EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017HB0010

2017 m. balandžio 4 d. Europos Centrinio Banko rekomendacija dėl nacionalinių kompetentingų institucijų naudojimosi kai kuriomis Sąjungos teisės aktuose numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra mažiau svarbių įstaigų atžvilgiu bendrųjų kriterijų (ECB/2017/10)

OJ C 120, 13.4.2017, p. 2–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/2


EUROPOS CENTRINIO BANKO REKOMENDACIJA

2017 m. balandžio 4 d.

dėl nacionalinių kompetentingų institucijų naudojimosi kai kuriomis Sąjungos teisės aktuose numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra mažiau svarbių įstaigų atžvilgiu bendrųjų kriterijų

(ECB/2017/10)

(2017/C 120/02)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (1), ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį ir 6 straipsnio 1 dalį ir 5 dalies c punktą,

kadangi:

(1)

Europos Centrinis Bankas (ECB) yra atsakingas už tai, kad bendras priežiūros mechanizmas (BPM) veiktų veiksmingai ir nuosekliai. Jis prižiūri sistemos veikimą tam, kad užtikrintų aukštų priežiūros standartų nuoseklų taikymą bei priežiūros rezultatų suderinamumą tarp dalyvaujančių valstybių narių;

(2)

ECB turi užtikrinti nuoseklų prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms taikymą dalyvaujančiose valstybėse narėse pagal Reglamentą (ES) Nr. 1024/2013 ir Europos Centrinio Banko reglamentą (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (2);

(3)

ECB, kaip kompetentinga institucija pagal Reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, daugeliu atveju naudojosi Europos Centrinio Banko reglamente (ES) 2016/445 (ECB/2016/4) (3) numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra kredito įstaigų, kurios priskiriamos svarbioms, atžvilgiu. Be to, savo 2016 m. lapkričio mėn. vadove dėl Sąjungos teisės aktuose numatytų pasirinkimo galimybių ir teisės veikti savo nuožiūra (toliau – ECB vadovas), ECB nustato bendrą kriterijų rinkinį dėl naudojimosi atskirais atvejais tam tikromis kitomis pasirinkimo galimybėmis atskirai įvertinus kredito įstaigų, kurios priskiriamos svarbioms pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 6 straipsnio 4 dalį, taip pat pagal Reglamento (ES) Nr. 468/2014 IV dalį ir 147 straipsnio 1 dalį, pateiktus prašymus;

(4)

tam, kad būtų skatinami bendri priežiūros metodai, kuriuos nacionalinės kompetentingos institucijos (NKI) pasitelkia vertindamos naudojimąsi pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra atskirais atvejais, ECB, remdamasis Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 4 straipsnio 3 dalimi, gali priimti rekomendaciją dėl kriterijų, taikytinų vertinant mažiau svarbių įstaigų prašymus;

(5)

bendro kriterijų rinkinio dėl pasirinkimo galimybių ir teisės veikti savo nuožiūra atskirais atvejais reikia tam, kad, viena vertus, būtų skatinamas mažiau svarbių įstaigų priežiūros BPM nuoseklumas, veiksmingumas ir skaidrumas, ir, kita vertus, kad prireikus būtų laikomasi vienodo požiūrio į svarbias ir mažiau svarbias įstaigas, taip pat užtikrinamos vienodos veiklos sąlygos visoms kredito įstaigoms dalyvaujančiose valstybėse narėse. Tuo pačiu metu turi būti atsižvelgiama į proporcingumo principą ir prižiūrimų kredito įstaigų teisėtus lūkesčius;

(6)

šiuo tikslu ECB nustatė kai kurias pasirinkimo galimybes ir teisę veikti savo nuožiūra, kurios yra įtrauktos į ECB vadovą ir kuriomis būtų tikslinga naudotis vienodai svarbių įstaigų ir mažiau svarbių įstaigų atžvilgiu. ECB taip pat nustatė kitas pasirinkimo galimybes ir teisę veikti savo nuožiūra, tarp kurių yra dvi bendro pobūdžio pasirinkimo galimybės ir teisė veikti savo nuožiūra, numatytos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 380 straipsnyje ir 420 straipsnio 2 dalyje, dėl kurių naudojimo jis rekomenduoja specialų metodą mažiau svarbių įstaigų atžvilgiu;

(7)

