EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017AB0042

2017 m. spalio 11 d. Europos Centrinio Banko nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos, susijusios su tarpuskaitos prievole, tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymu, ataskaitų teikimo reikalavimais, ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdais, sandorių duomenų saugyklų registracija ir priežiūra bei sandorių duomenų saugyklų reikalavimais (CON/2017/42)

OJ C 385, 15.11.2017, p. 10–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.11.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 385/10


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2017 m. spalio 11 d.

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos, susijusios su tarpuskaitos prievole, tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymu, ataskaitų teikimo reikalavimais, ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdais, sandorių duomenų saugyklų registracija ir priežiūra bei sandorių duomenų saugyklų reikalavimais

(CON/2017/42)

(2017/C 385/04)

Įžanga ir teisinis pagrindas

2017 m. birželio 6 ir 9 d. Europos Centrinis Bankas (ECB) gavo prašymus atitinkamai iš Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Parlamento pateikti nuomonę dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos, susijusios su tarpuskaitos prievole, tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymu, ataskaitų teikimo reikalavimais, ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdais, sandorių duomenų saugyklų registracija ir priežiūra bei sandorių duomenų saugyklų reikalavimais (1) (toliau – pasiūlytas reglamentas).

ECB kompetencija teikti nuomonę yra grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 127 straipsnio 4 dalimi ir 282 straipsnio 5 dalimi, nes pasiūlytame reglamente yra nuostatų, darančių įtaką pagrindiniams Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) uždaviniams nustatyti ir įgyvendinti Sąjungos pinigų politiką ir skatinti sklandų mokėjimo sistemų veikimą pagal Sutarties 127 straipsnio 2 dalies pirmą ir ketvirtą įtraukas, ECBS prisidėjimui prie sklandaus politikos, susijusios su finansų sistemos stabilumu, vykdymo, kaip nurodyta Sutarties 127 straipsnio 5 dalyje, ir specialiems ECB pavestiems uždaviniams, susijusiems su rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų priežiūra, kaip nurodyta Sutarties 127 straipsnio 6 dalyje. Vadovaudamasi Europos Centrinio Banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmuoju sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

Bendros pastabos

ECB iš esmės pritaria Komisijos iniciatyvai atlikti keletą Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 (2) tikslinių pakeitimų siekiant supaprastinti taikomas taisykles ir panaikinti neproporcingą naštą.

Konkrečios pastabos

1.   Išimtys centrinio banko sandoriams

1.1.

Pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 1 straipsnio 4 dalį prievolė teikti ataskaitas netaikoma ECBS nariams, tačiau ne jų sandorio šalims. Todėl kai išvestinių finansinių priemonių sutartis sudaroma su ECBS nariu, jo sandorio šalis privalo pateikti informaciją apie sandorį sandorių duomenų saugyklai. Šiame kontekste galima pastebėti, kad atitinkamų centrinio banko sandorių atžvilgiu netaikoma prievolė teikti ataskaitas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2365 (3). Be to, centrinio banko sandoriams, susijusiems su pinigų, užsienio valiutos ir finansinio stabilumo politikos vykdymu, netaikomi informacijos atskleidimo reikalavimai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES (4) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 600/2014 (5).

1.2.

ECB kelia susirūpinimą rizika, kuri gali kilti, jei, nepaisant konfidencialumo režimo, kurį taiko sandorio šalys, su ECBS politikos operacijomis susijusi informacija būtų paskleista viešai ir jei rinkos dalyviai galėtų identifikuoti ECBS nacionalinių centrinių bankų (NCB) sandorius. Iš tiesų tai galėtų turėti neigiamą poveikį NCB užduočių, susijusių su tais centrinio banko sandoriais, vykdymui, ypač pinigų politikos ir užsienio valiutų operacijų srityje, kurioje būtinas konfidencialumas (6). Dėl reikalavimo, kad ECBS narių sandorio šalys teiktų visus duomenis apie jų sandorius sandorių duomenų saugykloms, atsiranda nenumatytas netiesioginis ataskaitų apie centrinio banko sandorius teikimo reikalavimas ir dėl to apribojamas ECBS nariams suteiktos išimties efektyvumas. Todėl svarbu, kad ECBS narių apskaitos knygos būtų apsaugotos ir kad informavimas apie centrinio banko operacijas išliktų veiksmingas (7).

