EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0026

2018 m. gegužės 11 d. Europos Centrinio Banko nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), ir susiję teisės aktai, ir dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų ir Direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (CON/2018/26)

OJ C 251, 18.7.2018, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 251/2


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2018 m. gegužės 11 d.

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), ir susiję teisės aktai, ir dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų ir Direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II)

(CON/2018/26)

(2018/C 251/03)

Įžanga ir teisinis pagrindas

2017 m. lapkričio 23 d. ir 2017 m. gruodžio 4 d. Europos Centrinis Bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos ir atitinkamai Europos Parlamento prašymą pateikti nuomonę dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), Reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), Reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), Reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų, Reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų, Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, Reglamentas (ES) 2015/760 dėl Europos ilgalaikių investicijų fondų, Reglamentas (ES) 2016/1011 dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, ir Reglamentas (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą (1) (toliau – pasiūlytas reglamentas).

2017 m. lapkričio 20 d. ECB gavo Europos Sąjungos Tarybos ir atitinkamai Europos Parlamento prašymą pateikti nuomonę dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų ir Direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (2) (toliau – pasiūlyta direktyva).

ECB kompetencija teikti nuomonę grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 127 straipsnio 4 dalimi ir 282 straipsnio 5 dalimi, nes pasiūlytame reglamente ir direktyvoje yra nuostatų, darančių įtaką Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) pagrindiniams uždaviniams nustatyti ir įgyvendinti pinigų politiką ir skatinti sklandų mokėjimų sistemų veikimą pagal Sutarties 127 straipsnio 2 dalies pirmą ir ketvirtą įtraukas ir konkretiems ECB pavestiems uždaviniams, susijusiems su rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų priežiūra pagal Sutarties 127 straipsnio 6 dalį. Vadovaudamasi Europos Centrinio Banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmuoju sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

Pasiūlytas reglamentas ir direktyva yra išsamaus pasiūlymų paketo sustiprinti Europos finansų priežiūros sistemą, kurią sudaro trys Europos priežiūros institucijos (EPI) ir Europos sisteminės rizikos valdyba (3), dalis. Kadangi šis paketas siejasi su skirtingais ECBS ir ECB vykdomais uždaviniais, ECB turi priimti tris atskiras nuomones. Dėl šios priežasties ši nuomonė turi būti skaitoma kartu su 2018 m. kovo 2 d. Europos Centrinio Banko nuomone CON/2018/12 dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo (4), ir 2018 m. balandžio 11 d. Nuomone CON/2018/19 dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), ir susiję teisės aktai (5).

Bendros pastabos

ECB teiks pastabas tik dėl tų Komisijos pasiūlymo dalių, kurios yra susijusios su pinigų politikos įgyvendinimu pagal Sutarties 127 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką, sklandaus mokėjimų sistemų veikimo skatinimu pagal Sutarties 127 straipsnio 2 dalies ketvirtą įtrauką ir su konkrečiais ECB pavestais uždaviniais, susijusiais su rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų priežiūra, kaip nurodyta Sutarties 127 straipsnio 6 dalyje.

ECB norėtų priminti, kad saugios ir veiksmingos finansų rinkos infrastruktūros, ypač finansinių priemonių tarpuskaitos sistemos, yra būtinos pagrindinių ECBS uždavinių pagal Sutarties 127 straipsnio 2 dalį įvykdymui ir siekiant pagrindinio tikslo – palaikyti kainų stabilumą pagal Sutarties 127 straipsnio 1 dalį (6).

Taip pat galėtų būti atsižvelgiama į ECB kaip kredito įstaigų priežiūros institucijos vaidmenį pagal SESV 127 straipsnio 6 dalį kartu su Reglamentu (ES) Nr. 1024/2013 (7). Šiuo požiūriu primenama, kad ECB labai pritarė tai aplinkybei, kad ERIR II pasiūlymas priežiūros institucijų kolegijose ECB skiria du skirtingus balsus, susijusius su jo, kaip atitinkamai emisijos centrinio banko ir kaip rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų, kurios yra reikšmingos PSŠ tarpuskaitos narės, priežiūros institucijos funkcijomis (8).

ECB iš esmės pritaria pasiūlyto reglamento tikslui prisidėti toliau vystant ir gilinant kapitalo rinkų sąjungą (KRS) (9). Siekiant ilgalaikio tikslo – toliau gilinti ir integruoti ES kapitalo rinkas, ECB mano, kad reikėtų numatyti bent jau tam tikrų rinkos segmentų bendrą priežiūrą. Tai ypač svarbu visoje Europoje veikiantiems subjektams ir visoje Europoje vykdomai veiklai, siekiant užtikrinti nuoseklumą ir vienodą vykdymo užtikrinimą visoje ES, taip užtikrinant, kad, perkeliant veiklą tarpvalstybiniu mastu, nepasireikštų reglamentavimo veiksmingumo „nutekėjimas“ (10). Komisijos siūlymu visavertėje KRS bendra priežiūra turėtų būti numatyta ir duomenų teikimo paslaugų teikėjams bei ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų administratoriams (11).

