėje bendrojoje programoje „Horizontas 2020“, klasifikuojant technologinius mokslinius tyrimus, produktų kūrimą ir demonstracinę veiklą ir kvietimuose teikti pasiūlymus nustatant tinkamų veiksmų rūšis, ir toliau turėtų būti atsižvelgiama į EBPO pateiktas technologinio pasirengimo lygio (angl. TRL) apibrėžtis. Konkretaus kvietimo teikti pasiūlymus pagal veiklos sritį „Pasauliniai uždaviniai ir pramonės konkurencingumas“ darbo programoje būtų galima numatyti galimybę skirti dotacijas didelio masto produktų patvirtinimui ir pakartotiniam pateikimui rinkai;

Paaiškinimas

Nereikėtų atsisakyti galimybės skirti dotacijas inovacijoms ir prieš pat jas pateikiant į rinką.

4 pakeitimas

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

įgyvendinant Programą turėtų būti siekiama užtikrinti sąveiką su kitomis Sąjungos programomis: nuo jų projektų rengimo ir strateginio planavimo iki projektų atrankos ir valdymo, komunikacijos, rezultatų sklaidos ir naudojimosi jais, taip pat stebėsenos, audito ir valdymo. Siekiant išvengti Sąjungos finansavimo kartojimosi bei dubliavimosi ir didinti jo sverto poveikį, veiklai pagal programą „Europos horizontas“ vykdyti gali būti pervedamos lėšos iš kitų Sąjungos programų. Tokiais atvejais turi būti laikomasi programos taisyklių;

vykdant strateginį programos „Europos horizontas“ planavimą bus siekiama užtikrinti sąveiką su kitomis Sąjungos programomis: nuo jų projektų rengimo ir strateginio planavimo , kuriuos vykdant bus atsižvelgiama į nacionalines ir pažangiosios specializacijos strategijas (S3), iki projektų atrankos ir valdymo, komunikacijos, rezultatų sklaidos ir naudojimosi jais, taip pat stebėsenos, audito ir valdymo. Siekiant išvengti Sąjungos finansavimo kartojimosi bei dubliavimosi ir didinti jo sverto poveikį, veiklai pagal programą „Europos horizontas“ vykdyti skiriamos lėšos gali būti derinamos su viešosiomis regionų arba nacionalinėmis lėšomis, taip pat pervedamos lėšos iš kitų Sąjungos programų , šiuos veiksmus derinant su įgyvendinamomis S3 . Tokiais atvejais turi būti laikomasi programos „Europos horizontas“ taisyklių;

5 pakeitimas

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

siekiant užtikrinti, kad Sąjungos finansavimas darytų kuo didesnį poveikį ir kuo veiksmingiau padėtų siekti Sąjungos politikos tikslų, įgyvendinant Programą turėtų būti užmezgama Europos partnerystė su įvairiais privačiojo ir (arba) viešojo sektoriaus partneriais: pramonės subjektais, mokslinių tyrimų organizacijomis, įstaigomis, kurioms vietos, regiono, nacionaliniu arba tarptautiniu lygmeniu pavesta teikti viešąsias paslaugas, ir pilietinės visuomenės organizacijomis, pavyzdžiui, fondais, kurie remia ir (arba) vykdo su moksliniais tyrimais ir inovacijomis susijusią veiklą, jeigu palaikant partnerystės ryšius norimą poveikį galima pasiekti veiksmingiau negu tik Sąjungos lygmeniu;

siekiant užtikrinti, kad Sąjungos finansavimas darytų kuo didesnį poveikį ir kuo veiksmingiau padėtų siekti Sąjungos politikos tikslų, įgyvendinant Programą turėtų būti užmezgama Europos partnerystė su įvairiais privačiojo ir (arba) viešojo sektoriaus partneriais: pramonės subjektais, mokslinių tyrimų organizacijomis , universitetais, regionais ir miestais, įstaigomis, kurioms vietos, regiono, nacionaliniu arba tarptautiniu lygmeniu pavesta teikti viešąsias paslaugas, ir pilietinės visuomenės organizacijomis, pavyzdžiui, fondais, kurie remia ir (arba) vykdo su moksliniais tyrimais ir inovacijomis susijusią veiklą, jeigu palaikant partnerystės ryšius norimą poveikį galima pasiekti veiksmingiau negu tik Sąjungos lygmeniu;

Pakeitimas 6

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

veiklos srityje „Atvirosios inovacijos“ turėtų būti sukurtos integruotos paramos verslininkų poreikiams ir verslumui priemonės, kuriomis būtų siekiama realizuoti ir sparčiau diegti proveržio inovacijas sparčiam rinkos augimui užtikrinti. Tai turėtų padėti pritraukti novatoriškų įmonių, galinčių laipsniškai plėtoti veiklą tarptautiniu ir Sąjungos lygmenimis, taip pat greitai lanksčiomis sąlygomis skirti dotacijas ir užtikrinti bendrai finansuojamas investicijas, be kita ko, kartu su privačiais investuotojais. Šių tikslų turėtų būti siekiama įsteigiant Europos inovacijų tarybą. Šioje veiklos srityje taip pat turėtų būti remiamas Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) ir apskritai Europos inovacijų ekosistemos plačiąja prasme , visų pirma bendrai finansuojant partnerystės su nacionaliniais ir regioniniais inovacijas remiančiais subjektais iniciatyvas;

veiklos srityje „Atvirosios inovacijos“ turėtų būti sukurtos integruotos paramos novatorių , verslininkų poreikiams ir verslumui priemonės, kuriomis būtų siekiama realizuoti ir sparčiau diegti proveržio inovacijas sparčiam rinkos augimui užtikrinti. Tai turėtų padėti pritraukti novatoriškų įmonių, galinčių laipsniškai plėtoti veiklą tarptautiniu ir Sąjungos lygmenimis, taip pat greitai lanksčiomis sąlygomis skirti dotacijas ir užtikrinti bendrai finansuojamas investicijas, be kita ko, kartu su privačiais ir viešais investuotojais. Šių tikslų turėtų būti siekiama įsteigiant Europos inovacijų tarybą. Šioje veiklos srityje taip pat turėtų būti remiamas Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) ir apskritai vietos lygmens, regioninės, nacionalinės ir Europos inovacijų ekosistemos, visų pirma bendrai finansuojant partnerystės su nacionaliniais ir regioniniais inovacijas remiančiais subjektais iniciatyvas;

Paaiškinimas

Veiklos „Atvirosios inovacijos“ tiksluose turėtų būti aiškiau nurodyti susiję subjektai, kurie yra ne tik verslininkai, taip pat paaiškinti, kad dalyvauti gali ir viešieji investuotojai tokiomis pačiomis sąlygomis kaip privatūs investuotojai.

7 pakeitimas

Naujas punktas po 2 straipsnio 3 dalimi

Europos Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

 

„regioninėse inovacijų ekosistemose ir inovacijų centruose“ dalyvauja „keturgubos spiralės“ (universitetai, pramonė, viešosios politikos formuotojai, pilietinė visuomenė) tinklo viešieji ir privatūs subjektai, veikiantys regionų ir vietos lygmeniu. Šie subjektai koordinuoja mokslinių tyrimų, inovacijų, mokymo veiklą, užtikrina tarpusavyje spartesnę rezultatų sklaidą, žinių perdavimą, inovacijų ir naujos ekonominės veiklos ir paslaugų vystymą, kurios leidžia kurti tvarias darbo vietas, palaikydami ryšį su piliečiais ir atsižvelgdami į jų poreikius vietos lygmeniu, mokslinių tyrimų ir inovacijos rezultatus priartindami prie visuomenės ir rinkos;

Paaiškinimas

Reikia oficialios „regioninių inovacijų ekosistemų ir inovacijų centrų“ apibrėžties, kuri bendrai atspindėtų miestų ir regionų realijas, siekiant, kad į tai būtų veiksmingai ir visapusiškai atsižvelgta visose programos „Europos horizontas“ sudedamosiose dalyse.

8 pakeitimas

2 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

(5)

misija – veiksmų visuma, kuria siekiama per nustatytą laiką įgyvendinti išmatuojamą tikslą ir padaryti tokį poveikį mokslui bei technologijoms ir (arba) visuomenei bei piliečiams, kokio nebūtų įmanoma padaryti vykdant atskirus veiksmus;

(5)

misija – veiksmų visuma, kuria siekiama per nustatytą laiką įgyvendinti išmatuojamą tikslą ir padaryti tokį poveikį mokslui bei technologijoms ir (arba) visuomenei bei piliečiams ir jų teritorijai , kokio nebūtų įmanoma padaryti vykdant atskirus veiksmus;

9 pakeitimas

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

Bendrasis Programos tikslas – Sąjungos investicijomis į mokslinius tyrimus ir inovacijas užtikrinti poveikį mokslui, ekonomikai ir visuomenei, siekiant stiprinti Sąjungos mokslinę ir technologinę bazes, skatinti jos, be kita ko, jos pramonės, konkurencingumą, įgyvendinti strateginius Sąjungos prioritetus ir padėti spręsti pasaulinius uždavinius, be kita ko, siekti darnaus vystymosi tikslų.

Bendrasis Programos tikslas – Sąjungos investicijomis į mokslinius tyrimus ir inovacijas užtikrinti poveikį mokslui, ekonomikai, visuomenei ir teritorijoms , siekiant stiprinti Sąjungos mokslinę ir technologinę bazes, skatinti visų valstybių narių ir jų regionų, konkurencingumą , įskaitant jų pramonę, visų pirma prisidėti prie žinių ir inovacijų visuomenės kūrimo , įgyvendinti strateginius Sąjungos prioritetus ir padėti spręsti pasaulinius uždavinius, be kita ko, siekti darnaus vystymosi tikslų.

10 pakeitimas

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

b)

didinti mokslinių tyrimų ir inovacijų poveikį įvairių krypčių Sąjungos politikos formavimui, rėmimui ir įgyvendinimui ir, siekiant spręsti pasaulinius uždavinius, skatinti pramonę ir visuomenę pradėti naudoti novatoriškus sprendimus;

b)

didinti mokslinių tyrimų ir inovacijų poveikį įvairių krypčių Sąjungos politikos formavimui, rėmimui ir įgyvendinimui ir, siekiant spręsti vietos lygmens ir pasaulinius uždavinius, skatinti pramonę ir visuomenę pradėti naudoti novatoriškus sprendimus ir užtikrinti jų sklaidą Sąjungoje, valstybėse narėse ir jų regionuose ;

11 pakeitimas

6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

Specialioji programa, visų pirma veiklos srityje „Pasauliniai uždaviniai ir pramonės konkurencingumas“, įgyvendinama remiantis skaidriais daugiamečiais strateginiais mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos planais, parengtais pasikonsultavus su suinteresuotosiomis šalimis dėl prioritetų ir dėl pasirinktinų tinkamų veiksmų rūšių bei įgyvendinimo formų. Taip užtikrinamas derėjimas su kitomis susijusiomis Sąjungos programomis.

Specialioji programa, visų pirma veiklos srityje „Pasauliniai uždaviniai ir pramonės konkurencingumas“, įgyvendinama remiantis skaidriais daugiamečiais strateginiais mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos planais, parengtais pasikonsultavus su valstybėmis narėmis, Europos Parlamentu, vietos ir regionų valdžios institucijomis, suinteresuotosiomis šalimis ir pilietine visuomene dėl prioritetų ir dėl pasirinktinų tinkamų veiksmų rūšių bei įgyvendinimo formų. Taip užtikrinamas derėjimas su kitomis susijusiomis Sąjungos programomis ir atsižvelgiama į nacionalinius strateginius prioritetus ir pažangiąją specializaciją .

Paaiškinimas

Strateginis planavimas bus svarbiausias būsimos programos valdymo aspektas, todėl į jį reikia įtraukti vietos ir regionų valdžios institucijas ir atsižvelgti į pažangiosios specializacijos strategijas.

12 pakeitimas

6 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

9.   Įgyvendinant Programą veiksmingai skatinama laikytis lyčių lygybės principo ir užtikrinamas lyčių aspekto įtraukimas į mokslinių tyrimų ir inovacijų turinį. Ypač daug dėmesio skiriama tam, kad, atsižvelgiant į padėtį atitinkamų mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, būtų užtikrinta lyčių pusiausvyra vertinimo komisijose ir tokiuose organuose, kaip ekspertų grupės.

9.   Įgyvendinant Programą veiksmingai skatinama laikytis lyčių lygybės principo ir užtikrinamas lyčių aspekto įtraukimas į mokslinių tyrimų ir inovacijų turinį. Ypač daug dėmesio skiriama tam, kad, atsižvelgiant į padėtį atitinkamų mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, būtų užtikrinta lyčių pusiausvyra vertinimo komisijose ir tokiuose organuose, kaip ekspertų grupės.

Remiantis SESV 34 straipsniu, Programoje turėtų būti atsižvelgiama į konkrečius šių regionų ypatumus, kaip išdėstyta Komisijos komunikate „Sustiprinta ir atnaujinta strateginė partnerystė su ES atokiausiais regionais“, kurį Taryba patvirtino 2018 m. balandžio 12 d.;

Paaiškinimas

Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama bendroji programa „Europos horizontas“, 27 konstatuojamojoje dalyje aiškiai nurodoma, kad atokiausiems regionams turi būti skiriamos konkrečios priemonės ir kad Programoje turi būti atsižvelgta į jiems būdingus ypatumus. Tačiau dokumente šie regionai neminimi.

13 pakeitimas

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

3.   Misijos:

3.   Komandiruotės

a)

turi akivaizdžios ES pridėtinės vertės ir padeda įgyvendinti Sąjungos prioritetus;

a)

turi akivaizdžios ES pridėtinės vertės ir padeda įgyvendinti Sąjungos prioritetus;

b)

yra drąsios ir įkvepiančios, todėl turi didelės svarbos visuomenei ar ekonomikai;

b)

yra drąsios ir įkvepiančios, todėl turi didelės svarbos visuomenei ar ekonomikai;

c)

rodo aiškią kryptį ir yra tikslinės, išmatuojamos ir įgyvendintinos per nustatytą laiką;

c)

rodo aiškią kryptį ir yra tikslinės, išmatuojamos ir įgyvendintinos per nustatytą laiką;

d)

yra daugiausia susijusios su plataus užmojo, bet realistiška mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla;

d)

yra daugiausia susijusios su plataus užmojo, bet realistiška mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla;

e)

skatina įvairių sričių, sektorių ir subjektų veiklą;

e)

skatina įvairių sričių, sektorių ir subjektų veiklą;

f)

gali būti įgyvendinamos taikant daugialypius principu „iš apačios į viršų“ pagrįstus sprendimus.

f)

gali būti įgyvendinamos taikant daugialypius principu „iš apačios į viršų“ pagrįstus sprendimus;

 

g)

padeda stiprinti Europos mokslinių tyrimų erdvę ir įgyvendinti pažangiosios specializacijos strategijas.

14 pakeitimas

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

Kai kurios programos „Europos horizontas“ dalys gali būti įgyvendinamos kuriant Europos partnerystes. Dalyvauti Europos partnerystėse Sąjunga gali bet kuriuo iš šių būdų:

Įvairios programos „Europos horizontas“ dalys gali būti įgyvendinamos kuriant Europos partnerystes. Dalyvauti Europos partnerystėse Sąjunga gali bet kuriuo iš šių būdų:

15 pakeitimas

7 straipsnis, įrašyti 4 dalį

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

 

4.     Misijų rengimas turi būti atviras ir dalyvaujamasis procesas į jį įtraukiant visus vietos, regionų, Europos ir pasaulio lygmens suinteresuotuosius subjektus.

16 pakeitimas

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

c)

III veiklos sričiai „Atvirosios inovacijos“ 2021–2027 m. skiriama 13 500 000 000 EUR, iš kurių:

c)

III veiklos sričiai „Atvirosios inovacijos“ 2021–2027 m. skiriama 13 500 000 000 EUR, iš kurių:

 

(1)

10 500 000 000 EUR – Europos inovacijų tarybai, įskaitant iki 500 000 000 EUR Europos inovacijų ekosistemoms;

 

(1)

10 500 000 000 EUR Europos inovacijų tarybai, įskaitant 500 000 000 Europos inovacijų ekosistemoms, kuriuos papildytų 1 500 000 EUR, perkelti iš II veiklos srities ir skirti jos teminiams prioritetams. Mažiausiai 1 000 000 000 EUR turėtų būti skirti kaip bendrų MVĮ rėmimo programų, ypač inkrementinių inovacijų, bendras finansavimas;

 

2.

3 000 000 000 EUR – Europos inovacijos ir technologijos institutui (EIT);

 

2.

3 000 000 000 EUR – Europos inovacijos ir technologijos institutui (EIT);

Paaiškinimas

Parama Europos inovacijų ekosistemoms bus labai susijusi su regioninėmis inovacijų ekosistemomis ir inovacijų centrais. Šiuo metu numatyta suma yra sąlyginė, o tai yra nepriimtina, be to ji yra per maža, kad galėtų turėti bendrą ir didesnį nei teritorinis poveikį. Šiai veiklai skirto biudžeto didinimas leistų regionams rasti savo vietą būsimoje programoje, parengiant struktūrines vidutinės trukmės ir ilgalaikes strategijas, kurių reikia Sąjungos inovaciniams pajėgumams sustiprinti.

17 pakeitimas

9 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

Pagal pasidalijamojo valdymo principą valstybėms narėms skirti ištekliai, kuriuos galima perskirti pagal Reglamento (ES) xx/xx (Bendrųjų nuostatų reglamento) 21 straipsnį, valstybių narių prašymu gali būti perskirti Programai. Komisija tuos išteklius naudoja tiesiogiai pagal Finansinio reglamento 62 straipsnio 1 dalies a punktą arba netiesiogiai pagal to paties straipsnio c punktą. Kai įmanoma, tie ištekliai panaudojami atitinkamos valstybės narės labui.

