EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AR3598

Europos regionų komiteto nuomonė. Europos infrastruktūros tinklų priemonė

COR 2018/03598

OJ C 461, 21.12.2018, p. 173–195 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 461/173


Europos regionų komiteto nuomonė. Europos infrastruktūros tinklų priemonė

(2018/C 461/15)

Pagrindinė pranešėja:

Isabelle Boudineau (FR/PES), Naujosios Akvitanijos regiono tarybos pirmininko pavaduotoja

Pamatinis dokumentas:

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės, kuriuo panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014

COM(2018) 438 final

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1316/2013

COM(2018) 568 final

I.   SIŪLOMI PAKEITIMAI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės, kuriuo panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014

(COM(2018) 438 final) 1 dalis

1 pakeitimas

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

Komunikate „Sustiprinta ir atnaujinta strateginė partnerystė su ES atokiausiais regionais“ (1) Komisija išryškino specialias atokiausių regionų transporto reikmes ir būtinybę teikti Sąjungos finansavimą joms patenkinti, taip pat pagal programą;

Komunikate „Sustiprinta ir atnaujinta strateginė partnerystė su ES atokiausiais regionais“ (1) Komisija išryškino specialias atokiausių regionų transporto , taip pat energetikos ir skaitmenines reikmes. Transporto klausimu ji pabrėžia būtinybę teikti Sąjungos finansavimą joms patenkinti, taip pat pagal programą;

Paaiškinimas

Komisija savo komunikate dėl atokiausių regionų (AR) pripažįsta, kad energetikos ir skaitmeninėje srityje šie regionai taip pat turi potencialą, tačiau patiria tam tikrų kliūčių, kurioms įveikti būtina parama.

2 pakeitimas

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

Komunikate „Junglumas – bendrosios skaitmeninės rinkos pagrindas. Kelias į Europos gigabitinę visuomenę“ (1)(Gigabitinės visuomenės strategija) išdėstyti 2025 m. strateginiai tikslai, kuriais siekiama optimizuoti investicijas į skaitmeninio ryšio infrastruktūrą.

Direktyva (ES) 2018/XXX (Europos elektroninių ryšių kodeksu) siekiama, inter alia, sukurti reglamentavimo aplinką, kurioje būtų skatinamos privačiosios investicijos į skaitmeninio ryšio tinklus. Vis dėlto yra aišku, kad dėl įvairių veiksnių, kaip antai atokumo ir teritorinių ar geografinių ypatumų, mažo gyventojų tankumo, įvairių socialinių ir ekonominių veiksnių tinklų diegimas komerciniu požiūriu nebus komerciniu požiūriu perspektyvus daugelyje Sąjungos sričių. Todėl programa turėtų būti pritaikyta taip, kad padėtų įgyvendinti šiuos Gigabitinės visuomenės strategijoje nustatytus strateginius tikslus, papildytų paramą, teikiamą diegiant itin didelio pralaidumo tinklus pagal kitas programas, visų pirma finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo ir „InvestEU“ fondo;

Komunikate „Junglumas – bendrosios skaitmeninės rinkos pagrindas. Kelias į Europos gigabitinę visuomenę“ (1)(Gigabitinės visuomenės strategija) išdėstyti 2025 m. strateginiai tikslai, kuriais siekiama optimizuoti investicijas į skaitmeninio ryšio infrastruktūrą.

Direktyva (ES) 2018/XXX (Europos elektroninių ryšių kodeksu) siekiama, inter alia, sukurti reglamentavimo aplinką, kurioje būtų skatinamos privačiosios investicijos į skaitmeninio ryšio tinklus. Vis dėlto yra aišku, kad dėl įvairių veiksnių, kaip antai atokumo ir teritorinių ar geografinių ypatumų , pavyzdžiui, atokiausiuose regionuose , mažo gyventojų tankumo, įvairių socialinių ir ekonominių veiksnių tinklų diegimas komerciniu požiūriu nebus komerciniu požiūriu perspektyvus daugelyje Sąjungos sričių. Todėl programa turėtų būti pritaikyta taip, kad padėtų įgyvendinti šiuos Gigabitinės visuomenės strategijoje nustatytus strateginius tikslus, papildytų paramą, teikiamą diegiant itin didelio pralaidumo tinklus pagal kitas programas, visų pirma finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo ir „InvestEU“ fondo;

Paaiškinimas

Atokiausi regionai yra tipinis tokios padėties pavyzdys, tai pripažįstama SESV 349 straipsnyje; šie regionai susiduria su daugeliu kliūčių (didelis atokumas, izoliuotumas, mažumas, sunkios topografinės ir klimato sąlygos), kurios trukdo jų vystymuisi, nes yra nuolatinio ir kumuliacinio pobūdžio.

3 pakeitimas

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

siekiant užtikrinti būtiną perteklių tokiai svarbiai infrastruktūrai ir padidinti Sąjungos skaitmeninių tinklų pajėgumą ir atsparumą, reikia įdiegti magistralinius elektroninių ryšių tinklus, taip pat naudojant jūrinius kabelius, jungiančius Europos teritorijas su trečiosiomis valstybėmis kituose žemynuose arba Europos salas ar užjūrio teritorijas su žemynu. Vis dėlto tokie projektai be viešosios paramos dažnai yra komerciniu požiūriu neperspektyvūs;

siekiant užtikrinti būtiną perteklių tokiai svarbiai infrastruktūrai ir padidinti Sąjungos skaitmeninių tinklų pajėgumą ir atsparumą, reikia įdiegti magistralinius elektroninių ryšių tinklus, taip pat naudojant jūrinius kabelius, jungiančius Europos teritorijas su trečiosiomis valstybėmis kituose žemynuose arba Europos salas ar atokiausius regionus su žemynu. Vis dėlto tokie projektai be viešosios paramos dažnai yra komerciniu požiūriu neperspektyvūs;

Paaiškinimas

Dėl ypatingos atokiausių regionų padėties, kurie yra nutolę nuo Europos žemyno, tačiau netoli kitų žemynų, ši problema yra dar opesnė.

4 pakeitimas

2 straipsnio h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

h)

tarpvalstybinis atsinaujinančiosios energijos srities projektas – atrinktas projektas arba projektas, kuris atitinka reikalavimus, kad būtų atrinktas pagal bendradarbiavimo susitarimą ar bet kurį kitą valstybių narių tarpusavio arba valstybių narių ir trečiųjų valstybių susitarimą, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/82/EB 6, 7, 9 ar 11 straipsniuose, planuojant arba diegiant atsinaujinančiuosius energijos išteklius pagal šio reglamento priedo IV dalyje nustatytus kriterijus;

h)

tarpvalstybinis atsinaujinančiosios energijos srities projektas – atrinktas projektas arba projektas, kuris atitinka reikalavimus, kad būtų atrinktas pagal ETBG, bendradarbiavimo susitarimą ar bet kurį kitą valstybių narių tarpusavio , vietos ir regionų valdžios institucijų arba valstybių narių ir trečiųjų valstybių susitarimą, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/82/EB 6, 7, 9 ar 11 straipsniuose, planuojant arba diegiant atsinaujinančiuosius energijos išteklius pagal šio reglamento priedo IV dalyje nustatytus kriterijus;

Paaiškinimas

Reikia skatinti kuriant tarpvalstybinius projektus naudotis ETBG. Be to, tam tikriems projektams skiriamas tik vietos ir regionų valdžios institucijų finansavimas. Taigi jos taip pat turi išmanyti, kaip pateikti prašymus dėl ES finansavimo.

