EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016SC0462

KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS POVEIKIO VERTINIMO SANTRAUKA pridedamas prie Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl proporcingumo patikros prieš priimant naujas profesijų reglamentavimo nuostatas

SWD/2016/0462 final - 2016/0404 (COD)

Briuselis, 2017 01 10

SWD(2016) 462 final

KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS

POVEIKIO VERTINIMO SANTRAUKA

pridedamas prie

Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos

dėl proporcingumo patikros prieš priimant naujas profesijų reglamentavimo nuostatas

{COM(2016) 822 final}
{SWD(2016) 463 final}


Santraukos lentelė

Pasiūlymo dėl profesijų reglamentavimo proporcingumo patikros poveikio vertinimas

A. Būtinybė imtis veiksmų

Kodėl? Kokia problema sprendžiama?

ES reglamentuojama apie 5 600 profesijų; tai turi tiesioginę įtaką daugeliui Europos darbuotojų, todėl neproporcingas reglamentavimas sukuria dideles kliūtis bendrojoje rinkoje teikiamoms paslaugoms ir daro įvairiapusį neigiamą ekonominį poveikį. Reglamentavimo sprendimai dažnai priimami neatlikus nuodugnios analizės ar netaikant skaidrių procedūrų. Direktyvoje dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo reikalaujama, kad valstybės narės įvertintų reglamentavimo proporcingumą, bet nėra pateikto bendro kriterijų sąrašo, kuris padėtų atlikti tokį vertinimą ar užkirstų kelią neproporcingų priemonių priėmimui.

Ko siekiama šia iniciatyva?

Iniciatyvos tikslas – nustatyti aiškius būtinuosius kriterijus, sukuriant skaidrią ir nuspėjamą sistemą, pagal kurią valstybės narės galėtų įvertinti proporcingumą prieš priimdamos naujas reglamentavimo nuostatas. Taip pat siekiama išvengti neproporcingų priemonių šiais veiksmais:

užtikrinant, kad proporcingumo patikros būtų objektyvesnės, visapusiškesnės ir labiau palyginamos;

užtikrinant, kad visos nacionalinės valdžios institucijos vienodai taikytų taisykles;

reikalaujant tvirtų įrodymų ir suinteresuotųjų šalių įsitraukimo į politikos procesą;

skatinant naujoves ir kartu užtikrinant, kad taisyklės būtų periodiškai peržiūrimos ir atnaujinamos;

viešai skelbiant analizes ir taip sudarant galimybes atlikti tarpusavio vertinimą.

Kokia papildoma ES lygmens veiksmų nauda? 

Dabartinė nevienoda profesijų reglamentavimo patikra daro neigiamą poveikį bendrajai rinkai, paslaugų teikimui ir specialistų judumui. Atskirų valstybių narių veiksmais nebus sukurta nuosekli ES teisinė sistema ir tai nepadės išspręsti problemų, su kuriomis susiduria nacionalinės valdžios institucijos. Atsižvelgiant į veiksmų apimtį ir pobūdį, jiems keliamus tikslus būtų galima sėkmingiau pasiekti ES lygmeniu, nustatant bendrą ir palyginamą ES masto vertinimo mechanizmą. Dėl dažnų profesijų reglamentavimo pakeitimų, nesant ES lygmens veiksmų, kyla pavojus, kad atsiras atotrūkis tarp tų valstybių, kurios jau taiko tinkamą reglamentavimo praktiką, ir tų, kurios nenori plėsti reglamentavimo, taip didindamos reglamentavimo kokybės skirtumus. Tai neabejotinai turės neigiamos įtakos galimybėms įgyti profesiją, atsiras neigiamų padarinių judumui ir ekonominės veiklos rezultatams.

B. Sprendimai

Kokios su teisėkūra susijusios ir nesusijusios politikos galimybės apsvarstytos? Ar nustatyta priimtiniausia politikos galimybė? Kodėl? 

