EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016DC0087

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI ES kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veiksmų planas

COM/2016/087 final

Briuselis, 2016 02 26

COM(2016) 87 final

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI

ES kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veiksmų planas

{SWD(2016) 38 final}


KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI

ES kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veiksmų planas

1. Aplinkybės

Neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais 1 tapo vienu pelningiausių pasaulyje organizuotu nusikaltimu. Sunku tiksliai įvertinti jos mastą, tačiau, remiantis skirtingais šaltiniais 2 , tokios neteisėtos prekybos pelnas siekia 8–20 mlrd. eurų per metus. Neteisėtai prekiaujama įvairiomis saugomomis rūšimis, kaip antai drambliais ir raganosiais, koralais, skujuočiais, tigrais ir žmogbeždžionėmis.

Didėjanti problema visame pasaulyje...

Neteisėtos prekybos dramblio kaulu mastas nuo 2007 m. padidėjo daugiau nei du kartus ir dabar yra daugiau kaip tris kartus didesnis nei 1998 m. Nuo 2007 m. iki 2013 m. raganosių brakonieriavimo mastas Pietų Afrikoje išaugo 7 000 proc. ir kelia pavojų šios rūšies išlikimui 3 . Vien nuo 2013 m. lapkričio mėn. iki 2014 m. balandžio mėn. įvairių tranzito ir paskirties šalių pareigūnai konfiskavo daugiau kaip 4 000 tonų sparčiai nykstančios dalbergijos medienos, kuri, kaip įtariama, buvo neteisėtai išvežta iš Madagaskaro.

Kovoje su neteisėta prekyba ES tenka svarbus vaidmuo, nes šiuo metu Europa yra paskirties rinka ir svarbus tranzito į kitus pasaulio regionus mazgas. Be to, ir iš Europos išvežamos ir neteisėtai parduodamos tam tikros rūšys. Per kelerius pastaruosius metus valstybės narės daugiausia pranešdavo konfiskavusios tranzitu vežamą dramblio kaulą ir raganosių ragus, taip pat neteisėtai importuojamus gyvus roplius ir egzotinius paukščius, kita vertus, iš ES į Aziją neteisėtai parduotos kelios tonos sparčiai nykstančių ungurių.

...galinti turėti reikšmingų pasekmių teisinei valstybei, nusikalstamumui ir saugumui

Neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais yra pražūtinga biologinei įvairovei – dėl jos tam tikros rūšys gali išnykti. Be to, ji, viena vertus, skatina korupciją, kita vertus, korupcija sudaro sąlygas neteisėtai prekybai, o tai pakerta teisinės valstybės pamatus. Kai kuriuose Afrikos regionuose tai žlugdo ekonominio vystymosi potencialą 4 .

Neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais yra labai patraukli nusikaltėliams – ji ne tik labai pelninga, bet ir daugelyje šalių nėra teisėsaugos prioritetas, palyginti su kitų rūšių neteisėta prekyba, todėl rizika įkliūti ir sankcijos yra nedidelės. Reguliariai pranešama apie šios rūšies neteisėtos prekybos sąsajas su pinigų plovimu ir kitų formų organizuotu nusikalstamumu, pavyzdžiui, prekyba narkotikais ir ginklais 5 . JT Saugumo Taryba pripažino, kad Centrinėje Afrikoje neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais, tapusi karinių grupuočių finansavimo šaltiniu, aštrina konfliktus ir kelia grėsmę regiono ir nacionaliniam saugumui 6 .

Daugiau dėmesio tarptautiniu mastu...

Dėl sparčiai augančio neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais masto ir poveikio per pastaruosius kelerius metus į šią problemą atkreiptas dėmesys ir tarptautinėje politikoje. 2015 m. liepos mėn. JT Generalinė Asamblėja šiuo klausimu priėmė pirmąją rezoliuciją, kurią parėmė visos ES valstybės narės 7 . Apie šią problemą taip pat kalbėta per kitus neseniai įvykusius svarbius pasaulinius renginius, pavyzdžiui, aukšto lygio konferenciją Kasanėje (Botsvana) 2015 m. kovo mėn. 8 ir G 7 aukščiausiojo lygio susitikimą 2015 m. birželio mėn. 9 Tarptautinė bendruomenė, įskaitant ES ir jos valstybes nares, susitarė aktyviau kovoti su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais.

Daug priemonių, skirtų kovoti su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais, priimta pagal Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvenciją (CITES) – pagrindinę tarptautinę sutartį, kuria reglamentuojama tarptautinė prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais ir kurios šalimi ES tapo 2015 m. Jungtinės Amerikos Valstijos įsteigė prezidentinę darbo grupę ir patvirtino nacionalinę kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais strategiją. Pagrindinės rinkos šalys, pvz., Kinija, taip pat vis aktyviau įsitraukia į kovą, visų pirma sugriežtindamos teisėsaugos veiksmus ir šiuo klausimu glaudžiau bendradarbiaudamos su ES. Afrikos Sąjunga pradėjo įgyvendinti viso žemyno masto strategiją.

... ir daugiau konkrečių veiksmų vietos mastu

ES jau ėmėsi vadovaujamojo vaidmens kovodama su neteisėta prekyba gamtos ištekliais – priėmė griežtas politikos priemones dėl medienos ir žuvininkystės produktų. Šiuo ES veiksmų planu Sąjunga parodo, kad yra pasirengusi atitikti tarptautinius lūkesčius ir vykdyti savo įsipareigojimus ir kad ji imasi kur kas rimčiau kovoti su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais. Be to, tai padės užtikrinti, kad nusikalstama veikla nesumažintų teigiamo poveikio, kurį viso pasaulio laukinių augalų ir gyvūnų išsaugojimui daro ES skiriama parama vystymuisi.

Veiksmų planas yra didžiulis žingsnis į priekį įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus, įtvirtintus 2015 m. rugsėjo mėn. JT aukščiausiojo lygio susitikime priimtoje Darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m. Su biologine įvairove susijęs 15-as tikslas yra „skubiai užkirsti kelią brakonieriavimui ir neteisėtai prekybai saugomų floros ir faunos rūšių egzemplioriais ir šalinti nelegalių laukinės gamtos produktų paklausą ir pasiūlą“ 10 . 

