EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0001

2018 m. sausio 2 d. Europos Centrinio Banko nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos verslo statistikos, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 184/2005 ir panaikinama dešimt verslo statistikos srities teisės aktų (CON/2018/1)

OJ C 77, 1.3.2018, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.3.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 77/2


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2018 m. sausio 2 d.

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos verslo statistikos, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 184/2005 ir panaikinama dešimt verslo statistikos srities teisės aktų

(CON/2018/1)

(2018/C 77/03)

Įžanga ir teisinis pagrindas

2017 m. kovo 24 d. Europos Centrinis Bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos prašymą pateikti nuomonę dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos verslo statistikos, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 184/2005 ir panaikinama dešimt verslo statistikos srities teisės aktų (1) (toliau – pasiūlytas reglamentas).

ECB kompetencija teikti nuomonę grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 127 straipsnio 4 dalimi ir 282 straipsnio 5 dalimi, nes pasiūlytas reglamentas yra susijęs su mokėjimų balanso (MB) statistikos rinkimu, o tai yra Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) užduotis, kaip numatyta Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto (toliau – ECBS statutas) 5 straipsnyje ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2533/98 (2) 2 straipsnyje, ir ši statistika svarbi vykdant pagrindinius ECBS uždavinius – nustatyti ir įgyvendinti pinigų politiką, atlikti užsienio valiutų operacijas, laikyti ir valdyti valstybių narių oficialiąsias užsienio valiutos atsargas pagal Sutarties 127 straipsnio 2 dalies pirmą, antrą ir trečią įtraukas. Vadovaudamasi Europos Centrinio Banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmuoju sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

1.   Bendros pastabos

1.1.

ECB pritaria Komisijos tikslui toliau tobulinti Europos verslo statistikos nuoseklumą, kokybę ir derinimą, ypač teikiant poreikius atitinkančią statistiką, reikalingą rengiant ir stebint tas Sąjungos politikos sritis, kurios turi įtakos įmonėms, tuo pat metu siekiant, kad šių įmonių atskaitomybės našta būtų minimali.

1.2.

Taip pat labai pritariama numatomam sprendimui dėl reikalavimų pateikti trūkstamus duomenis. ECB teigiamai vertina pasiūlytus patobulinimus dėl bendro informacijos apie paslaugų sektorių prieinamumo trumpojo laikotarpio statistikos kontekste, ypač atsižvelgiant į tai, kad tokie duomenys turės būti teikiami dažniau, t. y. kas mėnesį, o ne kartą per ketvirtį. Šis patobulinimas atspindi išaugusią paslaugų sektoriaus svarbą, kadangi šis sektorius dabar sudaro daugiau nei dvi trečiąsias euro zonos bendrojo vidaus produkto. Patobulinimu taip pat tinkamai atsižvelgiama į pastaraisiais metais išreikštus ECB reikalavimus (3) ir į Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos išvadas (4).

1.3.

ECB rekomenduoja, kad Europos sisteminės rizikos valdybos rekomendacija ESRV/2016/14 (5) dėl duomenų apie nekilnojamąjį turtą spragų užpildymo turėtų būti atspindėta reikalaujant duomenų apie statybas ir jų suskirstymą. Konkrečiai turėtų būti svarstoma į pasiūlytą reglamentą įtraukti duomenis apie pradėtas ir užbaigtas statybas, taip pat apie neužimto ploto normą.

1.4.

Reglamento (EB) Nr. 2533/98 2 straipsnyje ECB, kuriam padeda nacionaliniai centriniai bankai (NCB), skiriama užduotis rinkti statistinę informaciją, inter alia, apie mokėjimų balansą ir tarptautinių investicijų balansą (TIB) iš kompetentingų nacionalinių valdžios institucijų arba tiesiogiai iš ūkio subjektų. ECB statistinės atskaitomybės reikalavimai yra įtvirtinti Europos Centrinio Banko gairėse ECB/2011/23 (6).

1.5.

MB ir TIB statistika yra itin svarbi ECBS vykdant pagrindinius uždavinius pagal Sutartį – nustatyti ir įgyvendinti pinigų politiką, atlikti užsienio valiutų operacijas, laikyti ir valdyti valstybių narių oficialiąsias užsienio valiutos atsargas. Ši statistika taip pat padeda įvertinti išorinius pažeidžiamumus ir tarpusavio sąsajas finansinio stabilumo užtikrinimo tikslais ir yra naudojama Europos sisteminės rizikos valdybos (ESRV) rizikos lentelės rodikliams pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1092/2010 (7) 3 straipsnį ir makroekonominių disbalansų procedūros rezultatų suvestinės rodikliams pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1176/2011 (8) 4 straipsnį. MB ir TIB statistika yra Tarptautinio valiutos fondo (TVF) Specialiojo duomenų platinimo standarto „Plus“ (angl. Special Data Dissemination Standard Plus) dalis ir yra reikalinga IV straipsnio konsultacijoms, kurias vykdo euro zona ir euro zonos valstybės narės pagal Tarptautinio valiutos fondo susitarimo IV straipsnį.

1.6.

