EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0019

2018 m. balandžio 11 d. Europos Centrinio Banko nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), ir susiję teisės aktai (CON/2018/19)

OJ C 255, 20.7.2018, p. 2–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 255/2


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2018 m. balandžio 11 d.

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), ir susiję teisės aktai

(CON/2018/19)

(2018/C 255/02)

Įžanga ir teisinis pagrindas

2017 m. lapkričio 23 d. Europos Centrinis Bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Parlamento prašymą pateikti nuomonę dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), Reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), Reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), Reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų, Reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų, Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, Reglamentas (ES) 2015/760 dėl Europos ilgalaikių investicijų fondų, Reglamentas (ES) 2016/1011 dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, ir Reglamentas (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą (1) (toliau – pasiūlytas reglamentas).

ECB kompetencija teikti nuomonę grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 127 straipsnio 4 dalimi ir 282 straipsnio 5 dalimi, nes pasiūlytame reglamente yra nuostatų, darančių įtaką Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) prisidėjimui prie sklandaus politikos, susijusios su rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų priežiūra ir finansų sistemos stabilumu, vykdymo, kaip numatyta Sutarties 127 straipsnio 5 dalyje, ir specialiems ECB pavestiems uždaviniams pagal Sutarties 127 straipsnio 6 dalį. Vadovaudamasi Europos Centrinio Banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmuoju sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

Pasiūlytas reglamentas sudaro 2017 m. rugsėjį pristatyto išsamaus pasiūlymų paketo reformuoti Europos finansų priežiūros sistemą (EFPS), kurią sudaro trys Europos priežiūros institucijos (EPI) ir Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV), dalį (2). Kadangi paketas susijęs su skirtingais ECBS ir ECB vykdomais uždaviniais, ECB nusprendė priimti atskiras nuomones dėl paketo. Todėl ši nuomonė turėtų būti skaitoma kartu su 2018 m. kovo 2 d. Nuomone CON/2018/12 dėl pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 dėl finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo (3).

1.   Bendros pastabos

1.1.

ECB pritaria pasiūlyto reglamento tikslui skatinti veiksmingą ir nuoseklią rizikos ribojimu pagrįstą priežiūrą ir reguliavimą visoje ES. ECB pritaria tolimesnei priežiūros sistemos integracijai Sąjungos lygmeniu dėl bankų sektoriaus ir Sąjungos priežiūros aspekto stiprinimui pakartotinai įvertinant dabartinę EPI sąrangą (4). Be to, nepaisant 2013 m. atliktų konkrečių Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 (5) nuostatų dalinių pakeitimų, EPI nebuvo peržiūrėtos nuo jų įsteigimo 2010 m.

1.2.

Dėl Europos bankininkystės institucijos (EBI) valdymo sistemos suderinimo su nurodytais tikslais ir pokyčiais, ECB norėtų pabrėžti, kad bankų sąjungos ir kapitalo rinkų sąjungos (KRS) projektų progresas yra skirtinguose pažangos etapuose. EPI peržiūros rezultatai nebūtinai turėtų būti vienodi visų trijų agentūrų atveju, tačiau turėtų atsižvelgti į atitinkamus jų įgaliojimus ir funkcijas.

1.3.

Konkrečiai dėl pasiūlytame reglamente numatytų naujų priežiūros funkcijų ECB mano, kad tam tikrais pasiūlytais Reglamento (ES) 1093/2010 daliniais pakeitimais nepakankamai atskiriama ECB mikroprudencinės priežiūros uždavinių apimtis ir EBI įgaliojimai nustatyti reguliavimo standartus priežiūros konvergencijos skatinimui. ECB mano esant būtina, kad iš ECB ir EBI įgaliojimų kylanti sinergija būtų kuo didesnė. Siekiant pasiekti šį tikslą, turėtų būti vengiama uždavinių dubliavimo ar netinkamo jų paskirstymo, dėl ko gali būti sunku atskirti atitinkamos institucijos įsipareigojimus ir todėl sistema kaip visuma taptų mažiau veiksminga.

