EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AB0011

2016 m. kovo 11 d. Europos Centrinio Banko nuomonė dėl: a) pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo nustatomos bendros pakeitimo vertybiniais popieriais taisyklės ir sukuriama paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais Europos sistema ir b) pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms (CON/2016/11)

OJ C 219, 17.6.2016, p. 2–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 219/2


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2016 m. kovo 11 d.

dėl: a) pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo nustatomos bendros pakeitimo vertybiniais popieriais taisyklės ir sukuriama paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais Europos sistema ir b) pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms

(CON/2016/11)

(2016/C 219/03)

Įžanga ir teisinis pagrindas

2015 m. gruodžio 9 d. Europos Centrinis Bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos prašymą pateikti nuomonę dėl: a) pasiūlymo (1) dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos bendros pakeitimo vertybiniais popieriais taisyklės ir sukuriama paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais Europos sistema ir iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB, 2009/138/EB, 2011/61/ES bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 648/2012 (toliau – pasiūlytas pakeitimo vertybiniais popieriais reglamentas) ir b) pasiūlymo (2) dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms (toliau – pasiūlytas KRR pakeitimas) (kartu – pasiūlyti reglamentai) (3).

ECB kompetencija teikti nuomonę yra grindžiama Europos Sąjungos veikimo sutarties 127 straipsnio 4 dalimi ir 282 straipsnio 5 dalimi, kadangi pasiūlytuose reglamentuose yra nuostatų, darančių įtaką: a) pagrindiniam Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) uždaviniui apibrėžti ir įgyvendinti Sąjungos pinigų politiką pagal Sutarties 127 straipsnio 2 dalį; b) ECBS uždaviniui prisidėti prie to, kad kompetentingos institucijos galėtų sklandžiai vykdyti savo politiką, susijusią su rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų priežiūra ir finansų rinkų sistemos stabilumu pagal Sutarties 127 straipsnio 5 dalį, ir c) pagal Sutarties 127 straipsnio 6 dalį ECB pavestiems uždaviniams, susijusiems su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika. Vadovaudamasi Europos Centrinio Banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmuoju sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

BENDROS PASTABOS

1.   Pasiūlytų reglamentų tikslas

1.1.

ECB pritaria pasiūlytų reglamentų tikslams skatinti tolesnę Sąjungos finansų rinkų integraciją, diversifikuoti finansavimo šaltinius ir išlaisvinti kapitalą, kad būtų patikimai skolinama realiajai ekonomikai. Visų pakeitimų vertybiniais popieriais reglamentavimo sistemos Sąjungoje esminių taisyklių bendro rinkinio sudarymas yra reikšmingas žingsnis link reglamentavimo suderinimo ir nuoseklumo. ECB taip pat remia kriterijų, skirtų nustatyti pakeitimo vertybiniais popieriais pogrupį, kuris gali būti klasifikuojamas kaip paprastas, skaidrus ir standartizuotas (PSS) bei pritaria pasiūlytame KRR pakeitime numatytam kapitalo poreikio koeficientų koregavimui, siekiant PSS pakeitimui vertybiniais popieriais taikyti rizikai jautresnę reguliavimo tvarką.

1.2.

ECB mano, kad pasiūlytais reglamentais sukuriama teisinga pusiausvyra tarp poreikio atgaivinti Europos vertybinių popierių rinką padarant vertybinių popierių rinkų sistemą patrauklesne emitentams ir investuotojams, bei poreikio išlaikyti reglamentavimo sistemos riziką ribojantį pobūdį. ECB pažymi, kad Europos pakeitimai vertybiniais popieriais, kurių savybės labai panašios į pasiūlytų PSS pakeitimų vertybiniais popieriais, per finansų krizę patyrė nedaug nuostolių (4). Todėl reglamentavimo sistemoje juos derėtų atskirti nuo sudėtingesnių, neskaidrių ir užsakytų pakeitimų vertybiniais popieriais. Apskritai, ECB požiūriu pasiūlyti PSS kriterijai yra bendrai tinkami ir jiems taikomi mažesni kapitalo poreikio koeficientai yra proporcingi jų santykinai žemesnės rizikos profiliui. Tačiau ECB pabrėžia, kad jo parama pasiūlytai PSS pakeitimų vertybiniais popieriais kapitalo tvarkai yra grindžiama tvirtų PSS kriterijų egzistavimu, tinkama patvirtinimo procedūra ir griežta priežiūra. Todėl pasiūlyti reglamentai turėtų, ECB nuomone, būti patobulinti ir supaprastinti, kaip nurodyta toliau bei pridėtame techniniame priede.

2.   ECB vaidmuo pakeitimų vertybiniais popieriais rinkoje – pinigų politika ir makroprudenciniai svarstymai

2.1.

ECB yra itin suinteresuotas tvariu Europos pakeitimo vertybiniais popieriais rinkos atgimimu. Pakeitimas vertybiniais popieriais, kaip turtu grįsto finansavimo forma, kuria kredito srautai nukreipiami į realiąją ekonomiką, ir kuria perleidžiama rizika, yra ypatingai svarbus pinigų politikos perdavimo mechanizmui. Gerai veikianti Europos pakeitimo vertybiniais popieriais rinka yra veikiančios Sąjungos kapitalo rinkos požymis. Ypač, jei kredito įstaigų galimybės skolinti realiajai ekonomikai yra ribotos, ir ekonominis augimas lieka prislopintas, pakeitimas vertybiniais popieriais gali būti nauju finansavimo šaltiniu ir atlaisvinti kapitalą skolinimui. Todėl reikėtų vengti netikrumo dėl pasiūlytų reglamentų priėmimo, kad pakeitimo vertybiniais popieriais dalyviams būtų suteiktas reikalingas reguliavimo aiškumas ir stabilumas, siekiant paskatinti tvarų rinkos augimą.

2.2.