NKI turėtų būti skatinamos taikyti riziką ribojantį metodą, konkrečiais atvejais suteikdamos reikalavimų išimtis dėl pasirinkimo galimybių ir teisės veikti savo nuožiūra, kai tai susiję su konsoliduota priežiūra ir prudencinių reikalavimų išimtimis pagal ECB vadovo II dalies 1 skyriuje pateikiamas rekomendacijas. ECB mažiau svarbioms įstaigoms rekomenduoja specialius metodus, atsižvelgiant į tai, kad ne visi į ECB vadovą įtraukti prašymų vertinimo kriterijai yra susiję su tomis įstaigomis;

(8)

BPM turėtų būti taikomas nuoseklus ir riziką ribojantis metodas dėl pasirinkimo galimybių ir teisės veikti savo nuožiūra nuosavų lėšų ir kapitalo reikalavimų atveju, kaip nustatyta ECB vadovo II dalies 2 ir 3 skyriuose, atsižvelgiant į tai, kad šie priežiūros sprendimai daro poveikį turimų nuosavų lėšų sumai ir jų kokybei. Tas pats taikoma papildomoms 1 ir 2 lygio priemonėms arba mažumos daliai, kurios, esant tam tikroms sąlygoms, gali būti įtrauktos į tinkamas nuosavas lėšas. Be to, kad būtų užtikrintos vienodos veiklos sąlygos, visoms kredito įtaigoms BPM apskaičiuojant nuosavų lėšų reikalavimus turėtų būti nuosekliai taikomas standartizuotas metodas, vidaus reitingais pagrįstas metodas, vidaus modelio metodas ir vidaus modelio būdas. Be to, atitikties Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 575/2013 (4) nustatytiems reikalavimams leisti taikyti nulinio dydžio rizikos koeficientą apskaičiuojant grupės vidaus pozicijų nuosavų lėšų reikalavimus vertinimas taip turėtų būti pagrįstas bendru kriterijų rinkiniu. Tačiau ECB nustatė kai kurias pasirinkimo galimybes ir teisę veikti savo nuožiūra dėl nuosavų lėšų ir kapitalo reikalavimų, kurių atžvilgiu reikia specialaus metodo mažiau svarbių įstaigų atžvilgiu;

(9)

pasirinkimo galimybėms ir teisei veikti savo nuožiūra dėl įstaigų, kurios pateko į institucinę užtikrinimo sistemą, rekomenduojama naudoti bendrą kriterijų rinkinį vertinant prašymus dėl prudencinių reikalavimų išimčių, kaip nustatyta ECB vadovo II dalies 4 skyriuje, siekiant palaikyti priežiūros nuoseklumą, atsižvelgiant į tai, kad institucinės užtikrinimo sistemos paprastai apima svarbias ir mažiau svarbias įstaigas. Tačiau atsižvelgiant į įstaigų, pagal Reglamento Nr. (ES) 575/2013 49 straipsnio 3 dalį patenkančių į institucines užtikrinimo sistemas, turimą kapitalą, rekomenduojama taikyti specialų metodą mažiau svarbioms įstaigoms, siekiant kiek įmanoma sumažinti šioms įstaigoms tenkančią administracinę naštą;

(10)

dėl atitikties didelių pozicijų reikalavimams, ECB vadovo II dalies 5 skyriuje nustatyto metodo svarbioms įstaigoms taip pat turėtų būti laikomasi mažiau svarbių įstaigų atžvilgiu tam, kad visų kredito įstaigų BPM didelės pozicijos būtų vertinamos rizikos ribojimo požiūriu, sudarant sąlygas tinkamai valdyti ir riboti koncentracijos riziką;

(11)

ECB rekomenduoja nuoseklų ir riziką ribojantį metodą dėl pasirinkimo galimybių ir teisės veikti savo nuožiūra, susijusių su likvidumo reikalavimais, nustatytais ECB vadovo II dalies 6 skyriuje, nes šios pasirinkimo galimybės ir teisė veikti savo nuožiūra daro įtaką padengimo likvidžiuoju turtu santykio reikalavimams, pavyzdžiui nurodant, kaip turėtų būti traktuojami tam tikri gaunamų ir netenkamų pinigų srautai. Netenkamų pinigų srauto koeficientams su prekybos finansavimo nebalansiniais straipsniais susijusiems produktams NKI gali taikyti mažesnį nei 5 % netenkamų pinigų srauto koeficientą, jei taikytinas netenkamų pinigų srauto koeficientas suderintas remiantis statistiniais įrodymais;

