Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0057

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo dėl tam tikrų datų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka ir Reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų

COM/2016/057 final - 2016/034 (COD)

No longer in force, Date of end of validity: 23/06/2016

Briuselis, 2016 02 10

COM(2016) 57 final

2016/0034(COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo dėl tam tikrų datų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka ir Reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų

(Tekstas svarbus EEE)


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.PASIŪLYMO APLINKYBĖS

1.1. Pasiūlymo teikimo priežastys

Po finansų krizės priimta Direktyva 2014/65/ES (Finansinių priemonių rinkų direktyva, FPRD) kartu su Reglamentu (ES) Nr. 600/2014 (Finansinių priemonių rinkų reglamentas, FPRR). FPRD ir FPRR, kurie kartu vadinami FPRD II, apima vertybinių popierių rinkas, investavimo tarpininkus ir prekybos vietas. Naująja sistema sugriežtinama ir pakeičiama dabartinė FPRD sistema.

FPRD II išplečiamas finansinių priemonių, kurioms taikomos prekybos taisyklės, skaičius ir užtikrinama, kad prekyba vyktų reguliuojamose platformose. Ja įvedamos taisyklės dėl didelio dažnio prekybos. Ja padidinamas finansų rinkų, įskaitant išvestinių finansinių priemonių rinkas, skaidrumas, gerinama jų priežiūra ir sprendžiamas biržos prekių išvestinių finansinių priemonių kainų svyravimo klausimas. Naująja sistema gerinamos prekybos finansinėmis priemonėmis ir jų tarpuskaitos konkurencijos sąlygos. Persvarstytomis FPRD taisyklėmis, kurios pagrįstos jau galiojančiomis taisyklėmis, įvedant griežtus organizacinius ir veiklos vykdymo reikalavimus taip pat gerinama investuotojų apsauga. FPRD II paketą sudaro direktyva ir reglamentas. Direktyvą valstybės narės turi perkelti į nacionalinę teisę iki 2016 m. liepos 3 d. Numatyta, kad ir FPRD, ir FPRR bus pradėti taikyti 2017 m. sausio 3 d.

Pasiūlymo projekto tikslas – dėl techninių įgyvendinimo problemų, kilusių Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (EVPRI), nacionalinėms kompetentingoms institucijoms ir suinteresuotosioms šalims, atidėti abiejų priemonių, sudarančių FPRD II paketą, taikymo pradžią. Tos problemos tokios didelės, kad esminių duomenų infrastruktūros nebus parengtos laiku iki 2017 m. sausio 3 d.

Vykstant teisėkūros procesui pripažinta, kad FPRD II paketas labai sudėtingas ir reikia daug įgyvendinimo priemonių. Todėl vietoje įprasto 18–24 mėnesių laikotarpio nuo teisės aktų priėmimo iki taikymo pradžios numatytas 30 mėnesių laikotarpis.

Nepaisant neįprastai ilgo laikotarpio, EVPRI Komisijai pranešė, kad techninės įgyvendinimo problemos tokios didelės, jog esminių duomenų infrastruktūros nebus parengtos laiku iki 2017 m. sausio 3 d. Nepakeitus taikymo pradžios datos, tai reikštų, kad praktikoje 2017 m. sausio 3 d. nei kompetentingos institucijos, nei rinkos dalyviai naujų taisyklių negalėtų taikyti. Dėl to kiltų teisinis netikrumas ir galėtų sutrikti rinkos veikimas.

Turėdama omenyje šias išskirtines aplinkybes ir šiuo konkrečiu atveju EVPRI ir kompetentingoms institucijoms kilusias ypatingas technines įgyvendinimo problemas, Komisija mano, kad būtina atidėti abiejų priemonių, sudarančių FPRD II paketą, taikymo pradžią. Taikymo pradžia neturi būti atidedama daugiau, nei būtina siekiant užbaigti techninį įgyvendinimo darbą.