ECB turi reikšmingos patirties pakeitimo vertybiniais popieriais srityje atlikdamas Eurosistemos pinigų politikos operacijas. Viena vertus, jis priima taikytinus tinkamumo kriterijus išpildančius turtu užtikrintus vertybinius popierius (TUVP) kaip įkaitą Eurosistemos likvidumą suteikiantiems grįžtamiesiems sandoriams ir, kita vertus, jis perka TUVP kaip išplėstos Eurosistemos turto pirkimo programos dalį (5). Tai formuoja ECB požiūrį į pasiūlytus reglamentus, ypač dėl skaidrumo, išsamaus patikrinimo, investuotojų poreikių ir rinkos veikimo. Tačiau ECB pažymi, kad pasiūlyti reglamentai yra nepriklausomi nuo Eurosistemos įkaito sistemos ir nuo TUVP pirkimo programos (TUVPPP), nes jos yra Eurosistemos išimtinės kompetencijos srityje esančios pinigų politikos priemonės.

2.3.

Galiausiai, atsižvelgiant į ECB pinigų politiką ir makroprudencinius uždavinius, ECB taip pat aktyviai dalyvavo viešuosiuose debatuose dėl pakeitimo vertybiniais popieriais reglamentavimo iniciatyvų, kurių metu jis pabrėžė patikimų pakeitimo vertybiniais popieriais rinkų privalumus (6), rekomendavo diferencijuotą pakeitimui vertybiniais popieriais taikomą kapitalo tvarką ir parėmė apdairią Sąjungos PSS pakeitimų vertybiniais popieriais sistemą (7). Konkrečios ECB rekomendacijos dėl pasiūlytų reglamentų atspindi šias pozicijas kaip nurodyta toliau bei pridėtame techniniame priede.

3.   ECB priežiūros kompetencijų, taikomų pakeitimui vertybiniais popieriais, paaiškinimas

3.1.

Nepaisant ECB pinigų politikos veiklos pakeitimo vertybiniais popieriais rinkoje, jo vaidmuo pagal naują pakeitimo vertybiniais popieriais tvarką jam vykdant prižiūrėtojo funkcijas turi būti vertinamas nepriklausomai. Tiksliau, Sutarties 127 straipsnio 6 dalis leidžia tik pavesti uždavinius ECB politikos srityse, susijusiose su rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų priežiūra. Atitinkamai, Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2013 (8) 4 straipsnio 1 dalies d punktu rizikos ribojimo principais pagrįstos priežiūros tikslais ECB paskiriamas uždavinys užtikrinti, kad reikšmingos kredito įstaigos laikytųsi atitinkamų Sąjungos teisės aktų, kuriais pakeitimo vertybiniais popieriais srityje nustatyti riziką ribojantys reikalavimai. Pasiūlyto pakeitimo vertybiniais popieriais reglamento 15 straipsniu ECB paskiriamas kompetentinga institucija vykdyti reikšmingų kredito įstaigų priežiūrą, stebint kaip jos laikosi išsamaus patikrinimo prievolių, rizikos išlaikymo reikalavimų, skaidrumo reikalavimų ir PSS kriterijų. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, ECB yra susirūpinęs, kad pasiūlyto pakeitimo vertybiniais popieriais reglamento 15 straipsnis ECB taip pat paskiria priežiūros uždavinius, kurie pagal savo pobūdį nėra pirmiausia riziką ribojantys, bet labiau susiję su prekių rinkomis arba investuotojų apsauga.

3.2.

ECB sutinka, kad jis turėtų būti kompetentingas užtikrinti tai, kad reikšmingos kredito įstaigos laikytųsi išsamaus patikrinimo reikalavimų, įskaitant reikšmingų kredito įstaigų, atliekant pakeitimą vertybiniais popieriais veikiančių kaip investuotojai, kurių rizikos išlaikymo prievoles vykdo iniciatorius, rėmėjas arba pirminis skolintojas, atliekamą patikrinimą (pasiūlyto pakeitimo vertybiniais popieriais reglamento 3 straipsnis), taip pat už tai, kad laikomasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 (9) (Kapitalo reikalavimų reglamentas (KRR)) taisyklių dėl reikšmingos rizikos perleidimo (RRP) ir rizikos koeficientų taikymo įvairioms pakeitimo vertybiniais popieriais produktų klasėms, nes šie uždaviniai yra akivaizdžiai ribojantys riziką. Šiuo požiūriu ECB taip pat sutinka, kad priežiūra, kaip laikomasi kredito suteikimo kriterijų, nurodyta Tarybos kompromisiniame tekste (10) taip pat priskirtina riziką ribojantiems uždaviniams, pavestiems ECB pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 4 straipsnio 1 dalies d punktą.

3.3.

Kita vertus, pasiūlyto pakeitimo vertybiniais popieriais reglamento 6–14 straipsniai, kuriuose nurodyti PSS kriterijai ir atitikties PSS reikalavimams užtikrinimo tvarka, susiję su pakeitimo vertybiniais popieriais rinkų priežiūra. ECB mano, kad šis uždavinys tikrai nepriskirtinas prie uždavinių, susijusių su rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų priežiūra. ECB pritaria Tarybos kompromisiniu tekstu padarytiems pakeitimams (11), kurie leidžia valstybėms narėms paskirti kompetentingas institucijas, atsakingas už priežiūrą dėl iniciatoriaus, rėmėjo arba specialios paskirties pakeitimo vertybiniais popieriais subjekto (SPPVPS) atitikimo PSS kriterijams, užuot tiesiogiai paskiriant šį uždavinį kompetentingoms institucijoms, atsakingoms už jų priežiūrą pagal atitinkamo sektoriaus Sąjungos teisės aktus.

3.4.