2.   Konkrečios pastabos

2.1.   Peržiūrėta EBI valdymo sistema

2.1.1.

Pasiūlytu reglamentu siekiama įkurti vykdomąją valdybą – naują organą EBI valdymo sistemoje (6). Vykdomosios valdybos nariai turėtų būti skiriami atsižvelgiant į jų nuopelnus, gebėjimus, tarpuskaitos, po sandorio sudarymo vykstančių procesų ir finansų srities klausimų išmanymą bei į finansų priežiūros patirtį pagal atvirą atrankos procedūrą dalyvaujant Europos Parlamentui ir Tarybai (7). Nors pagrindinė vykdomosios valdybos funkcija, kaip pasiūlė Europos Komisija, yra rengti pasiūlymus dėl visų klausimų, dėl kurių priežiūros taryba turi priimti sprendimus, taip pat siūloma vykdomajai valdybai suteikti išimtinius sprendimų priėmimo įgaliojimus tam tikrose srityse siekiant užtikrinti, kad sprendimai būtų veiksmingi, nešališki ir juose būtų vadovaujamasi ES interesais. Pavyzdžiui, tik vykdomoji valdyba būtų atsakinga už ginčų tarp kompetentingų institucijų (KI) sprendimą ir strateginių priežiūros tikslų toms KI nustatymą. Taip pat siūloma, kad vykdomoji valdyba priimtų sprendimus dėl testavimo nepalankiausiomis sąlygomis visoje Sąjungoje inicijavimo, koordinavimo ir viešinimo.

2.1.2.

ECB pritaria EBI valdymo struktūros peržiūrai, įskaitant balsavimo teisių ir atitinkamų valdybų narių struktūros peržiūrai. Tačiau priežiūros taryba turėtų išlikti sprendimų priėmimo organu dėl uždavinių, kuriais siekiama skatinti priežiūros konvergenciją Sąjungoje, o ne suteikti plačius priežiūros įgaliojimus naujai įkurtam organui (8). Tuo pat metu siekiant sustiprinti priežiūros tarybos sprendimų priėmimo procedūrų efektyvumą ir veiksmingumą, ECB pritaria vykdomosios valdybos, skirtos administraciniams uždaviniams ir sudarytos iš nuolatinių ne KI narių, įkūrimui, taip užtikrinant stipresnę Sąjungos perspektyvą. Nors ECB ir pritaria pasiūlymui, pagal kurį vykdomajai valdybai pavedama rengti EBI metinę darbo programą, tačiau jis nepritaria bendros iniciatyvos teisės dėl reguliavimo teisės aktų suteikimo vykdomajai valdybai (9). Tokia iniciatyvos teisė neturėtų būti išplėsta iki priežiūros tarybos reguliavimo įgaliojimų, kiek tai susiję su nuomonių, rekomendacijų ir sprendimų priėmimu.

2.1.3.

Be to, ECB palaiko pasiūlymą sustiprinti vykdomosios valdybos įstatyminį nepriklausomumą bei pasiūlymą, pagal kurį vykdomosios valdybos narių paskyrimo procedūra tampa skaidresne nei ta, kuri buvo naudojama skiriant dabartinę administracinę valdybą.

2.1.4.

ECB pritaria pasiūlyto reglamento tikslui pripažinti ir atspindėti Bendro priežiūros mechanizmo (BPM) sukūrimą EFPS. Tačiau pasiūlytame reglamente tinkamai neatsižvelgiama į dabartinį Sąjungos aspektą dėl su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros. Konkrečiau, nenumatyta, kad ECB bus pasiūlytos vykdomosios valdybos narys, nors ECB vykdo uždavinius, susijusius su rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų priežiūra euro zonoje. Todėl Taryba ir Parlamentas turėtų apsvarstyti klausimą dėl ECB stebėtojo statuso pasiūlytoje vykdomojoje valdyboje suteikimo. Atsižvelgiant į tai, kad EBI ir ECB glaudžiai bendradarbiauja jų bendro darbo srityse, ECB kaip stebėtojo dalyvavimas pasiūlytoje vykdomojoje valdyboje būtų naudingas (10).

