Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XC0730(02)

Pranešimas apie žemės ūkio produktų importo ir eksporto licencijas (Šiuo pranešimu pakeičiami 2013 m. rugsėjo 13 d. Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C 264 4 puslapyje skelbtas pranešimas ir Komisijos komunikatas „Tam tikri Reglamento (EB) Nr. 376/2008 taikymo nurodymai“, kurį Komisija priėmė 2013 m. rugsėjo 24 d., o valstybėms narėms apie jį pranešė 2013 m. rugsėjo 25 d.)

C/2016/2817

OJ C 278, 30.7.2016, p. 34–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.7.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 278/34


Pranešimas apie žemės ūkio produktų importo ir eksporto licencijas

(Šiuo pranešimu pakeičiami 2013 m. rugsėjo 13 d. Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C 264 4 puslapyje skelbtas pranešimas ir Komisijos komunikatas „Tam tikri Reglamento (EB) Nr. 376/2008 taikymo nurodymai“, kurį Komisija priėmė 2013 m. rugsėjo 24 d., o valstybėms narėms apie jį pranešė 2013 m. rugsėjo 25 d.)

(2016/C 278/03)

Turinys

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS 34

II.

PARAIŠKOS IŠDUOTI LICENCIJĄ IR LICENCIJOS LANGELIŲ PILDYMAS 35

1.

Bendrosios nuostatos 35

2.

Konkretiems sektoriams taikomos nuostatos 37

3.

Importas 38

4.

eksportas 39

5.

Išrašai 39

III.

POPIERINIŲ LICENCIJŲ ĮRAŠAI DĖL PASKIRTŲ KIEKIŲ (LICENCIJOS ARBA IŠRAŠO KITA PUSĖ) 41

1.

Bendrieji nurodymai 41

2.

Tam tikriems langeliams taikomos specialios taisyklės 41

IV.

ĮGYVENDINIMO REGLAMENTO (ES) 2016/1239 13 STRAIPSNIO 3 DALIES ANTROS PASTRAIPOS TAIKYMAS 41

I priedas. Įrašai

A dalis

B dalis

C dalis

II priedas. Paskesnis patikrinimas

I.   BENDROSIOS NUOSTATOS

1.

Licencijas ir jų išrašus išduoda valstybių narių licencijas išduodančios įstaigos. Jie galioja bet kurioje valstybėje narėje vykdomam importui arba eksportui, išskyrus specialius Sąjungos taisyklėse numatytus atvejus.

2.

Remiantis Komisijos reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71 (1) 2 straipsnio 2 dalimi, šeštadieniais, sekmadieniais ir valstybinių švenčių dienomis paraiškos nepriimamos ir licencijos neišduodamos.

3.

Kiekviena licencija gali būti užpildyta tik viena kalba.

4.

Paraiškose, licencijose ir išrašuose negali būti vietų, kuriose tekstas ištrintas arba užrašytas ant kito teksto. Jei pildant formą padaroma klaida, turi būti rengiama nauja paraiška arba licencija.

Jei paraiškos formoje yra nedidelė su faktais nesusijusi klaida, licencija išduodama su ištaisyta klaida.

5.

Finansinės sumos nurodomos eurais; tačiau euro zonai nepriklausančios valstybės narės finansines sumas gali nurodyti savo nacionaline valiuta.

6.

Kiekiai nurodomi:

metrinės matų sistemos svorio arba tūrio vienetais naudojant šiuos trumpinius:

kg – kilogramai,

hl – hektolitrai,

galvomis, jei skaičiuojami gyvi gyvūnai.

7.

Datos įrašomos šešiais skaitmenimis, po du skaičius kiekviename skyrelyje: du pirmieji skaičiai (pirmasis skyrelis) parodo dieną (nuo 01 iki 31), du tolesnieji skaičiai (antrasis skyrelis) – mėnesį (nuo 01 iki 12), o du paskutinieji (trečiasis skyrelis) – metus (01 ir kt.).

8.

Pavyzdys, kaip taikomas Briuselio laikas, numatytas Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2016/1237 (2) (licencija) ir Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2016/1239 (3) (licencija):

13 val. minėtuose reglamentuose atitinka 13 val. (Briuselio laiku):

Valstybės narės

Vietos laikas (žiemos ir vasaros)

Vokietija

Belgija

Kroatija

Danija

Ispanija

Prancūzija

Italija

Liuksemburgas

Nyderlandai

Austrija

Švedija

Čekija

Vengrija

Malta

Lenkija

Slovėnija

Slovakija

13 val.