Nors yra argumentų, leidžiančių charakterizuoti šias taisykles kaip ribojančias riziką, tiesiogiai užtikrinant reikšmingų kredito įstaigų, veikiančių kaip iniciatorės, rėmėjos arba pirminiai skolintojai, atitiktį rizikos išlaikymo taisyklėms (4 straipsnis) ir skaidrumo reikalavimams (5 straipsnis), jos turėtų būti traktuojamos kaip pirmiausia susijusios su produktų rinkos priežiūra, nes šios taisyklės užtikrina interesų tarp iniciatorių, rėmėjų arba pirminių skolintojų ir investuotojų suderinimą ir leidžia investuotojams suprasti, įvertinti ir palyginti pakeitimo vertybiniais popieriais sandorius. Todėl ECB taip pat mano, kad tokie uždaviniai negali būti pavesti jam. ECB pažymi, kad Tarybos kompromisinis tekstu (12) taip pat paskiriamas uždavinys institucijoms, paskirtoms pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES (13) 4 straipsnį, užtikrinti kredito įstaigų, veikiančių kaip rėmėjai, iniciatoriai, pirminiai skolintojai arba SPPVPS, atitiktį rizikos išlaikymo taisyklėms ir skaidrumo reikalavimams. ECB pritaria tam, kad Tarybos kompromisiniame tekste susilaikyta nuo tiesioginių nuorodų į ECB ir pažymi, kad jis nemano, jog šie uždaviniai turėtų būti perleidžiami ECB pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 4 straipsnio 1 dalies d punktą.

3.5.

Todėl pasiūlyto pakeitimo vertybiniais popieriais reglamento 15 straipsnis turėtų būti iš dalies pakeistas, kad būtų užtikrinta, jog ECB kompetencija pagal pasiūlytą pakeitimo vertybiniais popieriais reglamentą atspindėtų jam Reglamentu (ES) Nr. 1024/2013 pavestus uždavinius.

KONKREČIOS PASTABOS

I DALIS. PASIŪLYTAS PAKEITIMO VERTYBINIAIS POPIERIAIS REGLAMENTAS

4.   Visiems pakeitimams vertybiniais popieriais taikomos nuostatos

4.1.

ECB pritaria tam, kad pasiūlytame pakeitimo vertybiniais popieriais reglamente suderinami ir konsoliduojami esami reglamentavimo reikalavimai į vieną taisyklių rinkinį visiems pakeitimams vertybiniais popieriais, nes tai reikšmingai supaprastina reglamentavimo sistemą bei sumažina nenuoseklumus ir dubliavimą. Tačiau, kadangi tikslas yra konsolidacija, ji turėtų būti išsami. Todėl, kaip ir Tarybos kompromisiniame tekste (14), ECB rekomenduoja panaikinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1060/2009 (15) 8b straipsnį, bei pasibaigus pasiūlyto pakeitimo vertybiniais popieriais reglamento 28 straipsnio 6 dalyje numatytam su Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/3 (16) susijusiam pereinamajam laikotarpiui, kad būtų išvengta pasiūlyto reglamento dėl pakeitimo vertybiniais popieriais 5 straipsnyje nustatytų skaidrumo ir informacijos atskleidimo prievolių nereikalingo dubliavimo.

4.2.

ECB taip pat pritaria pasiūlytame reglamente dėl pakeitimo vertybiniais popieriais išdėstytam požiūriui į skaidrumo reikalavimus. Tačiau skaidrumo reikalavimai turi būti subalansuoti privačių ir dvišalių sandorių konfidencialumo atžvilgiu. 5 straipsnis reikalauja atskleisti informaciją tik esamiems investuotojams. Prospektai arba tapatūs siūlymo dokumentai, paskolų lygmens duomenys ir kiti pakeitimo vertybiniais popieriais dokumentai turėtų būti paskelbti taip pat būsimiems investuotojams. Tačiau tokie duomenys turėtų būti viešai skelbiami tik dėl viešų sandorių, o kitais atvejais skelbiami tik būsimiems investuotojams, su kuriais siekiama sudaryti sandorį. Tuo pačiu, ECB rekomenduoja tam tikriems pakeitimams vertybiniais popieriais taikyti išimtį dėl bereikalingos informacijos atskleidimo naštos, pavyzdžiui, sandoriams grupės viduje arba jei yra tik vienas investuotojas (17).

4.3.

ECB taip pat rekomenduoja, kad 5 straipsnio 1 dalies a punkte būtų aiškiai reikalaujama paskolų lygio duomenų, taip pat toms turtu užtikrintų komercinių vekselių programoms (ABCP programa), kurios nėra visiškai remiamos arba jei pagrindinio turto terminai yra ilgesni nei vienerių metų, ir atitinkamai pakeisti šį reikalavimą, kai to reikia apsaugoti rėmėjų klientų, kurie yra įmonės, konfidencialumą (18).

5.   PSS pakeitimų vertybiniais popieriais kriterijai

5.1.

PSS sistemos sėkmė iš esmės priklauso nuo to, kaip plačiai ją naudos rinkos dalyviai. Todėl svarbu, kad kriterijai ir jų taikymas nebūtų pernelyg sudėtingi, inter alia, užtikrinant, kad investuotojams nekliudoma vykdyti jų daug apimančių išsamaus patikrinimo prievolių. Pakeitimą vertybiniais popieriais vykdančioms šalims tenka prievolė užtikrinti, kad laikomasi PSS kriterijų ir apie juos pranešti. Todėl PSS kriterijų aiškumas yra pagrindinis iniciatorių ir rėmėjų sprendimo elementas taikyti PSS sistemą ir tapti sankcijų režimo, kuris taikomas jiems neįvykdžius šių kriterijų, subjektais. ECB mano, kad dauguma kriterijų yra pakankamai aiškūs. Tačiau keletas iš jų turi būti labiau paaiškinti, kad juos aiškinantiems ir taikantiems būtų užtikrintas teisinis tikrumas ir veiksmingumas (19). Todėl ECB rekomenduoja, kad tais atvejais, kai reikia išsamesnių paaiškinimų, Europos bankininkystės institucijai (EBI) suteikti įgaliojimus rengti PSS kriterijų techninius reguliavimo standartus glaudžiai bendradarbiaujant su Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI) bei Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EDPPI) (20). Nors tai pratęstų pasiūlyto pakeitimo vertybiniais popieriais reglamento visiško įgyvendinimo laikotarpį, tai būtų kompensuota mažesnių įsipareigojimų naštos nauda ir visų dalyvaujančių šalių didesniu teisiniu tikrumu.