1.2. Duomenų problema

EVPRI Komisiją informavo, kad nei ji, nei nacionalinės kompetentingos institucijos FPRD II negalės pradėti taikyti 2017 m. sausio 3 d. Taip yra dėl didelių problemų, susijusių su duomenų, reikalingų FPRD II taisyklėms taikyti, rinkimu. Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir išvengti galimo rinkos veikimo sutrikdymo, reikia skubiai pakeisti FPRD II taikymo pradžios datą. Skubos priežastys susijusios su poreikiu sukurti naujus plačius elektroninių duomenų rinkimo tinklus, kurie susietų prekybos vietas, nacionalines reguliavimo institucijas ir EVPRI.

Pagal naująją sistemą reikalaujama, kad prekybos vietos ir sistemingai sandorius savo viduje sudarantys tarpininkai kompetentingoms institucijoms teiktų finansinių priemonių bazinius duomenis, kuriais vienodai apibrėžiami kiekvienos finansinės priemonės, kuriai taikoma FPRD II, požymiai. Papildomi duomenys taip pat naudojami kitais tikslais, visų pirma siekiant apskaičiuoti įvairias likvidumo ir skaidrumo ribines vertes, naudojamas prekybai prekybos vietoje visomis finansinėmis priemonėmis, kurioms taikoma FPRD, ir pranešti apie biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pozicijas.

Siekiant veiksmingai ir vienodai rinkti duomenis, būtina sukurti naują duomenų rinkimo infrastruktūrą. Todėl EVPRI kartu su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis privalo sukurti finansinių priemonių bazinių duomenų sistemą (angl. Financial Instruments Reference Data System, FIRDS). FIRDS turės apimti visas finansines priemones, kurioms taikoma platesnės taikymo srities FPRD II. Tam FIRDS reikės susieti EVPRI, nacionalinių kompetentingų institucijų ir maždaug 300 prekybos vietų visoje Europos Sąjungoje tarpusavio duomenų srautus. Daugumą naujų IT sistemų, kuriomis grindžiama FIRDS, remiantis naujais parametrais reikės sukurti iš naujo.

Komisija pripažįsta, jog dėl duomenų, kuriuos reikia surinkti ir apdoroti, kad būtų galima taikyti FPRD II ir, visų pirma, kad būtų galima pranešti apie sandorius, atlikti skaidrumo skaičiavimus ir pranešti apie biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pozicijas, dydžio ir sudėtingumo nei suinteresuotosios šalys, pvz., prekybos platformos, nei nacionalinės kompetentingos institucijos, nei EVPRI negali užtikrinti, kad būtinos duomenų rinkimo infrastruktūros būtų sukurtos ir pradėtų veikti iki 2017 m. sausio 3 d. Todėl 2015 m. spalio 2 d. EVPRI Komisiją informavo, kad techninis FPRD II įgyvendinimas neišvengiamai vėluos.

1.3. Pasiūlymo taikymo sritis

Duomenų neturėjimas turi įtakos daugeliui FPRD II sričių. Kiek tai susiję su rinkos reguliavimu, aišku, jog neturint bazinių duomenų (finansinių priemonių ID) ir papildomų duomenų infrastruktūros, kad būtų galima atlikti skaidrumo skaičiavimus ir pranešti apie pozicijas, bus neįmanoma taikyti daugumos rinkos taisyklių. Visų pirma:

pranešimas apie sandorius: neturint bazinių duomenų bus sunku nustatyti, kurioms finansinėms priemonėms teisės aktai taikomi. Be to, nebus būtinos infrastruktūros, kad rinkos dalyviai galėtų teikti pranešimus savo kompetentingoms institucijoms;

skaidrumo sistema: neįmanoma nustatyti ir taikyti prekybos skaidrumo taisyklių visoms finansinėms priemonėms (ir nuosavam, ir ne nuosavam kapitalui). Be to, neįmanoma atlikti skaičiavimų ir nustatyti ribų, kurie susiję su likvidumo vertinimu, reikalavimų netaikymu, duomenų skelbimo atidėjimu ir dviem viršutinėmis nuosavam kapitalui taikomomis ribomis (taip ribojama nevieša anoniminė prekyba);

