EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015XC1211(02)

Pranešimas apie antidempingo priemonių, taikomų tam tikroms importuojamoms Indijos kilmės nerūdijančiojo plieno vieloms, dalinės tarpinės peržiūros inicijavimą

OJ C 411, 11.12.2015, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 411/4


Pranešimas apie antidempingo priemonių, taikomų tam tikroms importuojamoms Indijos kilmės nerūdijančiojo plieno vieloms, dalinės tarpinės peržiūros inicijavimą

(2015/C 411/04)

Europos Komisija (toliau – Komisija) gavo du prašymus atlikti dalinę tarpinę peržiūrą pagal 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas) 11 straipsnio 3 dalį.

1.   Prašymai atlikti peržiūrą

Vieną prašymą atlikti peržiūrą pateikė „Venus group“ (toliau – grupė) – eksportuojančių Indijos (toliau – nagrinėjamoji šalis) gamintojų grupė. „Venus group“ priklauso bendrovės „Venus Wire Industries Pvt. Ltd“, „Precision Metals“, „Hindustan Inox. Ltd“ ir „Sieves Manufacturer India, Pvt. Ltd“. Kitą prašymą atlikti peržiūrą pateikė „Garg Inox Ltd“ (toliau –„Garg“) – Indijos eksportuojantis gamintojas (abi bendrovės toliau – pareiškėjai).

Atliekant dalinę tarpinę peržiūrą nagrinėjami tik pareiškėjų dempingo aspektai.

2.   Peržiūrimasis produktas

Tiriamasis produktas yra Indijos kilmės nerūdijančiojo plieno vielos, kurių sudėtyje:

nikelis sudaro ne mažiau kaip 2,5 % masės, išskyrus vielą, kurios sudėtyje esantis nikelis sudaro ne mažiau kaip 28 %, bet ne daugiau kaip 31 % masės ir kurios sudėtyje esantis chromas sudaro ne mažiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip 22 % masės,

nikelis sudaro mažiau kaip 2,5 % masės, išskyrus vielą, kurios sudėtyje esantis chromas sudaro ne mažiau kaip 13 %, bet ne daugiau kaip 25 % masės, ir kurios sudėtyje esantis aliuminis sudaro ne mažiau kaip 3,5 %, bet ne daugiau kaip 6 % masės,

kurių KN kodai šiuo metu yra 7223 00 19 ir 7223 00 99 (toliau – peržiūrimasis produktas).

3.   Galiojančios priemonės

Šiuo metu galiojančios priemonės – galutinis antidempingo muitas, nustatytas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1106/2013 (2) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 1483/2015 (3) (toliau – galiojančios priemonės).

4.   Dalinės tarpinės peržiūros pagrindas

Pagal 11 straipsnio 3 dalį pateikti prašymai grindžiami pareiškėjų prima facie įrodymais, kad su pareiškėjais ir dempingu susijusios aplinkybės, kurių pagrindu buvo nustatytos galiojančios priemonės, pasikeitė ir kad šie pokyčiai yra ilgalaikiai.

„Venus“ ilgalaikiai aplinkybių pokyčiai yra susiję su jos sąnaudų paskirstymo sistemos, atsargų valdymo sistemos ir apskaitos programinės įrangos patobulinimu. Dėl visų šių elementų pirminiame tyrime nustatyta trūkumų ir todėl buvo pritaikytas pagrindinio reglamento 18 straipsnis. Be to, pastaruoju metu grupė investavo į keletą naujų labai veiksmingų įrenginių, dėl kurių smarkiai pagerėjo jos gamybos sąnaudų veiksmingumas.

„Garg“ ilgalaikiai aplinkybių pokyčiai yra susiję su įmonės gamybinių patalpų restruktūrizavimu ir jos pardavimo kanalu ES. Pagal „Garg“ pateiktus prima facie įrodymus pasikeitus aplinkybėms pagerėjo jos turto naudojimas ir padidėjo veiksmingumas.

„Venus“ ir „Garg“ pateikė prima facie įrodymų, kad žalingo dempingo poveikiui kompensuoti nebebūtina toliau taikyti dabartinio dydžio priemonių. „Venus“ ir „Garg“ palygino atitinkamai 2014 m. balandžio mėn. – 2014 m. gruodžio mėn. ir 2014 m. balandžio mėn. – 2015 m. kovo mėn. laikotarpių tiriamojo produkto normaliąją vertę su pardavimo eksportui į Sąjungą kaina (gamintojo kaina EXW sąlygomis). Iš šių palyginimų matyti, kad abiejų bendrovių atitinkami dempingo skirtumai veikiausiai yra mažesni už galiojančias priemones.

Todėl pareiškėjai teigia, kad anksčiau nustatyto žalingo dempingo poveikiui kompensuoti veikiausiai nebebūtina toliau taikyti dabartinio dydžio priemonių, kurių dydis buvo nustatytas remiantis anksčiau nustatytu dempingo dydžiu.