2.2.   Strateginiai priežiūros planai

2.2.1.

ECB iš principo pritaria pasiūlyto reglamento tikslui stiprinti vidaus rinkos finansinę integraciją ir didinti jos stabilumą per didesnę priežiūros konvergenciją Sąjungos lygmeniu (11). Tačiau strateginių planavimo įgaliojimų suteikimas EBI yra netinkamas šiame kontekste. Mikroprudencinių tendencijų, galimos rizikos ir pažeidžiamumo finansų įstaigoms nustatymas ir atitinkamų strateginių priežiūros prioritetų apibrėžimas yra pagrindiniai priežiūros uždaviniai, kuriuos turėtų vykdyti kompetentinga mikroprudencinės priežiūros institucija, o ne EBI, veikdama kaip standartus nustatanti reguliavimo institucija (12).

2.2.2.

Konkrečiau, planavimo ir įgyvendinimo atskyrimas nustatant priežiūros prioritetus reikštų veiksmingumo trūkumą, dėl kurio priežiūros planavimo procesas nepagrįstai taptų dar sudėtingesnis, taip pat bendrą priežiūros veiksmingumo trūkumą. Saugūs, efektyvūs ir patikimi priežiūros procesai bei išsaugotas lankstumas reaguojant į neigiamus pokyčius mikroprudenciniu ir makroprudenciniu lygmeniu yra būtini atsakingai priežiūros institucijai. Todėl už priežiūros planavimą ir įgyvendinimą turėtų būti atsakinga ta pati institucija, siekiant užtikrinti greitus priežiūros veiksmus dėl rizikos ir veiksmingai paskirstyti išteklius.

2.2.3.

Priežiūros strategijų ir uždavinių planavimo ir įgyvendinimo suderinimo užtikrinimas taip pat atspindėtas antrinės teisės aktuose. Visų pirma, pagal Tarybos reglamento (ES) 1024/2013 (13) 26 straipsnį, ECB, kaip KI, atsakingos už rizikos ribojimu pagrįstą priežiūrą euro zonoje, pavestų uždavinių planavimą ir vykdymą visapusiškai atlieka ECB priežiūros valdyba. Todėl pagal pasiūlytą reglamentą yra rizikos, kad EBI gali dubliuoti ECB jau vykdomus uždavinius, dėl ko gali atsirasti nereikalingo pasikartojimo ir mažiau veiksmingumo bei efektyvumo, kai turima omenyje bendra kredito įstaigų priežiūra euro zonoje. Be to, turėtų būti visapusiškai suderinti ECB ir EBI įgaliojimai ir jų atitinkamos atskaitomybės tvarkos. EBI neturi spręsti dėl tokio strateginio priežiūros planavimo, už kurį galiausiai gali būti laikomas atsakingas ECB.

2.2.4.

Iš praktinės pusės pasiūlytas reglamentas kelia riziką reikšmingai trukdyti BPM strateginio ir veiklos planavimo procesams bei jo reikalaujamo rizikos nustatymo procesui. Konkrečiau, pagal pasiūlytą reglamentą būtų reikalaujama, kad BPM pateiktų EBI priežiūros darbo programų projektus kitiems metams kelis mėnesius iš anksto. Pranešimas apie priežiūros darbo programą kitiems metams EBI tokiame ankstyvame etape sutrikdytų nustatytus BPM strateginio ir veiklos planavimo procesus bei prieš tai esantį rizikos nustatymo procesą – visus procesus, kurie vykdomi glaudžiai bendradarbiaujant su 19 KI – ir todėl pakenktų tikslui užtikrinti efektyvius ir veiksmingus priežiūros procesus. Be to, pagal pasiūlytą reglamentą EBI būtų suteikta teisė paskelbti rekomendaciją, pagal kurią būtų reikalaujama pakoreguoti KI darbo programą (14).