5.2.

Patikima turto kokybė yra PSS sistemos esminis elementas ir pagrindžia PSS pakeitimo vertybiniais popieriais kapitalo poreikio koeficientus. Todėl gali būti leidžiamos veiksnios paskolos, restruktūrizuotos anksčiau nei prieš trejus metus iki įtraukimo į PSS pakeitimą vertybiniais popieriais. Tačiau bet koks nukrypimas nuo šios ribos, pavyzdžiui, nurodytas Komisijos kompromisiniame tekste (21), pareikalautų dabartiniame pasiūlyme nurodytų kapitalo koeficientų perkalibravimo, kad būtų išlaikytas PSS sistemos riziką ribojantis pobūdis.

5.3.

ABCP programos galėtų padėti finansuoti realią ekonomiką. Tačiau, preferencinis reguliuojamojo kapitalo traktavimas turėtų apsiriboti ABCP programomis, kuriose nebūtų pagrindinio turto ir komercinių vekselių įsipareigojimų terminų neatitikimų. Todėl ECB rekomenduoja PSS ABCP programų pagrindiniam turtui vienerių metų, o ne trejų metų, ar iki šešerių metų, kaip pasiūlyta Tarybos kompromisiniame tekste (22), aukščiausią likutinio termino ribą, kurią dauguma esamų ABCP programų galėtų atitikti arba prie jos prisitaikyti, atsižvelgiant tai, kad vertinama, jog maždaug pusės dabartinių Europos ABCP programų pagrindinio turto likutinis terminas yra trumpesnis nei vienerių metų ir daugiausia yra sudarytas iš gautinų prekybos sumų. Rizikos ribojimo požiūriu termino neatitikimai rėmėjui nevykdant įsipareigojimų gali lemti, kad investuotojams kyla pratęsimo rizika ir jie gali patirti nuostolius, o rėmėjai gali patirti likvidumo suvaržymą ar net praradimą, jei investuotojai ilgiau nebepratęsia trumpalaikių vekselių rinkos sutrikdymo metu. Galiausiai, lanksti viršutinė termino riba galėtų sudaryti sąlygas nepageidaujamam reguliaciniam arbitražui tarp tradicinių PSS pakeitimų vertybiniais popieriais ir PSS ABCP programų, ir dėl to galėtų daryti poveikį automobilių finansavimo ir vartotojų paskolų turtu užtikrintų vertybinių popierių rinkoms.

5.4.

PSS pakeitimai vertybiniais popieriais turėtų atitikti aukštesnius skaidrumo standartus nei ne PSS pakeitimai vertybiniais popieriais, nes jiems taikoma palankesnė tvarka dėl reguliuojamojo kapitalo, kuri grindžiama, inter alia, aukštu skaidrumo laipsniu. Po sandorio sudarymo investuotojų ataskaitos yra pagrindinis investuotojų informacijos šaltinis. Todėl pasiūlytame pakeitimo vertybiniais popieriais reglamente turėtų būti paaiškinta, kad aukštesni investuotojų atskaitomybės standartai yra privalomi PSS pakeitimams vertybiniais popieriais (23).

5.5.

Pakeitimai vertybiniais popieriais, kurių grąžinimas priklauso nuo įkaito pavertimo lėšomis, turėtų būti netinkami pagal PSS sistemą (24). Tokių pakeitimų vertybiniais popieriais rezultatai labai priklauso nuo prielaidų, ar rinkos rizika tinkamai suvaldyta. Gali pasireikšti rizika, kuri pasirodo didesnė, nei numatytų nepalankiausių aplinkybių atveju, ir kuri paneigia tas prielaidas. PSS sistemoje turėtų būti tinkami tik pakeitimai vertybiniais popieriais, kurių grąžinimas griežtai priklauso nuo skolininkų valios ir gebėjimų vykdyti savo įsipareigojimus.

6.   PSS patvirtinimas, pranešimas ir išsamus patikrinimas

6.1.

ECB pritaria pasiūlyto pakeitimo vertybiniais popieriais reglamento nuostatoms, kad pakeitimo vertybiniais popieriais šalys pačios kartu patvirtintų, jog atitinka pakeitimo vertybiniais popieriais PSS kriterijus ir kad investuotojai atliktų savo pačių išsamų patikrinimą dėl PSS atitikties. Šis esminis mechanizmas atsakomybę dėl PSS atitikties pirmiausia patiki pakeitimą vertybiniais popieriais atliekančioms šalims, kurios labiausiai ir yra tinkamos ją prisiimti. Jame taip pat vengiama mechaniško kliovimosi trečiosios šalies arba priežiūros institucijos sertifikatais ir todėl išsaugomos visų pakeitimo vertybiniais popieriais šalių paskatos elgtis apdairiai (25).

6.2.

ECB pripažįsta galimą naudą, kurią gali atnešti patyrusios trečiosios šalys, pasidalindamos savo sukaupta patirtimi tikrinant PSS atitiktį, ypač iniciatoriams, kurie anksčiau nėra atlikę pakeitimo vertybiniais popieriais arba tai darė nedažnai. Tačiau trečiosioms šalims pakeitimo vertybiniais popieriais reglamentu neturėtų būti suteiktas teisėtas vaidmuo PSS patvirtinimo procese, nes tai susilpnintų PSS sistemos pagrindinį ramstį (26). Pirmiausia, toks reguliuojamas trečiųjų šalių vaidmuo patvirtinti PSS atitiktį galėtų sukelti moralinę žalą investuotojams. Investuotojai galėtų turėti mažiau paskatų taikyti nepriklausomą išsamų patikrinimą PSS pakeitimams vertybiniais popieriais, nes jie klaidingai galėtų prilyginti tokį trečiosios šalies sertifikavimą su priežiūros institucijos patvirtinimu. Be to, dėl poreikio atskirai vykdyti tokių trečiųjų šalių priežiūrą pasidarytų sudėtingiau ir būtų papildomai naudojami valstybės ištekliai. Tai taip pat sukeltų sisteminę riziką, nes tokios trečiosios šalies vieno arba daugiau PSS sertifikatų pripažinimas negaliojančiais galėtų sukelti abejonių dėl jų suteiktų visų PSS patvirtinimų. Galiausiai, toks reguliuojamas vaidmuo yra nereikalingas, kad būtų gauta tokių trečiųjų šalių siūloma pripažinta galima nauda, nes jie tiesiog galėtų sudaryti sutartį su iniciatoriais ir rėmėjais dėl atitikties PSS kriterijams konsultacijos. ECB mano, kad verčiau pakeitimo vertybiniais popieriais šalių teisinis aiškumas turėtų būti iš esmės pasiektas PSS kriterijus padarant pakankamai aiškiais (27).