1.3.

Todėl ECB laikosi nuomonės, kad siekiant užtikrinti, kad NCB toliau veiksmingai vykdytų teisės aktais nustatytas savo užduotis, yra svarbu, kad centrinio banko sandoriams nebūtų taikomi ataskaitų teikimo reikalavimai.

2.   Prievolė teikti ataskaitas

2.1.

Dėl pasiūlymo iš dalies pakeisti 9 straipsnio 1 dalį, ECB atsižvelgia į Komisijos poveikio vertinimo išvadas ir supranta poreikį sumažinti ataskaitų teikimo naštą mažoms ne finansų sandorio šalims. Šiuo požiūriu ECB pritaria Komisijos pasiūlytam sprendimui, kad tam tikrais atvejais ataskaitų teikimo pareigą turėtų vykdyti pagrindinės sandorio šalys (PSŠ), finansų sandorio šalys, kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjekto valdymo įmonės ir alternatyvaus investavimo fondų valdytojai (8). Atrodo, kad šiuo pasiūlymu nustatoma gera pusiausvyra tarp duomenų išsamumo užtikrinimo, ataskaitų teikimo naštos mažinimo ir taip pat ataskaitų teikimo prievolių struktūrų suderinimo pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 ir Reglamentą (ES) 2015/2365.

2.2.

Pasiūlytame reglamente taip pat nustatyta ataskaitų teikimo išimtis visiems grupės vidaus sandoriams su ne finansų sandorio šalimis (9). ECB susirūpinęs dėl šio pasiūlyto pakeitimo dėl priežasčių, nurodytų 2.2.1–2.2.3 dalyse.

2.2.1.

Remiantis esamų duomenų analizėmis, patvirtinimas, kad ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartis yra grupės vidaus sandoris pagal dabartinę ataskaitų teikimo sistemą pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 (10), dažnai yra nepatikimas, kai tokie duomenys patikrinami su kitais duomenų šaltiniais. Vis dar kintančios duomenų kokybės kontekste besąlyginis išimties taikymas dėl grupės vidaus ataskaitų teikimo ne finansų sandorio šalims sukelia riziką, kad atskaitingieji agentai pasinaudos reguliaciniu arbitražu.

2.2.2.

Grupės vidaus sandoriams, susijusiems su ne finansų sandorio šalimis, taikoma išimtis dėl įkaito davimo, tik jeigu įvykdomos tam tikros sąlygos ir jeigu tokį leidimą suteikia kompetentingos institucijos (11). ECB susirūpinęs, kad jeigu tos sąlygos nebus įvykdytos, o sandorio šalys keisis įkaitu savo grupės vidaus sandoriuose, tada nesant bet kokios ataskaitų teikimo prievolės rizika, susijusi su garantinėmis įmokomis ir įkaito procikliškumu, gali likti nestebima. Dėl tokio nesimetriškumo būtų sunaikintas skaidrumo ir rizikos mažinimo papildomumas, kuris sudaro politikos sistemos pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 esmę.

2.2.3.

Pasiūlyta išimtis gali sudaryti sąlygas ataskaitų teikimo reikalavimų pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 vengimui sudėtingomis formomis, vykdant sandorius per didesnių finansų grupių ne finansų patronuojamąsias įmones. Dėl didesnio ne finansų sandorio šalių dalyvavimo valiutos keitimo išvestinių finansinių priemonių sandoriuose, pasiūlymo poveikis galėtų būti ypač svarbus teikiant ataskaitas apie valiutos išvestines finansines priemones.