2.2.5.

Dėl tokios praktikos galėtų susiklostyti situacijos, kai priežiūros prioritetus reikėtų koreguoti labai vėlyvame BPM priežiūros planavimo proceso etape, dėl ko kiltų rimtų klausimų apie planavimo patikimumą jungtinėms priežiūros grupėms, KI ir horizontalioms funkcijoms, taip sukeliant pavojų rizikos ribojimu pagrįstos priežiūros euro zonoje efektyvumui. Kadangi KI yra glaudžiai susijusios su PBM priežiūros planavimo procesu, pasiūlyti daliniai pakeitimai stipriai paveiktų dabartinius susitarimus tarp ECB ir KI, kiek tai susiję su planavimo ir įgyvendinimo priežiūros tikslais. Atsižvelgiant į nurodytą galimą neigiamą poveikį rizikos ribojimu pagrįstos priežiūros efektyvumui ir veiksmingumui euro zonoje, ECB itin rekomenduoja iš pasiūlyto reglamento pašalinti nuostatas dėl strateginio priežiūros planavimo įgaliojimų.

2.3.   Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis

2.3.1.

Pagal pasiūlytą reglamentą priežiūros tarybos sprendimų priėmimo įgaliojimai dėl testavimo nepalankiausiomis sąlygomis visoje Sąjungoje inicijavimo ir koordinavimo perduodami vykdomajai valdybai (15). Kadangi priežiūros taryba nebebūtų susijusi su pagrindiniais testavimo nepalankiausiomis sąlygomis visoje Sąjungoje aspektais, pavyzdžiui, metodologijų rengimu, pavyzdžių atrinkimu ar jų rezultatų viešinimu, dabartinės procedūros, kurios reguliuoja testavimą nepalankiausiomis sąlygomis visoje Sąjungoje, būtų pakeistos iš esmės. ECB mano, kad testavimas nepalankiausiomis sąlygomis yra pagrindinė priežiūros priemonė, kuri turi būti naudojama tų institucijų, kurios turi priežiūros įsipareigojimus, siekiant užtikrinti, kad testavimas nepalankiausiomis sąlygomis atitiktų savo tikslą remti individualų prižiūrimų kredito įstaigų rizikos vertinimą. Todėl ECB pateikia konkrečias pastabas, kodėl numatyti pakeitimai gali pakenkti priežiūros efektyvumui ir todėl prieštarauja Komisijos tikslui stiprinti vidaus rinkos stabilumą.

2.3.2.

Pirma, pastebėtina, kad dėl pasiūlyto naujojo proceso testavimo nepalankiausiomis sąlygomis procesas Sąjungos lygmeniu nepagrįstai tampa dar sudėtingesnis, kadangi rizikos ribojimu pagrįstos priežiūros institucija turėtų dėti visas pastangas, kad laikytųsi EBI vykdomosios valdybos sprendimų dėl kelių testavimo nepalankiausiomis sąlygomis aspektų, o būtent dėl skelbtinos informacijos apimties ir išsamumo. Kadangi KI vykdo reikšmingus testavimo nepalankiausiomis sąlygomis etapus, pavyzdžiui, prižiūrimų kredito įstaigų pateiktų duomenų kokybės vertinimą, svarbu, kad jos dalyvautų sprendimų priėmimo procese atsižvelgiant į jų išimtinę atsakomybę dėl šių sistemos elementų, kurie galiausiai apibrėžia jų darbo programą ir reikalingus išteklius.

2.3.3.