5 pakeitimas

3 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

i)

padėti plėtoti bendro intereso projektus, susijusius su veiksmingais ir sujungtais tinklais ir infrastruktūra pažangiam, tvariam, integraciniam, saugiam ir patikimam susisiekimui užtikrinti;

i)

padėti plėtoti strateginius bendro intereso projektus, susijusius su veiksmingais ir sujungtais tinklais ir infrastruktūra pažangiam, tvariam, integraciniam, saugiam ir patikimam susisiekimui užtikrinti ir Sąjungos ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai stiprinti. Visų pirma, pirmenybę reikia teikti reglamento priede nurodytų pagrindinių koridorių ir magistralių tiesimo projektų ir darbų įgyvendinimui ir užbaigimui;

6 pakeitimas

3 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktai

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

Konkretūs Programos tikslai:

Konkretūs Programos tikslai:

a)

transporto sektoriuje:

a)

transporto sektoriuje:

 

i)

padėti plėtoti bendro intereso projektus, susijusius su veiksmingais ir sujungtais tinklais ir infrastruktūra pažangiam, tvariam, integraciniam, saugiam ir patikimam susisiekimui užtikrinti;

 

i)

padėti plėtoti bendro intereso projektus, susijusius su veiksmingais ir sujungtais tinklais ir infrastruktūra pažangiam, tvariam, integraciniam, saugiam ir patikimam susisiekimui užtikrinti;

 

ii)

pritaikyti TEN-T tinklus prie karinio mobilumo reikalavimų;

 

ii)

pritaikyti TEN-T tinklus prie karinio mobilumo reikalavimų siekiant užtikrinti dvejopą civilinę ir karinę tam tikros strateginės transporto infrastruktūros paskirtį, kuriant ir baigiant tobulinti sąveikias jungtis pasienyje, diegiant sprendimus, kurie sudarytų sąlygas ir palengvintų perėjimą prie kitų rūšių transporto vežant prekes ir keleivius, siekiant užtikrinti didesnę tinklų ir koridorių sąveiką;

 

 

iii)

užtikrinti didesnį atokiausių regionų prieinamumą, gerinti jų gyventojų judumą ir prekių vežimą;

b)

energetikos sektoriuje padėti plėtoti bendro intereso projektus, susijusius su tolesne vidaus energetikos rinkos integracija, tinklų sąveikumu tarp valstybių ir sektorių, palankesnėmis sąlygomis mažinant priklausomybę nuo iškastinio kuro ir užtikrinant tiekimo saugumą, taip pat sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybiniam bendradarbiavimui atsinaujinančiosios energijos klausimais;

b)

energetikos sektoriuje padėti plėtoti bendro intereso projektus, susijusius su tolesne vidaus energetikos rinkos integracija, tinklų sąveikumu tarp valstybių ir sektorių, palankesnėmis sąlygomis mažinant priklausomybę nuo iškastinio kuro ir užtikrinant tiekimo saugumą, taip pat sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybiniam ir tarpregioniniam, visų pirma atokiausių regionų, bendradarbiavimui atsinaujinančiosios energijos klausimais;

c)

skaitmeninės ekonomikos sektoriuje padėti diegti itin didelio pralaidumo skaitmeninius tinklus ir 5G sistemas, užtikrinti didesnį skaitmeninių magistralinių tinklų atsparumą ir pajėgumą ES teritorijose, juos sujungiant su kaimyninėmis teritorijomis, ir transporto ir energetikos tinklų skaitmeninimą.

c)

skaitmeninės ekonomikos sektoriuje padėti diegti itin didelio pralaidumo skaitmeninius tinklus ir 5G sistemas, užtikrinti didesnį skaitmeninių magistralinių tinklų atsparumą ir pajėgumą ES teritorijose, juos sujungiant su kaimyninėmis teritorijomis ir atokiausiais regionais, taip pat stiprinti plačiajuosčio ryšio sistemas atokiausiuose regionuose ir užtikrinti transporto ir energetikos tinklų skaitmeninimą.

Paaiškinimas

3 straipsnio 2 dalyje turi būti nurodytas ypatingas atokiausių regionų atvejis, kaip tai numatyta šiuo metu galiojančio 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių 10 straipsnyje (Bendrieji prioritetai).

7 pakeitimas

4 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

8.    30 % iš Sanglaudos fondo pervedamų sumų taps nedelsiant prieinamos visoms valstybėms narėms, atitinkančioms finansavimo iš Sanglaudos fondo reikalavimus, transporto infrastruktūros projektams finansuoti pagal šį reglamentą, pirmenybę teikiant tarpvalstybinėms ir trūkstamoms jungtims. Iki 2023 m. gruodžio 31 d., vykdant finansavimo reikalavimus atitinkančių projektų atranką, laikomasi nacionalinių asignavimų pagal Sanglaudos fondą , atsižvelgiant į 70 % pervestų išteklių . Nuo 2024 m. sausio 1 d. programai pervestos lėšos, kurios nebuvo skirtos transporto infrastruktūros projektui, yra prieinamos visoms valstybėms narėms, atitinkančioms finansavimo iš Sanglaudos fondo reikalavimus, transporto infrastruktūros projektams finansuoti pagal šį reglamentą.

8.    Dėl iš Sanglaudos fondo pervedamų sumų : iki 2023 m. gruodžio 31 d., vykdant finansavimo reikalavimus atitinkančių projektų atranką, laikomasi nacionalinių asignavimų pagal Sanglaudos fondą. Nuo 2024 m. sausio 1 d. programai pervestos lėšos, kurios nebuvo skirtos transporto infrastruktūros projektui, yra prieinamos visoms valstybėms narėms, atitinkančioms finansavimo iš Sanglaudos fondo reikalavimus, transporto infrastruktūros projektams finansuoti pagal šį reglamentą, pirmenybę teikiant tarpvalstybinėms jungtims, trūkstamoms jungtims ir atokiausiuose regionuose vykdomiems projektams . Iš Sanglaudos fondo lėšos pervedamos valstybių narių naudojimui atsižvelgiant į nacionalines kvotas.

Paaiškinimas

Iš Sanglaudos fondo pervedami ištekliai yra vienas iš svarbiausių EITP aspektų. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad labai sumažinti bendri Sanglaudos fondo asignavimai, valstybių narių paramos gavėjų miestai ir regionai negalės rizikuoti patirti papildomų biudžeto nuostolių. Tačiau būtina, kad visas biudžetas būtų išnaudotas iki programavimo laikotarpio pabaigos.

8 pakeitimas

4 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

Pagal pasidalijamojo valdymo principą valstybėms narėms skirti ištekliai valstybių narių prašymu gali būti perskirti programai. Komisija tuos išteklius naudoja tiesiogiai pagal Finansinio reglamento [62 straipsnio 1 dalies a punktą] arba netiesiogiai pagal to paties straipsnio c punktą. Kai įmanoma, tie ištekliai panaudojami atitinkamos valstybės narės labui .

Pagal pasidalijamojo valdymo principą valstybėms narėms skirti ištekliai , kuriuos galima perskirti pagal Reglamento (ES) XX (Bendrųjų nuostatų reglamento) 21 straipsnį, valdymo institucijos prašymu ir pasikonsultavus su vietos ir (arba) regionų valdžios institucijomis, gali būti perskirti programai. Komisija tuos išteklius naudoja tiesiogiai pagal Finansinio reglamento [62 straipsnio 1 dalies a punktą] arba netiesiogiai pagal to paties straipsnio 1 dalies c punktą. Šie ištekliai panaudojami atitinkamos valdymo institucijos geografinėje vietovėje.

Paaiškinimas

Programai perskirtus išteklius turėtų naudoti valdymo institucija, kuri nusprendė išteklius perkelti. Toks požiūris leis išsaugoti išteklių skyrimą atskiroms teritorijoms ir tikslingesnį išteklių naudojimą atsižvelgiant į dabartinius regionų ir valstybių narių poreikius.

9 pakeitimas

Naujas straipsnis po 5 straipsnio

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

 

TEN-T tinklų pritaikymas kariniam mobilumui

1.     Europos infrastruktūros tinklų priemonė turi padėti kurti dvejopos paskirties civiliniam ir kariniam naudojimui pritaikytą prioritetinį transporto infrastruktūros tinklą.

2.     Pagal šį tikslą remiami projektai yra įgyvendinami visame TEN-T tinkle.

3.     Dvejopos paskirties civilinė ir karinė infrastruktūra turi atitikti technines TEN-T ir karines specifikacijas ir reaguoti į realų – esamą ar galimą – poreikį.

4.     Pagal šį tikslą finansuota infrastruktūra negalės būti naudojama tik kariniams tikslams, išskyrus išimtines aplinkybes ir ribotą laikotarpį ir visuomet garantuojant žmonių, paslaugų, prekių ir pačios infrastruktūros saugumą.