 

Paaiškinimas

Perkelta į 11 straipsnį.

18 pakeitimas

11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

 

1.     Programa „Europos horizontas“ turėtų būti įgyvendinama užtikrinant sąveiką su kitomis Sąjungos programomis. Papildomasis ir derinamasis programos „Europos horizontas“ finansavimas turėtų būti vykdomas pagal tas pačias kaip ir šiai Programai nustatytas taikymo taisykles.

prireikus gali būti skelbiami bendri su kitomis Sąjungos programomis kvietimai teikti paraiškas, tuo atveju taikant tik vienos iš programų dalyvavimo taisykles. Jei šie veiksmai susiję su „Europos horizontas“ programa, visiems įnašams taikomos šios Programos taisyklės.

veiksmams, kuriems suteiktas pažangumo ženklas arba kurie atitinka visas šias santykines sąlygas:

2.    veiksmams, kuriems suteiktas pažangumo ženklas arba kurie atitinka visas šias santykines sąlygas:

a)

jie buvo įvertinti atliekant pagal Programą paskelbto kvietimo teikti pasiūlymus procedūrą;

a)

jie buvo įvertinti atliekant pagal Programą paskelbto kvietimo teikti pasiūlymus procedūrą;

b)

jie atitinka tame kvietime teikti pasiūlymus nustatytus minimaliuosius kokybės reikalavimus;

b)

jie atitinka tame kvietime teikti pasiūlymus nustatytus minimaliuosius kokybės reikalavimus;

c)

jie negali būti finansuojami pagal tą kvietimą teikti pasiūlymus dėl biudžeto apribojimų,

c)

jie negali būti finansuojami pagal tą kvietimą teikti pasiūlymus dėl biudžeto apribojimų,

gali būti skiriama parama iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, „Europos socialinio fondo +“ arba Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, laikantis Reglamento (ES) xx/xx (Bendrųjų nuostatų reglamento) [67] straipsnio 5 dalies arba Reglamento (ES) XX (Bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos reglamento) [8] straipsnio, su sąlyga, kad tie veiksmai dera su atitinkamos programos tikslais. Taikomos fondo, iš kurio teikiama parama, taisyklės.

gali būti skiriama parama iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, „Europos socialinio fondo +“ arba Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, laikantis Reglamento (ES) xx/xx (Bendrųjų nuostatų reglamento) [67] straipsnio 5 dalies arba Reglamento (ES) xx/xx (Bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos reglamento) [8] straipsnio, su sąlyga, kad tie veiksmai dera su atitinkamos programos tikslais.

 

3.     Veiksmams, vykdomiems kuriant 8 straipsnyje nurodytas Europos partnerystes, taip pat gali būti skiriamas kitų Sąjungos programų, valstybių narių ir jų vietos ir regionų valdžios institucijų įnašas tuo atveju taikant tik vienos iš programų dalyvavimo taisykles. Jei šie veiksmai susiję su „Europos horizontas“ programa, visiems įnašams gali būti taikomos šios Programos taisyklės, atsižvelgiant į Bendrijos gairių dėl valstybės pagalbos taisykles.

 

4.     Pagal pasidalijamojo valdymo principą valstybėms narėms skirti ištekliai, kuriuos galima perskirti pagal Reglamento (ES) xx/xx (Bendrųjų nuostatų reglamento) 21 straipsnį, valdymo institucijos prašymu:

a)

gali būti perskirti programai „Europos horizontas“. Komisija tuos išteklius naudoja tiesiogiai pagal Finansinio reglamento 62 straipsnio 1 dalies a punktą arba netiesiogiai pagal to paties straipsnio c punktą. Šie ištekliai naudojami, kai įmanoma, atitinkamos valdymo institucijos geografinėje vietovėje, atsižvelgiant į 18 straipsnio 7 dalies ir 19 straipsnio 1 dalies antrąją pastraipą;

b)

arba laikomi perskirtais programai „Europos horizontas“, kai juos valdymo institucija tiesiogiai skiria bendrai programai bendrai finansuojamai pagal programą „Europos horizontas“. Programos „Europos horizontas“ taisyklės leidžia atlikti mokėjimus trečiosioms šalims pagal tokiu būdu bendrai finansuojamas bendras programas, laikantis taisyklių, nustatytų Bendrijos gairėse dėl valstybės pagalbos.

Paaiškinimas

Sena diskusija dėl sąveikos turi būti konkretizuota parengiant aiškią ir išsamią priemonę, kuri leis veiksmingai derinti finansavimą neatsižvelgiant į pažangumo ženklą ir visapusiškai išnaudoti Europos partnerysčių potencialą. Tačiau ši tvarka turi būti lanksti ir regionai turi turėti galimybę reaguoti ir sparčiai prisitaikyti prie iniciatyvų ir Europos ekosistemos pokyčių. Šiuo pakeitimu šis tikslas pasiekiamas, nes valdymo institucijoms suteikiama galia atlikti virtualų lėšų pervedimą tiesiogiai skiriant lėšas programai, kuri bendrai finansuojama pagal bendrąją programą, ir nuspręsti tokiu būdu dalyvauti be išankstinio programavimo ir neatliekant tikro lėšų pervedimo.

19 pakeitimas

20 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

Darbo programoje nurodomi kvietimai, pagal kuriuos pateiktiems pasiūlymams bus taikoma pažangumo ženklų suteikimo procedūra. Pareiškėjui iš anksto leidus, su paraiška ir jos vertinimu susijusia informacija gali būti dalijamasi su suinteresuotomis finansavimo institucijomis su sąlyga, kad sudaromi konfidencialumo susitarimai.

Darbo programoje nurodomi kvietimai, pagal kuriuos pateiktiems pasiūlymams bus taikoma pažangumo ženklų suteikimo procedūra. Pažangumo ženklas suteikiamas, jei pareiškėjas sutinka suteikti prieigą suinteresuotosioms finansavimo institucijoms prie su paraiška ir jos vertinimu susijusios informacijos su sąlyga, kad sudaromi konfidencialumo susitarimai.

20 pakeitimas

23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

Veiksmui, kuriam skirtas įnašas iš kitos Sąjungos programos lėšų, taip pat gali būti skirtas įnašas iš Programos lėšų, jei tais įnašais dengiamos ne tos pačios išlaidos. Kiekvienam įnašui taikomos atitinkamoje Sąjungos programoje, iš kurios lėšų jis teikiamas veiksmui, nustatytos taisyklės. Sudėtinio finansavimo suma neviršija visų tinkamų finansuoti veiklos išlaidų, o iš skirtingų Sąjungos programų lėšų skiriama parama gali būti apskaičiuojama proporcingai, laikantis dokumentų, kuriais nustatomos paramos sąlygos.

Veiksmui, kuriam skirtas įnašas iš kitos Sąjungos programos lėšų, taip pat gali būti skirtas įnašas iš Programos lėšų, jei tais įnašais dengiamos ne tos pačios išlaidos.

 

Jeigu šie įnašai kartu skiriami tai pačiai veiklai ir su ja susijusioms išlaidoms padengti,

a)

šis veiksmas įgyvendinamas pagal tas pačias įgyvendinimo ir tinkamumo taisykles.

Sudėtinio finansavimo suma neviršija visų tinkamų finansuoti veiklos išlaidų, o iš skirtingų Sąjungos programų lėšų skiriama parama gali būti apskaičiuojama proporcingai, laikantis dokumentų, kuriais nustatomos paramos sąlygos.

b)

veiksmas įgyvendinamas pagal programos, pagal kurią skiriamas pagrindinis įnašas, taisykles, taikant Bendrijos gairių dėl valstybės pagalbos taisykles 11 straipsnio 4 dalies b punkte nurodytu atveju.

21 pakeitimas

30 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

1.   Visai vykdant veiksmą finansuojamai veiklai taikoma viena finansavimo norma. Didžiausia norma nustatoma darbo programoje.

1.   Visai vykdant veiksmą finansuojamai veiklai taikoma viena finansavimo norma. Didžiausia norma nustatoma darbo programoje.

2.   Pagal Programą gali būti kompensuojama iki 100 % visų tinkamų finansuoti veiksmo išlaidų, išskyrus:

2.   Pagal Programą gali būti kompensuojama iki 100 % visų tinkamų finansuoti veiksmo išlaidų, išskyrus:

a)

inovacijų veiksmus – jų atveju kompensuojama iki 70 % visų tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus ne pelno teisės subjektus, kurių atveju pagal Programą gali būti kompensuojama iki 100 % visų tinkamų finansuoti išlaidų;

a)

inovacijų veiksmus – jų atveju kompensuojama iki 70 % visų tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus ne pelno teisės subjektus, kurių atveju pagal Programą gali būti kompensuojama iki 100 % visų tinkamų finansuoti išlaidų;

b)

bendro programos finansavimo veiksmus – jų atveju kompensuojama bent 30 % , o nustatytais ir tinkamai pagrįstais atvejais – iki 70 % visų tinkamų finansuoti išlaidų.

b)

bendro programos finansavimo veiksmus – jų atveju kompensuojama bent 50 % , o nustatytais ir tinkamai pagrįstais atvejais – iki 70 % visų tinkamų finansuoti išlaidų.

3.   Šiame straipsnyje nustatytos finansavimo normos taikomos ir veiksmams, kurie ar kurių dalis finansuojami taikant fiksuotąją normą, vieneto įkainius ar fiksuotąsias sumas.

3.   Šiame straipsnyje nustatytos finansavimo normos taikomos ir veiksmams, kurie ar kurių dalis finansuojami taikant fiksuotąją normą, vieneto įkainius ar fiksuotąsias sumas.

Paaiškinimas

Atitinka bendro finansavimo principą.

22 pakeitimas

43 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

1.   Europos inovacijų tarybos priemonė „Accelerator“ skirta valstybėje narėje ar asocijuotojoje šalyje įsisteigusiems teisės subjektams, kurie yra pradedančiosios įmonės, MVĮ arba vidutinės kapitalizacijos įmonės. Pasiūlymą gali teikti gavėjas arba vienas ar daugiau fizinių asmenų arba teisės subjektų, ketinančių įsteigti arba remti tą gavėją.

1.   Europos inovacijų tarybos priemonė „Accelerator“ skirta valstybėje narėje ar asocijuotojoje šalyje įsisteigusiems teisės subjektams, kurie yra pradedančiosios įmonės, MVĮ arba vidutinės kapitalizacijos įmonės. Pasiūlymą gali teikti gavėjas arba vienas ar daugiau fizinių asmenų arba teisės subjektų, ketinančių įsteigti arba remti tą gavėją.

2.   Su mišriu finansavimu iš Europos inovacijų tarybos lėšų susijusio visų formų Sąjungos įnašo finansavimo suma numatoma ir suteikiama vienu bendru skyrimo sprendimu.

2.   Su mišriu finansavimu iš Europos inovacijų tarybos lėšų susijusio visų formų Sąjungos įnašo finansavimo suma numatoma ir suteikiama vienu bendru skyrimo sprendimu.

3.   Pasiūlymus pagal kiekvieno jų privalumus vertina nepriklausomi ekspertai, o jų atranka vykdoma kasmet skelbiant atvirą kvietimą, kuriam nustatomi galutiniai terminai; tai atliekama laikantis 24–26 straipsnių ir atsižvelgiant į 4 dalį.

3.   Pasiūlymus pagal kiekvieno jų privalumus vertina nepriklausomi ekspertai, o jų atranka vykdoma kasmet skelbiant atvirą kvietimą, kuriam nustatomi galutiniai terminai; tai atliekama laikantis 24–26 straipsnių ir atsižvelgiant į 4 dalį.

4.   Taikomi šie skyrimo kriterijai:

pažangumo;

poveikio;

su veiksmu susijusios rizikos lygio ir poreikio gauti Sąjungos paramą.

4.   Taikomi šie skyrimo kriterijai:

pažangumo;

poveikio;

su veiksmu susijusios rizikos lygio , nacionalinės, regioninės ir vietos lygmens paramos kokybės ir poreikio gauti Sąjungos paramą.

Paaiškinimas

NET jei „Accelerator“ priemone besinaudojančių įmonių tikslas turi būti plačioji rinka, jų sėkmė priklauso ne tik nuo jų finansinės struktūros, bet ir nuo paramos, kurią jos gauna palankioje ekosistemoje Europos, nacionaliniu ir vietos lygmenimis.

23 pakeitimas

I priedas „Bendros veiklos kryptys“, 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

b)

Europos inovacijų ekosistemos

Intervencinės sritys: ryšių su regioniniais ir nacionaliniais inovacijų subjektais mezgimas ir parama, kuria valstybėms narėms ir asocijuotosioms šalims padedama įgyvendinti bendras tarpvalstybines inovacijų programas, pradedant inovacijų veiklai reikalingų socialinių emocinių įgūdžių ugdymu ir baigiant mokslinių tyrimų ir inovacijų veiksmais, siekiant didinti Europos inovacijų sistemos veiksmingumą. Tuo bus papildoma Europos regioninės plėtros fondo parama inovacijų ekosistemoms ir su pažangiosios specializacijos klausimais susijusioms tarpregioninėms partnerystėms.

b)

Europos inovacijų ekosistemos

Intervencinės sritys: ryšių su regioniniais ir nacionaliniais inovacijų subjektais mezgimas ir parama, kuria regioninių inovacijų ekosistemų subjektams ir tarpregioninių inovacijų programų inovacijų centrams, valstybėms narėms ir asocijuotosioms šalims padedama įgyvendinti tarpvalstybines inovacijų programas, pradedant inovacijų veiklai reikalingų socialinių emocinių įgūdžių ugdymu ir baigiant mokslinių tyrimų ir inovacijų veiksmais, siekiant didinti Europos inovacijų sistemos veiksmingumą. Tuo bus papildoma Europos regioninės plėtros fondo parama inovacijų ekosistemoms ir su pažangiosios specializacijos klausimais susijusioms tarpregioninėms partnerystėms.

Paaiškinimas

Tai itin svarbu, kad būtų galima finansuoti tarpregioninius projektus.

24 pakeitimas

II priedas „Veiksmų rūšys“, 6 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

bendro programos finansavimo veiksmas – veiksmas, kuriuo siekiama bendrai finansuoti programą, kurią sudarė ir (arba) įgyvendina mokslinių tyrimų ir inovacijų programas valdantys ir (arba) finansuojantys subjektai, išskyrus Sąjungos finansavimo įstaigas. Pagal tokią programą gali būti remiami tinklų kūrimo ir koordinavimo, mokslinių tyrimų, inovacijų ir bandomieji veiksmai, inovacijų ir platinimo rinkoje veiksmai, mokymo ir judumo veiksmai, informuotumo didinimo ir komunikacijos, sklaidos ir naudojimosi rezultatais veiksmai arba jų derinys, tiesiogiai įgyvendinami tų subjektų arba trečiųjų šalių, kurioms tie subjektai gali teikti atitinkamą finansinę paramą, tokią kaip dotacijos, apdovanojimai, viešieji pirkimai ir mišrus finansavimas iš programos „Europos horizontas“ lėšų;

bendro programos finansavimo veiksmas – veiksmas, kuriuo siekiama bendrai finansuoti programą, kurią sudarė ir (arba) įgyvendina mokslinių tyrimų ir inovacijų programas valdantys ir (arba) finansuojantys subjektai, išskyrus Sąjungos finansavimo įstaigas. Šios rūšies veiksmu bus galima remti regioninių inovacijų ekosistemų ir inovacijų centrų veiklos programas ir jų tarpusavio bendradarbiavimą. Pagal tokią programą gali būti remiami tinklų kūrimo ir koordinavimo, mokslinių tyrimų, inovacijų ir bandomieji veiksmai, inovacijų ir platinimo rinkoje veiksmai, mokymo ir judumo veiksmai, informuotumo didinimo ir komunikacijos, sklaidos ir naudojimosi rezultatais veiksmai arba jų derinys, tiesiogiai įgyvendinami tų subjektų arba trečiųjų šalių, kurioms tie subjektai gali teikti atitinkamą finansinę paramą, tokią kaip dotacijos, apdovanojimai, viešieji pirkimai ir mišrus finansavimas iš programos „Europos horizontas“ lėšų;

Paaiškinimas

Tai itin svarbu, kad būtų galima finansuoti tarpregioninius projektus.

25 pakeitimas

III priedas „Partnerystės“, 1 dalis, a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

a)

įrodymai, kad įgyvendinant Europos partnerystę būtų veiksmingiau pasiekti susiję Programos tikslai, ypač siekis padaryti akivaizdų poveikį ES ir jos piliečiams, visų pirma įgyvendinti su pasauliniais uždaviniais ir moksliniais tyrimais bei inovacijomis susijusius tikslus, užtikrinti ES konkurencingumą ir padėti stiprinti Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų erdvę bei tarptautinius įsipareigojimus.

a)

įrodymai, kad įgyvendinant Europos partnerystę būtų visų pirma veiksmingai pasiekti susiję Programos tikslai, ypač siekis padaryti akivaizdų poveikį ES ir jos piliečiams, visų pirma įgyvendinti su pasauliniais uždaviniais ir moksliniais tyrimais bei inovacijomis susijusius tikslus, užtikrinti ES konkurencingumą ir padėti stiprinti Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų erdvę bei tarptautinius įsipareigojimus.

Paaiškinimas

Dabartinė formuluotė yra labai apribojanti ir gali smarkiai apriboti Europos partnerystės aprėptį.

26 pakeitimas

IV priedas „Sąveika su kitomis programomis“, 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

4.

Sąveika su „Europos socialiniu fondu +“ (ESF+) padės užtikrinti, kad:

a)

ESF+ padėtų, įgyvendinant nacionalines ir regionines programas, plačiu mastu integruoti ir išplėtoti iš Programos lėšų remiamas naujoviškas mokymo programas, kad žmonės galėtų įgyti ateities profesijoms reikalingų įgūdžių ir gebėjimų;

4.