Antra, jei tik vykdomoji valdyba spręstų dėl keleto testavimo nepalankiausiomis sąlygomis visoje Sąjungoje aspektų, įskaitant rezultatų atskleidimą, ji galėtų nuspręsti, nors ir neturėdama ketinimo, atskleisti informaciją, kurią KI būtų linkusios laikyti konfidencialia. Todėl priežiūros taryba turėtų išlaikyti savo įgaliojimus spręsti, kuri informacija yra atskleidžiama po atlikto testavimo nepalankiausiomis sąlygomis visoje Sąjungoje. Siekiant išvengti neatitikimų skirtingose valstybėse ir sumažinti galimą neigiamą poveikį finansiniam stabilumui, yra būtina, kad dėl atskleidimo apimties būtų sprendžiama kartu su KI, atsižvelgiant į nuolatinį tikslą pasiekti didžiausią įmanomą suderinimo lygį tarp KI.

2.3.4.

Galiausiai ECB yra susirūpinęs, kad dabartinės formos pasiūlytas reglamentas tinkamai neužtikrina testavimo nepalankiausiomis sąlygomis kokybės ir išsamumo priežiūros tikslais, pavyzdžiui, bankų veiklos padengimo, susijusios rizikos ir testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metodologijų tinkamumo. Jeigu testavimo nepalankiausiomis sąlygomis įgaliojimai būtų suteikti vykdomajai valdybai, tikėtina, kad testavimas nepalankiausiomis sąlygomis nebūtų tinkamai pritaikytas priežiūros tikslams, taip pat tinkamai neatspindėtų ECB ir atitinkamų KI prižiūrimo bankų sektoriaus ypatumų ir rizikos. Atsižvelgiant į tai, ECB rekomenduoja iš pasiūlyto reglamento pašalinti nuostatas dėl testavimo nepalankiausiomis sąlygomis, paliekant dabartines priemones, kurios tinkamai atlieka savo vaidmenį.

2.4.   Nepriklausomi KI vertinimai

2.4.1.

Pasiūlytame reglamente nustatyta, kad EBI peržiūri KI veiklą, siekiant dar didesnio priežiūros rezultatų nuoseklumo. Tuo tikslu EBI parengia metodus, kuriuos taikant būtų galima objektyviai įvertinti ir palyginti KI, ir parengia vertinimo rezultatų ataskaitą (16).

2.4.2.

Nors ECB ir pritaria nurodytam tikslui užtikrinti, kad sprendimai būtų veiksmingi, nešališki ir juose būtų vadovaujamasi ES interesais, jis mano, kad dabartinis tarpusavio vertinimo procesas yra vertingas ir sėkmingas mechanizmas, skatinantis priežiūros konvergenciją Sąjungoje ir sudarantis sąlygas KI dalintis gerąja patirtimi. Todėl ECB nemato poreikio atsisakyti tarpusavio vertinimo mechanizmo. Tuo pat metu, kaip nurodyta techniniame darbo dokumente, ECB pritaria tam tikriems pasiūlymo elementams tarpusavio vertinimus pakeisti nepriklausomais vertinimais.

2.5.   Veiklos perdavimo, pavedimo vykdyti pagal rangos sutartis, taip pat rizikos perkėlimo į trečiąsias valstybes koordinavimas

2.5.1.

Pagal pasiūlytą reglamentą vykdomajai valdybai numatytas uždavinys tikrinti veiklos perdavimą, pavedimą vykdyti pagal rangos sutartis, taip pat rizikos perkėlimo į trečiąsias valstybes susitarimus. Pagal pasiūlytą reglamentą KI turi pranešti EBI apie visus veiklos leidimo suteikimus ar registravimus, kai finansų įstaigos verslo planas susijęs su veiklos perdavimu, pavedimu vykdyti pagal rangos sutartis, ar rizikos perkėlimu (17). Priežiūros atžvilgiu reikalavimas pranešti EBI apie tokius susitarimus gali tinkamai neapimti pasiūlyto reglamento tikslo atgrasinti nuo reglamentavimo arbitražo valstybėse narėse (18).

2.5.2.