Airija

Portugalija

Jungtinė Karalystė

12 val. (= 13 val. Briuselio laiku)

Bulgarija

Kipras

Graikija

Suomija

Estija

Latvija

Lietuva

Rumunija

14 val. (= 13 val. Briuselio laiku)

II.   PARAIŠKOS IŠDUOTI LICENCIJĄ IR LICENCIJOS LANGELIŲ PILDYMAS

1.   Bendrosios nuostatos

1.1.

Pareiškėjai turi užpildyti tik 4, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18 bei 20 paraiškos išduoti licenciją formos langelius. Tačiau valstybės narės gali nurodyti pareiškėjams užpildyti 1 ir, prireikus, 5 langelius.

1.2.

Jei importui skirtos formos 7 ir 8 langeliuose bei eksportui skirtos formos 7 langelyje nepakanka vietos visai informacijai, kurią reikalaujama pateikti pagal Sąjungos reglamentus, ji įrašoma 20 langelyje ir pažymima žvaigždute, atitinkančia 7 arba 8 langeliuose įrašytą žvaigždutę.

1.3.

Jei 20 langelyje nepakanka vietos visai informacijai, ji įrašoma 15 langelyje ir pažymima žvaigždute, atitinkančia 7 arba 8 langeliuose įrašytą žvaigždutę.

1.4.

Formos 7, 8 ir 9 langeliuose prieš žodžius „taip“ arba „ne“ esantys langeliai turi būti pažymėti prieš atitinkamą teiginį įrašant „X“.

1.5.

Jei licencija yra išduodama mažesniam kiekiui, negu prašoma paraiškoje, išduodanti įstaiga nurodo:

a)

17 ir 18 langeliuose – kiekį, kuriam išduodama licencija;

b)

11 langelyje – atitinkamo užstato sumą.

1.6.

Nenaudojami importo licencijų 20 ir 24 langeliai ir eksporto licencijų 20 ir 22 langeliai turi būti užblokuoti. Siekiant išvengti neteisėtų įrašų rizikos, tai turėtų būti daroma taip:

a)

jei specialios sąlygos netaikomos,

pirma eilutė užpildoma „X“, pavyzdžiui.

24   Specialios sąlygos (3): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

b)

jei įrašomos specialios sąlygos,

likusi eilutės, kurioje baigiasi įrašas, dalis ir visa kita eilutė užpildoma „X“, pavyzdžiui.

24.   Specialios sąlygos (3): 0,4 laipsnio leistina paklaida XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.7.

Licencijų 3 langelis taip pat turi būti užblokuotas, išskyrus išrašuose.

1.8.

Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 6 straipsnio 4 dalyje nurodytais atvejais išduodanti agentūra į licencijos 6 langelį įrašo vieną iš I priedo A dalyje išvardytų įrašų.

1.9.

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1239 15 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais į pakaitinių licencijų arba išrašų 22 langelį (eksporto licencijos) arba 24 langelį (importo licencijos) įrašomas vienas iš I priedo B dalyje išvardytų įrašų.

1.10.

Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 5 straipsnio 5 dalies pirmoje pastraipoje nurodytais atvejais licencijos 19 langelyje nurodomas skaičius nulis („0“).

1.11.

Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 5 straipsnio 5 dalies antroje pastraipoje nurodytais atvejais, išskyrus atvejus, kai konkretiems sektoriams skirtuose reglamentuose reikalaujama pateikti konkrečią formuluotę, į licencijų 24 langelį (importo licencijos) įrašomas vienas iš I priedo C dalyje išvardytų įrašų.

1.12.

Jei išduodamas licencijos ar išrašo dublikatas, įstrižai, jei įmanoma, per visą dokumentą užrašomas vienas iš šių variantų:

„ДУБЛИКАТ“

BG

„DUPLICADO“

ES

„DUPLIKÁT“

CS

„DUPLIKAT“

DA

„DUPLIKAT“

DE

„DUPLIKAAT“

ET

„ΔIΠΛΟΤΥΠΟ“

EL

„DUPLICATE“

EN

„DUPLICATA“

FR

„DUPLIKAT“

HR

„DUPLICATO“

IT

„DUBLIKĀTS“

LV

„DUBLIKATAS“

LT

„MÁSOLAT“

HU

„DUPLIKAT“

MT

„DUPLICAAT“

NL

„DUPLIKAT“

PL

„DUPLICADO“

PT

„DUPLICAT“

RO

„DUPLIKÁT“

SK

„DVOJNIK“

SL

„KAKSOISKAPPALE“

FI

„DUPLIKAT“

SV

2.   Konkretiems sektoriams taikomos nuostatos

2.1.   Kanapės

2.1.1.