5.     Veiksmai, susiję su infrastruktūros pritaikymu dvejopam civiliniam ir kariniam naudojimui remiami tik pagal šį tikslą.

6.     Iki 2019 m. gruodžio 31 d. Komisija priima deleguotuosius aktus, išsamiai išdėstydama Tarybos nustatytas technines specifikacijas, būtinas dvejopos paskirties civiliniam ir kariniam naudojimui, prioritetinių projektų, kuriuos būtų galima finansuoti pagal šį tikslą, sąrašą ir tinkamumo finansuoti bei atrankos taisykles. Komisija užtikrina nuoseklų ir subalansuotą geografinį šios infrastruktūros paskirstymą.

Paaiškinimas

Atsižvelgiant į šiam tikslui skirtą biudžetą, turi būti išsamiai aprašytos taisyklės.

10 pakeitimas

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

Tarpvalstybiniuose atsinaujinančiosios energijos srities projektuose dalyvauja bent dvi valstybės narės ir jie yra įtraukti į bendradarbiavimo susitarimą arba bet kokį kitą susitarimą tarp valstybių narių ir (arba) valstybių narių ir trečiųjų valstybių, kaip nurodyta Direktyvos 2009/28/EB 6, 7, 9 arba 11 straipsniuose. Tie projektai nustatomi laikantis šio reglamento priedo IV dalyje išdėstytų kriterijų ir tvarkos.

Tarpvalstybiniuose atsinaujinančiosios energijos srities projektuose dalyvauja bent dvi valstybės narės , ETBG arba du atokiausi regionai ir jie yra įtraukti į bendradarbiavimo susitarimą arba bet kokį kitą susitarimą tarp valstybių narių , vietos ar regionų valdžios institucijų ir atokiausių regionų ir (arba) valstybių narių ir trečiųjų valstybių, kaip nurodyta Direktyvos 2009/28/EB 6, 7, 9 arba 11 straipsniuose. Tie projektai nustatomi laikantis šio reglamento priedo IV dalyje išdėstytų kriterijų ir tvarkos.

11 pakeitimas

8 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

3.   Nepažeidžiant 13 straipsnyje nustatytų skyrimo kriterijų, pirmenybė skiriant finansavimą nustatoma atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

3.   Nepažeidžiant 13 straipsnyje nustatytų skyrimo kriterijų, pirmenybė skiriant finansavimą nustatoma atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

(…)

(…)

d)

projektai, kuriais siekiama diegti tarpvalstybinius magistralinius tinklus, siejančius Sąjungą su trečiosiomis valstybėmis ir stiprinančius jungtis Sąjungos teritorijoje, įskaitant jūriniais kabeliais, laikomi prioritetiniais, jeigu jais iš esmės prisidedama prie elektroninių ryšių tinklų atsparumo ir pralaidumo didinimo Sąjungos teritorijoje;

d)

projektai, kuriais siekiama diegti tarpvalstybinius magistralinius tinklus, siejančius Sąjungą su trečiosiomis valstybėmis ir stiprinančius jungtis Sąjungos teritorijoje, visų pirma tarp Europos žemyno ir atokiausių regionų, įskaitant jūriniais kabeliais, laikomi prioritetiniais, jeigu jais iš esmės prisidedama prie elektroninių ryšių tinklų atsparumo ir pralaidumo didinimo Sąjungos teritorijoje;

(…)

(…)

Paaiškinimas

Tarp atokiausių regionų ir žemyninės Europos yra didelis atstumas, tačiau jie yra netoli kaimyninių trečiųjų šalių, todėl būtina kurti tinklus, įskaitant jūriniais kabeliais, siekiant sumažinti jų izoliuotumą.

12 pakeitimas

9 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

i)

veiksmai, kuriais įgyvendinamas pagrindinis tinklas, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 1315/2013 III skyriuje, įskaitant veiksmus, susijusius su pagrindiniam tinklui priklausančiais miestų transporto mazgais, jūrų uostais, vidaus vandenų uostais bei kelių ir geležinkelių terminalais, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1315/2013 II priede. Kai būtina optimizuoti investicijas, veiksmai, kuriais įgyvendinamas pagrindinis tinklas, gali apimti susijusius visuotinio tinklo elementus šio reglamento 19 straipsnyje nurodytose darbo programose nurodytomis sąlygomis;

i)

veiksmai, kuriais įgyvendinamas ir užbaigiamas kurti pagrindinis tinklas, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 1315/2013 III skyriuje, įskaitant veiksmus, susijusius su pagrindiniam tinklui priklausančiais miestų transporto mazgais, jūrų uostais, vidaus vandenų uostais , oro uostais bei intermodaliais kelių ir geležinkelių terminalais, taip pat skirtus šalinti spūstis ir trūkstamas jungtis, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1315/2013 II priede. Kai būtina optimizuoti investicijas, veiksmai, kuriais įgyvendinamas pagrindinis tinklas, gali apimti susijusius visuotinio tinklo elementus šio reglamento 19 straipsnyje nurodytose darbo programose nurodytomis sąlygomis , skatinant transporto daugiarūšiškumą ;

13 pakeitimas

9 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

ii)

veiksmai, kuriais pagal Reglamento (ES) Nr. 1315/2013 II skyrių įgyvendinamos visuotinio tinklo tarpvalstybinės jungtys, visų pirma šio reglamento priedo III dalyje išvardytos atkarpos;

ii)

veiksmai, kuriais pagal Reglamento (ES) Nr. 1315/2013 II skyrių plėtojamos ir gerinamos visuotinio tinklo tarpvalstybinės jungtys, visų pirma šio reglamento priedo III dalyje išvardytos atkarpos;

14 pakeitimas

9 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

iii)

veiksmai, kuriais įgyvendinamos visuotinio tinklo atkarpos atokiausiuose regionuose, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 1315/2013 II skyriuje, įskaitant veiksmus, susijusius su visuotiniam tinklui priklausančiais atitinkamais miestų transporto mazgais, jūrų uostais, vidaus vandenų uostais bei kelių ir geležinkelių terminalais, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1315/2013 II priede;

iii)

veiksmai, kuriais įgyvendinamos visuotinio tinklo atkarpos atokiuose regionuose, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 1315/2013 II skyriuje, įskaitant veiksmus, susijusius su visuotiniam tinklui priklausančiais atitinkamais miestų transporto mazgais, jūrų uostais, vidaus vandenų uostais , oro uostais bei kelių ir geležinkelių terminalais, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1315/2013 II priede;

Paaiškinimas

Manome, kad salų problemoms spręsti ES institucijos turėtų taikyti diferencijuotą požiūrį, panašų į taikomą atokiausiems regionams, nes pagrindinė problema kyla ne dėl atstumo, o dėl teritorinio atskyrimo.

Oro uostai – labai svarbi priemonė atokiausių regionų vystymuisi ir kartais veiksmingiausias būdas integruoti juos į Sąjungos transporto tinklus.

15 pakeitimas

9 straipsnio 2 ir 4 dalys

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

2.   Toliau nurodyti transporto sektoriaus veiksmai atitinka reikalavimus Sąjungos finansinei pagalbai gauti pagal šį reglamentą:

2.   Toliau nurodyti transporto sektoriaus veiksmai atitinka reikalavimus Sąjungos finansinei pagalbai gauti pagal šį reglamentą:

a)

su veiksmingais ir sujungtais tinklais susiję veiksmai:

a)

su veiksmingais ir sujungtais tinklais susiję veiksmai:

(…)

(…)

 

iii)

veiksmai, kuriais įgyvendinamos visuotinio tinklo atkarpos atokiausiuose regionuose, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 1315/2013 II skyriuje, įskaitant veiksmus, susijusius su visuotiniam tinklui priklausančiais atitinkamais miestų transporto mazgais, jūrų uostais, vidaus vandenų uostais bei kelių ir geležinkelių terminalais, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1315/2013 II priede;

 

iii)

veiksmai, kuriais įgyvendinamos visuotinio tinklo atkarpos atokiausiuose regionuose, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 1315/2013 II skyriuje, įskaitant veiksmus, susijusius su visuotiniam tinklui priklausančiais atitinkamais miestų transporto mazgais , oro uostais , jūrų uostais, vidaus vandenų uostais bei geležinkelių terminalais, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1315/2013 II priede , ir veiksmai tam tikrame atokiausiame regione ;

(…)

(…)

b)

su pažangiu, tvariu, integraciniu, saugiu ir patikimu susisiekimu susiję veiksmai:

b)

su pažangiu, tvariu, integraciniu, saugiu ir patikimu susisiekimu susiję veiksmai:

(…)

(…)

 

ix)

veiksmai, kuriais didinamas transporto infrastruktūros prieinamumas ir tinkamumas saugumo ir civilinės saugos paskirčiai.