Tai gali dubliuoti ECB vykdomus mikroprudencinės priežiūros uždavinius BPM kontekste ir gali pridėti nepragrįstą administracinės naštos lygmenį priežiūros procese. Pagal Reglamentą (ES) Nr. 1024/2013 veiklos leidimų suteikimo procedūra jau dabar yra dviejų lygmenų, numatant, kad paraiškas suteikti veiklos leidimą turi įvertinti KI ir ECB. Koordinuojant vertinimą su EBI, atsirastų trečias lygmuo ir tai dar labiau padidintų veiklos leidimų suteikimo procedūrų sudėtingumą ir trukmę. Todėl ECB mano, kad pasiūlyti uždaviniai neturėtų būti pavedami nei kuriam nors EBI administraciniam organui, nei priežiūros tarybai.

2.6.   Tarptautinis bendradarbiavimas

2.6.1.

Pasiūlytame reglamente nustatomas svarbus EBI vaidmuo vertinant trečiųjų valstybių reguliavimo ir priežiūros teisinės tvarkos lygiavertiškumą, kurį įprastai atlieka Komisija (19). Konkrečiau, EBI nustatomas uždavinys stebėti trečiųjų valstybių, dėl kurių priimti sprendimai dėl lygiavertiškumo, reguliavimo ir priežiūros pokyčius, taip pat vykdymo užtikrinimo praktikos ir atitinkamus rinkos pokyčius. Be to, EBI bendradarbiautų su lygiaverčių valstybių KI, sudarydama su jomis dvišalius administracinius susitarimus.

2.6.2.

ECB pritaria EBI vaidmeniui padėti Komisijai rengti (20) ir stebėti (21) sprendimus dėl lygiavertiškumo. Tačiau ECB norėtų pateikti keletą pastabų dėl numatomos derybų ir administracinių susitarimų tarp KI ir atitinkamos trečiosios valstybės priežiūros institucijos sudarymo procedūros (22).

2.6.3.

ECB mano, kad reikėtų patikslinti 33 straipsnio 2a dalies b punktą. ECB supranta, kad EBI įgaliojimai derėtis ir įtraukti nuostatas į bendradarbiavimo susitarimus pagal šią dalį reiškia tik galimybę imtis tolesnių priemonių dėl sprendimų dėl lygiavertiškumo. Galėtų būti patikslinta, kad KI lieka ir toliau atsakinga už priežiūros veiklos koordinavimą ir patikrinimus vietoje.

2.6.4.

Be to, ECB pritaria pasiūlytai Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 33 straipsnio 2c daliai, pagal kurią EBI pavedama rengti pavyzdinius administracinius susitarimus. Jie turėtų būti rengiami kartu su KI. Nepaisant to, ECB mano, kad jeigu EBI imsis aktyvaus vaidmens derybų procese, tai gali papildomai nereikalingai apsunkinti derybų procesą ir gali sulėtinti susitarimo memorandumų dėl priežiūros bendradarbiavimo sudarymą. Be to, kadangi kiekviena trečioji valstybė veikia pagal savo teisinę sistemą ir kadangi priežiūros institucijoms būtinas kuo didesnis lankstumas, leidžiantis koreguoti susitarimo memorandumus derybų metu, gali kilti svarbių praktinių sunkumų dėl pareigos naudoti EBI parengtą standartizuotą susitarimo memorandumo šabloną. Todėl remtis šiais pavyzdiniais administraciniais susitarimais reikėtų dedant visas įmanomas pastangas.

2.7.   Pakeitimai dėl baudų skyrimo įgaliojimų ir prašymų pateikti informaciją

2.7.1.

