EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AB0044

2016 m. rugsėjo 12 d. Europos Centrinio Banko nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų ir Reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų (CON/2016/44)

OJ C 394, 26.10.2016, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 394/2


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2016 m. rugsėjo 12 d.

dėl pasiūlymo dėl Reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų ir Reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų

(CON/2016/44)

(2016/C 394/03)

Įžanga ir teisinis pagrindas

2016 m. rugpjūčio 3 d. Europos Centrinis Bankas (ECB) gavo Tarybos prašymą pateikti nuomonę dėl pasiūlymo (1) dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų (2) ir Reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų (3) (toliau – pasiūlytas reglamentas).

ECB kompetencija teikti nuomonę grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 127 straipsnio 4 dalimi ir 282 straipsnio 5 dalimi, nes pasiūlytame reglamente yra nuostatų, darančių įtaką Europos centrinių bankų sistemos uždaviniams įgyvendinti pinigų politiką ir prisidėjimui prie kompetentingų institucijų sklandaus politikos, susijusios su finansų sistemos stabilumu, vykdymo, kaip nurodyta Sutarties 127 straipsnio 2 dalies pirmoje įtraukoje ir 127 straipsnio 5 dalyje. Vadovaudamasi Europos Centrinio Banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmuoju sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

1.   Bendros pastabos

ECB pritaria pasiūlyto reglamento, kuris yra viena esminių Kapitalo rinkų sąjungos (KRS) veiksmų plano dalių (4) ir papildo kitus Investicijų plano Europai ramsčius (5), pagrindiniams tikslams. Pasiūlytas reglamentas turėtų investuotojams, fondų valdytojams ir portfeliui priklausančioms įmonėms, galintiems dalyvauti vykdant tokias investicijas, sukurti sąlygas lengviau naudotis Europos rizikos kapitalo (toliau – EuVECA) fondais ir Europos socialinio verslumo (toliau – EuSEF) fondais, taip prisidėdamas prie KRS ir padėdamas diversifikuoti finansavimo šaltinius ir pritraukti kapitalo.

2.   Konkrečios pastabos

2.1.   EuVECA ir EuSEF fondų ir jų valdytojų registravimas

ECB pažymi, kad pasiūlytame reglamente nustatytos sąlygos, kurių turi laikytis valdytojai, turintys veiklos leidimus pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/61/ES (6), kai registruoja EuVECA ir EuSEF fondus. Šios sąlygos apima informacijos apie fondus, apie tai, kokiais jų vienetais arba akcijomis prekiaujama, ir apie faktiškai šiuos fondus valdančių asmenų tapatybę teikimą.

Kaip pirmiau pažymėjo ECB dėl KRS (7), statistinės informacijos standartizavimas, tiksliau, naudojant unikalius identifikatorius įstaigoms, produktams ir sandoriams, yra pagrindinis prioritetas tam, kad būtų pasiekta praktiška ir aukštos kokybės duomenų infrastruktūra. Tiksliau, ECB itin pritaria standartų, dėl kurių naudojimo susitarta tarptautiniu lygiu, pavyzdžiui, tarptautinio vertybinių popierių identifikavimo numerio (ISIN) ir pasaulinio juridinio asmens identifikatoriaus (LEI), kaip unikalių identifikatorių naudojimui, kad būtų laikomasi atskaitomybės reikalavimų vertybinių popierių rinkose (8). EuVECA ir EuSEF fondų atveju ECB mano, kad registruojant tokius fondus valdytojų teiktina informacija turėtų būtinai apimti pasaulinį LEI, kad būtų identifikuoti fondai ir jų valdytojai, turintys veiklos leidimą (9). ISIN taip pat turėtų būti įtrauktas tam, kad būtų identifikuoti fondų vienetai arba akcijos, kuriais ketinama prekiauti. Tai padidins tokios statistinės informacijos patikimumą ir todėl leis veiksmingai įgyvendinti pinigų politiką. EuVECA ir EuSEF fondai yra investicinių fondų turto ir įsipareigojimų statistikos atskaitingosios visumos dalis, kaip nustatyta Europos Centrinio Banko reglamentu (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) (10), o jų akcijos arba vienetai yra centralizuotos vertybinių popierių duomenų bazės dalis pagal Europos Centrinio Banko gaires ECB/2012/21 (11). Šiuos duomenis naudoja ECB Sąjungos pinigų politikai apibrėžti, įskaitant nestandartinių priemonių stebėseną ir analizę.

Be to, ECB pasiūlytas privalomas reikalavimas teikti duomenis apie pasaulinį LEI ir ISIN turėtų būti taikomas visoms finansų rinkoms ir ne tik specifiniams rinkų segmentams. Toks taikymas užtikrins, kad minimalus standartizuotos informacijos rinkinys, apimantis visų įstaigų, produktų ir sandorių finansų rinkose pagrindines savybes, yra prieinamas visiems suinteresuotiesiems subjektams.