(12)

dėl reikalavimų netaikymo centrinės įstaigos nuolat kontroliuojamoms kredito įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES 21 straipsnio 1 dalyje (5), rekomenduojama taikyti ECB vadovo II dalies 8 skyriuje nustatytą metodą mažiau svarbioms įstaigoms, kad būtų sukurtos vienodos veikos sąlygos;

(13)

naudojantis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra, kiek tai susiję su valdymo tvarka ir riziką ribojančia priežiūra, rekomenduojamas riziką ribojantis ir nuoseklus metodas, laikantis ECB vadovo II dalies 11 skyriuje išdėstytų reikalavimų, ir siekti, kad atitinkami valdymo reikalavimai būtų taikomi visoms kredito įstaigoms. Vis dėlto, atsižvelgiant į proporcingumo principą, siūloma mažiau svarbioms įstaigoms taikyti specialų metodą rizikos komiteto ir audito komiteto jungimo atvejais;

(14)

be to, ši rekomendacija taikoma pasirinkimo galimybėms ir teisei veikti savo nuožiūra institucijų bendradarbiavimo srityje, nes svarbu užtikrinti sklandų bendradarbiavimą pagal BPM;

(15)

dvišaliams susitarimams dėl kredito įstaigų priežiūros nedalyvaujančiose valstybėse narėse pagal Direktyvos 2013/36/ES 115 straipsnio 2 dalį reikalingas specialus metodas, taikomas mažiau svarbioms įstaigoms, nes šia pasirinkimo galimybe gali pasinaudoti už leidimus atsakinga kompetentinga institucija. Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 4 straipsnio 1 dalies a punktu ir 9 straipsniu, ECB turi išimtinę kompetenciją BPM išduoti kredito įstaigoms leidimus veikti ir panaikinti kredito įstaigoms išduotus leidimus, todėl privalo dalyvauti sudarant dvišalius susitarimus dėl kredito įstaigų priežiūros nedalyvaujančiose valstybėse narėse,

PRIĖMĖ ŠIĄ REKOMENDACIJĄ:

PIRMA DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

I.

1.   Dalykas ir taikymo sritis

Šioje rekomendacijoje nustatomi principai, pagal kuriuos NKI naudojasi kai kuriomis Sąjungos teisės aktuose suteiktomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra mažiau svarbių įstaigų atžvilgiu.

2.   Sąvokų apibrėžtys

Šioje rekomendacijoje taikomos Reglamente (ES) Nr. 1024/2013, Reglamente (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17), Reglamente (ES) Nr. 575/2013, Direktyvoje 2013/36/ES ir Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2015/61 (6) pateiktos sąvokų apibrėžtys.

ANTRA DALIS

PASIRINKIMO GALIMYBĖS IR TEISĖ VEIKTI SAVO NUOŽIŪRA, KURIOMS REKOMENDUOJAMAS SPECIALUS METODAS, TAIKOMAS MAŽIAU SVARBIOMS ĮSTAIGOMS

II.

Prudencinių reikalavimų netaikymas

1.   Reglamento (ES) Nr. 575/2013 8 straipsnio 3 dalis: likvidumo reikalavimų netaikymas tarpvalstybiniu lygiu

Nagrinėdamos pašymus atleisti nuo likvidumo reikalavimų taikymo tarpvalstybiniu lygiu NKI turėtų įvertinti, ar laikomasi visų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 8 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytų sąlygų, taikydamos vertinimo reikalavimus nustatytus ECB vadovo II dalies 1 skyriaus 4 punkte, išskyrus 8 straipsnio 3 dalies b punkto reikalavimus.

III.

Kapitalo reikalavimai

1.   Reglamento (ES) Nr. 575/2013 129 straipsnio 1 dalis: padengtų obligacijų pozicijos

Padengtų obligacijomis pozicijų atveju NKI turėtų su ECB koordinuoti reikšmingų galimų koncentracijos problemų atitinkamose dalyvaujančiose valstybėse narėse vertinimą prieš priimant sprendimą atsisakyti iš dalies taikyti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 129 straipsnio 1 dalies c punktą ir leisti 2 kredito kokybės žingsniui priskirti iki 10 % obligacijas išleidžiančios įstaigos dar neapmokėtų padengtų obligacijų bendros nominaliosios vertės pozicijos.

