Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017DC0650

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI 2018 m. Komisijos darbo programa Vieningesnės, stipresnės ir demokratiškesnės Sąjungos darbotvarkė

COM/2017/0650 final

Strasbūras, 2017 10 24

COM(2017) 650 final

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI

2018 m. Komisijos darbo programa

An agenda for a more united, stronger and more democratic Europe


I.    Vieningesnė, stipresnė ir demokratiškesnė Sąjunga

Akivaizdu, kad Europa atgauna jėgas. Eina penktieji Europos Sąjungos ekonomikos atsigavimo metai. Jo poveikį jaučia kiekviena valstybė narė. Pastaruosius dvejus metus Europos ekonomika augo sparčiau nei Jungtinių Amerikos Valstijų: visos ES – daugiau kaip 2 proc., o euro zonos – 2,2 proc. Per šią kadenciją sukurta beveik 8 mln. darbo vietų, iš dalies dėl ES institucijų pastangų, Europos strateginių investicijų fondo įnašo, Jaunimo garantijų iniciatyvos, Europos struktūrinių ir investicijų fondų ir Europos Centrinio Banko pinigų politikos. Pasitikėjimas Europos Sąjunga atgyja. Kovo mėn. Romoje vadovai pareiškė valią sustiprinti Europos Sąjungą ir padidinti jos atsparumą laikantis dar didesnės vienybės, solidarumo ir bendrų taisyklių.

Tai palankus momentas Europai, bet jis netruks amžinai. Norėdama kuo labiau pasinaudoti palankia dabartine padėtimi, Komisija pateikia artimiausių 14 mėnesių darbo programą iki 2018 m. pabaigos. Ji pagrįsta Vieningesnės, stipresnės ir demokratiškesnės Sąjungos kūrimo planu, kuri 2017 m. rugsėjo 13 d. Pirmininkas J.-C. Junckeris paskelbė kartu su pranešimu apie Sąjungos padėtį. Darbo programa palaikys Europos pastangas tęsti konstruktyvios darbotvarkės įgyvendinimą ir užtikrins, kad Europa toliau skirtų dėmesį tam, kas svarbiausia, ir ten, kur Europos veikla sukuria aiškią ir įrodomą pridėtinę vertę.

Komisija jau pateikė daugiau nei 80 proc. pasiūlymų, kurie svarbūs norint sukurti bendrąją skaitmeninę rinką, energetikos sąjungą, kapitalo rinkų sąjungą, bankų sąjungą, saugumo sąjungą ir visapusišką Europos migracijos politiką 1 . Dabar pirmenybę reikia teikti tam, kad pasiūlymai taptų teisės aktais, o teisės aktai būtų įgyvendinti. Kuo Europos Parlamentas ir Taryba greičiau pabaigs teisėkūros procedūrą, tuo greičiau piliečiai ir įmonės pajus mūsų bendro darbo naudą. Komisija dar labiau stengsis padėti abiems teisės aktų leidėjams kiekviename proceso etape.

2018 m. darbo programos kryptis dvejopa. Pirma, darbo programoje numatytas ribotas tikslinių teisėkūros veiksmų, skirtų pabaigti mūsų darbui prioritetinėse politikos srityse per artimiausius mėnesius, skaičius. Visus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų teisės aktų Komisija pateiks ne vėliau kaip 2018 m. gegužės mėn. Tai suteiks Europos Parlamentui ir Tarybai laiko ir galimybių pabaigti teisėkūros darbus iki 2019 m. birželio mėn., kai europiečiai Europos Parlamento rinkimuose demokratijos priemonėmis įvertins, ką mes drauge pasiekėme.

Antra, darbo programoje taip pat nurodyta nemažai tolesnės perspektyvos veiksmų ir iniciatyvų, kuriomis nauja 27 valstybių narių Sąjunga formuos savo ateitį 2025 metams. Šiose iniciatyvose atsižvelgta į Komisijos baltąja knyga dėl Europos ateities inicijuotą diskusiją ir pranešimą apie Sąjungos padėtį. Visos jos gali būti įgyvendintos visapusiškai pasinaudojant dar neišsemtomis Lisabonos sutarties galimybėmis 2 . Visas šias iniciatyvas priimsime iki kadencijos pabaigos.

Kaip ir ankstesniais metais, darbo programoje siūloma keletas pasiūlymų, parengtų po galiojančių teisės aktų peržiūros pagal reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą (REFIT), atsižvelgiant į REFIT platformos nuomones. Kad teisėkūros institucijos galėtų sutelkti dėmesį į išties svarbius pasiūlymus, šioje darbo programoje nurodyta nemažai svarstomų pasiūlymų, kuriuos siūlome atšaukti, nes nenumatoma, kad Europos Parlamente ir Taryboje dėl jų bus susitarta, arba jie nebeatitinka tikslo ar techniniu aspektu yra pasenę. Darbo programa taip pat tęsiamas nebeaktualių teisės aktų panaikinimo procesas 3 . Be to, skelbiame Komisijos geresnio reglamentavimo darbotvarkės apžvalgą ir jos rezultatus 4 kartu su REFIT rezultatų suvestine, kurioje išsamiai nurodoma, kaip vykdome tolesnius su REFIT platformos pateiktomis nuomonėmis susijusius veiksmus ir kokias pastangas šiuo metu dedame, kad įvertintume ir peržiūrėtume galiojančius teisės aktus.

II.    J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos 10 prioritetų pabaigimas ir įgyvendinimas 5

Naujas darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo ir investicijų postūmis

Pagerinti ekonomikos perspektyvas ypač padėjo visoje Europoje grįžtantis pasitikėjimas ir atsigaunantis investavimas. Investuojant sukurta darbo vietų, ėmė augti ekonomika visoje Europoje ir prisidėta prie naujos infrastruktūros – tiek fizinės, tiek skaitmeninės – kūrimo. Investicijos padėjo Europai sparčiau persiorientuoti prie švarios energijos. Dabar turime toliau stengtis didinti investicijas. Investicijų planas Europai labai padeda išjudinti projektus: jis remia mažas ir vidutines įmones ir padeda kurti darbo vietas. Norėdami tuo pasinaudoti, dabar turime sparčiai apsispręsti dėl Europos strateginių investicijų fondo 2.0 ir „Omnibus“ pasiūlymo 6 , kad Europos struktūrinių ir investicijų fondų finansavimą būtų lengviau derinti su Europos strateginių investicijų fondu. Investicijų padidėjimas nebus tvarus, jei kartu nevyks struktūrinės reformos. Išanalizuosime, kurios struktūrinės reformos padėtų padidinti investicijas. Komisija toliau naudosis Europos semestru siekdama koordinuoti ekonominę politiką ir puoselėti augimo strategiją, kurios vaisiai – investicijos, patikimi viešieji finansai ir struktūrinės reformos.

Europos ekonomika priklauso nuo jos pramonės konkurencingumo ir, remdamasi suinteresuotųjų subjektų nuomonėmis, Europos Komisija pateikė atnaujintą Europos pramonės politikos strategiją 7 . Sieksime remti inovacijas, darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą įgyvendinami ES žiedinės ekonomikos strategiją 8 , kuri gali būti labai naudinga mūsų ekonomikai, konkurencingumui ir aplinkai. Pateiksime ribotą skaičių pasiūlymų, skirtų mūsų veiklai šioje srityje suintensyvinti. Juose bus svarstomi plastiko gamybos ir naudojimo būdai: bus numatomi veiksmai, kad visos plastiko pakuotės iki 2030 m. būtų perdirbamos, ir aptariamas pakartotinas vandens naudojimas ir geriamojo vandens išteklių valdymas. Taip pat pasiūlysime žiedinės ekonomikos pažangos stebėjimo sistemą. Laikydamiesi principo reglamentavimą tobulinti sektoriuje po sektoriaus, šalinsime teisines, technines arba praktines kliūtis, atsirandančias ten, kur kartu taikomi cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktai. Toliau vertinsime 2012 m. bioekonomikos strategiją 9 ir svarstysime, kaip tinkamiausia ją įgyvendinti toliau, pavyzdžiui, išplečiant jos taikymo sritį.

Nors bendros ekonominės aplinkybės žymiai gerėja, Europos Sąjungai vis dar reikia spręsti nuo krizės likusias problemas ir pasiekti, kad spartesnis ekonomikos augimas reikštųsi naujomis darbo vietomis, teisingumu ir naujomis galimybėmis visiems. Šios kadencijos Komisija sudarė sąlygas spręsti šį uždavinį, pavyzdžiui, parengė Europos įgūdžių darbotvarkę 10 . Dabar šiuos darbus turime tęsti valstybių narių ir regioniniu lygmeniu, pasitelkdami Europos socialinį fondą ir ypatingą dėmesį skirdami pagrindiniams gebėjimams ir skaitmeniniams įgūdžiams.

Sujungta skaitmeninė bendroji rinka

Kasdien 360 mln. europiečių dirba, mokosi, apsiperka ir palaiko ryšį naudodamiesi internetu, todėl Europai reikia tikros bendrosios skaitmeninės rinkos. Tuo tikslu Komisija nuo 2015 m. gegužės jau pateikė 24 pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų. Iki šiol teisėkūros institucijos iš tų pasiūlymų priėmė tik šešis. Europos Parlamento ir Tarybos prioritetas dabar turėtų būti kuo sparčiau susitarti dėl svarstomų pasiūlymų, visų pirma elektroninių ryšių kodekso, siūlomos autorių teisių reformos ir skaitmeninio turinio direktyvos. Europai reikia glaudesnio bendradarbiavimo spektro valdymo srityje, kad būtų sukurti pasaulinio lygio itin spartaus fiksuotojo ir judriojo ryšio tinklai (5G) ir kad iki 2020 m. padidėtų koordinuojamas spektro prieinamumas suderintomis reguliavimo ir ekonominėmis sąlygomis. Siekdami baigti kurti bendrąją skaitmeninę rinką, taip pat pateiksime pasiūlymą dėl platformų santykių su įmonėmis sąžiningumo, iniciatyvą dėl atkirčio melagingoms žinioms ir persvarstytas gaires dėl didelės įtakos elektroninių ryšių sektoriaus rinkoje.

Bendrosios skaitmeninės rinkos sėkmė galiausiai priklauso nuo to, kiek europiečiai ja pasitiki. Kibernetiniai išpuoliai dažnėja, ir dabar europiečiai internete susiduria su įvairiomis naujomis grėsmėmis. Komisija, į jas reaguodama, jau rugsėjo 13 d. pateikė keletą pasiūlymų, kad piliečiai būtų geriau apsaugoti nuo grėsmių, kurias gali sukelti naujos technologijos 11 . Šį rinkinį baigsime dokumentu dėl kibernetinio saugumo kompetencijos centrų tinklo steigimo ir taip savo šalių ekonomikos ir demokratinės santvarkos stabilumą saugosime nuo kibernetinių grėsmių. Be to, Komisija nuolat dirbs ir tam, kad būtų visapusiškai pasinaudota tokių naujų technologijų kaip itin našus skaičiavimas ir autonominiai automobiliai atveriamomis galimybėmis. Taip pat nagrinėsime, kaip panaudoti visą dirbtinio intelekto, kuriam mūsų ekonomikoje ir visuomenėje teks vis didesnis vaidmuo, potencialą.

Atspari energetikos sąjunga ir perspektyvi klimato kaitos politika

Kurdami energetikos sąjungą, nuveikėme labai daug. Dabar prioritetas – patvirtinti 2016 m. gruodžio mėn. pateiktą švarios energijos dokumentų rinkinį „Švari energija visiems europiečiams“ 12 ir pasiūlymus, skirtus su klimato kaita susijusiai politikai atnaujinti. Dabar Komisija toliau dirbs, kad gerėtų energijos tiekimo saugumas ir vidaus rinkos veikimas. Pasiūlysime bendras taisykles dėl dujotiekių, patenkančių į Europos dujų vidaus rinką. Kai Taryba patvirtins mūsų rekomenduotus tvirtus įgaliojimais, derėsimės su Rusija dėl „Nord Stream 2“ dujotiekio projekto pagrindinių eksploatavimo principų. Transporto srityje Komisija skirs dėmesio naujiems CO2 standartams, skirtiems lengviesiems automobiliams, furgonams ir sunkiesiems krovininiams automobiliams. Tęsime su baterijomis ir alternatyviųjų degalų infrastruktūra susijusius darbus, nes pripažįstame, kad pereinant prie netaršaus judumo ir švarios energijos joms tenka strateginė funkcija.

Stipresnė ir teisingesnė vidaus rinka, turinti stipresnį pramonės pagrindą

Sklandžiai veikianti bendroji rinka yra Europos projekto pagrindas. Ji sudaro sąlygas žmonėms, paslaugoms, prekėms ir kapitalui judėti laisviau. Ji atveria galimybių Europos įmonėms ir užtikrina didesnį pasirinkimą bei mažesnes kainas vartotojams. Kitais metais Komisija dės pastangas, kad būtų peržiūrėta ES įmonių teisė ir įmonių labui būtų nustatytos aiškios, modernios ir veiksmingos taisyklės. Toliau stengsimės saugoti nacionalinius biudžetus nuo žalingos mokesčių praktikos. Tarp priemonių – modernizuotos PVM tarifų nustatymo taisyklės, naujos valstybių narių administracinio bendradarbiavimo PVM klausimais taisyklės, pasiūlymas supaprastinti PVM sistemą mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir pelno, kurį skaitmeninėje ekonomikoje uždirba tarptautinės įmonės, apmokestinimo taisyklės. Be to, Komisija pasiūlys priemonių, skirtų maisto tiekimo grandinės veikimui patobulinti, kad padėtų ūkininkams sustiprinti savo padėtį rinkoje ir apsisaugoti nuo būsimų sukrėtimų.