20 langelis

Sėjai skirtų kanapių atveju reikia nurodyti kanapių veislę.

2.1.2.

24 langelis

Reikia įtraukti vieną iš toliau nurodytų įrašų.

Su sėjai skirtų kanapių veislių sėklomis, kurių KN kodas yra ex 1207 99 20, pateikiami įrodymai, kad atitinkamos kanapių veislės tetrahidrokanabinolio kiekis neviršija kiekio, nustatyto pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013 (4) 32 straipsnio 6 dalį ir 35 straipsnio 3 dalį.

Kanapių sėklas, išskyrus skirtas sėjai, kurių KN kodas yra 1207 99 91, importuoja valstybės narės patvirtintas importuotojas.

Sėjamosios kanapės, žaliavinės arba mirkytos, kurių KN kodas yra 5302 10 00, atitinka Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 32 straipsnio 6 dalyje ir 35 straipsnio 3 dalyje nustatytas sąlygas.

2.2.   Žemės ūkio kilmės etilo alkoholis

2.2.1.

Paraiškose išduoti importo licencijas ir žemės ūkio kilmės alkoholio importo licencijų 8 langelyje turi būti nurodytas kilmės šalies pavadinimas. Langelis „privaloma: taip“ turi būti pažymėtas varnele. Pareiškėjui paprašius licenciją išdavusi administracija gali vieną kartą pakeisti kilmės šalį kita šalimi.

2.2.2.

Valstybės narės gali nuspręsti, kad alkoholio importo kaina (CIF) turi būti nurodoma 20 langelyje.

2.3.   Česnakai

2.3.1.

Kilmės šalis įrašoma į paraiškų išduoti licencijas ir į licencijos 8 langelį, o žodis „taip“ pažymimas kryžiuku. Licencija galioja tik prekėms, importuojamoms iš nurodytos kilmės šalies.

3.   Importas

3.1.   7 langelis

Eksportuojančia šalimi laikoma ES nepriklausanti šalis, iš kurios produktas siunčiamas į Sąjungą.

3.1.1.

Eksportuojančią šalį ar šalių grupę būtina nurodyti, jei to reikalaujama pagal Sąjungos taisykles.

3.1.2.

Kai pagal Sąjungos taisykles būtina nurodyti kilmės vietą, langelis prieš žodį „taip“ turi būti pažymėtas įrašant „X“, o produktų kilmės vieta turi atitikti licencijoje nurodytą vietą. Priešingu atveju licencija negalioja.

3.1.3.

Kitais atvejais eksporto šalies nurodyti nebūtina. Tais atvejais langelis prieš žodį „ne“ turi būti pažymėtas įrašant „X“. Tačiau nurodyti eksportuojančią šalį gali būti naudinga, kai taikomas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1239 16 straipsnis, susijęs su force majeure skirtais langeliais.

3.2.   8 langelis

Kilmės šalis nustatoma vadovaujantis atitinkamomis Sąjungos taisyklėmis.

Analogiškai galioja 7 langeliui taikomos pastabos.

3.3.   14 langelis

Produktai apibūdinami pateikiant jų tradicinį pavadinimą (pvz., cukrus), o ne jų prekės ženklus.

3.4.   15 ir 16 langeliai

Paprastai dėl licencijos kreipiamasi ir ji išduodama visiems produktams, kurių KN kodas yra tas pats (aštuonių skaitmenų kodas). Tačiau tam tikrais specialiais Sąjungos taisyklėse numatytais atvejais dėl licencijos kreipiamasi ir ji išduodama:

produktams, kuriems priskirtas daugiau negu vienas KN kodas, arba

tik kai kuriems produktams, kurių KN kodas yra tas pats.

Jei 16 langelyje nepakanka vietos daugiau negu vienam KN kodui įrašyti, visi KN kodai įrašomi 15 langelyje ir pažymima žvaigždute, atitinkančia 16 langelyje įrašytą žvaigždutę.