Sąveika su „Europos socialiniu fondu +“ (ESF+) padės užtikrinti, kad:

a)

ESF+ padėtų, įgyvendinant nacionalines, regionines arba tarpregionines programas, plačiu mastu integruoti ir išplėtoti iš Programos lėšų remiamas naujoviškas mokymo programas, kad žmonės galėtų įgyti ateities profesijoms reikalingų įgūdžių ir gebėjimų;

27 pakeitimas

IV priedas „Sąveika su kitomis programomis“, 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

6.

Sąveika su Skaitmeninės Europos programa (SEP) padės užtikrinti, kad:

6.

Sąveika su Skaitmeninės Europos programa (SEP) padės užtikrinti, kad:

 

a)

atsižvelgiant į tai, kad kelios Programoje ir SEP nustatytos teminės sritys yra panašios, remiamų veiksmų rūšys, numatomas jų rezultatas ir jų intervencinė logika būtų skirtingi ir papildytų vieni kitus;

 

a)

atsižvelgiant į tai, kad kelios Programoje ir SEP nustatytos teminės sritys yra panašios, remiamų veiksmų rūšys, numatomas jų rezultatas ir jų intervencinė logika būtų skirtingi ir papildytų vieni kitus;

 

b)

pagal Programą sudarant strateginius mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos planus, būtų nustatomi ir nurodomi su moksliniais tyrimais ir inovacijomis susiję skaitmeninės srities poreikiai; į tai įeina: su itin našiu skaičiavimu, dirbtiniu intelektu ir kibernetiniu saugumu susiję moksliniai tyrimai ir inovacijos, skaitmeninių technologijų derinimas su kitomis didelio poveikio technologijomis ir netechnologinėmis inovacijomis; parama įmonių, kuriančių proveržio inovacijas (kurių daugeliu bus derinamos skaitmeninės ir fizinės technologijos), veiklos plėtrai; skaitmeninių aspektų įtraukimas į visą veiklos sritį „Pasauliniai uždaviniai ir pramonės konkurencingumas“; parama skaitmeninei mokslinių tyrimų infrastruktūrai;

 

b)

pagal Programą sudarant strateginius mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos planus, būtų nustatomi ir nurodomi su moksliniais tyrimais ir inovacijomis susiję skaitmeninės srities poreikiai; į tai įeina: su itin našiu skaičiavimu, dirbtiniu intelektu ir kibernetiniu saugumu susiję moksliniai tyrimai ir inovacijos, skaitmeninių technologijų derinimas su kitomis didelio poveikio technologijomis ir netechnologinėmis inovacijomis; parama įmonių, kuriančių proveržio inovacijas (kurių daugeliu bus derinamos skaitmeninės ir fizinės technologijos), veiklos plėtrai; skaitmeninių aspektų įtraukimas į visą veiklos sritį „Pasauliniai uždaviniai ir pramonės konkurencingumas“; pagalba skaitmeninių inovacijų veiksmų grupėms ir parama skaitmeninei mokslinių tyrimų infrastruktūrai;

28 pakeitimas

Įrašyti naują punktą V priedo „Pagrindiniai poveikio trajektorijų rodikliai“ pabaigoje, p. 17

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

 

Teritorinio poveikio trajektorijų rodikliai

Numatoma, kad Programa bus daromas poveikis vystymuisi ir ekonominiam pertvarkymui vietos, regionų ir nacionaliniu lygmeniu prisidedant prie ES technologijų bazės ir jos konkurencingumo stiprinimo.

(žr. lentelę, kuri pateikiama kartu su šiuo pakeitimu)


Teritorinis poveikis

Trumpasis laikotarpis

Vidutinės trukmės laikotarpis

Ilgalaikis laikotarpis

Indėlis į ekonomikos augimą ir teritorijų ekonominę pertvarką

Finansavimo šaltinių sąveika

Viešojo ir privačiojo sektorių bendro finansavimo sutelkimas atsižvelgiant į bendrosios programos (BP) projektus prieš, per jos įgyvendinimą ir po įgyvendinimo

Indėlis į strateginius prioritetus

BP projektų, kuriais prisidedama prie pažangiosios specializacijos regionų ir nacionaliniu lygmeniu, dalis

Indėlis į ekonomikos augimą ir ekonominę pertvarką

Įmonių kūrimas ir ekosistemų pažangiosios specializacijos sektorių rinkos dalies augimas

Piliečiams naudinga mokslinių tyrimų ir inovacijų sklaida ir panaudojimas teritorijose ir pačių teritorijų vykdomi su tuo susiję veiksmai

Naudojimasis

Teritorijų suinteresuotųjų subjektų, visu pirma viešojo sektoriaus naudojimasis pagal BP vykdomų mokslinių tyrimų ir inovacijų dalimi

Diegimas

Dalies inovacijų diegimas ir platinimas visiems susijusių teritorijų partneriams dalyvaujant viešajam sektoriui

Atkartojimas

Inovacijų naudojimas ir sklaida kitose teritorijose

Parama kompetencijos tinklų ir inovacijų centrų vystymuisi ir investicijoms

Regioninių inovacijų ekosistemų ir inovacijų centrų ir kompetencijos centrų bendradarbiavimas visoje Sąjungoje

Projektai arba dalis projektų finansuojamų pagal BP, paskatinę tolesnį įvairių teritorijų institucijų ir su nurodytomis kategorijomis susijusių subjektų bendradarbiavimą

Regioninių inovacijų ekosistemų ir inovacijų centrų vystymas

Numatomas bendradarbiavimo, grindžiamo rezultatais, pasiektais BP lėšomis, poveikis regioninių inovacijų ekosistemų ir inovacijų centrų vystymui

Indėlis į atotrūkio inovacijų srityje mažinimą

Numatomas kumuliacinis rezultatų, pasiektų BP lėšomis, poveikis mažinant inovacijų atotrūkį ES

Paaiškinimas

Tarp kitų Komisijos pasiūlytų poveikio trajektorijų rodiklių aiškiai nurodomi teritorinio poveikio rodikliai. Šis pasiūlymas atitinka Komisijos parengto pasiūlymo V priedo tekstą (pavadinimas, paaiškinimai ir lentelė).

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“

(COM(2018) 436 final – 2018/0225 (COD))

29 pakeitimas

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

atsižvelgiant į svarbų mokslinių tyrimų ir inovacijų indėlį sprendžiant maisto, žemės ūkio, kaimo plėtros ir bioekonomikos sričių uždavinius ir siekiant pasinaudoti atitinkamomis mokslinių tyrimų ir inovacijų galimybėmis, užtikrinant glaudžią sinergiją su bendra žemės ūkio politika, pagal specialiąją programą vykdomai veiklai paremti 2021–2027 m. laikotarpiu veiksmų grupei „Maistas ir gamtos ištekliai“ bus skirta 10 mlrd. EUR;

atsižvelgiant į svarbų mokslinių tyrimų ir inovacijų indėlį sprendžiant maisto, žemės ūkio, kaimo plėtros , jūrų, žuvininkystės ir bioekonomikos sričių uždavinius ir siekiant pasinaudoti atitinkamomis mokslinių tyrimų ir inovacijų galimybėmis, užtikrinant glaudžią sinergiją su bendra žemės ūkio politika , integruota jūrų politika ir bendra žuvininkystės politika pagal specialiąją programą vykdomai veiklai paremti 2021–2027 m. laikotarpiu veiksmų grupei „Maistas ir gamtos ištekliai“ bus skirta 10 mlrd. EUR;

Paaiškinimas

Jūrų reikalai ir žuvininkystė yra itin svarbūs ES, todėl labai svarbu nurodyti šiuos sektorius.

30 pakeitimas

Nauja konstatuojamoji dalis (7a):

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

 

(7a)

atsižvelgiant į didelius su jūrų klausimais susijusius uždavinius užimtumo (mėlynosios ekonomikos), aplinkos apsaugos ir kovos su klimato kaita srityse, šie uždaviniai bus vienas iš kompleksinių Programos prioritetų; bus vykdoma speciali Programos stebėsena ir nustatytas konkretus tikslas vykdyti Programą pagal strateginį programavimą;

31 pakeitimas

2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

Specialiosios programos veiklos tikslai yra šie:

Specialiosios programos veiklos tikslai yra šie:

a)

stiprinti ir skleisti kompetenciją;

a)

stiprinti ir skleisti kompetenciją;

b)

didinti įvairių sektorių ir sričių bendradarbiavimą;

b)

didinti įvairių sektorių ir sričių bendradarbiavimą;

c)

visoje Europos mokslinių tyrimų erdvėje sujungti ir plėtoti mokslinių tyrimų infrastruktūrą;

c)

visoje Europos mokslinių tyrimų erdvėje sujungti ir plėtoti mokslinių tyrimų infrastruktūrą;

d)

stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą;

d)

stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą;

e)

mokslo darbuotojus ir naujovių kūrėjus pritraukti į Europos mokslinių tyrimų erdvę, mokyti ir išlaikyti joje, be kita ko, skatinant mokslo darbuotojų judumą;

e)

mokslo darbuotojus ir naujovių kūrėjus pritraukti į Europos mokslinių tyrimų erdvę, mokyti ir išlaikyti joje, be kita ko, skatinant mokslo darbuotojų judumą;

f)

skatinti atvirąjį mokslą ir užtikrinti jo matomumą visuomenėje ir atvirą prieigą prie rezultatų;

f)

skatinti atvirąjį mokslą ir užtikrinti jo matomumą visuomenėje ir atvirą prieigą prie rezultatų;

g)

aktyviai skleisti ir naudoti rezultatus, visų pirma politikos rengimui;

g)

aktyviai skleisti ir naudoti rezultatus, visų pirma politikos rengimui;

h)

padėti įgyvendinti Sąjungos politikos prioritetus;

h)

padėti įgyvendinti Sąjungos politikos prioritetus;

 

(ha)

išplėsti pažangiosios specializacijos strategijų įgyvendinimą ir stiprinti regioninių inovacijų ekosistemų ir inovacijų centrų konkurencingumą;

i)

stiprinti mokslinių tyrimų bei inovacijų ir kitų politikos krypčių, įskaitant darnaus vystymosi tikslus, sąsają;

i)

stiprinti mokslinių tyrimų bei inovacijų ir kitų politikos krypčių, įskaitant darnaus vystymosi tikslus, sąsają;

j)

vykdant mokslinių tyrimų ir inovacijų misijas per nustatytą laikotarpį pasiekti plataus užmojo tikslus;

j)

vykdant mokslinių tyrimų ir inovacijų misijas per nustatytą laikotarpį pasiekti plataus užmojo tikslus;

k)

įtraukti piliečius ir galutinius naudotojus į bendro projektavimo ir bendro kūrimo procesus;

k)

įtraukti piliečius ir galutinius naudotojus į bendro projektavimo ir bendro kūrimo procesus;

l)

gerinti mokslinę komunikaciją;

l)

gerinti mokslinę komunikaciją;

m)

spartinti pramonės pertvarką;

m)

spartinti pramonės pertvarką ir visų pirma perėjimą prie ekologiškos ir skaitmeninių technologijų pramonės, kartu kuriant tvarias ir kokybiškas darbo vietas ;

Paaiškinimas

Bendrosios programos veiklos tikslai turėtų padėti įgyvendinti pažangiosios specializacijos strategijas ES valstybėse narėse ir jų regionuose; šios strategijos yra svarbiausia ES paramos moksliniams tyrimams ir inovacijoms dalis [COM (2018) 306 final].

32 pakeitimas

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

Kiekvienai misijai gali būti sukurta misijos valdyba. Ją sudaro maždaug 15 aukšto lygio asmenų, įskaitant atitinkamų galutinių naudotojų atstovus. Misijos grupė pataria dėl:

Kiekvienai misijai gali būti sukurta misijos valdyba. Ją sudaro maždaug 15 aukšto lygio asmenų, įskaitant atitinkamų galutinių naudotojų atstovus ir viešojo ir privačiojo sektorių subjektu s. Misijos grupė pataria dėl:

b)

darbo programų turinio ir jų persvarstymo, kai to reikia misijos tikslams pasiekti, bendradarbiaujant su suinteresuotosiomis šalimis ir , prireikus, su visuomene;

b)

darbo programų turinio ir jų persvarstymo, kai to reikia misijos tikslams pasiekti, bendradarbiaujant su valstybių narių politikos formuotojais, vietos ir regionų valdžios institucijomis , suinteresuotosiomis šalimis ir su visuomene;

33 pakeitimas

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

2.Gavusi prašymą EIT valdyba gali teikti rekomendacijas Komisijai:

Gavusi prašymą EIT valdyba gali teikti rekomendacijas Komisijai:

a)

bet kokiu klausimu, kuris inovacijų požiūriu gali gerinti ir skatinti inovacijų ekosistemas visoje Europoje, padėti siekti EIT elemento tikslų bei didinti jo poveikį ir didinti novatoriškų įmonių gebėjimą diegti savo sprendimus;

a)

bet kokiu klausimu, kuris inovacijų požiūriu gali gerinti ir skatinti inovacijų ekosistemas visoje Europoje , visų pirma regioninių inovacijų ekosistemų ir inovacijų centrų bendradarbiavimą , padėti siekti EIT elemento tikslų bei didinti jo poveikį ir didinti novatoriškų įmonių gebėjimą diegti savo sprendimus;

34 pakeitimas

10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

EIT valdybą sudaro nuo 15 iki 20 aukšto lygio asmenų iš įvairių Europos inovacijų ekosistemos dalių, įskaitant verslininkus, įmonių vadovus, investuotojus ir mokslininkus. Ji prisideda prie informavimo veiklos, o EIT valdybos nariai siekia didinti EIT vardo prestižą.

3.    EIT valdybą sudaro nuo 15 iki 20 aukšto lygio asmenų iš įvairių vietos, regionų, nacionalinio ir Europos lygmens inovacijų ekosistemos dalių, įskaitant verslininkus, įmonių vadovus, investuotojus ir mokslininkus. Ji prisideda prie informavimo veiklos, o EIT valdybos nariai siekia didinti EIT vardo prestižą.

35 pakeitimas

10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

EIT valdyba turi pirmininką, kurį skiria Komisija po skaidrios atrankos procedūros. Pirmininkas yra su inovacijų pasauliu susijęs aukšto rango viešas asmuo.

EIT valdyba turi pirmininką, kurį skiria Komisija po skaidrios atrankos procedūros. Pirmininkas yra su inovacijų pasauliu susijęs aukšto rango viešas asmuo.

Pirmininkas skiriamas ne ilgesnei kaip ketverių metų kadencijai, kuri gali būti pratęsta vieną kartą.

Pirmininkas pirmininkauja EIT valdybai, rengia posėdžius, skiria nariams užduotis ir gali sukurti specialius pogrupius, visų pirma siekiant nustatyti atsirandančias EIT portfelio technologijų tendencijas. Jis viešina EIT, palaiko ryšius su Komisija ir atstovauja EIT inovacijų pasaulyje. Kad pirmininkas galėtų vykdyti savo pareigas, Komisija gali jam suteikti administracinę paramą.

Pirmininkas skiriamas ne ilgesnei kaip ketverių metų kadencijai, kuri gali būti pratęsta vieną kartą.

Pirmininkas pirmininkauja EIT valdybai, rengia posėdžius, skiria nariams užduotis ir gali sukurti specialius pogrupius, visų pirma siekiant nustatyti atsirandančias EIT portfelio technologijų tendencijas , ir glaudžiai bendradarbiauja su regioninėmis ir nacionalinėmis inovacijų agentūromis . Jis viešina EIT, palaiko ryšius su Komisija ir atstovauja EIT inovacijų pasaulyje. Kad pirmininkas galėtų vykdyti savo pareigas, Komisija gali jam suteikti administracinę paramą.

36 pakeitimas

Finansinė teisės akto pasiūlymo pažyma – 1.4.4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

I dalies 1.4.4 punktas Finansinė teisės akto pasiūlymo pažyma (COM (2018) 436 final, 20 psl.)

Įgyvendinant programą „Europos horizontas“ galima sąveika su kitomis Sąjungos finansavimo programomis, visų pirma, kai leidžia valdymo metodai, taikant papildomo finansavimo iš ES programų priemones: paeiliui, pakaitomis arba derinant lėšas, įskaitant bendram veiksmų finansavimui.

I dalies 1.4.4 punktas Finansinė teisės akto pasiūlymo pažyma (COM (2018) 436 final, 20 psl.)

Įgyvendinant programą „Europos horizontas“ galima sąveika su kitomis Sąjungos finansavimo programomis, visų pirma, kai leidžia valdymo metodai, taikant papildomo finansavimo iš ES programų priemones: paeiliui, pakaitomis arba derinant lėšas, įskaitant bendram veiksmų finansavimui.

Nebaigtinis tokių priemonių ir finansavimo programų sąrašas apima sąveiką su šiomis programomis:

Nebaigtinis tokių priemonių ir finansavimo programų sąrašas apima sąveiką su šiomis programomis:

Bendra žemės ūkio politika (BŽŪP),

Bendra žemės ūkio politika (BŽŪP),

Integruota jūrų politika,

Bendra žuvininkystės politika,

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu,

Europos regioninės plėtros fondu (ERPF),

Europos regioninės plėtros fondu (ERPF),

Europos socialiniu fondu (ESF),

Europos socialiniu fondu (ESF),

Bendrosios rinkos programa,

Bendrosios rinkos programa,

Europos kosmoso programa,

Europos kosmoso programa,

Europos infrastruktūros tinklų priemone (EITP),

Europos infrastruktūros tinklų priemone (EITP),

Skaitmeninės Europos programa,

Skaitmeninės Europos programa,

programa „Erasmus“,

programa „Erasmus“,

išorės priemone,

išorės priemone,

„InvestEU“ fondu.

„InvestEU“ fondu.

Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programa.

Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programa.