6.3.

Pranešimo apie PSS procese turėtų būti užtikrintas didesnis aiškumas investuotojams prospekto santraukoje arba tapačiame informaciniame memorandume aiškiai dokumentuojant, ar PSS kriterijai išpildyti, ir kaip tai padaryta. Tai padėtų nepriklausomam išsamiam investuotojų patikrinimo procesui (28).

7.   Veiksmingas priežiūros institucijų bendradarbiavimas

Nuoseklus įvairių priežiūros institucijų pasiūlyto pakeitimo vertybiniais popieriais reglamento taikymas ir aiškinimas, ypač PSS pakeitimų vertybiniais popieriais kontekste, yra sistemos vientisumo, teigiamos rinkos dalyvių reakcijos ir, galiausiai, jos bendro veiksmingumo raktas. Todėl ECB rekomenduoja patobulinti kompetentingų institucijų ir EBI, EVPRI bei EDPPI bendradarbiavimo procedūras, numatytas 21 straipsnyje, kad veiksmingiau būtų sprendžiami nesutarimai tarp dviejų arba daugiau kompetentingų institucijų, ypač tais atvejais, kai viena arba daugiau iš jų nusprendžia, kad pakeitimas vertybiniais popieriais turėtų prarasti savo PSS statusą. Siekiant skaidrumo ir nuoseklumo, EVPRI turėtų turėti visų taisomųjų veiksmų, kurių imtasi dėl pakeitimų vertybiniais popieriais, reglamentuojamų pagal pasiūlytą pakeitimo vertybiniais popieriais reglamentą, centralizuotą registrą.

8.   Sankcijų režimas

Kad Sąjungos pakeitimo vertybiniais popieriais rinkos sistema būtų stipri, reikia patikimo ir atgrasančio sankcijų už pasiūlyto pakeitimo vertybiniais popieriais reglamento pažeidimus režimo. Tačiau yra keletas pasiūlyto pakeitimo vertybiniais popieriais reglamento aspektų, kurie rinkos dalyviams nustato naujus įsipareigojimus ir kuriuos kompetentingos institucijos, Europos priežiūros institucijos ir rinkos dalyviai turi aiškiau apibrėžti ir paaiškinti. Atsižvelgiant į šiuos neaiškumus, sunku suderinti pagal griežtą atsakomybę skiriamų didelių administracinių ir baudžiamųjų sankcijų taikymą su gerai įtvirtintu teisinio aiškumo baudžiamojoje teisėje principu arba su bendru tikslu skatinti rinkos dalyvius naudoti ir taikyti pasiūlytą pakeitimo vertybiniais popieriais reglamentą. Šie neaiškumai ir sankcijos galėtų iš tikrųjų atgrasyti rinkos dalyvius naudoti pasiūlytą pakeitimo vertybiniais popieriais sistemą. Todėl ECB labai rekomenduoja sumažinti galimų taikyti administracinių sankcijų rūšis susiaurinant baudų taikymo sritį, pašalinant galimybę, kad valstybės narės taikytų baudžiamąsias sankcijas dėl pasiūlyto pakeitimo vertybiniais popieriais reglamento 19 straipsnio pažeidimų ir taikant sankcijas tik esant aplaidumui, įskaitant neveikimą dėl aplaidumo, o ne nustatant griežtą atsakomybę. Tai sumažintų susirūpinimą dėl neproporcingo baudų pobūdžio. Pasiūlytas 19 straipsnio išbraukimas tik užkirstų kelią naujos baudžiamosios atsakomybės sistemos, susijusios tik su pasiūlyto pakeitimo vertybiniais popieriais reglamento pažeidimais, sukūrimui. Tačiau tai neprieštarautų esamoms, bendresnio pobūdžio nacionalinės baudžiamosios teisės nuostatoms, kurios jau dabar taikomos pakeitimą vertybiniais popieriais vykdančių šalių veiklai. Jos gali apimti nuostatas dėl baudžiamosios atsakomybės už apgaulingą, neatsargią arba kitą nesąžiningą finansų įstaigų, jų darbuotojų arba direktorių pagal nacionalinę teisę veiklą, kurios, žinoma, ir toliau bus taikomos.

9.   Patikimos priežiūros, taikomos trečiosios šalies PSS pakeitimui vertybiniais popieriais, užtikrinimas

PSS sistema turėtų būti riziką ribojančio turto kūrimo ir pakeitimo vertybiniais popieriais struktūravimo sinonimas. Tai savo ruožtu priklauso nuo veiksmingos priežiūros, kad būtų užtikrinta, jog PSS standartai bėgant laikui nesuprastėja. Finansų krizė parodė, kad priežiūros sistemose, kuriose tik pačios pakeitimo vertybiniais popieriais šalys atlieka patvirtinimą, nesant tęstinės ir griežtos priežiūros, atsiranda piktnaudžiavimas. Pasiūlytame pakeitimo vertybiniais popieriais reglamente šiuo metu leidžiama, kad PSS pakeitimų vertybiniais popieriais pagrindinis turtas būtų sukurtas ne Sąjungoje, ir iniciatorius, rėmėjas ir (arba) SPPVPS būtų ne Sąjungoje. Tačiau šiuo metu nėra reikalavimo dėl PSS pakeitimų vertybiniais popieriais priežiūros trečiosiose šalyse (29). ECB pritaria PSS pakeitimo vertybiniais popieriais sistemai, kuri atvira priimti PSS pakeitimus vertybiniais popieriais, išleistus trečiosiose šalyse, jei tai papildoma reikalavimu, kad trečiosios šalies iniciatoriaus, rėmėjo ir SPPVPS, dalyvaujančių tokiame pakeitime vertybiniais popieriais, PSS pakeitimams vertybiniais popieriais veiklai taikoma griežta priežiūros sistema, kurią Europos Komisija įvertino kaip lygiavertę Sąjungos sistemai (30).