5.   Procedūra

Pranešusi valstybėms narėms ir nustačiusi, kad yra pakankamai įrodymų, pagrindžiančių dalinės tarpinės peržiūros, kurią atliekant bus nagrinėjamas tik dempingas, inicijavimą, Komisija, remdamasi pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalimi, inicijuoja peržiūrą.

Per tyrimą bus įvertinta, ar reikia toliau taikyti, panaikinti arba iš dalies pakeisti pareiškėjams taikomas priemones.

5.1.    Peržiūros tiriamasis laikotarpis ir nagrinėjamasis laikotarpis

Atliekant tyrimą dėl dempingo bus nagrinėjamas 2014 m. spalio 1 d. – 2015 m. rugsėjo 30 d. laikotarpis (toliau – peržiūros tiriamasis laikotarpis).

5.2.    Eksportuojančio gamintojo tyrimas

Kad gautų informaciją, kurią mano esant reikalingą su pareiškėjais susijusiam tyrimui, Komisija pareiškėjams nusiųs klausimyną.

Pareiškėjai užpildytą klausimyną privalo pateikti per 37 dienas nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jei nenurodyta kitaip.

5.3.    Kita rašytinė informacija

Atsižvelgiant į šio pranešimo nuostatas, visos suinteresuotosios šalys raginamos reikšti savo nuomonę, teikti informaciją ir patvirtinamuosius dokumentus. Jei nenurodyta kitaip, šią informaciją ir patvirtinamuosius dokumentus Komisija turi gauti per 37 dienas nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

5.4.    Galimybė būti išklausytiems Komisijos tyrimo tarnybų

Visos suinteresuotosios šalys gali prašyti būti išklausytos Komisijos tyrimo tarnybų. Visi prašymai išklausyti turi būti pateikiami raštu, o juose nurodomos prašymo priežastys. Prašymus išklausyti dėl klausimų, susijusių su pradiniu tyrimo etapu, privaloma pateikti per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos. Vėliau prašymai išklausyti teikiami laikantis konkrečių terminų, kuriuos Komisija nustato savo raštuose šalims.

5.5.    Rašytinės informacijos teikimo, užpildytų klausimynų siuntimo ir susirašinėjimo tvarka

Atliekant prekybos apsaugos tyrimus Komisijai pateikta informacija neturi būti saugoma autorių teisių. Prieš pateikdamos Komisijai informaciją ir (arba) duomenis, kurių autorių teisės priklauso trečiajai šaliai, suinteresuotosios šalys turi paprašyti autorių teisių subjekto specialaus leidimo, kuriuo būtų aiškiai leidžiama: a) Komisijai naudoti informaciją ir duomenis atliekant šį prekybos apsaugos tyrimą ir b) taip pateikti informaciją ir (arba) duomenis šio tyrimo suinteresuotosioms šalims, kad jos galėtų pasinaudoti savo teisėmis į gynybą.

Visa laikyti konfidencialia prašoma rašytinė informacija, įskaitant šiame pranešime prašomą informaciją, užpildytus klausimynus ir suinteresuotųjų šalių susirašinėjimą, ženklinama „riboto naudojimo“ (4) grifu.

Suinteresuotosios šalys, teikiančios „riboto naudojimo“ informaciją, pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnio 2 dalį privalo kartu pateikti nekonfidencialią tokios informacijos santrauką, paženklintą grifu „suinteresuotosioms šalims susipažinti“. Santrauka turi būti pakankamai išsami, kad būtų galima tinkamai suprasti konfidencialios informacijos esmę. Jei konfidencialią informaciją teikianti suinteresuotoji šalis nepateikia reikiamos formos ir kokybės nekonfidencialios tokios informacijos santraukos, į tokią informaciją gali būti neatsižvelgta.

Visą informaciją ir prašymus, įskaitant nuskenuotus įgaliojimus ir sertifikatus, suinteresuotosios šalys raginamos pateikti e. paštu, o ilgus atsakymus įteikti asmeniškai arba registruotu paštu pastoviosios atminties kompaktiniame diske (CD-ROM) arba universaliajame diske (DVD). Naudodamos e. paštą suinteresuotosios šalys sutinka su elektroninio informacijos teikimo taisyklėmis, kurios pateiktos susirašinėjimo su suinteresuotosiomis šalimis nagrinėjant prekybos apsaugos bylas gairėse, paskelbtose Prekybos generalinio direktorato svetainėje http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Suinteresuotosios šalys turi nurodyti savo pavadinimą, adresą, telefono numerį ir veikiančio e. pašto adresą, be to, jos turėtų užtikrinti, jog nurodytas e. paštas yra veikiantis, oficialus kiekvieną dieną tikrinamas darbo e. paštas. Kai bus pateikti kontaktiniai duomenys, Komisija susisieks su suinteresuotosiomis šalimis tik e. paštu, nebent šios aiškiai nurodys pageidaujančios visus dokumentus iš Komisijos gauti kitomis ryšio priemonėmis arba nebent siųstinus dokumentus dėl jų pobūdžio tenka siųsti registruotu paštu. Išsamesnių taisyklių ir informacijos dėl susirašinėjimo su Komisija, įskaitant principus, taikomus e. paštu pateikiamai informacijai, suinteresuotosios šalys gali rasti minėtose susirašinėjimo su suinteresuotosiomis šalimis gairėse.