3.5.   15 langelis

Aprašymas gali būti supaprastintas, jei jame pateikiama informacija, reikalinga norint nustatyti produkto klasifikaciją pagal KN kodą, nurodytą 16 langelyje.

3.6.   16 langelis

Reikėtų nurodyti visą KN kodą. Tačiau tam tikrais specialiais Sąjungos taisyklėse numatytais atvejais:

reikėtų nurodyti visą (-us) kombinuotosios nomenklatūros kodą (-us), prieš kurį (-iuos) yra įrašas „ex“

arba

reikėtų nurodyti kodus taip, kaip nustatyta atitinkamose Sąjungos taisyklėse.

3.7.   19 langelis

3.7.1.

Užpildyti reikėtų vadovaujantis Sąjungos taisyklėmis dėl atitinkamam produktui leidžiamos paklaidos.

3.7.2.

Kai licencijose nėra numatyta leistina paklaida, 19 langelyje įrašomas nulis („0“) .

3.7.3.

20 langelis

Užpildyti reikėtų vadovaujantis specialiomis kiekvienam bendro rinkos organizavimo sektoriui taikomomis Sąjungos taisyklėmis.

3.7.4.

24 langelis

Turi būti užpildyta vadovaujantis specialiomis kiekvienam produktų sektoriui taikomomis Sąjungos taisyklėmis.

3.7.5.

25 ir 26 langeliai

Popierinės licencijos turi būti pasirašytos ranka.

4.   Eksportas

4.1.   7 langelis

4.1.1.

Nurodyti paskirties šalį ar šalių grupę reikia, jei taip numatyta Sąjungos taisyklėse.

4.1.2.

Kai pagal Sąjungos taisykles būtina nurodyti paskirties vietą, langelis prieš žodį „taip“ turi būti pažymėtas įrašant „X“, o produktas turi būti eksportuojamas į licencijoje nurodytą paskirties vietą.

4.1.3.

Visais kitais atvejais nurodyti paskirties šalį neprivaloma. Tais atvejais langelis prieš žodį „ne“ turi būti pažymėtas įrašant „X“. Tačiau nurodyti paskirties šalį gali būti naudinga, kai taikomas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/… 16 straipsnis, susijęs su force majeure atvejais.

4.2.   14, 15, 16, 19 ir 20 langeliai

Pildoma taip pat, kaip ir importo atveju.

4.3.   22 langelis

1.

Turi būti užpildyta vadovaujantis specialiomis kiekvienam produktų sektoriui taikomomis Sąjungos taisyklėmis.

2.

Pateikiama visa su kiekiais ir sumomis susijusi informacija, tiek žodžiais, tiek skaitmenimis.

4.4.   23 ir 24 langeliai

Popierinės licencijos turi būti pasirašytos ranka.

5.   Licencijų išrašų rengimo nurodymai

5.1.   Licencijų išrašus rengia tą licenciją išdavusi valstybės narės licencijas išduodanti įstaiga.

Licencijų išrašų 3 langelyje įrašomas vienas iš šių variantų:

:

Bulgarų kalba

:

„Извлечение от лицензия № …“

:

Ispanų kalba

:

„Extracto de certificado n.o …“

:

Čekų kalba

:

„Výpis z licence č …“

:

Danų kalba

:

„Partiallicens nr. …“

:

Vokiečių kalba

:

„Teillizenz der Lizenz Nr. …“

:

Estų kalba

:

„Litsentsi nr … väljavõte“

:

Graikų kalba

:

„Απόσπασμα πιστοποιητικού αριθ …“

:

Anglų kalba

:

„Extract of licence No. …“

:

Prancūzų kalba

:

„Extrait du certificat no …“

:

Kroatų kalba

:

„Izvadak dozvole br.“

:

Italų kalba

:

„Estratto del titolo n. …“

:

Latvių kalba

:

„Licences Nr. … izraksts“

:

Lietuvių kalba

:

„Licencijos Nr. … išrašas“

:

Vengrų kalba

:

„A … sz. engedély kivonata“

:

Maltiečių kalba

:

„Estratt tal-liċenzja Nru. …“

:

Olandų kalba

:

„Uittreksel van certificaat nr. …“

:

Lenkų kalba

:

„Wyciąg z pozwolenia nr. …“

:

Portugalų kalba

:

„Extrato do certificado n.o …“

:

Rumunų kalba

:

„Extras din licenţa nr. …“

:

Slovakų kalba

:

„Výpis z licencie č. …“

:

Slovėnų kalba

:

„Izpisek dovoljenja št. …“

:

Suomių kalba

:

„Ote todistuksesta nro …“

:

Švedų kalba

:

„Dellicens nr. …“

3 langelyje įrašomas tas pats numeris, kaip importo licencijos originalo 25 langelyje arba eksporto licencijos originalo 23 langelyje.