Svarstomos trys politikos galimybės: 1) Gairės ir valdžios institucijų keitimasis išsamia informacija galėtų padėti valstybėms narėms atlikti proporcingumo patikras, bet tai turėtų labai ribotą poveikį. Reglamentuojamų profesijų proporcingumo patikros sukūrimas ES lygmeniu galėtų apimti keletą galimybių. Galėtų būti nustatyti būtiniausi proporcingumo patikros atlikimo kriterijai, kurie būtų pagrįsti teismų praktika ir ją papildytų; taip pat turėtų būti didinamas valstybių narių atliekamo vertinimo skaidrumas nustatant teisiškai privalomą priemonę (2a) arba teikiant rekomendaciją (2b). Be to, galėtų būti įtraukti ir procedūriniai aspektai, pavyzdžiui, viešos konsultacijos ir periodinės peržiūros, siekiant užtikrinti, kad proporcingumo patikros būtų atliekamos objektyviai ir nepriklausomai, o visose veiklos srityse būtų atliekami išsamūs vertinimai (yra du variantai: 3a galimybė – ES direktyva, 3b galimybė – rekomendacija). Nors šios galimybės viena kitai neprieštarauja, tinkamiausia galimybė yra 3a, nes ji geriausiai padėtų išspręsti visais reglamentavimo lygmenimis kylančias problemas (ex-ante poveikis) ir atneštų daugiausia naudos.

Kas kuriai galimybei pritaria? 

Tarp suinteresuotųjų šalių vyrauja bendras sutarimas, kad ES turėtų imtis veiksmų, kuriais suteiktų daugiau aiškumo ir priimtų bendrą požiūrį į proporcingumo patikras; tam privalomas tvirtas palaikymas.

C. Tinkamiausios galimybės poveikis

Kokie tinkamiausios galimybės (jei jos nėra – pagrindinių galimybių) privalumai? 

Siekiant naudos specialistams, vartotojams ir viešojo administravimo institucijoms būtina užtikrinti geresnį reglamentavimą, užkertant kelią neproporcingų taisyklių priėmimui. Direktyva padėtų užtikrinti, kad valstybės narės atliktų patikras vienodai, taip užkertant kelią bendrosios rinkos susiskaidymui. Privaloma priemonė priverstų atlikti objektyvią išankstinę analizę, užtikrinti aiškumą ir keistis informacija, siekiant skatinti atlikti patikimas ir išsamias patikras, kuriomis būtų patvirtinamas galutinių sprendimų patikimumas. Tinkamiausia galimybė padidintų pasitikėjimą, inovacijų ir technologinę plėtrą periodiškai atliekant nacionalinio profesijų reglamentavimo peržiūrą.

Kokios yra su tinkamiausia politikos galimybe (jei jos nėra – pagrindinėmis galimybėmis) susijusios išlaidos? 

Proporcingumo patikros atlikimo išlaidos iš esmės atsiranda dėl Direktyvoje dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo ir teismų praktikoje nustatytų dabartinių įsipareigojimų ir neturėtų sudaryti papildomų administracinių išlaidų. Tačiau išplėtus taikymo sritį ir įtraukus tokius procedūrinius aspektus kaip viešos konsultacijos, gali padidėti tiek išlaidos, tiek viešojo sektoriaus institucijų darbo krūvis. Kita vertus, tinkamiausia galimybė turėtų teigiamos įtakos bendrajai rinkai profesinių paslaugų srityje, o visuose veiklos sektoriuose padėtų nuosekliai išvengti neproporcingo reglamentavimo keliamų kliūčių. Tikimasi, kad bus skatinama socialinė ir ekonominė integracija, visų pirma jaunų kvalifikuotų darbuotojų atveju.

Koks poveikis verslui, MVĮ ir labai mažoms įmonėms?

Ši galimybė neapima jokių įpareigojimų specialistams ar įmonėms. Priešingai, nereikalingos naštos prevencija turėtų būti jiems naudinga.

Ar tai turės didelės įtakos nacionaliniams biudžetams ir nacionalinėms valdžios institucijoms? 

Šiek tiek padidės tiek nacionalinių valdžios institucijų, tiek Komisijos administracinės išlaidos, bet tikimasi, kad šį padidėjimą iš esmės kompensuos mažesnės bylinėjimosi procedūrų dėl proporcingumo principo nesilaikymo išlaidos.

Ar bus kitoks reikšmingas poveikis? 

Nesitikima jokio kito reikšmingo poveikio. Bus visiškai paisoma pagrindinių teisių.

D. Tolesni veiksmai

Kada politika bus peržiūrėta?

Komisija teiks reguliarias ataskaitas dėl patikros atlikimo nacionaliniu lygmeniu, o vertinimas bus atliekamas per penkerius metus nuo priėmimo.

Top