Komisijos adresas susirašinėjimui:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

El. paštas: TRADE-AD-STEEL-WIRES-DUMPING@ec.europa.eu

6.   Nebendradarbiavimas

Tais atvejais, kai suinteresuotoji šalis atsisako leisti susipažinti su būtina informacija, jos nepateikia per nustatytą terminą arba akivaizdžiai trukdo tyrimui, pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį išvados (teigiamos arba neigiamos) gali būti daromos remiantis turimais faktais.

Nustačius, kad suinteresuotoji šalis pateikė melagingą ar klaidinančią informaciją, į ją gali būti neatsižvelgiama ir remiamasi turimais faktais.

Jei suinteresuotoji šalis nebendradarbiauja arba bendradarbiauja tik iš dalies ir todėl išvados grindžiamos turimais faktais pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį, rezultatas gali būti mažiau palankus suinteresuotajai šaliai nei bendradarbiavimo atveju.

Jei atsakymas nepateikiamas kompiuterine forma, tai nelaikoma nebendradarbiavimu, jeigu suinteresuotoji šalis įrodo, kad atsakymo pateikimas reikalaujamu būdu sudarytų pernelyg didelių sunkumų ar nepagrįstų papildomų išlaidų. Suinteresuotoji šalis turėtų nedelsdama kreiptis į Komisiją.

7.   Bylas nagrinėjantis pareigūnas

Suinteresuotosios šalys gali prašyti, kad nagrinėjant bylą dalyvautų prekybos bylas nagrinėjantis pareigūnas. Bylas nagrinėjantis pareigūnas atlieka suinteresuotųjų šalių ir Komisijos tyrimo tarnybų tarpininko funkciją. Bylas nagrinėjantis pareigūnas tikrina prašymus susipažinti su byla, ginčus dėl dokumentų konfidencialumo, prašymus pratęsti terminą ir trečiųjų šalių prašymus būti išklausytoms. Bylas nagrinėjantis pareigūnas gali surengti atskiros suinteresuotosios šalies klausymą ir veikti kaip tarpininkas, kad būtų visapusiškai užtikrintos suinteresuotųjų šalių teisės į gynybą.

Prašymai išklausyti dalyvaujant bylas nagrinėjančiam pareigūnui turėtų būti teikiami raštu, o juose nurodomos prašymo priežastys. Prašymus išklausyti dėl klausimų, susijusių su pradiniu tyrimo etapu, privaloma pateikti per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos. Vėliau prašymai išklausyti teikiami laikantis konkrečių terminų, kuriuos Komisija nustato savo raštuose šalims.

Bylas nagrinėjantis pareigūnas taip pat suteiks galimybę rengti klausymą, kuriame šalys galėtų pareikšti skirtingą požiūrį ir pateikti paneigiančių argumentų dėl klausimų, be kita ko, susijusių su dempingu.

Daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis suinteresuotosios šalys gali rasti bylas nagrinėjančio pareigūno tinklalapiuose Prekybos GD svetainėje http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   Tyrimo tvarkaraštis

Laikantis pagrindinio reglamento 11 straipsnio 5 dalies, tyrimas bus baigtas per 15 mėnesių nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

9.   Asmens duomenų tvarkymas

Visi per šį tyrimą surinkti asmens duomenys bus naudojami laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (5).


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(2)  2013 m. lapkričio 5 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1106/2013, kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muito, nustatyto tam tikroms importuojamoms Indijos kilmės nerūdijančio plieno vieloms, galutinis surinkimas (OL L 298, 2013 11 8, p. 1).

(3)  2015 m. rugsėjo 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1483, kuriuo, atlikus pakartotinį absorbcijos tyrimą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 12 straipsnį, iš dalies keičiamas Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1106/2013, kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muito, nustatyto tam tikroms importuojamoms Indijos kilmės nerūdijančio plieno vieloms, galutinis surinkimas (OL L 228, 2015 9 2, p. 1).

(4)  „Riboto naudojimo“ dokumentas yra konfidencialus dokumentas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 (OL L 343, 2009 12 22, p. 51) 19 straipsnį ir PPO susitarimo dėl GATT 1994 VI straipsnio įgyvendinimo (Antidempingo susitarimo) 6 straipsnį. Toks dokumentas taip pat saugomas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 (OL L 145, 2001 5 31, p. 43) 4 straipsnį.

(5)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.


Top