37 pakeitimas

I priedo „Programos veikla“ pirma dalis „Strateginis planavimas“, 3 ir 4 pastraipos (1 ir 2 psl.)

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

Šiame procese vyks intensyvios konsultacijos ir keitimasis informacija su valstybėmis narėmis ir, kai tikslinga, Europos Parlamentu, ir įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis dėl prioritetų, misijų pagal veiklos sritį „Pasauliniai uždaviniai ir pramonės konkurencingumas“ ir tinkamų rūšių veiksmų, kurių reikėtų imtis, ypač dėl Europos partnerystės organizacijų.

Šiame procese vyks intensyvios konsultacijos ir keitimasis informacija su valstybėmis narėmis ir jų regionais, visų pirma atokiausiais, ir, kai tikslinga, Europos Parlamentu, ir įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis dėl prioritetų, misijų pagal veiklos sritį „Pasauliniai uždaviniai ir pramonės konkurencingumas“ ir tinkamų rūšių veiksmų, kurių reikėtų imtis, ypač dėl Europos partnerystės organizacijų.

Remiantis tokiomis išsamiomis konsultacijomis, per strateginį planavimą bus nustatyti bendri tikslai ir bendros veiklos sritys, pvz., partnerystės sritys (siūlomu teisiniu pagrindu nustatomos tik bendro pobūdžio jų įgyvendinimo priemonės ir kriterijai) ir misijos sritys.

Remiantis tokiomis išsamiomis konsultacijomis, per strateginį planavimą bus nustatyti bendri tikslai ir bendros veiklos sritys, pvz., partnerystės sritys (siūlomu teisiniu pagrindu nustatomos tik bendro pobūdžio jų įgyvendinimo priemonės ir kriterijai) ir misijos sritys.

Strateginis planavimas padės formuoti atitinkamų apimamų sričių politiką ir ją įgyvendinti ES lygmeniu ir papildyti valstybių narių politiką ir politikos metodus. Siekiant, kad moksliniai tyrimai ir inovacijos labiau padėtų įgyvendinti politiką, strateginio planavimo proceso metu bus atsižvelgta į ES politikos prioritetus. Taip pat bus atsižvelgta į prognozes, tyrimus, kitus mokslinius faktus ir svarbias esamas ES ir nacionalinio lygmens iniciatyvas.

Strateginis planavimas padės formuoti atitinkamų apimamų sričių politiką ir ją įgyvendinti ES lygmeniu ir papildyti valstybių narių ir jų regionų, visų pirma atokiausių, politiką ir politikos metodus. Siekiant, kad moksliniai tyrimai ir inovacijos labiau padėtų įgyvendinti politiką, strateginio planavimo proceso metu bus atsižvelgta į ES politikos prioritetus. Taip pat bus atsižvelgta į prognozes, tyrimus, kitus mokslinius faktus ir svarbias esamas ES, nacionalinio ir regionų lygmens iniciatyvas.

38 pakeitimas

I priedo „Programos veikla“ pirma dalis „Strateginis planavimas“, 11 ir 12 pastraipos (2 psl.)

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

Pagal šią programą ir toliau bus remiama pagal programą „Horizontas 2020“ programa remiama ateities ir besiformuojančių technologijų (ABT) pavyzdinė iniciatyva. Jei bus kitų ABT pavyzdinių iniciatyvų, jos, būdamos iš esmės analogiškos misijoms, bus pagal šią bendrąją programą remiamos kaip į ateities ir besiformuojančias technologijas orientuotos misijos.

Pagal šią programą ir toliau bus remiama pagal programą „Horizontas 2020“ programa remiama ateities ir besiformuojančių technologijų (ABT) pavyzdinė iniciatyva. Jei bus kitų ABT pavyzdinių iniciatyvų, jos, būdamos iš esmės analogiškos misijoms, bus pagal šią bendrąją programą remiamos kaip į ateities ir besiformuojančias technologijas orientuotos misijos.

 

Nauja bendrąja programa bus siekiama geresnio kompetencijos pripažinimo ir sutelkimo, jos panaudojimo visose valstybėse narėse ir Europos regionuose, visų pirma bus skatinamos iniciatyvos, sudarančios galimybes plėtoti tarpvalstybinį ir tarpregioninį bendradarbiavimą tarp regioninių inovacijų ekosistemų ir inovacijų centrų.

Dialogai su ES tarptautiniais partneriais mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo srityje bei politikos dialogai su pagrindiniais pasaulio regionais labai padės sistemingai nustatyti bendradarbiavimo galimybes, o pagal šalis ir (arba) regionus diferencijuotas bendradarbiavimas padės nustatyti prioritetus.

Dialogai su ES tarptautiniais partneriais mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo srityje bei politikos dialogai su pagrindiniais pasaulio regionais labai padės sistemingai nustatyti bendradarbiavimo galimybes, o pagal šalis ir (arba) regionus diferencijuotas bendradarbiavimas padės nustatyti prioritetus.

39 pakeitimas

I priedo „Veiklos programos“ antroji dalis „Sklaida ir informavimas“, 1 ir 2 pastraipos (3 psl.)

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

Pagal programą „Europos horizontas“ bus teikiama tikslinė parama atvirai prieigai prie mokslinių publikacijų, mokslo informacijos šaltinių ir kitų duomenų šaltinių. Sklaidos ir žinių skleidimo veikla taip pat bus remiama bendradarbiaujant su kitomis ES programomis, be kita ko, grupuojant rezultatus ir duomenis ir sudarant jų rinkinius pagal kalbas ir formatus tikslinėms auditorijoms ir piliečių, pramonės, viešojo administravimo institucijų, akademinės bendruomenės, pilietinės visuomenės organizacijų ir politikos formuotojų tinklams. Tuo tikslu įgyvendinant programą „Europos horizontas“ gali būti naudojamasi pažangiomis technologijomis ir duomenų analizės priemonėmis.

Pagal programą „Europos horizontas“ bus teikiama tikslinė parama atvirai prieigai prie mokslinių publikacijų, mokslo informacijos šaltinių ir kitų duomenų šaltinių. Sklaidos ir žinių skleidimo veikla taip pat bus remiama bendradarbiaujant su kitomis ES programomis, be kita ko, grupuojant rezultatus ir duomenis ir sudarant jų rinkinius pagal kalbas ir formatus tikslinėms auditorijoms ir piliečių, pramonės, viešojo administravimo institucijų, akademinės bendruomenės, pilietinės visuomenės organizacijų ir politikos formuotojų tinklams. Tuo tikslu įgyvendinant programą „Europos horizontas“ gali būti naudojamasi pažangiomis technologijomis ir duomenų analizės priemonėmis.

Tinkama parama bus teikiama mechanizmams, kurie apie programą informuoja potencialius pareiškėjus (pvz., nacionaliniai informacijos centrai).

Tinkama parama bus teikiama mechanizmams, kurie apie programą informuoja potencialius pareiškėjus (pvz., nacionaliniai ir regioniniai informacijos centrai) , visų pirma valstybes nares ir regionus, kurie mažiausiai dalyvavo programoje „Horizontas 2020“ .

40 pakeitimas

I priedas

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

MOKSLINIŲ TYRIMŲ INFRASTRUKTŪRA

MOKSLINIŲ TYRIMŲ INFRASTRUKTŪRA

Paaiškinimas

Paaiškinimas

COM (2018) 436 final, 14 psl. (I priedas)

COM (2018) 436 final, 14 psl. (I priedas)

Ši veikla padės įgyvendinti įvairius darnaus vystymosi tikslus, pvz.: 3-ąjį DVT – gera žmonių sveikatos būklė ir gerovė; 7-ąjį DVT – netarši energija už prieinamą kainą; 9-ąjį DVT – pramonės inovacijos ir infrastruktūra; 13-ąjį DVT – klimato politika.

Ši veikla padės įgyvendinti įvairius darnaus vystymosi tikslus, pvz.: 3-ąjį DVT – gera žmonių sveikatos būklė ir gerovė; 7-ąjį DVT – netarši energija už prieinamą kainą; 9-ąjį DVT – pramonės inovacijos ir infrastruktūra; 13-ąjį DVT – klimato politika; 14-ąjį DVT – „Gyvybė po vandeniu“; 17-ąjį DVT – Partnerystė siekiant tikslų .

Paaiškinimas

Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros strateginis forumas turi keletą infrastruktūrų, susijusių su jūrų aplinka, todėl pagrįsta įtraukti 14-ąjį DVT. Pasiūlymas įtraukti 17-ąjį DVT išplaukia iš pačios sąvokos dėl bendrai visoje ES naudojamos infrastruktūros ir dėl partnerystės, kuri būtina siekiant tikslų.

41 pakeitimas

I priedas, II veiklos sritis

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

Bendros kryptys

Bendros kryptys

reformos Europos ir kitų šalių visuomenės sveikatos sistemose ir politikoje;

reformos Europos ir kitų šalių visuomenės sveikatos sistemose ir politikoje;

nauji sveikatos priežiūros ir slaugos modeliai ir metodai, kuriuos galima perduoti iš vienos šalies (regiono) kitai šaliai (regionui) ir pritaikyti;

nauji sveikatos priežiūros ir slaugos modeliai ir metodai, kuriuos galima perduoti iš vienos šalies (regiono) kitai šaliai (regionui) ir pritaikyti , savanoriško ir nepelno sektoriaus indėlis ;

sveikatos technologijų vertinimo tobulinimas;

sveikatos technologijų vertinimo tobulinimas;

sveikatos skirtumų raida ir efektyvus politinis atsakas;

sveikatos skirtumų raida ir efektyvus politinis atsakas;

būsima sveikatos priežiūros sektoriaus darbo jėga ir jos poreikiai;

būsima sveikatos priežiūros sektoriaus darbo jėga ir jos poreikiai;

laiku atliekamas informacijos apie sveikatą tobulinimas ir duomenų apie sveikatą naudojimas, įskaitant elektronines ligos istorijas, skiriant tinkamą dėmesį saugumui, privatumui, suderinamumui, standartams, palyginamumui ir vientisumui;

laiku atliekamas informacijos apie sveikatą tobulinimas ir duomenų apie sveikatą naudojimas, įskaitant elektronines ligos istorijas, skiriant tinkamą dėmesį saugumui, privatumui, suderinamumui, standartams, palyginamumui ir vientisumui;

sveikatos sistemų atsparumas mažinant krizių poveikį ir siekiant pritaikyti revoliucingąsias inovacijas;

sveikatos sistemų atsparumas mažinant krizių poveikį ir siekiant pritaikyti revoliucingąsias inovacijas;

sprendimai, skirti piliečių ir pacientų įgalinimui, savistabai ir ryšiams su sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų specialistais, siekiant labiau integruotos priežiūros ir į naudotoją orientuoto požiūrio;

sprendimai, skirti piliečių ir pacientų įgalinimui, savistabai ir ryšiams su sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų specialistais, siekiant labiau integruotos priežiūros ir į naudotoją orientuoto požiūrio;

duomenys, informacija, žinios ir geriausios patirties pavyzdžiai, gauti atlikus sveikatos sistemų tyrimus ES ir pasaulio mastu.

duomenys, informacija, žinios ir geriausios patirties pavyzdžiai, gauti atlikus sveikatos sistemų tyrimus ES ir pasaulio mastu.

42 pakeitimas

I priedas „Veiklos programa“, II veiklos sritis „Pasauliniai uždaviniai ir pramonės konkurencingumas“, veiksmų grupės „Įtrauki ir saugi visuomenė“ 2.1 punkto 2 pastraipa (28 psl.)

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

ES privalo skatinti integracinio ir tvaraus augimo modelį, kartu pasinaudodama technologinės pažangos teikiama nauda, didindama pasitikėjimą demokratiniu valdymu ir skatindama jo inovacijas, kovodama su nelygybe, nedarbu, atskirtimi, diskriminacija ir radikalėjimu, užtikrindama žmogaus teises, puoselėdama kultūrinę įvairovę ir Europos kultūros paveldą bei suteikdama piliečiams galių socialinių inovacijų priemonėmis. Migracijos valdymas ir migrantų integracija ir toliau išlieka prioritetiniais klausimais. Mokslinių tyrimų ir inovacijų vaidmuo socialinių ir humanitarinių mokslų srityje sprendžiat šiuos uždavinius ir įgyvendinant ES tikslus yra labai svarbus.

ES privalo skatinti integracinio ir tvaraus augimo modelį, kartu pasinaudodama technologinės pažangos teikiama nauda, didindama pasitikėjimą demokratiniu valdymu ir skatindama jo inovacijas, kovodama su nelygybe, nedarbu, atskirtimi, diskriminacija ir radikalėjimu, saugodama ir stiprindama žmogaus teises, kultūrinę įvairovę ir Europos kultūros paveldą , užtikrindama visiems galimybes susipažinti su kultūra ir mokytis bei suteikdama piliečiams galių socialinių inovacijų priemonėmis ir plėtojama socialine ir solidaria ekonomika . Migracijos valdymas ir migrantų priėmimas ir integracija ir toliau išlieka prioritetiniais klausimais. Moksliniai tyrimai ir inovacijos socialinių ir humanitarinių mokslų srityje labai svarbūs sprendžiat šiuos uždavinius ir įgyvendinant ES tikslus.

 

Socialinės įtraukties tikslas visų pirma turi remtis tuo, kad skatinamas kultūros, materialusis ar nematerialusis paveldas, kuris dabartiniame globalizacijos kontekste tapo ypač svarbus žmonėms užtikrinant priklausymo jausmą, ypač regiono ir kalbos požiūriais. Europa, kuri pati buvo kuriama daugelį šimtmečių sugyvenant labai įvairioms bendruomenėms, palikusioms didžiulį paveldą, kartu su kitais regionais ir valstybėmis turi spręsti šį uždavinį ir remti paveldo išsaugojimą ir puoselėjimą. Šie veiksmai reikšmingi ir todėl, kad tai – svarbi eksperimentų ir daugelio technologinių inovacijų taikymo sritis. Jų taikymas paveldo srityje yra galingas ekonominis svertas, kuris turizmo įplaukų forma atneša pajamas regionams.

43 pakeitimas

I priedas „Veiklos programa“, II veiklos sritis „Pasauliniai uždaviniai ir pramonės konkurencingumas“, veiksmų grupės „Įtrauki ir saugi visuomenė“ 2.1 punkto 6 pastraipa (29 psl.)

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

Mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla, vykdoma įgyvendinant šią visuotinę užduotį, bus derinama su Komisijos prioritetais: demokratinių pokyčių; darbo vietų kūrimas, ekonomikos augimas ir investicijos; teisingumas ir pagrindinės teisės; migracijos; glaudesnės ir teisingesnės ekonominės ir pinigų sąjungos; bendrosios skaitmeninės rinkos. Tai atitiks Romos darbotvarkėje nustatytą įsipareigojimą dirbti siekiant socialinės Europos ir Sąjungos, kuri saugo kultūros paveldą ir skatina kultūrinę įvairovę. Taip pat bus remiamas Europos socialinių teisių ramstis ir Pasaulinis susitarimas dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos.

Mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla, vykdoma įgyvendinant šią visuotinę užduotį, bus derinama su Komisijos prioritetais: demokratinių pokyčių; darbo vietų kūrimas, ekonomikos augimas ir investicijos; švietimas; teisingumas ir pagrindinės teisės; migracijos; glaudesnės ir teisingesnės ekonominės ir pinigų sąjungos; bendrosios skaitmeninės rinkos. Tai atitiks Romos darbotvarkėje nustatytą įsipareigojimą dirbti siekiant socialinės Europos ir Sąjungos, kuri saugo kultūros paveldą ir skatina kultūrinę įvairovę. Taip pat bus remiamas Europos socialinių teisių ramstis ir žinių visuomenės kūrimo tikslas ir Pasaulinis susitarimas dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos.

44 pakeitimas

I priedas „Veiklos programa“, II veiklos sritis „Pasauliniai uždaviniai ir pramonės konkurencingumas“, veiksmų grupės „Įtrauki ir saugi visuomenė“ 2.2.1 punktas (30 psl.)

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

Bendros kryptys

Bendros kryptys

Demokratijos istorija, raida ir veiksmingumas skirtingais lygmenimis ir įvairiomis formomis; skaitmeninimo aspektai ir komunikacijos socialiniuose tinkluose poveikis, švietimo ir jaunimo politikos kaip demokratinės pilietybės kertinio akmens vaidmuo;

Demokratijos istorija, raida ir veiksmingumas skirtingais lygmenimis ir įvairiomis formomis; skaitmeninimo aspektai ir komunikacijos socialiniuose tinkluose poveikis, švietimo ir jaunimo politikos kaip demokratinės pilietybės kertinio akmens vaidmuo;

novatoriški metodai, kuriais remiamas demokratinio valdymo skaidrumas, aktyvumas, atskaitingumas, efektyvumas ir teisėtumas pagrindinių teisių ir teisinės valstybės požiūriu;

novatoriški metodai, kuriais remiamas demokratinio valdymo skaidrumas, aktyvumas, atskaitingumas, efektyvumas ir teisėtumas pagrindinių teisių ir teisinės valstybės požiūriu;

strategijos, kuriomis siekiama spręsti populizmo, ekstremizmo, radikalėjimo, terorizmo problemas, įtraukiant ir pasitelkiant nusivylusius ir atskirtyje likusius piliečius;

strategijos, kuriomis siekiama spręsti populizmo, ekstremizmo, radikalėjimo, terorizmo problemas, įtraukiant ir pasitelkiant nusivylusius ir atskirtyje likusius piliečius;

geresnis žurnalistikos standartų ir naudotojų sukurto turinio vaidmens suvokimas itin susietoje visuomenėje ir kovos su dezinformacija kūrimas;

geresnis žurnalistikos standartų ir naudotojų sukurto turinio vaidmens suvokimas itin susietoje visuomenėje ir kovos su dezinformacija kūrimas;

daugiakultūrės pilietybės it tapatybių vaidmuo, susijęs su demokratine pilietybe ir politiniu aktyvumu;

daugiakultūrės pilietybės it tapatybių vaidmuo, susijęs su demokratine pilietybe ir politiniu aktyvumu;

technologinės ir mokslinės pažangos, įskaitant didelius duomenų kiekius, internetinius socialinius tinklus ir dirbtinį intelektą, poveikis demokratijai;

technologinės ir mokslinės pažangos, įskaitant didelius duomenų kiekius, internetinius socialinius tinklus ir dirbtinį intelektą, poveikis demokratijai;

patariamoji ir dalyvaujamoji demokratija bei aktyvi ir įtrauki pilietybė, įskaitant skaitmeninį aspektą;

patariamoji ir dalyvaujamoji demokratija bei aktyvi ir įtrauki pilietybė, įskaitant skaitmeninį aspektą;

 

miestų ir regionų, kaip teritorijų, kuriose plėtojamas solidarumas, užmezgami socialiniai ir kultūriniai ryšiai, vykdomas ekologinis ir energetinis perėjimas, vystoma ekonomika ir inovacijos, vaidmuo; jų indėlis į socialinių inovacijų ir demokratinės praktikos kūrimą, vietos, nacionalinio ir europinio pilietiškumo ugdymą;

Ekonominės ir socialinės nelygybės poveikis politiniam aktyvumui ir demokratijai parodant, kaip nelygybės mažinimas ir kova su visų rūšių diskriminacija, įskaitant diskriminaciją lyties pagrindu, gali stiprinti demokratiją.