Importo atveju išraše arba išrašuose perrašoma visa licencijos 4, 6–10, 12–16 ir 19–24 langeliuose pateikta informacija.

Eksporto atveju išraše arba išrašuose perrašoma visa licencijos 4, 6–10, 12–16 ir 19–22 langeliuose pateikta informacija.

Visais atvejais išrašų 11 langelyje įrašomas vienas iš šių variantų:

„Извлечение“

BG

„Extracto“

ES

„Výpis“

CS

„Partiallicens“

DA

„Teillizenz“

DE

„Väljavõte“

ET

„Απόσπασμα“

EL

„Extract“

EN

„Extrait“

FR

„Izvadak“

HR

„Estratto“

IT

„Izraksts“

LV

„Išrašas“

LT

„Kivonat“

HU

„Estratt“

MT

„Uittreksel“

NL

„Wyciąg“

PL

„Extrato“

PT

„Extras“

RO

„Výpis“

SK

„Izpisek“

SL

„Ote“

FI

„Dellicens“

SV

III.   POPIERINIŲ LICENCIJŲ ĮRAŠAI DĖL PASKIRTŲ KIEKIŲ (LICENCIJOS ARBA IŠRAŠO KITA PUSĖ)

1.   Bendrosios taisyklės

1.1.

Įrašai dėl paskirtų kiekių turėtų būti įskaitomi, spausdinti, rašyti mašinėle arba įrašyti rašalu.

1.2.

Juose negali būti vietų, kuriose tekstas ištrintas arba užrašytas ant kito teksto. Klaidos ištaisomos užbraukiant neteisingą ir įrašant teisingą tekstą.

Visi tokie klaidų ištaisymai turi būti patvirtinti iniciatoriaus ir pažymėti už įrašą dėl paskirtų kiekių atsakingos įstaigos antspaudu.

Jei išduodama pataisyta licencija arba išrašas, juos išduodanti įstaiga turi perrašyti ir dokumento originale pateiktus įrašus dėl paskirtų kiekių.

2.   Tam tikriems langeliams taikomos specialios taisyklės

2.1.   29 langelis

Darant pirmą įrašą dėl paskirtų kiekių, į I dalį įrašomas 17 ir 18 langeliuose nurodytas grynasis kiekis, padidintas leistina paklaida, naudojant tuos pačius vienetus.

2.2.   29 ir 30 langeliai

Jei įrašas dėl paskirtų kiekių susijęs su išrašo išdavimu, įrašomas tas kiekis, kuriam išduodamas išrašas, ir pridedama leistina paklaida.

2.3.   31 langelis

Nurodomas muitinės deklaracijos numeris arba, atitinkamais atvejais, išrašo numeris ir muitinės deklaracijos priėmimo data, kuri yra įrašo dėl paskirtų kiekių data.

2.4.   32 langelis

Valstybės narės pavadinimą nurodo viena iš šių santrumpų, išvardytų Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1239 I priedo 4 punkte.

Pasirašoma ranka.

IV.   ĮGYVENDINIMO REGLAMENTO (ES) 2016/1239 13 STRAIPSNIO TAIKYMAS

II priede pridėtas dokumentas naudojamas, jei kitos valstybės narės įstaigos dėl kokios nors kitos priežasties pareikalaujama atsitiktinės atrankos tvarka atlikti patikrinimą.


(1)  OL L 124, 1971 6 8, p. 1.

(2)  OL L 206, 2016 7 30, p. 1

(3)  OL L 206, 2016 7 30, p. 44

(4)  OL L 347, 2013 12 20, p. 608.