biržos prekių išvestinės finansinės priemonės: neturint pranešimų apie biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pozicijas, bus labai sunku užtikrinti, kad tokioms biržos prekių išvestinių finansinių priemonių sutartims būtų taikomos pozicijų ribos. Neturint pranešimų apie pozicijas, galimybės veiksmingai nustatyti pozicijų ribų pažeidimus yra ribotos;

mikrostruktūrinis reguliavimas: daugelis reikalavimų, susijusių su algoritmine prekyba ir (arba) didelio dažnio prekyba, dėl savo pobūdžio priklauso nuo duomenų. Visų pirma, pagrindinės nuostatos dėl kainos pokyčio dydžio tvarkos ir įpareigojimai, susiję su rinkos formavimo įpareigojimais ir sistemomis, taip pat yra suformuluotos darant prielaidą, kad egzistuoja likvidi rinka, kaip nustatyta pagal skaidrumo sistemą.

Duomenų trūkumas tiesioginės įtakos neturės investuotojų apsaugos taisyklėms, veiklos vykdymo taisyklėms ir tam tikriems su tuo susijusiems organizaciniams reikalavimams pagal FPRD II. Svarbi išimtis yra taisyklės dėl optimalaus įvykdymo – informacijos atskleidimo apimtis nustatyta darant nuorodą į likvidžios rinkos egzistavimą ir kitas skaidrumo sąvokas. Kiek tai susiję su kitomis investuotojų apsaugos taisyklėmis, neskaitant klausimų, susijusių su finansinių priemonių apibrėžtimi arba teisės aktų taikymo sritimi, duomenų tarpusavio sąsajų paprastai nėra, nes šios taisyklės yra tiesiogiai susijusios su platinimu, o ne prekyba. Todėl pripažįstama, kad alternatyva būtų atidėti tik tų teisės aktų dalių, kurios tiesiogiai susijusios su duomenų rinkimu, taikymo pradžios datą.

Tačiau atidžiai išanalizavus tą galimybę atrodo, kad pageidautina atidėti viso paketo, įskaitant investuotojų apsaugos taisykles, įsigaliojimo datą, o ne pradėti jį taikyti laipsniškai:

taip išvengiama rizikos, kad atsiras painiavos ir nebūtinų sąnaudų, kurių suinteresuotosios šalys patirtų paketą įgyvendinant laipsniškai. Procesas vyktų ekonomiškiau, jei įvairios infrastruktūros būtų kuriamos vienu metu, o ne etapais. Pavyzdžiui, taip išvengiama situacijų, kai investicinės įmonės, dalyvaujančios vykdant pavedimus, turėtų etapais nustatyti organizacinius reikalavimus ir (arba) veiklos vykdymo taisykles – tai būtų sudėtinga ir brangu;

taip išvengiama būtinybės nurodyti, kuriose srityse teisės aktai gali būti nedelsiant įgyvendinti ir kuriose tai neįmanoma, ir dėl to išvengiama rizikos, kad kils nenumatytų ar nepakankamai apsvarstytų pasekmių; ir

taip išvengiama poreikio nustatyti pereinamojo laikotarpio taisykles, dėl kurių taip pat kiltų naujų klausimų ir EVPRI, nacionalinių kompetentingų institucijų bei suinteresuotųjų šalių ištekliai būtų skiriami tam, o ne nuolatinei sistemai kurti.

Todėl, remiantis minėtais argumentais, būtina ir pagrįsta atidėti viso FPRD II taisyklių sąvado taikymo pradžią.

Vis dėlto FPRD II taikymo datos pakeitimas turi pasekmių kitų teisės aktų, visų pirma Reglamento (ES) Nr. 596/2014 (Piktnaudžiavimo rinka reglamento, PRR) ir Reglamento (ES) Nr. 909/2014 (Centrinių vertybinių popierių depozitoriumų reglamento, CVPDR), taikymui.