 

ix)

veiksmai, kuriais didinamas transporto infrastruktūros prieinamumas ir tinkamumas saugumo ir civilinės saugos paskirčiai.

 

 

x)

veiksmai, kuriais gerinamas atokiausių regionų prieinamumas, jų gyventojų judumas ir prekių vežimas .

(…)

(…)

4.   Toliau nurodyti skaitmeninės ekonomikos sektoriaus veiksmai atitinka reikalavimus Sąjungos finansinei pagalbai gauti pagal šį reglamentą:

4.   Toliau nurodyti skaitmeninės ekonomikos sektoriaus veiksmai atitinka reikalavimus Sąjungos finansinei pagalbai gauti pagal šį reglamentą:

(…)

(…)

d)

veiksmai, kuriais remiamas magistralinių tinklų diegimas, taip pat naudojant jūrinius kabelius, visose valstybėse narėse ir tarp Sąjungos ir trečiųjų valstybių;

d)

veiksmai, kuriais remiamas magistralinių tinklų diegimas, taip pat naudojant jūrinius kabelius, tarp valstybių narių, tarp valstybių narių ir atokiausių regionų ir tarp Sąjungos ir trečiųjų valstybių;

(…)

(…)

16 pakeitimas

9 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

4.   Toliau nurodyti skaitmeninės ekonomikos sektoriaus veiksmai atitinka reikalavimus Sąjungos finansinei pagalbai gauti pagal šį reglamentą:

4.   Toliau nurodyti skaitmeninės ekonomikos sektoriaus veiksmai atitinka reikalavimus Sąjungos finansinei pagalbai gauti pagal šį reglamentą:

a)

veiksmai, kuriais remiamas socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių subjektų gigabitinis ryšys;

a)

veiksmai, kuriais remiamas socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių subjektų gigabitinis ryšys;

b)

veiksmai, kuriais remiamas nemokamo itin aukštos kokybės vietos belaidžio ryšio teikimas vietos bendruomenėse nediskriminacinėmis sąlygomis;

b)

veiksmai, kuriais remiamas nemokamo itin aukštos kokybės vietos belaidžio ryšio teikimas vietos bendruomenėse nediskriminacinėmis sąlygomis , ypač kaimo vietovėse (pažangiųjų kaimų koncepcija) ;

c)

veiksmai, kuriais užtikrinama nepertraukiama visų pagrindinių sausumos transporto kelių, įskaitant transeuropinius transporto tinklus, aprėptis 5G sistemomis;

c)

veiksmai, kuriais užtikrinama nepertraukiama visų pagrindinių sausumos transporto kelių, įskaitant transeuropinius transporto tinklus, aprėptis 5G sistemomis;

d)

veiksmai, kuriais remiamas magistralinių tinklų diegimas, taip pat naudojant jūrinius kabelius, visose valstybėse narėse ir tarp Sąjungos ir trečiųjų valstybių;

d)

veiksmai, kuriais remiamas magistralinių tinklų diegimas, taip pat naudojant jūrinius kabelius, visose valstybėse narėse ir tarp Sąjungos ir trečiųjų valstybių;

e)

veiksmai, kuriais remiama Europos namų ūkių prieiga prie itin didelio pralaidumo tinklų;

e)

veiksmai, kuriais remiama Europos namų ūkių prieiga prie itin didelio pralaidumo tinklų;

f)

veiksmai, kuriais įgyvendinami skaitmeninio ryšio infrastruktūros reikalavimai, susiję su tarpvalstybiniais transporto arba energetikos srities projektais, kuriais gali būti remiamos skaitmeninės veiklos platformos, tiesiogiai susijusios su transporto arba energetikos infrastruktūromis.

f)

veiksmai, kuriais įgyvendinami skaitmeninio ryšio infrastruktūros reikalavimai, susiję su tarpvalstybiniais transporto arba energetikos srities projektais, kuriais gali būti remiamos skaitmeninės veiklos platformos, tiesiogiai susijusios su transporto arba energetikos infrastruktūromis.

Priedo V dalyje pateiktas preliminarus reikalavimus atitinkančių skaitmeninės ekonomikos sektoriaus projektų sąrašas.

Priedo V dalyje pateiktas preliminarus reikalavimus atitinkančių skaitmeninės ekonomikos sektoriaus projektų sąrašas.

17 pakeitimas

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

Kiekvieno – transporto, energetikos ar skaitmeninės ekonomikos – sektoriaus veiksmai, atitinkantys 9 straipsnio reikalavimus, gali apimti pagalbinius elementus, kurie gali būti nesusiję su reikalavimus atitinkančiais veiksmais, kaip numatyta atitinkamai 9 straipsnio 2, 3 arba 4 dalyje, jeigu jie atitinka visus šiuos reikalavimus:

Kiekvieno – transporto, energetikos ar skaitmeninės ekonomikos – sektoriaus veiksmai, atitinkantys 9 straipsnio reikalavimus, gali apimti pagalbinius elementus, kurie gali būti susiję arba nesusiję su reikalavimus atitinkančiais veiksmais, kaip numatyta atitinkamai 9 straipsnio 2, 3 arba 4 dalyje, jeigu jie atitinka visus šiuos reikalavimus:

Paaiškinimas

Turėtų būti sudarytos palankesnės sąlygos sinergijai. Be to, 2 dalyje siūlomas mechanizmas turi sudaryti galimybę įtraukti kito EITP sektoriaus reikalavimus atitinkančius veiksmus į konkretaus sektoriaus kvietimą teikti pasiūlymus. Kvietimuose teikti konkrečius pasiūlymus dėl mišrių projektų bus remiami projektai, kurių sektorių derinys būtų didesnis nei 20–80 %

18 pakeitimas

11 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

b)

trečiojoje valstybėje, kuri yra asocijuotoji programos valstybė, įsisteigę teisės subjektai;

b)

trečiojoje valstybėje, kuri yra asocijuotoji programos valstybė, įsisteigę teisės subjektai , kai vykdomi su šia trečiąja valstybe susijusio projekto veiksmai ;

Paaiškinimas

EITP neturėtų naudotis ne Europos įmonės, vykdančios veiklą Sąjungos teritorijoje.

19 pakeitimas

11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

5.     19 straipsnyje nurodytose darbo programose gali būti numatyta, kad reikalavimus atitinka tik tie pasiūlymai, kuriuos pateikė viena ar kelios valstybės narės arba, jei atitinkamos valstybės narės sutinka, tarptautinės organizacijos, bendrosios įmonės arba valstybinės arba privačios įmonės arba įstaigos.

 

Paaiškinimas

Tvirtinimo procedūrą paliekant valstybių narių žiniai nebūtų prisidedama prie administracinio supaprastinimo, kurį remia Europos regionų komitetas.

20 pakeitimas

12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

Programos dotacijos skiriamos ir valdomos pagal Finansinio reglamento [VIII] antraštinę dalį.

Programos dotacijos skiriamos ir valdomos pagal Finansinio reglamento [VIII] antraštinę dalį.

 

1.     Projektų atrankos procesą sudaro du etapai:

a)

projekto tinkamumo vertinimas pagal supaprastintą paraiškų teikimo procedūrą;

b)

projekto teikimas, vertinimas ir atranka.

2.     Komisija paskelbia kvietimus teikti pasiūlymus likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki konkurso pradžios. Projektų rengėjai turi ne mažiau kaip vieną mėnesį pirmajam dokumentų rinkiniui pateikti. Europos Komisija per vieną mėnesį įvertina dokumentų tinkamumą. Tada projektų rengėjai turi ne mažiau kaip tris mėnesius visam dokumentų rinkiniui pateikti.