2.3.

ECB mano, kad finansų sandorio šalių prievole teikti ataskaitas ne finansų sandorio šalių vardu (12) jau yra atsižvelgiama į pernelyg didelę ataskaitų teikimo naštą mažoms ne finansų sandorio šalims, taip pat ir grupės vidaus sandorių atveju. Ne finansų sandorio šalių, kurios jau turėtų turėti tinkamą IT infrastruktūrą, papildomų ataskaitų teikimo ribinės sąnaudos turėtų būti nežymios. Todėl ECB rekomenduoja, kad vidaus grupės sandoriams tarp finansų sandorio šalių ir ne finansų sandorio šalių nebūtų taikoma išimtis dėl ataskaitų teikimo. Grupės vidaus sandorių tarp ne finansų sandorio šalių atveju išimtis turėtų būti taikoma tik sandoriams, sudarytiems tarp sisteminės rizikos nekeliančių mažų ne finansų sandorio šalių. Tokiomis aplinkybėmis ECB rekomenduoja, kad grupės vidaus sandoriams tarp ne finansų sandorio šalių būtų taikoma išimtis dėl ataskaitų teikimo, jeigu tokioms ne finansų sandorio šalims netaikoma tarpuskaitos prievolė. Atitinkamai ne finansų sandorio šalys, kurioms taikoma tarpuskaitos prievolė, turi teikti ataskaitas kitų ne finansų sandorio šalių vardu, kai tarp jų sudaromi grupės vidaus sandoriai.

2.4.

ECB pastebi, kad grupės vidaus sandoriams, kuriuose dalyvauja sandorio šalis iš trečiosios šalies, kurios atžvilgiu Komisija nėra priėmusi sprendimo dėl lygiavertiškumo, ir toliau bus taikoma ataskaitų teikimo prievolė ir todėl dabartinė išimtis (13) tokiems sandoriams netaikoma.

2.5.

ECB pritaria 9 straipsnio 6 dalies pakeitimams. Sandorio šalių, sandorių ir vertybinių popierių identifikavimo standartų įgyvendinimas, nustatytas Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/105 (14), yra esminis žingsnis į priekį pagerinant duomenų, renkamų pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012, kokybę. Reglamento (ES) Nr. 648/2012 suderinimas su Reglamentu (ES) 2015/2365 ir Reglamentu (ES) Nr. 600/2014 yra taip pat svarbus siekiant užtikrinti palyginamumą ir globalų požiūrį į finansų rinkų struktūrą ir veiklą.

3.   Pakeitimai, kuriais siekiama užtikrinti duomenų kokybę

3.1.

ECB mano, kad pasiūlyti 78 straipsnio (15) ir 81 straipsnio 5 dalies (16) pakeitimai yra vertingi žingsniai į priekį, nes dėl jų bus lengviau suderinti sandorių duomenų saugyklų procedūras ir politiką bei sąlygas, pagal kurias jos teikia duomenis kompetentingoms institucijoms.

3.2.

ECB taip pat pritaria pagal naują 85 straipsnio 3 dalies d punktą (17) Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (EVPRI) suteiktiems įgaliojimams teikti ataskaitas apie tai, kaip įgyvendinama ataskaitų teikimo prievolė, ir pritartų ECBS įtraukimui rengiant ataskaitą Komisijai pagal naują 85 straipsnio 3 dalies d punktą.

4.   Rizikos valdymo procedūros, vidaus grupės išimtys ir kapitalo reikalavimai, kurių turi laikytis kredito įstaigos

4.1.

ECB pritaria pasiūlymui, kad turėtų būti numatytos priežiūros procedūros, kuriomis būtų siekiama užtikrinti pradinį ir nuolatinį rizikos valdymo procedūrų patvirtinimą, ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių atžvilgiu reikalaujant laiku ir tiksliai keistis įkaitu laikantis tinkamo atskyrimo principo (18).