Siekdami baigti kurti kapitalo rinkų sąjungą 13 , pateiksime pasiūlymų, kaip reaguoti į finansų ir technologijų sąveiką, ir pasiūlysime sutelktinio ir subjektų tarpusavio finansavimo taisykles. Sudarysime geresnes sąlygas naudoti padengtąsias obligacijas ir sumažinsime kliūtis tarpvalstybiniu mastu platinti investavimo fondų vienetus, pateiksime iniciatyvą dėl tvaraus finansavimo. Pasiūlysime naujas tarpvalstybinių mokėjimų taisykles, kurios būtų taikomos kitoms valiutoms nei euras. Tai padės užtikinti, kad visi europiečiai mokėtų mažiau už pinigų pervedimą į užsienį arba išsigryninimą bankomatuose per atostogas.

Jei norime užtikrinti, kad bendroji rinka garsėtų socialiniu teisingumu ir darbuotojų teisėmis, dar turime daug nuveikti. Komisija ims spręsti darbo jėgos judumo ir socialinės apsaugos koordinavimo problemas: pasiūlys Europos darbo instituciją ir daugiafunkcį Europos socialinės apsaugos numerį, kuris daugelyje sričių piliečiams supaprastins bendravimą su administracijos įstaigomis. Pasiūlysime modernizuoti socialinės apsaugos sistemas atsižvelgiant į naujas darbo formas, kad būtų pašalintos spragos ir kiekvienas dirbantis asmuo, nepriklausomai nuo užimtumo statuso, galėtų mokėti socialinės apsaugos įnašus ir naudotis jos draudimu. Siekdama bendrojoje rinkoje apsaugoti darbuotojus, Komisija pasiūlys sugriežtinti reikalavimus darbuotojus apie darbo sąlygas informuoti raštu.

Mums taip pat reikia geriau saugoti mūsų piliečius, ir to siekdami pateiksime bendrą veiksmų planą dėl nacionalinės skiepijimo politikos. Jis padės valstybėms narėms įgyvendinti skiepijimo programas, sklaidyti abejones dėl skiepijimo ir gerinti skiepų tiekimą.

Stipresnė ir teisingesnė ekonominė ir pinigų sąjunga

Siekdama išsaugoti atsigavimo pagreitį, Komisija rekomenduos euro zonai laikytis neutralios fiskalinės politikos krypties nuolat stengiantis stiprinti ekonominę ir socialinę konvergenciją ir atsparumą. Be to, toliau dirbsime, kad ekonominė ir pinigų sąjunga taptų stipresnė ir teisingesnė ir padidėtų jos demokratinė atskaitomybė. Mūsų ekonominė ir pinigų sąjunga labiausiai padeda siekti Europos klestėjimo ir saugoti europiečius nuo būsimų ekonominių sukrėtimų. Kad šis darbas vyktų toliau, Komisija iki 2017 m. pabaigos pateiks didelį priemonių rinkinį.

Kaip vieną to rinkinio priemonių, pasiūlysime Europos stabilumo mechanizmą įtvirtinti Europos Sąjungos teisinėje sistemoje, kad padidėtų demokratinė atskaitomybė už jį ir kartu būtų padidintas jo vaidmuo ir patobulintas sprendimų priėmimas. Siekiame turėti į krizes reaguoti pajėgų tikrą Europos valiutos fondą, veikiantį kartu su patvirtintomis standartinėmis ekonominės politikos koordinavimo ir priežiūros priemonėmis. Taip pat pasiūlysime ES biudžete sukurti specialią euro zonos biudžeto eilutę, kurios lėšomis būtų finansuojamos keturios funkcijos: parama struktūrinėms reformoms; stabilizavimo funkcija; bankų sąjungos fiskalinio stabilumo priemonė ir konvergencijos priemonė siekiant euro zonai nepriklausančioms valstybėms narėms suteikti pasirengimo įsivesti eurą paramą. Taip pat pasiūlysime integruoti pagrindines Sutarties dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir pinigų sąjungoje nuostatas į ES teisinę sistemą, kaip susitarta 2012 m., atsižvelgdami į Stabilumo ir augimo pakte įtvirtintą ir nuo 2015 m. sausio mėn. Komisijos nustatytą deramą lankstumo principą. Jei solidarumas ir atsakomybė bus susieti, mūsų ekonominė ir pinigų sąjunga tik sustiprės.

Kitas svarbus šio darbo baras – baigti kurti bankų sąjungą, kuri bankų sektoriuje riziką ir sumažintų, ir paskirstytų. Komisija neseniai paskelbė plataus užmojo ir sykiu realistišką esamais Tarybos įsipareigojimais pagrįstą planą 14 , kaip užtikrinti susitarimą dėl visų trūkstamų bankų sąjungos elementų, konkrečiai, dėl Europos indėlių garantijų sistemos. Teiksime daugiau pasiūlymų, kaip spręsti neveiksnių paskolų problemą ir išleisti ES valstybių obligacijomis užtikrintus vertybinius popierius. Sukurta bankų sąjunga kartu su kapitalo rinkų sąjunga padės kurti stabilią ir integruotą finansų sistemą, kurios reikia piliečiams ir įmonėms.

Europos socialinių teisių ramstis 15 duos naują postūmį darbo ir gyvenimo sąlygų valstybėse narėse konvergencijai gerėjimo kryptimi. Jis išjudins ES socialinių reikalų darbotvarkę visais lygmenimis ir padės mums ieškoti bendro supratimo, kas mūsų bendrojoje rinkoje socialiai teisinga, t. y. artėti prie socialinių standartų sąjungos, kaip ragino Pirmininkas Junckeris pranešime apie Sąjungos padėtį 2017 m. Tikimės, kad Europos socialinių teisių ramstis bus paskelbtas lapkričio mėn. Geteborge įvyksiančiame socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikime. Į Europos semestro procesą integruosime naują socialinių teisių ramstyje numatytą socialinių rezultatų suvestinę, kad galėtume tinkamiau stebėti pažangą šiuo aspektu.

Proporcinga ir pažangi prekybos politika, tinkama globalizacijai pažaboti

Kaip didžiausia pasaulyje prekiautoja, Europa priklauso nuo atviros ir sąžiningos prekybos su partneriais visame pasaulyje. Siekiame įgyvendinti pažangią ir plataus užmojo prekybos darbotvarkę išsaugodami pusiausvyrą tarp, viena vertus, atvirumo ir abipusiškumo ir, kita vertus, socialinių ir aplinkosaugos standartų užtikrinimo. ES prekybos susitarimai skatina darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą, ir, kad gautume šią naudą, tęsime derybas su MERCOSUR šalimis bei Meksika ir bendradarbiausime su Europos Parlamentu ir valstybėmis narėmis, kad pasiektume ir tinkamai įgyvendintume susitarimus, be kita ko, su Japonija, Singapūru ir Vietnamu. Be to, kai Taryba patvirtins Komisijos rekomenduotus įgaliojimus, norime tęsti prekybos derybas su Australija ir Naująja Zelandija. Tačiau nesame naivūs laisvosios prekybos šalininkai. Šiemet toliau stengėmės išsaugoti ir skatinti aukštus Europos standartus trečiosiose šalyse ir pasiekti, kad Europos įmonėms ir darbuotojams pasaulyje būtų sudarytos vienodos sąlygos. Šiame kontekste labai svarbu, kad Europos Parlamentas ir Taryba greitai priimtų svarstomus pasiūlymus dėl prekybos apsaugos priemonių modernizavimo ir dėl tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo 16 .

Abipusiu pasitikėjimu grindžiama teisingumo ir pagrindinių teisių erdvė

Vidaus rinkos sėkmė galiausiai priklauso nuo pasitikėjimo. Pasitikėjimą lengva prarasti, kai vartotojai junta, kad patyrus žalą nebus priemonių jai atitaisyti. Todėl Komisija pateiks dokumentų rinkinį dėl naujų galimybių vartotojams, kad pagerėtų teisminis vartotojų teisių vykdymo užtikrinimas ir gynimo ne teisme priemonės, o nacionalinių vartotojų apsaugos institucijų koordinavimas vyktų lengviau ir jų veiksmai duotų rezultatų. Toliau tobulinsime informatorių apsaugą.

Sąjunga siekia, kad piliečių gerovė augtų, o tai reiškia didinti jų saugumą. Praėjusiais metais ji labai prisidėjo prie piliečių apsaugos nuo gaivalinių nelaimių. Taip turi būti ir ateityje. Europos Sąjungos civilinės saugos mechanizmas yra akivaizdus Europos solidarumo ženklas Sąjungos viduje ir už jos sienų. Pasiūlysime mechanizmą sustiprinti ir suteikti jam nuosavų operatyvinių pajėgumų siekdami užtikrinti, kad piliečiams krizės atveju Sąjunga galėtų skubiau suteikti geresnę pagalbą, kiek įmanoma be biurokratijos ir kuo efektyviau.

Sukurti saugumo sąjungą yra prioritetas. Kovoje su terorizmu padarėme tikrą pažangą. Pateiksime pasiūlymų, kad teisėsaugos institucijoms būtų lengviau tarpvalstybiniu mastu gauti elektroninių įrodymų ir finansinių duomenų, ir būtų sugriežtintos taisyklės dėl sprogstamųjų medžiagų pirmtakų, iš kurių teroristai namudiniu būdu gamina ginklus. Toliau skatinsime bendradarbiavimą su socialinės žiniasklaidos bendrovėmis, kad teroristinis ir kitas neteisėtas turinys internete būtų aptinkamas ir šalinamas. Jei reikės, pasiūlysime teisės aktų dėl teroristinio turinio šalinimo. Komisija toliau teiks paramą valstybėms narėms kovai su radikalėjimu ir padės joms įgyvendinti viešųjų vietų apsaugos veiksmų planą 17 . Dabar ji rengia tolesnes geležinkelių keleivių saugumo gerinimo priemones. Dėsime daugiau pastangų, kad Europos Sąjunga taptų saugesne visuomene ir nebūtų pažeistos pagrindinės teisės – pateiksime pasiūlymą dėl informacinių sistemų sąveikumo.

Mūsų visuomenėms būdinga keistis informacija ir duomenimis. Šie mainai vis labiau vyksta tarpvalstybiniu mastu. Komisija baigs rengti rekomendacijas dėl duomenų saugojimo perspektyvų. Be to, 2018 m. pradžioje Komisija siekia priimti su Japonija susijusį sprendimą dėl duomenų tinkamumo, kad būtų užtikrintas laisvas asmens duomenų judėjimas tarp ES ir Japonijos, kaip integrali sustiprintos ekonominės partnerystės dalis.

Komisija dar kartą pareiškia pritarianti Šengeno sistemai ir teigia ketinanti kuo greičiau vėl grįžti prie Šengeno erdvės, kartu visapusiškai atsižvelgdama į proporcingus su saugumu susijusius valstybių narių prašymus. Todėl labai svarbu, kad Europos Parlamentas ir Taryba skubiai priimtų Komisijos pasiūlymą dėl Šengeno sienų kodekso peržiūros.

Nauja migracijos politika

Sėkmingai įgyvendiname Europos migracijos darbotvarkę. Europos Parlamentas ir Taryba turi nuspręsti, kurie pateiktieji pasiūlymai yra prioritetiniai. Solidarumu pagrįstos bendros Europos prieglobsčio sistemos, kuria užtikrinamas atsakomybės padalijimas, reikmėms ypač svarbi Dublino reforma 18 Remiame Europos Parlamento ir Tarybos pastangas iki 2018 m. birželio mėn. baigti darbą dėl bendros Europos prieglobsčio sistemos reformos.

Vaisingai įgyvendinti migracijos politikos išorės elementą labai padės partnerystės migracijos srityje modelis. Tam, kad ES pastangos sugrąžinti žmones, kurie neturi teisės būti ES, būtų veiksmingesnės, valstybės narės turi ryžtingai veikti kartu su trečiosiomis šalimis. Pateikėme Išorės investicijų planą 19 . Jis padės vykdyti naujos kartos investicijos mūsų kaimyninėse šalyse ir Afrikos žemyne, ir dabar sparčiai jį įgyvendinsime, kad tvarūs vietos projektai sulauktų paramos.

Europai reikia veiksmingų teisėtų kelių – alternatyvos asmenims, kurie rizikuoja savo gyvybe ir yra išnaudojami neteisėto žmonių gabenimo tinklų. Paspartinus perkėlimą į Europos Sąjungą, asmenys, kuriems reikia apsaugos, aiškiai matytų, kaip reaguoja ES. Europai, senėjančiam žemynui, reikia teisėtos migracijos, kad būtų užlyginta demografinė duobė ir pašalintas gebėjimų trūkumas. Tai sritis, kurioje ES, veikdama kartu, yra stipresnė už pavieniui veikiančias valstybes nares. Reikėtų sparčiai susitarti dėl pasiūlymo dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą (pasiūlymas dėl mėlynosios kortelės 20 ). Be to, Komisija 2018 m. pateiks vizų kodekso peržiūrai ir vizų informacinės sistemos atnaujinimui būtinų pasiūlymų, o savo pasiūlymus dėl vizų kodekso ir kelionių vizos atšauks 21 .

Svarbesnis vaidmuo pasaulio arenoje

Europa ir toliau yra taikos ir stabilumo kelrodis, tačiau savo saugumo niekada neturėtume laikyti savaime suprantamu dalyku. Turime glaudžiau bendradarbiauti gynybos srityje pasitelkdami visas turimas priemones, įskaitant ES biudžetą. Esama svarių verslo ir saugumo argumentų už tai, kad Europos gynybos pramonėje rastųsi daugiau inovacijų ir bendradarbiavimo. Šiame darbe svarbus vaidmuo turi tekti Europos gynybos fondui. Komisija prioritetu laikys spartų fondo sukūrimą ir pasiūlymą dėl Europos gynybos pramonės plėtros programos 22 .