Paaiškinimas

Reikėtų supaprastinti EITP įgyvendinimą stengiantis projektų rengėjų neapkrauti brangiai kainuojančių ir daug laiko atimančių išsamių dokumentų rinkinių rengimu, jei jie neatitinka kvietimų teikti pasiūlymus sąlygų. Be to, projektų rengėjai turi turėti laiko išnagrinėti kvietimą teikti pasiūlymus ir parengti visą dokumentų rinkinį.

21 pakeitimas

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

Skyrimo kriterijai nustatomi 19 straipsnyje nurodytose darbo programose ir kvietimuose teikti pasiūlymus, kiek įmanoma atsižvelgiant į šiuos elementus:

Skyrimo kriterijai nustatomi 19 straipsnyje nurodytose darbo programose ir kvietimuose teikti pasiūlymus, kiek įmanoma atsižvelgiant į šiuos elementus:

a)

ekonominį ir socialinį poveikį ir poveikį aplinkai (nauda ir išlaidos);

a)

ekonominį ir socialinį poveikį ir poveikį aplinkai (nauda ir išlaidos);

b)

inovacijų, saugos, sąveikumo ir prieinamumo aspektus;

b)

inovacijų, saugos, sąveikumo , daugiarūšiškumo ir prieinamumo aspektus;

c)

tarpvalstybinį aspektą;

c)

tarpvalstybinį aspektą arba salų ir atokiausių regionų prieinamumo gerinimą ;

d)

transporto, energetikos ir skaitmeninės ekonomikos sektorių sinergiją;

d)

Europos pridėtinę vertę;

e)

veiksmų parengtumo lygį rengiant projektą;

e)

indėlį šalinant spūstis ir baigimą tiesti trūkstamas atkarpas;

f)

siūlomo įgyvendinimo plano patikimumą;

f)

transporto, energetikos ir skaitmeninės ekonomikos sektorių sinergiją;

g)

Sąjungos finansinės pagalbos skatinamąjį poveikį investicijoms;

g)

veiksmų parengtumo lygį rengiant projektą ir įsipareigojimo lygį jį įgyvendinti ;

h)

poreikį įveikti finansines kliūtis, pavyzdžiui, nepakankamą komercinį perspektyvumą arba rinkos finansavimo trūkumą;

h)

socialinį poveikį;

i)

suderinamumą su Sąjungos ir nacionaliniais energetikos ir klimato planais.

i)

siūlomo įgyvendinimo plano patikimumą;

 

j)

Sąjungos finansinės pagalbos skatinamąjį poveikį investicijoms;

 

k)

poreikį įveikti finansines kliūtis, pavyzdžiui, nepakankamą komercinį perspektyvumą arba rinkos finansavimo trūkumą;

 

l)

suderinamumą su Sąjungos ir nacionaliniais energetikos ir klimato planais.

22 pakeitimas

14 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

vykdant darbus, susijusius su 3 straipsnio 2 dalies a punkte nustatytais konkrečiais tikslais, Sąjungos finansinės pagalbos suma neviršija 30 % visų tinkamų finansuoti išlaidų. Bendro finansavimo normas galima padidinti ne daugiau kaip iki 50 % su tarpvalstybinėmis jungtimis susijusiems veiksmams šios dalies c punkte nustatytomis sąlygomis, telematikos priemonių sistemų rėmimo veiksmams, naujųjų technologijų ir inovacijų rėmimo veiksmams, infrastruktūros saugumo didinimo rėmimo veiksmams pagal taikytinus Sąjungos teisės aktus ir veiksmams atokiausiuose regionuose;

vykdant darbus, susijusius su 3 straipsnio 2 dalies a punkte nustatytais konkrečiais tikslais, Sąjungos finansinės pagalbos suma neviršija 30 % visų tinkamų finansuoti išlaidų. Bendro finansavimo normas galima padidinti ne daugiau kaip iki 50 % su tarpvalstybinėmis jungtimis susijusiems veiksmams šios dalies c punkte nustatytomis sąlygomis, veiksmams, susijusiems su kliūtimis ir trūkstamomis pagrindinio tinklo jungtimis, veiksmams, kuriais remiami jūrų greitkeliai, veiksmams, kuriais remiama pagrindinio ir visuotinio tinklo jūrų ir upių laivyba, įskaitant veiksmus uostuose ir susisiekimą su toliau nuo pakrantės esančiomis teritorijomis, miestų transporto mazgams, platformoms, daugiarūšio transporto jungtims ir galutinės paskirties atkarpoms, telematikos priemonių sistemų rėmimo veiksmams, naujųjų technologijų ir inovacijų rėmimo veiksmams, infrastruktūros saugumo didinimo rėmimo veiksmams pagal taikytinus Sąjungos teisės aktus ir veiksmams salų ir atokiausiuose regionuose;

Paaiškinimas

Šis pakeitimas dera su Komisijos pasiūlymu įterpti jūrų jungtis į pagrindinio tinklo koridorius. Be to, norint pasiekti ES tikslus aplinkos ir klimato politikos srityse, jūrų transportą reikėtų paremti iš esmės.

23 pakeitimas

14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

Didžiausia bendro finansavimo norma, taikytina pagal 10 straipsnyje nurodytas tarpsektorines darbo programas atrinktiems veiksmams, atitinka didžiausią maksimalią bendro finansavimo normą, taikytiną atitinkamiems sektoriams.

Didžiausia bendro finansavimo norma, taikytina pagal 10 straipsnyje nurodytas tarpsektorines darbo programas atrinktiems veiksmams, atitinka didžiausią maksimalią bendro finansavimo normą, taikytiną atitinkamiems sektoriams , padidintą 10 % Pagal 10 straipsnio 2 dalyje nurodytą mechanizmą remiami veiksmai finansuojami nustatant bendro finansavimo normą, atitinkančią pagrindinį sektorių, įskaitant papildomas išlaidas.

Paaiškinimas

Reikėtų skatinti sinergiją, taip pat finansiškai. Siekiant supaprastinimo, 10 straipsnio 2 dalyje numatytam mechanizmui turėtų būti taikoma viena bendro finansavimo norma.

24 pakeitimas

15 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

Be Finansinio reglamento [186] straipsnyje nustatytų kriterijų, taikomi šie tinkamų finansuoti išlaidų kriterijai:

Be Finansinio reglamento [186] straipsnyje nustatytų kriterijų, taikomi šie tinkamų finansuoti išlaidų kriterijai:

a)

tinkamos finansuoti gali būti tik valstybėse narėse patirtos išlaidos, išskyrus atvejus, kai bendro intereso projektas arba tarpvalstybiniai atsinaujinančiosios energijos srities projektai apima vienos ar kelių trečiųjų valstybių teritorijas, kaip nurodyta šio reglamento 5 straipsnyje arba 11 straipsnio 4 dalyje, arba tarptautinius vandenis, jeigu veiksmai yra būtini atitinkamo projekto tikslams pasiekti;

a)

tinkamos finansuoti gali būti tik valstybėse narėse patirtos išlaidos, išskyrus atvejus, kai bendro intereso projektas arba tarpvalstybiniai atsinaujinančiosios energijos srities projektai apima vienos ar kelių trečiųjų valstybių teritorijas, kaip nurodyta šio reglamento 5 straipsnyje arba 11 straipsnio 4 dalyje, vieną ar keletą atokiausių regionų arba tarptautinius vandenis, jeigu veiksmai yra būtini atitinkamo projekto tikslams pasiekti;

Paaiškinimas

Siūloma 15 straipsnio a punkte pateikti konkrečią nuorodą į specifinę atokiausių regionų padėtį.

25 pakeitimas

16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

2.   1 dalyje nurodytų dotacijų naudojimas gali būti įgyvendinamas skelbiant specialiuosius kvietimus teikti pasiūlymus.

2.   1 dalyje nurodytų dotacijų naudojimas yra įgyvendinamas visuose kvietimuose teikti pasiūlymus ir skelbiant specialiuosius kvietimus teikti pasiūlymus ir neturi viršyti 10 % bendro EITP finansinio paketo .