4.2.

ECB pastebi, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 2014/2013 (19) 6 straipsnį uždaviniai, kuriais siekiama užtikrinti, kad kredito įstaiga laikytųsi rizikos valdymo reikalavimų, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 648/2012 11 straipsnio 3 dalyje dėl procedūrų laiku ir tiksliai keistis įkaitu laikantis tinkamo atskyrimo principo, įskaitant susijusias grupės vidaus išimtis (20), ir Reglamento (ES) Nr. 648/2012 11 straipsnio 4 dalyje nustatytų reikalavimų nuosavų lėšų srityje, kuriais reikalaujama turėti tinkamą ir proporcingą kapitalo sumą, kad būtų galima valdyti riziką, kuri nepadengiama tinkamai keičiantis įkaitu, yra riziką ribojančio pobūdžio ir todėl patenka į ECB pavestų uždavinių taikymo sritį pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 4 straipsnio 1 dalies e ir d punktus.

5.   PSŠ skaidrumas

5.1.

ECB pritaria pasiūlymui, kad PSŠ turėtų suteikti savo tarpuskaitos nariams priemones, kuriomis jie galėtų modeliuoti savo pradinių garantinių įmokų reikalavimus, taip pat išsamią PSŠ naudojamų pradinių garantinių įmokų modelių apžvalgą (21). Tai padidins pradinių garantinių įmokų reikalavimų skaidrumą ir nuspėjamumą, todėl pagerės tarpuskaitos narių supratimas apie dalyvavimo PSŠ riziką ir išlaidas.

5.2.

Be to, ECB siūlo įtraukti makroprudencines intervencines priemones, kad būtų išvengta sisteminės rizikos augimo, kylančios ypač dėl perteklinio sverto, ir dar labiau apriboti garantinių įmokų ir vertės mažinimo procikliškumą. ECB siūlo, kad atitinkami makroprudencinių priemonių principai būtų nustatyti 1 lygio teisės akte. Makroprudencinės politikos priemonės būtų taikomos sandorio šalims sandorio lygmeniu. Tokiu būdu tai būtų taikoma visiems atitinkamiems sandoriams, įskaitant ir tuos, kuriuos sudarė ne bankai, nepaisant to, ar tie sandoriai buvo sudaryti rinkoje, kurioje tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, arba kurioje tarpuskaitą atlieka ne pagrindinė sandorio šalis, arba per Sąjungos sandorio šalis, vykdančias savo sandorių tarpuskaitą per trečiųjų šalių PSŠ (22). Jei dabartiniame pasiūlyme nebus numatyti tokioms makroprudencinėms priemonėms reikalingi principai ir reikalavimai, tai turėtų būti padaryta artimiausiu tinkamu metu, pavyzdžiui, 2020 m., kai kitą kartą bus peržiūrimas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012.

5.3.

Be to, kaip nurodyta neseniai paskelbtoje ESRV ataskaitoje dėl Reglamento (ES) Nr. 648/2012 (23) peržiūros, ECB nuomone, iš Sąjungoje veikiančių PSŠ turėtų būti reikalaujama skelbti kiekybinę ir kokybinę informaciją, atitinkančią CPMI-IOSCO viešo atskleidimo principus (24). Patikimesnis teisinis pagrindas, pagal kurį būtų reikalaujama, kad PSŠ skelbtų šiuos principus atitinkančius duomenis, leistų finansų sektoriui ir plačiajai visuomenei geriau suprasti sudėtingą aplinką, kurioje veikia PSŠ.

6.   Specialios paskirties pakeitimo vertybiniais popieriais subjektų priskyrimas finansų sandorio šalims

6.1.