Tęsime ir stiprinsime savo santykius su tokiais pagrindiniais partneriais kaip Indija ir Lotynų Amerika. Siekdami visapusiškai glaudesnių santykių su Azija pasiūlysime strategiją, kaip pagerinti mūsų žemynų susisiekimą. Mūsų ilgametė partnerystė su Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno regiono šalimis yra labai vertinga. Dirbsime siekdami šios partnerystės atnaujinimo 2020 m., kad ji būtų pritaikyta sparčiai kintančioms pasaulinėms aplinkybėms ir taptų tvirtu ir moderniu politiniu aljansu. Dirbsime kartu siekdami bendrų mūsų interesų ir tvirtesnės taisyklėmis pagrįstos pasaulinės tvarkos. Istorinis susitarimas su Iranu dėl branduolinės programos atvėrė kelią platesniems ES ir Irano santykiams atnaujinti. Toliau gerinsime mūsų santykius ir su Iraku.

Demokratinių pokyčių sąjunga

Demokratinių pokyčių sąjunga buvo vienas svarbiausių šios kadencijos Komisijos įsipareigojimų. Komisija gerokai aktyviau siekė bendrauti su visuomene: surengė 312 dialogų su piliečiais, plačiau konsultavosi su visais suinteresuotaisiais subjektais laikydamasi geresnio reglamentavimo darbotvarkės ir pasiūlė persvarstyti Europos piliečių iniciatyvą 23 , kad ji taptų prieinamesnė ir lengvesnė naudotis. Mažiau nei prieš metus inicijavome Europos solidarumo korpusą 24 , ir jis jau teikia naujų galimybių tūkstančiams jaunuolių visoje Europos Sąjungoje. Tai padeda mūsų jaunimui įsitraukti į jį supančią visuomenę, pradedant karjerą kaupti žinias ir ugdytis gebėjimus. Iki metų pabaigos iniciatyvai reikia suteikti tvirtą teisinį pagrindą.

Demokratiniam teisėtumui taip pat labai svarbus skaidrumas ir atskaitomybė. Santykiuose su interesų grupių atstovais Komisija rodo pavyzdį ir ragina Europos Parlamentą ir Tarybą greitai susitarti dėl tarpinstitucinio susitarimo dėl Skaidrumo registro 25 , kuris būtų privalomas visoms trims institucijoms. Konstruktyviai bendrausime su Europos Parlamentu ir Taryba, kad būtų pasiektas susitarimas dėl pasiūlytų komiteto procedūros reglamento pakeitimų 26 ir dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo 27 .

III.    Įgyvendinimas iki 2025 m.: vieningesnė, stipresnė ir demokratiškesnė Sąjunga

Baigdami formuoti šiandienos darbotvarkę turime rengtis rytojaus Sąjungai. Šioje darbo programoje aprašyta ne tik tai, ką reikia drauge padaryti per artimiausius keturiolika mėnesių, bet ir siūlomos kai kurios tolesnei perspektyvai – 2025 m. ir vėlesniam laikui – skirtos iniciatyvos.

2019 m. kovo 30 d. atsiras nauja 27 narių Europa. Turime progą formuoti šią naują Europą. Dar po keleto savaičių, 2019 m. birželio mėn., europiečiai eis į rinkimus. Savo darbu nuo dabar ligi tos dienos turime užtikrinti, kad jiems balsuojant ši naujoji Europa atitiktų jų lūkesčius ir duotų rezultatų tose srityse, kurios jiems labiausiai rūpi. Tokį tikslą Komisija išsikėlė Sibiu susitikimui skirtame Vieningesnės, stipresnės ir demokratiškesnės Sąjungos kūrimo plane 28 , kuris dabar perkeltas į spalio 19 d. Europos Vadovų Taryboje sutartą vadovų darbotvarkę. Numatyta, kad neeiliniame aukščiausiojo lygio susitikime Rumunijoje 2019 m. gegužės 9 d. ji virs konkrečiais darbais. Komisijos politinis įnašas į tą planą – šios darbo programos įgyvendinimo rezultatai. Reikia veikti dabar, todėl visos šios į ateitį orientuotos iniciatyvos bus pateiktos per šią kadenciją, naudojantis iki šiol neišsemtomis esamų Sutarčių galimybėmis, leidžiančiomis daryti pažangą sparčiai ir su užmoju.

Bendradarbiausime su Europos Parlamentu ir Taryba, taip pat su nacionaliniais parlamentais, kad šis planas būtų svarstomas ir plėtojamas, o iniciatyvos įgyvendinamos kartu. Per visą procesą toliau atsižvelgsime į demokratiškas įtraukias diskusijas, inicijuotas Baltąja knyga dėl Europos ateities 29 ir vėliau paskelbtais diskusijoms skirtais dokumentais, kuriuose išdėstytos pasirinkimo galimybės pagrindinėse srityse 30 . Kiekvienas pilietis gali prisidėti prie Europos ateities ir tiesiogiai pareikšti nuomonę, kaip turėtume kolektyviai žengti į priekį.

Vieningesnė Sąjunga

Per šią Komisijos kadenciją imsimės visų reikiamų priemonių Šengeno laisvo judėjimo erdvei išplėsti į Bulgariją ir Rumuniją, kad jos galėtų naudotis tomis pačiomis galimybėmis, kaip ir kitos. Taip pat turėtume leisti Kroatijai tapti visateise Šengeno nare, kai ji atitiks visus kriterijus. Be to, euras turi būti bendra visos Europos Sąjungos valiuta. Užuot skaldžiusi, ji turi vienyti mūsų žemyną. Ji turi būti daugiau nei rinktinės šalių grupės valiuta. Valstybės narės, kurios nori įsivesti eurą, turi būti pajėgios tai padaryti, todėl pasiūlysime sukurti Euro įsivedimo priemonę ir techninei, ir finansinei pagalbai teikti.

Akivaizdu, kad per šią Komisijos ir Parlamento kadenciją kitos ES plėtros nebus, nes nė viena kandidatė nėra pasirengusi, tačiau turime užtikrinti įtikinamą Europos perspektyvą visoms Vakarų Balkanų šalims. ES narystės perspektyva yra realus reformų ir stabilumo regione veiksnys. Todėl Komisija pateiks Serbijos ir Juodkalnijos, kaip geriausiai pasirengusių Vakarų Balkanų kandidačių, stojimo į ES strategiją.

Stipresnė Sąjunga

Stipresnei Sąjungai reikia tinkamų finansinių priemonių, kad ji galėtų toliau vykdyti savo politiką. Pastaraisiais metais iš esmės keitėsi ir Sąjunga, ir jai kylantys iššūkiai. Mūsų Sąjungai reikia biudžeto, kuris gali mums padėti įgyvendinti savo užmojus. Juos turi atspindėti laikotarpiui po 2020 m. skirta daugiametė finansinė programa. Sąjungai netrukus iškils ne tik Jungtinės Karalystės pasitraukimo iššūkis: ji turi būti pasirengusi pasinaudoti naujų ir besiformuojančių technologijų privalumais, kurti visapusę gynybos sąjungą ir toliau spręsti saugumo ir migracijos problemas. Po diskusijų dėl politinės krypties Komisijos narių kolegijoje (2018 m. sausio mėn.) ir ES vadovų susitikime (2018 m. vasario mėn.) kitų metų gegužės mėn. pateiksime išsamų pasiūlymą dėl būsimo daugiamečio ES biudžeto, be kita ko, dėl nuosavų išteklių, atsižvelgdami į M. Monti ataskaitoje pateiktas rekomendacijas. Derybas dėl naujos daugiametės finansinės programos siekiame baigti per šią Komisijos kadenciją. Naujas biudžetas padės mums patenkinti piliečių lūkesčius dėl tokios ES, kuri pasiekia labiausiai laukiamų ir prie ilgalaikio ES tvarumo prisidedančių rezultatų.

Siekdama būti stipresnė, Europa turi būti veiksmingesnė. Ji turi būti pajėgi sparčiau ir ryžtingiau reaguoti įvairiose politikos srityse, kad piliečiai ir įmonės galėtų betarpiškiau naudotis ES teise. Todėl Komisija apibrėš, kaip ES galėtų pasinaudoti Sutartyse esančiomis nuostatomis dėl pereigos, kurios padės mums pereiti nuo vieningo balsavimo prie balsavimo kvalifikuota balsų dauguma tam tikrose srityse, jei tam pritaria visi valstybių ar vyriausybių vadovai. Sieksime, kad taip būtų sprendžiami tam tikri vidaus rinkos ir užsienio politikos klausimai, kad Sąjunga būtų stipri pasaulinio masto veikėja, turinti realų svorį pasaulyje, drauge daug dėmesio skirdami tų sprendimų nuoseklumui ir veiksmingumui.

Galiausiai stipresnė Europa taip pat turi saugoti savo piliečius ir užtikrinti, kad teroristai stotų prieš teismą. Todėl iki 2018 m. rugsėjo mėn. Vienoje vyksiančio specialaus saugumo reikalams skirto vadovų aukščiausiojo lygio susitikimo pasiūlysime į naujos Europos prokuratūros užduotis įrašyti ir kovą su terorizmu.

Demokratiškesnė Sąjunga

Norint atsiliepti į piliečių rūpesčius ir lūkesčius, mums reikia demokratinio proveržio. Pirmiausia turime užtikrinti, kad Europos Parlamento rinkimai būtų daugiau nei nacionalinių kampanijų ir rinkimų atskirose valstybėse narėse suma. Anksčiau minėtas Komisijos pasiūlymas, kuriuo siekiama padėti Europos politinėms partijoms veikti efektyviau, yra svarbus žingsnis šia linkme. Į jį įtraukta į „Spitzenkandidaten“ (pagrindinių kandidatų) naujovė, kurios rezultatas yra dabartinės sudėties Komisija ir jos vadovybė. Vidutinio laikotarpio perspektyvoje mums reikės toliau svarstyti tarpvalstybinių sąrašų idėją, kaip būdą sueuropietinti ir sudemokratinti Europos Parlamento rinkimus. O kai svarstome institucijų reformą, kuri Sąjungai įpūstų daugiau demokratijos ir veiksmingumo, turėtume toliau svarstyti ir idėją sujungti Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pirmininkų pareigybes. Europos Sąjunga yra ir valstybių, ir piliečių Sąjunga. Bendras pirmininkas įkūnytų tokį dvigubą Sąjungos legitimumą.

Komisija taip pat išdėstys požiūrį į galimą nuolatinio Europos ekonomikos ir finansų ministro pareigybės sukūrimą. Ši pareigybė padidintų politikos formavimo veiksmingumą, nes ekonominės politikos formavimą ir pagrindinius ES ir euro zonos lygmens biudžeto priemones koordinuotų tas pats asmuo, o jei šis pareigūnas kartu būtų Komisijos pirmininko pavaduotojas, padidėtų demokratinė atskaitomybė. Tuo pačiu metu paskelbsime tiriamąjį darbą dėl galimo euro zonos saugaus turto fondo plėtros.

Sąjungai, kuri labiau orientuojasi į tai, kas svarbiausia, reikia turėti tinkamas priemones, kad ji galėtų būti demokratiška ir veiksminga visur ir visada, kai to reikia. Remdamiesi šios kadencijos Komisijos atliktais darbais, toliau daugiau dėmesio turėtume skirti tam, kas svarbiausia. Tai reiškia, kad nebus reglamentuojamas kiekvienas piliečių kasdienio gyvenimo aspektas. Turime rimtai svarstyti, kaip daryti mažiau, bet veiksmingiau, ir grąžinti kompetencijas valstybėms narėms, kai tai prasminga. Pasinaudodama Komisijos pirmininko pirmojo pavaduotojo vadovaujamos darbo grupės, apie kurią paskelbta pranešime apie Sąjungos padėtį, išvadomis, Komisija pateiks savo idėjų, kaip labiau laikytis subsidiarumo, proporcingumo ir geresnio reglamentavimo principų, kad veiktume tik tose srityse, kuriose ES sukuria vertę.

Europos ateitis priklauso nuo sugebėjimo puoselėti bendras mus jungiančias vertybes: demokratiją, teisinę valstybę ir pagrindines teises. Pagarba teisinei valstybei reiškia, be kita ko, nepriklausomus teismus, kurie nepavaldūs politinei kontrolei. Tai sąlyga, kad visuomenėje viešpatautų taika, laisvė, tolerancija, solidarumas ir teisingumas. Ji taip pat būtina tvariam ir teisingam ekonomikos augimui ir pasitikėjimui Europa. Todėl pateiksime iniciatyvą teisės viršenybės užtikrinimui Europos Sąjungoje sugriežtinti.

IV.    Geresni rezultatai vietose: geresnis reglamentavimas, įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas

Šiandien labiau nei kada nors anksčiau reikia solidaus pasirengimo, vertinimo ir įrodymais pagrįsto politikos formavimo. Bet kokiame sprendime, bet kuriame pasiūlyme reikia struktūriškai ir visapusiškai atsižvelgti į visus žinomus faktus ir įrodymus. Prarasti galima pernelyg daug ir iššūkiai pernelyg sudėtingi, kad būtų galima laikytis kito požiūrio. Todėl Komisija visus darbus atlieka laikydamasi geresnio reglamentavimo principų ir toliau užtikrindama, kad mūsų pasiūlymai būtų pagrįsti geriausia turima informacija. Praėjusiais metais gerokai aktyviau stengėmės bendrauti su pilietine visuomene, kad padidėtų mūsų darbo legitimumas ir kokybė. Toliau veikiame tik ten, kur būtina ir kur veiksmai sukuria vertę.