Todėl ECB mano, kad, kai tinkama ir kiek tai įmanoma, kitais teisės aktų, grindžiančių KRS, pakeitimais taip pat turėtų būti nustatytas privalomas duomenų apie unikalius identifikatorius teikimas. Tai nutiestų kelią automatiniam duomenų apdorojimui, taip palengvinant standartizuotos informacijos apie kapitalo rinkas išplatinimą visiems suinteresuotiesiems subjektams. ECB pirmiau pareiškė požiūrį, kad kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba jais leista prekiauti reguliuojamose finansų rinkose, turėtų būti įmanoma prospekto santraukos pagrindinę informaciją nuskaityti automatiniu būdu ir joje turėtų būti unikalūs identifikatoriai, susiję su emitentu, siūlytoju, garantu ir pačiais vertybiniais popieriais (12). Kolektyvinio investavimo subjektų, išskyrus uždaruosius, išleistiems vienetams pasiūlytame prospekto reglamente (13) buvo aiškiai nurodyta, kad jie nepatenka į jo taikymo sritį, ir todėl jiems netaikomas ECB reikalavimas privalomai teikti duomenis apie unikalius identifikatorius (14). Todėl, kad iš dalies būtų užpildyta ši spraga, pasiūlytas reglamentas taip pat turėtų apimti reikalavimą privalomai teikti duomenis apie unikalius identifikatorius kaip vieną iš pasiūlytų pakeitimų dėl informacijos reikalavimų valdytojams registruojant jų EuvVECA ir EuSEF fondus.

2.2.   EuVECA ir EuSEF fondų valdytojų EVPRI centrinės duomenų bazės

ECB pažymi, kad pasiūlytu reglamentu reikalaujama, kad Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI) įsteigtų centrines, viešai prieinamas duomenų bazes, kuriose: a) išvardijami visi nuorodą „EuVECA“ naudojantys reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai ir fondai, kuriems ta nuoroda naudojama, bei valstybės, kuriose platinamos tų fondų akcijos ar investiciniai vienetai ir b) išvardijami visi nuorodą „EuSEF“ naudojantys reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojai ir fondai, kuriems ta nuoroda naudojama, bei valstybės, kuriose platinamos tų fondų akcijos ar investiciniai vienetai.

Atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytas pastabas, ECB siūlo, kad šiose EVPRI steigiamose bazėse būtų įtrauktas kiekvieno fondo ir jo valdytojo LEI bei fondo vienetų arba akcijų ISIN.

3.   Techninės pastabos ir redagavimo pasiūlymai

Kai ECB rekomenduoja iš dalies keisti pasiūlytą reglamentą, konkretūs redagavimo pasiūlymai kartu su aiškinamuoju tekstu yra pateikiami atskirame techniniame darbo dokumente.

Techninis darbo dokumentas pridėtas prie šios nuomonės ir pateiktas anglų kalba ECB interneto svetainėje.

Priimta Frankfurte prie Maino 2016 m. rugsėjo 12 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  COM(2016) 461 final.

(2)  2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų (OL L 115, 2013 4 25, p. 1).

(3)  2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų (OL L 115, 2013 4 25, p. 18).

(4)  Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Kapitalo rinkų sąjungos kūrimo veiksmų planas“ (COM(2015) 468 final).

(5)  Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Centriniam Bankui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos investicijų bankui „Investicijų planas Europai“ (COM(2014) 903 final).

(6)  2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).

(7)  Žr. Kapitalo rinkų sąjungos kūrimas – Eurosistemos įnašas į Europos Komisijos Žaliąją knygą (angl. Building a Capital Markets Union – Eurosystem contribution to the European Commission’s GreenPaper); paskelbta: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/150521_eurosystem_contribution_to_green_paper_-_building_a_cmuen.pdf

(8)  Žr. Nuomonės CON/2014/49 2.4 punkto šeštą pastraipą. Visos ECB nuomonės skelbiamos ECB interneto svetainėje www.ecb.europa.eu. Taip pat yra kitų svarstomų standartų, dėl kurių susitarta tarptautiniu lygiu, būtent, unikalus produkto identifikatorius ir unikalus sandorių identifikatorius, kurie turėtų būti laikomi naudotinais rinkose kaip papildomi unikalūs identifikatoriai.

(9)  Reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai apibrėžti Reglamento (ES) Nr. 345/2013 3 straipsnio c punkte kaip „…juridiniai asmenys, kurių įprasta veikla – bent vieno reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdymas“. Reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai panašiai apibrėžti Reglamento (ES) Nr. 346/2013 3 straipsnio c punkte.

(10)  2013 m. spalio 18 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1073/2013 dėl investicinių fondų turto ir įsipareigojimų statistikos (ECB/2013/38) (OL L 297, 2013 11 7, p. 73).

(11)  2012 m. rugsėjo 26 d. Gairės ECB/2012/21 dėl centrinės vertybinių popierių duomenų bazės duomenų kokybės valdymo sistemos (OL L 307, 2012 11 7, p. 89).

(12)  Žr. nuomonės CON/2016/15 2.2 ir 2.3 dalis.

(13)  Žr. Europos Parlamento ir Tarybos pasiūlyto reglamento dėl reglamento dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos sąrašą (COM(2015) 583 final) 1 straipsnio 2 dalies a punktą.

(14)  Žr. nuomonės CON/2016/15 2.2 ir 2.3 dalis.


Top