Konkrečios pastabos

1.   Emisijos centrinio banko vaidmuo su PSŠ susijusiais klausimais

1.1

ECB pritaria poreikiui peržiūrėti ESMA valdymo struktūrą. Jis taip pat mano, kad yra itin svarbu, remiantis pinigų politikos įgaliojimais, paskirti vieną ECB atstovą nuolatiniu balsavimo teisės neturinčiu Priežiūros tarybos nariu. Tai užtikrintų, kad priežiūros institucijos ir ECB, kaip už eurą atsakingas emisijos centrinis bankas, veiksmingai bendradarbiauja, koordinuoja savo veiksmus ir keičiasi informacija, o tai yra labai svarbu svarstant dėl pasiūlyto emisijos centrinio banko vaidmens sustiprinimo pagal ERIR II pasiūlymą (12). ECB pritaria ERIR II pasiūlyme įtvirtintiems pasiūlytiems daliniams pakeitimams, kuriais patikslinami uždaviniai, pavesti PSŠ vykdomajam organui, kurio nuolatiniu balsavimo teisės neturinčiu nariu yra atitinkamas emisijos centrinis bankas (13).

1.2

Šie pakeitimai yra būtini, siekiant aiškiai atriboti PSŠ vykdomojo organo išimtinius įgaliojimus priimti sprendimus su PSŠ susijusiais klausimais, ir ESMA vykdomajai valdybai pavestus įgaliojimus veikti su PSŠ nesusijusiais klausimais. Atsižvelgiant į tai, kad ECB, kaip emisijos centriniam bankui, būtų atstovaujama PSŠ vykdomajame organe, ECB mano, kad šis patikslinimas leistų ECBS nariams prasmingai ir veiksmingai dalyvauti priimant sprendimus ir keičiantis informacija klausimais, kurie yra tiesiogiai svarbūs vykdant pagrindinius ECBS uždavinius ir siekiant pagrindinio jos tikslo – palaikyti kainų stabilumą (14).

Priimta Frankfurte prie Maino 2018 m. gegužės 11 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  COM(2017) 536 final.

(2)  COM(2017) 537 final.

(3)  COM(2017) 542 final.

(4)  2018 m. kovo 2 d. Europos Centrinio Banko nuomonė CON/2018/12 dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo (OL C 120, 2018 4 6, p. 2). Visos ECB nuomonės skelbiamos ECB interneto svetainėje www.ecb.europa.eu.

(5)  2018 m. balandžio 11 d. Europos Centrinio Banko nuomonė CON/2018/19 dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), ir susiję teisės aktai (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(6)  Žr. 2017 m. spalio 4 d. Europos Centrinio Banko nuomonės CON/2017/39 dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), ir Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl pagrindinių sandorio šalių leidimų suteikimo procedūrų bei jose dalyvaujančių institucijų ir trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimo reikalavimų (OL C 385, 2017 11 15, p. 3) 4.1 dalį.

(7)  2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (OL L 287, 2013 10 29, p. 63).

(8)  Žr. Nuomonės CON/2017/39 1.1 dalį.

(9)  Žr. Eurosistemos įnašą į Komisijos Žaliąją knygą „Kapitalo rinkų sąjungos kūrimas“, 2015 m. vasario mėn. (toliau – Eurosistemos įnašas į Žaliąją knygą dėl KRS), paskelbta ECB interneto svetainėje, p. 1 ir 18.

(10)  Žr. Eurosistemos įnašą į Žaliąją knygą dėl KRS, p. 18.

(11)  Žr. Eurosistemos įnašą į Žaliąją knygą dėl KRS, p. 18.

(12)  Žr. Nuomonės CON/2017/39 7 dalį. Taip pat žr. pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos, susijusios su tarpuskaitos prievole, tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymu, ataskaitų teikimo reikalavimais, ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdais, sandorių duomenų saugyklų registracija ir priežiūra bei sandorių duomenų saugyklų reikalavimais, COM(2017) 208 final.

(13)  Žr. Pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), ir Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl pagrindinių sandorio šalių leidimų suteikimo procedūrų bei jose dalyvaujančių institucijų ir trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimo reikalavimų (ERIR II Komisijos pasiūlymas), COM(2017) 539/F1, paskelbta Komisijos interneto svetainėje www.ec.europa.eu.

(14)  Žr. Nuomonės CON/2017/39 2.1 dalį.


Top