Kita vertus, net ir geriausi pasiūlymai liks bergždi, jei valstybės narės neperkels jų į nacionalinę teisę ir neįgyvendins teisingai ir veiksmingai konkrečiomis aplinkybėmis. Komisijai, kaip Sutarčių sergėtojai, tenka pagrindinis vaidmuo užtikrinti šį procesą. Siekdama, kad ES teisės būtų laikomasi geriau, Komisija 2016 m. pateikė strategiškesnį požiūrį į kovos su pažeidimais politiką 31 . Ši politika leidžia mums sutelkti dėmesį į sistemines problemas, kur galima vykdymo užtikrinimo veiksmais pasiekti esminių pokyčių ir pasiekti, kad taisyklių būtų pradėta laikytis greičiau, kur tai svarbu. Veiksmingai užtikrinti galiojančios ES teisės aktų vykdymą yra ne mažiau svarbu, negu parengti naujus teisės aktus. Valstybės narės turi atsakingai vykdyti savo pareigas laikytis taisyklių, kurias jos pačios kartu sukūrė, ir užtikrinti jų vykdymą. Esame pasiryžę iki galo įgyvendinti Tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros 32 , dėl kurio praėjusiais metais susitarėme su Europos Parlamentu ir Taryba.

Komisija toliau rems valstybes nares ir bendradarbiaus su jomis kaip partnerė, kad vykdydama kovos su pažeidimais politiką užtikrintų veiksmingą ir nuoseklų ES taisyklių taikymą. Europos semestro procese ir, kai būtina, specialiais teisės aktais Komisija toliau skatins vykdymo užtikrinimo institucijų modernizavimą. Komisija mano, kad per Europos semestrą labai svarbu toliau padėti valstybėms narėms didinti nacionalinių teisingumo sistemų veiksmingumą, kovoti su korupcija ir ES lėšomis remti valstybių narių teisingumo reformas ir teisėjų mokymą, be kita ko, pasinaudojant ES teisingumo rezultatų suvestine. Paramos struktūrinėms reformoms tarnyba toliau teiks pritaikytą paramą valstybėms narėms, kad padėtų kurti veiksmingesnes institucijas, tobulinti valdymo sistemas ir didinti viešojo administravimo veiksmingumą, ir plės savo veiklą į kitus sektorius ir valstybes nares.

Ypatingą dėmesį Komisija skirs nepriklausomoms administracinėms institucijoms ar inspekcijoms, kurios, kaip reikalauja ES teisės aktai, turi būti pakankamai ir adekvačiai aprūpintos ir tiek nepriklausomos, kiek reikia, kad galėtų atlikti savo funkcijas. Tarp jų yra nacionalinės konkurencijos institucijos, nacionalinės elektroninių ryšių paslaugų ir energetikos sektoriaus reguliavimo institucijos, taip pat geležinkelių reglamentavimo įstaigos, nacionalinės finansų priežiūros institucijos ir nacionalinės duomenų apsaugos institucijos.

Taip pat bendradarbiausime su nacionalinėmis valdžios institucijomis per įvairius tinklus, pavyzdžiui, per Europos elektroninių ryšių reguliuotojų instituciją, kuri padeda Komisijai ir nacionalinėms reguliavimo institucijoms įgyvendinti ES elektroninių ryšių reglamentavimo sistemą ir pataria kaip tai padaryti. Panašiai dirbsime su Europos konkurencijos tinklu, kuris prisideda prie veiksmingo ir nuoseklaus konkurencijos taisyklių įgyvendinimo. Tokius pačius santykius palaikysime su Europos Sąjungos aplinkosaugos teisės aktų įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo tinklu, kuriam tenka svarbus vaidmuo sudarant palankesnes sąlygas keistis geriausios praktikos pavyzdžiais, susijusiais su aplinkosaugos acquis vykdymo užtikrinimu ir minimalių patikros reikalavimų laikymusi. Neseniai priimtas atitikties ir paramos priemonių dokumentų rinkinys, ypač bendrųjų skaitmeninių vartų iniciatyva, padės piliečiams ir įmonėms visapusiškai pasinaudoti bendrosios rinkos galimybėmis.

Nauja ES duomenų apsaugos sistema įtvirtins skaitmeniniam amžiui tinkamus tvirtus bendrus duomenų apsaugos standartus. Piliečiams ir įmonėms bus naudingos taisyklės, kuriomis bus užtikrinta stipri apsauga ir sukurta galimybių inovacijoms bendrojoje skaitmeninėje rinkoje. Komisija paskelbs gairių, kuriomis padės piliečiams, įmonėms ir viešojo administravimo institucijoms pasirengti laikytis tų taisyklių iki jų įsigaliojimo 2018 m. gegužės mėn. Šiame darbe glaudžiai bendradarbiausime su nauja Europos duomenų apsaugos valdyba – jungtine nacionalinių duomenų apsaugos institucijų įstaiga, kuri pradeda vykdyti funkcijas 2018 m. gegužės 25 d.

Toliau stiprinsime bendradarbiavimą su Europos ombudsmenų tinklu, kurį koordinuoja Europos ombudsmenas. Siekdami skatinti gerą administravimą taikant ES teisę nacionaliniu lygmeniu, į šį tinklą yra susibūrę nacionaliniai ir regioniniai ombudsmenai.

V.    Išvados

Per ateinančius 16 mėnesių Europa turi galimybių veikti ir pasiekti realių rezultatų. 2018 m. Komisijos darbo programa parengta atsižvelgiant į palankias dabartines sąlygas. Joje pateikiama tikslinė dešimčiai prioritetų ir jais pagrįstoms strategijoms įgyvendinti skirta darbotvarkė. 2018-ieji Europai bus lemiami metai. Per juos būtina pasiekti piliečiams reikalingus konkrečius rezultatus. Tai savo darbotvarkėje ir užsibrėžėme. Užtikrinsime, kad tai, ką pasiekiame, būtų paprasta, lengva suprasti ir duotų naudos, o piliečiai pajustų poveikį kasdieniam gyvenimui.

Praėjusių metų gruodžio mėn. trijų institucijų pirmininkų pasirašyta bendra deklaracija padėjo pasiekti sparčią pažangą sprendžiant svarbiausius ir skubiausius klausimus. Tikimės susitarti dėl naujos bendros trijų pirmininkų deklaracijos, kad Europos Parlamentas, valstybės narės ir Komisija eitų ta pačia kryptimi.

Komisija intensyviai bendradarbiaus su Europos Parlamentu ir Taryba, kad iki 2019 m., kai piliečiams ateis laikas balsuoti, Sąjunga būtų įvykdžiusi tai, ką buvo užsibrėžusi. Europa bus vertinama ne pagal priimtas direktyvas ir reglamentus, bet pagal apčiuopiamus rezultatus, kuriuos mūsų politika atneša piliečiams. Ši darbo programa yra pagrindas toms bendroms Europos pastangoms.

(1)

„The European Commission at mid-term: State of play of President Juncker’s ten priorities“ („Praėjus pusei Europos Komisijos kadencijos: Pirmininko J.-C. Junckerio dešimties prioritetų įgyvendinimas“), 2017 m. liepos 11 d., Europos Parlamento leidinys.

(2)

1 priede (naujos iniciatyvos) ir 3 priede (svarstomi prioritetiniai pasiūlymai) pateikiami išsamūs šių pasiūlymų sąrašai.

(3)

4 priede pateikiamas išsamus siūlomų atšaukti dokumentų sąrašas, o 5 priede – panaikinamų dokumentų sąrašas.

(4)

Komunikatas „Geresnio reglamentavimo darbotvarkės įgyvendinimas. Geresni sprendimai siekiant geresnių rezultatų“, COM(2017) 651.

(5)

2018 m. Komisija komunikacijos veiklą vykdys pagal savo prioritetus, remdamasi 2017–2018 m. institucinės komunikacijos veiksmais, numatytais 2014–2020 m. daugiametėje finansinėje programoje (C(2016) 6838, 2016 10 25), ypač akcentuodama pasirengimą Sibiu susitikimui.

(6)

COM(2016) 597 ESIF 2.0; COM(2016) 605 „Omnibus“ pasiūlymas.

(7)

 Komunikatas „Investicijos į išmanią, novatorišką ir tvarią pramonę. Atnaujinta ES pramonės politikos strategija“, COM(2017) 479.

(8)

Ataskaita dėl žiedinės ekonomikos veiksmų plano įgyvendinimo, COM(2017) 33.

(9)

Komunikatas „Inovacijos vardan tvaraus augimo. Bioekonomika Europai“, COM(2012) 60.

(10)

Komunikatas „Nauja Europos įgūdžių darbotvarkė“, COM(2016) 381.

(11)

Komunikatas „Atsparumas, atgrasymas ir gynyba: ES kibernetinio saugumo didinimas“, JOIN(2017) 450.

(12)

„Švari energija visiems europiečiams“, COM(2016) 860.

(13)

 Priemonės, kuriomis numatyta sukurti kapitalo rinkų sąjungą, paskelbtos 2017 m. pateiktoje laikotarpio vidurio peržiūroje, žr. COM(2017) 292.

(14)

Komunikatas dėl bankų sąjungos sukūrimo, COM(2017) 592.

(15)

Komunikatas dėl Europos socialinių teisių ramsčio sukūrimo, COM(2017) 250.

(16)

Žr. 3 priedą (svarstomi prioritetiniai pasiūlymai).

(17)

 Viešųjų erdvių apsaugos veiksmų planas, COM(2017) 612

(18)

 Pasiūlymas dėl reglamento, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai, COM(2016) 270.

(19)

 Komunikatas „Europos investicijų, skirtų darbo vietoms kurti ir ekonomikos augimui užtikrinti, didinimas. Antrasis Europos strateginių investicijų fondo etapas ir naujasis Europos išorės investicijų planas“, COM(2016) 581.

(20)

 Pasiūlymas dėl direktyvos dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą, COM(2016) 378

(21)

 Pasiūlymas dėl reglamento dėl Sąjungos vizų kodekso (Vizų kodekso), COM(2014) 164; Pasiūlymas dėl reglamento, kuriuo sukuriama kelionių viza ir iš dalies keičiama Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir reglamentai (EB) Nr. 562/2006 ir (EB) Nr. 767/2008,COM(2014) 163.

(22)

 Pasiūlymas dėl REGLAMENTO, kuriuo sukuriama Europos gynybos pramonės plėtros programa ES gynybos pramonės konkurencingumui ir inovaciniam pajėgumui remti, COM(2017) 294

(23)

Pasiūlymas dėl reglamento dėl Europos piliečių iniciatyvos, COM(2017) 482.

(24)

Pasiūlymas dėl reglamento, kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso teisinė sistema, COM(2017) 262.

(25)

 Pasiūlymas dėl tarpinstitucinio susitarimo dėl privalomo Skaidrumo registro, COM(2016) 627.

(26)

Pasiūlymas dėl reglamento, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai, COM(2017) 85.

(27)

Pasiūlymas dėl reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas reglamentas dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo, COM(2017) 481.

(28)

Pateiktas 2017 m. rugsėjo 13 d. kartu su ketinimų raštu.

(29)

Komisijos baltoji knyga dėl Europos ateities, COM(2017) 2025.

(30)

Diskusijoms skirtas Komisijos dokumentas dėl socialinio Europos aspekto, COM(2017) 206, Diskusijoms skirtas dokumentas dėl globalizacijos suvaldymo, COM(2017) 240, Diskusijoms skirtas dokumentas dėl ekonominės ir pinigų sąjungos ateities, COM(2017) 291, Diskusijoms skirtas dokumentas dėl Europos gynybos ateities, COM(2017) 315, Diskusijoms skirtas Komisijos dokumentas dėl ES finansų ateities, COM(2017) 358.

(31)

Komisijos komunikatas „ES teisė. Geresnis taikymas – geresni rezultatai“, C(2016) 8600.

Top

Strasbūras, 2017 10 24

COM(2017) 650 final

PRIEDAS

prie

KOMISIJOS KOMUNIKATO EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI

2018 m. Komisijos darbo programa

Vieningesnės, stipresnės ir demokratiškesnės Sąjungos darbotvarkė


I priedas. Naujos iniciatyvos

Nr.

Pavadinimas

Aprašymas 1

Naujas darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo ir investicijų postūmis

1.

Žiedinės ekonomikos veiksmų plano 2 įgyvendinimas

Ši iniciatyva apima plastiko naudojimo, pakartotinio naudojimo ir perdirbimo strategiją (ne teisėkūros procedūra priimamas aktas, 2017 m. 4 ketv.); Reglamento, kuriuo nustatomi minimalūs pakartotinai naudojamo vandens kokybės reikalavimai, pasiūlymą (teisėkūros procedūra priimamas aktas, apimantis poveikio vertinimą; SESV 192 straipsnis; 2017 m. 4 ketv.); Direktyvos dėl geriamojo vandens peržiūrą pagal REFIT (teisėkūros procedūra priimamas aktas, apimantis poveikio vertinimą, SESV 192 straipsnis, 2017 m. 4 ketv.); iniciatyvą, kuria siekiama panaikinti teisines, technines arba praktines kliūtis, susidarančias dėl cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų sąsajos (ne teisėkūros procedūra priimamas aktas, 2017 m. 4 ketv.), ir žiedinės ekonomikos stebėsenos sistemą (ne teisėkūros procedūra priimamas aktas, 2017 m. 4 ketv.)

2.

Daugiametė finansinė programa (iniciatyva teiktina žvelgiant į 2025 m. perspektyvą)

Išsamus būsimos daugiametės finansinės programos po 2020 m. pasiūlymas (2018 m. 2 ketv.) ir vėlesni pasiūlymai dėl naujos kartos programų ir naujų nuosavų išteklių (teisėkūros procedūra priimamas aktas, apimantis poveikio vertinimą, SESV 311 straipsnis ir su atskirais sektoriais susiję pagrindai, 2018 m. 2 ketv.)

3.

Tvari Europos ateitis (iniciatyva teiktina žvelgiant į 2025 m. perspektyvą)

Diskusijoms skirtas dokumentas „Tvarios Europos kūrimas iki 2030 m. ir tolesni veiksmai siekiant JT darnaus vystymosi tikslų, be kita ko, susiję su Paryžiaus susitarimu dėl klimato kaitos“ (ne teisėkūros procedūra priimamas aktas, 2018 m. 2 ketv.)

