EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0038

2018 m. rugpjūčio 31 d. Europos Centrinio Banko nuomonė dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl tam tikro atlyginimo už tarptautinius mokėjimus Sąjungoje ir atlyginimo už valiutos keitimą (CON/2018/38)

OJ C 382, 23.10.2018, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.10.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 382/7


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2018 m. rugpjūčio 31 d.

dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl tam tikro atlyginimo už tarptautinius mokėjimus Sąjungoje ir atlyginimo už valiutos keitimą

(CON/2018/38)

(2018/C 382/04)

Įžanga ir teisinis pagrindas

2018 m. birželio 27 d. Europos Centrinis Bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos prašymą pateikti nuomonę dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 924/2009 nuostatos, susijusios su tam tikru atlyginimu už tarptautinius mokėjimus Sąjungoje ir atlyginimu už valiutos keitimą (1) (toliau – pasiūlytas reglamentas).

ECB kompetencija teikti nuomonę grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 127 straipsnio 4 dalimi ir 282 straipsnio 5 dalimi, kartu su Sutarties 127 straipsnio 2 dalies ketvirta įtrauka ir Protokolo Nr. 4 dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 3 straipsnio 1 dalies ketvirta įtrauka, nes pasiūlytame reglamente yra nuostatų, susijusių su sklandžiu mokėjimo sistemų veikimu. Vadovaudamasi Europos Centrinio Banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmuoju sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

Bendros pastabos

Pasiūlytu reglamentu siekiama nustatyti, kad visiems piliečiams ir įmonėms Sąjungoje, pervedantiems eurus tarp valstybių, tiek tarp euro zonos ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių, tiek tarp euro zonai nepriklausančių valstybių narių, būtų taikomi mažesni mokesčiai, kokie dabar yra taikomi atliekant vidaus mokėjimus oficialiąja valstybės narės valiuta. Taip pasiūlytas reglamentas padidina skaidrumą ir vartotojų apsaugą, sustiprina mokėjimo paslaugų eurais vidaus rinką ir sustiprina eurą kaip pasirinktą valiutą ES vidaus mokėjimams atlikti, kol visos Sąjungos valstybės narės įsives eurą kaip savo valiutą.

Konkrečios pastabos

1.   Nuostatų, susijusių su atlyginimu už valiutos keitimą, taikymo sritis

Pasiūlyto reglamento nuostatos, susijusios su atlyginimu už valiutos keitimą, būtų taikomos visiems tarptautiniams mokėjimams, nepriklausomai nuo to, ar jie atliekami eurais, ar kita nei euro valstybės narės nacionaline valiuta. Tačiau, žvelgiant iš techninės pusės, atliekant tarptautinius mokėjimus eurais iš mokėjimo sąskaitų eurais, kai tiek mokėtojo, tiek gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas (MPT) yra euro zonos valstybėje narėje, paprastai nebūtų atliekamas joks keitimas. Todėl praktiškai šios nuostatos turėtų būti taikomos tarptautiniams mokėjimams eurais tik tais atvejais, kai mokėjimo sąskaitos valiuta nėra euro arba kai mokėtojo ir gavėjo arba tik gavėjo MPT yra už euro zonos ribų. ECB siūlo patikslinti šį aspektą pasiūlytame reglamente.

Kadangi pasiūlytas reglamentas reglamentuoja mokėjimus tik MPT kontekste, jame nenumatyta, kad valiutos keitimo paslaugas galėtų teikti pardavėjas nepriklausomai nuo MPT. ECB siūlo patikslinti šį aspektą pasiūlytame reglamente.

2.   Pasirenkamosios valiutos keitimo paslaugos ir variantai

Pasiūlytame reglamente nėra straipsnio su apibrėžtimis, nors juo į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 924/2009 (2) įvedamos naujos ir svarbios sąvokos. Pavyzdžiui, pasirenkamųjų valiutos keitimo paslaugų ir pasirenkamųjų valiutos keitimo variantų terminai galėtų būti sujungti į vieną terminą, kurį būtų naudinga apibrėžti. Konkrečiai galėtų būti aiškiai nurodyta, ar šios paslaugos reiškia paslaugas, kurias siūlo MPT ir jų susijusios įmonės, ir, jeigu taip, MPT įpareigojimų ieškoti ir reklamuoti paslaugas, kurias siūlo jo tiesioginiai konkurentai, apimtis. Taip pat turėtų būti patikslinta, kad valiutos keitimo paslaugas gali siūlyti nereguliuojami teikėjai.

3.   Atlyginimui už valiutos keitimą taikoma tvarka ir pereinamasis laikotarpis

3.1.

Pagal pasiūlytą reglamentą Europos bankininkystės institucijai pavestas uždavinys parengti techninius reguliavimo standartus, siekiant užtikrinti valiutos keitimo paslaugų variantų skaidrumą ir kainų palyginamumą.

3.2.

Siekiant vartotojų apsaugos siūloma, kad pereinamasis laikotarpis dėl įpareigojimo užtikrinti visų valiutos keitimo paslaugų įkainių skaidrumą turėtų būti sutrumpintas iki 12 mėnesių po šio pasiūlyto reglamento įsigaliojimo.

Kai ECB rekomenduoja iš dalies keisti pasiūlytą reglamentą, konkretūs redagavimo pasiūlymai kartu su aiškinamuoju tekstu pateikiami techniniame darbo dokumente. Techninis darbo dokumentas anglų kalba paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Priimta Frankfurte prie Maino 2018 m. rugpjūčio 31 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  COM(2018) 163 final.

(2)  2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 924/2009 dėl tarptautinių mokėjimų Bendrijoje, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 2560/2001 (OL L 266, 2009 10 9, p. 11).


Top