I PRIEDAS

Įrašai

A DALIS

Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 6 straipsnio 4 dalyje nurodyti įrašai

:

Bulgarų kalba

:

правата са прехвърлени обратно на титуляря на [дата] …

:

Ispanų kalba

:

Retrocesión al titular el …

:

Čekų kalba

:

Zpětný převod držiteli dne …

:

Danų kalba

:

tilbageføring til indehaveren den …

:

Vokiečių kalba

:

Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am …

:

Estų kalba

:

õiguste tagasiandmine litsentsi/sertifikaadi omanikule …

:

Graikų kalba

:

εκ νέου παραχώρηση στον δικαιούχο στις …

:

Anglų kalba

:

rights transferred back to the titular holder on [date] …

:

Prancūzų kalba

:

rétrocession au titulaire le …

:

Kroatų kalba

:

prava vraćena na nositelja dana [datum]…

:

Italų kalba

:

retrocessione al titolare in data …

:

Latvių kalba

:

tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam [datums]

:

Lietuvių kalba

:

teisės perduodamos nominaliam turėtojui (data) …

:

Vengrų kalba

:

Visszátruházás az eredeti jogosultra …-án/-én

:

Maltiečių kalba

:

Drittijiet trasferiti lura lid-detentur titolari fil-…

:

Olandų kalba

:

aan de titularis geretrocedeerd op …

:

Lenkų kalba

:

Prawa przeniesione z powrotem na tytularnego posiadacza w dniu…

:

Portugalų kalba

:

retrocessão ao titular em …

:

Rumunų kalba

:

Drepturi retrocedate titularului la data de [data]

:

Slovakų kalba

:

Spätný prevod na oprávneného držiteľa dňa …

:

Slovėnų kalba

:

Ponoven odstop nosilcu pravic dne …

:

Suomių kalba

:

palautus todistuksenhaltijalle …

:

Švedų kalba

:

återlämnad till licensinnehavaren den …

B DALIS

Šio pranešimo II.1.9 punkte nurodyti įrašai:

:

Bulgarų kalba

:

Заместваща лицензия или извлечение на загубена или унищожена лицензия или извлечение — номер на оригиналната лицензия или извлечение…

:

Ispanų kalba

:

Certificado o extracto sustitutivo de un certificado o extracto perdido o destruido — Número del certificado o extracto inicial…

:

Čekų kalba

:

Náhradní licence nebo výpis za ztracenou či zničenou licenci nebo ztracený či zničený výpis – číslo původní licence nebo původního výpisu …

:

Danų kalba

:

Erstatningslicens eller -partiallicens for en bortkommet eller ødelagt licens eller partiallicens – originallicens eller partiallicens nr. …

:

Vokiečių kalba

:

Ersatzlizenz oder Ersatzteillizenz einer verlorenen oder vernichteten Lizenz oder Teillizenz – Nummer der ursprünglichen Lizenz oder Teillizenz …

:

Estų kalba

:

Kaotatud või hävinud litsentsi või väljavõtte asenduslitsents või -väljavõte – originaallitsentsi või -väljavõtte number

:

Graikų kalba

:

Πιστοποιητικό ή απόσπασμα αντικατάστασης πιστοποιητικού ή αποσπάσματος που έχει απολεσθεί ή καταστραφεί – Αριθμός του πρωτότυπου πιστοποιητικού ή αποσπάσματος …

:

Anglų kalba

:

Replacement licence or extract of a lost or destroyed licence or extract - Number of original licence or extract …

:

Prancūzų kalba

:

Certificat ou extrait de remplacement d’un certificat ou d’un extrait perdu ou détruit - Numéro du certificat ou de l’extrait original…

:

Kroatų kalba

:

Zamjenska dozvola ili izvadak izgubljene ili uništene dozvole ili izvadak – Broj izvorne dozvole ili izvatka …

:

Italų kalba

:

Titolo o estratto sostitutivo di un titolo o di un estratto smarrito o distrutto – Numero del titolo o dell’estratto originale …

:

Latvių kalba

:

Nozaudētas vai bojāgājušas licences vai izraksta aizstājēja licence vai izraksts – Licences vai izraksta oriģināla numurs …

:

Lietuvių kalba

:

Pamestos arba sunaikintos licencijos arba išrašo pakaitinė licencija arba išrašas — Licencijos arba išrašo originalo numeris …

:

Vengrų kalba

:

Helyettesítő engedély vagy kivonat elveszett vagy megsemmisült engedély vagy kivonat pótlására – az eredeti engedély vagy kivonat száma: …