2.   Reglamento (ES) Nr. 575/2013 311 straipsnio 2 dalis: pozicijų su pagrindine sandorio šalimi vertinimas

2.1.

NKI turėtų leisti kredito įstaigai taikyti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 310 straipsnyje nustatytą metodą jos prekybos pozicijoms ir įmokoms į įsipareigojimų neįvykdymo fondą pagrindinei sandorio šaliai, jei ta pagrindinė sandorio šalis praneša kredito įstaigai, kad ji nebeskaičiuoja KCCP (hipotetinio kapitalo) Reglamento (ES) Nr. 575/2013 311 straipsnio 1 dalies a punkte nustatyta tvarka.

2.2.

Pagal 2.1 punktą NKI, vertindamos priežasčių, dėl kurių pagrindinė sandorio šalis nebeskaičiuoja KCCP (hipotetinio kapitalo), pagrįstumą, turėtų remtis tomis pačiomis išvadomis, kurias padarė ECB, vertindamas tos pačios pagrindinės sandorio šalies pateiktas priežastis.

3.   Reglamento (ES) Nr. 575/2013 380 straipsnis: reikalavimų netaikymas sistemos sutrikimų atvejais

3.1.

Esant dideliam sistemos sutrikimui pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 380 straipsnį, ir tai patvirtina ECB viešas pranešimas, kol ECB paskelbia viešą pranešimą, kad jame nurodyta padėtis yra ištaisyta, ECB turėtų įvertinti šį sutrikimą, o NKI turėtų vadovautis ECB įvertinimo išvadomis ir pasinaudoti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 380 straipsnyje numatyta pasirinkimo galimybe. Tokiu atveju:

a)

kredito įstaigos turėtų būti atleistos nuo nuosavų lėšų reikalavimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 378 ir 379 straipsnius; ir

b)

tai, kad viena iš sandorio šalių neatsiskaito už jį, neturėtų būti laikoma įsipareigojimų nevykdymu kredito rizikos atžvilgiu.

3.2.

Jei NKI ketina paskelbti viešą pareiškimą, patvirtinantį didelį sistemos sutrikimą pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 380 straipsnį, prieš paskelbdama šį pareiškimą, ji turėtų tai iš anksto suderinti su ECB.

IV.

Institucinės užtikrinimo sistemos

1.   Reglamento (ES) Nr. 575/2013 49 straipsnio 3 dalis: lėšų atskaitymas įstaigoms, kurioms taikomos institucinės užtikrinimo sistemos

1.1.

Pateikus paraišką dėl leidimo neatskaityti turimų nuosavų lėšų priemonių, NKI turėtų pasinaudoti ECB vadovo II dalies 4 skyriaus 4 punktu norėdama įvertinti, ar Reglamento (ES) Nr. 575/2013 49 straipsnio 3 dalyje nustatytos sąlygos yra įvykdytos.

1.2.

NKI gali leisti institucinei užtikrinimo sistemai teikti prašymą leidimui išduoti pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 49 straipsnio 3 dalį visų mažiau svarbių sistemai priklausančių įstaigų vardu. Šiuo atveju NKI gali priimti sprendimą suteikti leidimą pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 49 straipsnio 3 dalį; šis sprendimas taikomas visoms prašyme išvardytoms mažiau svarbioms įstaigoms.

V.

Likvidumas

1.   Reglamento (ES) Nr. 575/2013 420 straipsnio 2 dalis: netenkamų pinigų srautas

1.1.

Atsižvelgiant į Reglamento (ES) 2016/445 11 straipsnį, NKI turėtų nustatyti 5 % netenkamų pinigų srauto koeficientą prekybos finansavimo nebalansiniams straipsniams, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnyje ir jo I priede, pagal kurį kredito įstaigos turėtų vertinti likvidumo netenkamų pinigų srautus. NKI turėtų įpareigoti kredito įstaigas joms pranešti atitinkamus netenkamų pinigų srautus pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 680/2014 (7).

1.2.

Nukrypstant nuo 1.1 punkto, NKI gali nustatyti iki 5 % netenkamų pinigų srauto koeficientą remiantis statistiniais duomenimis mažiau svarbioms atitinkamose valstybėse narėse įsteigtoms įstaigoms.

VI.

Riziką ribojanti priežiūra

1.   Direktyvos 2013/36/ES 76 straipsnio 3 dalis: rizikos komiteto ir audito komiteto sujungimas

1.1.