ECB pastebi, kad siūloma specialios paskirties pakeitimo vertybiniais popieriais subjektus (SPPVPS) priskirti finansų sandorio šalims (25). Tačiau pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos bendros pakeitimo vertybiniais popieriais taisyklės ir sukuriama paprasto, skaidraus ir standartizuoto (PSS) pakeitimo vertybiniais popieriais Europos sistema ir iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB, 2009/138/EB, 2011/61/ES bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 648/2012 (26) 27 straipsnyje siūloma iš dalies pakeisti Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 ir taikyti išimtį PSS SPPVPS dėl tarpuskaitos prievolės, jeigu sandorio šalies kredito rizika tinkamai sumažinta. ECB pakartoja savo poziciją (27), kad PSS SPPVPS turėtų būti visiškai taikoma išimtis tiek dėl tarpuskaitos prievolės, tiek dėl teisės aktuose nustatytų reikalavimų pateikti įkaitą (28).

6.2.

Atitinkamai ECB pritaria pasiūlymo 27 straipsnio nuostatoms, nurodytoms 6.1 dalyje, įskaitant Europos priežiūros institucijų įgaliojimus rengti techninių reguliavimo standartų projektus, nurodant kriterijus, pagal kuriuos būtų nustatoma, kurie susitarimai pagal padengtas obligacijas arba pakeitimus vertybiniais popieriais tinkamai sumažintų sandorio šalies kredito riziką, ir kuriuos priimtų Komisija (29), taip pat ir kitus būtinus pakeitimus, kuriais taikoma išimtis PPS SPPVPS tiek dėl tarpuskaitos prievolių, tiek dėl prievolės pateikti garantines įmokas. Tokia tvarka būtina siekiant vienodų sąlygų dėl padengtų obligacijų atitikimo, ir gali būti pateisinama riziką ribojančiais pagrindais dėl PSS SPPVPS.

7.   Sandorio šalių ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių pozicijų apskaičiavimo metodikos pakeitimai

ECB pastebi, kad dėl siūlomos ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių pozicijų apskaičiavimo metodikos, kuri yra svarbi nustatant, ar finansų sandorio šaliai ar ne finansų sandorio šaliai taikoma tarpuskaitos prievolė, kuri grindžiama laikotarpio pabaigos duomenimis, o ne slenkančiu ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių pozicijų vidurkiu 30 darbo dienų laikotarpiu (30), gali atsirasti paskatų pateikti palankesnius duomenis (angl. window dressing), kad būtų išvengta tarpuskaitos prievolės. Todėl ECB siūlo papildyti naujas 4a straipsnio 2 dalį (31) ir 10 straipsnio 2 dalį (32), suformuluotas pasiūlytame reglamente, reikalavimu, kad finansų sandorio šalis ir ne finansų sandorio šalis privalo galėti įrodyti atitinkamai kompetentingai institucijai, kad dėl bendrų mėnesio pabaigos ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių pozicijų apskaičiavimo nėra sistemingai nuvertinama bendra pozicija.

8.   ECB patariamasis vaidmuo dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų projektų

8.1.

Verta priminti, kad Komisijos deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų projektai yra „Sąjungos aktų projektai“, kaip apibrėžta Sutarties 127 straipsnio 4 dalyje ir 282 straipsnio 5 dalyje. Deleguotieji ir įgyvendinimo aktai yra Sąjungos teisės aktai. Su ECB turėtų būti konsultuojamasi laiku dėl bet kokių Sąjungos aktų projektų, įskaitant deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų projektų, kurie patenka į ECB kompetenciją. Pareigą konsultuotis su ECB patikslino Europos Teisingumo Teismas byloje Komisija prieš ECB  (33), pasisakydamas dėl ECB funkcijų ir kompetencijos. Atsižvelgiant į tai, kad saugios ir veiksmingos finansų rinkos infrastruktūros, t. y. tarpuskaitos sistemos, yra būtinos pagrindinių ECBS uždavinių pagal Sutarties 127 straipsnio 2 dalį įvykdymui, ir kad ECB siekia savo pagrindinio tikslo – palaikyti kainų stabilumą pagal Sutarties 127 straipsnio 1 dalį, su ECB turėtų būti konsultuojamasi dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų, priimtų pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012. Nors pareiga konsultuotis su ECB kyla tiesiogiai iš Sutarties, tačiau, siekiant užtikrinti aiškumą, šis reikalavimas taip pat turėtų būti atspindėtas pasiūlyto reglamento konstatuojamojoje dalyje. Atsižvelgdamas į deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų, kurie yra Sąjungos finansų paslaugų teisės aktų tobulinimo dalis, svarbą, ECB vykdys savo patariamąjį vaidmenį jo kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu, visiškai atsižvelgdamas į tokių aktų priėmimo grafiką ir poreikį užtikrinti sklandų įgyvendinimo teisės aktų priėmimą (34).

