EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0054

2018 m. lapkričio 20 d. Europos Centrinio Banko nuomonė dėl pasiūlymo dėl direktyvos dėl kredito administratorių, kredito pirkėjų ir užstato realizavimo (CON/2018/54)

OJ C 444, 10.12.2018, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 444/15


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2018 m. lapkričio 20 d.

dėl pasiūlymo dėl direktyvos dėl kredito administratorių, kredito pirkėjų ir užstato realizavimo

(CON/2018/54)

(2018/C 444/06)

Įžanga ir teisinis pagrindas

2018 m. kovo 14 d. Europos Komisija priėmė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kredito administratorių, kredito pirkėjų ir užstato realizavimo (toliau – pasiūlyta direktyva) (1). Europos Centrinis Bankas (ECB), įvertinęs, kad pasiūlyta direktyva priklauso jo kompetencijai, nusprendė pasinaudoti savo teise pateikti nuomonę, kaip numatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – Sutartis) 127 straipsnio 4 dalies antrame sakinyje ir 282 straipsnio 5 dalyje.

ECB kompetencija teikti nuomonę grindžiama Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 25 straipsniu, pagal kurį ECB gali patarti Tarybai ir Komisijai dėl Sąjungos teisės aktų, susijusių su kredito įstaigų rizikos ribojimu pagrįsta priežiūra ir finansų sistemos stabilumu, taikymo srities ir įgyvendinimo, ir ECB pagal Sutarties 127 straipsnio 6 dalį pavestais uždaviniais, susijusiais su rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų priežiūra. Vadovaudamasi Europos Centrinio Banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmuoju sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

1.   Bendros pastabos

1.1.

ECB tvirtai pritaria bankų turto, ypač neveiksnių paskolų, antrinių rinkų plėtrai, kaip pažymėta Europos Sąjungos Tarybos išvadose dėl veiksmų plano neveiksnių paskolų problemai Europoje spręsti (2). Turint omenyje, kad kai kurių Europos kredito įstaigų balansuose yra daug neveiksnių paskolų, ir atsižvelgiant į tai, kad reikia visapusiškai spręsti neveiksnių paskolų problemą (3), antrinių rinkų plėtra gali padėti sumažinti neveiksnių paskolų skaičių. Žvelgiant į ateitį, tinkamai veikiant antrinėms rinkoms taip pat gali būti užkirstas kelias neveiksnioms paskoloms kauptis ateityje (4).

1.2.

Be to, tinkamai veikiančios antrinės rinkos gali turėti teigiamą poveikį finansiniam stabilumui, kadangi jos gali padėti iš kredito įstaigų balansų pašalinti neveiksnių paskolų riziką. Didelis neveiksnių paskolų kredito įstaigų balansuose skaičius mažina šių įstaigų gebėjimą vykdyti savo funkciją – teikti kreditą realiajai ekonomikai, mažina veiklos lankstumą ir bendrą pelningumą, kurie yra būtini tam, kad bankų sektorius veiktų tinkamai. Labai svarbu, kad antrinėms rinkoms taikytina teisinė sistema sudarytų galimybes veiksmingai pašalinti neveiksnias paskolas iš kredito įstaigų balansų (5).

2.   Konkrečios pastabos

2.1.   Informacijos teikimo reikalavimai

Pasiūlytoje direktyvoje įtvirtinami kredito administratoriams, kredito pirkėjams ir kredito įstaigoms taikytini informacijos teikimo reikalavimai. Pavyzdžiui, kredito pirkėjas arba, kai taikoma, jo atstovas turi pranešti valstybės narės, kurioje kredito pirkėjas arba, kai taikoma, jo atstovas turi buveinę arba yra įsisteigęs, kompetentingoms institucijoms, kad ketina tiesiogiai užtikrinti kredito sutarties vykdymą (6). Be to, kredito pirkėjas arba, kai taikoma, jo atstovas, perleidžiantis kredito sutartį kitam kredito pirkėjui, turi informuoti kompetentingas institucijas apie perleidimą, naujojo kredito pirkėjo ir, kai taikoma, jo atstovo tapatybę ir adresą (7). Sąjungos teisės aktų leidėjai turėtų atidžiai apsvarstyti, ar šie informacijos teikimo reikalavimai netrukdys veiksmingai funkcionuoti neveiksnių paskolų antrinei rinkai, nes didelė informacijos teikimo našta gali atbaidyti naujus rinkos dalyvius arba gali lemti tai, kad kompetentingoms institucijoms bus teikiama besidubliuojanti informacija.

2.2.   Neveiksnių paskolų duomenų techniniai standartai

Pasiūlyta direktyva įgalioja Europos bankininkystės instituciją (EBI) parengti techninių įgyvendinimo standartų projektus, nustatančius formatus, kuriais kreditoriai, kurie yra kredito įstaigos, turi naudotis teikdami išsamią informaciją apie kredito pozicijas bankinėje knygoje, kad būtų galima atlikti kredito sutarties patikrą, išsamų finansinį patikrinimą ir įvertinimą (8).