Piktnaudžiavimo rinka prevencijos sistema bus taikoma tam tikroms FPRD II apibrėžtims ir sąvokoms. Kadangi PRR turi būti pradėtas taikyti 2016 m. liepos 3 d., jame jau yra nuostata, kuria užtikrinama, kad iki iš pradžių numatytos FPRD II taikymo pradžios datos bus taikomos FPRD I sąvokos ir taisyklės. Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą laikotarpiu nuo iš pradžių numatytos taikymo pradžios datos iki naujos taikymo pradžios datos, būtina PRR išaiškinti, kad iki naujos FPRD II taikymo pradžios datos turėtų būti taikomos FPRD I nustatytos sąvokos ir taisyklės. PRR taip pat daroma nuoroda į sąvokas, kurios bus įvestos FPRD II, pvz., organizuotas prekybos sistemas, mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) augimo rinkas, apyvartinius taršos leidimus arba jais pagrįstus aukcionuose parduodamus produktus. PRR nustatyta, kad jo nuostatos šioms sąvokoms netaikomos iki iš pradžių numatytos FPRD II taikymo pradžios datos. Todėl taip pat būtina PRR išaiškinti, kad nuostatos, kuriose daroma nuoroda į organizuotas prekybos sistemas, MVĮ augimo rinkas, apyvartinius taršos leidimus arba jais pagrįstus aukcionuose parduodamus produktus, netaikomos iki naujos FPRD II taikymo pradžios datos.

Pasekmės CVPDR yra dvejopos. Pirma, yra pasekmių taikant atsiskaitymo drausmės taisykles daugiašalėms prekybos sistemoms, kurios teikia prašymą jas įregistruoti kaip MVĮ augimo rinkas pagal Direktyvą 2014/65/ES. Konkrečiai šiomis taisyklėmis daugiašalėms prekybos sistemoms, atitinkančioms MVĮ augimo rinkos kriterijus pagal FPRD II, leidžiama taikyti ilgesnį atsiskaitymo už sandorius pratęsimo laikotarpį, kol neužbaigtas jų įregistravimas kaip MVĮ augimo rinkų pagal FPRD II. Antra, kad su prekyba ir atsiskaitymu susijusi teisėkūros sistema būtų aiški ir nuosekli, CVPDR remiamasi daugeliu FPRD II apibrėžčių ir sąvokų. Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą laikotarpiu nuo ankstesnės taikymo pradžios datos iki naujos taikymo pradžios datos, būtina išaiškinti, kad iki naujos taikymo pradžios datos turėtų būti taikomos FPRD I nustatytos taisyklės.

1.4. Atidėjimo trukmė

Datą atidėjus vieniems metams, būtų nustatytas pakankamas ir pagrįstas laikotarpis, kad EVPRI, nacionalinės kompetentingos institucijos ir veiklos vykdytojai galėtų sukurti duomenų rinkimo, pranešimo ir skaidrumo ribinių verčių skaičiavimo infrastruktūrą. Įgyvendinimo procesą sudaro penki etapai: 1) veiklos vykdymo reikalavimų (kurie šiuo atveju yra būtini techniniai reguliavimo ir įgyvendinimo standartai) nustatymas, 2) specifikacijų nustatymas, 3) kūrimas, 4) testavimas ir 5) įdiegimas. EVPRI vertinimu, šiuos etapus, susijusius su baziniais duomenimis, skaidrumo skaičiavimais ir pranešimo apie pozicijas sistemomis, ji turėtų užbaigti iki 2018 m. sausio mėn. Šiuo atveju daroma prielaida, kad iki 2016 m. vidurio bus užtikrintas pakankamas galutinių reikalavimų pagal atitinkamus techninius reguliavimo standartus teisinis aiškumas. Todėl, tuo remiantis, pasiūlymo projektu visos sistemos taikymo pradžios data atidedama vieniems metams iki 2018 m. sausio 3 d.