II DALIS. PASIŪLYTAS KRR DALINIS PAKEITIMAS

10.   PSS pakeitimui vertybiniais popieriais taikoma kapitalo tvarka

10.1.

ECB labai pritaria PSS kriterijų įtraukimui į bankų reguliuojamojo kapitalo sistemą pasiūlytu KRR daliniu pakeitimu, kuris patobulintų 2014 m. gruodžio mėn. Baselio pakeitimo vertybiniais popieriais pataisymus. PSS kriterijai riboja du pagrindinius PSS pakeitimų vertybiniais popieriais rizikos šaltinius: struktūrinę riziką ir turto kredito riziką. Todėl žemesnė PSS pakeitimų vertybiniais popieriais rizika užtikrina santykinai žemesnį kapitalo poreikio koeficientą.

10.2.

Kapitalo poreikio koeficientų kalibravimas ir kapitalo poreikio koeficientų PSS pakeitimams vertybiniais popieriais apskaičiavimo metodų hierarchija yra susiję su naujos sistemos, skirtos išgauti teisingą balansą tarp Sąjungos pakeitimo vertybiniais popieriais rinkos atgaivinimo ir pakeitimo vertybiniais popieriais sistemos riziką ribojančio pobūdžio apsaugojimo. ECB mano, kad kalibravimas, kuris sumažina PSS pakeitimų vertybiniais popieriais kapitalo poreikio koeficientus 260, 262 ir 264 straipsniuose, yra tinkamas, atsižvelgiant į jų žemesnės rizikos pobūdį.

10.3.

Atsižvelgiant į metodų hierarchiją, ECB mano, kad straipsnio 254 3 dalyje esantys pakeitimai yra pirmas teigiamas žingsnis link lygiavertiškesnio PSS pakeitimų vertybiniais popieriais, išleistų skirtingose Sąjungos jurisdikcijose, reguliavimo. Parengtos nuostatos veiksmingai leidžia kredito įstaigoms kapitalo poreikio koeficientus priskirti pakeitimo vertybiniais popieriais išorės reitingais pagrįstam metodui (SEC-ERBA), lygiu, taikytinu pagal pakeitimo vertybiniais popieriais standartizuotą metodą (SEC-SA), atsižvelgiant į tam tikras sąlygas (31). Pasiūlymas reiškia, kad Sąjungos jurisdikcijose išleistiems pakeitimams vertybiniais popieriais, kuriems taikoma valstybės reitingo aukštesnioji riba ir kitos ribojančios metodikos, kurios lemia žymiai didesnius kapitalo poreikio koeficientus pagal SEC-ERBA negu pagal SEC-SA, nepaisant aplinkybės, kad SEC-SA naudojimas paprastai lemtų didžiausius kapitalo poveikio koeficientus. Tačiau pasiūlymas atveria kelią arbitražo galimybėms, jei bankai selektyviai taiko SEC-SA aukštesniąją ribą kai kuriems, bet ne visiems tinkamiems pakeitimams vertybiniais popieriais. Tuo pačiu metu vienodas traktavimas nebus veiksmingas, jei kai kuriose jurisdikcijose aukštutinė riba leidžiama, o kai kuriose neleidžiama dėl to, kad pagal nacionalinės priežiūros diskreciją galima teikti patvirtinimą arba jo nesuteikti.

10.4.

ECB rekomenduoja nebeleisti naudoti SEC-ERBA (32) tik PSS pakeitimams vertybiniais popieriais. Tai leistų vienodai traktuoti visus Sąjungos PSS pakeitimus vertybiniais popieriais tarpusavyje bei Sąjungos PSS pakeitimus vertybiniais popieriais ir ne Sąjungos PSS pakeitimus vertybiniais popieriais, išleistus jurisdikcijose, kuriose neleidžiama naudoti išorės reitingų ir dėl to taikyti SEC-ERBA. Tuo pačiu metu, PSS pakeitimo vertybiniais popieriais sistemos riziką ribojantis pobūdis yra apsaugojamas, nes PSS pakeitimas vertybiniais popieriais turi mažesnę struktūrinę ir turto kokybės riziką ir todėl, formule grįsto SEC-SA, vietoj SEC-ERBA, taikymas gali būti pagrįstas. Be to, PSS hierarchijos supaprastinimas pašalintų arbitražo galimybę (33). Tačiau kompetentingos institucijos turėtų išlaikyti savo diskreciją taikyti kapitalo poreikio koeficientus, didesnius nei tie, kurie gaunami taikant SEC-SA PSS pakeitimams vertybiniais popieriais (kaip ir ne PSS pakeitimams vertybiniais popieriais), kai tai pagrįsta kiekvienu atveju, pavyzdžiui, dėl likusių struktūrinių problemų arba kitų susijusių rizikos šaltinių, nepakankamai įvertintų visais standartizavimo metodo atvejais (34). Svarbu pažymėti, kad ECB rekomendacija neleisti taikyti SEC-ERBA, priklauso nuo turto kokybės ir pačių subjektų vykdomo patvirtinimo aukštų standartų (35).

11.   Reikalavimus atitinkantiems sintetiniams pakeitimams vertybiniais popieriais taikoma kapitalo tvarka

11.1.