Sujungta skaitmeninė bendroji rinka

4.

Bendrosios skaitmeninės rinkos sukūrimas

Pasiūlymas dėl platformų ir įmonių santykių sąžiningumo (teisėkūros procedūra priimamas aktas, apimantis poveikio vertinimą, SESV 114 straipsnis, 2018 m. 1 ketv.); iniciatyva, kuria sprendžiami iššūkiai, susiję su netikros informacijos sklaida interneto platformose (ne teisėkūros procedūra priimamas aktas, 2018 m. 1 ketv.), ir Komisijos gairių dėl elektroninių ryšių sektoriaus rinkos analizės ir didelės įtakos šioje rinkoje vertinimo persvarstymas (ne teisėkūros procedūra priimamas aktas, 2018 m. 2 ketv.)

Atspari energetikos sąjunga ir perspektyvi klimato kaitos politika

5.

Energetikos sąjungos sukūrimas

Tolesnės priemonės dėl energetikos sąjungos solidarumo aspekto, įskaitant į Europos dujų vidaus rinką patenkantiems dujotiekiams taikomų bendrų taisyklių pasiūlymą (teisėkūros procedūra priimamas aktas, apimantis poveikio vertinimą, SESV 194 straipsnis, 2017 m. 4 ketv.)

6.

ES energetikos ir klimato politikos ateitis (iniciatyva teiktina žvelgiant į 2025 m. perspektyvą)

Komunikatas dėl ES energetikos ir klimato politikos ateities, be kita ko, dėl Euratomo sutarties ateities (atsižvelgiant į penkių valstybių narių deklaraciją Nr. 54, pridėtą prie Lisabonos sutarties baigiamojo akto) ir galimo SESV 192 straipsnio 2 dalies antros pastraipos taikymo (ne teisėkūros procedūra priimamas aktas, 2018 m. 2 ketv.)

Stipresnė ir teisingesnė vidaus rinka, turinti stipresnį pramonės pagrindą

7.

Sąžiningas apmokestinimas skaitmeninėje ekonomikoje

Pasiūlymas, kuriuo nustatomos ES lygmens taisyklės, pagal kurias leidžiamas tarptautinių bendrovių skaitmeninėje ekonomikoje gauto pelno apmokestinimas (teisėkūros procedūra priimamas aktas, apimantis poveikio vertinimą, SESV 113 ir 115 straipsniai, 2018 m. 1 ketv.)

8.

Socialinio teisingumo dokumentų rinkinys

Pasiūlymas steigti Europos darbo instituciją (teisėkūros procedūra priimamas aktas; 2018 m. 2 ketv.); iniciatyva dėl netipinių savarankiškai dirbančių asmenų teisės į socialinę apsaugą (teisėkūros arba ne teisėkūros procedūra priimamas aktas, SESV 153–155 ir 352 straipsniai, 2018 m. 2 ketv.); iniciatyva dėl Europos socialinio draudimo numerio, kuriuo prireikus būtų galima naudotis įvairiose politikos srityse (teisėkūros procedūra priimamas aktas, apimantis poveikio vertinimą, 2018 m. 2 ketv.); Direktyvos dėl rašytinės pažymos, kuria nustatoma darbdavio pareiga informuoti darbuotojus apie galiojančias sutarties arba darbo santykių sąlygas, peržiūra pagal programą REFIT (teisėkūros procedūra priimamas aktas, apimantis poveikio vertinimą, arba ne teisėkūros procedūra priimamas aktas, SESV 153 ir 154 straipsniai, 2017 m. 4 ketv.)

9.

ES maisto tiekimo grandinė

Pasiūlymas gerinti ES maisto tiekimo grandinę (teisėkūros procedūra priimamas aktas, apimantis poveikio vertinimą, SESV 42 ir 43 straipsniai, 2018 m. 1 ketv.)

10.

Kapitalo rinkų sąjungos sukūrimas

Persvarstyta investicinių įmonių sistema (teisėkūros procedūra priimamas aktas, apimantis poveikio vertinimą, SESV 114 straipsnis, 2017 m. 4 ketv.); Tvaraus finansavimo veiksmų planas ir reglamentavimo priemonės (teisėkūros procedūra priimamas aktas, apimantis poveikio vertinimą, arba ne teisėkūros procedūra priimamas aktas, 2018 m. 1 ketv.); iniciatyva dėl finansinių technologijų („FinTech“) (ne teisėkūros procedūra priimamas aktas, 2018 m. 1 ketv.); pasiūlymas dėl ES sutelktinio ir tarpusavio finansavimo sistemos (teisėkūros procedūra priimamas aktas, apimantis poveikio vertinimą; SESV 114 straipsnis; 2018 m. 1 ketv.); europinė padengtųjų obligacijų reglamentavimo sistema (teisėkūros procedūra priimamas aktas, apimantis poveikio vertinimą, SESV 114 straipsnis, 2018 m. 1 ketv.) ir REFIT iniciatyva dėl tarpvalstybinio alternatyvaus investavimo fondų ir kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų leidžiamų investicinių vienetų platinimo kliūčių mažinimo (teisėkūros procedūra priimamas aktas, apimantis poveikio vertinimą, SESV 114 straipsnis, 2018 m. 1 ketv.)

11.

Veiksmingesnė bendrosios rinkos teisėkūra (iniciatyva teiktina žvelgiant į 2025 m. perspektyvą)

Komunikatas dėl galimybių plačiau taikyti kvalifikuotos balsų daugumos taisyklę ir įprastos teisėkūros procedūrą sprendžiant vidaus rinkos klausimus, remiantis ES sutarties 48 straipsnio 7 dalimi (ne teisėkūros procedūra priimamas aktas, 2018 m. 3 ketv.)Stipresnė ir teisingesnė ekonominė ir pinigų sąjunga

12.

Ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimas

Pasiūlymai dėl Europos stabilumo mechanizmo pertvarkymo pagal Europos teisę į Europos valiutos fondą (teisėkūros procedūra priimami aktai, 2017 m. 4 ketv.); specialios euro zonos biudžeto eilutės sukūrimas ES biudžete siekiant finansuoti keturias funkcijas: 1) paramą struktūrinėms reformoms, 2) stabilizavimo funkciją, 3) bankų sąjungos finansinio stabilumo stiprinimo priemones ir 4) konvergencijos priemonę, skirtą pagalbai narystės euro zonoje siekiančioms valstybėms narėms teikti (ne teisėkūros procedūra priimamas aktas, 2017 m. 4 ketv.); esminių Sutarties dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir pinigų sąjungoje nuostatų įtraukimas į ES teisę, atsižvelgiant į Stabilumo ir augimo pakte įtvirtintą ir nuo 2015 m. sausio mėn. Komisijos nustatytą lankstumo principą (teisėkūros procedūra priimamas aktas, 2017 m. 4 ketv.)

13.

Bankų sąjungos sukūrimas

Pasiūlymai dėl neveiksnių paskolų antrinių rinkų plėtojimo (teisėkūros procedūra priimamas aktas, apimantis poveikio vertinimą, SESV 114 straipsnis, 2018 m. 1 ketv.); užtikrinimo priemonę turinčių kreditorių apsaugos nuo mokėjimo įsipareigojimų nevykdančių įmonių skolininkių (teisėkūros procedūra priimamas aktas, apimantis poveikio vertinimą, SESV 114 straipsnis, 2018 m. 1 ketv.) ir teisinės bazės, sudarančios sąlygas leisti ES valstybės obligacijomis užtikrintus vertybinius popierius (teisėkūros procedūra priimamas aktas, apimantis poveikio vertinimą, SESV 114 straipsnis, 2018 m. 1 ketv.) 

14.

Nuolatinio atskaitingo Europos ekonomikos ir finansų ministro pareigybės įsteigimas (iniciatyva teiktina žvelgiant į 2025 m. perspektyvą)

Komunikatas dėl galimybės įsteigti nuolatinio demokratiškai atskaitingo Europos ekonomikos ir finansų ministro pareigybę (ne teisėkūros procedūra priimamas aktas, 2017 m. 4 ketv.)

Prekyba. Proporcinga ir pažangi prekybos politika, tinkama globalizacijai pažaboti

15.

Strategijos „Prekyba visiems“ įgyvendinimas

Užbaigti sudaryti susitarimus su Japonija, Singapūru ir Vietnamu, tęsti derybas su Meksika ir MERCOSUR ir pasistūmėti derybose su Australija bei Naująja Zelandija, kai tik Taryba patvirtins Komisijos rekomenduotus įgaliojimus

Abipusiu pasitikėjimu grindžiama teisingumo ir pagrindinių teisių erdvė

16.

Saugumo sąjungos sukūrimas

Saugumo sąjungos darbotvarkės įgyvendinimas ir kovos su terorizmu stiprinimas: pasiūlymai dėl ES saugumo, sienų ir migracijos valdymo informacinių sistemų sąveikumo (teisėkūros procedūra priimamas aktas, apimantis poveikio vertinimą; 74, 77, 79, 85, 87 ir 88 straipsniai; 2017 m. 4 ketv.); pasiūlymas gerinti tarpvalstybinę teisėsaugos institucijų prieigą prie elektroninių įrodymų (teisėkūros procedūra priimamas aktas, apimantis poveikio vertinimą, SESV 82 straipsnis, 2018 m. 1 ketv.); Reglamento dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo peržiūra pagal programą REFIT (teisėkūros procedūra priimamas aktas, apimantis poveikio vertinimą, SESV 114 straipsnis, 2018 m. 2 ketv.); iniciatyvos, kuriomis siekiama palengvinti tarpvalstybinę teisėsaugos institucijų prieigą prie finansinių duomenų ir jų naudojimą (teisėkūros procedūra priimamas aktas, apimantis poveikio vertinimą, arba ne teisėkūros procedūra priimamas aktas, 2018 m. 2 ketv.)

17.

ES civilinės saugos mechanizmas

Pasiūlymas dėl EP ir Tarybos sprendimo, kuriuo peržiūrimas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES siekiant iš savų operacinių pajėgumų sukurti visavertį Europos Sąjungos civilinės saugos mechanizmą (teisėkūros procedūra priimamas aktas, SESV 196 straipsnis, 2017 m. 4 ketv.)

18.

Naujosios Europos prokuratūros užduočių išplėtimas (iniciatyva teiktina žvelgiant į 2025 m. perspektyvą)

Komunikatas dėl galimybės išplėsti naujosios Europos prokuratūros užduotis, į jas įtraukiant kovą su terorizmu, remiantis SESV 86 straipsnio 4 dalimi (ne teisėkūros procedūra priimamas aktas, 2018 m. 3 ketv.)

19.

Teisinė valstybė (iniciatyva teiktina žvelgiant į 2025 m. perspektyvą)

Teisinės valstybės užtikrinimo Europos Sąjungoje iniciatyva (ne teisėkūros procedūra priimamas aktas, 2018 m. 4 ketv.)

Naujos migracijos politikos kūrimas

20.

ES migracijos darbotvarkės įgyvendinimas

Bendro vizų kodekso peržiūra (teisėkūros procedūra priimamas aktas, apimantis poveikio vertinimą, SESV 77 straipsnis, 2018 m. 1 ketv.); vizų informacinės sistemos persvarstymas pagal programą REFIT (teisėkūros procedūra priimamas aktas, apimantis poveikio vertinimą, SESV 77 ir 87 straipsniai, 2018 m. 2 ketv.); Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų reglamento persvarstymas (teisėkūros procedūra priimamas aktas, apimantis poveikio vertinimą, 2018 m. 2 ketv.)

Svarbesnis vaidmuo pasaulio arenoje

21.

Visuotinės strategijos įgyvendinimas

Įskaitant ES strategiją dėl glaudesnių Europos ir Azijos sąsajų; atnaujintą partnerystę su Lotynų Amerikos ir Karibų jūros valstybėmis ir naujas bendradarbiavimo su Indija, Iranu ir Iraku sistemas (ne teisėkūros procedūra priimamas aktas, 2018 m. 1 ir 2 ketv.)

22.

Įtikinama plėtros perspektyva (iniciatyva teiktina žvelgiant į 2025 m. perspektyvą)

Labiausiai pažengusių Vakarų Balkanų šalių kandidačių Serbijos ir Juodkalnijos sėkmingo stojimo į ES strategija, ypač pabrėžiant teisinės valstybės principą, pagrindines teises, kovą su korupcija ir bendrą regiono stabilumą (ne teisėkūros procedūra priimamas aktas, 2018 m. 1 ketv.)

23.

Efektyvesnis ir nuoseklesnis bendros užsienio politikos įgyvendinimas (iniciatyva teiktina žvelgiant į 2025 m. perspektyvą)

Komunikatas dėl galimybės plačiau naudotis kvalifikuotos balsų daugumos taisykle bendros užsienio politikos srityje, remiantis Europos Sąjungos sutarties 31 straipsnio 3 dalimi, ir dėl nuoseklesnės bendros užsienio politikos (ne teisėkūros procedūra priimamas aktas, 2018 m. 3 ketv.)

Demokratinių pokyčių sąjunga

24.

Informacijos apie Europą sklaida

Komunikatas dėl to, kaip komunikacijos priemonėmis sukurti vieningesnę, stipresnę ir demokratiškesnę Sąjungą (ne teisėkūros procedūra priimamas aktas, 2018 m. 2 ketv.)

25.

Kaip nuveikti mažiau, bet efektyviau (iniciatyva teiktina žvelgiant į 2025 m. perspektyvą)

Komunikatas dėl nuoseklesnio subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo ir geresnio reglamentavimo kasdienėje Europos Sąjungos veikloje (ne teisėkūros procedūra priimamas aktas, 2018 m. 3 ketv.) 

26.