Reglamento (ES) Nr. 600/2014 taikymo pradžios atidėjimas neturėtų paveikti deleguotųjų aktų ir techninių standartų pagal Reglamentą (ES) Nr. 600/2014 priėmimo. Komisija šias priemones turėtų priimti pagal procedūrą, kuri numatyta siekiant suteikti galimybę sektoriui sukurti ir pritaikyti vidines sistemas, kad Reglamento (ES) Nr. 600/2014 taikymo pradžios dieną būtų užtikrinta atitiktis naujiems reikalavimams.

2.TEISINIS PAGRINDAS, SUBSIDIARUMO IR PROPORCINGUMO PRINCIPAI

Teisinis pagrindas

Šis pasiūlymas pagrįstas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsniu. Jis papildo reglamento pasiūlymą, kuriuo atidedama FPRD taikymo pradžia.

Subsidiarumo principas

Pagal subsidiarumo principą ES veiksmų galima imtis tik tuomet, jei numatytų tikslų valstybės narės vienos negali pasiekti. ES veiksmų reikia imtis siekiant gerinti tinkamą vidaus rinkos veikimą ir išvengti konkurencijos iškraipymo vertybinių popierių rinkose. Šiuo atžvilgiu iš dalies keičiamas teisės aktas yra priimamas visapusiškai laikantis subsidiarumo principo ir jo pakeitimai turi būti priimami vadovaujantis Komisijos pasiūlymu.

Proporcingumo principas

Šie ES veiksmai yra būtini siekiant tikslo tinkamai įgyvendinti duomenų rinkimo infrastruktūrą, kaip nustatyta FPRD II. Siūlomas taikymo srities išplėtimas ir termino atidėjimas yra būtinas, kad visos suinteresuotosios šalys galėtų veiksmingai ir tvarkingai suplanuoti ir įgyvendinti reikiamus veiksmus. Todėl šiuo pasiūlymu užtikrinama, kad galėtų būti pasiektas pradinis FPRD II tikslas, t. y. sukurti visapusiškai veikiančią vertybinių popierių paslaugų vidaus rinką, kurioje užtikrinamas aukšto lygio rinkos skaidrumas ir investuotojų apsauga.

3.EX POST VERTINIMO, KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI

Prie šio pasiūlymo nepridedamas atskiras poveikio vertinimas, nes jau atliktas FPRD II poveikio vertinimas. Šiuo pasiūlymu nekeičiama FPRD II esmė ir nenustatoma naujų įpareigojimų investicinėms įmonėms, prekybos vietoms ar kitiems veiklos vykdytojams, kuriems taikoma FPRD II. Dėl išskirtinių priežasčių, visų pirma susijusių su dideliu paketo sudėtingumu ir reikiamomis duomenų rinkimo priemonėmis, vienintelis jo tikslas – 1 metams atidėti FPRD II taikymo pradžios datą, kad būtų užtikrintas teisinis tikrumas ir sukurtos būtinos duomenų rinkimo infrastruktūros, kad EVPRI ir nacionalinės kompetentingos institucijos galėtų veiksmingai taikyti naujas taisykles ir užtikrinti jų taikymą.

4.POVEIKIS BIUDŽETUI

Pasiūlymas neturi poveikio Komisijos biudžetui.

2016/0034 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo dėl tam tikrų datų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka ir Reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę 1 ,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę 2 ,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 3 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES 4 yra svarbūs finansų teisės aktai, priimti po finansų krizės ir susiję su vertybinių popierių rinkomis, investavimo tarpininkais ir prekybos vietomis. Naująja sistema sugriežtinama ir pakeičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB 5 ;

(2)Reglamentu (ES) Nr. 600/2014 ir Direktyva 2014/65/ES nustatomi reikalavimai dėl leidimų investicinėms įmonėms išdavimo ir tų įmonių veikimo, reguliuojamų rinkų ir duomenų teikimo paslaugų teikėjų. Siekiant padidinti skaidrumą, užtikrinti tinkamai nustatytas kainas ir neleisti piktnaudžiauti rinka, tais teisės aktais suderinama biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pozicijų apribojimo tvarka. Jais taip pat įvedamos taisyklės dėl didelio dažnio prekybos ir suderinant administracines sankcijas gerinama finansų rinkų priežiūra. Naująja sistema, kuri pagrįsta jau galiojančiomis taisyklėmis, įvedant griežtus organizacinius ir veiklos vykdymo reikalavimus taip pat gerinama investuotojų apsauga. Naujosios taisyklės turi būti taikomos nuo 2017 m. sausio 3 d.;