Pasiūlytas KRR pakeitimas nustato diferencijuotus kapitalo reikalavimus sintetinių pakeitimų vertybiniais popieriais didesnio prioriteto segmentams, atitinkantiems tam tikrus kriterijus (36). Sintetiniai pakeitimai vertybiniais popieriais gali paremti bendruosius pasiūlytų reglamentų tikslus, įskaitant teikti finansavimą realiajai ekonomikai. Tačiau, riziką ribojančios perspektyvos požiūriu, argumentai dėl kapitalo poreikio koeficientų sumažinimo tam tikriems sintetiniams pakeitimams vertybiniais popieriais nėra tokie solidūs kaip dėl tradicinių PSS pakeitimų vertybiniais popieriais. Pažymėtina, kad šiuo metu yra ribotai duomenų dėl sintetinių pakeitimų vertybiniais popieriais apimčių ir jų vykdymo dėl jų privatumo. Todėl ECB pripažįsta atsargų Komisijos požiūrį, kai lengvatinė tvarka yra griežtai ribojama sintetinio pakeitimo vertybiniais popieriais pogrupiui.

11.2.

Be to, reikalavimus atitinkančių sintetinių struktūrų sistemos rizikos ribojimas turėtų būti toliau sustiprintas plečiant kriterijus, specialiai pritaikytus sintetiniams pakeitimams vertybiniais popieriais. Pasiūlytas tradicinių PSS pakeitimų vertybiniais popieriais reikalavimų taikymas sintetiniams pakeitimams vertybiniais popieriais pagal 270 straipsnio a punktą pasiūlytame KRR pakeitime šiuo atžvilgiu yra netinkamas, nes tradicinių ir sintetinių pakeitimų vertybiniais popieriais struktūriniai bruožai labai skiriasi. Tuo pačiu metu, kriterijai, būdingi sintetinių pakeitimų vertybiniais popieriais sandoriams neturėtų būti taikomi plačiau, nei nurodyta pagal siaurą taikymo sritį 270 straipsnyje (37).

12.   RRP vertinimo stiprinimas

ECB mano, kad pasiūlytas KRR pakeitimas turėtų būti naudojamas kaip galimybė paaiškinti ir sustiprinti esamas KRR nuostatas dėl reikšmingos rizikos perleidimo ir netiesioginės paramos. Pirma, RRP pripažinimo sąlygos (38) 244 ir 245 straipsniuose turėtų būti susietos su 250 straipsnio netiesiogine parama, nes jie reglamentuoja tuos pačius aspektus. Be to, EBI turėtų peržiūrėti 244 straipsnio 2 dalyje ir 245 straipsnio 2 dalyje numatytus kiekybinės reikšmingos rizikos perleidimo testus (39), nes jie nėra pakankami ir tam tikrais atvejais yra atviri reguliavimo arbitražui.

Kai ECB rekomenduoja iš dalies keisti pasiūlytus reglamentus, konkretūs redagavimo pasiūlymai kartu su aiškinamuoju tekstu pateikiami techniniame darbo dokumente. Techninis darbo dokumentas pateiktas anglų kalba ECB interneto svetainėje.

Priimta Frankfurte prie Maino 2016 m. kovo 11 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  COM(2015) 472 final.

(2)  COM(2015) 473 final.

(3)  ECB priėmė savo nuomonę, grįstą konsultacijai atsiųstais pasiūlytais reglamentais (kaip pasiūlė Komisija), taip pat atsižvelgdamas į pasiūlytus pakeitimus, pateiktus taikytinuose Tarybos kompromisiniuose tekstuose (2015/0226 (COD), 14537/15, dėl pasiūlyto pakeitimo vertybiniais popieriais reglamento ir 2015/0225 (COD), 14536/15, dėl pasiūlyto KRR pakeitimo).

(4)  KRR ir KRD IV poveikis bankų finansavimui, Eurosistemos atsakas dėl FISMA GD konsultacinio dokumento, 2015 m. gruodžio 10 d.

(5)  2014 m. lapkričio 19 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2015/5 dėl turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programos įgyvendinimo (ECB/2014/45) (OL L 1, 2015 1 6, p. 4). Pirkimas pagal TUVP pirkimo programą prasidėjo 2014 m. lapkritį.

(6)  Pablogėjusi ES pakeitimo vertybiniais popieriais rinka: priežastys, kliūtys ir kaip su jomis susitvarkyti (The impaired ES securitisation market: causes, roadblocks and how to deal with them), 2014 m. balandžio 11 d., ir Geriau veikiančios pakeitimo vertybiniais popieriais rinkos Europos Sąjungoje atvejis – diskusijų dokumentas (The case for a better functioning securitisation market in the European Union – A Discussion Paper), 2014 m. gegužės 29 d., ECB ir Bank of England.

(7)  Bendras Bank of England ir Europos Centrinio Banko atsakymas dėl Europos Komisijos konsultacinio dokumento: ES paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema (Joint response from the Bank of England and the European Central Bank to the consultation document of the European Commission: ES framework for simple, transparent and standardised securitisation), 2015 m. kovo 27 d.

(8)  2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (OL L 287, 2013 10 29, p. 63).

(9)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

(10)  Tarybos kompromisinio teksto 5a straipsnis (2015/0226 (COD), 14537/15). Tolesniuose skirsniuose Tarybos kompromisinio tekstas paminimas tik tada, jei jis labai skiriasi nuo pasiūlytų reglamentų (kurių tekstą pasiūlė Komisija).

(11)  Tarybos kompromisinio teksto 15 straipsnis (2015/0226 (COD), 14537/15).

(12)  Ibid.

(13)  OL L 176, 2013 6 27, p. 338.

(14)  Tarybos kompromisinio teksto (2015/0226 (COD), 14537/15) 25 straipsnio 5 dalis.

(15)  2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų (OL L 302, 2009 11 17, p. 1).

(16)  2014 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/3, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 papildomas nuostatomis dėl struktūrizuotoms finansinėms priemonėms taikomų informacijos atskleidimo reikalavimų techninių reguliavimo standartų (OL L 2, 2015 1 6, p. 57).

(17)  Žr. 28 pakeitimą, kuriuo įterpiama nauja 5 straipsnio 2b dalis.