Mažiau svarbių įstaigų (įskaitant kredito įstaigas, kurios yra grupės patronuojamosios įmonės), kurios nelaikomos svarbiomis pagal Direktyvos 2013/36/ES 76 straipsnio 3 dalį, atžvilgiu NKI turėtų pasinaudoti pasirinkimo galimybe ir leisti sujungti rizikos ir audito komitetus.

1.2.

NKI turėtų įvertinti svarbumą pagal Direktyvos 2013/36/ES 76 straipsnio 3 dalį, atsižvelgiant į kredito įstaigos dydį, vidaus organizaciją ir jos veiklos pobūdį, veiklos sritį ir sudėtingumą, laikantis įvertinimo reikalavimų, nustatytų ECB vadovo II dalies 1 skyriaus 3 punkte.

1.3.

Jeigu nacionalinėje teisėje, kuria perkeliama Direktyva 2013/36/ES, jau yra įtvirtinti kriterijai, išskyrus reikalavimus, nustatytus ECB vadovo II dalies 11 skyriaus 3 punkte, NKI turėtų taikyti nacionalinėje teisėje nustatytus kriterijus.

2.   Direktyvos 2013/36/ES 115 straipsnio 2 dalis: dvišalis susitarimas dėl nedalyvaujančiose valstybėse narėse esančių kredito įstaigų priežiūros

2.1.

Atsižvelgiant į ECB kompetenciją suteikti pradinį leidimą kredito įstaigoms BPM ir NKI kompetenciją vykdyti riziką ribojančią mažiau svarbių įstaigų priežiūrą, NKI turėtų pranešti ECB apie savo ketinimą deleguoti savo atsakomybę už tiesioginę mažiau svarbių įstaigų priežiūrą kompetentingai institucijai, kuri suteikė leidimą ir prižiūri mažiau svarbios įstaigos patronuojančiąją įmonę, ar prisiimti atsakomybę už kitoje valstybėje narėje leidimą gavusios patronuojamosios kredito įstaigos priežiūrą. ECB, kaip kompetentinga institucija, atsakinga už leidimų kredito įstaigoms suteikimą, bendradarbiaus su atitinkama NKI sudarant dvišalį susitarimą, kurio pagrindu siekiama deleguoti ar prisiimti priežiūros įsipareigojimus NKI, atsakingos už nuolatinę patronuojančiosios ar patronuojamosios įmonės priežiūrą dalyvaujančiose valstybėse narėse, vardu.

2.2.

2.1 punktas taikomas šiais atvejais, kai:

a)

NKI svarsto galimybę deleguoti savo atsakomybę už tiesioginę mažiau svarbių įstaigų priežiūrą NKI, kuri suteikė leidimą ir prižiūri patronuojančiąją įmonę; ir

b)

NKI siekia ar yra gavusi prašymą (kaip patronuojančiosios kredito įstaigos tiesioginės priežiūros institucija) prisiimti atsakomybę už kitoje valstybėje narėje leidimą gavusios patronuojamosios kredito įstaigos priežiūrą.

TREČIA DALIS

PASIRINKIMO GALIMYBĖS IR TEISĖ VEIKTI SAVO NUOŽIŪRA, KURIOMIS NAUDOJAMASI KIEKVIENU KONKREČIU ATVEJU IR KURIOMS REKOMENDUOJAMAS BENDRASIS METODAS, TAIKOMAS VISOMS KREDITO ĮSTAIGOMS

VII.

Pasirinkimo galimybės ir teisė veikti savo nuožiūra, kuriomis reikėtų naudotis kiekvienu konkrečiu atveju svarbių ir mažiau svarbių įstaigų atžvilgiu, yra išdėstytos priede. NKI turėtų naudotis šiomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra mažiau svarbių įstaigų atžvilgiu pagal priede išdėstytą nuorodų lentelę.

KETVIRTA DALIS

BAIGIAMOJI NUOSTATA

VIII.

Baigiamoji nuostata

Ši rekomendacija skirta dalyvaujančių valstybių narių NKI.

Priimta Frankfurte prie Maino 2017 m. balandžio 4 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 287, 2013 10 29, p. 63.

(2)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriama Europos Centrinio Banko, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas) (ECB/2014/17) (OL L 141, 2014 5 14, p. 1).