(3)pagal naująją sistemą, įvedamą Reglamentu (ES) Nr. 600/2014 ir Direktyva 2014/65/ES, reikalaujama, kad prekybos vietos ir sistemingai sandorius savo viduje sudarantys tarpininkai kompetentingoms institucijoms teiktų finansinių priemonių bazinius duomenis, kuriais vienodai apibrėžiami kiekvienos finansinės priemonės, kuriai taikoma ta direktyva, požymiai. Tie duomenys taip pat naudojami kitais tikslais, pvz., siekiant apskaičiuoti skaidrumo ir likvidumo ribines vertes ir pranešti apie biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pozicijas;

(4)siekiant veiksmingai ir vienodai rinkti duomenis, kuriama nauja duomenų rinkimo infrastruktūra. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI) kartu su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis tam privalo sukurti finansinių priemonių bazinių duomenų sistemą (angl. Financial Instruments Reference Data System, FIRDS). Ji apims labai įvairias finansines priemones, kurioms taikomas Reglamentas (ES) Nr. 600/2014, ir susies EVPRI, nacionalinių kompetentingų institucijų ir prekybos vietų visoje Sąjungoje duomenų srautus. Daugumą naujų IT sistemų, kuriomis grindžiama FIRDS, remiantis naujais parametrais reikės sukurti iš naujo;

(5)atsižvelgiant į naujosios sistemos sudėtingumą ir poreikį priimti labai daug deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų, Reglamento (ES) Nr. 600/2014 taikymo data atidėta 30 mėnesių nuo įsigaliojimo datos. Nepaisant šio neįprastai ilgo laikotarpio, suinteresuotosios šalys, pvz., prekybos platformos, nacionalinės kompetentingos institucijos ir EVPRI negali užtikrinti, kad būtinos duomenų infrastruktūros būtų sukurtos ir pradėtų veikti iki 2017 m. sausio 3 d. Taip yra dėl duomenų, kuriuos reikia surinkti ir apdoroti, kad pradėtų veikti naujoji sistema ir kad, visų pirma, būtų galima pranešti apie sandorius, atlikti skaidrumo skaičiavimus ir pranešti apie biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pozicijas, dydžio ir sudėtingumo;

(6)neturint duomenų rinkimo infrastruktūrų kyla pasekmių visoje Reglamento (ES) Nr. 600/2014 ir Direktyvos 2014/65/ES taikymo srityje. Neturint duomenų bus neįmanoma tiksliai nurodyti finansines priemones, kurioms taikoma naujoji sistema. Be to, bus neįmanoma suformuluoti skaidrumo iki sandorio ir po sandorio sudarymo taisykles, kad būtų nustatyta, kurios priemonės yra likvidžios ir kada reikėtų leisti netaikyti reikalavimų arba atidėti duomenų skelbimą;

(7)neturėdamos duomenų, prekybos vietos ir investicinės įmonės negalės kompetentingoms institucijoms pranešti apie įvykdytus sandorius. Neturint pranešimų apie biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pozicijas, bus sunku užtikrinti, kad tokioms sutartims būtų taikomos pozicijų ribos. Neturint pranešimų apie pozicijas, galimybės veiksmingai nustatyti pozicijų ribų pažeidimus yra ribotos. Pavyzdžiui, daugelis reikalavimų, susijusių su algoritmine prekyba, taip pat priklauso nuo duomenų;