(18)  Žr. 18 pakeitimą dėl 5 straipsnio 1 dalies a punkto.

(19)  Žr., pavyzdžiui, patirčiai keliamus reikalavimus, tradicinio pakeitimo vertybiniais popieriais atveju nustatytus 8 straipsnio 6 dalyje ir 9 straipsnio 6 dalyje iniciatoriams ir valdymo įmonėms, ABCP programų atveju, 12 straipsnio 5 dalyje ir 13 straipsnio 7 dalies c punkte pardavėjams ir rėmėjams.

(20)  Žr. 61 pakeitimą, kuriuo įterpiamas naujas 14a straipsnis.

(21)  Pagal Tarybos kompromisinio teksto (2015/0226 (COD), 14537/15) 8 straipsnio 7 dalies a punkto i papunktį leidžiama į PSS pakeitimą vertybiniais popieriais įtraukti veiksnias paskolas, kurios restruktūrizuotos prieš vienerius metus iki jų įtraukimo. Tai kontrastuoja su trejų metų riba, numatyta pasiūlyto pakeitimo vertybiniais popieriais reglamento 8 straipsnio 7 dalies a punkte.

(22)  Pasiūlyto pakeitimo vertybiniais popieriais reglamento 12 straipsnio 2 dalimi leidžiama naudoti turtą, kurio likutinis terminas yra iki trejų metų ir nustatomas sandorių lygmens apribojimas: vidutinė svertinė trukmė yra ne ilgesnė kaip dveji metai. Ir priešingai, pagal Tarybos kompromisinio teksto (2015/0226 (COD), 14537/15) 12 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą ir 13 straipsnio 1a dalį, būtų leidžiama programos lygio vidutinė svertinė trukmė ne ilgesnė kaip dveji metai, sandorių lygmens vidutinė svertinė trukmė ne ilgesnė kaip treji su puse metų ir pagrindinės pozicijos likutinis terminas yra ne ilgesnis kaip šešeri metai.

(23)  Žr. 42 pakeitimą, kuriuo įterpiama nauja 10 straipsnio 5 dalis.

(24)  Pagal 8 straipsnio 9 dalį, tinkamais galėtų būti pakeitimai vertybiniais popieriais, kurių grąžinimo užtikrinimas tam tikra apimtimi priklauso nuo įkaito pardavimo, pavyzdžiui, likutinės vertės automobilių išperkamosios nuomos turtu užtikrinti vertybiniai popieriai ir tam tikri komercine hipoteka užtikrinti vertybiniai popieriai.

(25)  Žr. Bendrą Bank of England ir Europos Centrinio Banko atsakymą dėl Europos Komisijos konsultacinio dokumento: ES paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema (Joint response from the Bank of England and the European Central Bank to the consultation document of the European Commission: ES framework for simple, transparent and standardised securitisation), 2015 m. kovo 27 d.

(26)  Žr. Tarybos kompromisinio teksto 14 straipsnio 1a dalį ir 14a straipsnį, kuriais leidžiamas trečiosios šalies atliekamas patvirtinimas šalia pačių pakeitimo vertybiniais popieriais šalių atliekamo patvirtinimo (2015/0226 (COD), 14537/15).

(27)  Žr. ECB rekomendaciją 5 dalies 1 punkte.

(28)  Žr. 56 pakeitimą, kuriuo įterpiama nauja 13 straipsnio 9 dalis.

(29)  Žr. taip pat pasiūlyto pakeitimo vertybiniais popieriais reglamento aiškinamąjį memorandumą „Trečiųjų šalių aspektas“.

(30)  Žr. 30 ir 75 pakeitimus, kuriais įterpiama nauja 6 straipsnio 2 dalis ir 22a straipsnis.

(31)  Pasiūlytas 254 straipsnis leidžia bankams, atsižvelgiant į ex-post priežiūros patvirtinimą, naudoti SEC-SA vietoj SEC-ERBA, kai SEC-ERBA taikymas lemia pernelyg didelius kapitalo poreikio koeficientus, kurie nėra proporcingi pagrindinio turto kredito rizikai.

(32)  Žr. 103 pakeitimą, kuriuo įterpiamas naujas 254a straipsnis.

(33)  Pasiūlyto KRR pakeitimo 254 straipsnis ir Tarybos kompromisinis tekstas (2015/0225 (COD), 14536/15) leidžia bankams, jei priežiūros institucijos to neriboja, selektyviai taikyti SEC-SA, t. y. bankai gali pasirinkti rizikos koeficientams, kuriuos nulemia SEC-ERBA taikymas, taikyti aukštesniąją ribą tik toms pozicijoms, kurioms SEC-SA taikymas teikia daugiau privalumų negu SEC-ERBA. Pagal ECB pasiūlymą hierarchinis arbitražas nebūtų leidžiamas, nes SEC-SA turėtų būti naudojamas visą laiką, o įsikišus priežiūrai, taikomi kapitalo poveikio koeficientai gali tik padidėti.

(34)  Žr. 105 pakeitimą, kuriuo įterpiamas naujas 258a straipsnis.

(35)  Žr. 5.2 dalį dėl turto kokybės ir 6.2 dalį dėl patvirtinimo proceso.

(36)  Žr. 270 straipsnį.

(37)  2015 m. gruodžio 18 d. EBI ataskaitoje dėl sintetinio pakeitimo vertybiniais popieriais (The EBA Report on Synthetic Securitisation) rekomenduojama, inter alia, nustatyti specialius sintetinio pakeitimo vertybiniais popieriais kriterijus ir išplėsti 270 straipsnio taikymo sritį, kad privatūs investuotojai galėtų veikti kaip tinkami kredito užtikrinimo teikėjai.

(38)  Žr. 93 ir 96 pakeitimus dėl 244 straipsnio 4 dalies f punkto ir 245 straipsnio 4 dalies e punkto.

(39)  Žr. 94 ir 97pakeitimus dėl 244 straipsnio 6 dalies ir 245 straipsnio 6 dalies.


Top