(3)  2016 m. kovo 14 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) 2016/445 dėl naudojimosi Sąjungos teisės aktuose numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra (ECB/2016/4) (OL L 78, 2016 3 24, p. 60).

(4)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

(5)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).

(6)  2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/61, kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 (OL L 11, 2015 1 17, p. 1).

(7)  2014 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 191, 2014 6 28, p. 1).


PRIEDAS

Pasirinkimo galimybės ir (arba) teisės veikti savo nuožiūra teisinis pagrindas

Rekomenduojamas metodas: atitiktis politikai dėl svarbioms įstaigoms suteiktų pasirinkimo galimybių ir (arba) teisės veikti savo nuožiūra

Konsoliduota priežiūra ir prudencinių reikalavimų netaikymas

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 7 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys: kapitalo reikalavimų netaikymas

ECB vadovo II dalies 1 skyriaus 3 punktas

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 8 straipsnio 1 ir 2 dalys: likvidumo reikalavimų netaikymas

ECB vadovo II dalies 1 skyriaus 4 punktas

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 9 straipsnis: Individualus konsolidavimo metodas

ECB vadovo II dalies 1 skyriaus 5 punktas

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 10 straipsnio 1 ir 2 dalys: reikalavimų netaikymas centrinės įstaigos nuolat kontroliuojamoms kredito įstaigoms

ECB vadovo II dalies 1 skyriaus 6 punktas

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 24 straipsnio 2 dalis: turto ir nebalansinių straipsnių vertinimas – tarptautinių finansinės apskaitos standartų taikymas rizikos ribojimo tikslais

ECB vadovo II dalies 1 skyriaus 8 punktas

Nuosavos lėšos

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 49 straipsnio 1 dalis: draudimo lėšų atskaitymas

ECB vadovo II dalies 2 skyriaus 4 punktas

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 49 straipsnio 2 dalis: finansų sektoriaus subjektų lėšų atskaitymas

ECB vadovo II dalies 2 skyriaus 5 punktas

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 78 straipsnio 1 dalies b punktas: nuosavų lėšų reikalavimo sumažinimas – perteklinio kapitalo maržos reikalavimas

ECB vadovo II dalies 2 skyriaus 6 punktas

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 78 straipsnio 3 dalis: nuosavų lėšų reikalavimų sumažinimas savidraudos įmonėms, taupomiesiems bankams ir kooperatyvams

ECB vadovo II dalies 2 skyriaus 7 punktas

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 83 straipsnio 1 dalis: reikalavimų netaikymas specialiosios paskirties subjekto išleistoms papildomoms 1 ir 2 lygio priemonėms

ECB vadovo II dalies 2 skyriaus 9 punktas

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 84 straipsnio 5 dalis: į konsoliduotą bendrą 1 lygio nuosavą kapitalą įtrauktos mažumos dalys

ECB vadovo II dalies 2 skyriaus 10 punktas

Kapitalo reikalavimai

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 113 straipsnio 6 dalis: pagal riziką įvertintų pozicijų sumų apskaičiavimas – grupės vidaus pozicijos

ECB vadovo II dalies 3 skyriaus 3 punktas

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 162 straipsnio 1 dalis: pozicijų terminas

ECB vadovo II dalies 3 skyriaus 5 punktas

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 225 straipsnio 2 dalis: savas kintamumo koregavimų įvertis

ECB vadovo II dalies 3 skyriaus 7 punktas

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 243 straipsnio 2 dalis ir 244 straipsnio 2 dalies paskutinė pastraipa: reikšmingas rizikos perleidimas

ECB vadovo II dalies 3 skyriaus 8 punktas

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 283 straipsnio 3 dalis: vidaus modelių metodo įgyvendinimas

ECB vadovo II dalies 3 skyriaus 9 punktas

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 284 straipsnio 4 ir 9 dalys: sandorio šalies kredito rizikos pozicijos vertės apskaičiavimas

ECB vadovo II dalies 3 skyriaus 10 punktas

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 311 straipsnio 3 dalis: rinkos rizika (pagrindinių sandorio šalių pozicijos)

ECB vadovo II dalies 3 skyriaus 11 punktas

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 366 straipsnio 4 dalis: rizikos vertės mato apskaičiavimas

ECB vadovo II dalies 3 skyriaus 12 punktas

Institucinės užtikrinimo sistemos

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 8 straipsnio 4 dalis: likvidumo reikalavimų netaikymas institucinių užtikrinimo sistemų nariams