Veiksmų plano taip pat pageidavo Europos Parlamentas 2014 m. sausio mėn. priimtoje rezoliucijoje 11 . Per Europos Komisijos surengtas (nuo 2014 m. vasario mėn.) konsultacijas 12 su suinteresuotaisiais subjektais dėl ES reagavimo į neteisėtą prekybą laukiniais augalais ir gyvūnais ES veiksmų planui taip pat pritarė daug ES valstybių narių, tarptautinių organizacijų, NVO ir suinteresuotų įmonių.

ES ir jos valstybės narės turi kartu spręsti šią problemą. ES masto taisyklės, kuriomis įgyvendinama CITES ir reglamentuojama prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais, visoms valstybėms narėms taikomos jau nuo 1983 m. 13 , o 2007 m. Komisija paskelbė rekomendaciją dėl vykdymo užtikrinimo 14 .

Tačiau iš ataskaitų 15 matyti, kad valstybės narės šias bendras taisykles įgyvendina ir jų vykdymą užtikrina labai skirtingai. Tai kelia didelį pavojų – nusikaltėliai gali lengvai išnaudoti šią padėtį pasirinkdami atitinkamus prekybos kelius. Per pastaruosius kelerius metus būta daug tokių pavyzdžių. Iš įvairių ataskaitų ir per konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis taip pat paaiškėjo, kad kova su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais nėra veiksminga dėl nepakankamo informuotumo ir politinės valios stygiaus.

Taigi bendras ES ir jos valstybių narių įsipareigojimas – veiksmų plano forma – imtis priemonių bendriems tarptautiniams įsipareigojimams įgyvendinti ir šios problemos sprendimo svarbos pripažinimas politiniu lygmeniu yra būdas pasiekti, kad visoje ES būtų vienodžiau užtikrinamas taisyklių vykdymas. Reikalaudama, kad jos partnerės pasaulyje taip pat imtųsi rimčiau kovoti su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais, ES pelnys didesnį pasitikėjimą pasaulio mastu.

Labai svarbu, kad įgyvendinant daugelį konkrečių šio veiksmų plano priemonių būtų glaudžiai bendradarbiaujama su suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant pilietinės visuomenės organizacijas ir atitinkamus verslo sektorius, kad kuo geriau būtų išnaudojama turima patirtis ir žinios ir kad plano poveikis būtų kuo didesnis.

2. Veiksmų plano sudedamosios dalys

ES veiksmų plane numatyta įvairių priemonių, kurių turi imtis ES institucijos ir (arba) valstybės narės. Jos išvardytos šio komunikato priede.

Akivaizdu, kad šioms priemonėms įgyvendinti reikės skirti pakankamai finansinių ir žmogiškųjų išteklių. Šiuo veiksmų planu skatinama kuo geriau išnaudoti ES išteklius ir pateikiama sistema, kaip tai padaryti. Priemonės yra iš esmės sugalvotos taip, kad pagerėtų visų susijusių subjektų bendradarbiavimas, būtų kuo efektyviau išnaudojamos esamos priemonės bei politika ir būtų sustiprinta jų sinergija, siekiant, kad kova su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais būtų efektyvesnė ne tik visoje ES, bet ir pasaulyje.

Priemonėmis siekiama sudėtingą problemą spręsti visapusiškai, įtraukiant visas susijusias organizacijas, ir jos grindžiamos šiais trimis prioritetais:
1) užkirsti kelią neteisėtai prekybai laukiniais augalais ir gyvūnais ir šalinti giliąsias jos priežastis,
2) įgyvendinti esamas taisykles, užtikrinti jų vykdymą ir efektyviau kovoti su organizuotais nusikaltimais prieš laukinę gamtą,
3) stiprinti kilmės, tranzito ir vartojimo šalių pasaulinę partnerystę prieš neteisėtą prekybą laukiniais augalais ir gyvūnais.

Priedo lentelėje išsamiai aprašyti su kiekvienu iš šių prioritetų susiję tikslai ir atitinkami veiksmai.

1 prioritetas. Užkirsti kelią neteisėtai prekybai laukiniais augalais ir gyvūnais ir šalinti giliąsias jos priežastis

Bus stengiamasi sumažinti nelegalių laukinės gamtos produktų paklausą ir pasiūlą tiek Europos Sąjungoje, tiek visame pasaulyje, pasitelkiant turimas daugiašales (CITES) ir ES priemones, remiant konkrečias kampanijas ir dar labiau ribojant prekybą dramblio kaulu ES viduje ir eksportą iš ES (1.1 tikslas, žr. priedo lentelę). Siekiant šalinti giliąsias neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais priežastis labai svarbu užtikrinti, kad kilmės šalių kaimo bendruomenės aktyviau dalyvautų laukinių augalų ir gyvūnų išsaugojimo veikloje ir kad ta veikla joms būtų naudinga (1.2 tikslas).

Kita tikslinė veiklos sritis – aktyvesnis bendradarbiavimas su atitinkamais verslo sektoriais – ne tik tais, kurie verčiasi prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais arba naudoja laukinės gamtos produktus, bet ir tais, kurie šiam sektoriui teikia paslaugas. Tai atitinka ES įsipareigojimą atsakingai valdyti pasaulines tiekimo grandines 16 (1.3 tikslas). Galiausiai bus imamasi daugiašalių ir dvišalių kovos su korupcija priemonių, nes ji yra esminis veiksnys, dėl kurio neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais yra įmanoma visoje vykdymo užtikrinimo grandinėje (1.4 tikslas).

2 prioritetas. Efektyviau įgyvendinti ir taikyti esamas taisykles ir efektyviau kovoti su organizuotais nusikaltimais prieš laukinę gamtą

Nors esamos tarptautinės ir ES prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais taisyklės yra iš esmės tinkamos, daugelis tyrimų ir ataskaitų rodo 17 , kad esama didelių jų įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo problemų. Tai visų pirma pasakytina apie palyginti naują reiškinį – organizuotus nusikaltimus prieš laukinę gamtą. Siekiant užtikrinti, kad visoje ES būtų nuosekliau užtikrinamas esamų taisyklių laikymasis, visose valstybėse narėse turi būti atlikta įgyvendinimo trūkumų peržiūra ir parengtos tų trūkumų šalinimo strategijos (2.1 tikslas).