(8)neturint duomenų rinkimo infrastruktūrų, investicinėms įmonėms bus sunku taikyti optimalaus įvykdymo taisykles. Prekybos vietos ir sistemingai sandorius savo viduje sudarantys tarpininkai negalės skelbti duomenų, susijusių su sandorių vykdymo tose vietose kokybe. Investicinės įmonės negaus svarbių įvykdymo duomenų, kurie padėtų joms nuspręsti, kaip geriausiai vykdyti klientų pavedimus;

(9)siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir išvengti galimo rinkos veikimo sutrikdymo, būtina ir pagrįsta skubiai atidėti visos sistemos, įskaitant visus deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus, taikymo pradžią;

(10)duomenų infrastruktūros įgyvendinimo procesą sudaro penki etapai: veiklos vykdymo reikalavimų nustatymas, specifikacijų nustatymas, kūrimas, testavimas ir įdiegimas. EVPRI vertinimu, jeigu ne vėliau kaip 2016 m. birželio mėn. bus užtikrintas galutinių reikalavimų pagal atitinkamus techninius reguliavimo standartus teisinis tikrumas, tie etapai turėtų būti užbaigti iki 2018 m. sausio mėn.;

(11)atsižvelgiant į išskirtines aplinkybes ir siekiant sudaryti sąlygas EVPRI, nacionalinėms kompetentingoms institucijoms ir suinteresuotosioms šalims užbaigti praktinį įgyvendinimą, tikslinga Reglamento (ES) Nr. 600/2014 taikymo datą atidėti 12 mėnesių iki 2018 m. sausio 3 d. Atitinkamai reikėtų atidėti ataskaitų ir peržiūrų laiką;

(12)Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 596/2014 6 padaryta nuoroda į Reglamento (ES) Nr. 600/2014 ir Direktyvos 2014/65/ES taikymo datą. Siekiant užtikrinti, kad Reglamente (ES) Nr. 596/2014 esančios nuorodos į organizuotas prekybos sistemas, mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) augimo rinkas, apyvartinius taršos leidimus arba jais pagrįstus aukcionuose parduodamus produktus nebūtų taikomos iki Reglamento (ES) Nr. 600/2014 ir Direktyvos 2014/65/ES taikymo datos, Reglamento (ES) Nr. 596/2014 39 straipsnio 4 dalį, kurioje nustatyta, kad nuorodos į juos skaitomos kaip nuorodos į Direktyvą 2004/39/EB, reikėtų pataisyti pagal atidėtą tų aktų taikymo datą;

(13)su prekyba vertybiniais popieriais glaudžiai susijęs atsiskaitymas už vertybinių popierių sandorius. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 909/2014 7 padarytos nuorodos į Reglamento (ES) Nr. 600/2014 ir Direktyvos 2014/65/ES taikymo datą. Iki tos datos nuorodos į tuos du aktus turėtų būti skaitomos kaip nuorodos į Direktyvą 2004/39/EB. Be to, Reglamentu (ES) Nr. 909/2014 kuriama pereinamojo laikotarpio tvarka, kad būtų galima taikyti atsiskaitymo drausmės taisykles daugiašalėms prekybos sistemoms, pateikusioms prašymą jas įregistruoti kaip MVĮ augimo rinkas pagal Direktyvą 2014/65/ES;

(14)siekiant užtikrinti, kad nuoroda į Direktyvą 2004/39/EB Reglamente (ES) Nr. 909/2014 galiotų iki atidėtos Reglamento (ES) Nr. 600/2014 ir Direktyvos 2014/65/ES taikymo datos ir kad pereinamojo laikotarpio nuostatos daugiašalėms prekybos sistemoms, pateikusioms prašymą jas įregistruoti kaip MVĮ augimo rinkas, pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014 toliau galiotų taip suteikiant pakankamai laiko daugiašalėms prekybos sistemoms pateikti tokio įregistravimo prašymą pagal Direktyvą 2014/65/ES, reikėtų iš dalies pakeisti Reglamentą (ES) Nr. 909/2014;

(15)todėl reglamentai (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 596/2014 ir (ES) Nr. 909/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 iš dalies keičiamas taip:

(1)4 straipsnio 7 dalyje „2017 m. sausio 3 d.“ pakeičiama „2018 m. sausio 3 d.“, o „2019 m. sausio 3 d.“ pakeičiama „2020 m. sausio 3 d.“.