Pasiūlytame reglamente nustatomas mechanizmas siekiant sustiprinti EBI teisės rinkti informaciją veiksmingą įgyvendinimą, kad toliau būtų užtikrinama, kad EBI veiksmingai vykdo savo uždavinius ir funkcijas (23). Šiuo tikslu pasiūlytu reglamentu EBI suteikiami įgaliojimai skirti baudas ir periodiškai mokamas baudas, kai atitinkamos finansų įstaigos, atitinkamos finansų įstaigos kontroliuojančiosios bendrovės arba filialai, atitinkamų finansų įstaigų finansinei veiklai svarbūs finansinėms grupėms arba konglomeratams priklausantys nereguliuojami veiklos padaliniai į EBI prašymą arba sprendimą atsako netiksliai, neišsamiai arba į jį neatsako laiku (24). Prieš skirdama tokias baudas arba periodiškai mokamas baudas, EBI privalo suteikti finansų įstaigai teisę būti išklausytai (25) ir visi sprendimai skirti tokias baudas arba periodiškai mokamas baudas gali būti peržiūrėti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (26).

2.7.2.

ECB iš esmės pritaria nurodytam tikslui užtikrinti, kad EBI turi teisę rinkti informaciją, kuri yra būtina, kad ji galėtų vykdyti savo funkcijas ir uždavinius. Tačiau ECB mano, kad pasiūlytas EBI teisės rinkti informaciją stiprinimas, suteikiant įgaliojimus skirti baudas ir periodiškai mokamas baudas, turėtų nepažeisti KI galimybės įgyvendinti joms prieinamus įgaliojimus reaguojant į atvejus, kai atitinkamos finansų įstaigos į KI prašymą pateikti informaciją atsako netiksliai, neišsamiai arba į jį neatsako laiku.

2.8.   Priežiūros informacijos teikimas ir 3 ramsčio atskleidimo reikalavimai

2.8.1.

Žvelgiant į ateitį, teisėkūros institucijos gali svarstyti įtvirtinti ir išplėsti EBI vaidmenį finansų įstaigų skaidrumo srityje, tuo pačiu vengiant jų informacijos teikimo įsipareigojimų dubliavimo. Konkrečiai EBI gali būti pavesta integruoti priežiūros informacijos teikimą ir kiekybinius 3 ramsčio atskleidimo reikalavimus finansų įstaigoms, kaip nustatyta Sąjungos teisėje, į vieną informacijos teikimo sistemą, kurioje pagal 3 ramstį atskleisti duomenys sudarytų duomenų, kuriems taikomas priežiūros informacijos teikimas, dalį. Šių dviejų duomenų srautų integracija leistų EBI parengti ir tvarkyti duomenų centrą, kurį sudarytų informacija, atskleista pagal kiekybinius 3 ramsčio atskleidimo reikalavimus, ir gauta iš priežiūros duomenų. Kredito įstaigoms tokia sistema būtų naudinga, nes jos pateiktų atitinkamą informaciją tik kartą, o rizikos ribojimu pagrįstos priežiūros institucijoms ir kitiems duomenų naudotojams būtų naudinga turėti paprastesnę prieigą prie reikalingų duomenų.

2.8.2.

Be to, centrinės duomenų saugyklos sistemos sukūrimas EBI galėtų reikšmingai pagerinti priežiūros duomenų kokybę, kaip buvo nustatyta per EBI skaidrumo bandymą. Dėl to taip pat plačiau būtų skatinama Sąjungos bankų sektoriaus integracija suteikiant rinkos dalyviams prieigą prie informacijos, atskleistos pagal Bazelio sistemos 3 ramstį (27). Toks duomenų centras atskleistų 3 ramsčio duomenis pagal reikalavimus finansų įstaigoms (kas ketvirtį, kas pusę metų arba kas metus), kad galiausiai Sąjunga duomenų prieinamumo atžvilgiu būtų viename lygmenyje kaip ir Jungtinės Valstijos (28). EBI jau išreiškė savo pasirengimą sukurti tokio duomenų centro techninę infrastruktūrą, tačiau jai reikia teisinių įgaliojimų viešai paskelbti turimus duomenis, kaip centrinės saugyklos dalį, be aiškiai išreikšto finansų įstaigų (29), kurioms priklauso šie duomenys, sutikimo. Tačiau šie įgaliojimai turėtų nepažeisti KI įgaliojimų prašyti papildomos ad hoc informacijos iš prižiūrimų subjektų. Todėl ECB mano esant pagrįsta toliau tirti centrinės duomenų saugyklos sukūrimo EBI teisinę ir praktinę galimybę.