Nustačius bendrus vykdymo užtikrinimo prioritetus ir Europolui bei Eurojustui padedant nagrinėti tarpvalstybines bylas, patikrinimai ir vykdymo užtikrinimas įgis labiau strateginį pobūdį. Remiantis ES saugumo darbotvarke, 2016 m. bus pradėta peržiūra, siekiant įvertinti, ar dabartinė ES teisinė sistema, skirta kovoti su nusikaltimais aplinkai, visų pirma su organizuotais nusikaltimais laukinei gamtai, atitinka savo paskirtį.

2.2 tikslo paskirtis – sustiprinti visos vykdymo užtikrinimo grandinės ir teisminių institucijų gebėjimus, kad jos imtųsi veiksmingų priemonių prieš neteisėtą prekybą laukiniais gyvūnais ir augalais Europos Sąjungoje. Todėl, dalijantis geriausia patirtimi ES lygmeniu, turi būti įgyvendintos nacionalinės priemonės, skirtos agentūrų bendradarbiavimui, veiklos koordinavimui, komunikacijai ir duomenų srautams pagerinti. Turi būti tobulinama žinių apie neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais atvejus bazė ir rengiami mokymai.

Siekiant veiksmingiau kovoti su organizuotu nusikalstamumu (2.3 tikslas) neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais srityje, turi būti rengiami tiksliniai informuotumo didinimo renginiai specialistams, dirbantiems su organizuotu nusikalstamumu, elektroniniais nusikaltimais ir pinigų plovimu. Be to, visos valstybės narės privalo įgyvendinti savo tarptautinius įsipareigojimus, užtikrindamos, kad jų kovos su organizuotu nusikalstamumu teisės aktai apimtų neteisėtą prekybą augalais ir gyvūnais ir kad už tokią neteisėtą prekybą galėtų būti skiriamos sankcijos. Galiausiai, dalyvaujant tarptautinėse teisėsaugos operacijose, teikiant techninę pagalbą ir tikslinę finansinę paramą, turi būti pagerintas tarptautinis bendradarbiavimas teisėsaugos srityje (2.4 tikslas).

3 prioritetas. Stiprinti kilmės, tranzito ir vartojimo šalių pasaulinę partnerystę prieš neteisėtą prekybą laukiniais augalais ir gyvūnais

Bus imamasi įvairių priemonių siekiant padidinti finansavimą, skirtą besivystančių šalių kovai su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais remti, taip pat bus siekiama, kad ta parama būtų veiksmingesnė ir strategiškiau naudojama. Tuo tikslu bus išsamiai įvertinami poreikiai ir paramos teikimas bus veiksmingiau koordinuojamas su kitais paramos teikėjais (3.1 tikslas). Siekiant stiprinti pasaulinę partnerystę prieš neteisėtą prekybą laukiniais augalais ir gyvūnais, santykiuose su svarbiausiomis kilmės, tranzito ir vartojimo šalimis bei atitinkamomis regioninėmis organizacijomis turi būti efektyviau naudojamasi ES ir jos valstybių narių diplomatinėmis priemonėmis bei kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, ES prekybos politika (3.2 tikslas).

Būtina rasti būdų, kaip spręsti neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais ir saugumo sąsajos kai kuriuose regionuose klausimą (3.3 tikslas). Galiausiai reikia pasinaudoti daugiašaliais procesais, tarptautiniais susitarimais ir forumais, kad šis klausimas išliktų pasaulinės darbotvarkės dalis ir nesumažėtų politinis ryžtas jį spręsti, taip pat kad būtų stebimas įsipareigojimų laikymasis. Šiuo tikslu itin reikšmingas renginys bus 2016 m. rugsėjo mėn. įvyksianti CITES šalių konferencija (3.4 tikslas).

3. Stebėsena ir vertinimas

Veiksmų planas apima penkerius metus – nuo 2016 m. iki 2020 m. Priedo lentelėje kiekviena priemonė priskiriama konkrečiam ES subjektui (Komisijos tarnyboms, Europos išorės veiksmų tarnybai (EIVT), Europolui, Eurojustui) ir (arba) valstybėms narėms ir pateikiamas jų įgyvendinimo tvarkaraštis. Komisijos tarnybos ir EIVT sukurs įverčių sistemą, kad būtų galima stebėti priemonių įgyvendinimą.

Du kartus per metus pažangą peržiūrės ES prekybos laukinių augalų ir gyvūnų taisyklių užtikrinimo grupė (vykdymo grupė), įsteigta pagal Reglamentą (EB) Nr. 338/97 ir sudaryta iš ES valstybių narių teisėsaugos institucijų atstovų. Iki 2018 m. liepos mėn. Komisija pateiks ataskaitą Tarybai ir Europos Parlamentui, kurioje įvertins veiksmų plano įgyvendinimo pažangą ir nustatytų prioritetų bei tikslų tinkamumą. Padaryta pažanga ir tai, kaip sėkmingai pagal šį veiksmų planą kovojama su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais, bus įvertinta 2020 m. Atsižvelgdama į tai, Komisija apsvarstys, kokių tolesnių veiksmų reikėtų imtis.

Komisijos tarpžinybinė grupė koordinuos veiklą įvairiose susijusiose srityse ir užtikrins, kad visos atitinkamos Komisijos tarnybos ir EIVT vykdytų joms paskirtas užduotis.

4. Sąsajos su kitomis ES iniciatyvomis ir politikos sritimis

Šiuo veiksmų planu bus pakeista Komisijos rekomendacija Nr. 2007/425/EB, nustatanti veiksmus, skirtus Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą vykdymui.

Veiksmų planas bus įgyvendinamas taip, kad būtų užtikrintas jo derėjimas su esamomis ES politikos priemonėmis, visų pirma susijusiomis su neteisėta prekyba gamtos ištekliais. Tokios priemonės – tai ES miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (FLEGT) veiksmų planas; ES politika dėl neteisėtos, nedeklaruojamos ir nereglamentuojamos (NNN) žvejybos; ES iniciatyvos, skirtos kovai su neteisėta prekyba atliekomis, narkotikais, padirbtomis prekėmis, ginklais ar žmonėmis, pinigų plovimu ir neteisėtais finansiniais srautais.