Ekonominės ir socialinės nelygybės poveikis politiniam aktyvumui ir demokratijai parodant, kaip nelygybės mažinimas ir kova su visų rūšių diskriminacija, įskaitant diskriminaciją lyties pagrindu, gali stiprinti demokratiją.

Paaiškinimas

Miestai ir regionai taip pat gali padėti užtikrinti saugesnę ir įtraukią visuomenę, todėl turi būti atliekami moksliniai tyrimai jų vaidmeniui ištirti.

45 pakeitimas

I priedas „Veiklos programa“, II veiklos sritis „Pasauliniai uždaviniai ir pramonės konkurencingumas“, veiksmų grupės „Įtrauki ir saugi visuomenė“ 2.2.3 punktas (31 ir 32 psl.)

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

2.2.3.

Socialiniai ir ekonominiai pokyčiai

2.2.3.

Švietimas, užimtumas, socialiniai ir ekonominiai pokyčiai

Europos visuomenės išgyvena didelį socialinį ir ekonominį virsmą, ypač dėl globalizacijos ir technologinių inovacijų. Kartu daugumoje Europos šalių padidėjo pajamų skirtumai. Siekiant skatinti integracinį augimą ir panaikinti skirtumus, didinti našumą (be kita ko, tobulinant jo matavimą) ir žmogiškąjį kapitalą, spręsti migracijos ir integracijos problemas bei remti kartų solidarumą ir socialinį judumą, reikalinga į ateitį orientuota politika. Kad ateitis būtų teisingesnė ir klestinti, reikalingos švietimo ir mokymo sistemos.

Europos visuomenės išgyvena didelį socialinį ir ekonominį virsmą, ypač dėl globalizacijos ir technologinių inovacijų. Kartu daugumoje Europos šalių padidėjo pajamų skirtumai. Siekiant skatinti integracinį augimą ir panaikinti skirtumus, didinti našumą (be kita ko, tobulinant jo matavimą) ir žmogiškąjį kapitalą, spręsti migracijos ir integracijos problemas bei remti kartų solidarumą ir socialinį judumą, reikalinga į ateitį orientuota politika. Kad ateitis būtų teisingesnė ir klestinti, reikalingos švietimo ir mokymo sistemos.

Bendros kryptys

Bendros kryptys

Žinių bazė rekomendacijoms dėl investicijų ir politikos, ypač švietimo ir mokymo srityje, siekiant didelės pridėtinės vertės įgūdžių, našumo, socialinio judumo, ekonomikos augimo, socialinių inovacijų ir darbo vietų kūrimo. Švietimo ir mokymo vaidmuo mažinant skirtumus;

Švietimo ir mokymo vaidmuo mažinant skirtumus; mokymo ir švietimo sistemos organizavimas; novatoriška pedagoginė praktika; veikla, skatinanti tobulėjimą, kūrybiškumą, savarankiškumą ir kritinį mąstymą; kiekvieno jaunuolio poreikiams pritaikyta pagalba, kad kiekvienas galėtų sėkmingai mokytis mokykloje ir dalyvauti mokymo programose;

ne vien BVP rodikliais pagrįstas socialinis tvarumas, ypač į nauji ekonomikos ir verslo modeliai ir naujos finansinės technologijos;

ne vien BVP rodikliais pagrįstas socialinis tvarumas, ypač į nauji ekonomikos ir verslo modeliai ir naujos finansinės technologijos; ekonominių, socialinių ir aplinkos apsaugos tikslų ir verslo modelių įvairovė;

statistinės ir kitos ekonominės priemonės, padedančios geriau suprasti ekonomikos augimą ir inovacijas, kai našumas didėja vangiai;

statistinės ir kitos ekonominės priemonės, padedančios geriau suprasti ekonomikos augimą ir inovacijas, kai našumas didėja vangiai;

nauji darbo tipai, darbo vaidmuo, darbo rinkos ir pajamų tendencijos ir pokyčiai šiuolaikinėse visuomenėse ir jų poveikis pajamų pasiskirstymui, nediskriminavimas, įskaitant lyčių lygybę ir socialinę įtrauktį;

nauji darbo tipai, darbo vaidmuo, darbuotojų vaidmuo įmonėje, darbo rinkos ir pajamų tendencijos ir pokyčiai šiuolaikinėse visuomenėse ir jų poveikis pajamų pasiskirstymui, nediskriminavimas, įskaitant lyčių lygybę ir socialinę įtrauktį;

mokesčių ir išmokų sistemos kartu su socialinės apsaugos ir socialinių investicijų politika, siekiant panaikinti skirtumus ir spręsti neigiamo technologijų, demografijos ir įvairovės poveikio klausimus;

mokesčių ir išmokų sistemos kartu su socialinės apsaugos ir socialinių investicijų politika, siekiant panaikinti skirtumus ir spręsti neigiamo technologijų, demografijos ir įvairovės poveikio klausimus;

žmonių judumas pasaulio ir vietos mastu siekiant geresnio migracijos valdymo, migrantų, taip pat pabėgėlių integracijos; tarptautinių įsipareigojimų laikymasis ir pagarba žmogaus teisėms; didesnės ir geresnės galimybės įgyti kokybišką išsilavinimą, dalyvauti mokyme, gauti rėmimo paslaugas, aktyvi ir įtrauki pilietybė, ypač pažeidžiamiems asmenims;

žmonių judumas pasaulio ir vietos mastu siekiant geresnio migracijos valdymo, migrantų, taip pat pabėgėlių integracijos; tarptautinių įsipareigojimų laikymasis ir pagarba žmogaus teisėms; didesnės ir geresnės galimybės įgyti kokybišką išsilavinimą, dalyvauti mokyme, gauti rėmimo paslaugas, aktyvi ir įtrauki pilietybė, ypač pažeidžiamiems asmenims;

švietimo ir mokymo sistemos, skatinančios ir geriausiai išnaudojančios ES skaitmeninę transformaciją, taip pat valdančios riziką, kylančią dėl pasaulinių tarpusavio sąsajų ir technologinių inovacijų, ypač internete kylančią riziką, etinių klausimų, socialinių ir ekonominių skirtumų bei radikalių pokyčių rinkose;

švietimo ir mokymo sistemos, skatinančios ir geriausiai išnaudojančios ES skaitmeninę transformaciją, taip pat valdančios riziką, kylančią dėl pasaulinių tarpusavio sąsajų ir technologinių inovacijų, ypač internete kylančią riziką, etinių klausimų, socialinių ir ekonominių skirtumų bei radikalių pokyčių rinkose;

viešųjų institucijų modernizavimas tenkinant piliečių lūkesčius dėl paslaugų teikimo, skaidrumo, prieinamumo, atvirumo, atskaitomybės ir orientavimosi į naudotoją;

viešųjų institucijų modernizavimas tenkinant piliečių lūkesčius dėl paslaugų teikimo, skaidrumo, prieinamumo, atvirumo, atskaitomybės ir orientavimosi į naudotoją;

teisingumo sistemų efektyvumas ir geresnės galimybės įgyvendinti teisę kreiptis į teismą remiantis teismo nepriklausomumo ir teisinės valstybės principais ir taikant teisingus, veiksmingus ir skaidrius procesinius metodus civilinėse ir baudžiamosiose bylose.

teisingumo sistemų efektyvumas ir geresnės galimybės įgyvendinti teisę kreiptis į teismą remiantis teismo nepriklausomumo ir teisinės valstybės principais ir taikant teisingus, veiksmingus ir skaidrius procesinius metodus civilinėse ir baudžiamosiose bylose.

46 pakeitimas

I priedas, II veiklos sritis (31 psl.)

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

3.2

Intervencinės sritys

3.2

Intervencinės sritys

3.2.1

Gamybos technologijos

3.2.1

Kompleksiniai pertvarkos ir veiklos rezultatų svertai

Gamyba yra pagrindinis ES užimtumo ir klestėjimo veiksnys, sukuriantis daugiau kaip tris ketvirtadalius ES eksporto pasaulio mastu ir daugiau kaip 100 mln. tiesioginių ir netiesioginių darbo vietų. Pagrindinis ES gamybos iššūkis yra konkurencingo išsaugojimas pasaulio mastu, naudojant pažangesnius ir labiau pritaikytus didelės pridėtinės vertės produktus. Kūrybiniai ir kultūriniai ištekliai bus labai svarbūs kuriant pridėtinę vertę.

Pramonės ateitis priklauso nuo technologinių iššūkių, tačiau kartu ir nuo jos konkurencingumą lemiančių visuomenės ir organizacinių iššūkių, apie kuriuos dažniausiai mažai žinoma ir kurie skatina plėtoti žinias, sklaidos ir atsakomybės būdus.

 

Bendros kryptys

vertės grandinių organizavimas ir bendradarbiavimas jose; pridėtinės vertės paskirstymas ir derybų bei kainų nustatymo mechanizmai; apsikeitimo informacija ir bendradarbiaujamojo darbo priemonės, bendro projektavimo iniciatyvos; virtualiosios ir papildytos realybės naudojimas projektavimui, paruošimui gamybai ir darbuotojų mokymui;

telkimas į grupes, vietos bendradarbiavimo tinklus, regioninių ekosistemų ir inovacijų centrų kūrimas; regionų teigiamo išorinio poveikio vystymas, didinant jų patrauklumą ir jų pramonės konkurencingumą;

ergonomika ir darbo sąlygų gerinimas; galimybė mokytis visą gyvenimą ir pritaikyti savo kompetencijas prie besikeičiančių darbo vietų; darbuotojų patirties ir kūrybingumo išnaudojimas;

kliūčių įmonių pertvarkai, visų pirma skaitmeninei pašalinimas: prieiga prie finansavimo, inovacijų ir kompetencijų; pertvarkos strategijų kūrimas ir valdymas, teikiant paramą perėjimui; požiūrio į pramonę ir jos šakas keitimas;

 

3.2.2

Gamybos technologijos

Gamyba yra pagrindinis ES užimtumo ir klestėjimo veiksnys, sukuriantis daugiau kaip tris ketvirtadalius ES eksporto pasaulio mastu ir daugiau kaip 100 mln. tiesioginių ir netiesioginių darbo vietų. Pagrindinis ES gamybos iššūkis yra konkurencingo išsaugojimas pasaulio mastu, naudojant pažangesnius ir labiau pritaikytus didelės pridėtinės vertės produktus. Kūrybiniai ir kultūriniai ištekliai bus labai svarbūs kuriant pridėtinę vertę.

Paaiškinimas

Šiuo etapu programoje „Europos horizontas“ neskiriama dėmesio arba nepakankamai jo skiriama kompleksiniams ir organizaciniams aspektams, kurie vis dėlto daug prisideda prie pramonės pertvarkos ir konkurencingumo ir kurių atveju Europai reikia daugiau mokslinių žinių ir inovacijų.

47 pakeitimas

I priedas, II veiklos sritis (39 psl.)

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

II dalis – I priedas

II dalis – I priedas

4 punktas VEIKSMŲ GRUPĖ „KLIMATAS, ENERGETIKA IR JUDUMAS“

4 punktas VEIKSMŲ GRUPĖ „KLIMATAS, ENERGETIKA IR JUDUMAS“

4.1.

Paaiškinimas

4.1.

Paaiškinimas

(…)

(…)

Šios veiksmų grupės veiksmai visų pirma prisideda prie Energetikos sąjungos tikslų, taip pat prie bendrosios skaitmeninės rinkos tikslų, darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo ir investicijų darbotvarkės, ES kaip pasaulinio masto dalyvės pozicijos stiprinimo, naujos ES pramonės politikos strategija, žiedinės ekonomikos, žaliavų iniciatyvos, saugumo sąjungos ir miestų darbotvarkės, taip pat prie ES bendrosios žemės ūkio politikos ir ES teisinių nuostatų dėl triukšmo ir oro taršos mažinimo.

Šios veiksmų grupės veiksmai visų pirma prisideda prie Energetikos sąjungos tikslų, taip pat prie bendrosios skaitmeninės rinkos tikslų, darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo ir investicijų darbotvarkės, ES kaip pasaulinio masto dalyvės pozicijos stiprinimo, naujos ES pramonės politikos strategija, žiedinės ekonomikos, mėlynosios ekonomikos, žaliavų iniciatyvos, saugumo sąjungos ir miestų darbotvarkės, ES bendrosios žemės ūkio politikos , integruotos jūrų politikos ir bendros žuvininkystės politikos, taip pat prie ES teisinių nuostatų dėl triukšmo ir oro taršos mažinimo.

(…)

(…)

Paaiškinimas

Jūrų reikalai ir žuvininkystė yra itin svarbūs ES, todėl labai svarbu nurodyti šiuos sektorius.

48 pakeitimas

I priedas, II veiklos sritis, 4.2.5 punktas „Bendruomenės ir miestai“ (42 psl.)

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

Bendros kryptys

Bendros kryptys

(…)

(…)

Piliečių gyvenimo kokybė, saugus susisiekimas, miesto socialinės inovacijos, miestų žiedinė ekonomika ir atsinaujinimo pajėgumai, mažesnis neigiamas poveikis aplinkai ir mažesnė tarša;

Piliečių gyvenimo kokybė, saugus susisiekimas, miesto socialinės inovacijos, miestų žiedinė ekonomika ir atsinaujinimo pajėgumai, mažesnis neigiamas poveikis aplinkai ir mažesnė tarša;

 

Piliečių mobilizavimas miestuose ir regionuose, demokratiniai ekologinės ir energetikos pertvarkos iššūkiai; priimtinumas visuomenei ir parama su pertvarkos kryptimis susijusiems pokyčiams; nelygybės mažinimas, susijęs su prisitaikymu prie klimato kaitos ir ekologinės ir energetikos pertvarkos;

(…)

(…)

49 pakeitimas

I priedas, II veiklos sritis, 5.2.4 punktas „Jūra ir vandenynai“ (48 psl.)

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

Bendros kryptys

Bendros kryptys

(…)

(…)

mėlynosios vertės grandinės, jūrų erdvės daugkartinis naudojimas ir atsinaujinančiosios energijos sektoriaus didinimas jūrose ir vandenynuose, įskaitant tvarius mikrodumblius ir makrodumblius;

mėlynosios vertės grandinės, jūrų erdvės daugkartinis naudojimas ir jūrų pramonės, įskaitant atsinaujinančiosios energijos sektorių, didinimas jūrose ir vandenynuose, įskaitant tvarius mikrodumblius ir makrodumblius;

 

žemės ir jūros sąsajų kūrimas palei pakrantės zonas, skirtingų mėlynosios ekonomikos sektorių, įskaitant žvejybą ir jūrų kultūrą, kūrimas ir pakrančių turizmas; sisteminės uostų ir pakrantės teritorijų darnaus vystymosi strategijos; urbanizacijos ir gyventojų senėjimo pakrantės vietovėse problema;

Gamta pagrįstus sprendimus, pagrįstus jūrų ir pakrančių ekosistemų dinamika,

gamtiniai sprendimai, pagrįsti jūrinės ir priekrantės ekosistemos dinamika, …

[…]

[…]

50 pakeitimas

I priedas, II veiklos sritis, 6.2.2 punktas „Pasauliniai uždaviniai“ (54 psl.)

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

2.

Įtrauki ir saugi visuomenė

2.

Įtrauki ir saugi visuomenė

Nelygybės, skurdo ir atskirties, socialinio judumo, kultūrinės įvairovės ir įgūdžių moksliniai tyrimai; socialinių, demografinių ir technologinių pokyčių poveikio ekonomikai ir visuomenei vertinimas;

Nelygybės, skurdo ir atskirties, socialinio judumo, kultūrinės įvairovės ir įgūdžių moksliniai tyrimai; socialinių, demografinių ir technologinių pokyčių poveikio ekonomikai ir visuomenei vertinimas;

 

Nelygybės švietimo srityje priežasčių moksliniai tyrimai ir švietimo ir mokymo sistemos, kuri skatintų visų besimokančių visą jų gyvenimą trunkančią sėkmę ir asmeninį tobulėjimą, kūrimas;

kultūros paveldo išsaugojimo parama;

kultūros paveldo išsaugojimo parama;

(…)

 

51 pakeitimas

I priedas, II veiklos sritis (55 ir 56 psl.)

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

5.

Maistas ir gamtos ištekliai

5.