Kai ECB rekomenduoja iš dalies keisti pasiūlytą reglamentą, konkretūs redagavimo pasiūlymai kartu su aiškinamuoju tekstu pateikiami techniniame darbo dokumente. Techninis darbo dokumentas anglų kalba paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Priimta Frankfurte prie Maino 2018 m. balandžio 11 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  COM(2017) 536 final.

(2)  COM(2017) 542 final.

(3)  2018 m. kovo 2 d. Europos Centrinio Banko nuomonė CON/2018/12 dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo (OL C 120, 2018 4 6, p. 2). Visos nuomonės paskelbtos ECB interneto svetainėje www.ecb.europa.eu.

(4)  Žr. 2017 m. birželio 7 d. ECB pastabų dėl Komisijos konsultacijos dėl Europos priežiūros institucijų veiklos (toliau – ECB pastabos dėl EPI) 3 puslapį, paskelbta ECB interneto svetainėje www.ecb.europa.eu.

(5)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

(6)  Žr. pasiūlytą Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 naują 45 straipsnį.

(7)  Žr. pasiūlyto reglamento 23 konstatuojamąją dalį.

(8)  Žr. Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 52 konstatuojamąją dalį.

(9)  Žr. pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 27 dalies a punktą.

(10)  Žr. ECB pastabų dėl EPI 2 ir 3 puslapius.

(11)  Žr. pasiūlytą Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 naują 47 straipsnio 3 dalį kartu su nauju 29a straipsniu.

(12)  Žr. pasiūlyto Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 17 konstatuojamąją dalį.

(13)  2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (OL L 287, 2013 10 29, p. 63).

(14)  Pasiūlyta Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 nauja 29a straipsnio 3 dalis.

(15)  Žr. pasiūlytą Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 naują 47 straipsnio 3 dalį kartu su pasiūlytu Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 nauju 32 straipsniu.

(16)  Žr. pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 13 dalį.

(17)  Pasiūlyta Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 nauja 31a straipsnio 2 dalis ir 31a 3 dalis.

(18)  Pasiūlyto reglamento 18 konstatuojamoji dalis.

(19)  Pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 17 dalis.

(20)  Pasiūlyta Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 nauja 33 straipsnio 2 dalis.

(21)  Pasiūlyta Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 nauja 33 straipsnio 2a dalis.

(22)  Žr. pasiūlytą Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 naują 33 straipsnio 2c dalį.

(23)  Žr. pasiūlytus Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 naujus 35–35h straipsnius.

(24)  Žr. pasiūlyto reglamento 20 konstatuojamąją dalį.

(25)  Žr. pasiūlytą Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 naują 35f straipsnį.

(26)  Žr. pasiūlytą Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 naują 35h straipsnį.

(27)  Žr. 2017 m. kovo mėn. Bazelio bankų priežiūros komiteto 3 ramsčio atskleidimo reikalavimai – konsoliduota ir sustiprina sistema, paskelbta Tarptautinių atsiskaitymų banko interneto svetainėje www.bis.org.

(28)  JAV Federalinė finansų įstaigų egzaminavimo taryba (angl. Federal Financial Institutions Examination Council, FFIEC) teikia kiekvieno atskiro banko priežiūros duomenų saugyklos paslaugas visuomenei, paskelbta FFIEC interneto svetainėje cdr.ffiec.gov/public.

(29)  Žr. A. Enria, Skaidrumo užtikrinimas Europos finansų sistemoje, Oficialus pinigų ir finansų įstaigų forumas (angl. Official Monetary and Financial Institutions Forum, OMFIF), miesto paskaita 2016 m. gegužės mėn., p. 9, paskelbta OMFIF interneto svetainėje www.omfif.org.


Top