(2)5 straipsnio 8 dalyje „2016 m. sausio 3 d.“ pakeičiama „2017 m. sausio 3 d.“.

(3)19 straipsnio 1 dalyje „2019 m. sausio 3 d.“ pakeičiama „2020 m. sausio 3 d.“.

(4)26 straipsnio 10 dalyje „2019 m. sausio 3 d.“ pakeičiama „2020 m. sausio 3 d.“.

(5)35 straipsnio 5 dalis iš dalies keičiama taip:

(a)„2017 m. sausio 3 d.“ pakeičiama „2018 m. sausio 3 d.“;

(b)„2019 m. liepos 3 d.“ pakeičiama „2020 m. liepos 3 d.“;

(6)37 straipsnio 2 dalyje „2017 m. sausio 3 d.“ pakeičiama „2018 m. sausio 3 d.“.

(7)52 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a)1 dalyje „2019 m. kovo 3 d.“ pakeičiama „2020 m. kovo 3 d.“;

(b)4 dalyje „2019 m. kovo 3 d.“ pakeičiama „2020 m. kovo 3 d.“;

(c)5 dalyje „2019 m. kovo 3 d.“ pakeičiama „2020 m. kovo 3 d.“;

(d)6 dalyje „2019 m. kovo 3 d.“ pakeičiama „2020 m. kovo 3 d.“;

(e)7 dalyje „2019 m. liepos 3 d.“ pakeičiama „2020 m. liepos 3 d.“;

(f)8 dalyje „2019 m. liepos 3 d.“ pakeičiama „2020 m. liepos 3 d.“;

(g)9 dalies pirmoje pastraipoje „2019 m. liepos 3 d.“ pakeičiama „2020 m. liepos 3 d.“;

(h)9 dalies antroje pastraipoje „2021 m. liepos 3 d.“ pakeičiama „2022 m. liepos 3 d.“;

(i)10 dalies pirmoje pastraipoje „2019 m. liepos 3 d.“ pakeičiama „2020 m. liepos 3 d.“;

(j)11 dalyje „2019 m. liepos 3 d.“ pakeičiama „2020 m. liepos 3 d.“;

(k)12 dalies antroje pastraipoje „2017 m. sausio 3 d.“ pakeičiama „2018 m. sausio 3 d.“.

(8)54 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje „2019 m. liepos 3 d.“ pakeičiama „2020 m. liepos 3 d.“.

(9)55 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a)antra pastraipa pakeičiama taip:

„Šis reglamentas taikomas nuo 2018 m. sausio 3 d.“;

(b)ketvirta pastraipa pakeičiama taip:

„Nepaisant antros pastraipos, 37 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys taikomos nuo 2020 m. sausio 3 d.“.

2 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 iš dalies keičiamas taip:

(1)39 straipsnio 4 dalies pirmoje pastraipoje „2017 m. sausio 3 d.“ pakeičiama „2018 m. sausio 3 d.“.

(2)39 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje „2017 m. sausio 3 d.“ pakeičiama „2018 m. sausio 3 d.“.

3 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 909/2014 iš dalies keičiamas taip:

(1)76 straipsnio 5 dalies antros pastraipos b punkte „2017 m. birželio 13 d.“ pakeičiama „2018 m. birželio 13 d.“.

(2)76 straipsnio 7 dalyje „2017 m. sausio 3 d.“ pakeičiama „2018 m. sausio 3 d.“.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu    Tarybos vardu

Pirmininkas    Pirmininkas

(1) OL C, , p. .
(2) OL C, , p. .
(3) 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).
(4) 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 84).
(5) 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 93/22/EEB (OL L 145, 2004 4 30, p. 1).
(6) 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB (OL L 173, 2014 6 12, p. 1).
(7) 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos 98/26/EB ir 2014/65/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 236/2012 (OL L 257, 2014 8 28, p. 1).
Top