Veiksmingesnė ir demokratiškesnė Europa (iniciatyva teiktina žvelgiant į 2025 m. perspektyvą)

Komunikatas dėl būdų, kuriais galima padidinti vadovavimo Europos Sąjungai veiksmingumą (ne teisėkūros procedūra priimamas aktas, 2018 m. 3 ketv.)

(1)

Vadovaudamasi Tarpinstituciniu susitarimu dėl geresnės teisėkūros, Komisija šiame priede pateikia papildomą turimą informaciją apie savo darbo programoje numatytas iniciatyvas. Ši informacija pateikiama skliausteliuose prie kiekvienos iniciatyvos aprašymo. Ji yra tik orientacinė ir gali keistis vykstant parengiamajam procesui, visų pirma priklausomai nuo poveikio vertinimo proceso rezultatų.

(2)

Žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinys jau buvo įtrauktas į 2017 m. Komisijos darbo programos I priedą.

Top

Strasbūras, 2017 10 24

COM(2017) 650 final

PRIEDAS

prie

KOMISIJOS KOMUNIKATO EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI

2018 m. Komisijos darbo programa

Vieningesnės, stipresnės ir demokratiškesnės Sąjungos darbotvarkė


II priedas. REFIT iniciatyvos 1

Nr.

Pavadinimas

Aprašymas 2

Naujas darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo ir investicijų postūmis 

1.

Tolesni veiksmai atlikus aplinkos stebėsenos ir ataskaitų teikimo tinkamumo patikrą

Atlikus aplinkos stebėsenos ir ataskaitų teikimo tinkamumo patikrą teikiama iniciatyva racionalizuoti reikalavimus (SESV 95, 175, 192 straipsniai, 2018 m. 1 ketv.)

Sujungta skaitmeninė bendroji rinka

2.

Viešojo sektoriaus informacija

Peržiūrėjus Direktyvą 2013/37/ES dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo visuomenei bus atvertos galimybės naudotis vyriausybės duomenimis, sumažės reguliavimo sąnaudos ir bus supaprastinti galiojantys teisės aktai (teisėkūros procedūra priimamas aktas, apimantis poveikio vertinimą, SESV 114 straipsnis, 2018 m. 2 ketv.)

Atspari energetikos sąjunga ir perspektyvi klimato kaitos politika 

3.

Žuvininkystės kontrolės sistemos peržiūra

Remiantis vertinimo (SWD(2017)134 final) rezultatais, iniciatyva siekiama supaprastinti esamą teisinę sistemą (Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 768/2005, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1005/2008) ir padaryti ją veiksingesnę, pavyzdžiui, racionalizuojant taisykles, suderinant rimtų pažeidimų katalogą, sumažinant administracinę naštą ir skatinant naudoti suderintas IT priemones. Ši iniciatyva atitinka REFIT platformos nuomonę (teisėkūros procedūra priimamas aktas, apimantis poveikio vertinimą, SESV 43 straipsnis, 2018 m. 2 ketv.)

Stipresnė ir teisingesnė vidaus rinka, turinti stipresnį pramonės pagrindą

4.

Krovinių vežimo elektroninių dokumentų pripažinimas valdžios institucijose ir (arba) tarp verslo partnerių

Iniciatyva siekiama transporto sektoriuje išnaudoti skaitmeninimo potencialą – skatinama, kad valdžios institucijos ir (arba) verslo partneriai pripažintų krovinių vežimo elektroninius dokumentus ir kad vežėjai juos plačiau naudotų (teisėkūros procedūra priimamas aktas, apimantis poveikio vertinimą, SESV 91 straipsnis, 2018 m. 2 ketv.)

5.

Iniciatyva dėl vieno langelio sistemos jūrų laivybos sektoriuje

Direktyvos 2010/65/ES dėl pranešimo formalumų, taikomų į valstybių narių uostus įplaukiantiems ir (arba) iš jų išplaukiantiems laivams, persvarstymas (teisėkūros procedūra priimamas aktas, apimantis poveikio vertinimą, SESV 100 straipsnio 2 dalis, 2018 m. 2 ketv.)

6.

Investicijos į TEN-T

Reglamentas, kuriuo racionalizuojamos priemonės siekiant sparčiau įgyvendinti transeuropinio transporto tinklo bendro intereso projektus (teisėkūros procedūra priimamas aktas, apimantis poveikio vertinimą, SESV 171–172 straipsniai, 2018 m. 1 ketv.)

7.

Bendra akcizų tvarka 3

Direktyvos 2008/118/EB peržiūra, kuria siekiama suderinti muitų bei akcizų srities teisės aktus ir užtikrinti jų tarpusavio nuoseklumą, padidinti teisinį tikrumą ir užtikrinti vienodą ES teisės aktų taikymą (teisėkūros procedūra priimamas aktas, apimantis poveikio vertinimą, SESV 113 straipsnis, 2018 m. 1 ketv.)

Abipusiu pasitikėjimu grindžiama teisingumo ir pagrindinių teisių erdvė 

8.

Naujos galimybės vartotojams

Tikslinis ES vartotojų apsaugos srities direktyvų persvarstymas atsižvelgiant į 2017 m. gegužės 23 d. užbaigtą ES vartotojų apsaugos ir prekybos srities teisės aktų tinkamumo patikrą. Iniciatyvos tikslas – palengvinti koordinavimą ir veiksmingą nacionalinių vartotojų institucijų veikimą ES lygmeniu ir stiprinti viešojo vykdymo užtikrinimo veiksmus bei didesnę vartotojų teisių apsaugą (teisėkūros procedūra priimamas aktas, apimantis poveikio vertinimą, SESV 114 straipsnis, 2018 m. 1 ketv.) 

9.

Asmens tapatybės kortelės ir gyvenamosios vietos dokumentai

Teisėkūros iniciatyva, kuria siekiama padidinti ES piliečių ir jų šeimos narių, kurie nėra ES piliečiai, asmens tapatybės kortelių ir gyvenamosios vietos dokumentų saugumą. Ši iniciatyva atitinka REFIT platformos nuomonę (teisėkūros procedūra priimamas aktas, apimantis poveikio vertinimą, SESV 21 straipsnis ir (arba) 77 straipsnio 3 dalis, 2018 m. 2 ketv.)

10.

Reglamento dėl dokumentų įteikimo persvarstymas

Reglamento (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse („dokumentų įteikimas“) (teisėkūros procedūra priimamas aktas, apimantis poveikio vertinimą, SESV 81 straipsnio 2 dalis, 2018 m. 2 ketv.)

11.

Reglamento dėl įrodymų rinkimo persvarstymas

Reglamento 1206/2001 dėl įrodymų rinkimo persvarstymas (teisėkūros procedūra priimamas aktas, apimantis poveikio vertinimą, SESV 81 straipsnio 2 dalis, 2018 m. 2 ketv.)

12.

Laikinieji kelionės dokumentai

Tarybos direktyvos, kuria bus keičiamas Sprendimas dėl laikinojo kelionės dokumento nustatymo, pasiūlymo peržiūra (teisėkūros procedūra priimamas aktas, apimantis poveikio vertinimą, SESV 23 straipsnis, 2018 m. 2 ketv.)

(1)

Šiame priede išvardijamos pagal programą REFIT siūlomos teisėkūros iniciatyvos, kurias numatyta priimti 2018 m. Jomis papildomos naujos I priede išvardytos iniciatyvos.

(2)

Vadovaudamasi Tarpinstituciniu susitarimu dėl geresnės teisėkūros, Komisija šiame priede pateikia papildomą turimą informaciją apie savo darbo programoje numatytas iniciatyvas. Ši informacija pateikiama skliausteliuose prie kiekvienos iniciatyvos aprašymo. Ji yra tik orientacinė ir gali keistis vykstant parengiamajam procesui, visų pirma priklausomai nuo poveikio vertinimo proceso rezultatų.

(3)

Bendra akcizų tvarka jau buvo įtraukta į 2017 m. Komisijos darbo programos II priedą.

Top

Strasbūras, 2017 10 24

COM(2017) 650 final

PRIEDAS

prie

KOMISIJOS KOMUNIKATO EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI


2018 m. Komisijos darbo programa

Vieningesnės, stipresnės ir demokratiškesnės Sąjungos darbotvarkė


III priedas. Prioritetiniai dar nepriimti pasiūlymai

Nr.

Sritis

Visas pavadinimas

Nuoroda

Naujas darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo ir investicijų postūmis

1.

ESIF 2.0*

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) 2015/1017 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio pratęsimo ir to fondo bei Europos investavimo konsultacijų centro techninių patobulinimų, pasiūlymas

COM(2016) 597 final

2016/0276 (COD)

2016 09 14

2.

Finansinis reglamentas / „Omnibus“*

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2012/2002, (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014, (ES) Nr. 652/2014 ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 541/2014/ES pasiūlymas

COM(2016) 605 final

2016/0282(COD)

2016 09 14

3.

Žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinys*

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, pasiūlymas

COM(2015) 593 final

2015/0272(COD)

2015 12 02

4.

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/98/EB dėl atliekų, pasiūlymas

COM(2015) 595 final

2015/0275(COD)

2015 12 02

5.

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų, pasiūlymas

COM(2015) 594 final

2015/0274(COD)

2015 12 02

6.

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS, kuria iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų, pasiūlymas

COM(2015) 596 final

2015/0276(COD)

2015 12 02

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai*

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimais, suderinimo, pasiūlymas

COM(2015) 615 final

2015/02785 (COD)

2015 12 02

Sujungta skaitmeninė bendroji rinka

7.

Tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugos

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų pasiūlymas

COM(2016)0285 final

2016/0149 (COD)

2016 05 25

8.

Skaitmeninės sutartys

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS dėl tam tikrų skaitmeninio turinio teikimo sutarčių aspektų pasiūlymas

COM(2015)0634 final

2015/0287 (COD)

2015 12 09

9.

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS dėl tam tikrų internetinio ir kitokio nuotolinio prekių pardavimo sutarčių aspektų pasiūlymas

COM(2015)0635 final

2015/0288 (COD)

2015 12 09

10.

Telekomunikacijų reforma*

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas (nauja redakcija), pasiūlymas

COM(2016) 590 final

2016/0288 (COD)

2016 09 14

11.

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos įsteigimo pasiūlymas

COM(2016) 591 final

2016/0286(COD)

2016 09 14

12.

Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje*

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje pasiūlymas

COM(2016) 593 final

2016/0280 (COD)

2016 09 14

13.

Autorių ir gretutinės teisės transliuojant*

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo nustatomos naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms transliuojančiųjų organizacijų internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, taisyklės, pasiūlymas

COM(2016) 594 final

2016/0284 (COD)

2016 09 14

14.

Atnaujinta garso ir vaizdo sistema*

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS, kuria, atsižvelgiant į kintančias rinkos realijas, iš dalies keičiama Direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo, pasiūlymas

COM(2016)0287 final 

2016/0151 (COD)

2016 05 25

15.

Pasiūlymas, kuriuo siekiama užkirsti kelią nepagrįstam geografiniam blokavimui*

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl geografinio blokavimo ir kitokių formų diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos problemos sprendimo būdų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB, pasiūlymas

COM(2016)0289 final 

2016/0152 (COD)

2016 05 25

16.

E. privatumo direktyva*

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl teisės į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje, kuriuo panaikinama Direktyva 2002/58/EB (Reglamentas dėl privatumo ir elektroninių ryšių), pasiūlymas

COM(2017) 10 final

2017/0003(COD)

2017 01 10

17.

ES vidaus duomenų apsaugos taisyklių derinimas su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu*

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB, pasiūlymas

COM(2017) 8 final

2017/0002(COD)

2017 01 10

18.

Laisvas ne asmens duomenų judėjimas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl laisvo ne asmens duomenų judėjimo Europos Sąjungoje pagrindų pasiūlymas

COM(2017) 495 final 

2017/0228 (COD)

2017 09 13

19.

ES kibernetinio saugumo agentūra

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl ES kibernetinio saugumo agentūros ENISA ir informacinių ir ryšių technologijų kibernetinio saugumo sertifikavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 526/2013 (Kibernetinio saugumo aktas), pasiūlymas

COM(2017) 477 final

2017/0225 (COD)

2017 09 13

Atspari energetikos sąjunga ir perspektyvi klimato kaitos politika

20.

Švarios energijos visiems europiečiams dokumentų rinkinys*

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo, pasiūlymas

COM(2016) 761 final

2016/0376(COD)

2016 11 30

COM(2016) 765 final

2016/0381(COD)

2016 11 30

21.

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) pasiūlymas

COM(2016) 767 final

2016/0381(COD)

2016 11 30

22.

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (nauja redakcija) pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl elektros energijos vidaus rinkos (nauja redakcija) pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, įsteigiančio Europos Sąjungos Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą (nauja redakcija), pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl pasirengimo valdyti riziką elektros energijos sektoriuje, kuriuo panaikinama Direktyva 2005/89/EB, pasiūlymas

COM(2016) 864 final

2016/0380(COD)

COM(2016) 861 final

2016/0379(COD)

COM(2016) 863 final

2016/0378(COD)

COM(2016) 862 final

2016/0377(COD)

Visi priimti 2016 11 30

23.

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl energetikos sąjungos valdymo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 94/22/EB, Direktyva 98/70/EB, Direktyva 2009/31/EB, Reglamentas (EB) Nr. 663/2009, Reglamentas (EB) Nr. 715/2009, Direktyva 2009/73/EB, Tarybos direktyva 2009/119/EB, Direktyva 2010/31/ES, Direktyva 2012/27/ES, Direktyva 2013/30/ES ir Tarybos direktyva (ES) 2015/652 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 525/2013, pasiūlymas

COM(2016) 759 final

2016/375 (COD)

2016 11 30

24.