Maistas ir gamtos ištekliai

(…)

(…)

ES etaloninės pašarų priedų, genetiškai modifikuotų organizmų ir maistinių medžiagų laboratorijos;

ES etaloninės pašarų priedų, genetiškai modifikuotų organizmų ir maistinių medžiagų laboratorijos;

 

vietos maisto sistemoms skirtas žinių centras;

maisto produktų sukčiavimo ir kokybės žinių centras;

maisto produktų sukčiavimo ir kokybės žinių centras;

bioekonomikos žinių centras.

bioekonomikos žinių centras.

52 pakeitimas

I priedas „Veiklos programa“ III veiklos sritis „Atvirosios inovacijos“, 7 pastraipa (70 psl.)

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

Siekdama būti šios naujos pažangių inovacijų bangos priešakyje, Europa turi išspręsti šiuos pagrindinius uždavinius:

Siekdama būti šios naujos pažangių inovacijų bangos priešakyje, Europa turi išspręsti šiuos pagrindinius uždavinius:

tobulinti mokslo transformaciją į inovacijas, siekiant pagreitinti idėjų, technologijų ir talentų perdavimą iš mokslinių tyrimų bazės į startuolius ir pramonės įmones;

tobulinti mokslo transformaciją į inovacijas, siekiant pagreitinti idėjų, technologijų ir talentų perdavimą iš mokslinių tyrimų bazės į startuolius ir pramonės įmones;

pagreitinti pramonės pertvarkymą: Europos pramonė atsilieka, įtraukdama ir plėsdama naujas technologijas: 77 % naujų ir didelių MTTP įmonių yra JAV ar Azijoje, o tik 16 % yra įsikūrusios Europoje;

pagreitinti pramonės pertvarkymą: Europos pramonė atsilieka, įtraukdama ir plėsdama naujas technologijas: 77 % naujų ir didelių MTTP įmonių yra JAV ar Azijoje, o tik 16 % yra įsikūrusios Europoje;

padidinti rizikos finansavimą, siekiant įveikti finansavimo spragas: Europos novatoriai kenčia dėl mažo rizikos finansavimo. Rizikos kapitalas yra labai svarbus siekiant, kad pažangios inovacijos būtų panaudotos pasaulyje pirmaujančių bendrovių, tačiau Europoje jis sudaro mažiau nei ketvirtadalį JAV ir Azijoje skirtinų sumų. Europa turi įveikti „mirties slėnius“, kuriuose idėjos ir inovacijos nepasiekia rinkos dėl atotrūkio tarp viešosios paramos ir privačių investicijų, ypač didelės rizikos pažangių inovacijų ir ilgalaikių investicijų atveju;

padidinti rizikos finansavimą, siekiant įveikti finansavimo spragas: Europos novatoriai kenčia dėl mažo rizikos finansavimo. Rizikos kapitalas yra labai svarbus siekiant, kad pažangios inovacijos būtų panaudotos pasaulyje pirmaujančių bendrovių, tačiau Europoje jis sudaro mažiau nei ketvirtadalį JAV ir Azijoje skirtinų sumų. Europa turi įveikti „mirties slėnius“, kuriuose idėjos ir inovacijos nepasiekia rinkos dėl atotrūkio tarp viešosios paramos ir privačių investicijų, ypač didelės rizikos pažangių inovacijų ir ilgalaikių investicijų atveju;

pagerinti ir supaprastinti Europos padėtį finansuojant ir remiant mokslinius tyrimus ir inovacijas:daugybė finansavimo šaltinių apsunkina novatorių padėtį. Įgyvendinant ES intervencines priemones turi būti bendradarbiaujama ir veikiama koordinuotai su kitomis Europos viešosiomis ir privačiomis iniciatyvomis nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis, siekiant sustiprinti bei suderinti paramos pajėgumus ir sukurti lengvai orientuotiną bet kurio Europos novatoriaus padėtį;

pagerinti ir supaprastinti Europos padėtį finansuojant ir remiant mokslinius tyrimus ir inovacijas:daugybė finansavimo šaltinių apsunkina novatorių padėtį. Įgyvendinant ES intervencines priemones turi būti bendradarbiaujama ir veikiama koordinuotai su kitomis Europos viešosiomis ir privačiomis iniciatyvomis nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis, siekiant sustiprinti bei suderinti paramos pajėgumus ir sukurti lengvai orientuotiną bet kurio Europos novatoriaus padėtį;

įveikti inovacijų ekosistemos susiskaidymą. Nors Europoje yra daugybė valdymo centrų, jie nėra gerai sujungti. Įmonės, turinčios tarptautinio augimo potencialą, privalo įveikti su nacionalinių rinkų susiskaidymą dėl kalbų, verslo kultūrų ir taisyklių įvairovės.

įveikti inovacijų ekosistemos susiskaidymą. Nors Europoje yra daugybė valdymo centrų, jie nėra gerai sujungti. Įmonės, turinčios tarptautinio augimo potencialą, privalo įveikti su nacionalinių rinkų susiskaidymą dėl kalbų, verslo kultūrų ir taisyklių įvairovės;

 

pripažinti, kad svarbu mokslą ir inovacijas orientuoti į teritorijas, taip pat didelį regioninių inovacijų ekosistemų ir inovacijų centrų indėlį, nes šie subjektai pajėgūs greitai reaguoti ir imtis esminių inovacijų, kad būtų galima užtikrinti Europos vertės grandinių permainų, veiksmų, skirtų įgūdžių ir žmogiškųjų išteklių vystymui, tęstinumą; siekiant šio tikslo reikia geriau atsižvelgti į pažangiąsias specializacijas ir jų tinklų kūrimą.

53 pakeitimas

I priedas „Veiklos programa“ III veiklos sritis „Atvirosios inovacijos“, 11 pastraipa (71 psl.)

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

Nors Europos inovacijų taryba tiesiogiai palaikys pažangias inovacijas, toliau reikia plėtoti ir tobulinti bendrą aplinką, kurioje ugdomos ir kuriamos Europos inovacijos: būtinos bendros Europos pastangos remti inovacijas visoje Europoje ir visais aspektais bei formomis, įskaitant, jei įmanoma, papildomą ES ir nacionalinę politiką bei išteklius. Šioje veiklos srityje numatoma:

Nors Europos inovacijų taryba tiesiogiai palaikys pažangias inovacijas, toliau reikia plėtoti ir tobulinti bendrą aplinką, kurioje ugdomos ir kuriamos Europos inovacijos: būtinos bendros Europos , valstybių narių ir jų regionų pastangos remti inovacijas visoje Europoje ir visais aspektais bei formomis, įskaitant, jei įmanoma, papildomą vietos, regioninę, nacionalinę ir ES politiką bei išteklius. Šioje veiklos srityje numatoma:

atnaujinti ir sustiprinti koordinavimo ir bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis, asocijuotosiomis šalimis ir privačiomis iniciatyvomis mechanizmus siekiant remti visų rūšių Europos inovacijų ekosistemas ir jų dalyvius;

atnaujinti ir sustiprinti koordinavimo ir bendradarbiavimo su vietos ir regionų valdžios institucijomis, valstybėmis narėmis, asocijuotosiomis šalimis ir privačiomis iniciatyvomis mechanizmus siekiant remti visų rūšių Europos inovacijų ekosistemas ir jų dalyvius;

remti Europos inovacijos ir technologijos institutą (EITI) ir žinių ir inovacijos bendrijas (ŽIB).

remti Europos inovacijos ir technologijos institutą (EITI) ir žinių ir inovacijos bendrijas (ŽIB).

54 pakeitimas

I priedas „Veiklos programa“, III veiklos sritis „Atvirosios inovacijos“, 1 dalis „Europos inovacijų taryba“, 1.1 punktas (73 puslapis)

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

Ypatingas dėmesys bus skiriamas tinkamam ir veiksmingam atskirų ar jungtinių valstybių narių iniciatyvų papildomumui užtikrinti, įskaitant Europos partnerystės formą.

Ypatingas dėmesys bus skiriamas tinkamam ir veiksmingam atskirų ar jungtinių valstybių narių ir regioninių inovacijų ekosistemų ir inovacijų centrų iniciatyvų papildomumui užtikrinti, įskaitant Europos partnerystės formą. Jei tai būtina remiamo projekto įgyvendinimui, „Pathfinder“ ir „Accelerator“ priemonėmis bus užtikrinta, kad pagal jas teikiamos dotacijos papildys tęstinę projektų paramos sistemą. Europos inovacijų taryba palaikys nuolatinį dialogą su už inovacijas atsakingomis nacionalinėmis, regionų ir vietos valdžios institucijomis siekiant užtikrinti tinkamą paramos veiksmų papildomumą ir kiek įmanoma padidinti sąveiką ir bendradarbiavimą, įskaitant bendrai finansuojamų programų vykdymą. Šis dialogas yra būtina Europos inovacijų tarybos suteikiamų pažangumo ženklų skyrimo sąlyga.

55 pakeitimas

I priedas, III veiklos sritis (64 psl.)

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

1.1.3

Papildomos Europos inovacijų tarybos veiklos

1.1.3

Papildomos Europos inovacijų tarybos veiklos

Be to, Europos inovacijų taryba taip pat įgyvendins:

Be to, Europos inovacijų taryba taip pat įgyvendins:

Europos inovacijų tarybos verslo spartinimo paslaugos, remiant programų „Pathfinder“ ir „Accelerator“ veiksmus ir veiklas. Tikslas – sujungti Europos inovacijų tarybos remiamų novatorių bendruomenę, įskaitant finansuojamą pažangumo ženklą, su investuotojais, partneriais ir viešaisiais pirkėjais. Bus teikiamos įvairios instruktavimo ir konsultavimo paslaugos apie Europos inovacijų tarybos veiklą. Taip novatoriams bus suteikta galimybė susipažinti su tarptautiniais potencialių partnerių tinklais, įskaitant pramonės įmones, siekiant papildyti vertės grandinę arba sukurti rinkos galimybes ir rasti investuotojų bei kitų privačių ar įmonių finansavimo šaltinių. Veikla apima tiesioginius renginius (pvz., tarpininkavimo renginius, suvienodinimo sesijas), taip pat suderinamų platformų kūrimą arba esamų priemonių naudojimą glaudžiai bendradarbiaujant su finansiniais tarpininkais, kuriuos remia fondas „InvestEU“ ir EIB grupė. Ši veikla taip pat paskatins tarpusavio mainus, kaip novatoriškos ekosistemos mokymosi šaltinį, ypač naudodama Europos inovacijų tarybos aukšto lygio patariamosios valdybos narių ir Europos inovacijų tarybos narių kompetenciją;

Europos inovacijų tarybos verslo spartinimo paslaugos, remiant programų „Pathfinder“ ir „Accelerator“ veiksmus ir veiklas. Tikslas – sujungti Europos inovacijų tarybos remiamų novatorių bendruomenę, įskaitant finansuojamą pažangumo ženklą, su investuotojais, partneriais ir viešaisiais pirkėjai s, tačiau taip pat su nacionaliniais ir vietos subjektais, skatinančiais inovacijas ir galinčiais papildyti Europos inovacijų tarybos paramą ir teikti ilgalaikę paramą novatoriams . Bus teikiamos įvairios instruktavimo ir konsultavimo paslaugos apie Europos inovacijų tarybos veiklą. Taip novatoriams bus suteikta galimybė susipažinti su tarptautiniais potencialių partnerių tinklais, įskaitant pramonės įmones, siekiant papildyti vertės grandinę arba sukurti rinkos galimybes ir rasti investuotojų bei kitų privačių ar įmonių finansavimo šaltinių. Veikla apima tiesioginius renginius (pvz., tarpininkavimo renginius, suvienodinimo sesijas), taip pat suderinamų platformų kūrimą arba esamų priemonių naudojimą glaudžiai bendradarbiaujant su finansiniais tarpininkais, kuriuos remia fondas „InvestEU“ ir EIB grupė. Ši veikla taip pat paskatins tarpusavio mainus, kaip novatoriškos ekosistemos mokymosi šaltinį, ypač naudodama Europos inovacijų tarybos aukšto lygio patariamosios valdybos narių ir Europos inovacijų tarybos narių kompetenciją;

56 pakeitimas

I priedas „Veiklos programa“, III veiklos sritis „Atvirosios inovacijos“, 1 dalis „Europos inovacijų taryba“, 1.2.2 punktas (77 puslapis)

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

1.2.2.

Europos inovacijų tarybos valdytojai

Komisija laikysis iniciatyvaus požiūrio į rizikingų projektų administravimą ir pasitelks reikalingą ekspertų pagalbą.

1.2.2.

Europos inovacijų tarybos valdytojai

Komisija laikysis iniciatyvaus požiūrio į rizikingų projektų administravimą ir pasitelks reikalingą ekspertų pagalbą.

Komisija paskirs keletą laikinųjų Europos inovacijų tarybos vadovų, kurie padėtų savo technologiniu išmanymu ir duotų rekomendacijų dėl veiklos.

Komisija paskirs keletą laikinųjų Europos inovacijų tarybos vadovų, kurie padėtų savo technologiniu išmanymu ir duotų rekomendacijų dėl veiklos.

Programų vadovai bus skiriami iš įvairių sričių, įskaitant įmones, universitetus, nacionalines laboratorijas ir mokslinių tyrimų centrus. Jie atsineš žinių bagažą iš asmeninės patirties ir darbinės patirties atitinkamoje srityje. Jie bus pripažinti lyderiai, valdę daugiadalykes mokslinių tyrimų grupes arba vadovavę didelėms institucinėms programoms, ir žinos, kaip svarbu nedelsiant, kūrybingai ir plačiai perteikti savo vizijas. Galiausiai jie turės svarbių biudžetų priežiūros patirties, kur reikalingas atsakomybės jausmas.

Programų vadovai bus skiriami iš įvairių sričių, įskaitant viešojo sektoriaus inovacijų srities subjektus: įmones, universitetus, nacionalines laboratorijas ir mokslinių tyrimų centrus. Jie atsineš žinių bagažą iš asmeninės patirties ir darbinės patirties atitinkamoje srityje. Jie bus pripažinti lyderiai, valdę daugiadalykes mokslinių tyrimų grupes arba vadovavę didelėms institucinėms programoms, ir žinos, kaip svarbu nedelsiant, kūrybingai ir plačiai perteikti savo vizijas. Galiausiai jie turės svarbių biudžetų priežiūros patirties, kur reikalingas atsakomybės jausmas.

57 pakeitimas

I priedas „Veiklos programa“, III veiklos sritis „Atvirosios inovacijos“, 1 dalis „Europos inovacijų ekosistemos“, 2.1 punktas (80 puslapis)

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

2.1.

Pagrindimas

2.1.

Pagrindimas

Siekdama visapusiškai panaudoti inovacijų potencialą, įskaitant mokslininkus, verslininkus, pramonės atstovus ir plačiąją visuomenę, ES turi pagerinti aplinką, kurioje inovacijos gali klestėti visais lygmenimis. Tai reiškia, kad ES lygmeniu bus kuriamos veiksmingos inovacijų ekosistemos ir skatinamas nacionalinių ir vietos inovacijų ekosistemų bendradarbiavimas, tinklų kūrimas ir keitimasis idėjomis, finansavimu ir įgūdžiais.

Siekdama visapusiškai panaudoti inovacijų potencialą, įskaitant mokslininkus, verslininkus, pramonės atstovus ir plačiąją visuomenę, ES turi pagerinti aplinką, kurioje inovacijos gali klestėti visais lygmenimis. Tai reiškia, kad ES lygmeniu bus kuriamos veiksmingos inovacijų ekosistemos ir skatinamas nacionalinių ir vietos inovacijų ekosistemų bendradarbiavimas, tinklų kūrimas ir keitimasis idėjomis, finansavimu ir įgūdžiais.

Be privačiose įmonėse taikomų inovacijų, ES taip pat turi siekti plėtoti ekosistemas, palaikančias socialines inovacijas ir viešojo sektoriaus inovacijas. Iš tikrųjų, Vyriausybės sektoriui reikia inovacijų ir atsinaujinimo, kad būtų galima palaikyti reglamentavimo ir valdymo pokyčius, kurių reikia norint remti didelio masto naujų technologijų diegimą ir didėjančią visuomenės paklausą siekiant veiksmingesnio ir efektyvesnio paslaugų teikimo. Socialinės inovacijos yra labai svarbios siekiant pagerinti mūsų visuomenės gerovę.

Be privačiose įmonėse taikomų inovacijų, ES taip pat turi siekti plėtoti ekosistemas, palaikančias socialines inovacijas ir asociacijų, nepelno ir viešojo sektorių inovacijas . Iš tikrųjų, šiems sektoriams reikia inovacijų ir atsinaujinimo, kad būtų galima palaikyti reglamentavimo ir valdymo pokyčius, kurių reikia norint remti didelio masto naujų technologijų diegimą ir didėjančią visuomenės paklausą siekiant veiksmingesnio ir efektyvesnio paslaugų teikimo. Socialinės inovacijos yra labai svarbios siekiant pagerinti mūsų visuomenės gerovę.

58 pakeitimas

I priedas „Veiklos programa“, III veiklos sritis „Atvirosios inovacijos“, 1 dalis „Europos inovacijų ekosistemos“, 2.2 punktas (80 ir 81 psl.)

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

2.2.

Intervencinių priemonių sritys

2.2.