ECB vadovo II dalies 4 skyriaus 3 punktas

Didelės pozicijos

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 396 straipsnio 1 dalis: didelėms pozicijoms taikomų reikalavimų laikymasis

ECB vadovo II dalies 5 skyriaus 3 punktas

Likvidumas

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 422 straipsnio 8 dalis ir Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 29 straipsnis: grupės vidaus netenkamų pinigų srautai

ECB vadovo II dalies 6 skyriaus 11 punktas

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 425 straipsnio 4 dalis ir Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 23 straipsnio 34 dalis: grupės vidaus gaunamų pinigų srautai

ECB vadovo II dalies 6 skyriaus 15 punktas

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnio 1 dalis: turimo likvidaus turto diversifikavimas

ECB vadovo II dalies 6 skyriaus 5 punktas

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnio 3 dalies c punktas: likvidaus turto valdymas

ECB vadovo II dalies 6 skyriaus 6 punktas

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnio 6 dalis: valiutų nesutapimai

ECB vadovo II dalies 6 skyriaus 4 punktas

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10 straipsnio 2 dalis: itin aukštos kokybės padengtų obligacijų sumažinimas

ECB vadovo II dalies 6 skyriaus 7 punktas

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 24 straipsnio 6 dalis: mažmeninių indėlių, kuriems pagal taikoma indėlių draudimo sistema, koeficientas

ECB vadovo II dalies 6 skyriaus 8 punktas

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 25 straipsnio 3 dalis: didesni netenkamų pinigų srauto koeficientai

ECB vadovo II dalies 6 skyriaus 9 punktas

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 26 straipsnis: netenkamų pinigų srautai ir tarpusavyje susiję gaunamų pinigų srautai

ECB vadovo II dalies 6 skyriaus 10 punktas

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 30 straipsnio 2 dalis: papildomi įkaito netenkamų pinigų srautai dėl sutarties nutraukimo sumažinus sandorio šalies kredito reitingą

ECB vadovo II dalies 6 skyriaus 12 punktas

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 33 straipsnio 2 dalis: gaunamų pinigų srautų limitas

ECB vadovo II dalies 6 skyriaus 13 punktas

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 33 straipsnio 3, 4 ir 5 dalys: specializuotos kredito įstaigos

ECB vadovo II dalies 6 skyriaus 14 punktas

Svertas

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnio 7 dalis: grupės vidaus pozicijų išimtys apskaičiuojant sverto koeficientą

ECB vadovo II dalies 7 skyriaus 3 punktas

Bendrieji reikalavimai kredito įstaigos veiklai pradėti ir tęsti

Direktyvos 2013/36/ES 21 straipsnio 1 dalis: reikalavimų netaikymas centrinės įstaigos nuolat kontroliuojamoms kredito įstaigoms

ECB vadovo II dalies 9 skyriaus 1 punktas

Valdymo struktūra ir riziką ribojanti priežiūra

Direktyvos 2013/36/ES 88 straipsnio 1 dalis: pirmininko ir generalinio direktoriaus funkcijų derinimas

ECB vadovo II dalies 11 skyriaus 4 punktas

Direktyvos 2013/36/ES 91 straipsnio 6 dalis: papildomos ne vykdomojo direktoriaus pareigos

ECB vadovo II dalies 11 skyriaus 5 punktas

Direktyvos 2013/36/ES 108 straipsnio 1 dalis: centrinės įstaigos nuolat kontroliuojamų kredito įstaigų vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo procesas

ECB vadovo II dalies 11 skyriaus 7 punktas

Direktyvos 2013/36/ES 111 straipsnio 5 dalis: finansų kontroliuojančiųjų bendrovių arba mišrią veiklą vykdančių finansų kontroliuojančiųjų bendrovių, kurių grupės dalis yra nedalyvaujančiose valstybėse narėse, priežiūra

ECB vadovo II dalies 11 skyriaus 8 punktas

Direktyvos 2013/36/ES 81 straipsnio 117 dalis ir 118 straipsnio 2 dalis: bendradarbiavimo įsipareigojimai

ECB vadovo II dalies 11 skyriaus 10 punktas

Direktyvos 2013/36/ES 142 straipsnis: kapitalo apsaugos planai

ECB vadovo II dalies 11 skyriaus 13 punktas


Top