Klimato kaitos dokumentų rinkinys*

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB siekiant ekonomiškai efektyviai dar labiau sumažinti išmetamų teršalų kiekį ir paskatinti investicijas į mažo anglies dioksido kiekio technologijas, pasiūlymas

COM(2015) 337 final

2015/0148 (COD)

2015 07 15

25.

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios informacijos teikimo mechanizmo, pasiūlymas

COM(2016) 479 final

2016/0230 (COD)

2016 07 20

26.

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo, kuriant atsparią energetikos sąjungą ir siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą, valstybėms narėms nustatomi įpareigojimai 2021–2030 m. laikotarpiu sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinį kiekį ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo, pasiūlymas

COM(2016) 482 final

2016/0231 (COD)

2016 07 20

27.

Dokumentų rinkinys „Europa kelyje“

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra, pasiūlymas

COM(2017)275 final

2017/0114 (COD)

2017 05 31

28.

TARYBOS DIREKTYVOS, kuria iš dalies keičiamos tam tikros Direktyvos 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra nuostatos dėl transporto priemonių apmokestinimo, pasiūlymas

COM(2017)276 final 

2017/0115 (CNS)

2017 05 31

29.

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS dėl elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumo, kuria sudaromos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus Sąjungoje (nauja redakcija), pasiūlymas

COM(2017)280 final

2017/0128 (COD)

2017 05 31

30.

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo, derinant prie sektoriaus pokyčių, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 ir Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009, pasiūlymas

COM(2017)281 final 

2017/0123 (COD)

2017 05 31

31.

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/1/EB dėl transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimo kroviniams vežti keliais, pasiūlymas

COM(2017)282 final 

2017/0113 (COD)

2017 05 31

32.

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo iš dalies keičiami Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatyti būtiniausi reikalavimai dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių ir Reglamente (ES) Nr. 165/2014 nustatyti reikalavimai dėl vietos nustatymo tachografais, pasiūlymas

COM(2017)277 final 

2017/0122 (COD)

2017 05 31

33.

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų stebėsenos bei duomenų teikimo pasiūlymas

COM(2017)279 final 

2017/0111 (COD)

2017 05 31

34.

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/22/EB nuostatos dėl vykdymo užtikrinimo reikalavimų ir nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės, pasiūlymas

COM(2017)278 final 

2017/0121 (COD)

2017 05 31

Stipresnė ir teisingesnė vidaus rinka, turinti stipresnį pramonės pagrindą

35.

Atitikties dokumentų rinkinys

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl bendrųjų skaitmeninių vartų sukūrimo informacijai teikti, procedūroms atlikti ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugoms teikti, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012, pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo nustatomos Komisijos prašymų įmonėms ir įmonių asociacijoms, kad pateiktų vidaus rinkos ir susijusių sričių informaciją, teikimo sąlygos ir tvarka, pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS, kuria siekiama valstybių narių konkurencijos institucijoms suteikti įgaliojimus, kad jos būtų veiksmingesnės vykdymo užtikrinimo institucijos ir užtikrintų tinkamą vidaus rinkos veikimą, pasiūlymas

COM(2017) 256 final

2017/0086 (COD)

2017 05 02

COM(2017) 257 final

2017/0087(COD)

2017 05 02

COM(2017) 142 final

2017/0063 (COD)

2017 03 22

36.

Paslaugų dokumentų rinkinys

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS dėl Direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje įgyvendinimo užtikrinimo, kuria nustatoma pranešimo apie leidimų išdavimo tvarką ir reikalavimus, susijusius su paslaugų teikimu, procedūra ir kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/123/EB ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą, pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS dėl proporcingumo patikros prieš priimant naujas profesijų reglamentavimo nuostatas pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo nustatoma Europos paslaugų e. kortelė ir susijusios administracinės priemonės, pasiūlymas

COM(2016) 821 final

2016/0398 (COD)

2017 01 10

COM(2016) 822 final

2016/0404 (COD)

2017 01 10

COM(2016) 824 final

2016/0403 (COD)

2017 01 10

37.

Motorinių transporto priemonių rinkos priežiūra

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros pasiūlymas

COM(2016)031 final 

2016/014 (COD)

2016 01 27

38.

Nemokumo direktyva

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS dėl prevencinio restruktūrizavimo mechanizmų, antrosios galimybės ir priemonių restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumui gerinti, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/30/ES, pasiūlymas

COM(2016) 723 final 

2016/0359 (COD)

2016 11 22

39.

Visos Europos asmeninės pensijos produktas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl visos Europos asmeninės pensijos produkto (PEPP) pasiūlymas

COM(2017) 343 final

2017/0143(COD)

2017 06 29

40.

Europos rinkos infrastruktūros reglamento pakeitimai

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos, susijusios su tarpuskaitos prievole, tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymu, ataskaitų teikimo reikalavimais, ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdais, sandorių duomenų saugyklų registracija ir priežiūra bei sandorių duomenų saugyklų reikalavimais, pasiūlymas

COM(2017) 208 final

2017/0090(COD)

2017 05 04

41.

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), ir Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl pagrindinių sandorio šalių leidimų suteikimo procedūrų bei jose dalyvaujančių institucijų ir trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimo reikalavimų, pasiūlymas

COM(2017) 331 final

2017/0136(COD)

2017 06 13

42.

Bendra konsoliduotoji pelno mokesčio bazė (BKPMB)

TARYBOS DIREKTYVOS dėl bendros pelno mokesčio bazės (BPMB) pasiūlymas

TARYBOS DIREKTYVOS dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės (BKPMB) pasiūlymas

COM(2016) 685 final

2016/0337 (CNS)

2016 10 25

COM(2016) 683 final 
2016/0336 (CNS)

2016 10 25

43.

Administracinis bendradarbiavimas ir kova su sukčiavimu PVM srityje

TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje, pasiūlymas

COM(2016) 755 final

2016/0371 (CNS)

2016 12 01

44.

Knygoms, laikraščiams ir periodiniams leidiniams taikomi pridėtinės vertės mokesčio tarifai

TARYBOS DIREKTYVOS, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl knygoms, laikraščiams ir periodiniams leidiniams taikomų pridėtinės vertės mokesčio tarifų, pasiūlymas

COM(2016) 758 final

2016/0374 (CNS)

2016 12 01

45.

Pelno mokesčio informacijos atskleidimas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2013/34/ES nuostatos dėl tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimo, pasiūlymas

COM(2016) 198 final

2016/0107(COD)

2016 04 12

46.

Automatiniai apmokestinimo srities informacijos mainai

TARYBOS DIREKTYVOS, kuria dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos, susijusios su praneštinais tarpvalstybiniais susitarimais, mainų iš dalies keičiama Direktyva 2011/16/ES, pasiūlymas

COM(2017) 335 final

2017/0138 (CNS)

2017 06 21

47.

Darbuotojų komandiravimas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS, kuria iš dalies keičiama 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje, pasiūlymas

COM(2016) 128 final

2016/0070 (COD)

2016 03 08

48.

Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas*

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką, pasiūlymas

COM(2016) 815 final

2016/0397 (COD)

2016 12 13

49.

Tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, kuria panaikinama Tarybos direktyva 2010/18/ES, pasiūlymas

COM(2017) 253 final

2017/0085 (COD)

2017 04 26

Glaudesnė ir teisingesnė ekonominė ir pinigų sąjunga

50.

Europos centrinių bankų sistemos bei ECB statutas

Rekomendacijos dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos centrinių bankų sistemos bei ECB statuto 22 straipsnis, pasiūlymas

ECB/2017/18

2017 06 23

51.

Vieningas atstovavimas euro zonai Tarptautiniame valiutos fonde

TARYBOS SPRENDIMO, kuriuo nustatomos vieningo atstovavimo euro zonai Tarptautiniame valiutos fonde palaipsnio užtikrinimo priemonės, pasiūlymas

COM(2015) 603 final

2015/0250 (NLE)

2015 10 21

52.

Kapitalo reikalavimų reglamento reforma*

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos dėl sverto koeficiento, grynojo pastovaus finansavimo rodiklio, nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimų, sandorio šalies kredito rizikos, rinkos rizikos, pagrindinių sandorio šalių pozicijų, kolektyvinio investavimo subjektų pozicijų, didelių pozicijų, ataskaitų teikimo ir informacijos atskleidimo reikalavimų ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012, pasiūlymas

COM(2016) 850 final

2016/0360 (COD)

2016 11 23

53.

Nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumas*

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 806/2014 nuostatos dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumo, pasiūlymas

COM(2016) 851 final

2016/0361 (COD)

2016 11 21

54.

Kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2014/59/ES nuostatos dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumo ir iš dalies keičiamos Direktyva 98/26/EB, Direktyva 2002/47/EB, Direktyva 2012/30/ES, Direktyva 2011/35/ES, Direktyva 2005/56/EB, Direktyva 2004/25/EB ir Direktyva 2007/36/EB, pasiūlymas

COM(2016) 852 final

2016/0362 (COD)

2016 11 23

55.

Neužtikrintų skolos priemonių eiliškumas nemokumo atveju*

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS, kuria iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/59/ES nuostatos dėl neužtikrintų skolos priemonių eiliškumo nemokumo atveju, pasiūlymas

COM(2016)853 final 
2016/0363 (COD)

2016 11 23

56.

Nuostatos dėl subjektų, kuriems reikalavimai netaikomi, finansų kontroliuojančiųjų bendrovių, mišrią veiklą vykdančių finansų kontroliuojančiųjų bendrovių, atlygio, priežiūros priemonių bei įgaliojimų ir kapitalo apsaugos priemonių

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2013/36/ES nuostatos dėl subjektų, kuriems reikalavimai netaikomi, finansų kontroliuojančiųjų bendrovių, mišrią veiklą vykdančių finansų kontroliuojančiųjų bendrovių, atlygio, priežiūros priemonių bei įgaliojimų ir kapitalo apsaugos priemonių, pasiūlymas

COM(2016) 854 final

2016/0364 (COD)

2016 11 23

57.

Pagrindinių sandorio šalių gaivinimas ir pertvarkymas*

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo sistemos, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012 ir (ES) 2015/2365, pasiūlymas

COM(2016) 856 final

2016/0365 (COD)

2016 11 28

58.

Europos indėlių garantijų sistema*

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 806/2014 siekiant sukurti Europos indėlių garantijų sistemą, pasiūlymas

COM(2015) 586 final

2015/0270(COD)

2015 11 24

Abipusiu pasitikėjimu grindžiama teisingumo ir pagrindinių teisių erdvė

59.

Pinigų plovimas ir teroristų finansavimas*

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS, iš dalies keičiančios Direktyvą (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos ir iš dalies keičiančios Direktyvą 2009/101/EB, pasiūlymas

COM(2016) 450 final

2016/0208(COD)

2016 07 05

60.

Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema*

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/794 ir (ES) 2016/1624, pasiūlymas

COM(2016) 731 final

2016/0357(COD)

2016 11 16

61.

Europos nuosprendžių registrų informacinė sistema (ECRIS)*

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo Europos nuosprendžių registrų informacinei sistemai papildyti ir paremti sukuriama centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN sistema) ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, pasiūlymas

COM(2017) 344 final

2017/0144(COD)

2017 06 26

62.

„eu-LISA“

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 ir Tarybos sprendimas 2007/533/TVR ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, pasiūlymas

COM(2017) 352 final 

2017/0145 (COD)

2017 06 29

63.

Nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimo

COM(2016) 819 final

2016/0412(COD)

2016 12 21

64.

Šengeno sienų kodeksas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2016/399 nuostatos, susijusios su laikinam vidaus sienų kontrolės atnaujinimui taikomomis taisyklėmis, pasiūlymas

COM(2017) 571 final

2017/0245(COD)

2017 09 28

65.

Šengeno informacinė sistema

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl Šengeno informacinės sistemos naudojimo neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo tikslams pasiūlymas

COM(2016) 881 final

2016/0408(COD)

2016 12 21

66.

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo patikrinimams kertant sieną, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 515/2014 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006, pasiūlymas

COM(2016) 882 final

2016/0407(COD)

2016 12 21

67.

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo policijos bendradarbiavimui ir teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 515/2014 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1986/2006, Tarybos sprendimas 2007/533/TVR ir Komisijos sprendimas 2010/261/ES, pasiūlymas

COM(2016) 883 final

2016/0409(COD)

2016 12 21

Prekyba. Subalansuota ir pažangi globalizacijos kontrolei tinkama prekybos politika

68.

Prekybos apsaugos priemonių modernizavimas*

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių ir Tarybos reglamentas Nr. 597/2009 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių, pasiūlymas

COM(2013) 192 final

2013/0103 (COD)

2013 04 10

69.

Tarptautinė viešųjų pirkimų priemonė

Pakeistas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl trečiųjų šalių prekių ir paslaugų patekimo į Sąjungos viešųjų pirkimų vidaus rinką ir procedūrų, kuriomis remiamos derybos dėl Sąjungos prekių ir paslaugų patekimo į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas, pasiūlymas

COM(2016) 34 final

2012/0060(COD)

2016 01 29

70.

Tiesioginių užsienio investicijų į ES tikrinimas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo nustatoma tiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo sistema, pasiūlymas

COM(2017) 487 final

2017/0224(COD)

2017 09 13

71.

Daugiašalis investicinių ginčų teismas

Rekomendacijos dėl TARYBOS SPRENDIMO, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl Konvencijos, kuria įsteigiamas Daugiašalis investicinių ginčų sprendimo teismas, pasiūlymas

COM(2017) 493 final

2017 09 13

Nauja migracijos politika

72.

Dublino sistemos reforma*

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (nauja redakcija), pasiūlymas

COM(2016) 270 final

2016/0133(COD)

2016 05 04

73.

Prieglobsčio agentūra / Europos prieglobsčio paramos biuras*

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 439/2010, pasiūlymas

COM(2016) 271 final

2016/0131 (COD)

2016 05 04

74.