:

Maltiečių kalba

:

Is-sostituzzjoni ta’ liċenzja jew estratt ta’ liċenzja li jintilfu jew jinqerdu - in-Numru tal-liċenzji jew tal-estratt oriġinali …

:

Olandų kalba

:

Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren gegaan of vernield certificaat (of uittreksel) — nummer van het oorspronkelijke certificaat …

:

Lenkų kalba

:

Zastępcze pozwolenie lub wyciąg z utraconego lub zniszczonego pozwolenia lub wyciągu – numer oryginalnego pozwolenia lub wyciągu …

:

Portugalų kalba

:

Certificado ou extrato de substituição de um certificado ou extrato extraviado ou destruído — número do certificado ou do extrato original …

:

Rumunų kalba

:

Licență sau extras de înlocuire a unei licențe sau a unui extras pierdut(e) sau distrus(e) – Numărul licenței sau al extrasului original(e) …

:

Slovakų kalba

:

Náhradná licencia alebo náhradný výpis za stratenú alebo zničenú licenciu alebo stratený alebo zničený výpis – číslo pôvodnej licencie alebo pôvodného výpisu …

:

Slovėnų kalba

:

Nadomestna dovoljenje ali izpisek za izgubljeno ali uničeno dovoljenje ali izpisek – Številka izvirnega dovoljenja ali izpiska …

:

Suomių kalba

:

Kadonneen tai tuhoutuneen todistuksen tai sen otteen korvaava todistus tai sen ote. Alkuperäisen todistuksen tai sen otteen numero …

:

Švedų kalba

:

Ersättningslicens eller ersättningsdellicens för en förlorad eller förstörd licens eller dellicens - Nummer på originallicensen eller originaldellicensen …

C DALIS

Šio pranešimo II.1.11 punkte nurodyti įrašai:

:

Bulgarų kalba

:

Преференциален режим, приложим към количеството, посочено в клетки 17 и 18

:

Ispanų kalba

:

Régimen preferencial aplicable a la cantidad indicada en las casillas 17 y 18

:

Čekų kalba

:

Preferenční režim na množství uvedená v kolonkách 17 a 18

:

Danų kalba

:

Præferenceordning gældende for mængden anført i rubrik 17 og 18

:

Vokiečių kalba

:

Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte Menge

:

Estų kalba

:

Lahtrites 17 ja 18 osutatud koguse suhtes kohaldatav sooduskord

:

Graikų kalba

:

Προτιμησιακό καθεστώς εφαρμοζόμενο για την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18

:

Anglų kalba

:

Preferential arrangements applicable to the quantity specified in Sections 17 and 18

:

Prancūzų kalba

:

Régime préférentiel applicable pour la quantité indiquée dans les cases 17 et 18

:

Kroatų kalba

:

Preferencijalni uvjeti primjenjivi za količine navedene u odjeljcima 17 i 18

:

Italų kalba

:

Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18

:

Latvių kalba

:

Labvēlības režīms, kas piemērojams 17. un 18. iedaļā dotajam daudzumam

:

Lietuvių kalba

:

Taikomos lengvatinės sąlygos 17 ir 18 langeliuose įrašytam kiekiui

:

Vengrų kalba

:

Kedvezményes eljárás hatálya alá tartozó, a 17. és a 18. szakaszban feltüntetett mennyiség

:

Maltiečių kalba

:

Arranġamenti preferenzjali applikabbli għall-kwantità indikata fis-Sezzjonijiet 17 u 18

:

Olandų kalba

:

Preferentiële regeling van toepassing voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

:

Lenkų kalba

:

Systemy preferencyjne stosowane dla ilości wskazanych w polach 17 i 18

:

Portugalų kalba

:

Regime preferencial aplicável em relação à quantidade indicada nas casas 17 e 18

:

Rumunų kalba

:

Regimuri preferențiale aplicabile cantității prevăzute în căsuțele 17 și 18

:

Slovakų kalba

:

Preferenčné opatrenia platia pre množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18

:

Slovėnų kalba

:

Preferencialni režim, uporabljen za količine, navedene v okencih 17 in 18

:

Suomių kalba

:

Etuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esitettyihin määriin

:

Švedų kalba

:

Preferensordning tillämplig för den kvantitet som anges i fält 17 och 18


II PRIEDAS

Paskesnis patikrinimas

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Top