PRIEDAS. Veiksmų lentelė

I prioritetas. Užkirsti kelią neteisėtai prekybai laukiniais augalais ir gyvūnais ir šalinti giliąsias jos priežastis

Veiksmai

Atsakingas subjektas

Rezultatai, kurių tikimasi

Tvarkaraštis

1.1 tikslas

Sumažinti nelegalių laukinės gamtos produktų paklausą ir pasiūlą

1. Didinti paramą informuotumo didinimo ir tikslinėms paklausos mažinimo kampanijoms ES ir visame pasaulyje

KOM/

Vyr. įgaliot. 18 /

VN

Įgyvendinti veiksmai ir skirtas finansavimas siekiant didinti informuotumą ir sumažinti nelegalių laukinės gamtos produktų, ypač gautų iš tų rūšių gyvūnų, kuriais dideliu mastu prekiaujama ES, paklausą svarbiose ES nepriklausančiose šalyse ir pačioje ES

Tęstinė veikla, pirmasis etapas 2016 m. pabaigoje

KOM/

VN

Dalijimasis esamomis informavimo priemonėmis ir medžiaga tarp valstybių narių

2016 m. pabaiga

2. Dar labiau apriboti prekybą dramblio kaulu ES viduje ir iš jos

KOM

Paskelbtos Komisijos gairės, kuriomis siekiama užtikrinti vienodą ES taisyklių aiškinimą, kad neapdirbto ikikonvencinio dramblio kaulo eksportas būtų sustabdytas ir būtų užtikrinta, kad ES būtų galima prekiauti tik teisėtais senoviniais dramblio kaulo dirbiniais

2016 m. pabaiga

VN

Valstybės narės neišduoda eksporto ir reeksporto dokumentų neapdirbtam ikikonvenciniam dramblio kaului

Valstybės narės vidaus prekybos sertifikatus išduoda tik senoviniams dramblio kaulo dirbiniams, remdamosi gairėse apibrėžtais kriterijais

Tęstinė veikla, pirmasis etapas pabaiga 2016 m. pabaigoje

3. Sumažinti arba uždrausti netausų nykstančių rūšių egzempliorių importą į ES pasiūlant tas rūšis (pvz., retąsias roplių rūšis) įtraukti į CITES priedų sąrašus

KOM

CITES šalių konferencijai apsvarstyti pateikti nauji pasiūlymai dėl atitinkamų rūšių įtraukimo į sąrašus

Tęstinė veikla, pirmasis etapas 2016 m. balandžio mėn.

1.2 tikslas

Užtikrinti, kad kilmės šalių kaimo bendruomenės aktyviau dalyvautų laukinių augalų ir gyvūnų išsaugojimo veikloje ir ta veikla joms būtų naudinga

4. Stiprinti kaimo bendruomenių dalyvavimą laukinės gamtos valdyme ir išsaugojime

KOM/

VN

Poreikis tinkamai įtraukti kaimo bendruomenes į kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais priemonių kūrimą ir įgyvendinimą yra atitinkamos ES ir valstybių narių politikos bei finansavimo prioritetas

Tęstinė veikla, pirmasis etapas 2016 m. pabaigoje

5. Padėti bendruomenėms, gyvenančioms šalia laukinių gyvūnų ir augalų buveinių, susikurti tvarius ir alternatyvius pragyvenimo šaltinius

KOM/

Vyr. įgaliot./

VN

Parama tvariai ekonominei veiklai, kuri yra naudinga greta laukinių gyvūnų ir augalų buveinių gyvenančioms kaimo bendruomenėms, yra ES ir valstybių narių finansinės paramos skyrimo kilmės šalių kaimo vietovėms politikos prioritetas

Tęstinė veikla, pirmasis etapas 2016 m. pabaigoje

1.3 tikslas

Verslo sektorių labiau įtraukti į kovą su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais ir skatinti tvarų laukinės gamtos produktų įsigijimą

6. Didinti verslo sektorių, kurie prekiauja laukinės gamtos produktais ES viduje arba eksportuoja juos iš ES, taip pat tų, kurie sudaro sąlygas tokiai prekybai, informuotumą

KOM

ES lygmeniu nustatyti pagrindiniai prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais subjektai ir tarp jų ir Komisijos užmegzti nuolatiniai komunikacijos ryšiai prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais klausimais

2016 m. pabaiga

KOM

Organizuojamos bendros ES prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais taisyklių vykdymo grupės ir verslo subjektų sesijos, skirtos konkretiems klausimams (pvz., tradicinės kinų medicinos, egzotinių naminių gyvūnų, prabangos pramonės, medžioklės turizmo, transporto, kurjerių paslaugų įmonių, internetinės prekybos) aptarti

Tęstinė veikla, pirmasis etapas 2016 m. pabaigoje

7. Remti privačiojo sektoriaus iniciatyvas, kuriomis kovojama su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais ir skatinamas tvarus laukinės gamtos produktų įsigijimas ES viduje ir jų eksportas iš ES

KOM/

VN

Vykdomos privačiojo sektoriaus vadovaujamos iniciatyvos, remiamos viešojo bei privačiojo sektorių partnerystės ir keičiamasi gerąja patirtimi siekiant paskatinti naujas iniciatyvas

2017 m. pabaiga

1.4 tikslas

Kovoti su korupcija, susijusia su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais

8. Remti iniciatyvas, kuriomis kovojama su korupcija, susijusia su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais, nacionaliniu, regioniniu ir tarptautiniu mastu

KOM/

Vyr. įgaliot./

Neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais įtraukta į ES politikos ir kovos su korupcija priemones (visų pirma kaip dialogų su finansinę pagalbą gaunančiomis trečiosiomis šalimis dalis)

Tęstinė veikla, pirmasis etapas 2016 m. pabaigoje

KOM/

Vyr. įgaliot./

VN

Apie šią problemą kalbama dvišaliuose susitikimuose su pagrindinėmis šalimis partnerėmis ir atitinkamuose tarptautiniuose forumuose, įskaitant G 7, G 20, JT konvenciją prieš korupciją

Tęstinė veikla, pirmasis etapas 2016 m. pabaigoje

KOM/

VN

Atitinkamas rezoliucijos pasiūlymas, pateiktas svarstyti 17-ojoje CITES šalių konferencijoje

2016 m. balandžio mėn.