ECB pažymi, kad kai kuriuos reikalavimus, kurie turėtų būti įtraukti į pasiūlytą reglamentą, ypač ketvirčio tarptautinės prekybos paslaugomis statistiką, šiuo metu apibrėžia Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 184/2005 (9) I priedo 2 lentelė, ir kad identiški reikalavimai yra apibrėžti Gairių ECB/2011/23 II priedo 2 lentelėje. Siekiant, kad Europos MB ir TIB statistika, kurią rengia Europos statistikos sistema (toliau – ESS) ir ECBS, būtų kokybiška, toks nuoseklumas turi būti išlaikytas. Taip pat ypatingai svarbu, kad būtų išlaikytas vidinis MB ir TIB statistikos nuoseklumas ir išsamumas.

1.7.

Be to, kadangi šie reikalavimai iš dalies vykdomi nacionaliniu lygiu pagal duomenų rinkimo iniciatyvas, kurių ėmėsi NCB, ECB labai pritaria pasiūlyto reglamento 23 straipsniui ir vaidmeniui, kuris suteiktas Tarybos sprendimu 2006/856/EB (10) įsteigtam Pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikos komitetui. Apskritai privalo būti užtikrintas glaudus ECBS ir ESS bendradarbiavimas, kai reikia apibrėžti, iš dalies keisti ar atnaujinti tokius reikalavimus, taip pat visus kitus verslo statistikos reikalavimus (pvz., siekiant patenkinti duomenų poreikį „globalizacijos“ srityje), kurie tiesiogiai ar netiesiogiai darytų poveikį rengiant MB ir TIB statistiką.

1.8.

Įgyvendinimo įgaliojimai, reikalingi tiksliai apibrėžti duomenų reikalavimus

Pagal pasiūlyto reglamento 7 straipsnį Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, kad būtų tiksliau nustatyti tam tikri teiktinų duomenų elementai. Jie apima esminius metodikos aspektus, kaip antai, atitinkamo statistinio vieneto apibrėžimą ir kitas taikytinas statistines klasifikacijas. Šiame kontekste, žvelgiant iš statistikos naudotojų ir rengėjų perspektyvos, bus svarbu užtikrinti pasiūlytame reglamente apibrėžtų reikalavimų ir Reglamente (EB) Nr. 184/2005 apibrėžtų reikalavimų nuoseklumą. Dėl to ECB nori pabrėžti šių dviejų duomenų rinkinių metodikos glaudumo ir nuoseklumo svarbą.

1.9.

Galiausiai ECB nori pabrėžti, kad, vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 127 straipsnio 4 dalies pirma įtrauka ir 282 straipsnio 5 dalimi (11), su ECB turi būti laiku konsultuojamasi dėl visų įgyvendinimo ir deleguotųjų aktų, priklausančių jo kompetencijos sritims.

2.   Techninės pastabos ir redagavimo pasiūlymai

Kai ECB rekomenduoja iš dalies keisti pasiūlytą reglamentą, konkretūs redagavimo pasiūlymai kartu su aiškinamuoju tekstu pateikiami techniniame darbo dokumente. Techninis darbo dokumentas anglų kalba pateiktas ECB interneto svetainėje.

Priimta Frankfurte prie Maino 2018 m. sausio 2 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  COM(2017) 114 final. Pasiūlytame reglamente išdėstytomis priemonėmis siekiama pakeisti priemones, įtvirtintas dešimtyje teisės aktų, kurie turėtų būti panaikinti ir kurie nurodyti pasiūlyto reglamento 36 konstatuojamojoje dalyje.

(2)  1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos (OL L 318, 1998 11 27, p. 8).

(3)  Reikalavimų bendrajai ekonominei statistikai peržiūra, Europos Centrinis Bankas, 2004 m., paskelbta ECB interneto svetainėje www.ecb.europa.eu.

(4)  Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos Ecofin išvados dėl ES statistikos, Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos 2972-as posėdis, Briuselis, 2009 m. lapkričio 10 d., paskelbta www.consilium.europa.eu.

(5)  2016 m. spalio 31 d. Europos sisteminės rizikos valdybos rekomendacija ESRV/2016/14 dėl duomenų apie nekilnojamąjį turtą spragų užpildymo (OL C 31, 2017 1 31, p. 1).

(6)  2011 m. gruodžio 9 d. Europos Centrinio Banko gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitomybės reikalavimų išorės sektoriaus statistikos srityje (OL L 65, 2012 3 3, p. 1).

(7)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo (OL L 331, 2010 12 15, p. 1).

(8)  2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1176/2011 dėl makroekonominių disbalansų prevencijos ir naikinimo (OL L 306, 2011 11 23, p. 25).

(9)  2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 184/2005, dėl mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų Bendrijos statistikos (OL L 35, 2005 2 8, p. 23).

(10)  2006 m. lapkričio 13 d. Tarybos sprendimas 2006/856/EB dėl Pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikos komiteto įsteigimo (OL L 332, 2006 11 30, p. 21).

(11)  Taip pat žr. ECB nuomonės CON/2012/5 (OL C 105, 2012 4 11, p. 1) 4 dalį; ECB nuomonės CON/2011/44 (OL C 203, 2011 7 9, p. 3) 8 dalį ir ECB nuomonės CON/2011/42 (OL C 159, 2011 5 28, p. 10) 4 dalį.


Top