8.2.

Be to, dėl daugelio pasiūlyto reglamento elementų ne tik konsultavimasis su ECB, bet taip pat ir atitinkamų ECBS narių ankstyvas įsitraukimas rengiant techninių reguliavimo ir įgyvendinimo standartų, deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų projektus galėtų būti ypač naudingas ir turėtų būti konkrečiai nurodytas.

8.3.

Pirma, Komisija turi įgaliojimus priimti techninius įgyvendinimo standartus remdamasi EVPRI parengtų techninių įgyvendinimo standartų projektu, kuriame nustatomi duomenų standartai ir teikiamos informacijos formatas, ataskaitų teikimo metodai ir susitarimai, ataskaitų teikimo dažnumas ir data, iki kurios turi būti pateikta informacija apie išvestinių finansinių priemonių sutartis (35). ECBS vykdydama savo įgaliojimus naudoja vis daugiau duomenų, surinktų pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012. Kad būtų galima pasinaudoti ECBS įgytomis įžvalgomis dėl pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 teikiamų duomenų kokybės, EVPRI techninių įgyvendinimo standartų projektų rengimas turėtų būti vykdomas glaudžiai bendradarbiaujant su atitinkamais ECBS nariais.

8.4.

Antra, Komisija turi įgaliojimus priimti techninius reguliavimo standartus remdamasi EVPRI parengtų techninių reguliavimo standartų projektu, kuriame nustatomos atskirų sandorių duomenų saugyklų duomenų suderinimo procedūros ir duomenų išsamumo ir tikslumo bei ataskaitų teikimo reikalavimų laikymosi patikrinimo procedūros (36). Subjektai, kurie turi tiesioginę ir neatidėliotiną prieigą prie sandorių duomenų saugyklų duomenų, įskaitant atitinkamus ECBS narius, sukaupė didelę patirtį šioje srityje. Todėl svarbu užtikrinti, kad šia patirtimi bus pasinaudota rengiant techninius reguliavimo standartus. Šiuo tikslu EVPRI techninių reguliavimo standartų projektų rengimas turėtų būti vykdomas glaudžiai bendradarbiaujant su atitinkamais ECBS nariais.

Kai ECB rekomenduoja iš dalies keisti pasiūlytą reglamentą, konkretūs redagavimo pasiūlymai kartu su aiškinamuoju tekstu pateikiami techniniame darbo dokumente. Techninis darbo dokumentas pateiktas ECB interneto svetainėje.

Priimta Frankfurte prie Maino 2017 m. spalio 11 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  COM(2017) 208 final.

(2)  2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1).

(3)  2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių ir pakartotinio naudojimo skaidrumo ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 337, 2015 12 23, p. 1).

(4)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

(5)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 84).

(6)  Žr. Nuomonės CON/2012/21 7 dalį. Visos ECB nuomonės skelbiamos ECB interneto svetainėje www.ecb.europa.eu

(7)  Žr. 2015 m. rugsėjo 2 d. ECB atsakymo dėl Komisijos konsultacijos dėl Europos rinkos infrastruktūrų reglamento (ERIR) peržiūros 2, 13 ir 14 puslapius, paskelbta ECB interneto svetainėje www.ecb.europa.eu

(8)  Žr. pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 7 dalies b punktą.