Paaiškinimas

Turi būti skatinamos mišraus finansavimo derinimo operacijos, kai projekto rengėjas nori jomis pasinaudoti. Tačiau dotacijos turi likti pagrindine EITP finansavimo priemone.

26 pakeitimas

17 straipsnio 2 dalis ir nauja 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

 

3.     Pagal šį straipsnį susigrąžintos lėšos turi būti pakartotinai naudojamos kitose EITP darbo programose; šios lėšos bus paskirstytos atsižvelgiant į sutartą nacionalinį finansinį paketą.

Paaiškinimas

Pagal DFP Europos infrastruktūros tinklų priemonei skirtos lėšos turi būti paliktos EITP. Šių lėšų paskirstymas atsižvelgiant į sutartą nacionalinį paketą yra paskata valstybėms narėms ir kiekvieno projekto pagrindiniams rangovams be reikalo netrukdyti priimti sprendimą dėl būsimo projekto baiminantis prarasti finansinę paramą. Be to, tokia priemonė leistų labiau subalansuoti geografinį lėšų paskirstymą tarp ES valstybių narių.

27 pakeitimas

19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

1.   Programa įgyvendinama vykdant Finansinio reglamento 110 straipsnyje nurodytas darbo programas. Kai taikoma, darbo programose nustatoma bendra derinimo operacijoms rezervuota suma.

1.   Programa įgyvendinama vykdant Finansinio reglamento 110 straipsnyje nurodytas darbo programas. Kai taikoma, darbo programose nustatoma bendra derinimo operacijoms rezervuota suma.

2.   Komisija darbo programas priima įgyvendinimo aktu. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis šio reglamento 22 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2.    Europos Komisija pateikia preliminarų darbo programų tvarkaraštį, kuriame nurodomas šių programų biudžetas ir prioritetai visu programavimo laikotarpiu.

 

3.    Komisija darbo programas priima įgyvendinimo aktu. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis šio reglamento 22 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Paaiškinimas

Pagal DFP Europos infrastruktūros tinklų priemonei skirtos lėšos turi būti paliktos EITP.

28 pakeitimas

23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

Komisijai pagal šio reglamento 24 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais:

Komisijai pagal šio reglamento 24 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais:

a)

iš dalies keičiama priedo I dalis dėl rodiklių ir nustatoma stebėsenos ir vertinimo sistema;

a)

iš dalies keičiama priedo I dalis dėl rodiklių ir nustatoma stebėsenos ir vertinimo sistema;

b)

iš dalies keičiama priedo II dalis dėl orientacinių biudžeto išteklių procentinių dalių, skiriamų 3 straipsnio a punkto i papunktyje nurodytam konkrečiam tikslui;

b)

iš dalies keičiama priedo II dalis dėl orientacinių biudžeto išteklių procentinių dalių, skiriamų 3 straipsnio a punkto i papunktyje nurodytam konkrečiam tikslui;

c)

iš dalies keičiama priedo III dalis dėl nustatomų transporto pagrindinio tinklo koridorių ir iš anksto nustatytų atkarpų bei iš anksto nustatytų visuotinio tinklo atkarpų;

c)

iš dalies keičiama priedo III dalis dėl nustatomų transporto pagrindinio tinklo koridorių ir iš anksto nustatytų atkarpų bei iš anksto nustatytų visuotinio tinklo atkarpų;

d)

iš dalies keičiama priedo IV dalis dėl tarpvalstybinių atsinaujinančiosios energijos srities projektų nustatymo;

d)

iš dalies keičiama priedo IV dalis dėl tarpvalstybinių atsinaujinančiosios energijos srities projektų nustatymo;

e)

iš dalies keičiama priedo V dalis dėl bendro intereso skaitmeninio ryšio projektų nustatymo.

e)

iš dalies keičiamos Tarybos nustatytos techninės specifikacijos, susijusios su dvejopos paskirties civilinio ir karinio naudojimo infrastruktūra, ir nustatomas ar iš dalies keičiamas prioritetinių pritaikymo dvejopam civiliniam ir kariniam naudojimui projektų sąrašas;

 

f)

iš dalies keičiama priedo V dalis dėl bendro intereso skaitmeninio ryšio projektų nustatymo.

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės, kuriuo panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014,

(COM(2018) 438 final) 2 dalis

29 pakeitimas

Priedas, III dalis, 1 lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

Pagrindinio tinklo koridorius „Atlanto vandenynas“

Išdėstymas

Pagrindinio tinklo koridorius „Atlanto vandenynas“

Išdėstymas

Gijón – León – Valladolid

Gijón – León – Palencia – Valladolid

A Coruña – Vigo – Orense – León

A Coruña – Vigo – Orense – Ponferrada – Astorga – León – Palencia-Venta de Baños

Zaragoza – Pamplona/Logroño – Bilbao

Zaragoza–Pamplona/Logroño–Bilbao (Y vasca)

 

Bordeaux – Dax – Vitoria/Gasteiz

Bordeaux  – Toulouse

Tenerife/Gran Canaria – Huelva/Sanlúcar de Barrameda – Sevilla – Córdoba

Tenerife/Gran Canaria – Huelva/Sanlúcar de Barrameda – Sevilla – Córdoba

Algeciras – Bobadilla – Madrid

Algeciras – Bobadilla – Madrid

Sines/Lisboa – Madrid – Valladolid

Sines/Lisboa – Madrid – Valladolid

Lisboa – Aveiro – Leixões/Porto – Douro

Lisboa – Aveiro – Leixões/Porto – Douro

Aveiro – Valladolid – Vitoria-Gasteiz – Bergara – Bilbao/Bordeaux – Tours – Paris – Le Havre/Metz – Mannheim/Strasbourg

Aveiro – Valladolid – Vitoria-Gasteiz – Bergara – Bilbao/Bordeaux– Tours – Paris – Le Havre/Metz – Mannheim/Strasbourg

 

Shannon Foynes – Dublin – Cork – Le Havre– Rouen – Paris

Saint Nazaire – Nantes – Tours

Dublin – Cork – Saint Nazaire – Nantes – Tours

Paaiškinimas

Jungtinės Karalystės išstojimas iš ES turės daug pasekmių, įskaitant didelį poveikį Airijos integracijai į TEN-T pagrindinio tinklo koridorių tinklą, nes Airija yra priklausoma tik nuo jungčių per Jungtinę Karalystę. Be to, jūrų jungtys į Atlanto koridoriaus pagrindinio tinklo uostus ir kai kuriuos visuotinio tinklo uostus turėtų būti įtrauktos į koridorių žemėlapį. Į pagrindinio tinklo prioritetinius koridorius integravus jungtį tarp Viduržemio jūros koridoriaus ir Atlanto vandenyno koridoriaus gali pagerėti šių dviejų koridorių socialiniai ir ekonominiai rezultatai sudarydami sąlygas infrastruktūros plėtrai ir jų naudojimui. Tai taip pat suteiktų galimybę sujungti Viduržemio jūros ir Atlanto vandenyno uostus ašyje Bordo–Tulūza–Narbonas. Be to, šis pasiūlymas yra didžiojo pietvakarių projekto dalis. Pagal šį projektą tiesiamos dvi greitųjų geležinkelių linijos, turinčios bendrą atkarpą nuo Bordo iki Tulūzos ir nuo Bordo iki Ispanijos.

Zaragoza-Pamplona-Y vasca linija būtų taip pat tikslinga, nes ji sujungtų Atlanto vandenyno ir Viduržemio jūros koridorius, sudarant prieigą prie Bilbao uosto. Prancūzija turėtų atnaujinti Bordeaux-Dax-Vitoria jungtį tiek keleiviams, tiek siekiant pašalinti kliūtis krovinių vežimui (Irun-Hendaia, Bordo variantas).

Galiausiai, reikia įtraukti šias galimas didelės strateginės svarbos ar didelio būsimo potencialo vietoves ir logistikos platformas, esančias periferiniuose regionuose, kuriuose vis dar reikia sukurti didelę dalį pagrindinės infrastruktūros siekiant pagerinti jų prieinamumą ir jungtis, visų pirma su uostais.