Intervencinių priemonių sritys

Pirmiausia Komisija organizuos valstybių narių ir asocijuotų šalių valdžios institucijų ir institucijų, atsakingų už nacionalines inovacijų politikos kryptis ir programas, Europos inovacijų tarybos forumą, siekdama skatinti koordinavimą ir dialogą dėl ES inovacijų ekosistemų vystymo. Šiame Europos inovacijų tarybos forume Komisija:

Pirmiausia Komisija organizuos valstybių narių , miestų ir regionų ir asocijuotų šalių valdžios institucijų ir institucijų, atsakingų už nacionalines inovacijų politikos kryptis ir programas, Europos inovacijų tarybos forumą, siekdama skatinti koordinavimą ir dialogą dėl ES inovacijų ekosistemų vystymo. Šiame Europos inovacijų tarybos forume Komisija:

aptars inovacijoms palankią reglamentavimo plėtrą nuolat taikant inovacijų principą ir kuriant novatoriškus viešųjų pirkimų metodus, įskaitant inovacinių sprendimų viešųjų pirkimų skatinimo ir tobulinimo priemonę, kuri palaikytų inovacijas. Viešojo sektoriaus inovacijų stebėjimo tarnyba taip pat toliau rems Vyriausybės vidaus inovacijų pastangas, panaudodama atnaujintą politikos paramos priemonę;

aptars inovacijoms palankią reglamentavimo plėtrą nuolat taikant inovacijų principą ir kuriant novatoriškus viešųjų pirkimų metodus, įskaitant inovacinių sprendimų viešųjų pirkimų skatinimo ir tobulinimo priemonę, kuri palaikytų inovacijas. Viešojo sektoriaus inovacijų stebėjimo tarnyba taip pat toliau rems Vyriausybės vidaus inovacijų pastangas, panaudodama atnaujintą politikos paramos priemonę;

skatins mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkių suderinimą su ES pastangomis įtvirtinti atvirą kapitalo srautų ir investicijų rinką, pvz., paramos sąlygų sistemos, skatinančios inovacijas pagal kapitalo rinkų sąjungą, sukūrimą;

skatins mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkių suderinimą su ES pastangomis įtvirtinti atvirą kapitalo srautų ir investicijų rinką, pvz., paramos sąlygų sistemos, skatinančios inovacijas pagal kapitalo rinkų sąjungą, sukūrimą;

tobulins nacionalinių inovacijų programų ir Europos inovacijų tarybos koordinavimą, siekdama skatinti veiklos sąveiką ir išvengti dubliavimo dalijantis duomenimis apie programas ir jų įgyvendinimą, išteklius ir patirtį, technologijų ir inovacijų tendencijų analizę ir stebėseną bei sujungiant atitinkamų novatorių bendruomenes;

tobulins nacionalinių , regioninių ir vietos inovacijų programų ir Europos inovacijų tarybos koordinavimą, siekdama skatinti veiklos sąveiką ir išvengti dubliavimo dalijantis duomenimis apie programas ir jų įgyvendinimą, išteklius ir patirtį, technologijų ir inovacijų tendencijų analizę ir stebėseną bei sujungiant atitinkamų novatorių bendruomenes;

 

skatins regioninių inovacijų ekosistemų ir inovacijų centrų nustatymą, pripažinimą ir rėmimą, jų sąsajas su pažangiąja specializacija ir jungimąsi į konsorciumus, kurie galėtų svariai prisidėti prie Programos, visų pirma veiklos srities „Atvirosios inovacijos“ tikslų įgyvendinimo;

sukurs bendrą komunikacijos strategiją dėl inovacijų ES. Ja bus siekiama skatinti ES talentingiausius novatorius, verslininkus, ypač jaunus dalyvius, MVĮ ir startuolius, taip pat dalyvius iš naujųjų ES vietovių. Ji pabrėš ES pridėtinę vertę, kurią ES piliečiams gali suteikti techniniai, netechniniai ir socialiniai novatoriai, išplėtodami savo idėją/viziją į klestintį verslą (socialinė vertė/poveikis, užimtumas ir ekonomikos augimas, socialinė pažanga).

sukurs bendrą komunikacijos strategiją dėl inovacijų ES. Ja bus siekiama skatinti ES talentingiausius novatorius, verslininkus, ypač jaunus dalyvius, MVĮ ir startuolius, taip pat dalyvius iš naujųjų ES vietovių. Ji pabrėš ES pridėtinę vertę, kurią ES piliečiams gali suteikti techniniai, netechniniai ir socialiniai novatoriai, išplėtodami savo idėją/viziją į klestintį verslą (socialinė vertė/poveikis, užimtumas ir ekonomikos augimas, socialinė pažanga).

Bus įgyvendintos veiklos, siekiant užtikrinti veiksmingą Europos inovacijų tarybos veiklos rūšių papildomumą ir ypatingą dėmesį skiriant pažangių inovacijų diegimui, kartu su valstybių narių ir asocijuotų šalių vykdomomis veiklomis, taip pat privačiomis iniciatyvomis, siekiant remti visų rūšių inovacijas, pasiekti visus novatorius visoje ES, ir suteikti jiems didesnę ir tinkamą paramą.

Bus įgyvendintos veiklos, siekiant užtikrinti veiksmingą Europos inovacijų tarybos veiklos rūšių papildomumą ir ypatingą dėmesį skiriant pažangių inovacijų diegimui, kartu su valstybių narių , regionų ir miestų ir asocijuotų šalių vykdomomis veiklomis, taip pat privačiomis iniciatyvomis, siekiant remti visų rūšių inovacijas, pasiekti visus novatorius visoje ES, ir suteikti jiems didesnę ir tinkamą paramą.

Paaiškinimas

Miestai, regionai ir jų inovacijų ekosistemos turėtų būti vieni svarbiausių Europos inovacijų tarybos klausimų.

59 pakeitimas

I priedas „Veiklos programa“, III veiklos sritis „Atvirosios inovacijos“, „Europos inovacijų ekosistemos“, 2.2 punktas (81 psl.)

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

Todėl ES turi:

Todėl ES turi:

skatinti ir bendrai finansuoti bendras inovacijų programas, kurias valdo institucijos, atsakingos už viešąją nacionalinę, regioninę ar vietos inovacijų politiką ir programas, su kuriomis gali būti siejami privatūs subjektai, remiantys inovacijas ir novatorius. Tokios į paklausą orientuotos bendros programos gali būti skirtos, be kita ko, ankstyvojo etapo ir galimybių studijoms, akademinės bendruomenės ir įmonių bendradarbiavimui, MVĮ aukštųjų technologijų bendradarbiaujamiesiems moksliniams tyrimams, technologijų ir žinių perdavimui, MVĮ išėjimui į tarptautinius vandenis, rinkos analizei ir plėtrai, menkai suskaitmenintų MVĮ skaitmeninimui, finansinėms priemonėms, skirtoms rinkos etapui artimai novatoriškai veiklai ar pateikimui į rinką, ir socialinėms inovacijoms remti. Jos taip pat gali apimti bendras viešųjų pirkimų iniciatyvas, suteikiančias galimybę viešojo sektoriaus verslui pritaikyti inovacijas, visų pirma remiant naujos politikos kūrimą. Tai galėtų būti ypač veiksminga skatinant inovacijas viešųjų paslaugų srityse ir suteikti rinkos galimybes Europos novatoriams.

skatinti ir bendrai finansuoti bendras inovacijų programas, kurias valdo institucijos, atsakingos už viešąją nacionalinę, regioninę ar vietos inovacijų politiką ir programas, su kuriomis gali būti siejami privatūs subjektai, remiantys inovacijas ir novatorius. Pagal šias bendras programas gali būti sudaromi konsorciumai, apjungiantys regionines inovacijų ekosistemas ir inovacijų centrus. Tokios į paklausą orientuotos bendros programos gali būti skirtos, be kita ko, ankstyvojo etapo ir galimybių studijoms (įskaitant papildomą mokslinių tyrimų veiklą, susijusią su koncepcijos patvirtinimu, parodomaisiais pavyzdžiais ir badomosiomis gamybos linijomis) , akademinės bendruomenės ir įmonių bendradarbiavimui, MVĮ aukštųjų technologijų bendradarbiaujamiesiems moksliniams tyrimams, technologijų ir žinių perdavimui, MVĮ išėjimui į tarptautinius vandenis, rinkos analizei ir plėtrai, menkai suskaitmenintų MVĮ skaitmeninimui, finansinėms priemonėms, skirtoms rinkos etapui artimai novatoriškai veiklai ar pateikimui į rinką, ir socialinėms inovacijoms remti. Jos taip pat gali apimti bendras viešųjų pirkimų iniciatyvas, suteikiančias galimybę viešojo sektoriaus verslui pritaikyti inovacijas, visų pirma remiant naujos politikos kūrimą. Tai galėtų būti ypač veiksminga skatinant inovacijas viešųjų paslaugų srityse ir suteikti rinkos galimybes Europos novatoriams.

taip pat remiamos bendros instruktavimo, techninės pagalbos ir kitų paslaugų iniciatyvos, kurias novatoriams teikia netoli įsikūrę tinklai, tokie kaip Europos įmonių tinklas (angl. santrumpa – EEN), veiksmų grupės, visos Europos platformos, tokios kaip „Startup Europe“, vietos viešieji ir privatūs inovacijų diegimo subjektai, ypač inkubatoriai ir inovacijų centrai, kurie net galėtų būti tarpusavyje susiję, siekiant palankesnės novatorių partnerystės. Parama taip pat gali būti skiriama silpniems inovacijų įgūdžiams skatinti, įskaitant profesinių įstaigų tinklus ir glaudžiai bendradarbiaujant su Europos inovacijos ir technologijos institutu;

- taip pat remiamos bendros instruktavimo, techninės pagalbos ir kitų paslaugų iniciatyvos, kurias novatoriams teikia netoli įsikūrę tinklai, tokie kaip Europos įmonių tinklas (angl. santrumpa – EEN), veiksmų grupės, visos Europos platformos, tokios kaip „Startup Europe“, regionų ir vietos viešieji ir privatūs inovacijų diegimo subjektai, ypač inkubatoriai ir inovacijų centrai, kurie net galėtų būti tarpusavyje susiję, siekiant palankesnės novatorių partnerystės. Parama taip pat gali būti skiriama silpniems inovacijų įgūdžiams skatinti, įskaitant profesinių įstaigų tinklus ir glaudžiai bendradarbiaujant su Europos inovacijos ir technologijos institutu;

60 pakeitimas

I priedas „Veiklos programa“, III veiklos sritis „Atvirosios inovacijos“, „Europos inovacijų ekosistemos“, 2.2 punktas (81 psl.)

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

ES taip pat inicijuos veiksmus, reikalingus toliau stebėti ir skatinti bendrą inovacijų padėtį ir inovacijų valdymo pajėgumus Europoje.

ES taip pat inicijuos veiksmus, reikalingus toliau stebėti ir skatinti bendrą inovacijų padėtį ir inovacijų valdymo pajėgumus Europoje.

 

Komisija kartu su miestais ir regionais organizuos regioninių inovacijų ekosistemų ir inovacijų centrų forumus siekiant geriau informuoti apie jų kūrimosi sąlygas ir sėkmingą veiklą, indėlį į Europos mokslinę kompetenciją ir inovacijų dinamiką ir sudaryti palankesnes sąlygas didinti jų įnašą į Programos ir jos tikslų įgyvendinimą.

Ekosistemos rėmimo veiklą įgyvendins Komisija, kuriai padės vykdomoji įstaiga, vykdant vertinimo procesą.

Ekosistemos rėmimo veiklą įgyvendins Komisija, kuriai padės vykdomoji įstaiga, vykdant vertinimo procesą.

61 pakeitimas

I priedas „Veiklos programa“, III veiklos sritis „Atvirosios inovacijos“, „Europos inovacijos ir technologijos institutas“, 3.1 punkto antra pastraipa (83 psl.)

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

Vis dar reikia stengtis kurti ekosistemas, kuriose galėtų lengvai bendrauti mokslininkai, novatoriai, pramonės įmonės ir Vyriausybės.

Vis dar reikia stengtis kurti ekosistemas, kuriose galėtų lengvai bendrauti mokslininkai, novatoriai, pramonės įmonės, vietos ir regionų valdžios institucijos ir Vyriausybės.

62 pakeitimas

I priedas „Veiklos programa“, III veiklos sritis „Atvirosios inovacijos“, „Europos inovacijos ir technologijos institutas“, 3.1 punkto ketvirtos pastraipos pirmas sakinys (83 psl.)

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

Dėl inovacijų uždavinių pobūdžio ir masto reikia palaikyti ryšius ir mobilizuoti veikėjus bei išteklius Europos mastu, skatinant tarpvalstybinį bendradarbiavimą.

Dėl inovacijų uždavinių pobūdžio ir masto reikia palaikyti ryšius ir mobilizuoti veikėjus bei išteklius Europos mastu, skatinant tarpregioninį ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą.

63 pakeitimas

I priedas „Veiklos programa“, III veiklos sritis „Atvirosios inovacijos“, „Europos inovacijos ir technologijos institutas“, 3.2.1 punktas (84 psl.)

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

3.2.

Intervencinių priemonių sritys

3.2.

Intervencinių priemonių sritys

3.2.1.

Europos tvarių inovacijų ekosistemos

EIT vaidins reikšmingą vaidmenį stiprinant tvarias inovacijų ekosistemas visoje Europoje. Visų pirma EIT toliau veiks pirmiausia per savo žinių ir inovacijų bendrijas (ŽIB), plačios apimties Europos partnerystes, skirtas konkretiems visuomenės uždaviniams spręsti. Jis ir toliau stiprins aplink esančias inovacijų ekosistemas, skatindamas mokslinių tyrimų, inovacijų ir švietimo integraciją. Be to, EIT prisidės šalinant esamus inovacijų našumo trūkumus visoje Europoje, plėsdamas savo regioninė inovacijų sistemą (EIT RIS). EIT dirbs su inovacijų ekosistemomis, turinčiomis didelį inovacijų potencialą, pagrįstą strategija, teminiu suderinimu ir poveikiu, glaudžiai bendradarbiaudama su pažangiosios specializacijos strategijomis ir platformomis.

3.2.1.

Europos tvarių inovacijų ekosistemos

EIT vaidins reikšmingą vaidmenį stiprinant tvarias inovacijų ekosistemas visoje Europoje. Visų pirma EIT toliau veiks pirmiausia per savo žinių ir inovacijų bendrijas (ŽIB), plačios apimties Europos partnerystes, skirtas konkretiems visuomenės uždaviniams spręsti. Jis ir toliau stiprins aplink esančias inovacijų ekosistemas, skatindamas mokslinių tyrimų, inovacijų ir švietimo integraciją. Be to, EIT prisidės šalinant esamus inovacijų našumo trūkumus visoje Europoje, plėsdamas savo regioninė inovacijų sistemą (EIT RIS). EIT dirbs su inovacijų ekosistemomis , visų pirma su regioninėmis inovacijų ekosistemomis ir inovacijų centrais , turinčiais didelį inovacijų potencialą, pagrįstą strategija, teminiu suderinimu ir poveikiu, glaudžiai bendradarbiaudama su pažangiosios specializacijos strategijomis ir platformomis.

64 pakeitimas

I priedas „Veiklos programa“, III veiklos sritis „Atvirosios inovacijos“, „Europos inovacijos ir technologijos institutas“, 3.2.4 punktas (85 psl.)

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

Bendros kryptys

Bendros kryptys

Bendradarbiavimas su Europos inovacijų taryba, siekiant supaprastinti paramą (t. y. finansavimą ir paslaugas), skirtą inovatyvioms iniciatyvoms, pradiniame ir plėtojimo etapuose, visų pirma per ŽIB;

Bendradarbiavimas su Europos inovacijų taryba, siekiant supaprastinti paramą (t. y. finansavimą ir paslaugas), skirtą inovatyvioms iniciatyvoms, pradiniame ir plėtojimo etapuose, visų pirma per ŽIB;

Europos inovacijų tarybos veiklos planavimas ir įgyvendinimas siekiant sinergijos su veiksmais, vykdomai pagal veiklos sritį „Pasauliniai uždaviniai ir pramonės konkurencingumas“ ir tarpusavio papildymo;

Europos inovacijų tarybos veiklos planavimas ir įgyvendinimas siekiant sinergijos su veiksmais, vykdomai pagal veiklos sritį „Pasauliniai uždaviniai ir pramonės konkurencingumas“ ir tarpusavio papildymo;

bendradarbiavimas su ES valstybėmis narėmis tiek nacionaliniu, tiek regioniniu lygmenimis, steigiant struktūrinį dialogą ir koordinuojant pastangas, kad būtų įmanoma sąveika su esamomis nacionalinėmis iniciatyvomis, siekiant nustatyti, dalytis ir skleisti gerąją praktiką ir mokymąsi;

bendradarbiavimas su ES valstybėmis narėmis tiek nacionaliniu, tiek regioniniu lygmenimis, ir su vietos ir regionų valdžios institucijomis steigiant struktūrinį dialogą ir koordinuojant pastangas, kad būtų įmanoma sąveika su esamomis nacionalinėmis , regioninėmis ir vietos iniciatyvomis, siekiant nustatyti, dalytis ir skleisti gerąją praktiką ir mokymąsi;

65 pakeitimas

I priedas „Veiklos programa“, „Europos mokslinių tyrimų erdvės stiprinimas“ 4 pastraipa (87 psl.)

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

Be to, moksliniai tyrimai ir inovacijos yra laikomi tolimais ir elitiniais, neturinčiais aiškios naudos piliečiams, tad taip ugdomas požiūrius, trukdantis kurti ir panaudoti inovatyvius sprendimus, ir skeptiškas požiūris į įrodymais grindžiamą viešąją politiką. Siekiant pokyčių, reikia tiek geresnių ryšių tarp mokslininkų, piliečių ir politikos formuotojų, tiek tvirtesnių metodų, susijusių su pačių mokslinių duomenų sutelkimu.

Galimybių naudotis moksliniais tyrimais ir inovacijomis skirtumai ir nevienodos sąlygos galėjo paskatinti piliečių nepasitikėjimą, tačiau kartais moksliniai tyrimai ir inovacijos yra laikomi tolimais ir elitiniais, neturinčiais aiškios naudos piliečiams, tad taip ugdomas požiūrius, trukdantis kurti ir panaudoti inovatyvius sprendimus, ir skeptiškas požiūris į įrodymais grindžiamą viešąją politiką. Siekiant pokyčių , reikia mažinti minėtus skirtumus , geresnių ryšių tarp mokslininkų, piliečių ir politikos formuotojų ir tvirtesnių metodų, susijusių su pačių mokslinių duomenų sutelkimu.