2 prioritetas. Efektyviau įgyvendinti ir taikyti esamas taisykles ir efektyviau kovoti su organizuotais nusikaltimais prieš laukinę gamtą

Veiksmai

Atsakingas subjektas

Rezultatai, kurių tikimasi

Tvarkaraštis

2.1 tikslas. Užtikrinti vienodesnį ES prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais taisyklių įgyvendinimą ir strategiškiau vykdyti patikras bei minėtų taisyklių vykdymo užtikrinimą ES lygmeniu

9. Parengti nacionalinės atitikties ES laukinės gamtos teisės aktams gerinimo strategijas

KOM

Komisija įvertina ES prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais taisyklių įgyvendinimo trūkumus kiekvienoje valstybėje ir pateikia rekomendacijas, kaip tuos trūkumus šalinti

2016 m. pabaiga

VN

Rekomendacijos įgyvendinamos valstybėse narėse

2017 m.

KOM

Aktyviai stebima, kaip Europos Sąjungoje įgyvendinamos ES taisyklės dėl medžioklės trofėjų siekiant užtikrinti, kad tokie trofėjai būtų teisėti ir gauti tvariai

Tęstinė veikla, pirmasis etapas pabaiga 2016 m. pabaigoje

10. Nustatyti didesnę procentinę neteisėtos veiklos atvejų dalį

VN

Be patikrinimų sienos kirtimo punktuose, kuriuos reikalaujama atlikti pagal Reglamentą (EB) Nr. 338/97, taip pat užtikrinti atitikties stebėseną šalies viduje, visų pirma reguliariai tikrinant prekiautojus ir turėtojus, kaip antai naminių gyvūnų parduotuves, veisėjus ir veislynus

Tęstinė veikla, pirmasis etapas 2016 m. pabaigoje

11. Dėti daugiau pastangų siekiant užtikrinti, kad būtų įgyvendintas ES veiksmų planas dėl neteisėto paukščių žudymo, gaudymo spąstais ir prekybos jais (taip pat svarbu pagal 1 prioritetą)  

KOM

Skirtas finansavimas tarpvyriausybinei darbo grupei dėl neteisėto paukščių žudymo Viduržemio jūros regione, įsteigtai pagal Migruojančių laukinių gyvūnų rūšių išsaugojimo konvenciją, ir surengtas pirmasis grupės posėdis

2016 m. vidurys

KOM/

VN

Konkretūs veiksmai nacionalinei atitikties stebėsenai ir vykdymo užtikrinimui pagerinti

Tęstinė veikla, pirmasis etapas 2016 m. pabaigoje

12. Reguliariai nustatyti ir įvertinti svarbiausią riziką

VN

Nacionaliniu lygmeniu nustatyti vykdymo užtikrinimo prioritetai, susiję su tikslinėmis rūšimis ir produktais (pvz., unguriais, dramblio kaulu, raganosio ragais, gyvais ropliais ir paukščiais), prekybos maršrutais ir kontrabandos metodais

Tęstinė veikla, pirmasis etapas 2016 m. pabaigoje

KOM/

Europolas/VN

ES prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais taisyklių vykdymo grupė susitaria dėl ES masto prioritetų, remdamasi bendru rizikos vertinimu ir bendradarbiaudama su Europolu

Tęstinė veikla, pirmasis etapas 2016 m. pabaigoje

13. Pagerinti valstybių narių bendradarbiavimą neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais tarp valstybių narių atvejais

KOM/

Europolas/Eurojustas

Skirta pakankamai išteklių Europolo ir Eurojusto kovai su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais

Tęstinė veikla, pirmasis etapas 2016 m. pabaigoje

Europolas/Eurojustas/VN

ES valstybės narės reguliariai vykdo bendras operacijas bendradarbiaudamos tarpusavyje (padedamos Europolo)

Tęstinė veikla, pirmasis etapas 2016 m. pabaigoje

Europolas/Eurojustas/VN

Sukuriamos bendros tyrimo grupės, kuriose dalyvauja ir Europolo ir (arba) Eurojusto atstovai

Tęstinė veikla, pirmasis etapas 2016 m. pabaigoje

14. Laikantis Europos saugumo darbotvarkės, peržiūrėti ES politiką ir teisinę sistemą, susijusią su nusikaltimais aplinkai

KOM

Peržiūrėta, ar Direktyva 2008/99 yra veiksminga, įskaitant baudžiamąsias sankcijas, taikomas už neteisėtą prekybą laukiniais augalais ir gyvūnais visoje ES

2016 m.

2.2 tikslas. Sustiprinti visos vykdymo užtikrinimo grandinės ir teisminių institucijų gebėjimus kovoti su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais

15. Pagerinti valstybių narių atsakingų teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą, koordinavimą, ryšius ir keitimąsi duomenimis

VN

Kiekvienoje valstybėje narėje įdiegtas atitinkamų įstaigų (muitinės, inspekcijos, policijos, CITES valdymo ir vykdymo užtikrinimo įstaigų) veiklos koordinavimo mechanizmas (pvz., tarpžinybinė grupė ir (arba) susitarimo memorandumas) ir visos šios srities atsakingos institucijos gali naudotis atitinkamais ryšių kanalais

2017 m. vidurys

VN

Valstybės narės peržiūri pagal nacionalinės teisės aktus už šią sritį atsakingų institucijų duomenų mainų galimybes

2017 m. vidurys

KOM/

VN

ES prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais taisyklių vykdymo grupė renka tarpžinybinio bendradarbiavimo ir veiksmingos stebėsenos bei vykdymo užtikrinimo valstybėse narėse geriausios praktikos pavyzdžius ir pasidalija jais visos ES mastu

Tęstinė veikla, pirmasis etapas 2016 m. pabaigoje

16. Gerinti patikrinimų, tyrimų, baudžiamojo persekiojimo ir teismo procesų, susijusių su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais, žinių bazę