EURODAC*

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl pirštų atspaudų lyginimo sistemos EURODAC sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti [Reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai], siekiant nustatyti neteisėtai esančius trečiųjų šalių piliečius ar asmenis be pilietybės, ir dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti duomenis su sistemos EURODAC duomenimis (nauja redakcija), pasiūlymas

COM(2016) 272 final

2016/0132 (COD)

2016 05 04

75.

Priėmimo sąlygos*

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS, kuria nustatomos normos dėl tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo (nauja redakcija), pasiūlymas

COM(2016) 465 final

2016/0222(COD)

2016 07 13

76.

Priskyrimas prie tarptautinės apsaugos gavėjų

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo pabėgėlių arba papildomą apsaugą galinčių gauti asmenų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio standartų, kuriuo iš dalies keičiama 2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos direktyva 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso, pasiūlymas

COM(2016) 466 final

2016/0223(COD)

2016 07 13

77.

Prieglobsčio suteikimo tvarka*

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo Sąjungoje nustatoma bendra tarptautinės apsaugos tvarka ir panaikinama Direktyva 2013/32/ES, pasiūlymas

COM(2016) 467 final

2016/0224(COD)

2016 07 13

78.

Sąjungos lygmens perkėlimo į ES sistema

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo nustatoma Sąjungos lygmens perkėlimo į ES sistema ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014, pasiūlymas

COM(2016) 468 final

2016/0225(COD)

2016 07 13

79.

Trečiųjų šalių piliečių atvykimas ir apsigyvenimas siekiant dirbti aukšto lygio įgūdžių reikalaujantį darbą (pasiūlymas dėl mėlynosios kortelės)*

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo siekiant dirbti aukšto lygio įgūdžių reikalaujantį darbą sąlygų, pasiūlymas

COM(2016) 378 final

2016/0176 (COD)

2016 06 07

Svarbesnis vaidmuo pasaulyje

80.

Europos investicijų banko išorės skolinimo įgaliojimas*

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMO, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 466/2014/ES, kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti, pasiūlymas

COM(2016) 583 final

2016/0275(COD)

2016 09 14

81.

Europos investicijų bankas. Išorės veiksmų garantijų fondas*

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 480/2009, įsteigiantis Išorės veiksmų garantijų fondą, pasiūlymas

COM(2016) 582

2016/0274(COD)

2016 09 14

82.

Europos gynybos pramonės plėtros programa

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo sukuriama Europos gynybos pramonės plėtros programa ES gynybos pramonės konkurencingumui ir inovaciniam pajėgumui remti, pasiūlymas

COM(2017) 294 final

2017/0125 (COD)

Demokratinių pokyčių sąjunga

83.

Europos solidarumo korpusas*

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso teisinė sistema ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1288/2013, (ES) Nr. 1293/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir Sprendimas Nr. 1313/2013/ES, pasiūlymas

COM(2017) 262 final

2017/0102(COD)

2017 05 30

84.

Reglamentas dėl komiteto procedūros

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai, pasiūlymas

COM(2017)085 final 

2017/035 (COD)

2017 02 14

85.

Europos politinės partijos ir Europos politiniai fondai

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo iš dalies keičiamas 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo, pasiūlymas

COM(2017) 481 final

2017/0219(COD)

2017 09 13

86.

Europos piliečių iniciatyva

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl Europos piliečių iniciatyvos pasiūlymas

COM(2017) 482 final

2017/0220(COD)

2017 09 13

Top

Strasbūras, 2017 10 24

COM(2017) 650 final

PRIEDAS

prie

KOMISIJOS KOMUNIKATO EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI

2018 m. Komisijos darbo programa

Vieningesnės, stipresnės ir demokratiškesnės Sąjungos darbotvarkė


IV priedas. Atšaukiami pasiūlymai 1

Nr.

COM / tarpinstitucinė nuoroda

Pavadinimas

Atšaukimo priežastys

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

1.

COM/2017/0150 final
2017/068/COD

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo nustatomas 2017 kalendoriniais metais taikytinas tiesioginių išmokų koregavimo koeficientas, numatytas Reglamente (ES) Nr. 1306/2013, pasiūlymas

Nebeaktualus – klausimas išspręstas 2017 m. liepos 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1236.

Ekonomikos ir finansų reikalai, mokesčiai ir muitai

2.

COM/2011/737 final
2011/333/CNS

TARYBOS REGLAMENTO dėl nuosavų išteklių, pagrįstų pridėtinės vertės mokesčiu, teikimo metodų ir tvarkos pasiūlymas

Naujų pasiūlymų dėl nuosavų išteklių Komisija pateiks išsamiame būsimos daugiametės finansinės programos po 2020 m. pasiūlyme. Taigi šis pasiūlymas taps nebeaktualus, nes bus pakeistais naujais šios srities pasiūlymais.

3.

COM/2014/43 final
2014/0020/COD

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl struktūrinių priemonių ES kredito įstaigų atsparumui didinti pasiūlymas

Susitarimas dėl pasiūlymo nenumatytas. Dėl šio dokumento į priekį nepasistūmėta nuo 2015 m. Be to, per tą laiką finansinio stabilumo klausimas, dėl kurio iš esmės šis pasiūlymas ir buvo pateiktas, išspręstas kitomis bankų sektoriaus reguliavimo priemonėmis, visų pirma pradėjus veikti bankų sąjungos priežiūros ir pertvarkymo institucijoms.

Užsienio reikalai ir saugumo politika

4.

COM/2003/695 final
CNS 2003/0268

TARYBOS SPRENDIMO dėl Europos Bendrijos bei jos valstybių narių ir Andų bendrijos bei jos valstybių narių, t. y. Bolivijos Respublikos, Kolumbijos, Ekvadoro, Peru ir Venesuelos Bolivaro Respublikos, politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo pasiūlymas

Nebeaktualus – nebegalioja, nes pakeistas 2016 m. vasario 3 d. bendru pasiūlymu JOIN/2016/04 final.

5.

COM/2014/360 final
2014/0182/NLE

TARYBOS SPRENDIMO dėl Sąjungos pozicijos Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Gruzijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimu įsteigtoje Bendradarbiavimo taryboje dėl Rekomendacijos dėl ES ir Gruzijos asociacijos darbotvarkės įgyvendinimo priėmimo pasiūlymas

Nebeaktualus – asociacijos darbotvarkė priimta 2014 m. birželio 23 d. Užsienio reikalų tarybos posėdyje (Gruzija – ST 10978/14) ir OL L 261, 2014 08 30.

6.

COM/2014/359 final
2014/0181/NLE

TARYBOS SPRENDIMO dėl Sąjungos pozicijos Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Moldovos Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimu įsteigtoje Bendradarbiavimo taryboje dėl Rekomendacijos dėl ES ir Moldovos asociacijos darbotvarkės įgyvendinimo priėmimo pasiūlymas

Nebeaktualus – asociacijos darbotvarkė priimta 2014 m. birželio 23 d. Užsienio reikalų tarybos posėdyje (Moldova – ST 9621/14 (pranešimas dėl „I/A“ punkto)).

7.

COM/2013/014 final
2013/0149/NLE

TARYBOS SPRENDIMO dėl Sąjungos pozicijos Asociacijos taryboje, įsteigtoje Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimu, steigiančiu Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, dėl rekomendacijos dėl antro ES ir Libano EKP veiksmų plano įgyvendinimo priėmimo bendras pasiūlymas

2016 m. lapkričio 11 d. ES IR LIBANO ASOCIACIJOS TARYBOS SPRENDIME Nr. 1/2016, kuriuo susitarta dėl ES ir Libano partnerystės prioritetų, aiškiai teigiama, kad, užuot atnaujinusios EKP veiksmų planą, šalys priima partnerystės prioritetus ir susitarimą. Todėl bendras pasiūlymas COM(2013) 014 yra nebeaktualus.

Vidaus rinka, pramonė, verslumas ir MVĮ

8.

COM/2012/164 final
2012/82/COD

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo supaprastinamas kitoje valstybėje narėje įregistruotų variklinių transporto priemonių perkėlimas bendrojoje rinkoje, pasiūlymas

Susitarimas dėl pasiūlymo nenumatytas. Dėl šio dokumento į priekį nepasistūmėta nuo 2012 m. Komisija iš naujo įvertins šį klausimą, be kita ko, imdamasi veiksmų poveikio vertinimui atnaujinti.

Tarptautinis bendradarbiavimas ir vystymasis

9.

COM/2011/0861 final
2011/0420/NLE

TARYBOS SPRENDIMO dėl ES prisijungimo prie Tarptautinio medvilnės pramonės patariamojo komiteto pasiūlymas

Nebeaktualus – 2017 m. gegužės 18 d. priimtas Tarybos sprendimas, pagrįstas atnaujintu Komisijos pasiūlymu (COM/2016/0712 final, 2016/0349 (NLE)).

Teisingumas, vartotojų reikalai ir lyčių lygybė

10.

COM/2014/0212 final
2014/0120/COD

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS dėl vienanarių privačių ribotos atsakomybės bendrovių pasiūlymas

Apie galimą pasiūlymo atšaukimą užsiminta atsakymuose raštu į PANA komiteto klausimus. 2017 m. 4 ketvirtį Komisija pateiks naujų pasiūlymų dėl bendrovių teisės, todėl šis pasiūlymas bus atšauktas.

Jūrų reikalai ir žuvininkystė

11.

COM/2011/0760 final
2011/0345/COD

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo iš dalies keičiamas 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1300/2008, nustatantis atlantinių silkių išteklių, esančių į vakarus nuo Škotijos, ir šių išteklių žvejybos būdų daugiametį planą, pasiūlymas

Taps nebeaktualus, kai bus, kaip siūloma (žr. V priedą), panaikintas 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1300/2008, nustatantis atlantinių silkių išteklių, esančių į vakarus nuo Škotijos, ir šių išteklių žvejybos būdų daugiametį planą.

12.

COM/2013/09 final
2013/0007/COD

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, pasiūlymas

2018 m. 2 ketvirtį Komisija ketina pateikti naują pasiūlymą iš esmės persvarstyti žuvininkystės kontrolės sistemą.

Migracija, vidaus reikalai ir pilietiškumas

13.

COM/2014/163 final
2014/0095/COD

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo sukuriama kelionių viza ir iš dalies keičiama Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir reglamentai (EB) Nr. 562/2006 ir (EB) Nr. 767/2008, pasiūlymas

Pasiūlymas turėtų būti atšauktas, nes 2018 m. 1 ketvirtį numatoma pateikti persvarstyto Vizų kodekso pasiūlymą.

14.

COM/2014/164 final
2014/0094/COD

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl Sąjungos  vizų kodekso (Vizų kodeksas)  pasiūlymas 

Pasiūlymas turėtų būti atšauktas, nes 2018 m. 1 ketvirtį numatoma pateikti persvarstyto Vizų kodekso pasiūlymą.

Transportas

15.

COM/2013/409 final
2013/0187/COD

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 216/2008 nuostatos dėl aerodromų, oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų, pasiūlymas

Esminės šio pasiūlymo nuostatos įtrauktos į naują pasiūlymą, kuriuo įsteigiama EASA (COM(2015) 613 final); dabar jį svarsto įvairios institucijos. Todėl šis pasiūlymas taps nebeaktualus.

(1)

Šiame sąraše pateikiami dar nepriimti pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kuriuos Komisija ketina atšaukti per šešis mėnesius (iki 2018 m. balandžio mėn.).

Top

Strasbūras, 2017 10 24

COM(2017) 650 final

PRIEDAS

prie

KOMISIJOS KOMUNIKATO EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI


2018 m. Komisijos darbo programa

Vieningesnės, stipresnės ir demokratiškesnės Sąjungos darbotvarkė


V priedas. Teisės aktų, kuriuos numatoma panaikinti, sąrašas

Nr.

Politikos sritis

Pavadinimas

Panaikinimo priežastys

1.

Jūrų reikalai ir žuvininkystė

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1300/2008, nustatantis atlantinių silkių išteklių, esančių į vakarus nuo Škotijos, ir šių išteklių žvejybos būdų daugiametį planą

Šio silkių išteklių plano atskaitos taškai jau paseno ir jis nebetaikomas. Todėl jis gali būti panaikintas.

2.

Mokesčiai ir muitai

1979 m. rugsėjo 6 d. Komisijos direktyva 79/802/EEB dėl laikinai įvežtų perdirbti prekių, kurioms, jeigu jos būtų importuotos išleisti į laisvą apyvartą, dėl jų galutinio vartojimo būtų taikomas palankus muitų tarifų režimas

Ši direktyva nebereikalinga, nes prekės, kurioms taikoma galutinio vartojimo procedūra, patenka į Bendrojo muitų tarifo reglamento (Nr. 2658/87 (I priedas)) taikymo sritį, be to, laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą ir galutinio vartojimo procedūrą dabar reglamentuoja Sąjungos muitinės kodeksas.

3.

Teisingumas ir vidaus reikalai

Bendrieji veiksmai 98/699/JHA dėl pinigų plovimo, nusikaltimo priemonių ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų nustatymo, paieškos, įšaldymo, areštavimo ir konfiskavimo

Šį teisės aktą beveik visose valstybėse narėse (išskyrus Daniją ir Jungtinę Karalystę, nedalyvavusias priimant šią direktyvą) visiškai pakeitė Direktyva 2014/42/ES dėl nusikaltimų priemonių ir pajamų iš nusikaltimų įšaldymo ir konfiskavimo Europos Sąjungoje. Daugelis jo nuostatų jau pakeistos Pamatiniu sprendimu 2001/500/JHA (dėl pinigų plovimo, nusikaltimo priemonių ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų nustatymo, paieškos, įšaldymo, areštavimo ir konfiskavimo), kuris taip pat taikomas Danijai ir Jungtinei Karalystei. Likusios jo nuostatos yra neprivalomos bendros rekomendacijos, šiuo metu galiojančios tik Danijai ir Jungtinei Karalystei.

Top