66 pakeitimas

I priedas „Veiklos programa“, „Europos mokslinių tyrimų erdvės stiprinimas“ 5 pastraipa (87 psl.)

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

ES dabar turi pakelti savo mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemos kokybės ir poveikio kartelę, o tam reikia naujos gyvybės per ES mokslinių tyrimų ir inovacijų bendrąją programą remiamai Europos mokslinių tyrimų erdvei. Konkrečiai, reikia gerai integruoto ES priemonių komplekso, suderinto su nacionalinio lygmens reformomis ir veikimą stiprinančiomis priemonėmis (kurias gali papildyti pažangiosios specializacijos strategijos, remiamos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis), ir, savo ruožtu, instituciniais mokslinius tyrimus finansuojančių ir įgyvendinančių organizacijų, įskaitant universitetus, pokyčiais. Sujungus pastangas ES lygmeniu, galima pasinaudoti sąveika ir rasti reikiamą mastą, kad būtų galima veiksmingiau ir efektyviau remti nacionalinių politikos reformų įgyvendinimą.

ES dabar turi pakelti savo mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemos kokybės ir poveikio kartelę, o tam reikia naujos gyvybės per ES mokslinių tyrimų ir inovacijų bendrąją programą remiamai Europos mokslinių tyrimų erdvei. Konkrečiai, reikia gerai integruoto ES priemonių komplekso, suderinto su nacionalinio , regionų ir vietos lygmens reformomis ir veikimą stiprinančiomis priemonėmis (kurias gali papildyti pažangiosios specializacijos strategijos, remiamos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis), ir, savo ruožtu, instituciniais mokslinius tyrimus finansuojančių ir įgyvendinančių organizacijų, įskaitant universitetus, pokyčiais. Sujungus pastangas ES lygmeniu, galima pasinaudoti sąveika ir rasti reikiamą mastą, kad būtų galima veiksmingiau ir efektyviau remti nacionalinių , regionų ir vietos politikos reformų įgyvendinimą.

67 pakeitimas

I priedas „Veiklos programa“, „Europos mokslinių tyrimų erdvės stiprinimas“ 6 pastraipa (87 ir 88 psl.)

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

Remiantis šia dalimi, remiamos veiklos rūšys skirtos EMTE politikos prioritetams, kartu apskritai paremia visas pagrindines programos „Europos horizontas“ dalis. Veikla taip pat gali būti sukurta skatinant protų apykaitą visoje EMTE, skatinant mokslininkų ir novatorių judumą.

Remiantis šia dalimi, remiamos veiklos rūšys skirtos EMTE politikos prioritetams, kartu apskritai paremia visas pagrindines programos „Europos horizontas“ dalis. Veikla taip pat gali būti sukurta skatinant protų apykaitą visoje EMTE, skatinant mokslininkų ir novatorių judumą. Kita veikla galima remti naujų regioninių inovacijų ekosistemų ir inovacijų centrų formavimą, struktūravimą ir kompetenciją valstybėse narėse ir regionuose, kuriuose pasiekta mažesnė mokslinių tyrimų ir inovacijų pažanga.

68 pakeitimas

I priedas „Veiklos programa“, „Europos mokslinių tyrimų erdvės stiprinimas“, „Dalijimasis kompetencija“ (89 psl.)

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

Bendros kryptys

Bendros kryptys

susiejimas, siekiant kurti naujus arba tobulinti esamus kompetencijos centrus reikalavimus atitinkančiose valstybėse, remiantis pagrindinių mokslinių institucijų ir partnerių institucijų partnerystėmis;

susiejimas, siekiant kurti naujas regionines inovacijų ekosistemas ir inovacijų centrus, naujus arba tobulinti esamus kompetencijos centrus reikalavimus atitinkančiose valstybėse, remiantis pagrindinių mokslinių institucijų ir partnerių institucijų partnerystėmis;

porinimas, siekiant reikšmingai sustiprinti reikalavimus atitinkančios valstybės universitetą ar mokslinių tyrimų organizaciją apibrėžtoje srityje, susiejant ją su tarptautiniu mastu veikiančiomis kitų valstybių narių ar asocijuotų šalių mokslinių tyrimų institucijomis.

porinimas, siekiant reikšmingai sustiprinti reikalavimus atitinkančios valstybės universitetą ar mokslinių tyrimų organizaciją apibrėžtoje srityje, susiejant ją su tarptautiniu mastu veikiančiomis kitų valstybių narių ar asocijuotų šalių mokslinių tyrimų institucijomis.

EMTE pirmininkai, siekiant padėti universitetams ar mokslinių tyrimų organizacijoms, pritraukiant ir išsaugant aukštos kokybės žmogiškuosius išteklius, vadovaujant profesionaliam mokslininkui ir tyrimų vadovui (EMTE pirmininkui), ir įgyvendinant struktūrinius pokyčius, siekiant tvarios kompetencijos.

EMTE pirmininkai, siekiant padėti universitetams ar mokslinių tyrimų organizacijoms, pritraukiant ir išsaugant aukštos kokybės žmogiškuosius išteklius, vadovaujant profesionaliam mokslininkui ir tyrimų vadovui (EMTE pirmininkui), ir įgyvendinant struktūrinius pokyčius, siekiant tvarios kompetencijos.

Europos bendradarbiavimas mokslo ir technologijos srityje (angl. santrumpa – COST), apimantis plataus užmojo reikalavimus atitinkančių valstybių įtraukimą ir kitas priemones, skirtas šių tikslinių valstybių mokslininkų moksliniams tinklams kurti, gebėjimams stiprinti ir karjeros plėtrai remti. 80 % viso Europos bendradarbiavimas mokslo ir technologijos srityje biudžeto bus skirta veiksmams, visiškai suderintiems su šios intervencinės priemonės srities tikslais.

Europos bendradarbiavimas mokslo ir technologijos srityje (angl. santrumpa – COST), apimantis plataus užmojo reikalavimus atitinkančių valstybių įtraukimą ir kitas priemones, skirtas šių tikslinių valstybių mokslininkų moksliniams tinklams kurti, gebėjimams stiprinti ir karjeros plėtrai remti. 80 % viso Europos bendradarbiavimas mokslo ir technologijos srityje biudžeto bus skirta veiksmams, visiškai suderintiems su šios intervencinės priemonės srities tikslais.

 

tarpregioninis bendradarbiavimas bendrų pažangiųjų specializacijų srityje, taip pat regioninių inovacijų ekosistemų ir inovacijų centrų bendradarbiavimas, pagalba ir palankios sąlygos dalyvauti besiformuojančioms ir besivystančioms inovacijų ekosistemoms.

69 pakeitimas

I priedas „Veiklos programa“, „Europos mokslinių tyrimų erdvės stiprinimas“, „ES mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemos reformavimas ir gerinimas“ (91 psl.)

Komisijos siūlomas tekstas

Regionų komiteto pakeitimas

Politikos reformos nacionaliniu lygmeniu bus sustiprintos, plėtojant ES lygmens politikos iniciatyvas, mokslinius tyrimus, tinklų kūrimą, partnerystę, koordinavimą, duomenų rinkimą, stebėseną ir vertinimą.

Politikos reformos nacionaliniu , regionų ir vietos lygmeniu bus sustiprintos, plėtojant ES lygmens politikos iniciatyvas, mokslinius tyrimus, tinklų kūrimą, partnerystę, koordinavimą, duomenų rinkimą, stebėseną ir vertinimą.

Bendros kryptys

Bendros kryptys

Mokslinių tyrimų ir inovacijų politikos įrodymų bazės stiprinimas siekiant geriau suprasti skirtingus nacionalinių mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemų aspektus ir sudedamąsias dalis, įskaitant pagrindinius veiksnius, poveikį ir susijusias politikos kryptis;

Mokslinių tyrimų ir inovacijų politikos įrodymų bazės stiprinimas siekiant geriau suprasti skirtingus nacionalinių , regioninių ir vietos mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemų aspektus ir sudedamąsias dalis, įskaitant pagrindinius veiksnius, poveikį ir susijusias politikos kryptis;

numatoma veikla, siekiant numatyti kylančius poreikius, aktyviai koordinuojant ir derinant projektus su nacionalinėmis agentūromis ir pažangiomis suinteresuotomis šalimis, remiantis prognozių metodikos pažanga, kad rezultatai būtų aktualesni politikai, kartu panaudojant visos programos sąsajas ir už jos ribų;

numatoma veikla, siekiant numatyti kylančius poreikius, aktyviai koordinuojant ir derinant projektus su nacionalinėmis agentūromis , regionų ir vietos valdžios institucijomis ir pažangiomis suinteresuotomis šalimis, remiantis prognozių metodikos pažanga, kad rezultatai būtų aktualesni politikai, kartu panaudojant visos programos sąsajas ir už jos ribų;

Perėjimo prie atvirojo mokslo spartinimas stebint, analizuojant ir remiant plėtrą ir atvirojo mokslo politikos priemonių ir pavyzdžių taikymą valstybių narių, regionų, institucijų ir tyrėjų lygmeniu taip, kad būtų pasiekta optimali sinergija ir derėjimas ES lygmeniu;

Perėjimo prie atvirojo mokslo spartinimas stebint, analizuojant ir remiant plėtrą ir atvirojo mokslo politikos priemonių ir pavyzdžių taikymą valstybių narių, regionų , miestų , institucijų ir tyrėjų lygmeniu taip, kad būtų pasiekta optimali sinergija ir derėjimas ES lygmeniu;

parama nacionalinei mokslinių tyrimų ir inovacijų politikos reformai, be kita ko, papildžius valstybėms narėms ir asocijuotosioms šalims skirtą Politikos rėmimo priemonės paslaugų paketą (t. y. tarpusavio peržiūros, specifiniai paramos veiksmai, abipusio mokymosi veiksmai ir žinių centras), kuris būtų naudojamas darnoje su Europos regioninės plėtros fondu, Paramos struktūrinėms reformoms tarnyba ir Reformų įgyvendinimo priemone;

parama nacionalinei , regionų ir vietos lygmens mokslinių tyrimų ir inovacijų politikos reformai, be kita ko, papildžius valstybėms narėms , regionams ir miestams ir asocijuotosioms šalims skirtą Politikos rėmimo priemonės paslaugų paketą (t. y. tarpusavio peržiūros, specifiniai paramos veiksmai, abipusio mokymosi veiksmai ir žinių centras), kuris būtų naudojamas darnoje su Europos regioninės plėtros fondu, Paramos struktūrinėms reformoms tarnyba ir Reformų įgyvendinimo priemone;

 

parama regioninių inovacijų ekosistemų ir inovacijų centrų kūrimui, struktūravimui ir vystymui. Jei pateikiama bendra valstybės narės ir vietos ir regionų valdžios institucijų paraiška, gali būti pradėtas konkretus Komisijos ir nacionalinių, regionų ir vietos lygmens subjektų bendradarbiavimas siekiant geriau užtikrinti tinkamą ERPF ir ESF+ lėšų panaudojimą moksliniams tyrimams ir inovacijoms, sudaryti palankesnes sąlygas gauti programos „Europos horizontas“ paramą ir stiprinti sąveiką tarp įvairių fondų ir bendrosios programos, pavyzdžiui, plėtojant naujas Europos partnerystes ir bendrai finansuojamas programas. Komisijos tarnybos ir agentūros, atsakingos už programos „Europos horizontas“ įgyvendinimą, tiesiogiai dalyvaus šioje veikloje;

II.   POLITINĖS REKOMENDACIJOS

EUROPOS REGIONŲ KOMITETAS

1.

pakartoja savo raginimą finansuojant ES mokslinius tyrimus, mokymą ir inovacijas laikytis visapusiško požiūrio, kurio šiuo metu pasigendama biudžeto rengimo darbuose;

2.

mano, kad „Europos horizontas“ programai skiriami ištekliai yra patenkinami atsižvelgiant į dabartinę biudžeto padėtį, ir kad tik tuo atveju, jei būtų gerokai padidintas ES biudžetas, būtų galima pagrįsti pakartotinį skirtų išteklių įvertinimą, kuriuos tokiu atveju reikėtų sutelkti į Programos III veiklos sritį ir į jos dalį „Europos mokslinių tyrimų erdvės stiprinimas“;

3.

reiškia susirūpinimą, kad gali sustiprėti nelygybė tarp miestų ir regionų, gaunančių didelį bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos finansavimą, kurių biudžetas dar labiau padidės, ir kitų miestų ir regionų, kurie pajus sumažėjusio sanglaudos politikos biudžeto pasekmes; pakartoja, kad pagal SESV 174 straipsnį Sąjunga plėtoja ir vykdo savo veiklą, padedančią stiprinti jos ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą; įspėja, kad imamasi nepakankamai veiksmų skirtumams tarp regionų mažinti, iššūkiams įveikti, įskaitant demografines problemas, ir sudaryti galimybes visiems pasinaudoti programa „Europos horizontas“;

4.

prašo skirti daugiau dėmesio kompetencijos sklaidai visose Sąjungos valstybėse narėse ir regionuose siekiant pagerinti visos Europos, o ne tik keleto didžiųjų regionų ir miestų mokslinės kompetencijos lygį;

5.

pabrėžia, kad programoje „Europos horizontas“ jau skiriama daugiau dėmesio tikrajai inovacijų padėčiai vietos ir regionų lygmeniu, tačiau labai apgailestauja, kad nuolat atsisakoma pripažinti mokslinės kompetencijos orientavimo į teritorijas svarbą, regioninių inovacijų ekosistemų ir inovacijų centrų indėlį į Sąjungos vystymosi raidą ir vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmenį rengiant ir įgyvendinant mokslinių tyrimų ir inovacijų programas; mano, kad į regionines inovacijų ekosistemas ir inovacijų centrus būtų tinkamai atsižvelgiama, jei būtų pateikta oficiali jų apibrėžtis;

6.

primygtinai ragina visapusiškai įtraukti vietos ir regionų valdžios institucijas į programos „Europos horizontas“ įgyvendinimo strateginio planavimo veiklą ir ją vykdant atsižvelgti į pažangiosios specializacijos strategijas;

7.

mano, kad, siekiant įvertinti Programą ir jos projektus, teritorinį poveikį būtina pripažinti kaip vieną svarbiausių sąvokos „poveikis“ elementų;

8.

mano, kad reikia aiškiai nurodyti būtinybę susieti Europos, nacionalinę, regionų ir vietos lygmens inovacijų politiką ir kad vietos ir regionų valdžios institucijos turi dalyvauti Europos inovacijų tarybos diskusijose;

9.

visapusiškai pritaria naujoms Europos partnerystėms ir bendrai finansuojamiems veiksmams, kurie gali tapti prioritetinėmis priemonėmis finansuoti tarpregioninį bendradarbiavimą ir regioninių inovacijų ekosistemų ir inovacijų centrų konsorciumų (teritorijų susiejimo metodas) įgyvendinamas programas; prašo didelę dalį programos „Europos horizontas“, visų pirma II ir III veiklos sričių veiksmus įgyvendinti taikant šią sistemą;

10.

tikisi, kad visoms sutelktoms lėšoms, skirtoms bendrai finansuoti veiksmą ar veiksmų programą pagal „Europos horizontas“ programą, bus taikomos šiai programai nustatytos teisės normos, t. y. ES valstybės pagalbos taisyklės;

11.

mano, kad būtina nustatyti aiškų įvairių fondų ir bendrosios programos sąveikos pagrindą remiantis 5 principais: nuoseklumas, papildomumas, suderinamumas, bendras kūrimas ir vietos suinteresuotųjų subjektų grupių pripažinimas; pabrėžia lemiamą veiksmingo bendro kūrimo svarbą, visų pirma siekiant pažangumo ženklo;

12.

griežtai nepritaria, kad sprendimą dėl galimybės dalį sanglaudos politikos fondo lėšų perkelti programai „Europos horizontas“ sistemingai priimtų valstybės narės; primygtinai pabrėžia, kad tokį sprendimą turi priimti atitinkama valdymo institucija, o sprendimą dėl šių lėšų panaudojimo bendru sutarimu turi priimti ši institucija ir Komisija ir užtikrinti, kad šios lėšos bus grąžintos susijusiai geografinei teritorijai;

13.

pabrėžia paramos veiksmų, skirtų III veiklos srityje numatytoms „Europos inovacijų ekosistemos“, svarbą ir naudą ir prašo gerokai padidinti atitinkamą biudžetą ir į šią sritį įtraukti regionines inovacijų ekosistemas ir inovacijų centrus;

14.

nuogąstauja, kad II veiklos srityje numatytos „misijos“ gali būti pernelyg paprastai suprantamos, ir prašo sugrįžti prie operatyvinio ir bendro kūrimo principu grindžiamo požiūrio, kuris buvo pasiūlytas Lamy ataskaitoje; taip pat nerimauja dėl mažo dėmesio humanitariniams ir socialiniams mokslams; prašo įtraukti daugiau temų į veiksmų grupę „Įtrauki ir saugi visuomenė“.

15.

ragina, atsižvelgiant į „Maisto ir gamtos išteklių“ veiksmų grupę, vykdant mokslinius tyrimus žemės ūkio srityje prioritetą teikti agroekologinės gamybos ir agromiškininkystės būdams, taip pat vietos žemės ūkio maisto produktų sistemų kūrimui;

16.

pažymi, kad Komisijos pasiūlymai atitinka subsidiarumo ir proporcingumo principus; pabrėžia, jog svarbu atsižvelgti į pasiūlymus, kurie įtraukti į šį pranešimą, kad būtų galima praktiškai įgyvendinti subsidiarumo darbo grupės veiklos išvadas;

2018 m. spalio 9 d., Briuselis

Europos regionų komiteto pirmininkas

Karl-Heinz LAMBERTZ


Top