(9)  Žr. pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 7 dalies a punktą.

(10)  Žr. Reglamento (ES) Nr. 648/2012 3 straipsnio 1 ir 2 dalis.

(11)  Žr. Reglamento (ES) Nr. 648/2012 11 straipsnio 7 dalį.

(12)  Žr. pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 7 dalies b punktą.

(13)  Žr. Reglamento (ES) Nr. 648/2012 13 straipsnio 2 dalį.

(14)  2016 m. spalio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2017/105, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1247/2012, kuriuo nustatomi pranešimų apie sandorius, teikiamų sandorių duomenų saugykloms pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų, formato ir dažnumo techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 17, 2017 1 21, p. 17).

(15)  Žr. pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 16 dalį.

(16)  Žr. pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 17 dalies c punktą.

(17)  Žr. pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 19 dalies c punktą.

(18)  Žr. pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 9 dalies a punktą.

(19)  2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (OL L 287, 2013 10 29, p. 63).

(20)  Žr. Reglamento (ES) Nr. 648/2012 4 straipsnio 2 dalį.

(21)  Žr. pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 10 dalį.

(22)  Tai atitinka ECB poziciją, išdėstytą 2015 m. rugsėjo 2 d. ECB atsakyme dėl Komisijos konsultacijos dėl Europos rinkos infrastruktūros reglamento (ERIR) peržiūros, paskelbtame ECB interneto svetainėje www.ecb.europa.eu

(23)  Europos rinkos infrastruktūros reglamento peržiūra (angl. The Revision of the European Market Infrastructure Regulation), ESRV, 2017 m. balandžio mėn. Paskelbta: https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/20170421_esrb_emir.en.pdf

(24)  CPMI-IOSCO valdybos galutinė ataskaita dėl pagrindinėms sandorio šalims skirtų viešų kiekybinių atskleidimo standartų (angl. Final report of the CPMI-IOSCO Board on Public quantitative disclosure standards for central counterparties), 2015 m. vasario mėn. Paskelbta: http://www.bis.org/cpmi/publ/d125.pdf

(25)  Žr. pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 1 dalį.

(26)  COM(2015) 472 final.

(27)  Žr. Bendrą Bank of England ir Europos Centrinio Banko atsakymą dėl Europos Komisijos konsultacinio dokumento: ES paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema (angl. Joint response from the Bank of England and the European Central Bank to the consultation document of the European Commission: ES framework for simple, transparent and standardised securitisation). Paskelbta ECB svetainėje www.ecb.europa.eu

(28)  Žr. Nuomonės CON/2016/11 2.2 ir 5.5 dalis 0dėl reikalavimo pateikti įkaitą išimties.

(29)  Žr. COM(2015) 472 27 straipsnio 2 dalį.

(30)  Žr. pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 3 ir 8 dalis.

(31)  Žr. pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 3 dalį.

(32)  Žr. pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 8 dalį.

(33)  Komisija prieš ECB, C-11/00, ECLI: ES:C:2003:395, ypač 110 ir 111 dalys. Teisingumo Teismas 110 dalyje išaiškino, kad pareiga konsultuotis su ECB „iš esmės siekiama (…) užtikrinti, kad tokio akto autorius jį priimtų tik išklausęs instituciją, kuri dėl Bendrijoje vykdomų savo specifinių įgaliojimų ir didelės kompetencijos gali ypač naudingai prisidėti prie numatomo priėmimo proceso“.

(34)  Žr. Nuomonės CON/2015/10 2 dalį, CON/2012/5 4 dalį, Nuomonės CON/2011/44 8 dalį ir Nuomonės CON/2011/42 4 dalį.

(35)  Žr. pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 7 dalies c punktą.

(36)  Žr. pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 16 dalį.


Top