30 pakeitimas

Priedas, III dalis, 3 lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

Pagrindinio tinklo koridorius „Viduržemio jūra“

Išdėstymas

Pagrindinio tinklo koridorius „Viduržemio jūra“

Išdėstymas

Algeciras – Bobadilla – Madrid – Zaragoza – Tarragona

Algeciras – Bobadilla – Madrid – Zaragoza – Sagunto/ Tarragona

 

Madrid – Albacete – Valencia

Sevilla – Bobadilla – Murcia

Sevilla – Bobadilla – Almería  – Murcia

Cartagena – Murcia – Valencia – Tarragona/Palma de Mallorca – Barcelona

Cartagena – Murcia – Valencia – Tarragona/Palma de Mallorca – Barcelona

Tarragona – Barcelona – Perpignan – Marseille – Genova/Lyon – Torino – Novara – Milano – Bologna/Verona – Padova – Venezia – Ravenna/Trieste/Koper – Ljubljana – Budapest

Tarragona /Palma de Mallorca  – Barcelona – Perpignan – Marseille – Genova/Lyon – Torino – Novara – Milano – Bologna/Verona – Padova – Venezia – Ravenna/Trieste/Koper – Ljubljana – Budapest

 

Alcúdia — Ciudadela — Toulon — Ajaccio— Bastia — Porto Torres — Cagliari — Palerme

Toulouse  – Narbonne

Ljubljana/Rijeka – Zagreb – Budapest – Frontière UA

Ljubljana/Rijeka – Zagreb – Budapest – Frontière UA

Paaiškinimas

Į pagrindinio tinklo prioritetinius koridorius integravus jungtį tarp Viduržemio jūros koridoriaus ir Atlanto vandenyno koridoriaus gali pagerėti šių dviejų koridorių socialiniai ir ekonominiai rezultatai sudarydami sąlygas infrastruktūros plėtrai ir jų naudojimui. Tai taip pat suteiktų galimybę sujungti Viduržemio jūros ir Atlanto vandenyno uostus ašyje Bordo–Tulūza–Narbonas.

31 pakeitimas

Priedas, III dalis, 4 lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

Pagrindinio tinklo koridorius „Šiaurės jūra – Viduržemio jūra“

Pagrindinio tinklo koridorius „Šiaurės jūra – Viduržemio jūra“

Išdėstymas

Išdėstymas

Belfast – Dublin – Shannon Foynes/Cork

Belfast – Dublin – Shannon Foynes/Cork

 

Dublin – Cork – Calais – Zeebruge – Antwerpen – Rotterdam

Shannon Foynes – Dublin – Rosselare – Waterford – Cork – Brest – Roscoff – Cherbourg – Caen – Le Havre – Rouen – Paris

Glasgow/Edinburgh – Liverpool/Manchester – Birmingham

Glasgow/Edinburgh–Liverpool/Manchester–Birmingham

Birmingham – Felixstowe/London/Southampton

Birmingham – Felixstowe/London/Southampton

London – Lille – Brussel/Bruxelles

London – Lille – Brussel/Bruxelles

Amsterdam – Rotterdam – Antwerpen – Brussel/Bruxelles – Luxembourg

Amsterdam – Rotterdam – Antwerpen – Brussel/Bruxelles – Luxembourg

Luxembourg – Metz – Dijon – Macon – Lyon – Marseille

Luxembourg – Metz – Dijon – Macon – Lyon – Marseille

Luxembourg – Metz – Strasbourg – Basel

Luxembourg – Metz – Strasbourg – Basel

Antwerpen/Zeebrugge – Gent – Dunkerque/Lille – Paris

Antwerpen/Zeebrugge – Gent – Dunkerque/Lille – Paris

Paaiškinimas

Šiame pakeitime atsižvelgiama į Europos Komisijos pasiūlymą iš dalies pakeisti EITP reglamentą, jei Jungtinė Karalystė pasitrauktų be susitarimo; pakeitimu taip pat siekiama įtraukti visuotinio ir pagrindinio tinklo uostus.

32 pakeitimas

Priedas, III dalis, 9 lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

Pagrindinio tinklo koridorius „Skandinavija – Viduržemio jūra“

Pagrindinio tinklo koridorius „Skandinavija – Viduržemio jūra“

Išdėstymas

Išdėstymas

Rusijos siena–Hamina/Kotka–Helsinki–Turku/Naantali–Stockholm–Örebro–Malmö

Rusijos siena–Hamina/Kotka–Helsinki–Turku/Naantali–Stockholm–Örebro–Malmö

Narvik/Oulu–Luleå–Umeå–Stockholm

Narvik/Oulu – Luleå – Umeå – Gävle – Stockholm Örebro

 

Stockholm – Örebro – Oslo

Oslas–Geteborgas–Malmė–Treleborgas

Oslas–Geteborgas–Malmė–Treleborgas

Malmö–København–Fredericia–Aarhus–Aalborg–Hirtshals/Frederikshavn

Malmö – København – Fredericia – Aarhus – Aalborg – Hirtshals/Frederikshavn

København–Kolding/Lübeck–Hamburg–Hannover

København – Kolding/Lübeck – Hamburg – Hannover

Bremerhaven–Bremen–Hannover–Nürnberg

Bremerhaven – Bremen – Hannover – Nürnberg

Rostock–Berlin–Leipzig–München

Rostock – Berlin – Leipzig – München

Nürnberg–München–Innsbruck–Verona–Bologna–Ancona/Firenze

Nürnberg – München – Innsbruck – Verona – Bologna – Ancona/Firenze

Livorno/La Spezia–Firenze–Roma–Napoli–Bari–Taranto–Valletta

Livorno/La Spezia – Firenze – Roma – Napoli – Bari – Taranto – Valletta

33 pakeitimas

Priedas, III dalis, 2 punktas Iš anksto nustatytos visuotinio tinklo atkarpos

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

Tarpvalstybinės visuotinio tinklo atkarpos, nurodytos šio reglamento 9 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktyje, visų pirma yra šios atkarpos:

Tarpvalstybinės visuotinio tinklo atkarpos, nurodytos šio reglamento 9 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktyje , ir esamos tarpvalstybinės geležinkelių transporto jungtys bei trūkstamos jungtys prie ES vidaus sienų , visų pirma yra šios atkarpos:

Paaiškinimas

Šiuo papildymu norima užtikrinti jungtis tarp TEN koridorių, nors oficialiai tai nepatenka į visuotinį tinklą (pvz., trūkstamos jungtys).

34 pakeitimas

Priedo V dalis

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

1.

Gigabitinis ryšys socialinę ir ekonominę pažangą skatinantiems subjektams

1.

Gigabitinis ryšys socialinę ir ekonominę pažangą skatinantiems subjektams

(…)

(…)

gigabitinio ryšio tiekimo švietimo ir mokslinių tyrimų centrams siekiant panaikinti skaitmeninę atskirtį ir švietimo sistemose diegti naujoves, gerinti mokymosi rezultatus, padidinti teisingumą ir veiksmingumą.

gigabitinio ryšio tiekimo švietimo ir mokslinių tyrimų centrams siekiant panaikinti skaitmeninę atskirtį ir švietimo sistemose diegti naujoves, gerinti mokymosi rezultatus, padidinti teisingumą ir veiksmingumą;

 

gigabitinio ryšio tiekimo užtikrinant plačiajuosčio ryšio sistemas atokiausiuose regionuose, tarp jų ir atitinkamos jų valstybės narės, visų pirma nutiesiant papildomus jūrinius kabelius.

Paaiškinimas

Svarbu užtikrinti, kad skaitmeninių ryšių infrastruktūros plėtros veiksmai atokiausiuose regionuose būtų laikomi prioritetiniais.