Šiuo atžvilgiu ECB atkreipia dėmesį, kad Reglamentas (ES) 2016/867 (9) nustato naują duomenų rinkinį, kuriame pateikiami išsamūs duomenys apie atskiras bankų paskolas euro zonoje. Šiame duomenų rinkinyje siekiama pateikti visose euro zonos valstybėse narėse surinktus neapibendrintus itin konkrečius duomenis, kuriuos galima visiškai palyginti, kadangi jie grindžiami vienodomis sąvokomis ir apibrėžtimis. Atsižvelgiant į šiuos naujus reguliavimo pokyčius, svarbu, kad bet kokiuose EBI rengiamuose duomenų šablonuose būtų atsižvelgiama į neapibendrintų kredito ir kredito rizikos duomenų rinkimą, taip pat į bet kokias kitas atitinkamas iniciatyvas, kad būtų užtikrinta, jog pastangos nėra dubliuojamos, o kredito įstaigoms taikomi ataskaitų teikimo reikalavimai yra sumažinti iki minimalaus lygio.

2.3.   Kompetentingų institucijų renkami duomenys pagreitinto neteisminio užstato realizavimo taikymo kontekste

Pagal pasiūlytą direktyvą kompetentingos institucijos, kurios prižiūri kredito įstaigas, iš kreditorių kasmet turi surinkti informaciją apie užtikrintų kredito sutarčių, kurių vykdymas užtikrinamas taikant pagreitintą neteisminį užstato realizavimą, skaičių ir tokio vykdymo užtikrinimo terminus, įskaitant: a) pradėtų, vykdomų ir užbaigtų procedūrų, įskaitant procedūrų, susijusių su kilnojamuoju ir nekilnojamuoju turtu, skaičių; b) procedūrų trukmę nuo pranešimo iki padengimo, kuris užtikrinamas turtą realizuojant (viešojo pardavimo, privačiojo pardavimo arba nusavinimo būdu); c) kiekvienos procedūros išlaidų vidurkį eurais; d) padengimo rodiklius. Valstybės narės apibendrina šiuos duomenis, iš tų apibendrintų duomenų parengia statistinius duomenis ir pateikia juos Komisijai (10). ECB yra kredito įstaigų priežiūrą vykdanti kompetentinga institucija, o ECB prudencinės priežiūros uždavinių teisinis pagrindas yra įtvirtintas Sutarties 127 straipsnio 6 dalyje, pagal kurią Taryba gali pavesti ECB specialias užduotis, susijusias su rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų priežiūra. Duomenų rinkimas yra susijęs su pagreitinto neteisminio užstato realizavimo mechanizmo taikymo veiksmingumu, o ne su kredito įstaigų prudencine priežiūra, todėl Sąjungos teisės aktų leidėjai turėtų patikslinti, kad tokios informacijos rinkimo uždavinys neturėtų būti pavestas ECB.

Kai ECB rekomenduoja iš dalies keisti pasiūlytą direktyvą, konkretūs redagavimo pasiūlymai kartu su aiškinamuoju tekstu pateikiami techniniame darbo dokumente. Techninis darbo dokumentas anglų kalba paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Priimta Frankfurte prie Maino 2018 m. lapkričio 20 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  COM(2018) 135 final.

(2)  Žr. 2017 m. liepos 11 d. Tarybos pranešimą spaudai „Tarybos išvados dėl veiksmų plano neveiksnių paskolų problemai Europoje spręsti“, paskelbta Tarybos interneto svetainėje http://www.consilium.europa.eu.

(3)  Žr., pavyzdžiui, 2016 m. lapkričio mėn. ECB finansinio stabilumo apžvalgos B skirsnį, paskelbta ECB interneto svetainėje https://www.ecb.europa.eu.

(4)  Žr. Nuomonės CON/2018/31 2.2.1 dalį. Visos ECB nuomonės skelbiamos ECB svetainėje www.ecb.europa.eu.

(5)  Žr. Nuomonės CON/2018/31 2.2.2 dalį.

(6)  Žr. pasiūlytos direktyvos 18 straipsnio 1 dalį.

(7)  Žr. pasiūlytos direktyvos 19 straipsnio 1 dalį.

(8)  Žr. pasiūlytos direktyvos 14 straipsnio 1 dalį.

(9)  2016 m. gegužės 18 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) 2016/867 dėl neapibendrintų kredito ir kredito rizikos duomenų rinkimo (ECB/2016/13) (OL L 144, 2016 6 1, p. 44).

(10)  Žr. pasiūlytos direktyvos 33 straipsnį.


Top