Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XX1005(01)

Galutinė bylas nagrinėjančio pareigūno ataskaita – Plieno abrazyvai (Pometon) (AT.39792)

OJ C 366, 5.10.2016, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 366/3


Galutinė bylas nagrinėjančio pareigūno ataskaita (1)

Plieno abrazyvai (Pometon)

(AT.39792)

(2016/C 366/03)

Ši byla yra susijusi su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 1 dalies ir EEE susitarimo 53 straipsnio pažeidimu, kurį sudaro kainų koordinavimas visoje EEE plieno abrazyvų sektoriuje.

Ši byla yra hibridinė kartelio byla. 2014 m. balandžio 2 d. Komisija jau priėmė sprendimą, skirtą keturioms įmonėms, pasinaudojusioms sustarimo kartelių bylose procedūra (toliau – sprendimas dėl susitarimo) (2). Šis sprendimo projektas yra skirtas įmonei „Pometon S.p.A.“ (toliau – „Pometon“), kuri pareiškimo dėl susitarimo nepateikė.

2014 m. gruodžio 3 d. Komisija priėmė prieštaravimo pareiškimą, skirtą įmonei „Pometon“; apie jį įmonei pranešta 2014 m. gruodžio 5 d. Prieštaravimo pareiškime Komisija pateikė preliminarią nuomonę, kad „Pometon“ koordinavo plieno abrazyvų kainas EEE. Visų pirma, prieštaravimo pareiškime buvo paskelbta preliminari išvada, kad „Pometon“ slapta bendradarbiavo su kitomis šalimis dėl pagrindinio plieno abrazyvų kainos komponento – metalo laužo priemokos EEE ir su tomis šalimis susitarė nekonkuruoti dėl kainos individualiems klientams. Komisija nustatė, kad galimas pažeidimas buvo vykdomas nuo 2003 m. spalio 3 d. iki 2007 m. gegužės 16 d. Prieštaravimo pareiškime Komisija nurodė apie ketinimą skirti baudas „Pometon“ pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 23 straipsnio 2 dalį (3).

2014 m. gruodžio 18 ir 19 d. įmonei „Pometon“ buvo leista Komisijos patalpose susipažinti su byla, o 2014 m. gruodžio 19 d. – su informacija, įrašyta skaitmeniniame diske (CD-ROM), jai taip pat buvo suteiktas šešių savaičių terminas atsakyti į prieštaravimo pareiškimą; jos prašymu šis terminas buvo pratęstas dviem savaitėms iki 2015 m. vasario 16 d.„Pometon“ atsakė į prieštaravimo pareiškimą 2015 m. vasario 13 d. ir kartu pateikė prašymą dėl žodinio bylos nagrinėjimo.

Per žodinį bylos nagrinėjimą, kuris įvyko 2015 m. balandžio 17 d., „Pometon“ ne tik išdėstė argumentus, kuriuos buvo pateikusi savo raštu pateiktame atsakyme į prieštaravimo pareiškimą, bet ir pareiškė susirūpinimą dėl nešališko jos bylos nagrinėjimo ir nekaltumo prezumpcijos. Pirma, „Pometon“ skundėsi, kad sprendime dėl susitarimo buvo nereikalingų nuorodų, susijusių su įmone. Antra, „Pometon“ skundėsi, kad 2014 m. gruodžio 23 d. Komisija savo interneto svetainėje paskelbė negalutinę nekonfidencialią sprendimo dėl susitarimo versiją, kurioje nebuvo pašalintas pavadinimas „Pometon“. Komisijos interneto svetainėje prieiga prie šios sprendimo dėl susitarimo versijos veikė iki 2015 m. sausio 6 d. – vėliau ji buvo pakeista nauja negalutine nekonfidencialia versija, kurioje pavadinimas „Pometon“ buvo pakeistas pavadinimu „[kita įmonė]“. Kartelių direktorato direktorius atsakė į antrą argumentą, kurį „Pometon“ pareiškė per žodinį bylos nagrinėjimą, ir atsiprašė už žmogaus padarytą klaidą, nulėmusią netyčinį informacijos atskleidimą, ir kartu užtikrino „Pometon“, kad šis incidentas neturės poveikio Komisijos atliekamo „Pometon“ bylos vertinimo nešališkumui.

Kaip neseniai yra patvirtinęs (4) Bendrasis Teismas, hibridinio kartelio byloje susitarimo procedūra susitariančioms šalims ir standartinė procedūra ne susitariančioms šalims yra dvi atskiros procedūros. Taigi, remiantis sprendimu dėl susitarimo, negalima padaryti jokių išvadų dėl „Pometon“ kaltės. Be to, iš 29 konstatuojamosios dalies ir sprendimo dėl susitarimo 32 išnašoje nurodyto dokumento matyti, kad susitariančios šalies įmonės MTS (5) dalyvavimo pažeidime pradžios data, kaip nurodyta sprendime dėl susitarimo, nustatyta remiantis „Pometon“ vadovo tą dieną išsiųstu e. laišku. Dėl to būtina paminėti, kad „Pometon“ buvo viena iš 2003 m. spalio 3 d. susitikimo dalyvių ir palaikė ryšius ir po to susitikimo. Be to, sprendimo dėl susitarimo 4 išnašoje nurodyta, kad sprendimas nėra skirtas „Pometon“, kad faktų aprašymuose nuorodos į „Pometon“ buvo pateiktos išskirtinai siekiant nustatyti susitariančių šalių atsakomybę ir kad „Pometon“ byla dar nėra išnagrinėta. Todėl manau, kad nuorodomis į „Pometon“ sprendime dėl susitarimo „Pometon“ nekaltumo prezumpciją nebuvo pažeista.

Galiausiai, mano nuomone, Komisijos tarnybų žodiniame bylos svarstyme paskelbtas atsiprašymas ir patikinimas yra tinkama atsakomoji priemonė dėl netyčinio įmonės „Pometon“ pavadinimo atskleidimo laikinoje nekonfidencialioje sprendimo dėl susitarimo versijoje, paskelbtoje 2014 m. gruodžio 23 d., atsižvelgiant į tai, kad atskleidimo priežastis – žmogaus klaida.

Pagal Sprendimo 2011/695/ES 16 straipsnį išnagrinėjau, ar sprendimo projekte nagrinėjami tik tie prieštaravimai, dėl kurių įmonei „Pometon“ buvo suteikta galimybė pareikšti savo nuomonę. Darau išvadą, kad taip ir yra.

Apskritai, darau išvadą, kad šioje byloje buvo užtikrinta galimybė veiksmingai naudotis procesinėmis teisėmis.

Briuselis, 2016 m. gegužės 24 d.

Wouter WILS


(1)  Pagal 2011 m. spalio 13 d. Europos Komisijos Pirmininko sprendimo 2011/695/ES dėl bylas nagrinėjančio pareigūno pareigybės ir įgaliojimų nagrinėjant tam tikras konkurencijos bylas (toliau – Sprendimas 2011/695/ES) (OL L 275, 2011 10 20, p. 29) 16 ir 17 straipsnius.

(2)  Žr. 2014 m. balandžio 2 d. Komisijos sprendimą C(2014) 2074 final, santrauka paskelbta OL C 362, 2014 10 14, p. 8, ir Bylą nagrinėjančio pareigūno galutinę ataskaitą (OL C 362, 2014 10 14, p. 7).

(3)  2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2003 1 4, p. 1).

(4)  Sprendimas Timab Industries ir CFPR prieš Komisiją, T-456/10, ES:T:2015:296, 71 ir 72 punktai.

(5)  „Metalltechnik Schmidt GmbH & Co. KG“.


Top