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013

COM(2018) 568 final, 1 dalis

35 pakeitimas

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

siekiant išvengti koridoriaus „Šiaurės jūra – Viduržemio jūra“ padalijimo į dvi atskiras, tarpusavyje nesujungtas dalis ir užtikrinti Airijos sujungiamumą su žemynine Europos dalimi, į pagrindinio tinklo koridorių „Šiaurės jūra – Viduržemio jūra“ reikėtų įtraukti jūrų jungtis tarp pagrindinių Airijos uostų ir pagrindinių Belgijos bei Nyderlandų uostų;

 

Paaiškinimas

Keletas Prancūzijos uostų (Havro, Diunkerko, Kalė) yra pagrindinio tinklo uostai, įtraukti į Atlanto vandenyno ir Šiaurės jūros – Viduržemio jūros koridorius. Nėra priežasties į juos neatsižvelgti.

36 pakeitimas

Priedas

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

I priedo I dalies 2 punkto „Pagrindinio tinklo koridoriai“ skirsnyje „Šiaurės jūra – Viduržemio jūra“ po eilutės „Belfast–Baile Átha Cliath/Dublin–Corcaigh/Cork“ įterpiama ši eilutė :

I priedo I dalies 2 punkto „Pagrindinio tinklo koridoriai“ skirsnyje „Šiaurės jūra – Viduržemio jūra“ po eilutės „Belfast–Baile Átha Cliath/Dublin–Corcaigh/Cork“ įterpiamos šios eilutė s:

„Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork–Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam“.

„Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork– Calais/Dunkerque– Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam“.

 

Shannon Foynes – Dublin – Rosselare – Waterford – Cork – Brest – Roscoff – Cherbourg – Caen – Le Havre – Rouen – Paris “.

I priedo I dalies 2 punkto „Pagrindinio tinklo koridoriai“ skirsnyje „Atlanto vandenynas“ po eilutės „Aveiro – Valladolid – Vitoria-Gasteiz – Bergara – Bilbao/Bordeaux – Tours – Paris – Le Havre/Metz – Mannheim/Strasbourg“ įterpiama ši eilutė:

„Shannon Foynes – Dublin – Cork – Le havre – Rouen – Paris“

I priedo I dalies 2 punkto („Pagrindinio tinklo koridoriai“ skirsnyje „Atlanto vandenynas“, eilutė „Saint Nazaire – Nantes – Tours“ iš dalies keičiama taip:

„Dublin – Cork – Saint Nazaire – Nantes – Tours“

Paaiškinimas

Jungtinės Karalystės išstojimas iš ES turės daug pasekmių, įskaitant didelį poveikį Airijos integracijai į TEN-T pagrindinio tinklo koridorių tinklą. Jūrų jungtys į pagrindinio tinklo uostus turėtų būti įtrauktos į koridorių žemėlapį.

II.   POLITINĖS REKOMENDACIJOS

EUROPOS REGIONŲ KOMITETAS

Bendrosios rekomendacijos

1.

primena, kad patikimos, šiuolaikiškos, tvarios ir veiksmingos transporto, energetikos ir telekomunikacijų infrastruktūros Europos politika, kurią padeda įgyvendinti transeuropiniai tinklai (TEN), yra ypač svarbi siekiant stiprinti visų Sąjungos regionų, įskaitant atokius ir salų regionus bei regionus, kurie susiduria su demografiniais iššūkiais, ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą ir prisideda prie tinkamo vidaus rinkos veikimo ir yra būtina siekiant daugelio kitų ES politikos sričių tikslų, pavyzdžiui, klimato ir aplinkos apsaugos;

2.

atkreipia dėmesį į tai, kad kai kurios RK pastabos dėl 2013 m. sukurtos Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP), ypač pateiktos nuomonėje 1531/2017 „EITP ateitis transporto sektoriuje“, priimtoje 2017 m. spalio 10 d., vis dar yra aktualios;

3.

mano, kad miestų ir regionų, atsakingų už judumo plėtros ir valdymo bei viešojo transporto politiką jų teritorijoje, nuomonė turi būti atidžiai išklausyta;

4.

pripažįsta, kad Komisijos pasiūlymas atitinka subsidiarumo ir proporcingumo principus. Pagrindinis pasiūlymo tikslas – sukurti transeuropinį transporto tinklą. Todėl Europos Sąjungos lygmuo yra tinkamiausias šiam tikslui įgyvendinti;

5.

atkreipia dėmesį į tai, kad 2017 m. 72 % Europos gyventojų gyveno miestuose. Užtikrinti šiems žmonėms galimybę naudotis saugiu, efektyviu ir tvariu miesto transportu yra vienas pagrindinių uždavinių. EITP gali padėti pereinamuoju laikotarpiu ir sumažinti spūstis, taršą ir kelių eismo įvykių skaičių. Geriau sujungti įvairias transporto rūšis ir užtikrinti sklandų judėjimą miestų zonose yra labai svarbu siekiant iki 2030 m. sukurti pagrindinį tinklą, o ne vėliau kaip 2050 m. – visuotinį tinklą. Pirmenybė turėtų būti teikiama pastangoms užtikrinti daugiarūšį miesto transportą;

6.

primena, kad Europos Sąjungoje yra daug senos jūrų bei upių kelių infrastruktūros, kurią reikia modernizuoti ir plėtoti. Šios dvi transporto rūšys yra vienas iš kelių perkrovos mažinimo sprendimų, būtinas siekiant mažinti sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro;

7.

pripažįsta, kad transporto sektorius sukuria beveik pusę viso Europoje išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio. Tai vienintelis sektorius, nuo 1990 m. nepajėgęs sumažinti išmetamų teršalų kiekio. Miestai ir regionai patiria tiesioginį klimato kaitos, oro taršos ir spūsčių poveikį. Be to, būtina neatidėliojant imtis plataus užmojo veiksmų ir sumažinti transporto sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro;

8.

primena, kad EITP turi būti pritaikyta plataus užmojo Sąjungos tikslams, susijusiems su transporto infrastruktūros sukūrimu. Visų pirma, TEN-T reglamente nustatyta, kad pagrindinis tinklas bus baigtas kurti iki 2030 m.; atkreipia dėmesį į tai, kad visų regionų poreikiai turi būti atidžiai stebimi ir kad turi būti imamasi priemonių siekiat užtikrinti, kad regionai sugebės prisitaikyti prie infrastruktūros inovacijų;

9.

siūlo skatinti tarpvalstybinius projektus, visų pirma sudarant palankesnes sąlygas dalyvauti ETBG arba taikyti 2021–2027 m. laikotarpiui Europos Komisijos pasiūlytą mechanizmą pašalinti teisines ir administracines kliūtis tarpvalstybiniu mastu. Visų pirma, ETBG turėtų būti visų kvietimų teikti paraiškas dėl EITP projektų reikalavimus atitinkantys subjektai, nedarant poveikio joms suteiktiems įgaliojimams;

10.

palankiai vertina Europos Komisijos pasiūlymą atnaujinti ir iš dalies pakeisti Europos infrastruktūros tinklų priemonę;

11.

palankiai vertina tai, kad pasiūlyme atsižvelgiama į atokiausių regionų ypatumus ir į poreikį numatyti finansavimą transportui pasitelkiant EITP, kurią taip pat reikėtų išplėsti, kad ji apimtų energetiką ir skaitmeninimą;

12.

atkreipia dėmesį į tai, kad pakankamas EITP finansavimas galėtų padėti kurti naujas darbo vietas, remti ekonomikos augimą ir siekti, kad ES taptų pasauline lydere mokslinių tyrimų ir inovacijų bei ekonomikos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo srityse;

13.

palankiai vertina pastangas supaprastinti taisykles ir procedūras. Nei vienam projektų rengėjui neturėtų kilti abejonių dėl paraiškos gauti finansavimą teikimo;

14.

atkreipia dėmesį į Komisijos pasiūlymą nustatyti tikslą TEN-T infrastruktūrą pritaikyti dvejopos paskirties civiliniam ir kariniam naudojimui, bet apgailestauja, kad pasiūlymas nėra pakankamai išplėtotas ir siūlo patikslinti šio tikslo taisykles;

15.

ragina įgyvendinant EITP daugiau dėmesio skirti socialinei, ekonominei ir teritorinei sanglaudai.

2018 m. spalio 10 d., Briuselis

Europos regionų komiteto pirmininkas

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  COM(2017) 623

(1)  COM(2017) 623

(1)  COM(2016) 587

(1)  COM(2016) 587


Top