VN

Valstybės narės Komisijai sistemingiau teikia atitinkamus kiekybinius ir statistinius duomenis, įskaitant patikrinimų, tyrimų, poėmių, baudžiamojo persekiojimo ir nuosprendžių (taip pat ir paskirtų sankcijų) duomenis ir Europolas sistemingai informuojamas apie visas bylas, susijusias su organizuotu nusikalstamumu ir (arba) su kitomis valstybėmis narėmis

Tęstinė veikla, pirmasis etapas 2016 m. pabaigoje

KOM/

VN

Visoje ES supaprastinta duomenų, susijusių su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais, rinkimo metodika ir atitinkamos ekspertų grupės geriau informuotos apie nusikalstamumo statistiką

Tęstinė veikla, pirmasis etapas 2016 m. pabaigoje

KOM/

ENPE

Siekiant palengvinti duomenų mainus, ENPE 19 sukurta duomenų bazė, kurioje kaupiama informacija apie valstybių narių teismų praktiką, susijusią su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais

2017 m. vidurys

17. Daugiau mokymų, taip pat ir bendrų, visoje vykdymo užtikrinimo grandinėje

KOM

Mokymai apie neteisėtą prekybą laukiniais augalais ir gyvūnais įtraukti į ES mokymo įstaigų, pavyzdžiui, CEPOL, ERA ir kt., programas

Tęstinė veikla, pirmasis etapas 2016 m. pabaigoje

KOM/

VN

Sukompiliuojama esama mokymo medžiaga ir ja pasidalijama visoje ES

2016 m. pabaiga

KOM

Mokymams apie kovą su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais rengti gali būti skiriama finansinė parama pagal įvairias ES finansines priemones (LIFE, Vidaus saugumo fondą ir kt.)

Tęstinė veikla, pirmasis etapas 2016 m. pabaigoje

VN

Visai valstybių narių teisėtvarkos ir teismų grandinei reguliariai rengiami mokymai, įskaitant bendras mokymo sesijas su atitinkamomis teisėsaugos institucijomis, prokurorais ir teisėjais

Tęstinė veikla, pirmasis etapas 2016 m. pabaigoje

18. Stiprinti, o prireikus sukurti, specialistų tinklus nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu ir gerintų jų bendradarbiavimą

VN

Kiekvienoje valstybėje narėje įsteigiami atitinkami remiami nacionaliniai tinklai

2017 m. vidurys

KOM

Organizuojami bendri atitinkamų ES tinklų 20 susitikimai

Tęstinė veikla, pirmasis etapas 2016 m. pabaigoje

19. Pagerinti sulaikytų ar konfiskuotų gyvų gyvūnų arba augalų laikymo sąlygas

VN

Visose valstybėse narėse yra sąlygos laikinai pasirūpinti sulaikytais arba konfiskuotais gyvais egzemplioriais ir yra sukurti ilgalaikės gyvenamosios vietos suradimo (jei jos reikia) mechanizmai. Teikiama pagalba kitoms valstybėms narėms.

Tęstinė veikla, pirmasis etapas 2016 m. pabaigoje

2.3 tikslas. Veiksmingiau kovoti su organizuotais nusikaltimais prieš laukinę gamtą

20. Reguliariai vertinti organizuotos neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais keliamą grėsmę ES

Europolas

Sunkių formų ir organizuoto nusikalstamumo grėsmių vertinimas (SOCTA) apima neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais keliamos grėsmės vertinimą, paremtą duomenimis ir, jei įmanoma, valstybių narių pateiktais nacionaliniais grėsmės vertinimais

Tęstinė veikla, pirmasis etapas 2017 m. pirmoje pusėje

21. Stiprinti atitinkamų specialistų gebėjimus kovoti su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais, turinčia sąsajų su organizuotu nusikalstamumu, įskaitant elektroninius nusikaltimus ir susijusius neteisėtus finansų srautus

KOM/

VN

Informuotumo didinimo veikla atitinkamuose forumuose (pvz., Prokurorų, kurių specializacija yra organizuotas nusikalstamumas, tinkle (REFCO), taip pat nacionalinio masto organizuotų nusikaltimų, elektroninių nusikaltimų ir finansinių nusikaltimų tyrimo padaliniuose)

Tęstinė veikla, pirmasis etapas 2016 m. pabaigoje

VN

Sustiprinti padalinių, kompetentingų kovoti su internetine neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais, gebėjimai ir sukurti ryšiai, kad prireikus konkrečiais atvejais (pvz., jei reikia tirti „tamsųjį tinklą“ ar piktnaudžiavimą virtualiomis valiutomis) jiems padėtų elektroninių nusikaltimų tyrimo specialistai.

Tęstinė veikla, pirmasis etapas 2016 m. pabaigoje

KOM/

VN

Klausimas įtrauktas į FATF 21 , CARIN 22 ir finansinės žvalgybos padalinių Egmonto grupės darbotvarkę

2016 m. pabaiga

KOM/

VN

FATF paprašyta parengti gaires dėl pinigų plovimo ir neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais sąsajų

2016 m. pabaiga

VN

Organizuojami su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais susijusių neteisėtų finansinių srautų tyrimo mokymai

Tęstinė veikla, pirmasis etapas 2016 m. pabaigoje

22. Laikydamosi prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų, valstybės narės užtikrina, kad organizuota neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais visoje ES būtų laikoma sunkiu nusikaltimu pagal Jungtinių Tautų konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, t. y. ji yra baudžiama laisvės atėmimo bausme, kurios ilgiausia trukmė yra bent ketveri metai

VN

Peržiūrėti ir prireikus pakeisti atitinkami nacionalinės teisės aktai

2017 m. pabaiga

23. Valstybės narės pagal JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją peržiūri nacionalinės teisės aktus dėl pinigų plovimo siekdamos užtikrinti, kad nusikaltimai, susiję su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais, būtų laikomi pirminiais nusikaltimais ir būtų baudžiami pagal nacionalinę baudžiamąją teisę

VN

Peržiūrėti ir prireikus pakeisti atitinkami nacionalinės teisės aktai

2017 m. pabaiga

2.4 tikslas. Gerinti tarptautinį teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą kovojant su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais

24. Aktyviau bendradarbiauti teisėsaugos srityje tarp valstybių narių ir ES teisėsaugos subjektų ir pagrindinių ES nepriklausančių šalių ir kitų regioninių laukinės augalijos ir gyvūnijos apsaugos vykdymo užtikrinimo tinklų bei atitinkamų pasaulinių tinklų (Tarptautinio kovos su nusikaltimais laukinei gamtai konsorciumo (ICCWC 23 ) ir Tarptautinio aplinkos reikalavimų atitikties ir vykdymo užtikrinimo tinklo (INECE))

KOM/

Europolas

Rengiami jungtiniai posėdžiai, kuriuose dalyvauja Europolo, ES prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais taisyklių vykdymo grupės ir atitinkamų regioninių teisėsaugos tinklų (pvz., ASEAN-WEN (ASEAN laukinės gyvūnijos apsaugos vykdymo užtikrinimo tinklo) ir Lusakos susitarimo darbo grupės), taip pat Tarptautinio aplinkos reikalavimų atitikties ir vykdymo užtikrinimo tinklo (INECE) atstovai.

Tęstinė veikla, pirmasis etapas 2016 m. pabaigoje

KOM

Dalijamasi geriausios bendradarbiavimo praktikos pavyzdžiais

2016 m. pabaiga

VN/

Europolas

Padedamos Europolo, valstybės narės dalyvauja bendrose tarptautinėse teisėsaugos operacijose

Tęstinė veikla, pirmasis etapas 2016 m. pabaigoje

25. Remti teisėsaugos gebėjimų stiprinimą pagrindinėse kilmės ir rinkos šalyse, įskaitant reikalavimų vykdymo užtikrinimą saugomose teritorijose

KOM/

Vyr. įgaliot./

VN

Toliau finansuojama ICCWC veikla, įskaitant vykdymo užtikrinimo sistemų vertinimus naudojantis ICCWC kovos su nusikaltimais laukinei gamtai ir miškams priemonių rinkiniu

Tęstinė veikla, pirmasis etapas 2016 m. pabaigoje

KOM/

Vyr. įgaliot./

VN

Teikiant tikslinę pagalbą trečiosioms šalims atsižvelgiama į rekomendacijas, parengtas taikant ICCWC priemonių rinkinį

Tęstinė veikla, pirmasis etapas 2016 m. pabaigoje

3 prioritetas. Stiprinti kilmės, tranzito ir vartojimo šalių pasaulinę partnerystę prieš neteisėtą prekybą laukiniais augalais ir gyvūnais

Veiksmai

Atsakingas subjektas

Rezultatai, kurių tikimasi

Tvarkaraštis

3.1 tikslas.

Besivystančioms šalims teikti didesnę, veiksmingesnę ir strategiškiau nukreiptą paramą

26. Užtikrinti, kad kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veikla būtų svarstoma finansuoti pagal atitinkamas tokių sričių, kaip gamtos išteklių valdymas, aplinka, organizuotas nusikalstamumas, saugumas ir valdymas, programas

KOM/

Vyr. įgaliot./

Parama vystymuisi planuojama remiantis laukinės gamtos išsaugojimo Afrikoje strateginiu ES dokumentu 24  

Sukurtos tolesnės regioninės arba teminės strategijos

Kovai su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais skiriamos vystomojo bendradarbiavimo politikos lėšos, neviršijant nustatytų atitinkamų programų finansinių paketų, pavyzdžiui, Europos plėtros fondo (EPF), Vystomojo bendradarbiavimo finansinės priemonės (VBFP), Pagalbinės taikos ir stabilumo užtikrinimo priemonės ir kitų finansinių priemonių, kaip antai partnerystės priemonės, lėšos, taip pat ieškoma kitų galimų finansavimo šaltinių

Tęstinė veikla, pirmasis etapas 2016 m. pabaigoje

27. Pasiekti, kad kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais finansavimas būtų veiksmingesnis

KOM/

Vyr. įgaliot./

VN

Pagrindinėse šalyse organizuojami reguliarūs susitikimai siekiant koordinuoti paramos teikėjų veiklą

Pagalbą gaunančių šalių prašoma pateikti ataskaitas, kaip ES finansuotos priemonės padėjo kovoti su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais (naudojant tokius rodiklius kaip, pvz., konfiskacijų skaičius ir įvykdyto baudžiamojo persekiojimo atvejai)

Tęstinė veikla, pirmasis etapas 2016 m. pabaigoje 

3.2 tikslas

Sustiprinti ir su kilmės, tranzito bei rinkos šalimis geriau koordinuoti kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais bei jos pagrindinėmis priežastimis veiksmus

28. Stiprinti dialogą su svarbiausiomis kilmės, tranzito ir rinkos šalimis, įskaitant dialogą su vietos bendruomenėmis, pilietine visuomene ir privačiuoju sektoriumi

KOM/

Vyr. įgaliot./

VN

Nustatytos prioritetinės šalys

Sukurtos konkrečios dialogo ir techninio bendradarbiavimo struktūros

Klausimas sistemingai įtraukiamas į politinio ir sektorių dialogo darbotvarkę ir į aukšto lygio susitikimų su pagrindinėmis ES nepriklausančiomis šalimis ar regionais darbotvarkę

Tęstinė veikla, pirmasis etapas 2016 m. pabaigoje

Vyr. įgaliot./

VN

Delegacijose ir ambasadose atitinkamose šalyse įsteigiamas ryšių punktų tinklas pasinaudojant, kai tinkama, esamomis struktūromis, pavyzdžiui, Žaliosios diplomatijos tinklu

2016 m. pabaiga

29. Aktyviai naudotis ES prekybos politika ir priemonėmis kovai su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais remti

KOM/

Vyr. įgaliot./

ES pasiūlo plataus užmojo įsipareigojimus kovoti su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais įtraukti į būsimus laisvosios prekybos susitarimus (LPS), pvz., su Japonija ir JAV (Transatlantinę prekybos ir investicijų partnerystę (TPIP)

Aktyviai stebėti, kaip įgyvendinami su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais susiję įsipareigojimai, įtraukti į dabartinius laisvosios prekybos susitarimus ir vykdomi pagal specialią darnaus vystymosi ir gero valdymo skatinamąją priemonę (BLS+)

Neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais klausimas įtrauktas į ES dvišalių prekybos dialogų su pagrindinėmis partnerėmis ir į PPO prekybos ir aplinkos komiteto darbotvarkes

Tęstinė veikla, pirmasis etapas 2016 m. pabaigoje

30. Stiprinti kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais srities bendradarbiavimą su atitinkamomis regioninėmis organizacijomis, pvz., Afrikos Sąjunga, Pietų Afrikos vystymosi bendrija (PAVB) ir Rytų Afrikos bendrija (RAB), ASEAN ir atitinkamuose daugiašaliuose forumuose, pavyzdžiui, ASEM (Azijos ir Europos susitikime)

KOM/

Vyr. įgaliot./

Klausimas reguliariai įtraukiamas į aukšto lygio susitikimų darbotvarkes

Tęstinė veikla, pirmasis etapas 2016 m. pabaigoje

3.3 tikslas

Spręsti saugumo problemas, susijusias su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais

31. Gerinti žinių bazę ir kurti strategijas, kaip mažinti neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais ir saugumo padėties sąsajas

KOM/

Vyr. įgaliot./

Pradėtas tyrimas, kuriuo siekiama sukaupti daugiau žinių apie neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais ir kitų organizuoto nusikalstamumo formų sąsajas ir karinių grupuočių ar teroristų grupių finansavimą

2016 m. vidurys

KOM/

Vyr. įgaliot./

VN

Atsižvelgiant į rezultatus, atitinkamuose ES forumuose susitariama dėl tolesnių žingsnių

2017 m. vidurys

KOM/

Vyr. įgaliot./

VN

ES, vertindama bendrą padėtį atitinkamose ES nepriklausančiose šalyse, atsižvelgia į saugumo aspektus, susijusius su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais

2016 m. pabaiga 

Vyr. įgaliot./

VN

Vykdydamos taikos palaikymo ir krizių valdymo operacijas, JT ir ES aktyviau bendradarbiauja kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais srityje

Tęstinė veikla, pirmasis etapas 2016 m. pabaigoje

3.4 tikslas

Stiprinti daugiašales kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais pastangas

32. Pritarti griežtų sprendimų, rezoliucijų ir politinių deklaracijų dėl neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais priėmimui ir įgyvendinimui pagal tarptautinius susitarimus ir daugiašaliuose forumuose

KOM/

Vyr. įgaliot./

VN

Klausimas sprendžiamas pasitelkiant:

CITES, įskaitant, kai reikia, pritariant prekybos sankcijų įvedimui tais atvejais, kai nesilaikoma reikalavimų

Migruojančių laukinių gyvūnų rūšių išsaugojimo konvenciją ir 2013 – 2020 m. Tuniso veiksmų planą dėl neteisėto laukinių paukščių žudymo, gaudymo spąstais ir prekybos jais panaikinimo, priimtą pagal Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos konvenciją (Berno konvenciją)

atitinkamas daugiašales pasaulinio lygmens iniciatyvas (JT, Londono ir Kasanės tolesnių veiksmų procesus, G 7, G 20 ir kt.)

ES ir jos valstybės narės reguliariai stebi šiuose forumuose prisiimtų įsipareigojimų įgyvendinimą

Tęstinė veikla, pirmasis etapas 2016 m. pabaigoje

(1)

     Apibrėžiama kaip tarptautinė ir netarptautinė neteisėta prekyba laukiniais gyvūnais ir augalais bei jų produktais, taip pat su ja glaudžiai susiję pažeidimai, pavyzdžiui, brakonieriavimas.

(2)

      https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2014/May/wildlife-crime-worth-8-10-billion-annually.html

https://cites.org/eng/international_dimension_of_illegal_wildlife_trade   http://www.gfintegrity.org/report/briefing-paper-transnational-crime/

(3)

     Prie šio komunikato pridedamame tarnybų darbiniame dokumente (SWD(2016) 38) išsamiau aprašytas neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais visame pasaulyje mastas ir ES vaidmuo neteisėtoje prekyboje.

(4)

     Žr. SWD(2016) 38.

(5)

     Žr. SWD(2016) 38.

(6)

     Rezoliucijos Nr. 2134 (2014) ir Nr. 2136 (2014); „Report of the Secretary-General on the situation in Central Africa and the activities of the United Nations Regional Office for Central Africa“, 2015 m. lapkričio 30 d.

(7)

     Rezoliucija Nr. 69/314.

(8)

      https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/417231/kasane-statement-150325.pdf  

(9)

      https://www.g7germany.de/Content/EN/_Anlagen/G7/2015-06-08-g7-abschluss-eng_en.pdf?__blob=publicationFile&v=3 , p. 11.

(10)

     15 tikslo 7 punktas.

(11)

     Žr. 2014 m. sausio 15 d. Europos Parlamento rezoliuciją (2013/2747(RSP)).

(12)

     Žr. COM(2014) 64 ir SWD(2014) 347.

(13)

     Tarybos reglamentas (EB) 338/97. 

(14)

     OL L 159, 2007 6 20, p. 45–47.

(15)

     Žr. SWD(2016) 38.

(16)

     Žr. COM(2015) 497, „Prekyba visiems. Atsakingesnės prekybos ir investicijų politikos kūrimas“.

(17)

     Žr. SWD(2016) 38.

(18)

     Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojas 

(19)

     Europos prokurorų tinklas aplinkos klausimais

(20)

     Pavyzdžiui, ES prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais taisyklių vykdymo grupė, Europos prokurorų tinklas aplinkos klausimais (ENPE), Europos teisėjų forumas aplinkos klausimais (EUFJE), IMPEL, Sveikatos apsaugos, kultūros paveldo ir aplinkos veiklos koordinavimo (PARCS) projekto grupė, EnviCrimeNet.

(21)

     Finansinių veiksmų darbo grupė

(22)

     Kamdeno turto susigrąžinimo tarpagentūrinis tinklas

(23)

     Apima Interpolą, CITES sekretoriatą, Pasaulio muitinių organizaciją, Jungtinių Tautų Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biurą (UNODC) ir Pasaulio banką.

(24)

     „Larger than elephants - Inputs for an EU strategic approach to wildlife conservation in Africa – Synthesis“, Europos Sąjungos leidinių biuras (2015)

Top